Zrodzony z fantastyki

 
Narin__
Nowy użytkownik
Nowy użytkownik
Posty: 3
Rejestracja: pn lis 03, 2003 8:09 am

pn lis 10, 2003 8:56 am

Erotyka na sesji to krok w stronê leprzego wczucia siê w postaæ (no chyba ¿e gracz woli chlastaæ mieczem na lewo i prawo), ale jak tu odgrywaæ kiedy mistrz gry, akurat nieogolony, puszcza ci oczko... :? Czemu tak ma³o dziewczyn prowadzi...
 
Kiaryn'Veil Duskryn
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 2940
Rejestracja: wt lip 01, 2003 11:17 am

pn lis 10, 2003 10:47 am

Hehe, Narin, i tu trafi³es w sedno. Faktem jest jednak, ze czêsto wygl±d MG MA ZNACZENIE. Jesli ci prowadzi oblesny, brodaty grubas lub zakompleksiony chudzielec o du¿ych zêbach i ¶mierdz±cym oddechu trudno tu oczekiwaæ od niego wiarygodnego odgrywania kobiety, bo co on tam wie? :wink: Jednak nie próbuje tu dyskryminowaæ nikogo - kazdy w grze pozwala sobie na tyle, na ile nie przeszkadza mu w tym jego zmys³ estetyczny. U nas rozwi±zanie jest takie - MG jest g³adko ogolonym, zadbanym mê¿czyzn± o ch³opiecej urodzie i g³osie, który nie jest naturalnie za niski lub za wysoki... w tym momencie, gdy taka osoba prowadzi, to ³atwiej jest "zignorowaæ" jej wygl±d zewnêtrzny i g³os i ujrzeæ w nim obrzydliwego tanarukka, czy te¿ ponetn± kurtyzanê. Ostatecznie jednak zawsze jest to kwestia osobowo¶ci graj±cych i ich nastawienie do osoby MG. <br /> <br />P.S. Narin -> A zreszt±, je¶li jeste¶ tym, kim my¶lê, ¿e jeste¶, to doskonale wiesz o co mi chodzi. 8)
 
Jierdan
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 655
Rejestracja: czw lis 16, 2006 12:25 am

pn lis 10, 2003 3:59 pm

Kiedy¶ gra³em arcyciekaw± kampaniê. Tzn arcyciekaw± z punktu widzenia faceta, który odgrywa mêsk± postaæ :) Polega³a g³ównie na tym, ¿e dzia³ali¶my z ramienia jakiego¶ kartelu. Walki niemal zero, ³a¿enia po podziemiach te¿, intryg niewiele. Totalny chillout. Musieli¶my testowaæ zamtuzy i karczmy. Gra³o siê konkretnie, bo by³ dobry MG. Ale szybko siê co¶ takiego nudzi, je¶li jest w nadmiarze :) <br /> <br />IMO co¶ takiego powinno byæ. W koñcu RPG to poniek±d odzwierciedlenie ¿ycia. Piszê "poniek±d", gdy¿ kto obrazuje czynno¶ci fizjlogiczne? :) Ale wizytowanie zamtuzów co jaki¶ czas (2-3 dni :) ) urozmaica rozgrywkê. Taki obrazek z jednej z sesji: mój cz³owiek wojownik siedzi rozwalony na kupie poduszek, pali fajkê wodn±, dooko³a pl±saj± niewolnice, wino sie leje strumieniami, obecna wszêdzie woñ opium... - wizyta u znajomego szejka :mrgreen:
 
Mef
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 11
Rejestracja: śr paź 01, 2003 9:16 pm

sob lis 15, 2003 9:16 pm

Ma³e pytanie poza tematem :razz: Czy to dobry pomys³ aby sk±po¶æ ubrania wp³ywa³a na charyzma postaci (w sposób niemagiczny oczywi¶cie) :mrgreen:
 
Dark Elf from Underdark
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 51
Rejestracja: czw lis 13, 2003 5:42 pm

sob lis 15, 2003 9:24 pm

To raczej z³y pomys³.Czy zdejmuj±c ubranie zwiêkszymy lub zmiejszymy modyfikatory do rzutów obronnych czy testów umiejêtno¶ci opartych na chary¼mie? Pomy¶l przez chwilê zanim zaproponujesz jaki¶ dziwny pomys³.
 
Matis99
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 1112
Rejestracja: pt mar 25, 2005 7:32 pm

sob lis 15, 2003 9:24 pm

W żadnym wypadku. Oznaczałoby to, że np. trudniej przeżyć ognistą kulę skąpo ubranego zaklinacza. Albo, że prawie nagi bard może rzucać więcej czarów. Tudzież, paladyn w slipkach miałby większe rzuty obronne. <br /> <br />Ubrana jedynie w seksowne skóry wojowniczka może mieć jedynie np. modyfikator z okoliczności +2 do rzutów bazujących na Charyzmie (Blefowanie, Dyplomacja itp.) w kontaktach z mężczyznami.
 
mad_berzerker
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 77
Rejestracja: wt lut 04, 2003 5:36 pm

sob lis 15, 2003 9:59 pm

Matis99 ma racjê - co¶ takiego nazywa siê bodaj¿e circumstance bonus i jest przyznawane za posiadanie/u¿ywanie czego¶, co pomaga w podejmowanej czynno¶ci. Np. jedwabna lina daje +2 do use rope, podczas gdy zwyk³a nie daje dodatkowych bonusów. <br />Sk±po odziana wojowniczka z przyk³adu Matisa mia³aby bonus do skilli opartych na charyzmie, a nie do samej charyzmy. Wielko¶æ bonusa te¿ by³aby ró¿na. Np. je¶li jest rzeczywi¶cie prawie naga, to zastosowanie feint - polegaj±cego b±d¼ co b±d¼ na odwróceniu uwagi atakowanego mog³oby mieæ spory bonus, ale ja pozwoli³bym na wykonanie jakiego¶ rzutu na opanowanie postaci - np concentration na will zamiast con.
 
Ikki
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 214
Rejestracja: wt sie 19, 2003 2:51 pm

ndz lis 16, 2003 8:09 am

Ja bym to zrobi³ tak: prawie naga wojowniczka bêdzie zwraca³a na siebie wiêcej uwagi (dzia³anie podobne do charyzmy), bez rzadnych polepszonych atrybutów itd.
 
Mef
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 11
Rejestracja: śr paź 01, 2003 9:16 pm

ndz lis 16, 2003 11:38 am

No dobra sory g³upi pomys³. Nie pomy¶la³em o rzutach obronnych :razz: (i o paru innych rzeczach) W ka¿dym razi do testów blefowania i dyplomacji mo¿na co¶ takiego dodaæ :mrgreen: <br /> Tylo trzeba by ten pomys³ rozwin±c bo kto¶ z ma³± warto¶ci± charyzmy bêdzie dostawa³ raczej ujemne modyfikatory :razz: Równie¿ wiek mia³by wp³yw na bonusy :razz:
 
Kiaryn'Veil Duskryn
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 2940
Rejestracja: wt lip 01, 2003 11:17 am

ndz lis 16, 2003 7:23 pm

W³a¶nie... Jak to jest ze starymi lud¼mi? Chodzi mi tu o dodatnie bonusy do Charyzmy z racji wieku starczego... Za³ó¿my, ¿e m³oda dziewczyna ma 11 charyzmy... Czy wraz z wiekiem, mimo, iz brzydnieje, ma prawo mieæ pod sam koniec a¿ 14 charyzmy? Cholera... wiem, ¿e cecha ta dotyczy równie¿ i si³y osobowo¶ci, a nie samego wygl±du, ale nie ka¿dy stary cz³owiek ma silniejsz± psychikê... Stara prostytutka mo¿e byæ zniszczona przez lata i nikt jej by raczej nie chcia³, tak ze wzglêdu na wygl±d, jak i na jej strudzona ¿yciem osobowo¶æ... Co mam wtedy robiæ... u¿yæ jakiej¶ domowej zasady, ¿e starzy ludzie maja -100 circumstance bonus w kontaktach o pod³o¿u seksualnym z przecietnym m³odym cz³owiekiem (zboczeñcy sie nie licz± :mrgreen: )? A tak w ogóle to nawet starsi mê¿czy¼ni czêsto nie moga zdzier¿yæ swych zasuszonych ¿on...chyba. Przepraszam za do¶æ dosadny opis.
 
Ivellios__
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 85
Rejestracja: ndz paź 26, 2003 9:00 pm

ndz lis 16, 2003 7:42 pm

kurde mam wra¿enie jak by siê tu zebra³o stado zboczeñców, którzy musz± koniecznie na sesjê wprowadziæ chocia¿ troszeczke eroryki. <br />Dobra rozumiem ¿e jest jaka¶ laska i to WYSTARCZY a nie od razu jakie¶ szczegó³owe opisy. <br />Mo¿e nied³ugo zrobicie tak ¿e "przed wami stoi super laseczka bez ubrania. Co robicie???"
 
Dark Elf from Underdark
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 51
Rejestracja: czw lis 13, 2003 5:42 pm

ndz lis 16, 2003 7:45 pm

<!--QuoteBegin-Ivellios+-->
Ivellios pisze:
<!--QuoteEBegin-->kurde mam wra¿enie jak by siê tu zebra³o stado zboczeñców, którzy musz± koniecznie na sesjê wprowadziæ chocia¿ troszeczke eroryki. <br />
<br /> <br />My tu jedynie próbujemy przedstawiæ trochê sytuacji z realnego ¶wiata w mechanice D&D.
 
Jierdan
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 655
Rejestracja: czw lis 16, 2006 12:25 am

ndz lis 16, 2003 7:49 pm

kurde mam wra¿enie jak by siê tu zebra³o stado zboczeñców, którzy musz± koniecznie na sesjê wprowadziæ chocia¿ troszeczke eroryki.
<br />Je¶li temat jest o skrytobójczym eliminowaniu wrogów, masz wra¿enie, ¿e zebra³o siê stado seryjnych morderców lub psychopatów? No comment. <br /> <br />
Dobra rozumiem ¿e jest jaka¶ laska i to WYSTARCZY a nie od razu jakie¶ szczegó³owe opisy.  <br />Mo¿e nied³ugo zrobicie tak ¿e "przed wami stoi super laseczka bez ubrania. Co robicie???"
<br />Przyk³ad, który poda³e¶ nie ma z erotyk± nic wspólnego. Do tego charakteryzuje siê infantylnym ujêciem tematu.
 
Raw__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 205
Rejestracja: pn cze 30, 2003 10:25 pm

ndz lis 16, 2003 7:59 pm

Kiaryn'Veil Duskryn: W Chary¼mie wygl±d jest jedn± z czê¶ci sk³adowych, wa¿niejsza jest w³asnie ta osobowo¶æ. Nawet ju¿ nie si³a psychiki, bo to s± raczej save'y na Will (a wiêc Wisdom). I owszem, nie ka¿dy starszy cz³owiek musi mieæ ow± psychikê silniejsz±, ale ma ku temu wiêksze prawa niz 16 latek, który nie ma pojêcia o ¶wiecie i nie wie, co mo¿e go tam czekaæ. Choæby z racji prze¿ytych ju¿ licznych do¶wiadczeñ, a co za tym idzie spotkania nie jednej przeciwno¶ci losu. Tak jest w generalnych kontaktach miêdzy lud¼mi. Choæ rzeczywi¶cie, w sprawach erotycznych musi dzia³aæ to nieco inaczej. Skoro jednak chyba ¿adna zasada tego nie reguluje (przynajmniej wedle mojej wiedzy), to wystarczy braæ to na logike. A wiêc wbrew pozorom taki circumstance bonus nadaje siê wy¶mienicie :) Poza tym stara prostytututki, je¶li takie bêd±, by utrzymaæ siê w zawodzie pomimo takiego wieku musz± mieæ niezwykle siln± osobowo¶æ i przyci±gac "klientów", a co za tym idzie niezwyk³± charyzmê. Ponadto raczej ich us³ugi opieraja siê albo na "wprawie" i niezwyk³ych "umiejêtno¶ciach", co zastêpuje m³ode cia³o, albo rozmawiaj± z klientami, lub s³u¿± w inny sposób. No i mówimy o paniach w wieku do czterdziestki. Nie wyobra¿am sobie prostytutki maj±cej sze¶ædziesi±tkê:razz: Nie ma szans, by kto¶ taki dotrwa³ w zawodzie maj±c powodzenie. Tak wiêc "stare" kurtyzany nie mog± charakteryzowaæ siê ma³± charyzm± ("strudzon± ¿yciem osobowo¶ci±"), bo ju¿ dawno straci³y by powodzenie.
 
Awatar użytkownika
Zarg
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 122
Rejestracja: sob maja 17, 2003 11:45 am

ndz lis 16, 2003 10:43 pm

<!--QuoteBegin-Kiaryn'Veil Duskryn+-->
Kiaryn'Veil Duskryn pisze:
<!--QuoteEBegin-->Właśnie... Jak to jest ze starymi ludźmi? Chodzi mi tu o dodatnie bonusy do Charyzmy z racji wieku starczego... Załóżmy, że młoda dziewczyna ma 11 charyzmy... Czy wraz z wiekiem, mimo, iz brzydnieje, ma prawo mieć pod sam koniec aż 14 charyzmy?
<br />Zasady DnD mają być z założenie w miarę proste, co jednak sprawia, że nie oddają rzeczywistości i prawdopodobieństwa w takim stopniu, w jakim możemy tego czasem oczekiwać. <br /> <br /><!--QuoteBegin-Raw+-->
Raw pisze:
<!--QuoteEBegin-->I owszem, nie każdy starszy człowiek musi mieć ową psychikę silniejszą, ale ma ku temu większe prawa niz 16 latek, który nie ma pojęcia o świecie i nie wie, co może go tam czekać. Choćby z racji przeżytych już licznych doświadczeń, a co za tym idzie spotkania nie jednej przeciwności losu. Tak jest w generalnych kontaktach między ludźmi.
<br />Zgadzam się, iż w pewnym stopniu doświadczenie życiowe wpływa na kontaktu międzyludzkie. Z drugiej jednak strony wpływa na nie również wygląd, atrakcyjność fizyczna, która zatracana jest z wiekiem. W moim przekonaniu panuja tutaj swoista równowaga. Osobiście sądzę, że bonus z charyzmy nie został ustanowiony w celu poprawienia realizmu rozgrywki, ale raczej zbalansowania trudnych do zaprzeczenia w swej słuszności minusów do atrybutów fizycznych. <br /> <br /><!--QuoteBegin-Kiaryn'Veil Duskryn+-->
Kiaryn'Veil Duskryn pisze:
<!--QuoteEBegin-->Co mam wtedy robić... użyć jakiejś domowej zasady, że starzy ludzie maja -100 circumstance bonus w <br />kontaktach o podłożu seksualnym z przecietnym młodym <br />człowiekiem (zboczeńcy sie nie liczą   :mrgreen:  )
<br />Otóż to :). Względna prostota K20 pozwala nam na dość łatwe modyfikaje, więc w takich przypadkach możemy na własne potrzeby stworzyć własne zasady lub zmodyfikować te istniejące. W tym przypadku wostarczy ustalić odpowiednie modyfikatory, np. za każde 10 lat różnicy wieku osoba starsza otrzymuje -4 do takiego testu. <br /> <br />Kolejnym problemem jest konieczności rozdzielenia charyzmy na wygląd oraz siłę osobowości. Proponuje takie rozwiązanie: <br />Zaczynamy od ustalania grupy umiejętności, dla których wygląd jest szczególnie ważny oraz tych, gdzie jego rola jest wyjątkowo mała. Dla poszczególnych przypadków można, a nawet należy określić jakieś dodatkowe warunki. Następnie ustalamy, która grupa będzie tą faworyzowaną. Ostatnim elementem jest określenie za pomocą liczby tego, jak duża jest różnica między odziaływaniami zależnymi od wyglądu i tymi zależnymi od siły osobowiści. W testach umiejętności faworyzowanych dodajemy naszą liczbę, zaś w tych z grupy drugiej - odejmujemy. <br /> <br />Oczywiście nie sugeruję, by dla każdej stwarzającej problemy sytuacji wymyślać nowe zasady. W pojedynczych przypadkach najlepiej stosować wspomniane modyfikatory z okoliczności. Jeżeli jednak wiemy, że nie raz będzie nam dane natknąć się na jakiś problem, to warto pomyśleć nad odpowednią domową zasadą. Gracze powinni być zadowoleni :). <br /> <br /> <br />Jeżeli zaś chodzi o moją opinię na temat erotyki na sesji, to jestem zwolennikiem zatrzymywania się na drzwiach sypialni. Miałem już okazję przekonać się, jak to jest opisywać sceny erotyczne i szczerze mówiąc utwierdziłem się tylko w przekonaniu, że nie jest to dobry pomysł.
 
mad_berzerker
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 77
Rejestracja: wt lut 04, 2003 5:36 pm

ndz lis 16, 2003 11:33 pm

I na koniec, wyjdzie, ¿e starszy mag kajfnie na zawa³ po zobaczeniu nagiej dziewczyny. <br /> <br />Ale w koñcu "ksiêga wielkich rozkoszy" (w ka¿dym razie co¶ na ten temat, je¶li nie pod tym tytu³em) w bibliotece NU mia³a notatkê, ¿e powinna byæ czytana przez osobników po 60, spokojnych, opanowanych, w miarê mo¿liwo¶ci martwych...
 
Awatar użytkownika
Sony
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 2660
Rejestracja: śr cze 23, 2004 9:21 am

pn lis 17, 2003 8:09 am

A co z technikami uwodzenia ? Starszy nie zbyt urodziwy człowiek a panny lecą na niego ? Potrafi oczarować dziewczynę, kolacja przy świecach, umiejętna konwersacja itp. Ja nigdy nie poprowadzę sesji z erotyką dla 15 latków, ale wśród DO?WIADCZONYCH i Dorosłych graczy czemu nie. Granie postacią łotrzyka - szpiega, Mata Hari - wyciągająca informacje od innych. Jak przedstawić relacje Sukuba/Eryni bez erotyki ? W kwesti mechaniki polecam Book of Unlaw. Całośc jest ładnie ujęta w cyferki. Wiadomo że próba podrwania karczemnej dziewki to co innego niż uwiedzenie córki szlachcica by nam zdradziła gdzie tatuś trzyma skarby i tajne dokumenty. Granie taką postacią to wyzwanie, w drużynie taka postać też się może przydać. Erotyzm w wykonaniu "Idziemy do zamtuza chędożyć dziewki" kwitujemy dwoma rzutami - D20 1 kiepsko 20 fajnie a drugi na wytrwałość - czy czegoś nie złapano (choroby itp.). <br />I druga sprawa to MG jak nim jest kobieta to można to rozegrać jako wspaniały epizod, żadem męszczyzna MG nie wcieli się dobrze w rolę kobiety, no chyba że ma odmienne preferencje. Generalnie należy zachować umiar.
 
Awatar użytkownika
Petra Bootmann
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 172
Rejestracja: śr mar 23, 2005 5:27 pm

pn lis 17, 2003 11:32 am

Zdarzało mi się (a młoda wówczas byłam) grając, że MG lub reszta Graczy próbowała wprawić mnie w zakłopotanie poprzez przywoływanie motywów z seksem związanych. Czasem były to skierowane do mnie niedwuznaczne propozycje typu "idziemy na siano", czasem nieco bardziej finezyjne - nie zmieniało to jednak faktu, że czułam się tym skrępowana. <br /> <br />Jeśli chodzi o to, że ktoś z drużyny idzie do burdelu - i na zdrowie mu (oby :evil: ). Ja do tego nic nie mam. <br /> <br />Osobiście uważam, że opisy "erotyczne" powinny dotyczyć wyglądu, może początków jakiegoś migdalenia się - sam akt można pominąć, ewentualnie skwitować właśnie czymś w stylu "wspiąłeś się na wyżyny ars amandi a twoja luba wrzeszczała, aż ją było słychać w odległości 10 mil naokoło :) ". Lepiej skwitować to jakimś dowcipem niż patrzeć na zniesmaczone twarze graczy. <br /> <br />Tak więc, jeżeli miałoby to kogokolwiek peszyć, wprawiać w zakłopotanie, to na pewno lepiej z tego zrezygnować. <br /> <br />
Niestosuje erotyki.  <br /> <br />Z trzech przyczyn przyczyn:  <br />- druzyna nr 1: 50% skladu to dziewczyny  <br />- druzyna nr 2: zaraz na poczatku zadeklarowali sie: no sex, no storytelling itd.  <br />- druzyna nr 3: jak chca sobie erotyki poogladac to niech sobie kupia odpowiednie gazetki, ewentualnie odwiedza odpowiednie strony. Co to ja jestem, zeby im gole laski opisywac? Sekstelefon? <br />
<br /> <br />I jeszcze: <br />1- to, że to dziewczyny nie szkodzi- raczej by się nie oburzały zbytnio, gdyby jakiś przystojniak przebierał się (oczywiście niechcący) przy uchylonych drzwiach. Oczywiście wszystko to jest indywidualna sprawa. <br /> <br />2- i to jest powód. <br /> <br />3- gołe? niekoniecznie. Ale to w końcu ty jesteś MG <br /> <br />
A co z technikami uwodzenia ? Starszy nie zbyt urodziwy człowiek a panny lecą na niego ?
<br /> <br />I sam sobie odpowiedziałeś. Charyzma to niekoniecznie tylko wygląd, także uprzejmość, urok osobisty, leadership (brak mi teraz polskiego odpowiednika), etc. A taki facet jest... hmm... interesujący (a mówię to jako graczka). <br /> <br />Z tym tematem łączyłaby się także kwestia gwałtów na postaciach graczy (nie powiem: postaciach dziewczyn, bo mnie zaraz zakrzyczycie :) ). (Jeśli dyskusja na ten temat istnieje, proszę o podanie linka do niej.) Co wy sądzicie na ten temat, czy to jest w ogóle dopuszczalne, jeśli tak, to kiedy etc. <br />Pozdrawiam
 
Duncan laird McLean
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 814
Rejestracja: czw wrz 04, 2003 9:26 am

pn lis 17, 2003 12:03 pm

Je¿eli chodzi o gwa³t jest to jeden z nieprzyjemnych aspektów ¶wiata z ktorymi postacie czasem siê spotykaj±. Podobnie jednak jak w przypadku tortur, egzekucji ,scen erotycznych czy problemów z biegunk± unikam szczegó³owych oraz anatomicznych opisów. Informujê o faktach -rozszerzaj±c o elementy istotne dla scenariusza.
 
Kiaryn'Veil Duskryn
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 2940
Rejestracja: wt lip 01, 2003 11:17 am

pn lis 17, 2003 4:43 pm

Jak na razie ¿adna z mych graczek nie mia³ tej w±tpliwej przyjemno¶ci zagrania postacia zgwa³con±... Nasze przygody s± typowo w konwencji heroicznej i rzadko tam gwa³ci siê g³ównych bohaterów :wink:. A je¶li do czego¶ podobnego dochodzi, to tylko najbli¿szym Postaci Graczy... Wtedy to dopiero jest motyw do zemsty! :x
 
Deenethor
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 36
Rejestracja: pn mar 03, 2003 1:21 pm

śr lis 19, 2003 9:34 am

Jestem w posiadaniu podrêcznika do AD&D (w³a¶ciwie Netbooka, wiêc sprawa praw autorskich nie wchodziw grê) pt. "Unlawful Carnal Knowledge". <br /> <br />Rzecz traktuje o seksie w RPG. Je¶li kto¶ chce niech mi zamejluje a mu pode¶lê. Ciekawe to jest. Zawiera klika (2) esejów itp... <br /> <br />Na podstawie tej ksi±¿eczki prowadzê w kampanii kap³ankê Artemidy (¶wiat autorski) lesbijkê.... (nie mo¿e uprawiaæ sexu z mê¿czyznami bo religia jej tego zabrania) <br /> <br />I jeszcze jedno: S± tam rady na temat gwa³tów, czyli tematu tak was intereesuj±cego. <br /> <br />Stosujê siê do nich.. <br /> <br /><!--coloro:darkred--><span style="color:darkred"><!--/coloro-->Notki scali³em. Uprasza siê uprzejmie o zmienianie poprzednich notek a nie wypisywanie nowych odnosz±cych sie do tego samego tematu jedna po drugiej <br />Duncan<!--colorc--></span><!--/colorc-->
 
Abaddon__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 216
Rejestracja: śr cze 18, 2003 3:30 pm

śr lis 19, 2003 10:11 am

Na ostatniej sesji nasz dru¿ynowy fighter oraz mag poszli do "przybytku rozkoszy". <br />O ile fighter nie wg³êbia³ siê zbytnio w opisy scen erotycznych to wiedzieli¶my jak sobie poczyna z pewn± prostytutk±. <br />Mag natomiast, pe³en kultury wybra³ sobie prostytutkê w swoim wieku i nim rozpocz±³ z ni± stosunek zrobi³ u¿ytek ze swej magicznej mocy. Uformowa³ kwiat ró¿y z wina, rzuci³ ¶wiat³o i stworzy³ przyejemny klimacik do "erotycznego uniesienia" a nie do "ostrego seksu". <br />Nie ¶linili siê przy tym ani nie sprawia³o im to jakiej¶ zboczonej przyjemno¶ci. Poprostu dzoszli do wniosku, ¿e ich postaci maj± chêtkê na upojn± nockê i postanowili j± zrealizowaæ. <br />Nie widzê w tym nic gorsz±cego ani z³ego.
 
Devik Crazystar
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1158
Rejestracja: śr maja 26, 2004 2:23 am

śr lis 19, 2003 1:30 pm

 
Diabolic Teo
Nowy użytkownik
Nowy użytkownik
Posty: 2
Rejestracja: ndz lut 01, 2004 7:52 pm

ndz lut 01, 2004 8:14 pm

Z erotyki mo¿na uczyniæ wspania³e momenty sesji! Polecam wam artyku³ z magi i miecza ( Panie Nerullu ¶wiêæ nad jej dusz±). Czasami mo¿na z tego uczyniæ istny popis umiêtno¶æ MP. Tylko trzeba to zrobiæ umiêtnie. I wiedzieæ kiedy. No i nie mówie tu " No ubili¶my smoka no to chopaki na dzifki!!!" "huraaa!!!" <br /> :evil: .
 
Qbe
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 230
Rejestracja: śr paź 09, 2002 6:36 pm

wt sie 24, 2004 11:14 am

Poniewa¿ w temacie " Seks w RPG? " wyst±pi³y problemy z wysy³aniem. (moderator blokowa³ temat?), wklepiê swoj± notkê tutaj :) <br /> <br /> <br /> <br /><!--QuoteBegin-Banana's Bomb+-->
Banana's Bomb pisze:
<!--QuoteEBegin--> ale nie chcialo mi sie szukac 8)
<br />Szkoda, ¿e nie napisa³e¶, ¿e masz papiery na to, ¿e nie musisz szukaæ 8) . <br />Zapraszam do: http://www.dnd.pl/viewtopic.php?t=4183 . <br /> <br />Coby nie wyj¶æ na amboniarza... <br />Jeden z moich graczy, mimo ¿e nie gra³ bardem, by³ pewnego rodzaju bawidamkiem. Od czasu gdy znalaz³ sobie pierwsz± towarzyszkê, to potem ca³y czas kogo¶ mia³. Wszystkie jego wybranki to byly w pewnym stopniu poszukiwaczki przygód, które za nim chodzi³y (dobrze ma!) , wiêc mia³em tylko dodatkowy k³opot na g³owie (odgrywanie itd.). Ale gracz w miarê dobrze siê bawi³. Najlepsze akcje dotycz±ce romansów i tak dzia³y siê w mie¶cie, po godzinach. Niestety pó¼niej gracz ba³ siê zwi±zywaæ z kimkolwiek, bo nadu¿ywa³em przygod typu porwanie, zabójstwo itd. :evil: . Ale potem siê zorientowa³em i przesta³em stosowaæ takie sztuczki. Ale jaki¶ rywal do serca nowej kochanki, zawsze podgrzeje atmosferê na sesjê. :wink: <br /> <br /><!--QuoteBegin-Banana's Bomb+-->
Banana's Bomb pisze:
<!--QuoteEBegin--> prowadza z nia zycie erotyczne i towarzyskie
<br />w takiej w³a¶nie kolejno¶ci? :mrgreen:
 
Elentari
Nowy użytkownik
Nowy użytkownik
Posty: 6
Rejestracja: czw cze 10, 2004 8:07 am

wt sie 24, 2004 3:28 pm

kurde mam wra¿enie jak by siê tu zebra³o stado zboczeñców, którzy musz± koniecznie na sesjê wprowadziæ chocia¿ troszeczke eroryki.
<br /> <br />Erotyka a nie jakies wyuzdane perwersje sa czescia zycia kazdego czlowieka i chyba nic nienaturalngo, jesli na sesjach wprowadzi sie pare niedopowiedzen, spowoduje sie, ze gracze nie tylko beda dazyc do siepanki na smierc i zycie... <br />Sama gralam u pewnego Mg, ktory potrafi³ wprowadzic taki nastroj, ze... ach...ale nie bede tu sie rozpisywac na ten temat. Umiejetnie poprowadzone moze byc naprawde przyjemne i poprostu inne od standardowych sesji. <br /> <br />
Czemu tak ma³o dziewczyn prowadzi...
<br /> <br />Sama prowadze i pare (na¶cie) razy zdarzy³o mi sie pociagnac takie w±tki. Chyba graczom- zarówno mêskiej jak i ¿eñskiej czê¶ci- sie spodoba³o, bo nadal czasem mêcz± mnie o tylko w tym temacie sesje... Mówiê: zale¿y jak siê poprowadzi i z kim- jeden sie speszy, drugi zacznie chichraæ, a jeszcze inni, jak w przypadku moich ludzi nakreca sie na tyle, ze nie przekrocza granic pewnego smaku ani nikogo nie uraza tym i poprostu bêd± siê dobrze bawili. A nawet... hm... pomoze im to czasem w nawiazaniu kontaktu z p³ci± przeciwna w realu :) <br />Dlatego uwa¿am, ¿e wszysko jest dla ludzi pod warunkiem, ¿e nie naruszy sie odczuæ innych osób w sposób nietaktowny i niedelikatny... <br />Co do wizyt w "domach przyjemnosci negocjowalnej" wcia¿ mnie dziwi podejscie niektórych osób. Jak facet idzie- to jest ogier i poprostu ul¿y³ sobie. Ale jak kobieta- powiedzmy wojownik- ktora nie jest z nikim zwiazana ma ochote poprostu bez zobowiazan (...) to juz na twarzach MG i graczy widaæ niesmak i g³upie u¶mieszki... Mo¿e akurat pod tym wzgledem Ci, na których trai³am nie doro¶li... <br />Ale tak czy inaczej ja jetem za erotyka wprowadzana z umiarem do sesji. :)
 
Awatar użytkownika
smaller
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1633
Rejestracja: śr lis 15, 2006 2:55 pm

wt sie 24, 2004 7:12 pm

Naprawdę nie rozumiem, dlaczego niektórzy na wieść o erotyce w RPG zaczynają szaleć. Jak było powiedziane, jest to część naszego życia (cóż, mojego jeszcze nie :)) <br /> <br />Gdzieś indziej słyszałem okreslenie, że RPG jest jak gra aktorska. To, jak dobrze będziesz sie bawił ty i inni zależy od tego, jak dobrze odegrasz powierzoną ci rolę. Czasem, jak na przedstawieniu, mozesz wybrać sobie rolę. Ale jednak czasem może się okazać, że trafi ci sie rola, której nie cierpisz! I tutaj zależy od ciebie, czy będziesz miał wystarczająco dużo samozaparcia i silnej woli (tutaj RO na siłę woli - ST 15), by zagrać tą rolę mimo wszystko. <br /> <br />Po cóż to piszę? Ano po to, żeby powiedzieć wam, że RPG jest jak przedstawienie - czasem trzeba zacisnąć zęby, i przeboleć ten gram erotyki.
 
Awatar użytkownika
Schizofremik
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 633
Rejestracja: czw lut 17, 2005 3:58 pm

ndz lut 20, 2005 10:14 pm

Ja mam bardzo weso³± dró¿yne Kapu³an-nekrofil ,³otrzyca-lesbijka,mnich-gej(leci na kapu³ana)
ja sam zaklinacz-sado-maso,wojownik-leci na wszystko, wojowniczka prostytutka( za³atwia ceny ulgowe u sprzedawców),³owczyni-hetero (leci na mnie) Zawsze jest weso³o lecz nie zawsze bo raz kapu³an tworzy³ szkieleta zamiast ratowaæ zdychaj±cego woja ,Je¶li chodzi o stosunki to Mg oszczêdza nam opisów upojnej nocy kapu³ana z Edmundem zabitym wczesniej dobrze zbudowanym wysokim stra¿nikiem .
 
Awatar użytkownika
a_fire_inside
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 582
Rejestracja: wt cze 21, 2005 2:34 pm

pn lut 21, 2005 12:52 pm

U mnie czasami jakieś drobne opisy zdarzają się. Ale gorzej było jak ostatnio pewna prostytutka nie wytrzymała i później trzeba było leczyć ją eliksirem.

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość