Zrodzony z fantastyki

 
Ristofan
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 327
Rejestracja: czw sie 22, 2002 1:47 pm

Kl±twa Lotosu, robotnica - jakie CR (SW)?

pn lut 24, 2003 8:49 pm

Kl±twa Lotosu, robotnica <br /> <br />Rozmiar i typ: malutkie robactwo <br />Kostki: 3+6 (18 pw) <br />Inicjatywa: +5 (Zr) <br />Prêdko¶æ: 12 metrów <br />Klasa pancerza: 19 (rozmiar +2, Zrêczno¶æ +5, naturalny pancerz +2) <br />Atak: +7 (ugryzienie), specjalne (patrz: przyssanie) <br />Rany: 1k6 + 2, trucizna (patrz: opis) <br />Przód/zasiêg: 0 / 75cm x 75cm <br />Specjalne ataki: Przyssanie (patrz: opis) <br />Specjalne rany: Trucizna (patrz: opis) <br />Rzuty obronne: Wytr. +5, Ref. +2, Wola +2 <br />Atrybuty: S 15, Zr 20, Bd 15, Int -, Rzt 12, Cha 5 <br />Umiejêtno¶ci: Ciche poruszanie +11, Ukrywanie +11 <br />Atuty: Finezja w broni (ugryzienie) <br />Klimat/Teren: Tropikalny las <br />Organizacja: Rój (1 plus 10-100 robotnic i 5-20 ¿o³nierzy) <br />Stopieñ wyzwania: <br />Skarb: brak <br />Charakter: zawsze neutralny (choæ postrzegany jako chaotyczny z³y) <br />Rozwój: drobny (1-2 KT); malutki (3 KT); ma³y (4-5 KT) <br /> <br />Opis specjalnych zdolno¶ci: <br />Trucizna: przy zranieniu wymagany jest rzut obronny na Wytrwa³o¶æ (ST 15). W razie niepowodzenia ofiara zostaje sparali¿owana na 2k6 minut. Po minucie postaæ musi ponownie rzuciæ na Wytrwa³o¶æ (ST 15), albo straci³ 3k6 punktów Budowy. <br />Przyssanie: gdy Kl±twa Lotosu trafi ofiarê to siê do niej przyczepia zadaj±c 1k3+2 punkty obra¿eñ na rundê i wt³aczaj±c truciznê. Gdy ofierze nie powiedzie siê ostatni rzut obronny to Kl±twa Lotosu odzyskuje tyle punktów wytrzyma³o¶ci, ile ofiara straci³a punktów Budowy. W takim przypadku dopuszczalne s± tymczasowe punkty wytrzyma³o¶ci. <br />Kamufla¿: stworzenie to mo¿e siê przyczepiæ do jakiej¶ ³odygi, pnia lub pod³o¿a i udawaæ przynale¿no¶æ do królestwa ro¶lin. W takim wypadku druid mo¿e (bezb³êdnie) rozpoznaæ, ¿e zakamuflowane stworzenie nie jest ro¶lin±. Wszystkie inne osoby bêd± musia³y zakoñczyæ sukcesem test Zauwa¿enia (ST 25), a tropiciel, który wybra³ sobie ulubionego wroga (robactwo) dodaje premiê z tej zdolno¶ci specjalnej do rzutu. <br /> <br />Opis: <br />To stworzenie ¿yje w najciemniejszych zak±tkach d¿ungli i dziêki temu nie zosta³o jeszcze oficjalnie zaakceptowane przez botaników. ?yje ono pod ziemi± lub w ¶ciu³ce le¶nej. Dziêki widzeniu w ciemno¶ciach (na 18 metrów) mog± spokojnie ukrywaæ siê przed swoimi wrogami (g³ównie ptakami) w podziemiach, a na ¿er wyruszaj± noc±, chyba, ¿e g³ód zmusi je do opuszczenia kryjówki. Gdy s± same w obcym lub wrogim otoczeniu to czaj± siê i czekaj± na samotn± ofiarê, aby wyssaæ z niej wnêtrzno¶ci, które wcze¶niej przetrawi jej trucizna. Rozmna¿a siê poprzez zostawienie larwy w nosicielu (o rozmiarze ma³ym lub wiêkszym). Po oko³o dniu agonii larwa (choæ bardzo m³oda i s³aba) mo¿e opó¶ciæ cia³o. Szybko¶æ wylêgu jest zawdziêczana czê¶ciowemu rozwojowi jeszcze w ciele doros³ego osobnika. Mimo, ¿e larwa mo¿e ju¿ po nie ca³ym dniu opó¶ciæ nosiciela to najczê¶ciej (je¿eli, nie s³yszy g³osów innych stworzeñ) rozwija siê tam, a¿ do osi±gniêcia rozmiaru doros³ego osobnika (od kilku dni do kilku tygodni). <br /> <br />Wygl±d: <br />W moim podreczniku bedzie rysunek, ale teraz powiem, ze to stworzenie przy ataku, z przodu wyglada jak rozwiniety kwiat. <br /> <br />I jak? Jakie dac temu CR (SW)? 5?
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

pn lut 24, 2003 9:18 pm

<!--QuoteBegin-Ristofan+-->
Ristofan pisze:
<!--QuoteEBegin-->[...]Jakie dac temu CR (SW)?[...]
<br />Porównuj±c do istniej±ych ju¿ istot, wychodzi mi mniej wiêcej 3 (1 za kostkowo¶æ +1 za truciznê +1 za przyssanie). Obserwacja porównacza zosta³a dokonana na wê¿ach dusicielach i paj±kach.
 
Ristofan
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 327
Rejestracja: czw sie 22, 2002 1:47 pm

pn lut 24, 2003 10:59 pm

<!--QuoteBegin-Darklord+-->
Darklord pisze:
<!--QuoteEBegin--><!--QuoteBegin-Ristofan+-->
Ristofan pisze:
<!--QuoteEBegin-->[...]Jakie dac temu CR (SW)?[...]
<br />Porównuj±c do istniej±ych ju¿ istot, wychodzi mi mniej wiêcej 3 (1 za kostkowo¶æ +1 za truciznê +1 za przyssanie). Obserwacja porównacza zosta³a dokonana na wê¿ach dusicielach i paj±kach.
<br />A nie wydaje ci sie, ze tak potezna trucizna o wysokim ST powinna dawac wyzszy SW? Wszak po pierwszym trafionym ataku postac praktycznie jest sparazlizowana (ile moze wytrzymac tych rzutow?)... no chyba, ze przy pomocy sztyletu zada tyle obrazen, ze szybko zabije atakujace stworzenie...
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

pn lut 24, 2003 11:14 pm

Spójrz na inne potwory ze Skal± Wyzwania 3: <br />-kuroliszek (cockatrice) - udany test o trudno¶ci 15 na Wytrwa³o¶æ lub ¶mieræ, wy¿sza kostkowo¶æ <br />-strzygoñ (ghast) - podobny test, ale na parali¿ (a potem szybka ¶mieræ), wy¿sza kostkowo¶æ <br />-allip - mo¿e byæ trudny do zabicia, wiêksza kostkowo¶æ <br /> <br />W porównaniu do nich nie wydaje mi siê o wiele potê¿niejszy(a).

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości