Zrodzony z fantastyki

 • 1
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 13
 
Rend
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 3065
Rejestracja: sob paź 05, 2002 9:03 pm

czw lis 13, 2003 7:21 pm

Polecam scalony temat. Można co nieco znaleźć.
 
DragonMaster
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 26
Rejestracja: pn wrz 08, 2003 6:33 pm

pt lis 14, 2003 2:59 pm

Dru¿yna w sk³adzie Paladyn-Wojownik-Zaklinacz-Czarodziej dokona³a tego tak: <br />1. Walcz±cy rozpraszaj± uwagê bestii. <br />2. Czaruj±cy z ró¿d¿kami kuli ognistej i b³yskawicy poziomu 20 (ró¿d¿ki te¿) z featem przenikanie czaru ³aduj± w bestiê (przeciêtny wynik - 10 pokonuje OC). To zadaje 20k6 obra¿eñ, wiêc - przeciêtnie 70 obr. (omija DR) w nastêpnej rundzie Mr. T odnawia 40 st³uczeñ - zostaje 100 (pamiêtajcie, ¿e by³o ich dwoje). <br />3. Wynajêtych 4 kap³anów na 20 poziomie rzucali na wojowników ci±gle leczenie krytycznych ran (te¿ mieli ró¿d¿ki). <br />4. Po oko³o 18 rundach (nie zawsze przeniknêli OC) Mr. T le¿y. <br />5. Czarodziej rzuca cud. <br />6. Zwyciêstwo!!! <br /> <br />PS. To by³a moja dru¿yna. <br /> <br />Mo¿na te¿ u¿yæ Naszyjnika modlitewnych paciorków: paciorek wzywania i przyzwaæ Heironeousa. Mówimy, ¿e strasznie namiesza³ w planach dobra, bo¿ek siê wkurza i Mr. T nie ma szans na prze¿ycie. (Mo¿e lepiej Pelora - Heironeous jest bogiem mêstwa i ju¿ s³yszê te teksty: "Ty tchórzu! Porad¼ sobie sam! Boisz siê?!" :mrgreen: ) <br /> <br />CO do notki poni¿ej: <br />Rzeczywi¶cie. Zauwa¿y³em mój b³±d. Dlatego 1 sposób odpada (i to rzucanie cudu przez czarodzieja te¿). Ale 2 jest niez³y i s±dzê, ¿e zadzia³a³by (chyba ¿e bóstwo nas nie lubi). Mo¿na te¿ siê zaprzyja¼niæ ze z³otym i srebrnym smokiem - ten duet jest potê¿niejszy od Mr. T. A tak mi siê przynajmniej wydaje.
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

pt lis 14, 2003 3:13 pm

<!--QuoteBegin-DragonMaster+-->
DragonMaster pisze:
<!--QuoteEBegin-->[...]Czaruj±cy z ró¿d¿kami kuli ognistej i b³yskawicy poziomu 20 (ró¿d¿ki te¿) z featem przenikanie czaru ³aduj± w bestiê (przeciêtny wynik - 10 pokonuje OC).[...]
<br />1. Tarrasque jest odporny na ogieñ (czyli kule ogniste nie mu nie robi±). <br />2. Pancerz tarrasque'a odbija (30%) lub neguje (70%) czary o dzia³aniu linii, czyli b³yskawice te¿ mu nic nie robi±. <br />3. Poziom maga trzymaj±cego ró¿d¿kê i jego atuty zwiêkszaj±ce penetracjê czaru nie wp³ywaj± na przenikaniu OC przez ró¿d¿ki (u¿ywa siê tylko poziomu kreatora ró¿d¿ki). Normalnie nie tworzy siê ró¿d¿ek z podanymi przez Ciebie czarami na tak wysokich poziomach kreatora (daje siê minimalne do osi±gniêcia danej kostkowo¶ci lub minimalny poziom rzucenia takiego czaru). <br /> <br /><!--QuoteBegin-DragonMaster+-->
DragonMaster pisze:
<!--QuoteEBegin-->[...]Czarodziej rzuca cud.[...]
<br />Magowie rzucaj± ¿yczenie, a nie cud (to ju¿ dzia³ka kap³anów).
 
kivak
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 104
Rejestracja: pn maja 05, 2003 12:22 pm

pn lis 24, 2003 11:41 pm

Ja mam swoj± koncecjê na to kim/czym jest pan T. Mianowicie, w historii Flanaess du¿o siê mówi o wojnie miêdzy staro¶ytnymi Suelami i Baklunami. O tym jak za pomoc± magii zniszczyli swoje pañstwa i uszkodzili ca³e Flanaess. Pojawia siê te¿ nazwa Przywo³anej Dewastacji. Wed³ug mnie, staro¿ytni Suelowie przywo³ali/stworzyli/przebudzili w³a¶nie pana T. Który zniszczy³ Imperium Baklunów. Co siê sta³o z panem T. pó¼niej, nie wiadomo.
 
Raw__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 205
Rejestracja: pn cze 30, 2003 10:25 pm

śr lis 26, 2003 6:31 pm

<!--QuoteBegin-kivak+-->
kivak pisze:
<!--QuoteEBegin-->Ja mam swoj± koncecjê na to kim/czym jest pan T. Mianowicie, w historii Flanaess du¿o siê mówi o wojnie miêdzy staro¶ytnymi Suelami i Baklunami. O tym jak za pomoc± magii zniszczyli swoje pañstwa i uszkodzili ca³e Flanaess. Pojawia siê te¿ nazwa Przywo³anej Dewastacji. Wed³ug mnie, staro¿ytni Suelowie przywo³ali/stworzyli/przebudzili w³a¶nie pana T. Który zniszczy³ Imperium Baklunów. Co siê sta³o z panem T. pó¼niej, nie wiadomo.
<br /> <br />Zatem masz doskona³± koncepcjê na epick± (albo nawet i niekoniecznie) kampaniê. Warta³o by go mo¿e kiedy¶ rozwin±æ. Wprowadziæ kilka innych, równie tajemniczych stworów (smoki? tytani?). W³a¶nie takie materia³y najbardziej siê do tych celów nadaj±. Bo tak w³asciwie, to Tarrasque nie nadaje siê tylko do tego, by zosta³ zwyczajnie zabity przez BG, jak tuziny innych bestii. Twórcy postarali siê dla niego o tak± oryginaln± pozycjê (jest jeden jedyny, i tak dalej), ¿e marnotrastwem by³oby j± zmarnowaæ... Do takich celów najbardziej nadaj± siê wszelkiej ma¶ci mniej lub bardziej epickie stwory.
 
Awatar użytkownika
saCOOL
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 418
Rejestracja: ndz lut 29, 2004 5:53 pm

pn sie 02, 2004 6:28 pm

Jestem całkowicie początkującym (właściwie nawet nie graczem jeszcze [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img] ) i mam małe pytanko: <br /> <br />W statsach pisze (na polski): <br /> <br />Regeneracja (zw): Żaden z ataków nie zadaje Tarrasque'owi normalnych obrażeń. Stwór regeneruje się nawet, gdy zostanie zdezintegrowany lub pokonany przy użyciu zabójczej magii <br /> <br />A wyżej pisze: <br /> <br />Skorupa (zw): Pancerna skorupa Tarrasque'a jest niezwykle twarda i lśniąca, odbija wszystkie promienie, linie, ścieżki, a nawet czary takie jak magiczny pocisk. Istnieje 30%, że każdy z tych efektów odbije się i powróci do rzucającego <br /> <br />Ma również: OC 32 <br /> <br />I teraz takie nurtujące mnie pytanie: czy mam racje myśląc – nawet jak obniżę/ominę jego OC 32 to przecież czar Dezintegracja jest linią a jego skóra całkowicie odbija te czary (nawet jest, 30 % że odbije dokładnie w przeciwnika). Więc, po co pisać, że nawet dezintegracja go nie zabije, skoro jego skóra w 100 % zabezpiecza go przed tym czarem? <br /> <br />+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ <br /> <br />Jeszcze jedno pytanko: <br /> <br />Full Attack: Bite +57 melee (4d8+17/18–20/x3) and 2 horns +52 melee (1d10+8.) and 2 claws +52 melee (1d12+8.) and tail slap +52 melee (3d8+8.) <br /> <br />Jak to mam interpretować? To wszystko się sumuje? <br /> <br />Znaczy wygląda to mniej więcej tak (powiedzcie czy mam racje): <br />Bite – około 35 (krytyk przy 18-20 liczony jako razy trzy) + 2 horns (średnio 13-14, jak pisze 2 horns to mnożę jeszcze razy 2?) + ...
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

pn sie 02, 2004 8:15 pm

saCOOL: <br />1. S± czarami maj±ce efekt zbli¿ony do dezintegracji (czyli zamiana w proszek), ale ró¿ni±ce siê od strony zaj¶cia tego efektu - przyk³adowo zniszczenie. <br />2. Ma on w sumie 6 ataków i na ka¿dy rzuca oddzielnie: raz na ugryzienie, dwa razy na rogi (raz z jednego i raz z drugiego - odzielny test trafienia i obra¿eñ) i tak dalej...
 
Awatar użytkownika
saCOOL
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 418
Rejestracja: ndz lut 29, 2004 5:53 pm

pn sie 02, 2004 11:09 pm

Dzięki Darklord za wyjaśnienie :mrgreen:. <br /> <br />Pomysł z utopieniem jest nierealny. Gdy woda dostaje się do płuc, zaczyna się desperacka walka organizmu. Zaczynamy kaszleć i tak dalej. Gdy jesteśmy pod wodą to kończy się wypełnieniem płuc płynem i zostajemy utopieni. Gdyby mag siedział w tchawicy (pomijam fakt, że płuca takiej wielkości powodują przeogromny, wręcz niemożliwe do utrzymania się podmuchy. Po prostu zostalibyśmy wciągnięci albo wypchnięci) i zaczął go zalewać wodą, spowodowałby niemożliwy do ominięcia napad kaszlu, który wyrzuciłby go na zewnątrz z siłą i prędkością pocisku :mrgreen:. Roztrzaskałby się o coś w pobliżu :mrgreen:. Pomysł topienia od środka jest chybiony...
 
Baryła
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 219
Rejestracja: pn lip 05, 2004 10:02 am

ndz sie 08, 2004 10:36 pm

W opisie zapomnianych krain jest czar, który baaaardzo pomaga w zabiciu Big T. Ten czar nazywa siê "Szara aureola Grimwalda". Powiem tylko, ¿e to czar 5 poz. i ogólnie mówi±æ mo¿e pozbawiæ Big T regeneracji (pod warunkiem, ¿e prze³amiemy OC i rzut na wytrwa³o¶æ). <br /> <br />Je¶li chodzi o skok Big T, to zale¿± one od jego bazowej szybko¶ci (6m). Czyli: <br />skok z rozbiegu na odleg³o¶æ to 90 cm (mam nadzieje, ¿e siê nie myle) + 30 cm za ka¿dy punkt powy¿ej 10, czyli max. skok w dal to 90+30*((20[rzut]+17[za si³e])-10)=90+30*27=900 cm = 9 m, czyli niezbyt daleko jak na co¶ takiego. <br />skok z rozbiegu na wysoko¶æ to 90 cm (dla u³atwienia) + 30 cm za ka¿de 4 punkt powy¿ej 10, czyli max. skok w dal to 90+30*6(z 27 pkt powy¿ej 10)=90 +180 = 270 cm =2.7 m, tak¿e nic wielkiego.
 
dzidu22
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 20
Rejestracja: śr cze 02, 2004 3:19 pm

pt sie 27, 2004 8:23 pm

Wed³ug mnie Pan Bardzo du¿e T. to zbyt silny potwór aby go zmarnowaæ na byle jak± kampaniê. Ale je¶li MG planuje kampaniê bardzo heroiczn± w której BG maj± uratowaæ ca³y ¶wiat to wtedy powinno siê daæ to bydlê które wtedy MG nawet powinien przerzucaæ dwa dni(¿ycie znaczy siê). Czyli pan T. nie powinien wystêpowaæ w byle jakich kampaniach gdy¿ on jest zarezerewowany dla innych wielkich kampanii. <br /> <br />A tak nawiasem to mój MG mi opowiadal ¿e kiedy¶ zrobi³ se sparing z T. i maj±c w teamie wojownika(lv.20), czarodzieja(lv.20), mnicha(lv.20) i kaplana(lv.20) pokonal tego stwora w standardowy sposób opisany w MM. Mówi³ ¿e by³o potwornie trudno ale po godzinie mu siê udalo.
 
Reod Dai__
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 12
Rejestracja: pn lis 10, 2003 1:25 pm

sob sie 28, 2004 11:45 pm

A gdyby tak zebraæ kilku(nastu) wysokopoziomowych magów i wszyscy u¿yliby telekinezy :?: Mr T ma "tylko" +20 na Wolê wiêc to mo¿e siê udaæ. <br />20-poziomowy mag mo¿e telekinez± podnie¶æ 300 kg na wysoko¶æ 120 metrów (20 rund * 6 metrów na rundê). <br />Je¶li dobrze pamiêtam, to obra¿enia od upadku wynosz± k6 na metr (czy na 1,5? nie pamiêtam), wiêc 120k6 (ewentualnie 80k6), to ca³kiem niez³y wynik. <br />Nie wiem, ilu magów by³oby potrzebnych, bo nie wiem ile wa¿y ta malutka bestyjka (chocia¿ pewnie gdzie¶ jest sotsowna tabelka). <br />Ewentualnie mo¿na zastosowaæ np. dwie grupy magów, które na zmianê podnosz± kolosa, gdy poprzedniej grupie czar siê skoñczy, bo maksymalny zasiêg tego czaru dla 20-poziomowca to 360 metrów, co daje 360(240)k6, a to ju¿ chyba du¿o :) <br />Je¶li chodzi o ¿yczenie to... hmm... który¶ mag na pewno bêdzie mia³ jedno w zanadrzu... :wink: <br />Oczywi¶cie jest to bardziej "zabawowe" rozwi±zanie, ale ja lubiê siê bawiæ [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img]
 
Wilktom
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 327
Rejestracja: ndz sie 01, 2004 7:51 pm

ndz sie 29, 2004 12:16 am

Nie wiem, ilu magów by³oby potrzebnych, bo nie wiem ile wa¿y ta malutka bestyjka (chocia¿ pewnie gdzie¶ jest sotsowna tabelka).
<br /> <br />No có¿, Tarrasque wa¿y ok. 130 ton, wiêc by³oby potrzebnych ok. 433 20-poziomowych magów [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img] . <br /> <br />Sposób o tyle zabawny co ca³kowicie nierealny :wink: . <br /> <br />Pozdrawiam, <br />W.
 
Reod Dai__
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 12
Rejestracja: pn lis 10, 2003 1:25 pm

ndz sie 29, 2004 1:15 am

Mam inny pomys³... :idea: <br />Wykorzysuj±c "wysok±" inteligencjê Mr T mo¿na na niego nas³aæ kilku (2-4) psionów u¿ywaj±cych Pchniêcia my¶l± (obni¿a intelekt o 1k2). <br />Tarrasque jako przydu¿e warzywo padnie na ziemiê i wstanie dopiero po jednym dniu (gdy mu intelekt wróci do poziomu 1, ale wtedy, to powinien siê baæ nawet ognia). <br />Je¶li na dodatek MP stosuje wariant "psionika jest inna", to jego OM (odporno¶æ na moc) bêdzie wynosi³a tylko 22 8) , co mo¿e niezmiernie u³atwiæ jego eksterminacjê... <br /> <br />Z drugiej strony... Je¶li ju¿ kto¶ w koñcu zabijê tego mi³ego jaszczura, to drugiego nie znajdzie (edycja 3) <br />
Ksiêga Potworów str. 166 <br />...na szczê¶cie istnieje tylko jeden w ca³ym wszech¶wiecie...
<br />wiêc mo¿e nie warto :?:
 
Haer
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 5081
Rejestracja: ndz paź 17, 2004 4:30 pm

ndz sie 29, 2004 1:34 am

Wykorzysuj±c "wysok±" inteligencjê Mr T mo¿na na niego nas³aæ kilku (2-4) psionów u¿ywaj±cych Pchniêcia my¶l± (obni¿a intelekt o 1k2).
<br /> <br />I psioni Ci zostan± zmieleni na sieczkê. Mr T jest niespioniczny, wiêc: <br />a) najprawdopodobniej wyjdzie mu rzut obronny na wolê <br />B) moc ta mo¿e go co najwy¿ej og³uszyæ na 1k2 rundy <br />c) jego OC wci±¿ wchodzi w rachubê (a nie ka¿dy MG stosuje podan± przez Ciebie zasadê) <br /> <br />Lepszym rozwi±zaniem prowadz±cym do tego co zamierzy³e¶ jest 3.5 edycjowy czar uroku - touch of idiocy obni¿aj±cy int, rzt i cha o 1k6 bez rzutu obronnego. Ograniczenie w postaci zasiêgu (dotyk) da siê obej¶æ dziêki spektralnej d³oni. Po tym jak nasze warzywko padnie nieprzytomne (o ile uda siê przebiæ jego OC oczywi¶cie) wojownicy/kap³ani/³otrzykowie robi± z niego sieczkê, po czym mag wykañcza sprawê ¿yczeniem. <br /> <br />
ale wtedy, to powinien siê baæ nawet ognia).
<br /> <br />a to niby dlaczego? Poziom intelektu nie ma wp³ywu na specjalne zdolno¶ci. <br /> <br />
wiêc mo¿e nie warto
<br /> <br />eee tam ludzie wybili ju¿ tyle gatunków, ¿e ten jeden wiêcej nie zrobi ¿adnej ró¿nicy 8)
 
Reod Dai__
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 12
Rejestracja: pn lis 10, 2003 1:25 pm

ndz sie 29, 2004 2:03 am

Cytat: <br />ale wtedy, to powinien siê baæ nawet ognia).  <br /> <br /> <br />a to niby dlaczego? Poziom intelektu nie ma wp³ywu na specjalne zdolno¶ci.
<br /> <br />Chodzi³o mi o to, ¿e jest tak g³upi, ¿e go przera¿a widok ognia (np. pomachaj zapalonym kijem przed zwierzêciem w rzeczywisto¶ci i nie mam na my¶li znêcania siê nad zwierzêtami -> przyk³ad hipotetyczny). W ¶wiecie gry np. taki wilk ma 2 intelektu i raczej da siê go odstraszyæ ogniem, ja rozumiem, ¿e ta jaszczurka jest kolosalna, ale to ju¿ chyba temat na oddzieln± dyskusjê... <br /> <br />Zasady 3,5 mam w wersji SDR (w plikach HTML) i na razie nie chcia³o mi siê ich zg³êbiaæ :) <br /> <br />----------------------- <br />Do notki poni¿ej: Dobra, mój b³±d, sorry... :roll:
 
Haer
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 5081
Rejestracja: ndz paź 17, 2004 4:30 pm

ndz sie 29, 2004 12:04 pm

Je¶li dobrze pamiêtam to Pan T jest odporny na ogieñ, w zwi±zku z czym nie bêdzie siê go ba³. Lêk u zwierz±t wywodzi siê z wiedzy/¶widomo¶ci (czegookolwiek), ¿e to co¶ mo¿e je zraniæ. Int nie ma tu zbyt wielkiego znaczenia.
 
COL
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 21
Rejestracja: sob sie 28, 2004 11:04 pm

ndz sie 29, 2004 12:38 pm

A nawet je¶li by siê ba³ ognia to napewno nie ba³ by siê zapalonej pochodni ,która jest od niego z 1000x mniejsza. Musia³ by¶ chyba zapaliæ du¿y dom a Pan T mo¿e by to zauwa¿y³. :mrgreen:
 
Rend
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 3065
Rejestracja: sob paź 05, 2002 9:03 pm

ndz sie 29, 2004 9:34 pm

<!--QuoteBegin-Reod Dai+-->
Reod Dai pisze:
<!--QuoteEBegin-->Mam inny pomysł... :idea:  <br />Wykorzysując "wysoką" inteligencję Mr T można na niego nasłać kilku (2-4) psionów używających Pchnięcia myślą (obniża intelekt o 1k2).
<br />I gdyby Tarrask był wystarczająco wykształcony, to albo by wypiął swoją tylnią część ciała, albo stanął na tylnich łapach, zrobił tak zwany "gest Kozakiewicza" danym psionom :wink: Niestety, nie jest, więc po prostu ten atak zignoruje. <br /><!--QuoteBegin-System Reference Document+-->
System Reference Document pisze:
<!--QuoteEBegin-->Special Qualities: Carapace, damage reduction 15/epic, immunity to fire, poison, disease, energy drain, and ability damage, regeneration 40, scent, spell resistance 32
<br />To wszystko, jeśli chodzi o robienie warzywka z Tarraska...
 
Thokk Łomot
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 123
Rejestracja: czw wrz 09, 2004 6:45 pm

śr wrz 29, 2004 11:20 pm

Cze¶æ widze i¿ dawno dawno temu by³ ostatni post wiêc dodam co¶ od siebie a mianowicie jak moja dru¿yna (By³em MP) Poradzi³a sobie z du¿ym MR.T. Postacie graczy by³y ju¿ epickie no i w ¶wiecie gry mine³o ju¿ sporo czasu bodaj¿e oko³o 10-15 lat. Postacie o MR.T s³yszeli tylko z opowie¶ci ¿e kto¶ go widzia³ ¿e ze¿ar³ 6 wiosek i jeszcze mu by³o ma³o. Wkoñcu kiedy postacie by³y (chyba na 24 poziomie) MR.T zawita³ do Du¿ego miasta w którym w³a¶nie siê oni znajdowali, Lecz to nie by³ normalny MR.T przez te wiele lat troche mu siê uros³o ma³ 2x wiêcej KW i o 2 zwiêkszon± SW. Postacie troche siê ¼diwi³y widz±c nienaturalnie powiêkszonego MR.T ale i tak atakowali. Postacie posiada³y kilka atrefaktów i przedmiotów epickich oraz potê¿nych przedmiotów mojej roboty. Na starcie ruszy³ Barb oraz Woj po 6 rundach byli w tragicznym stanie i na krawêdzi miêdzy tym a tamtym ¶wiatem. Potem Do dzie³a ruszy³ Mag u¿ywaj±c swojego Najpotê¿niejszego Artefaktu Zatrzyma³ na do¶æ d³ugo czas dla wszystkich postaci prucz MR.T Kap³an szybko uleczy³ wojaków Leczeniem Krytycznych Ran. Wojacy znów byli na nogach i zaczeli napa¿aæ w MR.T lecz ledwo co to dawa³o gdy¿ zadawali ³±cznie ok 60 punktów obra¿eñ. Potem Mag zdecydowa³ siê na szalone posuniêcie i rzuci³ Dezintegracje która niestety ude¿y³a w wie¿e miasta. Kap³an wezwa³ Solara ale i on poleg³ w ci±gu 2 rund. Wydawa³o siê ¿e ju¿ nic nie da rady a¿ Czarodziej teleportowa³ siê do Z³otego Wielkiego Wyrma (Zdobyli go jako przyjaciela kiedy pomogli mu po walce z Czerwonymi smokami) I poprosi³ go o pomoc Smok zgodzi³ siê na to i powrucili na pole bitwy. Barb ju¿ nie ¿y³ a woj ledwo ¼ipia³ Kap³an Schroni³ siê za mas± czarów ochronych. Smok szybko zaczo³ atakowaæ MR.T lecz on równie¿ ponius³ ciê¿kie straty w HP. Walka smok vs T trwa³a troche a¿ wkoñcu przybyli miejscowi magowie ( Wszyscy jacy byli nawet ci 1 poziomowi) ³±cznie by³o ich oko³o 100 i zaczeli ³adowaæ w niego wszystkim co maj± jak nie ró¿dzk± to zwojem jak nie zwojem to czarem. Smok równie¿ zaczo³ ¿ucaæ potê¿ne czary. Czarodziej zna³ kilka fenomenalnych czarów z 10 krêgu wiêc te¿ mu przywali³ wkoñcu MR. T poleg³ i Kap³an rzuci³ Cud i wreszcie go ut³ukli. Potem rozda³em pedeki lecz gracze byli bardzo zawiedzeni jak powiedzia³em im ile dostaj± za takie bydle co rozwali³o wojaka na 24 w 6 rund.
 
Horned_Rat
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 935
Rejestracja: pt wrz 02, 2005 11:26 am

czw wrz 30, 2004 6:36 pm

Nie wiem czy na to MR.T też jest odporny ale zauważyłem że wystarczy na niego nasłać grupke 15 cieni (stworzonych przez czar stworzenie nieumarłego ) i oni właśnie zadadzą mu dotykowymi atakami (a Mr T ma samo kp od naturala) i zjadą mu 15k6 siły (bez rzutu obronnego) a kapłan na sam koniec na 18 lvl puści miricle i po frytkach. (cienie oczywiści latają wysoko w górze i w odpowiedznim momęcie spadająna MR.T ) <br /> <br />Jeśli chodzi o jego wysoki Oc to magia cienistego splotu ma premie do przebijania "zwykłego" OC/SR bohater na przyspieszeniu puszczający wyczerpanie/enerwation jeszcze dodać do tego bliźniaczy czar.
 
Awatar użytkownika
Suldarr'essalar
Arcypsion
Arcypsion
Posty: 13173
Rejestracja: sob maja 28, 2005 9:27 pm

czw wrz 30, 2004 7:39 pm

Horned_Rat, czytaj co się pisze: <!--QuoteBegin-Rend+-->
Rend pisze:
<!--QuoteEBegin-->Special Qualities: Carapace, damage reduction 15/epic, immunity to fire, poison, disease, energy drain, and ability damage, regeneration 40, scent, spell resistance 32
 
Horned_Rat
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 935
Rejestracja: pt wrz 02, 2005 11:26 am

czw wrz 30, 2004 9:36 pm

Może chodzi o 3,5 e bo w moim monster manualu pisze : Immunities : The tarrasque has fire,poison and disise immunity <br /> <br />Co do jego regeneracji jest tylko o mummy rot (które jest chorobą ) jeśli chodzi o spadnie abilty. <br /> <br />Jeżeli nie sprecyzowałem pomysłu to chodzi mi o 3 e.
 
Qbe
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 230
Rejestracja: śr paź 09, 2002 6:36 pm

pn paź 18, 2004 9:08 pm

1. W standardowym D&D nie ma armat. <br />2. Po drugie - redukcja obra¿en wejdzie w akcjê, i armaty zadadz± prawie nic. <br />3. Po trzecie - pomys³y proste w swej genialno¶ci mog± brzmieæ równie¿ tak - poprosiæ 50levelowego manczkina, ¿eby zwo³a³ paczkê przyjació³ i poszed³ zatl³uc Tarrasque. Jeszcze prostszy, i jeszcze skuteczniejszy :wink:
 
Krzemyk
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 38
Rejestracja: ndz paź 10, 2004 9:54 pm

pn paź 18, 2004 9:39 pm

Zawsze mnie zastanawia³o taki Tarasek budzi siê, ³azi, niszczy, zabija..... przecierz zawsze moze natkn±æ sie na co¶ potê¿niejszego - chocia¿by wielkiego z³otego lub czerwonego wyrma i co wtedy? A¿ dziw ¿e on jeszcze ¿yje przy takiej mnogo¶ci demonów/liczów/smoków które mog³y by go zmie¶æ i dobiæ tym ciekawym zaklêciem......
 
Mortifer
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 126
Rejestracja: czw paź 14, 2004 10:40 pm

pn paź 18, 2004 9:49 pm

W¶ród kolegów kiedy¶ równie¿ kr±¿y³ pomys³ genialny w swej prostocie :evil: mianowicie: <br />Bierze siê 1 Tarrasque'a jednego na przyk³ad maga i jeden pier¶cieñ trzech ¿yczeñ:) <br /> <br />Sposób u¿ycia: <br />1) Jako pierwsze ¿yczenie prosimy o niewra¿liwo¶æ na ataki Tarrasque'a na czas walki. <br />2) Jako drugie ¿yczenie prosimy, aby Tarrasque znalaz³ siê na -10 HP (emuluje jakikolwiek czar typu "obroñ lub zgiñ" oraz zaznaczamy, aby save potworowi nie wyszed³ :evil: <br />3) Dobijamy 3 ¿yczeniem <br /> 8)
 
Murdoc__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 100
Rejestracja: sob maja 08, 2004 12:05 pm

pn paź 18, 2004 10:00 pm

Wiecie.... gdy czytam Epic Level Handbook i widze jakie TAM s± potwory.. to nawet paredziesiat (ehh g³upia ta nazwa :/ ) Mr T. z nimi by sobie nie poradzi³a.. <br />NAjsilniejszy przeciwnik ma 58 CR (!), 70 AC, Sto r±k i ka¿da w³ada greatswordem i ma +71 do trafeiania 8O grupa 40 poziomowców nei da³aby sobie z nim rady :/ <br /> <br />A co do T. : <br />Czy czar typu zaurcoczenie na niego nie dzia³aj±? Bo WIlla ma on "tylko" 20. A nie widze ¿adnej wzmianki o tym ( ehh moze dlatego zê jest pó¼no) <br /> <br />On ma +51 do trafienia ? nie no.. na 20 poziomie munczkiny z trudem osiagaj± 45 AC przy wypas przedmiotach (mój mnich (dok³±dnie planowany :> ) na 40 poziomie ma 70 pare AC.. ale wiecie.. Great Dextirity robi swoje... no i te przedmioty +10 ) <br /> <br />Malaggar, <br />Nie widze aby ktos odpowiedzia³ wiec powiem: <br />Gdy T. po³knie kogo¶ ten ktosd sotaje obra¿enia od ¿o³±dku co runde - 2k8+8 od obuchu (crushing), 2k8 +6 od kwasu. Aby siê wdysotaæ musi zabraæ 50 HP ¿o±³dkowi (AC 27. Nie wiem po co.. przecie¿ zo³adek nie ma Dexa, i trudno nie trafiæ w co¶ co sie nei rusza). Wieæ przy takcih obrazeniach trudno by³oby siê magowi skupiæ przy rzucaniu czaru epickiego (zamiana w smoka to jak mi sie zdaje czar epicki..) wieæ pomys³ niewypa³. <br /> <br />Porusza siê z prêdko¶ci± 15 ft. .. Mnich/cz³owiek na 20 poziomie porusza siê z prêdkosci± 90 ft normalnie. No to ³ato mozna by mu ciekaæ.. a z featm ³ucznictwo Zen i ³kiem +5 Potwór zdech³by po prau stra³ach :>
 
Skie__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 435
Rejestracja: sob cze 14, 2003 1:37 pm

pn paź 18, 2004 10:53 pm

<!--QuoteBegin-Mortifer+-->
Mortifer pisze:
<!--QuoteEBegin-->czar typu "save or dye"
<br /> <br /> [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img] Czar typu " obroñ lub ufarbuj"? Autora proszê o poprawkê, potem jaki¶ uczynny moderator mo¿e skasowac tê notkê :) <br /> <br />Chyba dbamy o poprawno¶æ ka¿dego jêzyka u¿ywanego na forum, eh?
 • 1
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 13

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości