Zrodzony z fantastyki

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 8
 
Molobo
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 5011
Rejestracja: pt cze 28, 2002 11:29 pm

śr lis 12, 2003 7:31 pm

Cienie mo¿na przyzwaæ czarem Gate, s± bowiem mieszkañcami Negative Energy Plane.Celem konfrontacji jest wykazanie kto jest silniejszy, a wiêc zniszczenie przeciwnika, zaw³adniêcie ziemi± jest tylko efektem pobocznym. <br />Niestety nie mam dzi¶ czasu by napisaæ wiêcej, powiem tylko ¿e nie opiera³bym ca³ej si³y na magii.Do kontroli miast, wiosek, w zupe³no¶ci wystarcz± standardowe jednostki z³o¿one z ludzi wzmocnionych magi±.G³ówne uderzenie:Choroby,Nieumarli,Potwory, po³±czone ze Scry i teleportacj±.
Molobo,ja wiem ¿e jeden balor czy cieñ wybije do nogi nieograniczon± liczbê wrogów,którzy nie maj± magicznej broni
<br />We¿ pod uwagê jego magiczne ataki i wyobra¿ sobie co siê dzieje, je¶li przywo³ujesz dwa, trzy takie potwory przeciw miastom przeciwnika... <br /> <br />Proponujê by szczegó³y planów wojennych omawiaæ na PW lub mailach :wink:
 
Dark Dar
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 270
Rejestracja: sob lip 26, 2003 5:08 pm

śr lis 12, 2003 7:48 pm

a czy te cienie nie zwrocilyby sie przeciwko tym ktorzy ich przyzwali/posrednio stworzyli (oczywiscie po pokonaniu wojownikow :wink: )
 
Molobo
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 5011
Rejestracja: pt cze 28, 2002 11:29 pm

śr lis 12, 2003 7:51 pm

W tym ca³a zabawa, ¿e nie, s± pos³uszne swojemu stwórcy który zostaje z nami...
 
Dark Dar
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 270
Rejestracja: sob lip 26, 2003 5:08 pm

śr lis 12, 2003 7:59 pm

a ci co zostali przemienieni w cienie przez wezwane przez nas cienie? one tez staja sie nam posluszne?
 
Raw__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 205
Rejestracja: pn cze 30, 2003 10:25 pm

śr lis 12, 2003 8:07 pm

<!--QuoteBegin-Molobo+-->
Molobo pisze:
<!--QuoteEBegin-->Cienie mo¿na przyzwaæ czarem Gate, s± bowiem mieszkañcami Negative Energy Plane.Celem konfrontacji jest wykazanie kto jest silniejszy, a wiêc zniszczenie przeciwnika, zaw³adniêcie ziemi± jest tylko efektem pobocznym. <br />Niestety nie mam dzi¶ czasu by napisaæ wiêcej, powiem tylko ¿e nie opiera³bym ca³ej si³y na magii.Do kontroli miast, wiosek, w zupe³no¶ci wystarcz± standardowe jednostki z³o¿one z ludzi wzmocnionych magi±.G³ówne uderzenie:Choroby,Nieumarli,Potwory, po³±czone ze Scry i teleportacj±.
<br /> <br />Tak, ale kto mówi³, ¿e chcemy kontrolowac miasta? Mo¿e wystarczy je zaj±æ, wybiæ ochronê i zwyczajnie spaliæ, zrównaæ z ziemi±, zamiast broniæ i nara¿aæ siê na straty w armii, zupe³nie niepotrzebne? Przecie¿ takie same efekty daje przywo³anie Balora na placu centralnym. D±¿y to jedynie do eliminacji oponenta, nie przejêcia jego ziemi (to przy okazji, dodatkowo). Musimy wiêc zdecydowaæ jakie s± nasze cele. Bowiem przy próbie przejêcia kraju wroga znacznie lepiej nastawic siê na propagandê, zainicjowaæ przewrót, czy co¶ w tym stylu. Jednak jak piszesz, zale¿y nam na pokazaniu kto silniejszy, a wiêc eliminacji za wszelk± cenê. Czyli wszystkie cienie, balory, masowa zag³ada, terror, okrucieñstwo :evil: <br /> <br />Hmmm... Scry i teleportacja to bêdzie podstawa naszych akcji wojskowych, bo zapewniaj± doskona³e przemieszczenie wojsk, bohaterów i przep³yw informacji, oraz tak¿e wywiad i szpiegostwo. <br /> <br />Osobi¶cie wydaje mi siê, ¿e dobrze byloby skupiæ siê na jako¶ci, nie ilo¶ci. Szczegó³y PW, aejl lub zamkniete forum :evil: <br /> <br />Poza tym warta³o by nastawiæ siê tak¿e na propagandê i oddzia³ywanie na morale. Przy pomocy magii jest to o wiele ³atwiejsze (do tego celu chyba najbardziej nadadz± siê zarówno choroby, jak i nieumarli - domena raczej kap³anów). <br /> <br />I na koniec pytanie: czy w magokracji kap³ani pe³ni± rolê niemal tak istotn± jak magowie, wiêc mo¿emy swobodnie rozporzadzaæ ich atutami? Czy te¿ pe³ni± podobnie jak u USSR funkcjê pomocnicz±, jako jednostki wsparcia armii, bez znacznego wp³ywu na sam± rozgrywkê?
 
Molobo
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 5011
Rejestracja: pt cze 28, 2002 11:29 pm

śr lis 12, 2003 8:12 pm

Tak, ale kto mówi³, ¿e chcemy kontrolowac miasta
<br />Mówi³em o naszych miastach, si³y podstawowe do opierania siê atakom do czasu przybycia balora itp.
czy w magokracji kap³ani pe³ni± rolê niemal tak istotn± jak magowie, wiêc mo¿emy swobodnie rozporzadzaæ ich atutami
<br />Tak poniewa¿ mamy wykazaæ wy¿szo¶c magii, niewa¿ne czy kap³añskie czy te¿ magów.
 
Raw__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 205
Rejestracja: pn cze 30, 2003 10:25 pm

śr lis 12, 2003 8:33 pm

<!--QuoteBegin-Molobo+-->
Molobo pisze:
<!--QuoteEBegin-->
Tak, ale kto mówi³, ¿e chcemy kontrolowac miasta
<br />Mówi³em o naszych miastach, si³y podstawowe do opierania siê atakom do czasu przybycia balora itp.
<br /> <br />Teleportation circie? Co¶ takiego z czasem pernamency nie bêdzie tak tragicznie drogie, wiêc mozna zastosowaæ w wa¿niejszych miastach. A poza tym nawet zwyk³ym mo¿emy przenie¶æ 2000 ludu (czas trwania wg. 3.0 to 10 minut na poziom, a zak³adam, ¿e na rundê przeniesiemy 1 wojaka). Wtedy te¿ mozna nastawiæ siê na niezbyt liczne formacje elitarne, zdolne do szybkiego przemieszczania jednym czarem. Za¶ przyzwanie balora przed lub w naszym mie¶cie nie jest chyba najlepszym pomys³em. Pamiêtajmy, ¿e ma on charakter CE. I nawet je¶li tego naszego zdo³amy kontrolowaæ, to ju¿ nie nastêpnego, przyzwanego dziêki zdolno¶ci summon Tanar'ri... <br /> <br />Mówili¶my, ¿e dopu¶cimy core rulebooks i pewne elementy z innych dodatków, wspólnie zaakceptowane. Wiêc czy zgadzacie siê na feat Phalanx Fighting z Lords of Darkness? Nie powiem, okaza³o by siê to przydatne.
 
Molobo
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 5011
Rejestracja: pt cze 28, 2002 11:29 pm

śr lis 12, 2003 8:40 pm

Teleportation circie? Co¶ takiego z czasem pernamency nie bêdzie tak tragicznie drogie, wiêc mozna zastosowaæ w wa¿niejszych miastach
<br />Balor na przyk³ad nie potrzebuje teleportion circle :) O innych rzeczach na PW
 
Raw__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 205
Rejestracja: pn cze 30, 2003 10:25 pm

śr lis 12, 2003 8:42 pm

Masz racjê. Lepiej zakoñczmy rozmowy w tym temacie, bo co¶ czujê, ¿e posuwaj± siê nieco za doleko :mrgreen:
 
Awatar użytkownika
Antara
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1264
Rejestracja: ndz cze 29, 2003 7:01 pm

śr lis 12, 2003 10:35 pm

A Wy kapitalistyczni magowie! Chce zejść do podziemia! Kraj Rad wie już wszystko o waszych niecnych planach. <br /> <br />Na poważnie, moderatorzy powinni zamknąć te dwa tematy o strategii i założyć proponowane wsześniej subfora dla każdej strony konfliktu. <br />Co do samej wojny, o ile trudno jest przewidziec zwycięscę, jednego można być pewnym. Ta wojna przyniesie tak wiele zniszczeń, że najprawdopodbniej nikt nie okaże się zwycięscą. Po analizie obecnych założeń taktycznych przewiduję, że po wojnie na mapie zostaną głodujące miasta magokracji i rozproszone wsie ZSRR.
 
Thomas Percy
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2969
Rejestracja: śr lip 03, 2002 11:50 am

czw lis 13, 2003 11:22 am

Ponieważ Bukwa odmówił założenia tajnych subforów dla USSR i magokracji, musimy się zastanowić nad innymi sposobami komunikacji obu grup i arbitra: <br />- dwa inne fora <br />- listy dyskusyjne <br />- komunikator <br />- maile <br /> <br />Czekam na Wasze propozycje.
 
mad_berzerker
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 77
Rejestracja: wt lut 04, 2003 5:36 pm

czw lis 13, 2003 11:36 am

No zrobi³a siêz tego nie lada dyskusja... :razz: <br /> <br />A co do zdobycia zamku Raw - to trwa³o by znacznie krócej ni¿ 4 godziny - zapomnia³e¶ chyba, ¿e w ¶redniowieczu zamku broni³a masa ludu, a nie kilkunastu magów. <br /> <br />Inna sprawa z DR. To NIE JEST NIEWRA?LIWO?æ TYLKO ODPORNO?æ, a to ró¿nica wielki balor jest o d*** pot³uc, kiedy umrze z powodu w³asnej ¶mierci :) wystarczy odstrzeliæ mu g³owê z balisty (taka armia bêdzie mia³a ich - znaczy balist co najmniej kilkaset) albo wynaj±æ kilku porz±dnych paladynów, którzy zrobi± z niego sieczkê.
 
Molobo
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 5011
Rejestracja: pt cze 28, 2002 11:29 pm

czw lis 13, 2003 2:34 pm

wystarczy odstrzeliæ mu g³owê z balisty (taka armia bêdzie mia³a ich - znaczy balist co najmniej kilkaset
<br />Bzdura.Licz± siê poszczególne obra¿enia, w ten sposób móg³by¶ powiedzieæ ¿e 1000 ch³opów go zabije.Poza tym jak to sobie wyobra¿asz, potwór stoi i czeka a¿ go zabij± ?! Specjalnie wybra³em potwora z teleportacj± i zdolno¶ciami umo¿liwiaj±cymi stworzenie taktyki elastycznej przygotowanej na zmiany.Nikt nie mówi o atakowaniu na ¶lepo tysiêcy ludzi.
 
mad_berzerker
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 77
Rejestracja: wt lut 04, 2003 5:36 pm

czw lis 13, 2003 4:51 pm

No, mo¿e trochê przekoloryzowa³em ale nie spodziewaj siê armii ch³opów z wid³ami. CCCP z ca³± pewno¶ci± ma jakich¶ dowódców, a ¿adnemu wysokopoziomowemu paladynowi nie trzeba mówiæ "balor" dwa razy. <br />Je¶li za¶ CCCP mnia³oby byæ "tym z³ym" to prêdzej blackguardzi dowodz±cy armi± pobiliby siê miêdzy sob± o to, kto zabiera buty balora ni¿ ten drugi zdzia³a³by cokolwiek. Rozumiem, ¿e mówimy o balorze z 3E (bo tego z 3.5 to banda kilkuset ch³opów z siekierami b³ogos³awionymi przez miejscowego kap³ana roznios³aby, a¿ mi³o). <br /> <br />Nawet gdyby w pobli¿u nie by³o paladynów/blackguardów, to "ruscy" maj± wiêcej ni¿ wystarczaj±co du¿o funduszy aby wynaj±æ Shadowtears'a i kompaniê na ewentualno¶æ wielkiego z³ego potwora (o obleganiu dwóch zamków jednocze¶nie nie wspominaj±c :razz: ) <br /> <br />Je¶li przeciwnikiem ma byæ armia ch³opów z wid³ami to po co wogóle ta dyskusja - wystarczy napu¶ciæ na nich cokolwiek du¿ego i uciekn±.
 
Demandread
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 99
Rejestracja: czw lip 10, 2003 6:40 pm

czw lis 13, 2003 6:30 pm

A sk±d ta my¶l ? <br /> <br />
"CCCP z ca³± pewno¶ci± ma jakich¶ dowódców, a ¿adnemu wysokopoziomowemu paladynowi nie trzeba mówiæ "balor" dwa razy.
<br /> <br />Czy ja o czym¶ nie wiem ? My¶la³em, ¿e USSR bêdzie stawiaæ na niskopoziomowe postaci niewyspecjalizowane. <br /> <br />Prosi³bym bardzo ( naprawdê wiem, o jak wiele proszê ) Ciê, Darklordzie o przyjêcie propozycji odno¶nie arbitrowania. Wydaje mi siê, ¿e Twoja osoba sama w sobie zaprowadzi pewien ³ad i wprowadzi pewien.....spokój. Od razu móg³by¶ podaæ ostateczne zasady oraz warunki, na jakich toczy³aby siê wojna. Ufny jestem nadziejê, ¿e tak jak nie jestem odosobniony w mej pro¶bie, tak Ty jeste¶ jedynym chyba, idealnym kandydatem na miano sêdziego i ¿e przyjmiesz je i zaprowadzisz pewien ³ad.
 
mad_berzerker
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 77
Rejestracja: wt lut 04, 2003 5:36 pm

pt lis 14, 2003 10:07 am

Przy opisie "hordy" by³o G?ÓWNIE 1 lvl. gdyby to mia³ byæ TYLKO 1 lvl to przeczytaj jeszcze raz ostatnie linijki mojego poprzedniego wpisu. <br /> <br />Je¶li za¶ mamy magów, przywo³uj±cych takie "stworki" jak Balor, to paladynów na odpowiednio wysokim poziomie, ¿eby roznie¶æ go na miazgê nie zabraknie - sami przyjd±. <br /> <br />Poza tym - 1 poziomowcyto armia regularna ZSRR, najemnicy, a pojawi± sie napewno (choæ w niewielkiej liczbie) bêd± na poziomach raczej 15-20 (vide - mój poprzedni post).
 
Molobo
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 5011
Rejestracja: pt cze 28, 2002 11:29 pm

pt lis 14, 2003 2:40 pm

Ehhh :? przeczytaj ten ca³y w±tek, uwa¿nie i dok³adnie, potem porozmawiamy: <br /> <br />http://www.dnd.pl/viewtopic.php?t=1127&pos...r=asc&start=294
 
Demandread
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 99
Rejestracja: czw lip 10, 2003 6:40 pm

pt lis 14, 2003 3:16 pm

mad_berzerker napisa³: <br />
Przy opisie "hordy" by³o G?ÓWNIE 1 lvl. gdyby to mia³ byæ TYLKO 1 lvl to przeczytaj jeszcze raz ostatnie linijki mojego poprzedniego wpisu.
<br /> <br />Ja napisalem: <br />
Czy ja o czym¶ nie wiem ? My¶la³em, ¿e USSR bêdzie stawiaæ na niskopoziomowe postaci niewyspecjalizowane.
<br /> <br />I Ty prosisz mnie, bym czytal uwa¿niej Twoje posty ? Gdzie ja napisa³em, ¿e TYLKO 1poziomowcy ? ( gdzie ja w ogóle pisa³em o poziomach z cyferki ? )Niskowyspecjalizowane to nie TYLKO 1poziomowe, ale - dla u³atwienia Ci zrozumienia, NISKOpoziomowe i to w³a¶nie rozumiem przez sformu³owanie "niewyspecjalizowane". Id¼ wiêc za rad± Molobo i przeczytaj ca³y w±tek ( jak i ja uczyni³em ) zanim zaczniesz na kogo¶ krzyczeæ i przerzucaæ siê na s³owa. <br /> <br />Amen. <br /> <br />EDIT <br /> <br />Heh, przepraszam za ton - nerwy mnie ponios³y.
 
Raw__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 205
Rejestracja: pn cze 30, 2003 10:25 pm

pt lis 14, 2003 6:03 pm

<!--QuoteBegin-mad_berzerker+-->
mad_berzerker pisze:
<!--QuoteEBegin-->A co do zdobycia zamku Raw - to trwa³o by znacznie krócej ni¿ 4 godziny - zapomnia³e¶ chyba, ¿e w ¶redniowieczu zamku broni³a masa ludu, a nie kilkunastu magów.
<br /> <br />Nie my¶lisz chyba, ¿e nasze zamki i miasta bêda broniæ sami magowie? Tak jak USSR posiada w swych szeregach pewn± liczbe niskopoziomowych magów i kap³anów, tak my mamy prawo mie¶ wcale niema³a armiê, wystarczaj±c±, by obsadziæ ni± miasta oraz zamki. Po prostu ofensywê przeprowadzimy innymi metodami, za pomoc± magów i ich potê¿nych czarów (co wcale nie oznacza braku mo¿liwo¶ci teleportowania ca³ej armi przed stolicê itp.). <br /> <br />Poza tym po takiej wojnie mo¿e i z pañstwo przeciwnika wiele nie zostanie, lecz za to my nie poniesiemy wiêkszych strat (wedle planu :razz:). Za¶ gospodarka po eliminacji wroga tylko siê rozwinie :razz::P
 
mad_berzerker
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 77
Rejestracja: wt lut 04, 2003 5:36 pm

pt lis 14, 2003 6:38 pm

hehe... w³a¶nie widzê :razz: <br /> <br />I ca³a dyskusja zesz³a do tego, ze ka¿dy broni swojej "jedynie s³usznej" taktyki. <br /> <br />Zanim wiêc zapêdzimy siê zbyt daleko od w³a¶ciwego jej celu, zrobiê ma³e podsumowanko. (sorki jak co¶ pominê) <br /> <br />taktyka 1: Balor <br /> <br />Zalety: wielki, brzydki i nie do zaj***** (no prawie). Jak tylko siê pojawi ze swoim "uaaaaaa" to wrogowi nie¼le zmiêkn± nogi. Sztuk 1 - ³atwiej skoncentrowaæ siê na obronie naszego "pieszczocha" przed ewentualnymi zagro¿eniami (ni¿ej) <br /> <br />Wady: sztuk 1. Relatywnie ³atwy do wykoñczenia, je¶li ZSRR poprosi o pomoc w "krucjacie"/inwazji jakiego¶ dobrego paladyna/blackguarda. Chyba, ¿e wspomo¿emy balora czym¶ odpowiednim (wy¿ej). <br /> <br />taktyka 2: cienie <br /> <br />Zalety: eteryczne, straszne (znaczy - strasz± wroga). Zdolno¶æ "reprodukcji"/"rekrutacji" w warunkach bojowych. Wiêksza liczba = wiêksza szansa, ¿e wrogom puszcz± nerwy. <br /> <br />Wady: relatywnie s³abe w porównaniu do ilo¶ci szkód jakie musz± wyrz±dziæ. Niedu¿e - zostan± zauwa¿one tylko przez jednostki w bezpo¶redim pobli¿u (reszta si³ przeciwnika nie bêdzie po prostu wiedzia³a, ze ma siê baæ). <br /> <br />taktyka 3: zaklêcia ofensywne <br /> <br />Zalety: zdolno¶æ wyrz±dzenia wielkich szkód w krótkim czasie - wiêkszych ni¿ balor, choæ na krótk± metê (na d³u¿sz± balor by³by chyba gór±). Zdecydowanie widoczne - wywieraj± najwiêkszy efekt psychologiczny. <br /> <br />Wady: Zdecydowanie niewielka ilo¶æ - zdolno¶æ magów do rzucania wysokopoziomowych zaklêæ jest dosyæ ograniczona jak na potrzeby bitwy, a skuteczno¶æ tych z ni¿szego poziomu jest niewystarczaj±ca - zw³aszcza zasiêg. <br /> <br /> <br /> <br />Na koniec moja skromna opinia: <br />Jako mi³o¶nik wej¶æ w stylu Têczy i zdecydowany zwolennik s³owa "OVERKILL" by³bym za u¿yciem wszystkich taktyk. <br />Tzn. kilka "pora¿aj±cych" obszarówek, jakie¶ fajerwerki. Na zdezorientowanego przeciwnika rzucamy balora ze ¶wit± Jovoc'ów (specjalnie zaprojektowane jako "pierwsza linia" w bitwach). Alternatywnie zamiast balora mo¿e byæ Fiendwurm (kto na ochotnika stworzy takie "cudo" ? :razz: ), kilka juggernaut'ów (który ¿o³nierz bêdzie siê bi³ z walcem drogowym wielko¶ci ruskiej wywrotki z kamienio³omu) albo kilka szztuk ragewind (teraz tylko znale¼æ naprawde dobrego nekromantê, ¿eby zaj±³ siê ich przygotowaniem). Kiedy wróg zajmie siê efektownym schodzeniem z tego ¶wiata mo¿na rzuciæ kilka kreaturek typu æieñ na ty³y, aby odci±æ drogê ucieczki. Potem ju¿ trzeba "tylko" posprz±taæ. <br /> <br />Tak btw. taktyka powsta³a dla pola walki typu kanion, ograniczaj±cego mo¿liwo¶ci manewrowe przeciwnika. Gorzej bêdzie na ca³kowicie otwartym polu, a zupe³nie nie nadaje siê do "partyzantki".
 
Molobo
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 5011
Rejestracja: pt cze 28, 2002 11:29 pm

pt lis 14, 2003 10:44 pm

Wszystkie twoje wypowiedzi s± dowodem na to, ¿e w±tku nie przeczyta³e¶.Przeczytaj i potem próbuj dyskutowaæ.Na razie twoje wypowiedzi s± do¶æ hmmm infantylne.Szczególnie podstawowy b³±d-rzekoma u¿yteczno¶æ czarów ofensywnych które s± bezwarto¶ciowe.W wo góle nie widzê roli magów w walce.Próbujesz pisaæ w temacie co do którego posiadasz do¶æ ograniczon± wiedz±. <br />Twoja taktyka jest na poziomie "rzuæmy co¶ potê¿nego na nich".?adna my¶l za tym nie stoi.Przeczytaj co¶ o cieniach zanim powiesz ¿e maj± "straszyæ" <br />--- <br />U góry to ja, dodam tylko, ¿e jako inicjator pomys³u dziêki berzerkowi za jego uwagi, lecz wspó³pracê odrzucam. <br /> <br /><!--coloro:red--><span style="color:red"><!--/coloro-->Notki zosta³y scalone. -ShadEnc<!--colorc--></span><!--/colorc-->
 
mad_berzerker
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 77
Rejestracja: wt lut 04, 2003 5:36 pm

sob lis 15, 2003 2:01 pm

hehe Molobo... teraz to mnie rozbawi³e¶... <br /> <br />A wyobra¼ sobie tak± sytuacjê: <br />jeste¶ typowym rekrutem BPP. Masz bardzo bojowy nastrój, podobnie jak reszta twojej kompanii... a¿ tu nagle z nieba spada gigantyczna (naprawdê ogromna) piê¶æ, która zgniata kilkunastu ch³opa. Po chwili znowu. <br />I jak tu walczyæ z czym¶ takim. Zalet± obszarówek nie jest ich skuteczno¶æ bojowa - no, chyba, ¿e przeciwników jest kilkunastu - wtedy jedno Power word: kill powinno ich uspokoiæ (pod warunkiem, ¿e s± strasznie s³abi). Pisz±c kilka "pora¿aj±cych" obszarówek mia³em na my¶li co¶ co zniechêci wroga do walki. <br /> <br />Co do cieni - nie twierdzê, ¿e s± przera¿aj±ce, ale jak nie mo¿esz czego¶ zabiæ, to trochê wiêcej ni¿ denerwuj±ce(chyba, ¿e autentucznie co¶ pop**** i³em to sorry), a je¶li na dodatek to co¶ zabija twoich kumpli to w koñcu puszcz± ci nerwy. <br /> <br />Co siê za¶ tyczy uwa¿nego czytania to powiniene¶ wiedzieæ, ¿e od pocz±tku jestem zwolennikiem zaklêæ nie stricte bojwych, ale takich, które pozwol± wp³yn±æ na dowódców wrogiej armii. W ten sposób mo¿na "nak³oniæ" (mindrape) ich do dzia³ania po naszej my¶li albo doprowadziæ do szaleñstwa (mindrape, plague of nightmares) a jedynym "problemem" jest dostanie siê w pobli¿e celu - z tym, grupa uderzeniowa z czarami takimi jak teleport itp. ora¿ u¿yteczne obszarówki - sleep, color spray i inne, pozwalaj±ce unieszkodliwiæ po cichu ochronê genera³a, nie powinna mieæ problemu. Za¶ skutki "zdrady" czy szaleñstwa na wysokich szczeblach dowódczych maj± dewastuj±cy wp³yw na morale.
 
Thomas Percy
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2969
Rejestracja: śr lip 03, 2002 11:50 am

sob lis 15, 2003 3:13 pm

<!--QuoteBegin-mad_berzerker+-->
mad_berzerker pisze:
<!--QuoteEBegin-->mindrape, plague of nightmares.
<br />Nie będą używane, są spoza core, nie były uzgodnione. Przeczytaj temat: <br />http://www.dnd.pl/viewforum.php?f=8 <br />bo ludzie przestaną zwracań uwagę na Twoje posty. <br /><!--QuoteBegin-mad_berzerker+-->
mad_berzerker pisze:
<!--QuoteEBegin-->jedynym "problemem" jest dostanie się w pobliże celu - z tym, grupa uderzeniowa z czarami takimi jak teleport itp. oraż użyteczne obszarówki - sleep, color spray i inne, pozwalające unieszkodliwić po cichu ochronę generała.
<br />ROTFL <br />Z taką taktyką USSR wygra nim wojna się rozpocznie.
 
mad_berzerker
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 77
Rejestracja: wt lut 04, 2003 5:36 pm

sob lis 15, 2003 4:02 pm

A i owszem... <br />i USSR chyba tê wojnê wygra - wcale bym siê nie zdziwi³. <br />Gdzie kucharek sze¶æ tam wiecie co... gdyby autor tej bajki przeczyta³ ten temat to by chyba wzi±³ i umar³... <br /> <br />Chyba ostatecznie bêdzie najlepiej przywo³aæ ró¿owego balora w niebieskim szlafroku, daæ mu skrzynkê krasnoludzkiego dynamitu i napisaæ na czole "Jihad Turbo Kamikaze" - mo¿e ruscy padn± ze ¶miechu.
 
Lolecanti
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 53
Rejestracja: wt gru 02, 2003 3:57 pm

pn gru 22, 2003 11:24 pm

Dawno nie by³o ¿adnego postu, wiêc ¿ywiê obawê, ¿e dyskusja zosta³a zamkniêta lub co gorsza finalnie rozwi±zana poprzec oficjan± konfrontacjê. Jednak¿e wrzucê do niej swoje trzy grosze. <br /> <br />Podstawowym problemem USSR jest ich w³asna liczba. <br /> <br />?eby móc powo³aæ do woja miliony, trzeba mieæ ¿ywno¶æ dla tych milionów, oraz dzia³aj±ce zaplecze gospodarcze uzupe³niaj±ce straty w ekwipunku oraz wyposa¿aj±ce nowych rekrutów. <br />Ale najwa¿niejsze to sprawnie dzia³aj±ca logistyka. <br /> <br />Transport - to ich bol±czka. <br /> <br />Aby sparali¿owaæ dzia³ania armii USSR nale¿y: <br />- uderzyæ w drogi (manipulacja pogod± by rozmiêkczyæ ziemiê), <br />- zniszczyæ przeprawy wodnê (mosty, promy, barki, itp) <br /> najlepiej by by³o ich dostaæ kiedy siê przeprawiaj±, hie hie, kilkunastu magów z polymorph (Wiz 4.) przmienionych w m³ode smoki nurkuje, by pu¶ciæ kilka bekniêæ w stateczki - piêkny widok; <br />- atakowaæ selektywnie w wiêksze partie transportów ¿ywno¶ci (komando ¶redniopoziomowych magów i wszelkie ¶rodki zniszczenia, wtym tak potêpiane firebolki :) ) <br />- zatruæ naturalne ujêcia wody (ale to ma³o ekologiczne :) ) <br />- niszczyæ w zal±¿ku zdolno¶ci produkcyjne (na pola zaraza, susza, gradobicie), ale ten pomys³ ju¿ siê chyba pojawi³... <br /> <br />W ka¿dym razie zag³odzona armia bêdzie stanowiæ mniejsze zagro¿enie. <br /> <br />Zniszczenie transportu bêdzie s³u¿yæ magokracji zarówno w obronie jak i w ataku. Preciwnik w ataku nie mo¿e dotrzeæ do celu, a w obronie szybko wzmocniæ linii odzdzia³ami z innego miejsca. <br />Dodatkowo nie wolno zapominaæ, ¿e zniszczenie/utrudnienie transportu i poruszania siê w³ynie równie¿ na wspó³pracê poszczegó³nych czê¶ci armii uniemo¿liwiaj±c/utrudniaj±c komunikacjê miêdzy nimi, która bazuje wy³±cznie na goñcach i niedokoñca bezpiecznych go³êbiach pocztowych. <br /> <br />To da nam w rezultacie niezorganizowany mot³och, który dodatkowo zdemoralizowany g³odem i potraktowany balorem i spó³k± (vide poprzednie pomys³y) nie powinien stanowiæ zagro¿enia. <br /> <br />Je¶li jednak jaka¶ cze¶æ armii siê przedrze lub nie bêdzie rozwalona przez "Wielkiego B", to sugerujê puszczenie wielkiego Arcymaga (czego siê nie robi dla narodu) i u¿ycie czaru 'Shapechange' (trans, Wiz9) ¿eby zmieniæ siê w du¿ego czerwonego smoka (min. Ancient 34HD). Z jego straszliw± aur± powinien rozproszyæ nawet elitarne jednostki, a i jego odddech do przyjemnych nie nale¿y. W 3.5e posiada DR15/magia wiêc ostrza³ ³uczników nie na wiele siê zda. Niewielu ³uczników mo¿e mieæ magiczne strza³y (o ile USSR korzysta z takich bur¿uazyjnych przedmiotów). W razie k³opotów czar pozwala przyj±c inn± postaæ co rundê (zawsze co¶ ciekawego siê wymy¶li) lub mo¿na siê teleportowaæ z powrotem i zmieniæ taktykê/uzdrowiæ. <br /> <br />Podsumowuj±c Magokracja jest na wy¿szym poziomie 'technicznym' i po prostu, nie mo¿e przegraæ. Smutne, ale prawdziwe.
 
Demandread
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 99
Rejestracja: czw lip 10, 2003 6:40 pm

pn gru 22, 2003 11:47 pm

Wydaje mi siê, ¿e ten aspekt, a wiêc ekonomiê obie strony ku mej bole¶ci pominê³y. T± wojnê mo¿na wygraæ ekonomicznie bez ani jednej ofiary ( z pkt. widzenia magów ), jednak tylko przy za³o¿eniu, ¿e kto¶ dok³adnie zrachuje ile kosztuje utrzymanie ka¿dej jednostki, sk±d i jakie zasoby s± wydobywane, czego gdzie brakuje itp. To jak ju¿ pisano, strasznie utrudni³oby, o ile nie uniemo¿liwi³o jakiekolwiek spekulacje nawet, st±d pominiêto ten aspekt. <br /> <br />Sprawa pad³a, bo nie by³o arbitra, pole walki nie by³o jasno zdeterminowane, podobnie jak zasady. Nie zorganizowali¶my siê i st±d cisza.
 
Haer
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 5081
Rejestracja: ndz paź 17, 2004 4:30 pm

pn gru 22, 2003 11:54 pm

Od siebie dodam tylko jedno - do Molobo. Mag ma ¶wietne czary bojowe. Poniewa¿ przytaczacie zaklecia poziomu 9 wiêc pos³u¿ê siê jednym, maj±cym prawie 100% na wyeliminowanie sporej liczby wrogów Wierd siê toto zowie. Molobo zajrzyj czasem do podrêcznika gracza a nie wyskakuj z has³ami w stylu "magowie nie maj± prawa bytu na polu bitwy bo nie maj± silnych zaklêæ bojowych". A starczy nawet jedno zaklêcie 3 poziomu - Major Image. Je¶li wille nie beda wychodzic mozna naprawde skopac morale wrogowie (kilka takich iluzji np smoków latakacych nad wrogiem mo¿e zdzialac cuda).
 
Awatar użytkownika
Antara
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1264
Rejestracja: ndz cze 29, 2003 7:01 pm

pn gru 22, 2003 11:59 pm

<!--QuoteBegin-Lolecanti+-->
Lolecanti pisze:
<!--QuoteEBegin-->Transport - to ich bolączka.
<br />Błąd. Transport to nasz najmniejszy problem. Samo zniszczszenie dróg nie uniemożliwi przejścia armii pierwszej ani konnej. Co do aprowizacji: ten problem też jest już rozwiązany. (ale nie pamiętam czy szczegóły narady zostały już ujawnione gdzieś na forum, więc ich nie podaje)
 
Molobo
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 5011
Rejestracja: pt cze 28, 2002 11:29 pm

wt gru 23, 2003 12:48 am

Molobo zajrzyj czasem do podrêcznika gracza a nie wyskakuj z has³ami w stylu "magowie nie maj± prawa bytu na polu bitwy bo nie maj± silnych zaklêæ bojowych".
<br />Zajrzyj czasem na forum i poczytaj sobie dyskusje o wojnie.Mo¿e ku swojemu zdziwieniu znajdziesz doskona³e recepty czyni±ce maga bezu¿ytecznym na polu bitwy, pocz±wszy od rozproszonych formacji po walkê partyzanck±. <br />Zreszt± by³o ju¿ to dyskutowane miliony razy, a i tak znajdzie siê zawsze kto¶ kto chce zabijaæ ch³opów Rêk± Bigbiego :roll: <br />Lito¶ci...
 
Haer
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 5081
Rejestracja: ndz paź 17, 2004 4:30 pm

wt gru 23, 2003 1:04 am

Rozproszone formacje i partyzantka ? Molo ty mówisz o profesjonalnej armii czy badzie zniesubordynowanych pata³achów o jakich mowa w temacie ? Przecie¿ taka armia zna tylko jeden rodzaj ataku - kup± mo¶ci panowie. A odpowiedni mag nawet na partyzantów znajdzie sposób. <br /> <br />Co do rêki Bigby'ego - fakt pomys³ nie najlepszy, ale nie wyszed³ z mojej strony.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 8

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość