Zrodzony z fantastyki

 
Molobo
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 5011
Rejestracja: pt cze 28, 2002 11:29 pm

pt lis 14, 2003 2:42 pm

Dawno temu na forum toczy³a siê o tym dyskusja.Doszli¶my do wniosku, ¿e nekromancer mo¿e jak najbardziej mieæ charakter dobry, wszystko bowiem zale¿y od tego jak interpetuje siê dobro i z³o, w koñcu mo¿e on argumentowaæ ¿e pozbawia ludzi ¿ycia, gdy¿ sprawia i przed³u¿a ono cierpienie charakterystyczne dla istot ¿yj±cych.
 
Duncan laird McLean
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 814
Rejestracja: czw wrz 04, 2003 9:26 am

pt lis 14, 2003 2:58 pm

Byæ mo¿e niektórzy relatywi¶ci nadaj± dobru i z³u ró¿n± interpretacjê i uogólniaj± w ten sposób wnioski z dyskusji jednak nawet przyjmuj±c jak ja sta³e zasady moralne s± motywy umozliwiaj±ce dobrym postaciom specjalizowanie siê w sztuce nekromancji. <br />Problem pojawi³ siê dopiero w 3 ED z uznaniem wiekszo¶ci zaklêæ nekromantycznych jako z³ych. Czy zawsze s³usznie -jest to dyskusyjne. <br />****** <br />Do notki poni¿ej <br />Do zwolennika paladynów morduj±cych gobliñskie dzieci i samice :wink: <br />dyskutowali¶my na ten temat w w±tku http://dnd.pl/viewtopic.php?t=2284&start=420 wiêc nie mam zamiaru powtarzaæ argumentów <br />Je¿eli chcesz rozmawiaæ o sprawach ¶wiatopogl±dowych to w w±tku : http://dnd.pl/posting.php?mode=reply&t=4414 <br />Co do relatywizmu moralnego zalecam ju¿ powtórnie zapoznanie siê z definicj± relatywizmu : http://wiem.onet.pl/wiem/0024bc.html + odno¶niki oraz http://www.geocities.com/judaizm_humanisty...izm_Moralny.htm aby prawid³owo u¿ywaæ pojêæ filozoficznych a nie tworzyæ subiektywnych definicji <br />Dyskusja jest znana i bynajmniej wnioski z niej nie s± tak jednoznaczne jak twierdzisz
 
Molobo
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 5011
Rejestracja: pt cze 28, 2002 11:29 pm

pt lis 14, 2003 3:52 pm

Byæ mo¿e niektórzy relatywi¶ci nadaj± dobru i z³u ró¿n± interpretacjê i uogólniaj± w ten sposób wnioski z dyskusji
<br />Dyskusja ta mia³a miejsce na d³ugo przed pojawieniem siê zwolennika relatywizmu moralnego na forum.I przyk³ady s± w niej konkretne.Dopiero niedawno pojawili siê relatywi¶ci uznaj±cy ¿e likwidacja goblinów jest z³em :wink: <br /> <br />Oto owa dyskusja : <br />http://www.dnd.pl/viewtopic.php?t=483
 
Matis99
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 1112
Rejestracja: pt mar 25, 2005 7:32 pm

pt lis 14, 2003 6:02 pm

re Kiaryn: Nie chce mi się spierać o Jergala :) Jeśli biedak Ci nie odpowiada, wybierz Velsharoona, patrona nekromancji. Charakter neutralny zły, dozowlone charaktery dla kapłanów: praworządny neutralny, chaotyczny neutralny, neutralny zly. Domeny: Death, Evil, Magic, Undeath.
 
Kiaryn'Veil Duskryn
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 2940
Rejestracja: wt lip 01, 2003 11:17 am

pt lis 14, 2003 7:00 pm

Kap³ani Velsharoona moga byæ Praworz±dni Neutralni? How come, skoro ich bóg jest Neutralny Z³y... Zainteresowa³es mnie...
 
Madril
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 361
Rejestracja: ndz lip 07, 2002 5:33 pm

pt lis 14, 2003 7:22 pm

Kiaryn: Takie informacje s± podane w Faiths and Pantheons, Matis99 siê nie pomyli³. :evil: <br /> <br />http://www.wizards.com/dnd/article.asp?x=f...r/fx20020503ex4 - mo¿e to jeszcze pomo¿e, wypis czê¶ci informacji o Velsharoon'ie z F&P.
 
Kiaryn'Veil Duskryn
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 2940
Rejestracja: wt lip 01, 2003 11:17 am

pt lis 14, 2003 7:24 pm

Wcale nie twierdzê, ¿e Matis siê pomyli³... przyda³yby siê jednak jakie¶ szczegó³y i pomys³y na wyt³umaczenie czemu taki nekromanta, jak Zefirion (nawet po zmianie charakteru na PN) mia³by siê staæ wyznawc± Velsharoon, który raczej nie s³ynie z umi³owania piekna i porz±dku.
 
Kiaryn'Veil Duskryn
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 2940
Rejestracja: wt lip 01, 2003 11:17 am

sob lis 15, 2003 1:12 am

Azuth nie jest takim z³ym pomys³em i my¶lê, ¿e na niego sie zdecydujê. Oto moje plany: <br /> <br />Zefirion (LN male half-elf Necromancer 3/Cleric 3/Mystic Theurge 6 of Azuth) <br /> <br />Co Wy na to? Czy taka kombinacja jest akceptowalna w ramach religii boga magów (pytanie kierujê g³ównie do naszych forumowych "teologów" 8) )?
 
Awatar użytkownika
Aragathor Roaringflame
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 6202
Rejestracja: wt lis 26, 2002 5:52 pm

sob lis 15, 2003 5:46 am

Nie widzę problemów przy takiej kombinacji. <br />Kapłani Azutha często multiklasują jako czarodzieje a Mystic theurge to PrC dosłownie do nich przycięta :wink: . <br /> <br />Jednak uważam że taka kombinacja z prawdziwym nekromantą niewiele ma już wspólnego. <br />Lepiej pozostać przy Velsharoonie.
 
Kiaryn'Veil Duskryn
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 2940
Rejestracja: wt lip 01, 2003 11:17 am

sob lis 15, 2003 9:41 am

A co jest z³ego w nekromancie? Te¿ praktykuje magiê, a Azuth chyba nie jest uprzedzony do ¿adnej ze szkó³?
 
Awatar użytkownika
Aragathor Roaringflame
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 6202
Rejestracja: wt lis 26, 2002 5:52 pm

sob lis 15, 2003 11:49 am

Chodzi tutaj o specyfikę wiary w Azutha, specjalizuje się on raczej ogólnie w magii niż w nekromancji. <br />Mystic Theurge to PrC która nic z nekromancją nie ma wspólnego, służy bowiem połączeniu magii Arcane i Divine. <br />Mały cytacik czym zajmują się MT: <br />
Mystic theurges tend to be fascinated with magic in whatever form it takes. They're always on the hunt for powerful magic items and new arcane spells.
<br /> <br />Jeśli jednak tobie taka kombinacja odpowiada to nie ma problemu.
 
kivak
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 104
Rejestracja: pn maja 05, 2003 12:22 pm

pn lis 17, 2003 12:13 pm

W samej szkole Nekromancji istniej± dwa rodzaje czarów - jedne zwi±zane ze ¶mierci±, podnoszeniem umar³ych, zabijaniem itp.; a drugie zwi±zane ze strachem (instynktem), dusz±. <br />Moja kolezanka gra nekromantk±, która uwa¿a podnoszenie umar³ych za prymitywizm. Kap³anami gardzi za ich oddanie Bogom. Nie chce byæ zale¿na od nikogo. Zg³êbia tajemnice ¶mierci, by poznaæ ¿yciê i duszê. Z nekromancji najbardziej cieszy j± w³adza nad instynktem, zaszczepianie strachu w umys³ach zarówno istot rozumnych, jak i bezrozumnych potworów. Ulubione czary to scare, fear itd. Zna siê na leczeniu i zio³ach, w nastawianiu kosci i tradycyjnym leczeniu jest lepsza ni¿ dru¿ynowy kap³an. <br />Charakter PN. <br /> <br />BTW co do ciep³ego spojrzenia, "niepasuj±cego" do okre¶lonych zajêæ/zawodów. Mam kolegê, co ma mi³e, ciep³e spojrzenie. Z zawodu jest komornikiem. Jako¶ jego zajêcie nie pozbawi³o go tego spojrzenia. <br /> <br />co do charakteru praworz±dnego - jestem osob± praworz±dn±, je¿eli bêdzie wojna, bêdê jako ¿o³nierz zabija³. Czy w zwi±zku z tym wszyscy ¿o³nierze s± niepraworz±dni, bo szkoli sie ich do zabijania, które jest aktualnie karalne?
 
Matis99
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 1112
Rejestracja: pt mar 25, 2005 7:32 pm

pn lis 17, 2003 12:43 pm

re Kiaryn: Właśnie coś wykombinowałem. Możesz zagrać kapłanem bez boga. Wtedy sam wybierasz dostępne dla Ciebie domeny i charakter. Zasady na to pozwalają. Będziesz służył np. idei ?mierci i Magii.
 
Kiaryn'Veil Duskryn
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 2940
Rejestracja: wt lip 01, 2003 11:17 am

pn lis 17, 2003 4:40 pm

Skoro tak to chyba skorzystam z tej opcji... aach... Czemu w Forgotten Realms nie ma kogo¶ takiego, jak Wee Jas z Greyhawka? :wink: Jednak jestem ciekaw, czy Zefirion sobie w ten sposób poradzi w swiecie, w którym posiadanie boga-patrona jest tak wa¿ne...
 
Molobo
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 5011
Rejestracja: pt cze 28, 2002 11:29 pm

pn lis 17, 2003 5:35 pm

Do notki poni¿ej <br />Do zwolennika paladynów morduj±cych gobliñskie dzieci i samice
<br />Przede wszystkim w bardzo z³ym tonie i stylu jest odpowiadanie w ten sposób, nie daj±c drugiej osobie mo¿liwo¶ci odpowiedzi.Dziwiê siê, ¿e akurat robi to moderator, ale có¿ to nie pierwsze takie zachowanie z twojej strony.Polecam na przysz³o¶æ zapoznanie siê z netykiet±. <br /> <br />
Do zwolennika paladynów morduj±cych gobliñskie dzieci i samice
<br />Nie mo¿na nazwaæ mordem likwidacji kreacji z³ej magii, negatywnej energii.Mordowaæ mo¿na tylko w pe³ni ¶wiadome, inteligentne istoty.W niektórych ¶wiatach gobliny nimi s± w niektórych nie.Wiem ¿e trudno ci zaakceptowaæ i¿ nie wszyscy graj± w twoim ¶wiecie, ale taka jest smutna rzeczywisto¶æ. <br />
Je¿eli chcesz rozmawiaæ o sprawach ¶wiatopogl±dowych to w w±tku :http://dnd.pl/posting.php?mode=reply&t=4414
<br />Dlaczego wiêc ty tego nie czynisz, indoktrynuj±c innych na w±tkach temu nie przeznaczonych, poza tym jest to zwi±zane z tematem. <br /> <br />
Co do relatywizmu moralnego zalecam ju¿ powtórnie zapoznanie siê z definicj± relatywizmu : http://wiem.onet.pl/wiem/0024bc.html + odno¶niki oraz http://www.geocities.com/judaizm_humanisty...izm_Moralny.htm aby prawid³owo u¿ywaæ pojêæ filozoficznych a nie tworzyæ subiektywnych definicji
<br />Mi³o mi, ¿e mogê ciê o¶wieciæ.Poza sieci± s± inne ¿ród³a informacji i definicji(szokuj±ce nieprawda¿ ?).Mo¿esz na przyk³ad tak jak ja zacz±æ studia filozoficzne, mo¿e wtedy spojrzysz szerzej na ten temat. <br /> <br />
Dyskusja jest znana i bynajmniej wnioski z niej nie s± tak jednoznaczne jak twierdzisz
<br />Wnioski s± oczywiste dla ka¿dego, kto potrafi patrzeæ obiektywnie.
 
Kiaryn'Veil Duskryn
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 2940
Rejestracja: wt lip 01, 2003 11:17 am

pn lis 17, 2003 7:04 pm

No nie no... Ci znów zaczynaj± :wink: . Moderatorzy, na waszym miejscu pomy¶la³ bym powa¿nie nad skasowaniem notki powy¿ej, która nic nie wnosi do dyskusji o nekromancji lub idei postaci nekromanty. Moj± notkê proszê te¿ skasowaæ. Co do notki Duncana, która tak Molobo obruszy³a: Przynajmniej Duncan nadmieni³ w niej co¶ o nekromancji. Amen. <br /> <br />Dodane po pewnym czasie: Hmmm, widaæ kto¶ postanowi³ jednak nie i¶æ za m± sugesti±. Ja bym post±pi³ inaczej, ale trudno... Nothing personal, Molobo 8) .
 
kruk__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 455
Rejestracja: pt lis 15, 2002 2:39 pm

pn lis 17, 2003 8:33 pm

<!--QuoteBegin-Kiaryn'Veil Duskryn+-->
Kiaryn'Veil Duskryn pisze:
<!--QuoteEBegin-->Skoro tak to chyba skorzystam z tej opcji... aach... Czemu w Forgotten Realms nie ma kogo¶ takiego, jak Wee Jas z Greyhawka? :wink: Jednak jestem ciekaw, czy Zefirion sobie w ten sposób poradzi w swiecie, w którym posiadanie boga-patrona jest tak wa¿ne...
<br /> <br />w Forgotten Realms nie mo¿na wybraæ wariantu kap³ana bez patrona <br /> <br />pozdrawiam <br />kruk
 
Matis99
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 1112
Rejestracja: pt mar 25, 2005 7:32 pm

pn lis 17, 2003 9:31 pm

re Kruk: Rzeczywiście, masz racje. Zupełnie o tym zapomniałem, gdyż rozdział o klasach podstawowych z FRCS czytałem bardzo dawno temu. Częściej zaś wertuje podręcznik gracza.
 
Raw__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 205
Rejestracja: pn cze 30, 2003 10:25 pm

pn lis 17, 2003 10:25 pm

W Forgotten Relams jest ten problem, ¿e tutaj ¿adna postaæ nie ma mo¿liwo¶ci bycia bez patrona, bo czekaj± j± okropne konsekwencje ju¿ po¶miertnie (pomin±wszy wieczne katusze najbardziej doskwiera to, ¿e nie mo¿na byæ wskrzeszonym :wink: ). <br /> <br />Niemniej moim zdaniem Azuth wydaje siê odpowiedni dla tej postaci. Tym bardziej, ¿e nekromancja jest jej pasj±, ale raczej naukow±, nie za¶ koncepcj± filozoficzno-moraln±, jak± musi pod±¿aæ. Je¶li interesuje j± przede wszystkim zdobycie wiedzy i umiejêtno¶ci magicznych na tym polu, a nie wskrzeszenie armi trupków i podbój ¶wiata, to nie widzê najmniejszych problemów. Tym bardziej, ¿e charakter neutralny doskonale pasuje do tego bóstwa (je¶li sie nie mylê).
 
Kiaryn'Veil Duskryn
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 2940
Rejestracja: wt lip 01, 2003 11:17 am

wt lis 18, 2003 12:31 am

Zatem zdecydowane... Azuth to chyba jest najlepsza alternatywa. Kto wie, mo¿e nawet stworzê tê "mroczniejsz±" niszê w ko¶ciele Patrona Magów... 8) Widzê oczyma wyobra¼ni ukryt± gdzie¶ w podziemiach katedry tajn± halê, w której kap³ani Pana Czarów zg³êbiaj± tajniki Czarnej Sztuki... Równowaga musi byæ utrzymana. Ka¿dy czar, nawet z³y jest krokiem w stronê rozwoju magii i kreatywno¶ci. Ha! Ju¿ sobie wyobra¿am Zefiriona jako NPC zasiadaj±cego w radzie kap³anów, witaj±cego cz³onków jakiej¶ dru¿yny PC, która zawita³a do ¶wi±tyni [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/ohmy.gif[/img] . Ma g³êboki, melodyjny g³os, ciep³e spojrzenie, lecz te¿ i czarne szaty sugeruj±ce jego rangê - Master of the Dark Arts :wink:. Ciekaw jestem, jak by tacy poszukiwacze przygód zareagowali, gdyby, wydawaæ sie mog³o, najmilszy i najm³odszy cz³onek rady (sk³adaj±cej siê w wiekszo¶ci ze zramola³ych sztywniackich ludzkich duchownych) okaza³ siê osob± wzbudzajac± w¶ród Wtajemniczonych najwiêkszy niepokój - okaza³ siê kim¶ budz±cym jednocze¶nie strach i respekt swym zaanga¿owaniem w najmroczniejsze aspekty Sztuki. :evil:
 
Duncan laird McLean
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 814
Rejestracja: czw wrz 04, 2003 9:26 am

wt lis 18, 2003 12:57 am

Niedawna sesja w WFRP. Wchodzimy do niewielkiej swi±tyni Vereny. Kilka starych kap³anów i kap³anek oraz stosunkowo m³ody, przystojny kleryk w czystej i nawet prze³adowanej ozdobami szacie kap³añskiej woniej±cy drogimi pachnid³ami, bardzo uprzejmie witaj±cy druzynê i ofiarowuj±cy pomoc. <br /> <br />KRASNOLUD Co¶ mi za uprzejmy. Reszta tych pryków nic a ten obskakuje jak dziwka klienta w burdelu. <br />MAG I pachnie az w nosie wierci. Mo¿e musi ukryæ zapach <br />?OWCA CZAROWNIC : To musi byæ nekromanta... <br /> <br /> Moja odpowied¼ [b] Molobo w w±tku : http://dnd.pl/viewtopic.php?t=4414
 
Kiaryn'Veil Duskryn
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 2940
Rejestracja: wt lip 01, 2003 11:17 am

wt lis 18, 2003 1:18 am

Haha. To sie zabawnie pokry³o! Widaæ mój kap³añski nekromanta nie jest taki wyj±tkowy :wink:. Jaki¶ tam widaæ archetyp tego typu istnieje... Chocia¿ musze dodaæ, ¿e uprzejmo¶æ Zefiriona wynika³aby raczej z dobrego wychowania, a nie dwulicowo¶ci 8) . On NAPRAWDê by chcia³ pomóc. Ju¿ w takim przypadku tego rodzaju kombinacja jest chyba do¶æ niekonwencjonalna.
 
Kiaryn'Veil Duskryn
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 2940
Rejestracja: wt lip 01, 2003 11:17 am

sob gru 06, 2003 2:55 pm

No i sta³o sie... Zefirion przej±³ charakter Praworz±dny Neutralny i wszed³ w szeregi kap³anów ko¶cio³a Azutha. Pochodzi z miasta Mulmaster. Pytanie: Czy w Mulmaster nekromancja jest dozwolona? Czy s± tam jakies wiêksze o¶rodki wyznawców Azutha? Chodzi mi o to, by moja postaæ ze swoim Praworz±dnym Neutralnym charakterem mog³a spokojnie i bez konliktów z prawem praktykowaæ Czarn± Magiê i zarazem byæ cz³onkiem ko¶cio³a Pana Magów.
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

sob gru 06, 2003 3:52 pm

Z jednej strony wybra³e¶ dobre miejsce, ale z drugiej strony do¶æ ograniczaj±ce: <br />1. Jest tam ¶wi±tynia Azutha. G³ówny kap³an ma charakter PN. Ma na imiê Ghondeimer Hazathal. Na edycjê 3.5 sugeruje mu nastêpuj±ce poziomy: cleric 4/wizard 4/mystic theurge 10 (w 2E mia³ 11 poziom maga i kap³ana; poziom wy¿szy ze wzglêdu na "dawno¶æ" rozpiski). <br />2. ?wi±tynia podlega Bractwu P³aszczy z Mulmaster. <br />3. P³aszcze to odpowiednik wojennych magów z Cormyru - s³u¿± w³adcy. <br />4. Inni magowie (poza "doradcami" ma³¿onki z Thayu :evil: ) nie maj± prawa uprawiaæ Sztuki w Mulmaster - pod kar± tortur i/lub ¶mierci. <br />5. Nekromancja nie jest tam zakazana, a nawet do¶æ czêsto wykorzystywana.
 
Kiaryn'Veil Duskryn
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 2940
Rejestracja: wt lip 01, 2003 11:17 am

sob gru 06, 2003 4:28 pm

Ograniczaj±ce? Wychodzi na to, ze ca³kiem przypadkiem mój wybór by³ wrêcz idealny!!! Wprost nie mogê uwierzyæ. Co do P³aszczy z Mulmaster to czyta³em o nich jeszcze przed stworzeniem Zefiriona i postanowi³em nawet, ¿e dla podniesienia presti¿u jego rodziny kupieckiej przy³±czy siê on do tej organizacji czarodziei... Wow! No proszê... Jak naturalnie wysz³o 8) .
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

sob gru 06, 2003 5:24 pm

Przez "ograniczaj±ce" mia³em na my¶li podleg³o¶æ P³aszczom - nie ka¿dy lubi mieæ zwi±zane rêcê w pewnych sytuacjach. Je¶li nie stanowi to dla Ciebie problemu, to tym lepiej :mrgreen: .

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości