Zrodzony z fantastyki

 
JaaA
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 70
Rejestracja: czw cze 12, 2003 8:10 pm

Gospody

sob sty 24, 2004 5:41 pm

Czu u was wszystkie gospody wygl±daj± mniejwiêcej podobnie, czy ka¿da jest zupe³nie inna od drugiej. Jak wygl±daj± u was przyk³adowe gospody. Ile maj± pokoi, ile ³aw i co tam jeszcze jest w ¶rodku??
 
Nilhir
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 71
Rejestracja: sob gru 13, 2003 7:36 pm

sob sty 24, 2004 6:42 pm

Gospody to nieod³±czny element miasta/wsi, wiêc troche nudno by by³o jak by by³y takie same lub podobne. Teorytycznie zawsze podczas pobytu w mie¶cie/wsi BG odwiedzaj± gospodê. <br />Co wed³ug mnie powinna zawieraæ gospoda: <br />1. oczywi¶cie kilka/kilkana¶cie (zale¿y od jej wielko¶ci) sto³ów i ³aw <br />2. Lade, a za ni± barman/barmani <br />3. Zaplecze <br />Niektóre karczmy powinny mieæ na pierwszym piêtrze kilka/kilkana¶cie pokoi które mo¿na wynaj±æ za kilkana¶cie sz (cena zale¿y od jako¶ci pokoi) <br />Czasami jeszcze wstawiam piwnice, zazwyczaj s³u¿± tylko do przetrzymywania wina ale kto wie co tam mo¿na znale¼æ...
 
takisobieMG
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 1169
Rejestracja: sob sie 17, 2002 8:01 pm

sob sty 24, 2004 6:58 pm

Karczma, nastawiona na dawanie noclegu gosciom powinna dysponowac jeszcze stajnia. <br /> <br />XVI - XVII wieczne, zachodnie karczmy (u nas w Polsce takich praktycznie nie bylo) obslugujace klijentelle nawykla do luksusow potrafily zakladac ogrody z fontannami i zezbami, zdobic sciany obrazami znanych malazy itp. Innym waznym elementem wystroju karczm byly herby slawnych arystokratow, ktorzy odwiedzili dany przybytek i zadowoleni z oferowanych przezen uslug obdarowali go swym godlem. Byl to rodzaj rekomendacji podobny jak dzisiaj przyznawanie np. gwiazdek.
 
Niziolica
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 230
Rejestracja: czw paź 03, 2002 4:18 pm

sob sty 24, 2004 8:55 pm

Je¶li chodzi o mnie, to z mocnego stereotypu drewnianego domu z ma³ymi oknami i dymem ju¿ siê uwolni³am. W³a¶nie karczmy wprowadzi³am do swoich sesji zupe³nie zmienione. Ju¿ nie musi byæ koniecznie barman gruby, wycieraj±cy kufel i jego córki z d³ugimi warkoczami. Dla mnie karczmy, tak jak i hotele, mog± zak³adaæ tylko bardzo bogaci ludzie. Niektóre przypominaj± pa³ace mo¿nych, inne to co¶ na rodzaj schronisk. Staram siê odbiec od schematu, je¶li chodzi o ich wygl±d czy wystrój. W moim ¶wiecie zawsze znajdzie siê w karcznie jaki¶ ciekawy architektonicznie element. Najlepiej sesja udawa³a mi siê w karczmie na pozór zwyk³ej, której jednak w³a¶ciciel kolekcjonowa³... Drzwi. <br /> Je¶li karczm jest w ¶wiecie niewiele, staj± siê one swego rodzaju przystaniami, drugim domem, gdzie mo¿na odetchn±æ. Postaci mog± tam mieæ znajomych, mog± mieæ do kogo wróciæ. ?wiat, gdzie karczmy nie ma w ka¿dym siole, nie wszêdzie s± takie same, mog± byæ nie tyle uci±¿liwe, co bardzo ciekawe.
 
Darius__
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 906
Rejestracja: pn paź 21, 2002 8:24 pm

ndz sty 25, 2004 2:58 am

Karczmy s± jak ich klientela - ró¿ne. Od brudnej, zatêch³ej portowej tawerny pe³nej zamulonego tanim sikaczem ta³atajstwa do wytwornego zajazdu l¶ni±cego czysto¶ci± i luksusem, gdzie mo¿ni tocz± swe mniej lub bardziej wysublimowane dysputy przy drogim winie. <br /> <br />Moja dru¿yna bywa³a ju¿ w najró¿niejszych gospodach. Niewielkich przydro¿nych karczmach, znanych w okolicy ober¿ach i najpodlejszych spelunach :wink: <br /> <br />Nie ma jednolitego standardu. I dobrze, dziêki temu nie jest nudno. Ka¿da dobrze opisana przez DM-a gospoda powinna mieæ specjalno¶æ zak³adu, co¶ ciekawego i nietuzinkowego oraz tzw. charakter. Opisuj±c karczmê staram siê wy³owiæ to, co wyró¿nia j± na tle innych. Charakterystyczny wystrój wnêtrza czy generalnie architekturê, nietypowego ober¿ystê, niestandardowe us³ugi, wyj±tkowe jad³o lub trunki, etc. <br /> <br />Gospoda to mekka poszukiwaczy przygód. Tutaj przygody maj± czêsto swój pocz±tek i koniec. Tutaj szukamy og³oszeñ i plotek, tutaj pijemy za powodzenie wyprawy i celebrujemy pokonanie przys³owiowego smoka i zdobycie skarbów. Nie wyobra¿am sobie D&D bez gospód :)

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości