Zrodzony z fantastyki

 • 1
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 
Raw__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 205
Rejestracja: pn cze 30, 2003 10:25 pm

wt lis 11, 2003 11:52 pm

Jak siê sprawa ma miewaæ z czarami wskrzeszaj±cymi? Chodzi mi przede wszystkim o True Resurrection. Magokracja, dysponuj±ca 20 levelowymi spellcasterami, ograniczona bêdzie tylko zlotem. I wtedy jej wa¿niejsze postacie stan± siê prawie nie¶miertelne. Ale z drugiej strony to do¶æ istotny element i je¶li mamy realistycznie porównaæ stosunek magii i miecza w DiDach, lepiej chyba go zostawiæ. W koñcu to po cze¶ci takze i on stanowi przewagê magokracji (nie jest to oczywi¶cie obiektywna propozycja - jestem przecie¿ po stronie magów :evil: ) <br /> <br />Nastêpna kwestia: ile mniej wiêcej magokracja bêdzie mia³a spellcasterów w okolicach 18 - 20 levelu (tak, aby mieli czary 9 kregu)? Od nich zale¿y tak na dobr± sprawê nasza potêga. <br /> <br />I ostatnie. Czy zak³adamy cele wojny dla obydwu stron konfliktu, czy pozostawiamy to w ich kwestii, b±d¼ nawet ca³kowicie pomijamy? Mo¿e siê to z pozoru wydawaæ b³ache, lecz tak naprawdê odgrywa wa¿n± rolê w obieraniu strategii wojennej. Inaczej bowiem bêdziemy postêpowaæ pragn±æ przej±c w przyszlo¶ci ziemie rywala, w³±czyæ je do swojego pañstwa, co oczywi¶cie przyniesie nam znaczne ko¿y¶ci materialne (kopalnie, przemys³, rolnictwo pracuje wtedy dla nas). W takim przypadku odpada raczej wszelka forma terroru i wyniszczania zasobów/ludno¶ci, zmianie ulega te¿ forma propagandy. Koncentrujemy siê jedynie na zniszczeniu armi przeciwnika i jego dowództwa, przy jednoczesnym oszczêdzaniu ludno¶ci. Bo raz, ¿e gdy juz zdobedziemy te ziemie, wyko¿ystamy wszystkie zasoby, wiêc niszczenie ich byloby marnotractwem i g³upot±. A ludno¶æ, wobec której dokonywali¶my takich okrucieñstw, moze co chwila wzniecaæ powstania i byæ nam skrajnie niechêtna. Z kolei ca³kowicie odmiennie post±pimy, gdy pragniemy jedynie unicestwiæ pañstwo przeciwnika, zrównaæ je z ziemi±, choæby po to, by nie stanowi³o dla nas w przysz³o¶ci zagro¿enia, ale tak¿e aby wykra¶æ z jego terenów wszystko co warto¶ciowe i to sobie przyw³aszczyæ. Wtedy nie ma problemu z "tatarska taktyk±" (dobry szpieg wie wszystko :evil: ), czy "taktyk± spalonej ziemi". Mo¿emy do woli terroryzowaæ ludno¶æi j± zastraszaæ. Wbrew pozorom takie motywacje nieraz znajdowali¶my w historii ¶redniowiecznej Europy. Wiêc chyba dobrze by by³o ustaliæ polityczne cele ka¿dej ze stron. Choæ to wymaga ju¿ my¶lenia d³ugofalowego, obliczania polityki tych pañstw na najbli¿sze dziesiêciolecia, ko¿y¶ci z takich a nie innych dzia³añ. Tak naprawdê nieraz nie zdajemy sobie sprawy, jak ciê¿ko wyrwaæ z kontekstu historii jedno zdarzenie i je omówiæ, nie zwracaj±c w ogóle uwagi na inne... :mrgreen: Choæby nawet co by³o przyczyna tej wojny? Tak wiêc jak my¶licie, czy rozpatrzymy te sprawy i nadamy stronom konfliktu okre¶lone cele, czy te¿ zupe³nie pominiemy? Bo jak ju¿ zaczniemy sie w tym babraæ, to mo¿emy zaj¶æ tak g³eboko, ¿e nie sposób siê wydostaæ. Niemniej ja by³bym za tym pierwszym rozwi±zaniem. <br /> <br />Przychylam siê do propozycji Halgira na temat oddzielnych subforów dla poszczególnych stron. Potem, kiedy ju¿ wojna siê skoñczy, udostempnimy je dla wszystkich, by mogli zapoznaæ sie z dzia³aniami obydwu stron. Nawet sam chcia³em co¶ takiego zaproponowaæ :mrgreen: <br /> <br />Sugerujê takze w³a¶ciw± rozgrywkê rozpocz±æ w odrêbnym temacie, a tutaj umieszczaæ ustalenia i sprawy techniczne.
 
Halgir Rumunem Zwany
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 475
Rejestracja: pt cze 13, 2003 10:03 am

śr lis 12, 2003 9:54 am

<!--QuoteBegin-Raw+-->
Raw pisze:
<!--QuoteEBegin--> <br />---ciach--- <br />I ostatnie. Czy zak³adamy cele wojny dla obydwu stron konfliktu, czy pozostawiamy to w ich kwestii, b±d¼ nawet ca³kowicie pomijamy?  <br />---ciach--- <br />
<br /> <br />Wydaje mi sie iz cele wojny powinny zostac okreslone przez glownodowodzacych wraz z druzynami. No chyba ze... zaczniemy sie bawic w Living Birthright (Thomas P nas ozloci :wink: ) i wtedy rzeczywiscie bedziemy zaglebiac sie w cala otoczke PEST (Polityka, Ekonomia, Spoleczenstwo, Technologia) ale to chyba temat-rzeka na inny post... <br /> <br />Na arbitra proponuje Darklorda o ile znajdzie dla nas czas
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

śr lis 12, 2003 12:59 pm

Mo¿e siê zgodzê na arbitra :wink: . Jednak osobi¶cie wola³bym 3.5 - od d³u¿szego czasu przymierzam siê do wykazania ró¿nic w czarach pomiêdzy edycjami i wykazania, ¿e nie jest tak ¼le jak czê¶æ ludzi my¶li (zamieszczê to na forum).
 
Dzidek__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 212
Rejestracja: sob maja 04, 2002 9:00 pm

śr lis 12, 2003 1:04 pm

O dziwo ja te¿ by³by za 3.5 a nawet tylko za trzema podstawowymi podrêcznikami. Przemy¶la³em sprawê i doszed³em do wniosku ¿e je¿eli udowodnimy wy¿szo¶æ magokracji przy gorszych warunkach, rozwi±¿e to wszelkie w±tpliwo¶ci, kto jest gór±. Pozatym zgadzam sie z Darklordem, zmiany nie wygl±daj± tak tragicznie.
 
Awatar użytkownika
Antara
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1264
Rejestracja: ndz cze 29, 2003 7:01 pm

czw lis 13, 2003 7:11 am

Mam kolejny pomysł, uczyńmy z tej wojny wydarzenie medialne. <br />Kiedy juz powstaną tajne subfora, niech sprawozdawca założy jeden jawny temat, lub pisze w tym, orelacjonując informacje z wojny tak jakby pisał gazetę. Czyli np. wiadomości o akcjach wywiafowaczych mogą się nie pojawiać, a wielka armia po kilku wydaniach "Daily War" może okazać się tylko iluzją. itp. itd. <br />BTW, jaki przyjemy systetm prowadzenia wojny 1 dzień=1dzień czasu rzeczywistego?
 
Thomas Percy
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2969
Rejestracja: śr lip 03, 2002 11:50 am

czw lis 13, 2003 11:20 am

Ponieważ Bukwa odmówił założenia tajnych subforów dla USSR i magokracji, musimy się zastanowić nad innymi sposobami komunikacji obu grup i arbitra: <br />- dwa inne fora <br />- listy dyskusyjne <br />- komunikator <br />- maile <br /> <br />Czekam na Wasze propozycje.
 
Halgir Rumunem Zwany
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 475
Rejestracja: pt cze 13, 2003 10:03 am

czw lis 13, 2003 12:20 pm

Proponuje dla USSR - lista mejlowa na yahoogroups - darmowe i wygodne <br />Moje gobliny juz sie szykuja :evil: :evil: <br /> <br />Uraaaaaa...........!!!!
 
Dzidek__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 212
Rejestracja: sob maja 04, 2002 9:00 pm

czw lis 13, 2003 1:48 pm

A mozna poznac argumentacje odmowy? <br /> <br />Do magów z magokracji poslalem maila, czekam na rozpoczecie tajnych obrad:) <br /> <br />Jak z ostatecznymi ustaleniami - edycja, mapa, zasady, itp?
 
Awatar użytkownika
bukwa
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1749
Rejestracja: pn gru 08, 2003 12:48 pm

Magokracja a horda

czw lis 13, 2003 7:34 pm

<!--QuoteBegin-Thomas Percy+-->
Thomas Percy pisze:
<!--QuoteEBegin-->Ponieważ Bukwa odmówił założenia tajnych subforów dla USSR i magokracji, musimy się zastanowić nad innymi sposobami komunikacji obu grup i arbitra(...)
<br />Dziwię się, że Thomas przedstawia moją decyzję w sposób, który może sugerować złą wolę z mojej strony. <br /> <br />Rozmawialiśmy wczoraj na spotkaniu forumowym na ten temat i zaproponowałem inny sposób komunikacji zespołów niż przez ukryte subfora. Zasugerowałem ustalanie strategii mailowo albo poprzez jakąś zewnątrzną listę. <br /> <br />Swoją decyzję motywuję następującymi względami: <br />- fora będą ukryte i nikt oprócz osób uczestniczących w przygotowaniu strategii nie będzie miał z nich pożytku <br />- po zakończeniu rozgrywki trzeba będzie podjąć decyzję, co robimy dalej z forami. Zachować - tylko dla kogo? Dla tych, którzy brali udział, żeby z sentymentu zaglądali na dostępne jedynie im fora? Dla wszystkich bez możliwości dopisywania się? To także dziwne rozwiązanie... Wątki na forum, do których nie można się dopisać. Skasować? Szkoda treści. Dlatego uważam, że jakaś forma listy dyskusyjna będzie lepsza: pamiątkę po przygotowaniach zachowają strony konfliktu. <br />- zakładanie subfor na doraźne, krótkofalowe potrzeby mija się z celem. Za tydzień będę zakładał forum dla graczy mistrza gry Zdziśka, bo chłopaki chcą w tajemnicy przygotować mu niespodziankę. <br /> <br />Tyle argumentacji. <br /> <br />Zaproponowałem także wczoraj, żebyście na samą rozgrywkę założyli osoby temat, do którego dopisywać się będą jedynie generałowie obu stron i arbiter. Proponuję także dla forumowiczów wirtualne zakłady (w postaci ankiety), która strona wygra. ;-) <br /> <br />Ostatnia propozycja wreszcie: mi bardziej podobała by się - gdy trzymamy się konwencji fantasy - nazwa kampanii Magokracja a Horda. Decyzja nalezy oczywiście do Was. :-)
 
Thomas Percy
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2969
Rejestracja: śr lip 03, 2002 11:50 am

Re: Magokracja a horda

pt lis 14, 2003 12:10 am

<!--QuoteBegin-bukwa+-->
bukwa pisze:
<!--QuoteEBegin-->Dziwię się, że Thomas przedstawia moją decyzję w sposób, który może sugerować złą wolę z mojej strony.
<br />Ups, przepraszam. <br />Spieszyłem się na sesję Darkiego i po prostu zamieściłem gołe fakty bez jakiegokolwiek komentarza. <br />Nie było i być nie mogło w tym mojej złej woli, bo zgadzam się całkowicie z decyzją Bukwy, a z nieswoją propozycją wystąpiłem jedynie jako rzecznik większości. <br />Ja od samego początku byłem za publicznym postowaniem obu stron konfliktu w jednym wątku, aby już tu, przed ruchami konkretnej armii wywiązywała się dyskusja, aby tu, publicznie powstawały "metody na patenty". <br />Dlaczego? <br />Bo dla mnie nie jest ważne zwycięstwo w tej wojnie, ale dowiedzenie się w dyskusji z kreatywnymi i fachowymi-w-D&D forumowiczami, o tym jak bardzo magia wpływa na świat, na wojnę, poznanie jak największej liczby pomysłów na wykorzystanie w strategii magii i metod walki z nią. <br /> <br />Ponieważ jednak myślę tak tylko ja, to jednak podzielimy się na tajne grupy mailowe lub list dyskusyjnych, a wyniki będziemy spisywać na forum (jak ktoś zaproponował) w postaci gazet wojennych, gdzie po fakcie (po ruchu wojennym) wszystko i tak będzie upublicznione. Być może nawet już nieaktualne tajne dyskusje obu obozów.
 
Vox Mortis
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 73
Rejestracja: sob lis 01, 2003 3:47 pm

pt lis 14, 2003 10:57 am

Ca³kowicie zgadzam siê z Thomasem. <br /> <br />Ja te¿ wola³bym takie rozwi±zanie. Taka dyskusja by³a by moim zdaniem du¿o ciekawsza ni¿ czytanie tylko kolejnych ruchów wojsk w jednym temacie. Podejrzewam, ¿e bêdzie wiele ciekawych pomys³ów, które nie przejd± i przepadn± (je¿eli strategie nie bêd± ujawnione). <br /> <br />Mo¿e, chocia¿ warto by zrobiæ g³osowanie? <br />Je¿eli tak to g³osuje za ca³kowit± jawno¶ci± decyzji/planów.
 
Dzidek__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 212
Rejestracja: sob maja 04, 2002 9:00 pm

pt lis 14, 2003 12:25 pm

Startegie bede ujwanione. Przynajmniej ja nie widze problemow z tej strony. <br />Chcialbym tylko zauwazyc ze dyskusja o jakiej mowi Thomas juz sie odbyla ma jakies 14 stron w³asnie w tym watku i do niczego nie doprowadzila (oprocz wojny:). Patenty patentami a ich realne zastosowanie w rozgrywce to jest juz inna sprawa. <br />Takiej rozgrywki nie mozna prowadzic jawnie, bo nic z tego nie wyjdzie. Przeciez sprawozdania z przebiegu dzialan nie musza byc martwymi watkami przeciez bedzie mozna dopisywac do nich komentarze i sugestie. <br /> <br />"ale dowiedzenie siê w dyskusji z kreatywnymi i fachowymi-w-D&D forumowiczami, o tym jak bardzo magia wp³ywa na ¶wiat, na wojnê, poznanie jak najwiêkszej liczby pomys³ów na wykorzystanie w strategii magii i metod walki z ni±. " <br /> <br />Mi tez o to chodzi i najlepiej do tego celu posluzy wlasnie taka rozgrywka. Wedlug mnie ciezko jest dyskutowac na tak szerokie temat w zupelnej prozni, bo dyskusja skonczy sie jak do tej pory. <br />- Mam 10000 wojska <br />- Przyzywam Balora, wybil cala armie bo... <br />- Nie wybil bo armia sie rozproszyla... <br />- To nic bo ma teleportacje... <br />itd...
 
Vox Mortis
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 73
Rejestracja: sob lis 01, 2003 3:47 pm

pn lis 24, 2003 12:32 pm

Chyba jestem niedoinformowany w zwi±zku, z czym mam dwa pytania: <br /> <br />1) Co siê dzieje w chwili obecnej z tym tematem? <br />2) Czy nie umar³ on czasem po raz kolejny? <br /> <br />Pozdrawiam <br />Vox Mortis
 
O.L.O
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 134
Rejestracja: pn wrz 01, 2003 2:23 pm

wt lis 25, 2003 2:41 pm

Temat nie umar³ ale grupy przenios³y siê do podziemia . Ustalaj± strategie przez meile (przynajmniej m±dzrzy magowie z magokracji tak robi± nie wiem jak USSR) bo nie chc± by wróg odkry³ ich zamiary.
 
Giotopoulos
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 340
Rejestracja: pt lis 22, 2002 5:24 pm

wt lis 25, 2003 4:35 pm

Czyli jak w koñcu?? Swoje batalie bêdziecie prowadzic na forum, czy nie? Bo je¶li nie to powiedzicie gdzie siê zapisaæ :mrgreen: albo komu podaæ swój e-mail.
 
Thomas Percy
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2969
Rejestracja: śr lip 03, 2002 11:50 am

wt gru 16, 2003 3:27 pm

Potrzebna mi rozpiska miotacza ognia greckiego na 3,5. <br /> <br />Na podstawie starych materiałów: Pirates of the Fallen Stars, Birthright Seas of Cerilia Naval Battle Rules i bodajże Players Options Combat coś tam rozdział Siege Warfare (mam na ksero bez okładki) jawi się spory chaos. <br /> <br />Spróbuję uporządkować mój tok rozumowania: <br /> <br />1. Miotacz ognia greckiego (alchemist's fire projector) będzie pluł alchemists fire <br />Alchemist’s Fire: <br />A direct hit deals 1d6 points of fire damage. Every creature within 5 feet of the point where the flask hits takes 1 point of fire damage from the splash. On the round following a direct hit, the target takes an additional 1d6 points of damage. If desired, the target can use a full-round action to attempt to extinguish the flames before taking this additional damage. Extinguishing the flames requires a DC 15 Reflex save. Rolling on the ground provides the target a +2 bonus on the save. Leaping into a lake or magically extinguishing the flames automatically smothers the fire. <br /> <br />Obrażenia trzeba jednak pomnożyć, bo miotacz to broń minimum large i ma większe ładunki. <br /> <br />Pytanie: mnożnik dla broni large dla 1d6 wynosi 1d8, ale tu (podobnie jak w balistach) trzeba chyba zastosować mnożnik jeszcze większy (huge?) i wtedy obrażenia z miotacza ognia greckiego wynosiłyby 2d6... <br />zgodne to z systemem? Można więcej? <br />Czy powinien być rzut obronny na Reflex na połowę obrażeń? <br /> <br />2. Trafienie <br />Można przyjąć zasady trafienia analogiczne do katapulty, czyli test Profession siege engineer DC 20 (-2 za każde 60m.). <br />albo <br />dać testować trafienie z miotacza jako ranged touch attack normalnym rzutem 1d20 (obsługa nie może poprawić trafienia). <br />I jedno i drugie ma sens, w zależności o konstrukcji miotacza: <br />- jeśli będzie to miotacz stacjonarny, taka armatka na ogień, to wtedy wali przed siebie <br />- jeśli celowniczy będzie miał na ramieniu taką rurę na wężu, to może on celować <br />Co wydaje się wam lepsze? <br /> <br />3. Pole rażenia <br />Ogień grecki po trafieniu w cel, rozpryskuje się na wszystkie sąsiadujące z nim pola, czyli na 3m. w każdą stronę, zadając znajdującym się tam istotom i obiektom: <br />1 ranę przy 1d6 ranach bezpośredniego trafienia <br />2 rany przy 1d8 <br />3 przy 2d6 itd. <br /> <br />4. Czas ładowania, loading, rate of fire <br />Tu dane wahają się między 4 a 10 rund. <br /> <br />5. Zasięg <br />Tu dane wahają się między 40 a 60 metrów. <br /> <br />6. Backfire <br />Ponoć używanie miotaczy ognia było niebezpieczne, nawet podczas II wojny światowej. Mój stary widział jak zapalił się od tego żołnierz Wehrmachtu i mimo, że zdołali go kumple ugasić, wypaliło mu oczy. <br />Jak oszacować szansę na wybuch maszyny? <br /> <br />7. Co myślicie o zamontowaniu do napędzania miotacza <br />Wind Fan <br />lub innego przedmiotu magicznego (jakiego?) <br />Czy można skonstruować Decanter of Endless Alchemists Fire? <br />Miotacz może być bardzo użyteczny, jeśli załadować go wodą święconą, podczas szturmu nieumarłych. <br /> <br />Proszę o komentarze systemowe i historyczne.
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

wt gru 16, 2003 3:45 pm

Podam zasady opracowane dla Spelljammera 3E: <br /> <br />
<!--sizeo:18--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Greek Fire Projectors<!--sizec--></span><!--/sizec-->  <br />The saving throw against the damage of a greek fire projector is a Reflex save against DC13. When a ship has a greek fire projector aboard all weapons attacking that ship increase their threat range by 1. For example, a threat range of 19-20 becomes 18-20. <br />Note that in 3e greek fire is now known as alchemist's fire.
<br />Zadaje 3k10 obra¿eñ (18-20/x2), ³aduje siê 3 rundy, ma trafienie na +4. <br /> <br />Poszukam jeszcze gdzie indziej i jak znajdê, to dopiszê.
 
Thomas Percy
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2969
Rejestracja: śr lip 03, 2002 11:50 am

wt gru 16, 2003 4:41 pm

Dzięki. <br /> <br />Jeszcze KOCIO? <br /> <br />Chodzi mi o taki kocioł umieszczany na barbakanach nad bramami, czasem na murach, kocioł w którym przed bitwą gotuje się wodę, olej lub ołów, a potem wylewa go na głowy szturmujących/taranujących, ewentualnie potem podpala. <br />Takie sceny były w Braveheart, Joan d`Arc Messenger i w grze Stronghold. <br /> <br />CAULDRON, <br />Płyn wylany z kotła zalewa pole (kwadrat 2 na 2m.) położone bezpośrednio pod nim i rozlewa się na dwa pola w każdą stronę, o ile nie ograniczają tego np. ściany. <br /> <br />Obrażenia zależą od rodzaju użytego płynu: <br /> <br />100 litrów wrzącego oleju lub roztopionego ołowiu (cena 20gp), dmg 1d6 (podpalony olej płonie przez 2 rd, zadając w każdej dodatkowe 1d3 dmg). <br />100 litrów wrzącej wody, dmg 1d4 <br /> <br />To są obrażenie dla zwykłej flaszki, w kotle mieści się ich 200. I TU MAM TEN SAM PROBLEM Z MULTIPLIKOWANIEM RAN DLA WIęKSZYCH BRONI <br /> <br />Bardzo użyteczne, jeśli załadować kocioł wodą święconą, podczas szturmu nieumarłych. <br /> <br />ładowanie (loading): godzina (czas gotowania) <br />załoga (crew): 2 <br /> <br />Aha <br /> <br />i jeszcze: <br /> <br />1. Z jakich maszyn da się strzelać kartaczami? Jak systemowo można rozpisać efekt trafienia z kartacza: gwoździ, flaszek z wodą święconą, ogniem alchemicznym, thunderstone`ami? <br /> <br />2. Jaka jest waszym zdaniem najlepsza profesja dla artylerzysty? <br />Potrzebny mu profession na maksa.
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

wt gru 16, 2003 11:52 pm

Kocio³: <br /> <br />Tutaj trzeba siê pos³u¿yæ zasadami z Arms and Equipment Guide - przy multiplikacjji obra¿eñ nale¿y braæ wielko¶æ, a nie ilo¶æ. Zak³adamy, ¿e litr p³ynu to rozmiar Tiny (du¿a ilo¶æ broni z tej kategori ma wagê 1 kg, czyli przybli¿onego 1 litra). Uznamy, ¿e kocio³ daje nam maksymalnie zwiêkszenie rozmiaru (to nam te¿ praktycznie wyjdzie z zasad). Zatem dla: <br />1k6 bêdzie to 8k6 <br />1k4 bêdzie to 6k6 <br />Zatem obra¿enia bêd± porównywalne z kul± ognia. <br /> <br />I odpowiedzi na pytania: <br /> <br />1. Wydaje mi siê, ¿e z katapulty siê da. W Stronghold Builder's Guidebook s± magiczne pociski do katapulty, które maj± podobne efekty. W Spelljammerze s± bronie miotaj±ce drobnymi przedmiotami - zadaj± od 1k6 do 3k6 ran (trafienie od +6 do +4). <br /> <br />2. Ja polecam wynalazcê. Mo¿na go tak¿e zbudowaæ jako specjlistê od machin oblê¿niczych. Dziêki klasowej zdolno¶ci Ekspert mo¿na podbiæ dowoln± Profesjê 8) . Mo¿na jeszcze spróbowaæ z marshalem z Miniatures Handbook - bêdzie dobrym dowódc± dla dru¿yny machin oblê¿niczych.
 
Thomas Percy
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2969
Rejestracja: śr lip 03, 2002 11:50 am

śr gru 17, 2003 12:17 am

UWAGA: Katastrofa!!! <br /> <br />Lyre of building (raz na tydzień magicznie drąży sztolnie z prędkością odpowiadającą pracy 100 górników w 3 doby za każde 30 minut grania. Po godzinie grania trzeba wykonać rzut na DC 18 Perform, aby móc grać dalej. <br /> <br />I teraz używamy tego do wykopania ostemplowanej sztolni pod murami miejskimi. <br />Normalnie pracę taką wykonują saperzy (10 saperów drąży w dobę 6 metrów chodnika 5ft. na 5 ft w ziemii, 4 metry w piaskowcu, 2 metry kamieniu, krasnoludy 1,5 razy tyle) lub Transmute Rock to Mud. <br /> <br />My używamy liry. Drążymy w granicie. W ciągu godziny kopiemy 120 metrów chodnika (z kwadratów 5/5ft.). Wystarczająco by obalić mury miejskie Waterdeep. <br />A jak się rozkręcimy to w ciągu doby zwalimy zamek Waterdeep do Undermonutain.
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

śr gru 17, 2003 8:19 am

Lirze mo¿na przeciwdzia³aæ - na przyk³ad drug± lir±. Do tego twórcy nie zak³adaj± by liry u¿ywaæ jako narzêdzia zniszczenia. Stawiam na to, ¿e sztolnie s± tworzone w jak najbardziej stabilny sposób (by nie dosz³o do tompniêcia). <br /> <br />A w przypadku Waterdeep - trzeba braæ poprawkê na Undermountain :wink: .
 
Thomas Percy
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2969
Rejestracja: śr lip 03, 2002 11:50 am

śr gru 24, 2003 2:01 pm

Jaka była maksymalna waga pocisków wystrzeliwanych katapult i trebuszy?
 
Duncan laird McLean
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 814
Rejestracja: czw wrz 04, 2003 9:26 am

czw gru 25, 2003 12:40 am

W MEW znalaz³em wagê pocisków wyrzucanych z frondiboli (wielka proca)na przekraczaj±c± 200 kg.( balistyczny tor lotu) Trebeusz dzia³a³ na nieco innej zasadzie( stromotorowy tor lotu pocisków) ale móg³ na pewno wyrzucaæ pociski wa¿ace ponad 100 kg. Ju¿ w staro¿ytno¶ci katapulty Demetriusza I Poliorketesa w czasie oblêzenia Rodos wyrzuca³y : <br />1- wielkie oszczepy które na odleglo¶c 370 m przebijaly metalow± zbrojê <br />2 -kamienie wa¿±ce oko³o 3 talentów ( problem tylko jakich np. talent eubejski=ok 26 kg, lidyjski -ponad 29 kg. ) <br />Najcie¿sze pociski wyrzuca³y olbrzymie onagery i balisty strzelaj±ce p³askim torem ale jak na razie nie znalazlem dokladnych danych
 
Wasil__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 170
Rejestracja: pn maja 05, 2003 6:41 pm

śr gru 31, 2003 11:03 pm

Mam nadziejê, ¿e to nie bêdzie zdublowane z czym¶ co ju¿ w tym temacie istnia³o. <br /> <br />Ostatnio przegl±da³em (praktycznie przez 5 minut) stronhold builder's guidbook i mam pytanie czy lataj±ce zamki mog± siê przemieszczaæ? <br />Je¿eli tak to czy mo¿na ich u¿yæ jako ogromnych statków bojowych, którymi mo¿na by by³o zaatakowac inny zamek miasto? <br /> <br />Da³em to pytanie poniewa¿ w moim ¶wiecie mam problem bo jeden kraj chce zaatakowaæ drugi jednak niema do niego dostêpu drog± l±dow± to chcia³em urzyæ drogi powietrznej. <br /> <br />pozdr i dziêki za odpowiedzi <br />Wasil
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

czw sty 01, 2004 1:11 pm

<!--QuoteBegin-Wasil+-->
Wasil pisze:
<!--QuoteEBegin-->[...]Ostatnio przegl±da³em (praktycznie przez 5 minut) stronhold builder's guidbook i mam pytanie czy lataj±ce zamki mog± siê przemieszczaæ? <br />Je¿eli tak to czy mo¿na ich u¿yæ jako ogromnych statków bojowych, którymi mo¿na by by³o zaatakowac inny zamek miasto?[...]
<br />Mog± lataæ i zsy³aæ ataki z powietrza (odradzam jednak taranowie - koszty naprawy mog± byæ do¶æ du¿e).
 
Wasil__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 170
Rejestracja: pn maja 05, 2003 6:41 pm

ndz sty 11, 2004 8:53 pm

4 pytania: <br />1. Ju¿ nied³ugo bêdê rozgrywa³ t± sesje z lataj±cym zamkiem :) i chcê tam wprowadziæ armie je¼d¼ców na or³ach, czy kto¶ móg³by mi powiedzieæ, jaka presti¿ówka by by³a najlepsza, do szturmu na lataj±cy zamek? <br />2.Przy okazji, jak or³y to mam pytanie, czy nie ma jaki¶ presti¿ówek, o je¼d¼cach owadów (lataj±cych) <br />3. Czy podczas takiego szturmu, mo¿na otworzyæ portale w ¶rodku takiego zamku, aby oddzia³y (co najmniej du¿o) mog³y wej¶æ do niego i tam siaæ spustoszenie i czy mo¿na by takie przej¶cia utrzymaæ na d³u¿ej, poza tym czy mo¿na by siê komunikowaæ z lud¼mi w tym zamku? <br />4. Czy s± jakie¶ specjalne czary uniemo¿liwiaj±ce wstawienie takiego portalu, je¿eli tak to, jakie?
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

ndz sty 11, 2004 11:53 pm

Ad 1. Zale¿y dla kogo (przyk³ady): <br />-dla dowódcy - zdecydowanie legendary tactician z Dragonlance Campaign Setting <br />-dla maga - elemental savant z Tome and Blood lub bonded summoner z Miniatures Handbook <br />-dla wojowników - windrider z Masters of the Wild <br />Ad 2. Mo¿na spróbowaæ z vermin keeperem z Underdark. <br />Ad 3. Teoretycznie jest to wykonalne (zale¿y oczywi¶cie od zabezpieczeñ). <br />Ad 4. S± umagicznienia budowli i czary blokuj±ce czary "teleportopodobne" (na przyk³ad dimensional lock).
 
Bjorn Westlander
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 686
Rejestracja: sob lis 29, 2003 2:11 pm

pn sty 12, 2004 12:58 am

<!--QuoteBegin-Thomas Percy+-->
Thomas Percy pisze:
<!--QuoteEBegin-->2. Jaka jest waszym zdaniem najlepsza profesja dla artylerzysty? <br />Potrzebny mu profession na maksa.
My¶la³em nad expertem (kiedy¶ wpad³em na pomys³ krasnoludzkiego genera³a artylerii - by³ exp/ftr) - dajemy mu profession: siege engineer, knowledge: war, knowledge: weaponry i jeszcze ze trzy-cztery umiejêtno¶ci klasowe.
 
Thomas Percy
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2969
Rejestracja: śr lip 03, 2002 11:50 am

wt sty 27, 2004 11:49 pm

Są w D&D czary, które mają moc zmieniania świata i nihilowania miast niczym broń atomowa. <br />Tak się jednak składa, że światem tym i tymi miastami też :) nie władają jakieś cześki z ciemnych wieków, tylko wychowani w realich D&D herosi. <br />Wiedzą, że magia to potęga. Tak jak broń atomowa. <br /> <br />Wydaje mi się, że dla własnego dobra zapobiegają oni (władcy, arcymagowie) rozprzestrzenianiu twardej magii, czyli czarów zdolnych (pomimo wszystkich zabezpieczeń) ich obalić, np. Teleportation Circle, Gate. <br />Zbankrutowana i rozpadająca się Rosja nie sprzedała jednak (jak dotąd widać) broni atomowej nikomu. <br /><!--sizeo:9--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Analogicznie dzieje się w biznesie, np. Bill Gates nie rozdaje kodu Windows.<!--sizec--></span><!--/sizec--> <br /> <br />Co o tym myślicie <br />i jakie czary Waszym zdaniem powinny znaleźć się na liście twardej magii?
 
kivak
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 104
Rejestracja: pn maja 05, 2003 12:22 pm

śr sty 28, 2004 1:05 am

Identyfikacja i Analiza Dweomeru - ale to z przyczyn biznesowych :) <br /> <br />Je¿eli zas chodzi o Tward± Magiê, to na "listê" mo¿na w³o¿yæ raczej tylko czary, które nie maj± odpowiedników w¶ród list kap³añskich. Choc z drugiej strony, ³atwiej jest kontrolowac kap³anów, ze wzglêdu na ich miejsca kultu, wyznawców, obrzêdy itd. I jak tak patrze na listê czarów IX poziomu, to chyba wszystkie :wink: <br /> <br />Tak przy okazji zapytam. Czy choroby przenoszone za pomoc± Contagion, s± zara¼liwe? I czy choroby przenoszone przez stworzenia (mummy rot, devil chills) s± zara¼liwe? <br /> <br />Gate <br />Meteor Swarm <br />Teleportation Circle <br />Weird <br />Wish <br />Create Undead + Greater <br />Incendiary Cloud <br />Planar Binding + Greater <br />Prismatic Wall <br />Symbol of Insanity, Weaknes, Sleep, Persuasion <br />Mass Suggestion <br />Circle of Death <br />Chain Lightning <br />Summon Monster VI+ <br />Cloudkill
 • 1
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości