Zrodzony z fantastyki

 
DagothUr
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 94
Rejestracja: sob lis 23, 2002 2:14 pm

ndz maja 11, 2003 3:13 pm

Obcinaj mu expa. Na następnej sesji na której tak zrobi daj mu 1/2 tego, co powinien dostać. Na kolejnej 1/4, póżniej 1/8. I tak dalej, aż się nauczy. Nie widzę tutaj innego rozwiązania.
 
Beherit__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 115
Rejestracja: wt maja 06, 2003 8:44 pm

ndz maja 11, 2003 3:33 pm

To chyba dobrze kiedy gracz maj±cy duzo inteligêcji szybko my¶li...przynajmniej mi siê tak wydaje...Szybkie my¶lenie to cecha któr± najbardziej ceniê...bo po co przed³u¿aæ??? Jak szybko my¶li to juz tak zostanie...
 
Sarrivin
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 40
Rejestracja: czw paź 31, 2002 9:49 pm

ndz maja 11, 2003 9:53 pm

Polecam rozmowê z graczem w pierwszej kolejno¶ci. Musi znaæ Twoje stanowisko. Je¶li siê z Tob± niezgodzi, co¿.. Pozostaje ciêcie PD'ków po sesji. Tak, ¿eby zauwa¿y³. Ale oczywi¶cie to nie jest mi³e rozwi±zanie, je¶li chce siê zachowaæ gracza w grupie. Mo¿e siê w najgorszym wypadku obraziæ i zrezygnowaæ. No ale najpierw - ustal sobie jasne stanowisko i porozmawiaj. <br />My¶lê, ¿e ka¿dy "stó³", czy MP, ma swoje zasady. Gracze powinni je respektowaæ, je¶li chc± graæ w tej konkretnej dru¿ynie.
 
Mateo__
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1909
Rejestracja: śr wrz 18, 2002 8:28 pm

pn maja 12, 2003 8:00 am

A.d. niesprawiedliwo¶ci w posiadaniu niskiej INT i CHA i byciu wygadanym.... od tego masz kostkê i skille oraz testy. Nic nie stoi na przeszkodzie ¿eby¶ ustali³ ¿e rozwi±zanie danej zagadki wymaga testu INT na DC 15 ... prosze bardzo, mag z 24 INT ma wiêksz± szansê go zdaæ ni¿ ork z INT 6. <br /> <br />Nie mo¿na mieæ ciastka i zje¶æ ciastka, je¶li chcesz ¿eby gracze rozwi±zywali przygody rpgowo (my¶l±c w oderwaniu od swoich postaci) to niemo¿na mieæ pretensji ¿e kto¶ orkiem rozwi±zuje problemy. Jedynym sposobem odzwierciedlenia ró¿nic w cechach jest rzucanie kostk± na testy. <br /> <br />Masz problem z orkiem - ka¿ rzucaæ na INT, WIS, Knowledge itp
 
Uimar
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 463
Rejestracja: pt sty 03, 2003 8:44 am

Re: Inteligencja postaci, a spryt gracza.

pn maja 12, 2003 12:24 pm

<!--QuoteBegin-melhavoc+-->
melhavoc pisze:
<!--QuoteEBegin-->We¿my taki przyk³ad - Dru¿yna sk³ada siê z ...
<br />Jest Miszczu Gry, s± Panowie Gracze. <br /> <br />Zamiary PG: "wycisn±æ" wszystko co siê da z postaci i scenariusza, nie zwa¿aj±c na równowagê w grze, na logikê, na koncepcjê ¶wiata, na spójno¶æ swojej postaci, na interakcjê z NPC-ami. I samemu dobrze siê bawiæ. <br />To naturalnie skrajna postawa, najczê¶ciej spotkaæ mo¿na jej s³absze odmiany. <br /> <br />Zamiary MG: stworzyæ spójny logicznie ¶wiat z "prawdziwymi" postaciami, zachowaæ równowagê w grze. Dbaæ o to by wszyscy dobrze siê bawili. <br /> <br />Miszczu zawsze na prawo wprowadziæ modyfikacje i obostrzenia w grze. On jest szefem, bo w ka¿dej grupie, niech to bêdzie nawet kilku dobrych kumpli, kto¶ "szefuje". <br /> <br />Ka¿dy Miszczu ma swój "styl prowadzenia". Ka¿dy P.Gracz ma swój "styl grania". Miszczu jest jeden, Graczy jest kilku, wiêc kto do kogo powinien siê dostosowaæ ? Jedynym sensownym wyj¶ciem jest dostosowanie siê P.Graczy do Miszcza. I kropka. <br />Naginanie regu³, to naturalne zachowanie wiêkszo¶ci graczy. Zadaniem Miszcza jest nie dopuszczaæ do tego. <br /> <br />Je¿eli kto¶ tworzy postaæ z Int=6, to powinien staraæ sie taka postaæ odgrywaæ ... chyba ¿e inni Gracze i Miszczu maja to w nosie, bo dla nich statystyki to tylko liczby. <br />Nie mo¿na "odegraæ" postaci inteligentniejszej od nas samych, ale zawsze mo¿na odegraæ g³upsz±. A do tego w³a¶nie zobowi±zuj± statystyki postaci. <br /> <br />Co do tego gracza (pó³ork, int=6): <br />- je¶li nie rozumie co to RPG - wyt³umaczyæ, <br />- je¶li rozumie, ale nie mo¿e siê powstrzymaæ od "dobrych rad" - zmieniæ mu postaæ, na tak±, z któr± sobie poradzi, <br />- je¶li rozumie, ale nie chce siê dostosowaæ - po¿egnaæ.
 
Reaper__
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 26
Rejestracja: pt kwie 11, 2003 2:40 pm

pn maja 12, 2003 9:23 pm

<!--QuoteBegin-Mateo+-->
Mateo pisze:
<!--QuoteEBegin-->Nie mo¿na mieæ ciastka i zje¶æ ciastka, je¶li chcesz ¿eby gracze rozwi±zywali przygody rpgowo (my¶l±c w oderwaniu od swoich postaci) to niemo¿na mieæ pretensji ¿e kto¶ orkiem rozwi±zuje problemy. Jedynym sposobem odzwierciedlenia ró¿nic w cechach jest rzucanie kostk± na testy.
<br />W zasadzie nie moge sie zgodzic. RPg polega na odgrywaniu postaci, a nie na rzucaniu kostkami, to w koncu Role-Playing, nie Dice-Throwing. Owszem kostkami nalezy sie wspierac, jesli jest ku temu potrzeba, ale bardziej z duchem RPG byloby gdyby gracz orkiem po prostu dal sobie z rozwiazywaniem zagadek spokoj. Naprawde nie tak trudno przeciez odgrywac nieinteligentna postac. Duzo trudniej odgrywac wysoka madrosc badz charyzme.
 
Mateo__
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1909
Rejestracja: śr wrz 18, 2002 8:28 pm

wt maja 13, 2003 10:39 am

No to masz babo placek - go¶æ odgrywa postaæ stosuj±c do tego SWOJE standardy. Jest oczytany i inteligentny, wiêc nawet g³upi ork w jego "rêku" jest m±drzejszy ni¿ po³owa dru¿yny w tym np. mag z INT 20 grany przez 8 letniego brata DM ... <br /> <br />Kostki s± immanentn± cech± RPG (nie mowie o systemach bezkostkowych) które s³u¿± obiektywizacji tego co jest zapisane na karcie. W ten sposób graj±c orkiem o INT 6 i maj±c do rozwi±zania zagadkê o te¶cie INT DC=15 mamy tylko 20% szans na sukces. A 8 letni braciszek ma 50% ... w ten sposób odrywamy siê od tego co jezt POZARpgowe (olimpiada z matematyki, oczytanie, wiek, do¶wiadczenie w rpgowaniu) i przechodzimy na obiektywny miernik: <br /> <br />ja gram postaci± inteligentna wiêc rozwi±zuje zagadkê, ty grasz g³upi± wiêc nie. <br /> <br />W innym wypadku (baez testów) pretensje do gracza-orka s± bezzasadne.
 
Morog__
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 1332
Rejestracja: czw kwie 25, 2002 7:57 pm

wt maja 13, 2003 11:36 am

heh <br /> <br />w podanym przypadku widze nastepujace mozliwosci <br /> <br />-pogadac z graczem, o odgrywaniu postaci <br /> <br />-podniesieniu mu inteligecji <br /> <br />- zmiany jego postaci <br /> <br />polork z inteligecja 6 nie moze regularnie rozwiazywac logicznych zagadek <br />zgadam sie ze czasami moze miec rozblysk geniuszu <br />ale nie w zagatkjach typu matematycznego ze tak powiem <br />RPG to gra odgrywania rol <br />jezeli gracz nie odgrywa roli jaka sobie wybral <br />MG powienie odenic to przy rozdawaniu XP
 
Mateo__
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1909
Rejestracja: śr wrz 18, 2002 8:28 pm

wt maja 13, 2003 11:48 am

MG ma kostki od obiektywnego decydowania czy postaæ X mo¿e zrobiæ Y <br /> <br /> <br />- "skacze nad t± trzymetrow± przepa¶ci±, po drodze tn±c mieczem lataj±cego maga" (wojownik 6 poziom). <br />- "hmm, to niemal niewykonalne, ale spróbuj moze uda ci siê wymagany test jump + 10 bo w powietrzu chcesz zrobiæ co¶ dodatkowego. Pamiêtaj ¿e mo¿esz spa¶æ na dó³" (mg) <br /> <br />i to samo: <br /> <br />- "s±dzê ¿e aby otworzyæ te drzwi trzeba przelaæ wodê do trzeciej fiolki od prawej, bo tak rozumiem zagadkê" (ork Int 6) <br />- "hmm, twoja postaæ nie mog³a tak ³atwo wpa¶æ na rozwi±zanie, rzuæ test INT na DC 20" (dm) <br /> <br />sytuacje niczym siê nie rózni±.
 
Yuz'Ef
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 230
Rejestracja: pt maja 09, 2003 12:39 pm

wt maja 13, 2003 12:29 pm

Drogi Ulimarze z przykro¶c± muszê stwierdiæ i¿ twoje zdnie na ten temat jest conajmniej dziwne. Jak MG mo¿e nie zachowywaæ równowagi w ¶wiecie?! Czy wyobra¿asz sobie jakby to wygl±da³o? <br /> <br />Lecz twe opcje co do tego co uczyniæ z takim graczem s± jaknajbardziej poprawne :) <br />No z wyj±tkiem jednej. Poniewa¿, wyobra¿my sobie tak± sytuacjê: <br />ten który gra tym pó³-orkiem mo¿e byæ najlepszym koleg± tego u którego graja, bad¼ qmplem MG...i gracze znaj± siê od 10 lat to nie mo¿na tak poprostu wyrzuciæ gracza dlatego ¿e dobrze gra mu siê tak postaci±. Niestety nie wiem czy innym graczom to przeszkadza i w jakim stopniu. <br />to tyle :) <br /> <br />O! jak najbardziej zgadzam siê z Mateo...je¶li nasz problemy z tym graczem to poprostu ka¿ mu testowac int (wery good idea) <br />Jednak jest jeden minus. Gracz po pewnym czasie mo¿e (znaczy na pewno) siê zdenerwuje i mo¿e poprostu przestac z wami graæ [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img] <br />Trzeba z nim baaaaardzo powa¿nie porozmawiac o tych rzutach i o postaci... <br /> <br />Tak a propos ja ju¿ parê razy gra³em postaciami z du¿ym intem odgrywaj±c je jak skoñczonych kretynów. Ale to jest ju¿ temat na innego posta :razz:
 
Uimar
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 463
Rejestracja: pt sty 03, 2003 8:44 am

wt maja 13, 2003 2:15 pm

<!--QuoteBegin-Mateo+-->
Mateo pisze:
<!--QuoteEBegin--> MG ma kostki od obiektywnego decydowania czy postaæ X mo¿e zrobiæ Y
<br />W omawianym przypadku gracz korzysta z ró¿nych tricków, aby przechytrzyæ Miszcza. Nie rozwi±zuje zagadek wprost, on swoim zachowaniem wskazuje na rozwi±zanie. Jest cwany, to trzeba mu przyznaæ, jednak postepuje nie fair, bo Miszczu nie ma mo¿liwo¶ci zastosowaæ testu. <br /> <br /><!--QuoteBegin-Mateo+-->
Mateo pisze:
<!--QuoteEBegin--> - "s±dzê ¿e aby otworzyæ te drzwi trzeba przelaæ wodê do trzeciej fiolki od prawej, bo tak rozumiem zagadkê" (ork Int 6) <br />- "hmm, twoja postaæ nie mog³a tak ³atwo wpa¶æ na rozwi±zanie, rzuæ test INT na DC 20" (dm) <br /> <br />sytuacje niczym siê nie rózni±.
<br />Chyba jednak trochê siê ró¿ni±. Je¶li gracz oznajmi: "Znam rozwi±zanie tej zagadki", to wszystko jest OK. Mo¿na nakazaæ mu zrobienie testu. Ale je¶li wyjawi rozwi±zanie bez ostrze¿enia, to wszyscy gracze bêd± znaæ to rozwi±zanie. <br />Je¶li teraz ka¿emy wszystkim zrobiæ test na Int i za³ó¿my, ¿e nikomu test siê nie powiedzie, to co dalej ? G³upia sytuacja - wszyscy gracze znaj± odpowied¼, ale nie mog± jej wykorzystaæ.
 
Mateo__
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1909
Rejestracja: śr wrz 18, 2002 8:28 pm

wt maja 13, 2003 2:30 pm

Nie prawda. Wyjawia rozwi±zanie ale to i tak niczego nie zmienia bo do jego zastosowania potrzebne jest zdanie testu INT. Czyli mo¿na to widzieæ tak: <br /> <br />- zadanie zosta³o rozwi±zane przez grupê graczy podczas sesji. <br />- o tym czy ich postacie je rozwi±¿a zadecyduje obiektywny rzut kostk± (wiêcej szans maj± inteligentniejsze postacie)
 
Dzidek__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 212
Rejestracja: sob maja 04, 2002 9:00 pm

wt maja 13, 2003 2:42 pm

Ale takie podej¶cie eliminuje wprowadaznie jakichkolwiek zagadek do gry. <br />Przecie¿ wystarczy rzut na int postaci. <br /> <br />(MG) Widzicie drzwi na ich ¶rodku jakie¶ cyferki i d¿wigienki. <br />(G) Przygladam sie im. <br />(MG) Rzut na inta. <br /> <br />turlu turlu <br /> <br />(MG) Oki po pó³godzinnym namy¶le wpad³e¶ na rozwi±zanie tej wielce skomplikowanej zagadki, drzwi sie otwieraj±. <br /> <br />Gdzie tu frajda gdzie przyjemno¶c z rozwi±zania problemu.
 
Mateo__
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1909
Rejestracja: śr wrz 18, 2002 8:28 pm

wt maja 13, 2003 2:50 pm

Mowilem: albo albo.... <br /> <br />albo wymagasz od GRACZY zaangazowania i rozwi±zywania zagadek. <br /> <br />albo wymagasz od POSTACI rozwiazywania zagadek. <br /> <br />Skoro twierdzisz ze gracz X moze rozwiazac zagadke, ale nie powinien ze wzgledu na to ze postac X jest za g³upia, ale za to powinna ja twoim zdaniem rozwi±zaæ postaæ Y gracza Y gtóry nie ma zielonego pojêcia o co ci chodzi (ale mia³ pecha i wzial sobie maga) to zostaje ci odwolanie do kostek... <br /> <br />Dlatego wlasnie twierdze ze to jest RPG - dru¿yna jako ca³o¶æ i MG kontra przygoda. Je¶li jeden cz³onek druzyny umie rozwi±zaæ zagakê ergo ca³a dru¿yna na tym korzysta to nie ma powodu patrzeæ w cyferki i mówiæ: nieee kolego masz 6 INT! <br /> <br />Sytuacja identyczna: CALA DRUZYNA jest zakuta w stalowe kajdany, mag jako jedyny jest ZWIAZANY sznurem. Gracz deklaruje ze rozrywa wiezy.... mówisz mu: niiieee...stary, masz 8STR, ty jeste¶ od zagadek, ¼le odgrywasz postac. Wiezy moze rozrywac Micha³ Pó³ork ... <br /> <br />Oczywi¶cie ¿e nie - pozwalasz mu wykonaæ test STR bo ma ma³e szanse na rozerwanie wiêzów. Ma³e, ale ma!
 
Uimar
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 463
Rejestracja: pt sty 03, 2003 8:44 am

wt maja 13, 2003 2:58 pm

<!--QuoteBegin-Yuz'Ef+-->
Yuz'Ef pisze:
<!--QuoteEBegin--> Drogi Ulimarze z przykro¶c± muszê stwierdiæ i¿ twoje zdnie na ten temat jest conajmniej dziwne. Jak MG mo¿e nie zachowywaæ równowagi w ¶wiecie?! Czy wyobra¿asz sobie jakby to wygl±da³o?
<br />Mo¿liwe, ¿e ¼le zrozumia³e¶ moj± wypowied¼. Jestem jak najbardziej za równowag± w grze, a Miszczu jest tym, który powinien nad tym czuwaæ. <br /> <br /><!--QuoteBegin-Yuz'Ef+-->
Yuz'Ef pisze:
<!--QuoteEBegin--> ... wyobra¿my sobie tak± sytuacjê: <br />ten który gra tym pó³-orkiem mo¿e byæ najlepszym koleg± tego u którego graja, bad¼ qmplem MG...i gracze znaj± siê od 10 lat to nie mo¿na tak poprostu wyrzuciæ gracza dlatego ¿e dobrze gra mu siê tak postaci±.
<br />Je¶li s± takimi super przyjació³mi, to jeden drugiego powinien zrozumieæ i nie by³oby problemu. A je¶li nie potrafi± siê dogadaæ, to znaczy, ¿e tymi przyjació³mi nie s±. <br /> <br /><!--QuoteBegin-Mateo+-->
Mateo pisze:
<!--QuoteEBegin-->... Sytuacja identyczna: CALA DRUZYNA jest zakuta w stalowe kajdany, mag jako jedyny jest ZWIAZANY sznurem. Gracz deklaruje ze rozrywa wiezy.... mówisz mu: niiieee...stary, masz 8STR, ty jeste¶ od zagadek, ¼le odgrywasz postac. Wiezy moze rozrywac Micha³ Pó³ork ...  <br /> <br />Oczywi¶cie ¿e nie - pozwalasz mu wykonaæ test STR bo ma ma³e szanse na rozerwanie wiêzów. Ma³e, ale ma!
<br />Nie jest to identyczna sytuacja, bo dotyczy fizycznego atrybutu postaci. By³a ju¿ gdzie¶ dyskusja na ten temat. Testy atrybutów fizycznych i "nie fizycznych" nale¿y inaczej rozpatrywaæ.
 
Awatar użytkownika
Zarg
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 122
Rejestracja: sob maja 17, 2003 11:45 am

wt maja 13, 2003 3:19 pm

<!--QuoteBegin-Mateo+-->
Mateo pisze:
<!--QuoteEBegin-->Dlatego wlasnie twierdze ze to jest RPG - drużyna jako całość i MG kontra przygoda. Jeśli jeden członek druzyny umie rozwiązać zagakę ergo cała drużyna na tym korzysta to nie ma powodu patrzeć w cyferki i mówić: nieee kolego masz 6 INT!
<br />To zależy. Jeżeli podejście graczy to przejśc przygodę za wszelką cenę, nawet poprzez czynienie świata dookoła absurdalnym to niech się bawią... Ale ja nie byłbym zadowolony, bo dla mnie w RPG kluczową rolę pełni odgywanie, której bez realizmu czy logiki jest bardzo trudne... <br /> <br /><!--QuoteBegin-Mateo+-->
Mateo pisze:
<!--QuoteEBegin-->Sytuacja identyczna: CALA DRUZYNA jest zakuta w stalowe kajdany, mag jako jedyny jest ZWIAZANY sznurem. Gracz deklaruje ze rozrywa wiezy.... mówisz mu: niiieee...stary, masz 8STR, ty jesteś od zagadek, źle odgrywasz postac. Wiezy moze rozrywac Michał Półork ...  <br /> <br />Oczywiście że nie - pozwalasz mu wykonać test STR bo ma małe szanse na rozerwanie więzów. Małe, ale ma!
<br />Oczywiście, że tak! Choć ujmuję rzecz inaczej: "Nie jesteś w stanie rozerwać kajdan, jedyne co osiągnąłeś to ślady jakie pozostawiła wgniatana w skórę stal...". Myślę, że podejście turlane doprowadziłoby do absurdów. Zakuci w kajdany chłopi zamiast myśleć nad ucieczką czy rozpaczać nad tym co się stało całymi nocami siłowaliby się z kajdanami. Kiedyś by to 20 mieli, choćby przez "take 20"... <br />Na pewno nie wrzucałbym na odgrywanie, bo nie rzeczy w sile, a raczej w tym, jak postać patrzy na świat. Ktoś kto twardo stąpa po ziemi nie próbowałby, a młody awanturnik czy osoba zdesperowana, choćby nie miał żadnych szans może się siłować... <br />Prawda, że wiele zależy tu od przyjętej konwencji, ja gram realistycznie - u mnie coś takiego praktycznie nigdy nie przejdzie. Jednak inna osoba może stawiać na heroiczne przygody i takie praktycznie niemożliwe wyczyny będą miały miejsce.
 
Mateo__
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1909
Rejestracja: śr wrz 18, 2002 8:28 pm

wt maja 13, 2003 3:27 pm

Zaraz ... czyli magowi wolno próbowaæ rozrywaæ liny (nie wiadomo czy skutecznie czy nie bo o tym zadecyduj± kostki), a orkowi nie wolno z góry rozwi±zywaæ zagadek?
 
Dzidek__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 212
Rejestracja: sob maja 04, 2002 9:00 pm

wt maja 13, 2003 3:43 pm

Widzê takie rozwi±zanie <br /> <br />wersja a) w zale¿no¶ci od modyfikatorów do int postaci, MG wprowadza do zagadki u³atwienia (podpowiedzi) za plusy, lub utrudnienia czy zmy³ki za minusy. Tak zmodyfikowan± zagadkê przedstawia garczom do rozwi±zania. <br /> <br />wersja b) identyczne zalo¿enie, tylko modyfikacja zagadki zale¿y od wyniku rzutu na int o okre¶lonym DC. <br /> <br />Po takiej modyfikacji zagadki, postac prowadzaca orka o int 6 moze brac czynny udzial w jej rozwiazaniu.
 
Uimar
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 463
Rejestracja: pt sty 03, 2003 8:44 am

wt maja 13, 2003 3:45 pm

A ja widzê najprostsze rozwi±zanie problemu ... nie wprowadzaæ tego typu zagadek do przygody. To rozwi±¿e k³opoty z genialnym orkiem o Int=6 ... :evil: ... przecie¿ to kole¶ stworzony wrêcz do wy¿ynki !! ...
 
Mateo__
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1909
Rejestracja: śr wrz 18, 2002 8:28 pm

wt maja 13, 2003 3:52 pm

Znaczy jakirgo typu Uimar?
 
Uimar
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 463
Rejestracja: pt sty 03, 2003 8:44 am

wt maja 13, 2003 3:53 pm

<!--QuoteBegin-Mateo+-->
Mateo pisze:
<!--QuoteEBegin-->Znaczy jakirgo typu Uimar?
<br />Zagadek matematycznych, logicznych, puzli itp.
 
Mateo__
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1909
Rejestracja: śr wrz 18, 2002 8:28 pm

wt maja 13, 2003 4:16 pm

To mo¿e zrezygnowaæ te¿ z np. rozwidleñ w lochach i drzwi .. no bo w koñcu sk±d wiadomo ze INT 6 czy 8 pozwala na omijanie przeszkód?
 
Morog__
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 1332
Rejestracja: czw kwie 25, 2002 7:57 pm

wt maja 13, 2003 4:23 pm

Mateo <br /> <br />wiesz, mam wyrobione zdanie o tych co nie potrawia <br />tolerowac zdania innego niz wlasne <br />taka ironia tylko zle o tobie swiadczy [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img]
 
Uimar
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 463
Rejestracja: pt sty 03, 2003 8:44 am

wt maja 13, 2003 4:24 pm

<!--QuoteBegin-Mateo+-->
Mateo pisze:
<!--QuoteEBegin-->To mo¿e zrezygnowaæ te¿ z np. rozwidleñ w lochach i drzwi .. no bo w koñcu sk±d wiadomo ze INT 6 czy 8 pozwala na omijanie przeszkód?
<br />Tak. Zgadzam siê z Toba Mateo. Z rozwidleñ te¿ bym zrezygnowa³. <br />Masz jeszcze jakie¶ ciekawe i powa¿ne propozycje ? <br /> <br />[b]<!--coloro:red--><span style="color:red"><!--/coloro-->A mo¿e wrócimy do zagadnieñ inteligencji postaci, nie inteligencji forumowiczów? Zamiast wyszydzaæ siê nawzajem i poprawiaæ, proponujê powróciæ do dyskusji lub zakoñczyæ wymianê zdañ w tym temacie :wink: Pozdrawiam - danant<!--colorc--></span><!--/colorc-->
 
Mateo__
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1909
Rejestracja: śr wrz 18, 2002 8:28 pm

wt maja 13, 2003 4:38 pm

Sprowadzam Twoj pomys³ do absurdu ... bo w skrócie zaproponowa³e¶ co¶ takiego: <br /> <br />1. Skoro mamy graczy g³upszych i m±drzejszych i <br />2. G³upsi graj± postaciami o wiêkszej INT ni¿ m±drzejsi <br />3. To ¿eby nie by³o niezgodno¶ci miêdzy graniem a cyferkami <br />4. Zrezygnujemy z sytuacji gdy trzeba bêdzie testowaæ spryt graczy <br /> <br />Czyli dok³adnie tak samo jak: <br /> <br />1. Mamy ludzi bogartszych i biedniejszych <br />2. Skoro biedniejsi nie maj± samochodów a maj± je bogatsi <br />3. To ¿eby nie by³o niesprawiedliwo¶ci spo³ecznej <br />4. Przestaniemy sprzedawaæ samochody.
 
Uimar
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 463
Rejestracja: pt sty 03, 2003 8:44 am

wt maja 13, 2003 4:59 pm

Ziew ... przynudzasz ... <br /> <br />We wcze¶niejszych postach zaproponowa³em trzy bardzo proste rozwi±zania problemu, najlepsze z mojego punktu widzenia. <br />Mo¿na przewin±æ i sprawdziæ ... <br /> <br />Je¶li gracze nie radz± sobie z odgrywaniem postaci w RPG i sytuacjami wymagaj±cymi od nich dojrza³o¶ci, to niech zagraj± sobie w cRPG. Tam zasady s± sztywne, wiadomo co mo¿na, a czego nie ... A z reszt± ! Niech sobie nawet za³atwi± jakie¶ tipsy !! Co mnie to obchodzi :x ! <br /> <br />Po namy¶le ... zgadzam siê z Tob± Mateo ... niech sobie nawet ten kole¶ gra ameb± i rozwi±zuje wszystkie problemy ¶wiata ... <br /> <br />pa
 
Mateo__
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1909
Rejestracja: śr wrz 18, 2002 8:28 pm

wt maja 13, 2003 5:16 pm

cRPG do doskona³y przyk³ad tego jak siê mylisz ... tam mo¿na by³o wzi±æ postaæ o INT 3 i odpowiadaæ na pyytania tak jak ta o INT 25 ... <br /> <br />Dojrza³o¶æ graczy polega m.in na tym ¿e nie obra¿aj± siê ¿e kto¶ jest od nich m±rdrzejszy czy wy¿szy, czy ma wiêksze powodzenie w rzeczywisto¶ci u dziewczyn
 
Uimar
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 463
Rejestracja: pt sty 03, 2003 8:44 am

śr maja 14, 2003 12:51 pm

<!--QuoteBegin-Mateo+-->
Mateo pisze:
<!--QuoteEBegin--> cRPG do doskona³y przyk³ad tego jak siê mylisz ... tam mo¿na by³o wzi±æ postaæ o INT 3 i odpowiadaæ na pyytania tak jak ta o INT 25 ...
<br />Wcale nie jestem zdziwiony, ¿e to sprawdzi³e¶ ... :? <br /> <br /><!--QuoteBegin-Mateo+-->
Mateo pisze:
<!--QuoteEBegin--> Dojrza³o¶æ graczy polega m.in na tym ¿e nie obra¿aj± siê ¿e kto¶ jest od nich m±rdrzejszy czy wy¿szy, czy ma wiêksze powodzenie w rzeczywisto¶ci u dziewczyn
<br />To co opisa³e¶ powinno dotyczyæ wszystkich, nie tylko graczy. A dojrza³o¶æ graczy powinna siê przejawiaæ w dojrza³ym podej¶ciu do gry - konsekwencja, zaanga¿owanie, rezerwa, partnerstwo.
 
Hora
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 15
Rejestracja: pt cze 13, 2003 3:46 pm

wt sie 12, 2003 10:09 pm

Jest jeszcze inne wyj¶cie ale chyba najg³upsze, i najryzykowniejsze. Mo¿na dopasowaæ klasy to poziomu gracza. Ale nikt by siê chyba na to nie zgodzi³. To wyj¶cie odpada !!!

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości