Zrodzony z fantastyki

 
Avatar de Mousillon
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 58
Rejestracja: czw mar 06, 2003 12:03 am

sob kwie 12, 2003 3:48 am

Ja w³a¶nie jestem w trakcie czytania "Drugiego pokolenia" i: <br />1) nie ma wzmianki o bogach magii, czarni magowie czcz± tam Takhisis <br />2)symbolami Rycerzy Ciemno¶ci jest Lilia, Czaszka i (!!!) topór - zamiast ciernia. O co chodzi??
 
Awatar użytkownika
Uzariel
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 439
Rejestracja: śr maja 12, 2004 12:55 pm

pn kwie 21, 2003 1:25 pm

Witam <br /> <br />Ostatnio czytajac kroniki zauwazylem wielka niescislosc, albo w DL elfy sa inne, bo spia i dziala na nich czar uspienie. <br /> <br />Pozdro
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

pn kwie 21, 2003 1:32 pm

<!--QuoteBegin-Uzariel+-->
Uzariel pisze:
<!--QuoteEBegin-->[...]Ostatnio czytajac kroniki zauwazylem wielka niescislosc, albo w DL elfy sa inne, bo spia i dziala na nich czar uspienie.[...]
<br />Ksi±¿ka by³a pisana do 2E, a tam elfy mia³y "tylko" 90% odporno¶ci na u¶pienie i tylko magicznie by³a szansa sprowadzenia na nich snu. W 3E zmieniono to.
 
Par-Salian
Nowy użytkownik
Nowy użytkownik
Posty: 6
Rejestracja: śr mar 19, 2003 6:13 pm

wt kwie 29, 2003 6:28 pm

We wstêpie do Drugiego Pokolenia Fizban wyja¶nia sk±d siê bior± wszystkie b³êdy: <br />"Inni po prostu powtarzali historie us³yszane od krasnoluda, powtarzaj±cego je za kenderem, któremu z kolei przekaza³ rycerz maj±cy ciotkê ,znaj±c±-rzekomo-jednego z Bohaterów..."
 
Avatar de Mousillon
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 58
Rejestracja: czw mar 06, 2003 12:03 am

wt maja 13, 2003 3:47 am

Autorzy zabezpieczyli siê skutecznie, twierdz±c ¿e to s± zbiory historii ustnie przekazywanych, wiêc moga nie byæ ze soba zgodne :) <br /> <br />Ale takie numery jak broda u elfa, kiedy w ca³ej sadze powtarza siê, ¿e "¿aden elf na Krynnie nie mo¿e zapu¶ciæ brody"... <br /> <br />Albo kolejna sprawa z Drugiego Pokolenia: Jakim cudem Sara Dunston zosta³a Rycerzem Lilii, i to Smoczym Je¼d¼cem, je¶li z powodu swoich przekonañ NIE MIA?A PRAWA ANI MO?LIWO?CI przej¶æ Testu ani nie mia³a Wizji?? Co innego gdyby zmieni³a zdanie ju¿ po, ale ona by³a zatwardzia³a w swoim dobrze...
 
Bazil__
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 75
Rejestracja: pn lut 10, 2003 10:06 am

czw cze 05, 2003 8:07 pm

Mo¿e to ze wzglêdu na Steela?
 
Avatar de Mousillon
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 58
Rejestracja: czw mar 06, 2003 12:03 am

czw cze 12, 2003 3:28 pm

ze wzgledu na Steela? <br />Co masz na my¶li? Ze wzglêdu na Steela mog³a zdecydowaæ siê na do³±czenie do Zakonu, ale przej¶æ Test of Takhisis???
 
Bazil__
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 75
Rejestracja: pn lut 10, 2003 10:06 am

pt cze 13, 2003 7:25 pm

Nie wiem wiele o Rycerzach Takhisis, przecie¿ jestem tylko smokiem(tylko...). To by³y domys³y.
 
Awatar użytkownika
Tilirith
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 66
Rejestracja: pt kwie 25, 2003 9:42 pm

czw wrz 18, 2003 8:26 pm

Ja wrócę jeszcze do tej brody elfa... Czy Loralon był może Silvanesti? Bo DLCS 3e twierdzi, że u bardzo starych Silvanesti może pojawić się zarost. Czyżby zauważyli swoje niedopatrzenie i postanowili je zatuszować??
 
Awatar użytkownika
arcmage
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 417
Rejestracja: pn maja 30, 2005 2:14 pm

czw wrz 18, 2003 10:34 pm

Myślę, że wszystko się rozwiąże już niedługo - w końcu podręczniki to wiedza skatalogowana, nie taka, jaką wynosi się z powieści - w końcu są one zapisem legend, a te zawsze obrastają w półprawdy i całe kłamstwa. Tak więc należy raczej polegać na danych z DLCS i innych wydawnictw RPG.
 
Inglorion
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 84
Rejestracja: sob gru 13, 2003 6:45 pm

sob gru 13, 2003 9:10 pm

Chcia³em rzec, ¿e oprócz wpadki z brod± ( która b±d¼ co b±d¼ by³a powa¿na ) TH i MW nie pope³nili ich wiele. Jednak co do legendy o Humie, to nie ma co siê powo³ywaæ na to, ¿e przez setki lat móg³ ulec zapomnieniu epizod z bia³ym jeleniem. Oczywi¶cie Knaak mia³ prawo do w³asnej wizji (jedna z lepszych ksi±¿ek nie dotycz±ca g³ównego w±tku - je¿eli nie najlepsza) i nie chodzi mi bynajmniej o krytykê, ale dziwi± mnie takie usprawiedliwienia. Przecie¿ licencia poetica. W koñcu w gospodzie Ostatni Dom historiê o Solamnijczyku opowiada³ nie kto inny, jak sam Paladine. Kto jak kto, ale on powinien znaæ losy najs³ynniejszego swojego wyznawcy :wink: . Poza tym, zwrócili¶cie uwagê na to, ¿e w "Ku¼ni dusz" zast±piono wiele (je¶li nie wszystkie) "¼" na "¶". Z kolei w "Krainie minotaurów" bardzo czêsto (szczególnie je¿eli imiê nie wystêpuje w mianowniku) zamiast naszego poczciwego Delbina pojawia siê nie wiadomo sk±d p³etwiasty Delfin. Co siê tyczy za¶ niespójno¶ci innych ksi±¿ek (patrz: "Ostrze burzy"), to uwa¿am, ¿e wszystkie ksi±¿ki, które zosta³y wydane w Polsce i nie s± autorstwa Hickmana, Weis, Perrina i Knaaka (³±cznie ze "Smokami chaosu"), mo¿na sobie spokojnie odpu¶ciæ ("Wrota Thorbardinu" to chyba najwiêkszy gniot [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img] ). <br />Przepraszam wszystkich za d³ugo¶æ mojej wypowiedzi, jednak stara³em siê pisaæ tre¶ciwie i na temat. Poza tym dopiero dzisiaj siê zarejestrowa³em i muszê "wypisaæ" wszystkie me uwagi. :mrgreen:
 
Andre__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 109
Rejestracja: pt gru 20, 2002 7:55 pm

ndz gru 14, 2003 10:32 pm

Co do wersji legendy o Humie opowiadanej przez Fizbana-Paladine: zapominasz, ¿e Fizban nie opowiada³ jej po to, ¿eby przekazaæ jak by³o naprawdê, ale aby daæ dostatecznie mocn± inspiracjê dla pasji Sturma (¿e pos³u¿ê siê ¿argonem z mechaniki systemu King Arthur Pendragon). To mia³a byæ iskra, która pobudzi ducha rycersko¶ci, wersja mog³a wiêc byæ nawet bardzo podkoloryzowana. Dziêki temu epizod w karczmie potoczy³ siê g³adko i dru¿yna chwyci³a haczyk intrygi Paladine'a.
 
Inglorion
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 84
Rejestracja: sob gru 13, 2003 6:45 pm

pn gru 15, 2003 6:38 pm

Andre napisa³: "Zapominasz, ¿e Fizban nie opowiada³ jej po to, ¿eby przekazaæ jak by³o naprawdê, ale aby daæ dostatecznie mocn± inspiracjê dla pasji Sturma (...)" <br />Zgadzam siê, ale nie do koñca. Pod±¿aj±c Twoim tokiem my¶lenia opowie¶æ mog³a byæ skierowana do wszystkich. Próbuj±c nawi±zaæ do historii Krynnu mo¿emy to interpretowaæ jak chcemy, ale prawda jest taka, ¿e R. Knaakowi jeleñ po prostu nie pasowa³ do koncepcji i nie próbowa³ go na si³ê wtryniæ do ksi±¿ki (za co mu Chwa³a :wink: ). <br /> <br />Ostatnio przypomnia³em sobie nie tyle b³±d, ale niezrêczno¶æ. Rozumiem, ¿e (odnosz±c siê do CA?EJ trylogii "Wojny dusz") postaæ Tasa, a tak¿e fakt, ¿e nie zgin±³ a powinien, zajmowa³a bardzo wa¿ne miejsce w koncepcji TH i MW, ale "nie zabijaj±c" kendera sami wydarli, pognietli i wyrzucili do kosza ca³y ostatni rozdzia³ czwartego tomu (epilog, kiedy to Tasslehoff spotyka Flinta). Nie powinni sami sobie zaprzeczaæ, a spróbowaæ wymy¶leæ inne wyt³umaczenie zmartwychwstania "po¿yczacza" (np. Fizban zsy³a Tasa na Ansalon ze specjaln± misj±) . Jak ju¿ jednak wspomnia³em musieliby wtedy znacznie zmieniæ fabu³ê (szczególnie koñcówkê) "Wojny dusz".
 
Heimdall Ragnarok
Nowy użytkownik
Nowy użytkownik
Posty: 2
Rejestracja: ndz sty 18, 2004 10:18 pm

Re: Elfy

pt sty 23, 2004 3:23 pm

<!--QuoteBegin-Zaknafein Daremon N'shaem+-->
Zaknafein Daremon N'shaem pisze:
<!--QuoteEBegin-->Chyba w wojnie bli¼niaków jest mowa o elfie ciemno¶ci jako o drowie, a drowów w Dragon Lancie NIE MA! :evil: <br /> <br /> <br /> <br />Zaknafein Do'Urden Daremon N'shaemon fechtmistrz 9 domu w patrycji do tronu Menzoberranzan
<br /> <br />Hmm...w³a¶nie...Ale w Pax Tharkas (na koñcu Sla Mori, czy jako¶ tak...) by³o, ¿e Raistlin walczy³ z czarnym elfem i by³o napisane "kobieta drow", która zosta³a skazana za zbrodnie...
 
Andre__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 109
Rejestracja: pt gru 20, 2002 7:55 pm

pt sty 23, 2004 4:50 pm

A kto powiedzia³ ¿e ta kobieta-Drow nie pochodzi³a z innego planu ezgystencji, np. Faerunu?
 
Awatar użytkownika
prEDOator
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2266
Rejestracja: pt sie 23, 2002 1:11 pm

pt sty 23, 2004 6:37 pm

Powtórzę to któryś raz z rzędu: <br /> <br />Mroczne elfy to wygnańcy, które czasem nazywane są drowami. Drowy takie jak w FR nie występują.
 
Irissledora Eiderdown
Nowy użytkownik
Nowy użytkownik
Posty: 1
Rejestracja: śr sty 28, 2004 5:18 pm

czw sty 29, 2004 4:41 pm

<!--QuoteBegin-prEDOator+-->
prEDOator pisze:
<!--QuoteEBegin-->Mroczne elfy to wygnañcy, które czasem nazywane s± drowami.
<br /> <br />W tym rzecz, ¿e to chyba jednak jest b³±d terminologiczny... Byæ mo¿e siê mylê, ale nie przypominam sobie, ¿eby którykolwiek z elfów-wyrzutków w Dragonlance by³ kiedykolwiek nazwany drowem poza tym jednym wypadkiem. To chyba po prostu niedopatrzenie autorów. <br /> <br />Je¿eli idzie o inne b³êdy, znalaz³am jeszcze dwie rzeczy, których nie jestem w stanie wyja¶niæ: <br />1) Jak w³a¶ciwie mia³a na imiê matka Sturma? W "Ku¼ni dusz" pojawia siê imiê Anna, tymczasem w drzewie genealogicznym dodanym do "Smoków zimowej nocy" nazywa siê j± Illys. Sk±d ta ró¿nica? <br />2) Z "Ku¼ni dusz" wynika, ¿e Rada Szlachetnych Poszukiwaczy ostatecznie uformowa³a siê i zyska³a w³adzê dopiero po rozbiciu kultu Belzora. Tymczasem w "Smokach zimowej nocy" Raistlin mówi do Laurany: [Gregor Uth Matar] zacz±³ udawaæ siê na coraz d³u¿sze wyprawy, a¿ pewnego razu znikn±³. Moja matka przekona³a Szlachetnych Poszukiwaczy, by prawnie uznano go za zmar³ego. Jak jest mo¿liwe, ¿eby lu¼na organizacja, jak± wtedy by³a Rada Szlachetnych Poszukiwaczy, mog³a zajmowaæ siê takimi kwestiami prawnymi?
 
Awatar użytkownika
prEDOator
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2266
Rejestracja: pt sie 23, 2002 1:11 pm

pt mar 19, 2004 5:31 pm

Dla chcących poczytać o niespójnościach w DL : <br /> <br />http://www.geocities.com/lunastuff/clash.html <br />tekst jest w języku angielskim.
 
Inglorion
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 84
Rejestracja: sob gru 13, 2003 6:45 pm

ndz kwie 04, 2004 1:32 pm

Na pocz±tku trzeciego tomu Kronik jest napisane o statkach wyp³ywaj±cych z Palanthas i Tarsis. Nie pamiêtam dok³adnie sensu zdania, ale jednoznacznie z niego wynika³o, ¿e w Tarsis mo¿na zak³adaæ na nowo nadmorskie kurorty :!:

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości