Zrodzony z fantastyki

 
Xarn
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 150
Rejestracja: sob mar 08, 2003 7:48 pm

Mnich te¿ cz³owiek

sob mar 08, 2003 8:24 pm

Wg mnie mnich to nie jest jedynie sko¶nooki cz³owiek kontempluj±cy itrenuj±cy ca³ymi dniami. Dla mnie jest porównywalny do olimpijczyka, który samodoskonali siê. W jego ¿yciu mo¿e byæ miejsce dla .:typowo:. ziemskich pokus :evil: , mo¿e mieæ czas na .:¿ycie:., kto wie czemu nawet i rodzinê :?: W grze mnich porze byæ postaci± reprezentuj±c± XXI wieczny ascetyzm. Co wy otym s±dzicie? Czy mnich to te¿ cz³owiek?
 
Baob Szary
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 198
Rejestracja: pt lut 14, 2003 12:48 pm

sob mar 08, 2003 11:55 pm

Oczywi¶cie zdarzaj± siê mnisi i tacy, i tacy ale wydaje mi siê, ¿e to jacy s± nie zale¿y od ich profesji tylko od charakteru. <br />W koñcu je¶li chcesz byæ wiecznie obrzeraj±cymsiê mnichem mo¿esz nim byæ to wsystko zale¿y chyba od wcze¶niej z³o¿onych ¶lubów :!:
 
Xarn
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 150
Rejestracja: sob mar 08, 2003 7:48 pm

ndz mar 09, 2003 2:09 pm

No fakt, w tym wypadku charakter odgrywa du¿± rolê, ale my¶lê, ¿e faktycznie kodeks jego zakonu bêdzie znacznie na niego wp³ywa³, ale nie powinien go ca³kowiæie ograniczaæ. <br /> <br /> :!: Mnich powinien te¿ kierowaæ siê w³asnymi zasadami :!: <br />W PG jest wyra¼nie napisane, ¿e mnisi sami siê rozwijaj±, zgodnie z ich charakterem
 
JQM
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 44
Rejestracja: sob sie 23, 2003 10:09 pm

wt mar 11, 2003 11:06 pm

Człowiek z wszyskimi jego zaletami (cheć doskonalenia się idt.) i słabostkami pelno przecież histori o mnichach którzy zawiedli, upadli etc. <br />Mnich niewątpliwie jest bardzo interesująć postacią, jednak powino umieć się go odgrywać innaczej jest to poprosu wojownik z wykopem. No i należy zwrucić uwagę że jest czlowiekiem tylko do pewnego momentu...
 
Woodward
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 51
Rejestracja: śr paź 09, 2002 11:27 am

śr mar 12, 2003 10:17 am

Tutaj pojawia siê pytanie: Czy profesja to cyferki (i tak na prawdê wszyscy to woje lepsi lub gorsi), czy te¿ klimat i pewien styl ¿ycia
 
Baob Szary
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 198
Rejestracja: pt lut 14, 2003 12:48 pm

śr mar 12, 2003 5:58 pm

Oczywi¶cie postaæ to nie tylko cyferki, taki mnich powinnien mieæ normalne ludzkie odruchy i zachowania. <br />Jednak¿e przy jego odgrywaniu nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e mimo wszystko jest to osoba duchowna :!:
 
Smok_
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 143
Rejestracja: pt mar 07, 2003 6:05 pm

czw mar 13, 2003 9:47 pm

?ycie mnicha polega na samodoskonaleniu siê przez wyrzeczenia, to podstawa. Nie s±dze aby mnich mia³ czas na rodzinne czy co¶ w tym stylu(zapewne i tak ¶luby mu zabraniaj±). Mnichem gra siê podobnie do palladyna.
 
Xarn
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 150
Rejestracja: sob mar 08, 2003 7:48 pm

pt kwie 11, 2003 11:34 am

Mozliwe. Ale zokony szkoloce mnichów s± ró¿ne...
 
Morog__
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 1332
Rejestracja: czw kwie 25, 2002 7:57 pm

pt kwie 11, 2003 12:14 pm

pewnie ze zakony sa rozne <br />ale jakos nie wyobrazam sobie Zakonu Mnichow Swietego Rospasania <br />wazna dla mnich jest dyscyplina <br />swoje mozliwosci uzyskuje rowniez przez poswiecanie przyjemnosci doczesnych <br />ktos tu porownal mnicha do paladyna <br />uwazam ze do dobre porownanie
 
Uimar
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 463
Rejestracja: pt sty 03, 2003 8:44 am

pt kwie 11, 2003 12:40 pm

<!--QuoteBegin-Morog+-->
Morog pisze:
<!--QuoteEBegin--> swoje mozliwosci uzyskuje rowniez przez poswiecanie przyjemnosci doczesnych
<br />Chyba ¿e akurat pragnie zostaæ Drunken Masterem [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img] ... <br /><!--QuoteBegin-Morog+-->
Morog pisze:
<!--QuoteEBegin--> ktos tu porownal mnicha do paladyna <br />uwazam ze to dobre porownanie
<br />Mogê siê zgodziæ, ale tylko czê¶ciowo. Uwa¿am ¿e jest du¿a ró¿nica miêdzy paladynem, a mnichem. Paladyn to raczej altruista, a mnich to raczej egoista. Paladyn za cel stawia sobie udoskonalenie ¶wiata, mnich pragnie doskonaliæ siebie. <br />Z podobieñstw jakie widzê - obaj maj± jaki¶ kodeks, z tym ¿e paladyn bardziej formalny, narzucony przez organizacjê i religiê, a mnich bardziej osobisty, narzucony przez siebie.
 
Coby
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 1019
Rejestracja: czw kwie 10, 2003 4:58 pm

pt kwie 11, 2003 12:53 pm

Zgadzam siê z Uimar-em. Mnisi s± egoistami. Mnisi bed± rzadko po¶wiêcaæ siê dla obrony zwyczajnych ludzi i nie ludzi. <br />Tak¿e dla zdobywania bogactwa. Mnich bêdzie d±¿y³ do doskona³o¶ci w swojej sztuce walki i do w³asnej doskona³o¶ci.
 
Molobo
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 5011
Rejestracja: pt cze 28, 2002 11:29 pm

pt kwie 11, 2003 1:05 pm

Bezsensowne jest wymy¶lanie jednego archetypu zachowania mnicha,ka¿dy z nas ma swoj± w³asn± koncepcjê, któr± realizuje we w³asnym ¶wiecie.Mys³ê,¿e jest miejsce zarówno na mnichów egoistów jak i pijanych mistrzów zarówno jak i na zbawców ludzi.
 
Uimar
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 463
Rejestracja: pt sty 03, 2003 8:44 am

pt kwie 11, 2003 1:07 pm

<!--QuoteBegin-Zertaul+-->
Zertaul pisze:
<!--QuoteEBegin--> ... Mnisi bed± rzadko po¶wiêcaæ siê dla obrony zwyczajnych ludzi i nie ludzi...
<br />W zasadzie determinuj±ce jest dla mnicha to, i¿ jest on zawsze "praworz±dny". I tak np. je¶li pan ka¿e wybato¿yæ swego s³ugê w zgodzie z prawem, to mnich nie bêdzie siê wtr±ca³. Ale je¶li jaki¶ zbój zechce kogo¶ smagn±æ bacikiem, wtedy mnich mo¿e siê wkurzyæ i skopaæ mu szyneczki, a potem oddaæ w rêce stra¿y. <br />Mnich mo¿e byæ tak¿e dobry, wtedy faktycznie mo¿na by go uznaæ za takiego "wioskowego paladyna" ... hehe
 
Gryzlock__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 239
Rejestracja: sob mar 29, 2003 2:25 pm

pt kwie 11, 2003 2:59 pm

I znowu podam przyk³ad z ksi±¿ki. Tym przyk³adem jest Danica, mnich z "Piêcioksi±gu Cadderly'ego". Na jej przyk³adzie jest bardzo dobrze pokazane jak mnich d±¿y do samoudoskonalenia, ale mimo to ma czas np. na bliski zwi±zek z Cadderlim.
 
Elrebril
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 74
Rejestracja: czw sty 23, 2003 1:11 pm

pt kwie 11, 2003 2:59 pm

A czy mnich niemo¿e doskonaliæ siebie stawiaj±c sobie jakie¶ wyzwania czy cele do których bêdzie d±¿y³ z wielk± determinacj±? Czy mnich doskonali siê tylko przez wysi³ek i po¶wiêcania swojego czasu g³ównie sobie? Przecie¿ mo¿e to byæ ochrona wioski przed atakami zbójów czy goblinów... Mo¿e wyznaczyæ sobie ró¿ne cele i niekoniecznie s± one z góry egoistyczne. To zale¿y od charakteru i samej koncepcji postaci jak± przyjmnie sobie gracz ( ewentualnie MG ). <br /> <br />Ja sam gram mnichem, który raczej wykorzystuje towarzyszy do w³asnych celów, ale jest to poparte histori± postaci i pochodzeniem (tiefling). Czasami olewam dru¿ynê i wykonujê w³asn± misjê (niekoniecznie im znan±) a innym razem pomagam im kiedy bêdzie to korzystne dla mnie i dla dru¿yny. <br /> <br />Pozdrawiam...
 
Feanor__
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 45
Rejestracja: ndz lut 09, 2003 1:50 pm

pt kwie 11, 2003 6:54 pm

No w³a¶nie, a jak odgrywaæ w takim razie mnicha nie-cz³owieka. A jak sobie wyobra¿acie mnicha-krasnoluda? Albo gnoma? Mnich jest na pewno zdyscyplinowany i ¶wiadomy swoich umiejêtno¶ci, ale inny bêdzie cz³owiek, krasnolud czy elf! Mnisi ludzcy mog± samodoskonaliæ spokojnie swoje umiejêtno¶ci oczekuj±c osi±gniêcia perfekcji, czuj±c satysfakcjê ze zdobywania nowych umiejêtno¶ci. A np. mnich drowów, mo¿e byæ wiernym Lloth fanatykiem szkol±cy siê po to by zmie¶æ swoimi umiejêtno¶ciami elfy z powierzchni. Oboje szukaj± perfekcji, ale w innym celu i w inny sposób.
 
Coby
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 1019
Rejestracja: czw kwie 10, 2003 4:58 pm

pt kwie 11, 2003 7:03 pm

A mnich pó³smok?
 
Xarn
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 150
Rejestracja: sob mar 08, 2003 7:48 pm

pt kwie 11, 2003 10:33 pm

Tez to jest mozliwe. <br />Mnich d±¿y do tego, aby staæ siê doskona³ym ( pod ró¿nymi wzglêdami) wiêc wg mnie rasa nie gra tu wiêkszej roli , chyba , ¿e jest wyj±tkowo chaotyczna.... Wyobra¿cie sobie mnicha orka??
 
Haer
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 5081
Rejestracja: ndz paź 17, 2004 4:30 pm

pt kwie 11, 2003 10:47 pm

Kto¶ tu wspomnia³ o drowim mnich po¶wiêconym fanatycznie Lloth. To chyba nie powinno mieæ miejsca bior±c pod uwagê charakter tej bogini (CE).
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

pt kwie 11, 2003 10:51 pm

<!--QuoteBegin-Haer'dalis+-->
Haer'dalis pisze:
<!--QuoteEBegin-->Kto¶ tu wspomnia³ o drowim mnich po¶wiêconym fanatycznie Lloth. To chyba nie powinno mieæ miejsca bior±c  pod uwagê charakter tej bogini (CE).
<br />Pojawiaj± siê oni w oficjalnej przygodzie City of the Spider Queen. <br />Wspomnia³em te¿ o nich w artykule Mnisi na Abeir-Torilu.
 
Gryzlock__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 239
Rejestracja: sob mar 29, 2003 2:25 pm

pt kwie 11, 2003 10:55 pm

Z³y charakter bóstwa chyba nie przeszkadza ¿eby zostaæ mnichem. Nie wszyscy mnisi musz± byæ dobrzy. Na pewno siê znajdzie zakon czcz±cy z³ego boga/boginiê tak¿e i Lloth jak siê uprzeæ.
 
Xarn
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 150
Rejestracja: sob mar 08, 2003 7:48 pm

pt kwie 11, 2003 10:59 pm

Z³y bóg pasuje do mnicha kiedy jest zazyczaj praworz±dny (no, czasem mo¿e i neutralny), ale chaotyczny bóg i praworz±dny mnich? to zbytnio od siebie odbiega.
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

pt kwie 11, 2003 11:04 pm

<!--QuoteBegin-Xarn+-->
Xarn pisze:
<!--QuoteEBegin-->Z³y bóg pasuje do mnicha kiedy jest zazyczaj praworz±dny (no, czasem mo¿e i neutralny), ale chaotyczny bóg  i praworz±dny mnich? to zbytnio od siebie odbiega.
<br />Radzê uwa¿nie przeczytaæ Mnichów na Abeir-Torilu i posprawdzaæ Bogów Faerunu. Odkryjesz, ¿e Lolth to nie jedyny przypadek chaotycznego bóstwa ze s³u¿±cymi mnichami.
 
Xarn
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 150
Rejestracja: sob mar 08, 2003 7:48 pm

ndz kwie 13, 2003 2:27 pm

Faktycznie, ale mnich nie zawsze musi byæ fanatycznym wyznawc± konkretnego boga. Wielu mnichów wierzy g³ównie w siebie a bogów uwa¿aj± jako "pomniejszych" idoli i czasami postêpuj± nie zawsze zgodnie z charakterem bóstwa. Mnich przecie¿ kieruje siê kodeksem (swym lub zakonu), który mo¿e te¿ siê ró¿niæ od charakteru bóstwa
 
Deenethor
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 36
Rejestracja: pn mar 03, 2003 1:21 pm

pn kwie 14, 2003 11:00 am

<!--QuoteBegin-Xarn+-->
Xarn pisze:
<!--QuoteEBegin-->Z³y bóg pasuje do mnicha kiedy jest zazyczaj praworz±dny (no, czasem mo¿e i neutralny), ale chaotyczny bóg  i praworz±dny mnich? to zbytnio od siebie odbiega.
<br /> <br />O teraz to poruszy³e¶ temat ciekawi±cy mnie od dawna. Mianowicie je¶li kto¶ wyznaje JAK?KOLWIEK religiê to nie mo¿e byæ chaotyczny, chaotyczni nie uznaj± ¿adnych praw i zasad. Tak¿e bóg o nastawieniu stricte chaotycznym nie mia³by wyznawców, a raczej nie stara³by siê ich mieæ, bo sam nie interesowa³by siê tym, nie ich losem, ale ich istnieniem, ich istnienie nie nie by³oby muy do czegokolwiek potrzebne. <br /> <br />Chaotyczny kap³an nie mia³by racji bytu, gdy¿ nie uznaj±c ¿adnych praw, w tym praw swego boga nie dostawa³by ¿adnych czarów, bo ci±gle by grzeszy³, ale to jest temat na d³u¿sz± dyskusjê i lekko odbiega od tematu.
 
Esteleath
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 35
Rejestracja: pn wrz 27, 2004 9:22 pm

pn kwie 14, 2003 8:12 pm

Moim zdaniem zdecydowanie nie powinniscie robic z mnicha jakiegos stereotypu... klasa jak kazda inna, tylko moze o nieco glebszym znaczeniu niz jakis 'paladyn' ;)
 
Elrebril
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 74
Rejestracja: czw sty 23, 2003 1:11 pm

śr kwie 16, 2003 2:35 pm

A co my¶licie na temat d±¿enia mnicha do wyznaczonych sobie celów, doskona³o¶ci i samodoskonalenia siê? Wed³ug mnie jest to mo¿liwo¶æ pewnej manipulacji t± klas±, niezawsze ale daje przynajmniej niekiedy szansê na zbicie z tropu mnicha. Uda³o mi siê to poniek±d na sesji, gdzie mnich chcia³ dowie¶æ swojej si³y ... itd id±c do ruin, gdzie raczej zginie. Wszed³em mu na ambicjê i powiedzia³em ¿e silniejsi od niego niedali rady, a pozatym ¿e s± trudniejsze rzeczy ni¿ sama eksploracja tamtego miejsca. I teraz mo¿na mu nawet troszkê nazmy¶laæ ¿eby szed³ w innym wytyczonym przezemnie kierunku. <br /> <br />Pozdrawiam...
 
Vodka&Martini
Nowy użytkownik
Nowy użytkownik
Posty: 4
Rejestracja: czw kwie 17, 2003 11:15 am

hmmm......

sob kwie 19, 2003 11:00 am

witam..... <br />a mnie sie wydaje ze mnich jest to profesja ktoora mozna odgrywac tylko na jeden sposoob....jako osobnika pograzonego w medytacji i treningach...mnich dazy do doskonalosci i mnie sie wydaje ze mnicha nie mozna odgrywac tak...wiecie..."beztrosko"....powaga itp :) <br /> <br />wiem cosik o tym :wink:
 
Xarn
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 150
Rejestracja: sob mar 08, 2003 7:48 pm

pt maja 30, 2003 11:38 am

<!--QuoteBegin-Deenethor+-->
Deenethor pisze:
<!--QuoteEBegin-->Chaotyczny kap³an nie mia³by racji bytu,  gdy¿ nie uznaj±c ¿adnych praw, w tym praw swego boga nie dostawa³by ¿adnych czarów, bo ci±gle by grzeszy³, ale to jest temat na d³u¿sz± dyskusjê i lekko odbiega od tematu.
<br />Chaotyczny nie znaczy, ¿e nic nie uznaje. Chaotyczny to indywidualista, robi na co ma ochotê. Mo¿e obraæ boga za idola i dzia³aæ zgodnie z jego charakterem. Chaotyczna postaæ mo¿e jak najbardziej byæ kap³anem. Mnichem nie, bo ta klasa wymaga po¶wiêcenia, skupienia i PODPORZADKOWANIA siê zasadom...

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości