Zrodzony z fantastyki

 
Poganin
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 23
Rejestracja: śr mar 05, 2003 3:59 pm

Rozmiar Sigil

śr mar 05, 2003 4:16 pm

Witam wszystkich, k³aniam siê nisko. Jestem tu nowy, wiêc niech mi kto¶ ³askawie powie, do kogo trzeba tu uderzyæ z wazelin±, ¿eby mnie lubiano? :) <br /> <br />Powitanie mam ju¿ za sob±. A teraz mój problem. Niedawno zacz±³em mistrzowaæ w PS i wiem, ¿e prêdzej, czy pó¼niej to pytanie padnie. Jak du¿e jest Sigil? Chodzi mi tu o ¶rednicê i szeroko¶æ Klatki. Jako¶ nigdzie nie jest to wyja¶nione: ani w podrêcznikach, ani na necie nie mog³em znale¼æ odpowiedzi na to pytanie. <br />Bêdê wdziêczny za jakie¶ sugestie.
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

śr mar 05, 2003 4:38 pm

Witam nowego u¿ytkownika i udzielam odpowiedzi na podstawie In the Cage: A Guide to Sigil (2E). <br /> <br />Wedle pomiarów Harmonium ¶rednica Sigil wynosi 5 mil (w przybli¿eniu 8 km), a obwód 20 mil (w przybli¿eniu 32 km). Jednak Pani Bólu mo¿e dowolnie zwiêkszaæ lub zmniejszaæ te wymiary. <br /> <br />Je¶li znajdê "g³êboko¶æ", to dopiszê.
 
Poganin
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 23
Rejestracja: śr mar 05, 2003 3:59 pm

śr mar 05, 2003 4:49 pm

Przy promieniu 4km mamy obwód ca. 25 km. Tak wynika z mojej matematyki :) Harmonistom przyda³yby siê korki z geometrii.
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

śr mar 05, 2003 4:58 pm

<!--QuoteBegin-Poganin+-->
Poganin pisze:
<!--QuoteEBegin-->Przy promieniu 4km mamy obwód ca. 25 km.  Tak wynika z mojej matematyki :) Harmonistom przyda³yby siê korki z geometrii.
<br />Sigil jest elipsoid±. Niestety nie znam wzorów i nie potrafiê stwierdziæ, czy dobrze w takim przypadku wyliczyli :? .
 
Gantolandon__
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 628
Rejestracja: śr lis 13, 2002 10:18 pm

śr mar 05, 2003 5:10 pm

A jak jest z zaludnieniem Sigil?
 
Poganin
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 23
Rejestracja: śr mar 05, 2003 3:59 pm

śr mar 05, 2003 5:23 pm

No jak jest elipsoid±, to zmienia postaæ rzeczy... A co do zaludnienia, chyba nie da siê tego stwierdziæ, bo ze wzglêdu na portale prêdko¶æ przemieszczania siê populacji i nap³yw nowych istot s± ogromne, tak jak i smiertelno¶æ w samym mie¶cie. My¶lê, ¿e populacja Sigil ci±gle siê zmienia, ale je¶li poszukaæ jakiego¶ ¶redniego poziomu, na którym mo¿e siê utrzymywaæ... optowa³bym za kilkoma milionami... chyba nie wiêcej ni¿ 10.
 
Feanor__
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 45
Rejestracja: ndz lut 09, 2003 1:50 pm

śr mar 05, 2003 6:37 pm

Trudno cokolwiek okre¶liæ w Sigil. Wiele miejsc w Sigil wcale nie jest w Nim samym, wchodzimy gdzie¶, otwiera sie portal, jeste¶my tam gdzie chcieli¶my byæ ale to wcale nie jest Sigil!!!!! Poza tym Pani Bólu mo¿e modyfikowaæ rozmiary tego miasta na ró¿ne sposoby. Je¶li chodzi o populacje to jest jeszcze gorzej. Setki podró¿ników sferowych uwa¿a Sigil za swój ,,prawdziwy dom", chocia¿ sami w Sigil spêdzaj± bardzo ma³o czasu. S±dze ,¿e gdyby policzyæ tylko prawdziwych sigilijczyków którzy spêdzili w nim ca³e swoje ¿ycie i nie znaj± lepszego miejsca do ¿ycia to by³oby ich do¶æ niewielu. I to przede wszystkim biedni mieszkañcy ula.
 
Rend
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 3065
Rejestracja: sob paź 05, 2002 9:03 pm

śr mar 05, 2003 7:32 pm

Sigil jest to bardzo duże miasto, można je przedsyawić nawet jako ogromne. W końcu to centrum wieloświata. A co do ludności to jest tak jak powiedział Feanor. Napływ ze wszystkich Planów jest ogromny, że liczba istot przebywająca w tym mieście musi byc niemal niezmierzona.
 
Lizardman
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 10
Rejestracja: śr mar 05, 2003 10:25 pm

czw mar 06, 2003 2:25 pm

Sigil niejest centrum wielo¶wiata bo wielo¶wiat czego¶ takiego nieposiada... gdziekolwiek by¶ niestano³ w tym w³a¶nie miejscu jest centrum wielo¶wiata... a tak wogóle to witam wszystkich u¿ytkowników forum
 
Feanor__
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 45
Rejestracja: ndz lut 09, 2003 1:50 pm

czw mar 06, 2003 5:18 pm

Witam Lizardmenie ! Sigil z ,,fizycznego" punktu rzeczywi¶cie nie mo¿e byc centrum wielo¶wiata, bo jest on niezmierzony. Ale pod ka¿dym innym wzglêdem jednak tym centrum jest. Jest ono ca³kowicie neutralne i nietykalne. Wiêc w skali charakterów D&D Sigil jest w ¶rodku. To wiara mówi o kszta³cie sfer a nasze ulubione miasto znajduje siê dok³adnie w centrum wszystkich sfer. Sigil to jedyna ca³kowicie neutralna sfera wielo¶wiata(poza outlands, ale tam jest troche inaczej). Wszystkie inne mog± swój charakter zmieniaæ w zale¿no¶ci od wiary ludzi. A w Sigil Pani Bólu pilnuje by tak sie nie sta³o...
 
Gantolandon__
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 628
Rejestracja: śr lis 13, 2002 10:18 pm

czw mar 06, 2003 9:06 pm

Tak siê sk³ada, ¿e nie ma czego¶ takiego, jak centrum Wielo¶wiata. <br /> <br />
It's usually upsetting to Prime Material bashers when they hear that their little world isn't the center of the universe, which is why they're known to planars as the Clueless. Members of a faction called the Signers might argue otherwise, but smart folks say there's no particular center to the planar multiverse. Rather, it all depends on where you stand. Folks in Sigil see the City of Doors as the center of the multiverse, folks on the Prime Material Plane say their own worlds are the center of the universe, and the efreet brag that the City of Brass is the center of all. The thing is, maybe they're all right and maybe they're all wrong.  <br /> <br />Maybe they're all right because - the multiverse being infinite by most standards - no matter where you stand, that's the center of all things. The Signers have turned that idea into a whole philosophy: "I'm always at the center of the multiverse; therefore, I must be the center of all universes," they say. 'Course, the Signer's aren't quite right, because by that logic everyone stands at the center of the multiverse. (The Signers resolve this little paradox by ignoring it.)  <br /> <br />In blunt words, the fact is there ain't any place in the whole multiverse that's more important than any other. For instance, Mystara on the Prime Material Plane is not the most powerful, influential, and important point in the multiverse; it's not the sole reason all other planes and powers exist. Hey, the uncounted layers of the Abyss stink of Evil itself, but exactly zero of the other Outer Planes kowtow to them, regardless of what the fiends there claim! Some places - like Sigil - are more useful than others, though. Just because it's not the center of the universe, don't think it ain't important, berk.
<br />Tekst z PSCS do drugiej edycji.
 
Lizardman
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 10
Rejestracja: śr mar 05, 2003 10:25 pm

czw mar 06, 2003 9:13 pm

Gentalandonie w³a¶nie o tym mówi³em... Feanorze ja mia³em na my¶li fizyczny punkt widzenia... bo tak ogó³em to wienkszo¶c trepów uwa¿a Sigil za centrum... a reszte to nic nieobchodzi :)
 
Luinannon
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 82
Rejestracja: wt gru 10, 2002 8:45 pm

wt kwie 01, 2003 8:09 pm

<!--QuoteBegin-Poganin+-->
Poganin pisze:
<!--QuoteEBegin-->No jak jest elipsoid±, to zmienia postaæ rzeczy... A co do zaludnienia, chyba nie da siê tego stwierdziæ, bo ze wzglêdu na portale prêdko¶æ przemieszczania siê populacji i nap³yw nowych istot s± ogromne, tak jak i smiertelno¶æ w samym mie¶cie. My¶lê, ¿e populacja Sigil ci±gle siê zmienia, ale je¶li poszukaæ jakiego¶ ¶redniego poziomu, na którym mo¿e siê utrzymywaæ... optowa³bym za kilkoma milionami... chyba nie wiêcej ni¿ 10.
<br />Qrde. Je¶li tam jest ¶rednio ok 10 mln ludzi to ja sobie nie wyobra¿am, jaki tam jest ¶cisk. Przecie¿ Polska ma chyba ok 49 mln, a Sigil ma tylko 8 km ¶rednicy !!!!
 
Giotopoulos
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 340
Rejestracja: pt lis 22, 2002 5:24 pm

pt kwie 11, 2003 4:57 pm

A jak jest z dat± powstania Ula?? Czy ostnieje on od pocz±tku istnienia wilo¶wiata?? <br /> <br />Dodane po¼niej: <br />Kto za³o¿y³ Sigil??
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

pt kwie 11, 2003 5:31 pm

<!--QuoteBegin-Giotopoulos+-->
Giotopoulos pisze:
<!--QuoteEBegin-->A jak jest z dat± powstania Ula?? Czy ostnieje on od pocz±tku istnienia wilo¶wiata??
<br />Nie wiadomo. Nie zosta³o to zaznaczone. <br /><!--QuoteBegin-Giatopoulos+-->
Giatopoulos pisze:
<!--QuoteEBegin-->Kto za³o¿y³ Sigil??
<br />Byæ mo¿e Aoskar, a byæ mo¿e kto¶ inny (ja raczej jestem za drug± opcj±).
 
Xarn
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 150
Rejestracja: sob mar 08, 2003 7:48 pm

sob kwie 12, 2003 11:14 am

Mi siê wydaje ,¿e ul powsta³ zaraz po powstaniu Sigil. W wiêkszo¶ci miast slumsy powstaj± nied³ugo po tym jak za³o¿ono miasto (zazwyczaj nie ka¿demu , kto che zacz±æ nowe ¿ycie siê udaje). Dalej jednak nie wiem kiedy Sigil powsta³o. Pani Bólu jest wyj±tkowo potê¿na, skoro nawet bogów nie wpuszcza do klatki, wiêc Sigil chyba zawsze by³o i bêdzie. <br /> <br />Co do Ula spójrzmy na to bardziej racjonalnie. Porównajcie sobie Sigil do Nowego Yorku lub Mexico City. Tam te¿ s± slumsy i powsta³y nied³ugo po za³o¿eniu miasta.
 
Awatar użytkownika
Zarg
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 122
Rejestracja: sob maja 17, 2003 11:45 am

śr maja 07, 2003 5:17 pm

Problem z ludnością Sigil rozwiążę za pomocą cytaty z In the Cage: A guide to Sigil: <br />
Though the city has a population of more that a million, two-thirds of that are transient planars and primes.
 
Awatar użytkownika
Sony
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 2660
Rejestracja: śr cze 23, 2004 9:21 am

czw maja 08, 2003 7:56 am

Weźcie pod uwagę że dość często całe obszary "spadają" i trafiają do Sigil oraz odwrotnie, dodatkowo wiele części Sigil to swoiste "demiplany", bogaci ludzie mają całe ogromne posadłości połączone portalami w domach z Sigil, wielkość Sigil jest wg mnie nie do określenia, populacja wg mie wacha się między 2 - 5 milionów (od 2 ED minęło trochę czasu :mrgreen: ). Wielkość Sigil ulega ciągłym zmianom, a na dodatek Dabusy ciągle coś kombinują, i matematyka w Sigil może być Nie-Euklidesowa. Ja uważam że Sigil jest jakie jest, i nigdy nie podaję szczegółowych wymiarów, mieżysz raz masz tyle, drugi raz co innego itd.
 
zembol
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 11
Rejestracja: ndz lis 03, 2002 11:09 pm

czw maja 08, 2003 2:24 pm

<!--QuoteBegin-Sony+-->
Sony pisze:
<!--QuoteEBegin-->We¼cie pod uwagê ¿e do¶æ czêsto ca³e obszary "spadaj±" i trafiaj± do Sigil oraz odwrotnie,
<br />Oki... to ja teraz blysne niewiedza na temat planow (tzn. znajomosci podrecznikow do PS :). Sigil nie jest przypadkiem 'odporne' na spadanie jego elementow ? Z tego co pamietam w Harbinger House przygoda polegala na probie zrzucenia kawalka miasta do Abyss... i bylo wyraznie zaznaczone, ze to proba skazana na niepowodzenie. <br /><tzn. przygoda polegala na tworzeniu Mocy, ale o zrzucaniu tez cos bylo>
 
Awatar użytkownika
Sony
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 2660
Rejestracja: śr cze 23, 2004 9:21 am

czw maja 08, 2003 3:26 pm

Niby racja, ale w jednym z dodatków do 2 ed pisało że jest możliwe przyłączenie lub odłączenie do Sigil, nie chce mi się wertować źródełek dotyczyło to Outlandsów i obszarów do których były postawione stałe portale. Było tego raptem 4 zdania, na dodatek zdażało się rzadko ale zdażało, miało to coś wspólnego z neutralniścią miejsca i brakiem wiary w bóstwa. Może jeśli taki akt nie zakłóci równowagi miasta , w przypadku który Opisujesz równowaga była zachwiana i to dość mocno, trzeda pamiętać że taki proces może zajść "naturalnie". Ale nie pamiętam i nie jestem pewny. <br /> <br />Niestety kłania się brak settingu do 3 ed.
 
eric
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 39
Rejestracja: czw lip 10, 2003 12:32 am

czw sie 07, 2003 10:30 pm

Z moich wiadomosci wynika ze jesli chodzi o zaludnienie sigil to w sumie nie da sie tego policzyc bo jako miasto portali ci±gle ktos przybywa i odchodzi. A jego wielkosc tez zagadaka gdzyz dabusy w sumie mog± je zmieniac w koncu ci±gle cos dorabiaj±, poprawiajj± itd. np raz jest dane miejsce pozniej moze juz go nie byc
 
dragon_son
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 24
Rejestracja: czw sie 07, 2003 10:20 pm

czw sie 07, 2003 10:51 pm

Hmmm zastanawia mnie troche ta srednica: Sigil ponoc jest "jajkowate" wiec jak mozna podac srednice to ta dluzsza krotsza?? hehe ale Harmonium ma swoje sosoby zeby mierzyc ja bym nie potrafil :)...
 
A`Darris
Nowy użytkownik
Nowy użytkownik
Posty: 6
Rejestracja: wt lip 29, 2003 6:48 pm

śr sie 13, 2003 7:34 pm

Tak¿e mam pytanie... <br />Co znajduje siê poza SIGIL?? I co tak naprawdê jest Iglica? czy ma ona pocztek na jakim¶ materialnym planie?
 
dragon_son
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 24
Rejestracja: czw sie 07, 2003 10:20 pm

śr sie 13, 2003 7:41 pm

Z tego co pamietam to Sigil jest w "centrum" krain (zdaje sie ze nazwe pomylilem :)) zewnetrznych wiec najprawdopodobniej to sie wokol niego znajduje :mrgreen:... ale jak chyba wiadomo z Sigil nie da rady sie inaczej wydostac niz przez portal wiec w sumie nie jest istotne co znajduje sie wokol... tak mi sie przynajmniej wydaje...
 
Rend
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 3065
Rejestracja: sob paź 05, 2002 9:03 pm

śr sie 13, 2003 7:43 pm

Poza Sigil jest plan Outlands. W jego samym środku ma poczatek iglica. Mimo iz iglica jest nieskończona, ma oprócz poczatku też czubek. Na tym czubku jest pierścień. Sigil. <br />Plan też jest nieskończony. Ale na jego krawędzi znajdują się miasta bramy do planów zewnętrznych (np Acheron, Baator).
 
dragon_son
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 24
Rejestracja: czw sie 07, 2003 10:20 pm

pn sie 18, 2003 2:34 pm

Czyli powiedzmy sobie tak: nie mzona dostac sie do kranca tych krain zewnetrznych ale gdy sie juz tam dostanie to mozemy dojsc wszedzie :mrgreen:
 
Raven2012
Nowy użytkownik
Nowy użytkownik
Posty: 9
Rejestracja: pt gru 05, 2003 11:31 am

pt gru 05, 2003 4:32 pm

Elipsoida, zamkniêta powierzchnia drugiego stopnia dana równaniem: (x/a)2+ (y/B)2+(z/c)2=1
<br />Elipsoida to kula sp³aszczona przy biegunach!! <br />Sigil jest torusem!!! <br />Mapa Sigil :!: <br />Jednocze¶nie geometria PS wcale nie musi byæ Euklidesowa! <br />Ani nie musi byæ w tylko trzech wymiarach! (Prawdopodobnie nasz ¶wiat te¿ nie jest 3D, podobno znane s± cz±steczki jedynastowymiarowe!) <br /> <br />
Torus, powierzchnia powsta³a przez obrót okrêgu w przestrzeni dooko³a prostej le¿±cej w tej samej p³aszczy¼nie co okr±g, lecz nie maj±cej z nim wspólnych punktów (przybli¿eniem torusa jest pier¶cieñ). <br /> <br />Je¶li okr±g ten ma promieñ r, a odleg³o¶æ prostej od jego ¶rodka wynosi R, to pole powierzchni torusa wynosi 4π2rR, a objêto¶æ 2π2Rr2. Równanie torusa ma postaæ: <br /> <br />{(x2 + y2)1/2 - R}2+z2 = r2. <br />
<br /> <br /> <br /> <br /> BTW znalaz³em ciekawego linka[/b]
 
Awatar użytkownika
Brilchan
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 4532
Rejestracja: śr cze 20, 2007 8:49 pm

pn lip 09, 2007 2:11 pm

Ciekawy link nie działa :( a co w nim było? nie ma sensu pytać się o populacje czy rozmiary z powodów które wyłuszczyli moi przedmówcy ale mam inne pytanie czy Silig stało się bardziej kosmopolityczne za rządów Pani(tz. się czy wpuściła więcej Trepów do klatki?) bo Pan Portali to chyba demonów nie puszczał(?)
 
Awatar użytkownika
Renald
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 444
Rejestracja: ndz maja 14, 2006 5:55 pm

pn lip 09, 2007 2:34 pm

Brilchan pisze:
czy Silig stało się bardziej kosmopolityczne za rządów Pani(tz. się czy wpuściła więcej Trepów do klatki?) bo Pan Portali to chyba demonów nie puszczał(?)

Choć zmienili się władcy Miasta Drzwi, jeżeli można ich tak nazwać, to otwartość Sigil na gości się nie uległa zmianie. Dalej pozostaje ono miejscem kosmopolitycznym, otwartym dla wszystkich, gdzie spotkać się może anioł i demon. Zarówno Aoskar, jak i Pani Bólu uważali na istoty, które wpuszczają do miasta, tak więc Pani wcale nie wpuszczała do miasta więcej czartów, gdyż mogłoby to zagrozić spokojowi w mieście.
Do pewnego czasu, Pani Bólu była również uważana za aspekt Aoskara i mieszkańcy zbytnio nie wyczuwali zmian w jej panowaniu, do czasu zbuntowania się pewnego Dabusa.
 
Awatar użytkownika
amnezjusz
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1634
Rejestracja: pn sie 15, 2005 9:33 pm

pn lip 09, 2007 2:48 pm

Brilchan pisze:
nie ma sensu pytać się o populacje czy rozmiary z powodów które wyłuszczyli moi przedmówcy

Odnośnie populacji to Planar Handbook podaje że Sigil zamieszkuje 250 tysięcy osób (choć powinien istnieć IMO margines błędu +/- kilka tysięcy).

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość