Zrodzony z fantastyki

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 
Thomas Percy
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2969
Rejestracja: śr lip 03, 2002 11:50 am

wt lut 24, 2004 11:38 am

<!--QuoteBegin-Duncan laird McLean+-->
Duncan laird McLean pisze:
<!--QuoteEBegin-->No coz zrobienie moim bardem w 2 Ed 21 lvl zajelo prawie 6 lat, 8 kampanii i kilka pojedyńczych przygód- ok 50 sesji a najwyższego poziomem bohatera w 3 ED mam na 12 lvl co zajeło mu 14 sesji.
<br /> <br />Mam rozumieć, że w 3e awansuje się szybciej?
 
Duncan laird McLean
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 814
Rejestracja: czw wrz 04, 2003 9:26 am

wt lut 24, 2004 1:20 pm

Percy
<br />Mam rozumieæ, ¿e w 3e awansuje siê szybciej?
<br /> <br />Tak , moim zdaniem zbyt szybko. Byæ mo¿e to te¿ wynik SW przygód w ktorych bra³em udzia³ i prowadzi³em. Co prawda gra³em te¿ u MG daj±cych 300-400 PD za sesjê 3ED ale wtedy poziom trudno¶ci przygody by³ wg. mnie zbyt niski do druzyny. Z kolei u mnie jedna grupa zaczynaj±c od 3 lvl zrobi³a w 7 sesji awans na 8-10 lvl ale grali dobrze, mieli niesamowite szczê¶cie ( tia maj±c 20 lvl zlali druzynê 76 lvl co kiedy¶ opisywa³em) a SW by³a na moim zwyk³ym poziomie ( zawsze min. +3 ponad standartowy dla danej dru¿yny)
 
Yuz'Ef
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 230
Rejestracja: pt maja 09, 2003 12:39 pm

wt lut 24, 2004 6:21 pm

Po co wy to wszystko piszecie?! Po co komu te statsy?!? zastanówcie siê nad tym!!!! Nie wiem mo¿e lubicie siê masturbowaæ prz statystykach...nie wnikam...ale mnie to powoli zaczyna wqrzaæ!!!
 
Darius__
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 906
Rejestracja: pn paź 21, 2002 8:24 pm

wt lut 24, 2004 6:47 pm

<!--QuoteBegin-Yuz'Ef+-->
Yuz'Ef pisze:
<!--QuoteEBegin-->Drogi dariusie, przeczyta³em wszystkie Twoje notki w tym po¶ci i skwituje je jednym s³owem bo niestety nie chce mi siê zag³ebi±c z tob± w konwersacje na ten temat..wiêc.....Bredzisz :) <br />
<br /> <br />Drogi yuz'efie, nie mam pojêcia o co ci chodzi i nie widzê celu w wypytywaniu ciê o to (gdy¿ ma³o mnie to interesuje), wiêc... wypad z w±tku :) <br /> <br />Trolling nie jest tu mile widziany, ch³opcze. Masturbowaæ siê przy statystykach? Cz³owieku, mam 26 lat i dziewczynê, a wkrótce ¿onê, wiêc to chyba raczej g³odnemu chleb na my¶li. Tworzenie buildów i poprawianie ikonicznych BN-ów traktujê jako zabawê, na równi ze zbieraniem znaczków, ogl±daniem "Klanu" czy gr± w curling. Takie samo zajêcie jak ka¿de inne. Ty natomiast wyskakujesz z idiotycznymi tekstami. Daruj sobie, o¶mieszasz siê. <br /> <br />Powiedzia³bym nawet, ¿e to, i¿ kto¶ pisze sobie statystyki dla zabawy/u¿ytku w kampaniach, a ciebie to "wqrza", jest do¶æ ¿a³osne i ¶wiadczy o twoim niestabilnym stanie umys³owym b±d¼ infantylno¶ci. <br /> <br /> <br />BTW, "po prostu" pisze siê oddzielnie. Lekcyjka polskiego nie zaszkodzi, jak widzê. Najpierw nauka i wytarcie mleczka pod noskiem, pó¼niej prowokacje i ataki na innych u¿ytkowników. Oto w³a¶ciwa kolejno¶æ, ch³opcze. <br /> <br />P.S. Dowiedzia³em siê w³a¶nie z twojego profilu, ¿e masz a¿ 21 lat. Sporo, my¶la³em, ¿e ok. 4-6 mniej. No staaaaary, taki dojrza³y facet i takie g³upoty wypisuje. Wstyd :)
 
Tolek
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 153
Rejestracja: pt lis 29, 2002 5:39 pm

wt lut 24, 2004 6:54 pm

Wyluzuj trochê Yuz'ef :) . Je¶li nie podoba ci siê ten temat to nie czytaj. <br />Wracaj±c do tematu uwa¿am , ¿e w D&D3ed znacznie szybciej siê awansuje . W 2ed jak zapewne pamiêtacie mniej wiêcej do 12 POZ liczba PD potrzebnych do osi±gniêcia wy¿szego POZ wzrasta³a o 100%. Dlatego nie dziwiê siê ludziom , którzy w ci±gu 10 sesji osi±gaj± 12 POZ <br /> <br /><!--coloro:blue--><span style="color:blue"><!--/coloro-->Ekhm, ja dalej tak bêdziê to: <br />a.) wykasuje czê¶æ wypowiedzi <br />b.) bêdê zmuszony podzieliæ w±tek <br />Darklord<!--colorc--></span><!--/colorc-->
 
Fein
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 25
Rejestracja: wt sty 20, 2004 1:05 pm

wt lut 24, 2004 11:38 pm

Dariusie Zastanawiam sie czy tworz±c statystyki nie lepiej nagiac troche regu³y niz dawaæ Drizztowi np 23 si³y . Zamiast tego moze zmodyfikowac Wepon Finess tak ¿eby wspó³dzia³a³o z jego sejmitarami , daæ mu dodatkowe obra¿enia wynikaj±ce ze zrêczno¶ci (bardzo celne ciêcia czy co¶ w tym stylu :roll: ) itp :wink: :razz:
 
Thomas Percy
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2969
Rejestracja: śr lip 03, 2002 11:50 am

śr lut 25, 2004 12:10 am

To zupełnie przyzwoity pomysł. <br />Jeśli komuś nie chce się rozpisywać zgodnie z systemem książkowego herosa, można mu dać (wzorem gier komputerowych) po prostu +20 celebrity bonus do obrażeń i już. <br /> <br />btw. ja też byłem pewien, że Yuz`ef ma do piętnastu lat.
 
Awatar użytkownika
Sony
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 2660
Rejestracja: śr cze 23, 2004 9:21 am

śr lut 25, 2004 8:57 am

Jestem osobiście za modyfikacją zasad, i danie finezji na sejmitary. W ostateczności można wymyślić atut lub zdolność specjalną to dającą. Dobrym przykładem jest Iaitsu Master, który dostaje Finezję w Broni - KATANA. Może dać jakieś umagicznienie na broń ? Zresztą Nasz Drow jest wyjątkiem i może posiadać umiejętności, których inni nie posiadają.
 
Yuz'Ef
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 230
Rejestracja: pt maja 09, 2003 12:39 pm

śr lut 25, 2004 1:21 pm

Hehehe....drogi Dariusie. <br />Po pierwsze: ta uwaga nie by³a skierowana do Ciebie :) <br />Po drugie: nie wiem czy mam "mleczko pod nosem" gdy¿ mam 21 lat i w RPG gram od 7 :) I mam prawo do w³asnego zdania na ten temat czy¿ nie? <br />Po trzecie: nie chodzi³o mi bynajmniej o statsy Drizzta, chodzi³o mi o to, ¿e widzia³em na przyk³ad rozpiskê Khelbena czy Elminster, przepraszam bardzo ale po co to komu? czy w jego kampani dru¿yna bêdzie walczy³a z jednym z nich??? <br />Po czwarte: co do twojego bredzenia chodzilo mi o statsy np. drizzta, kto¶ ju¿ siê na ten temat wypowiedzia³ (si³a)..... <br />Po pi±te: dziekujê za wyja¶nienie mi po co to robisz/robicie, ¿e jest to wasze chobby. Nikt wcze¶niej mi tego nie wyja¶ni³ st±d moja flustracja. Poza tym :) przewa¿nie te statsy s± potrzebne jakim¶ maniczkinom, którzy u "inteligentnego" MG zrobili 20lvl+3 PRC na 10 itp. w miesi±c i MG nie maj±c ju¿ na nich co wystawiæ daje tych Bohaterów. To jest moje zdanie, nie chcê tutaj nikogo obraziæ. <br /> <br />P.S Tolek nie podoba³ mi siê ten temat, ale zosta³em o¶wiecony i teraz jestem neutralny. <br />P.S2 Bawcie siê dobrze waszymi statsami :) <br /> <br />pzdr
 
Darius__
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 906
Rejestracja: pn paź 21, 2002 8:24 pm

śr lut 25, 2004 6:38 pm

<!--QuoteBegin-Fein+-->
Fein pisze:
<!--QuoteEBegin-->Dariusie Zastanawiam sie czy tworz±c statystyki nie lepiej nagiac troche regu³y niz dawaæ Drizztowi np 23 si³y . Zamiast tego moze zmodyfikowac Wepon Finess tak ¿eby wspó³dzia³a³o z jego sejmitarami , daæ mu dodatkowe obra¿enia wynikaj±ce ze zrêczno¶ci (bardzo celne ciêcia czy co¶ w tym stylu :roll: ) itp :wink: :razz:
<br /> <br />Obecnie istnieje oficjalna klasa presti¿owa Dervish z podrêcznika Complete Warrior, której jedn± ze zdolno¶ci klasowych jest (a w³a¶ciwie s±) Slashing Blades, czyli sejmitary jako broñ lekka, a wiêc z mo¿liwo¶ci± Weapon Finesse (scimitar). To jak ula³ pasuje do Drizzta. Pomimo tego, i¿ typowy Dervish nie dokoñca licuje fabularnie z wizerunkiem Drizzta, klasa jest dla Do'Urdena bardzo dobrym rozwi±zaniem. W najnowszej rozpisce na pewno dam Drizztowi kilka poziomów Dervisha, wiêc bêdzie wreszcie upragniona Weapon Finesse :) <br /> <br />Co do si³y 23, nadal nie bardzo rozumiem co Was w tym bulwersuje. Po pierwsze, zamie¶ci³em dwie wersje statystyk Drizzta - jedn± "ksi±¿kow±" gdzie Drizzt u¿ywa tylko tych przedmiotów, które zosta³y opisane w powie¶ciach i jedn± "u¿ytkow±", czyli Drizzt z ekwipunkiem pasuj±cym do jego statusu i nie gorszym ni¿ bohaterowie graczy na porównywalnym poziomie. Ta druga wersja ma tê zaletê, ¿e zdejmuje z Drizzta brzemiê papierowego tygrysa :wink: Pamiêtajmy, ¿e nie poruszamy siê w AD&D i si³a 23 dla wysokopoziomowego, dobrze wyposa¿onego bohatera nie jest w D&D 3e niczym nadzwyczajnym i wcale nie jest wysoka. Mamy przecie¿ du¿± dostêpno¶æ manua³ów, cudownych przedmiotów oraz rozwiniêca cechy co 4 poziomy. Ju¿ zreszt± mówi³em o tym, nie bêdê siê powtarza³. Drizzt z si³± 23 nie powinien nikogo dziwiæ, je¿eli znacie rozpiski postaci z WotSQ w Dragonach 302 i bodaj¿e 310, wiecie o co chodzi. Ci, którym jednak nie odpowiada taka wizja postaci, mog± u¿ywaæ wersji "ksi±¿kowej", w przypadku której Drizzt i inni prawie nie korzystaj± ze "stat boosterów". W ten sposób wilk jest syty i owca ca³a :) <br /> <br /> <br /><!--QuoteBegin-Yuz'Ef+-->
Yuz'Ef pisze:
<!--QuoteEBegin-->Po pierwsze: ta uwaga nie by³a skierowana do Ciebie
<br /> <br />No có¿, nie znam na forum innego Dariusa. <br /> <br />
Po drugie: nie wiem czy mam "mleczko pod nosem" gdy¿ mam 21 lat i w RPG gram od 7
<br /> <br />No w³a¶nie to mnie zdziwi³o, gdy¿ Twój post by³ bardzo niedojrza³y, po prostu infantylny. <br /> <br />
I mam prawo do w³asnego zdania na ten temat czy¿ nie?
<br /> <br />Jakie to by³o zdanie? Opinia, ¿e tworzenie rozpisek znanych bohaterów jest bezsensownym i idiotycznym zajêciem dla bredz±cych onanistów? Nie dziw siê, ¿e ostro zareagowa³em. Nic mnie tak nie irytuje jak tego typu wybuchy g³upoty. <br /> <br />
Po trzecie: nie chodzi³o mi bynajmniej o statsy Drizzta, chodzi³o mi o to, ¿e widzia³em na przyk³ad rozpiskê Khelbena czy Elminster, przepraszam bardzo ale po co to komu? czy w jego kampani dru¿yna bêdzie walczy³a z jednym z nich???
<br /> <br />Rozpiski tych bohaterów S?, a wiêc komu¶ do czego¶ s± potrzebne. Skoro wersje oficjalne s± niedoskona³e, nie widzê nic zdro¿nego w ulepszaniu ich. Nie podwa¿aj celowo¶ci tych zabiegów, bo równie dobrze mo¿na podwa¿yæ np. sens próby zilustrowania Geralta z Rivii jako postaci D&D, itp. System D&D fascynuje równie¿ swoimi mo¿liwo¶ciami mechaniki i jest to absolutnie naturalne, ¿e ludzie, bior±c pod uwagê najnowsze klasy, broñ czy atuty, udoskonalaj± istniej±ce statystyki. A taki np. Drizzt czy inny Khelben owszem mo¿e pojawiæ siê jako przeciwnik czy sojusznik w wysokopoziomowych scenariuszach u niektórych DM-ów. Ikoniczne postaci mog± byæ traktowane jako nieuchwytna legenda, ale nie u wszystkich. Nikt nie powiedzia³, ¿e maj± byæ nietykaln± ¶wiêto¶ci± i ¿e nie mo¿na np. Halasterowi w ramach epickiej kampanii najzwyczajniej w ¶wiecie skopaæ ty³ka. Wówczas statystyki siê przydaj±. Pomy¶l o tym. <br /> <br />
Po czwarte: co do twojego bredzenia chodzilo mi o statsy np. drizzta, kto¶ ju¿ siê na ten temat wypowiedzia³ (si³a).....
<br /> <br />Przeczytaj to, co napisa³em wy¿ej, do Feina. <br />Si³a 23 nie powinna nikogo dziwiæ, bior±c pod uwagê a) uwarunkowania D&D 3e oraz B) specyfikê tej wersji Drizzta, która ma si³ê 23 z pasem. Zauwa¿, ¿e drugi, "ksi±¿kowy" Drizzt jest ju¿ znacznie s³abszy. Zainteresowanym da³em wybór, wiêc o co chodzi? <br /> <br />
Po pi±te: dziekujê za wyja¶nienie mi po co to robisz/robicie, ¿e jest to wasze chobby.
<br /> <br />Raczej niewielka czê¶æ hobby, jakim jest RPG. Czasem jednak lubiê pogrzebaæ sobie w mechanice, nie przeczê. <br /> <br />
Nikt wcze¶niej mi tego nie wyja¶ni³ st±d moja flustracja.
<br /> <br />Po co od razu frustracja i jej wy³adowanie na innych? Nie lepiej zapytaæ w cywilizowany sposób? <br /> <br />
Poza tym  przewa¿nie te statsy s± potrzebne jakim¶ maniczkinom, którzy u "inteligentnego" MG zrobili 20lvl+3 PRC na 10 itp. w miesi±c i MG nie maj±c ju¿ na nich co wystawiæ daje tych Bohaterów. To jest moje zdanie, nie chcê tutaj nikogo obraziæ.
<br /> <br />U¿yjê ulubionej sentencji Molobo: mylisz siê. <br /> <br />Trzecia Edycja D&D istnieje od lata 2000 roku, czyli nied³ugo stuknie jej czwarty krzy¿yk. Przyjmuj±c bardzo lu¼no, ¿e gramy ¶rednio raz na dwa tygodnie, odliczaj±c ¶wiêta czy urlopy/wakacje, mo¿na za³o¿yæ, ¿e zagramy mniej wiêcej 20 razy w roku (to dla niektórych bardzo niewiele). Poziom zyskujemy ¶rednio po 13,3 spotkaniach (walkach). Zak³adaj±c, ¿e w czasie typowej sesji takich spotkañ jest powiedzmy 4, oznacza to, ¿e do¶æ ma³o intensywnie graj±ca dru¿yna zyskuje 6 poziomów rocznie. Przez 3 lata to ju¿ 18 poziomów, jakie¶ 2-3 razy wiêcej w przypadku czêsto i d³ugo graj±cych grup. Jak widzisz, kampanii wysokpoziomowych i epickich na ca³ym ¶wiecie toczy siê ca³e mnóstwo i nic do tego nie ma jak¿e nadu¿ywane ostatnio pojêcie manczkinizmu czy inteligencja DM-ów. Jest zapotrzebowanie na gobliny o CR 1/3, ale tak¿e na hecatoncheires o CR 58.
 
Awatar użytkownika
Welverin Ry'Ahten
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 47
Rejestracja: czw paź 30, 2003 6:25 pm

śr lut 25, 2004 8:04 pm

A czy nie można Slashing Blades potraktować jako feat ogólny? Albo wymyślić prestiżową klasę, która byłaby odpowiednikiem Dervisha w FR (może Strider :wink: )? <br />Moja postać ma SB na 6-tym poziomie, bo spotkała kiedyś Dervisha, który nauczył go tej sztuki władania sejmitarami.
 
Horr
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 859
Rejestracja: sob lis 16, 2002 10:24 am

śr lut 25, 2004 8:17 pm

Dariusie, mo¿e bardziej pasowa³by Tempest z "Masters of the Wild"? Doskona³y w walce dwiema broñmi, dla rangera w sam raz. Mo¿naby daæ Drizztowi kilka poziomów w tej PrC, nie s±dzisz?
 
Matis99
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 1112
Rejestracja: pt mar 25, 2005 7:32 pm

śr lut 25, 2004 8:51 pm

<!--QuoteBegin-Horrigan+-->
Horrigan pisze:
<!--QuoteEBegin-->Dariusie, może bardziej pasowałby Tempest z "Masters of the Wild"? Doskonały w walce dwiema brońmi, dla rangera w sam raz. Możnaby dać Drizztowi kilka poziomów w tej PrC, nie sądzisz?
<br /> <br />Argh! Teraz się zacznie. Darius jest gorącym przeciwnikiem Tempesta, jako klasy kiczowatej i z beznadziejnymi zdolnościami (np. kretyńskie off-hand parry), więc zaraz pewnie Ci wygarnie, co sądzi o wspomnianej prestiżówce :)
 
Awatar użytkownika
Mirit
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 905
Rejestracja: ndz wrz 28, 2003 3:54 pm

śr lut 25, 2004 8:53 pm

<!--QuoteBegin-Horrigan+-->
Horrigan pisze:
<!--QuoteEBegin-->Dariusie, może bardziej pasowałby Tempest z "Masters of the Wild"? Doskonały w walce dwiema brońmi, dla rangera w sam raz. Możnaby dać Drizztowi kilka poziomów w tej PrC, nie sądzisz?
<br /> <br />Wątpię. Klasa ta jest, słaba w porównaniu z Dervish. Zresztą to nie tylko moje zdanie a i samego Dariusa, sam wiele razy takie zdanie reprezentowal na temat tej PrC a szczególnie w wersji 3.0. <br /> <br />Darius zastanów się nad 3lvl Swash Buckler ( dla dmg z Int )( Complete Warior ), kilku poziomów z Dervish, pare z Duelist ( dla Int do AC, i Improwed Mobility ). Z powodów, bardzo prostych, wiemy ze Do'Urden jest zmyślnym taktykiem, a takie umiejetności umozliwiająmu szybkie ataki z doskoku itp. <br /> <br />Zresztą komu Ja to mówię :) . Powodzenia Dariusie, jak zwykle dasz nam to czego szukamy :) . <br /> <br />Pozdrawiam
 
JaaA
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 70
Rejestracja: czw cze 12, 2003 8:10 pm

śr lut 25, 2004 9:30 pm

1) Co to jest: kretyñskie off-hand parry - bo nieprzychodzi mi nic do g³owy?? <br /> <br />2) Rozdrapuj±c stare rany to czy je¶li kto¶ za³o¿y pas si³y to nagle rosn± mu musku³y i wygl±da bardziej przypakowany?? Bo je¶li tak to je¶li Drizzt wypije miksture si³y to te¿ bêdzie wygl±da³ jak mutant.
 
Awatar użytkownika
Malaggar
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 3222
Rejestracja: ndz cze 01, 2003 3:36 pm

śr lut 25, 2004 9:37 pm

<!--QuoteBegin-JaaA+-->
JaaA pisze:
<!--QuoteEBegin-->1) Co to jest: kretyńskie off-hand parry - bo nieprzychodzi mi nic do głowy?? <br /> <br />2) Rozdrapując stare rany to czy jeśli ktoś założy pas siły to nagle rosną mu muskuły i wygląda bardziej przypakowany?? Bo jeśli tak to jeśli Drizzt wypije miksture siły to też będzie wyglądał jak mutant.
<br /> <br />1) Poświęcając ataki drugą ręką, otrzymujesz premię do AC (śmiesznie małą) <br /> <br />2) Z tego co wiem nie.
 
Awatar użytkownika
Mirit
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 905
Rejestracja: ndz wrz 28, 2003 3:54 pm

czw lut 26, 2004 9:47 am

2) Rozdrapując stare rany to czy jeśli ktoś założy pas siły to nagle rosną mu muskuły i wygląda bardziej przypakowany?? Bo jeśli tak to jeśli Drizzt wypije miksture siły to też będzie wyglądał jak mutant.
<br /> <br />Otóż nie powinien. Siłą pochodząca z pasa, zapewniana jest przez magię, i jako taka nie wplywa na organizm. Eliksir Byczej siły, natomiast moze byc skondensowanym tworem alchemicznym zawierajacym jakies anaboliki / sterydy ( moze kto wie ), badz poprostu chwilowym umagicznieniem podobnego z Pasa. Jedynymi magicznymi sirodkami aby wywolac przyrost miesni na stale są cud /zyczenie, i ksiązki po przeczytaniu których uzyskuje sie bonus do Str. I te wlasnie bonusy mozna traktoac jako przyrost masy miesniowej itp. <br /> <br />Pozdrawiam
 
Kiaryn'Veil Duskryn
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 2940
Rejestracja: wt lip 01, 2003 11:17 am

czw lut 26, 2004 10:23 am

Moje zdanie o Drizztowej sile ju¿ znacie :). Jak mówi³em, uzale¿nienie jego umiejêtno¶ci od Zrêczno¶ci a nie od Si³y powinno byæ najrozs±dniejszym wyj¶ciem. Tym bardziej cieszê siê, ¿e ukaza³a siê taka klasa, jak Dervish, która wydaje siê wrêcz doskona³a dla naszego mrocznego elfa. No i zgadzam siê z Miritem co do Swashbucklera... Ozdro i czekam na twoje szpanerskie statystyki, Dariusie 8) .
 
Yuz'Ef
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 230
Rejestracja: pt maja 09, 2003 12:39 pm

czw lut 26, 2004 11:52 am

Witam! <br /> <br />Chcia³em przeprosiæ Wszystkich za moj± dziecinn± wypowied¼. <br /> <br />Odbywam w³a¶nie pokutê :mrgreen:
 
Horr
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 859
Rejestracja: sob lis 16, 2002 10:24 am

czw lut 26, 2004 2:36 pm

<!--QuoteBegin-Malaggar+-->
Malaggar pisze:
<!--QuoteEBegin-->1) Po¶wiêcaj±c ataki drug± rêk±, otrzymujesz premiê do AC (¶miesznie ma³±)
<br /> <br />No nie wiem czy a¿ tak "¶miesznie ma³±"... Na siódmym poziomie dostaje +6, a tego tak bym nie nazwa³. Poza tym, fabularnie bardziej pasuje do Drizzta ni¿ Dervish.
 
Matis99
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 1112
Rejestracja: pt mar 25, 2005 7:32 pm

czw lut 26, 2004 6:59 pm

<!--QuoteBegin-Horrigan+-->
Horrigan pisze:
<!--QuoteEBegin--> <br />No nie wiem czy aż tak "śmiesznie małą"... Na siódmym poziomie dostaje +6, a tego tak bym nie nazwał. Poza tym, fabularnie bardziej pasuje do Drizzta niż Dervish.
<br /> <br />Jeśli nawet nie smiesznie małą, to strata połowy ataków za KP +6 jest straszną głupotą. <br /> <br />Mnie się bardziej podoba Tempest made by Darius, zamieszczony kiedyś na forum :)
 
Darius__
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 906
Rejestracja: pn paź 21, 2002 8:24 pm

czw lut 26, 2004 10:54 pm

Panowie, co do Tempesta, to ju¿ nie jest z nim A? TAK tragicznie, poniewa¿ w 3.5 Wizardzi wyrzucili z jego schematu rozwoju Off-Hand Parry i zast±pili ten atut Two-Weapon Defense (nic nie trzeba po¶wiêcaæ dla premii do AC), co jest do¶æ sensowne. <br /> <br />Dlatego pierwszy powód, dla którego zawsze krytykowa³em Tempesta, jest ju¿ nieaktualny. S± jednak inne przyczyny. Nadal nie mam zamiaru "krzywdziæ" Drizzta Tempestem, g³ównie z jednego powodu: wymagañ klasy - wysoki BAB sprawiaj±cy, ¿e zwyk³y Fighter czy Ranger szybciej zdobêdzie featy TWF ani¿eli Tempest (oprócz Supreme TWF, które zwyk³a postaæ mo¿e "wykupiæ" o 2 poziomy pó¼niej ni¿ Tempest jako Perfect TWF - atut epicki) czy bezsensowny dla Tempesta feat, czyli Spring Attack. <br /> <br />Tempest w 3.5 jest niew±tpliwie lepszy ni¿ w 3.0 (jego wersja 3.5 jest w podrêczniku konwersji do Greyhawka), ale nadal nie jest to naprawdê dobra opcja dla TWFerów. <br /> <br />Kurczê, zastanawiam siê nad tym Swashbucklerem :) Rzeczywi¶cie kiedy¶ chcia³em daæ Drizztowi 3 poziomy tej klasy, ale nie jestem do tego rozwi±zania w 100% przekonany. Swashbuckler i Duelist zawsze bêd± mi siê kojarzyæ z nieco inn± bajk±, klimatem p³aszcza i szpady, pojedynkami na rapiery, typow± szermierk±... <br /> <br />Taki styl reprezentuje inny znany drow, czyli Jarlaxle. Niewielki spoiler - pamiêtam jak w Servant of the Shard Artemis by³ zawiedziony kiedy zobaczy³ wreszcie Jarlaxle w akcji z dwoma ostrzami zamiast wiecznie miotanych sztyletów. Przyzwyczajony by³ do tego, i¿ "swashbuckling style" jest efektowny, ale raczej nieefektywny. Ot, taki pawi ogonek "just for show" :) Tymczasem kiedy zobaczy³ jak Jarlaxle, u¿ywaj±c technik szermierczych, rozprawia siê z kilkoma szczuro³akami, jego zdanie o swashbucklingu zmieni³o siê równie nagle jak diametralnie :) <br /> <br />No, nie wiem... Jako¶ nie do koñca Drizzt pasuje mi na Swashbucklera. My¶lê, ¿e Duelist nie wchodzi w grê, a nad tymi 3 poziomami Swb nale¿y siê zastanowiæ. Pomó¿cie w rozs±dnej decyzji :)
 
Awatar użytkownika
Mirit
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 905
Rejestracja: ndz wrz 28, 2003 3:54 pm

czw lut 26, 2004 11:19 pm

Dariusie Swashbuckler, da Drizztowi pewne khm zdolności i tylko tyle, szczeze, jezeli mamy patrzec na D. przez pryzmat jego zdolności to jest to w miarę logiczne. Precyzja, wiedza o słabych stonach wroga, to wlasnie daje nam 3lvl zdolność Swashbucklera. Ale jezeli mamy na to patrzec przez pryzmat klasy i jej klimatu, to odpada, bo jak sam ująłeś jest to klimat płaszcza i szpady via Capt. Jack Sparow. <br /> <br />Wybór ostateczny jak zwykle zalezy od Ciebie. Ale moze to troche czaso chłonne ale mam propozycję. Otóż wykonaj Prc, z lvl Swashbucklera i bez niego , zastępująć te 3 brakujące lvl, innymi prc, lub klasami podstawowymi. <br /> <br />Przemyśl to dobrze. <br /> <br />Pozdrawiam Mirit.
 
Marsavius
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 234
Rejestracja: pt lis 05, 2004 10:18 pm

pt lut 27, 2004 1:16 am

Od kilku dni powracam do tego tematu i się dziwuję, a teraz akurat zebrało mi się na wypowiedź :-) <br /> <br />Przede wszystkim uważam, ze rozpiski są bardzo dobre i mnie pasuje ich pierwsza wersja mechanika pozwala mi tylko graczom w razie czego udowodnić - że postać jest legalna - nic więcej (jak to ktoś zauważył, nie ma po co się graczom tłumaczyć... ale zaczynają coś podejrzewać gdy moi przeciwnicy zadają im 4 ciosy po 50 obrażeń w jednej rundzie) <br /> <br />Osobiście Drizztowi dałbym nawet jeszcze kilka punktów w siłę, albo stworzył specjalne PRC dla niego - jakkolwiek jest to całkowicie zbędne, twoja pierwsza wersja jak najbardziej spełnia moje oczekiwania i wymagania. Gratuluję świetnie wykonanej roboty. <br /> <br />Według mnie Drizzt podręcznikowy był "ograniczony jak szczur w kącie" ekwipunek godny postaci poziomu 9 a cechy podobnego poziomu, a tak w ogóle wyliczałem koszt statystyk Drizzta w "Point Buyu" jeśli mnie pamięć nie myli wyszło na sucho (uznając, ze Drizzt urodził się ze zręcznością minimalną by zmieścić się w jak najmniejszej ilości tychże punktów) coś koło 49 pkt. Fajnie nie? <br /> <br />ps. Drizzta niedałbym zabić, ale uwielbiam patrzeć co można skonstruować za pomocą kilku dobrze dopasowanych klas. Oczywiście często zdarza mi się dobierać je tylko pod względem fabularnym ale zazwyczaj wychodzą wtedy postacie barwne ale niezdolne do walki i działania. (Coś jak Drizzt z FRCS :razz:) <br /> <br />ps2. Jeśli Tabi albo Bukwa się zgodzą chciałbym wkrótce założyć osobny dział forum poświęcony BNom i ich statystykom (historia postaci, ważniejsze poziomy lub rozpiski postaci z książek... kopalnia wiedzy i pomysłów) <br /> <br />Pozdrawiam serdecznie
 
The Thing
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 40
Rejestracja: pn kwie 28, 2003 12:21 pm

pt lut 27, 2004 3:24 pm

Rany boskie, w³a¶nie przeczyta³em notkê Dariusa (pierwsz±) i mnie g³owa rozbola³a, ludzie po co wam to wszystko po co wy rozpisujecie tych BN, przcie¿ s± ju¿ rozpisani i s± ok a wy z nich robicie wielkich niszczycieli wszystkiego co siê rusza wyczesane cechy broñ ludzie po co to? Je¶li MG jest dobry to da sobie rade z BG ka¿dym BN i nie potrzeba do tego rozpisywaæ supermanów nie do tkniêcia i zniszczenia. <br />Co do przedmiotów które maj± BN to bardzo dobrze ¿e s± one s³absze lub równe tym które maj± BG bo dziêki temu BG mog± si poczuæ kim¶, dziêkuje za uwage.
 
Awatar użytkownika
Mirit
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 905
Rejestracja: ndz wrz 28, 2003 3:54 pm

pt lut 27, 2004 3:55 pm

The Thing mogłeś też przeczytać inne notki to byś wiedział dla czego to robimy ( a wlaściwie Darius robi ).
 
Marsavius
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 234
Rejestracja: pt lis 05, 2004 10:18 pm

pt lut 27, 2004 4:09 pm

<!--QuoteBegin-The Thing+-->
The Thing pisze:
<!--QuoteEBegin-->ludzie po co wam to wszystko po co wy rozpisujecie tych BN, przcież są już rozpisani i są ok a wy z nich robicie wielkich niszczycieli wszystkiego co się rusza wyczesane cechy broń ludzie po co to?
<br />Robimy to dla zabawy i z ciekawosci. <br /> <br />Sąr ozpisani na 3E nie 3.5, zacznijmy od tego, poza tym są ciency jak barszcz. Czy ty tworzysz sobie postać wojownika siepacza-rębacza z inteligencją 18 i charyzmą 18? Nie sądzę. Siły miałby pewnie koło 30 z przedmiotami a ataki na +45/+45/+40/+35/+30. <br /> <br />Zrozum Drizzt w swojej podstawowej wersji wygląda ładnie ale jest do niczego. <br /> <br />Co do tego, że gracze mogą się poczuć kimś. Fajnie jest być kimś - ale zobaczyć, że bohater książek, które się tak bardzo lubi dłubie wykałaczką a nie uderza nie jest niczym miłym.
 
The Thing
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 40
Rejestracja: pn kwie 28, 2003 12:21 pm

sob lut 28, 2004 11:07 am

Po pierwsze to czyta³em notki i wiem dlaczego to robicie, mo¿e jestem dziwny ale tego nie rozumiem, Drizzt jest cienki? nie s±dze MG który nie potrafi wykorzystaæ tego co dosta³ zapewne mo¿e tak s±dziæ, Drizzt to Drizzt ka¿dy kto czyta³ ksi¿¿ki z nim w roli g³ównej wie jaki jest potê¿ny i tak trzeba go prowadziæ i kropka, to kto¶ kto umiejêtno¶ciami dorównywa³ Zaknafejnowi czyli jest diablo niebezpiecznym szermierzem i to od was drodzy MG zale¿y jak wykorzystacie jego statystyki (te orginalne) dla mnie to Drizzt piekielnie niebezpieczny szermierz którego tak w³a¶nie bym prowadzi³, a je¶li macie w dru¿ynie wojownika który pokona Drizzta to znaczy ¿e ów wojownik by³ lepszy i koniec, a poprowadzi³ bym to jako ¶wietn± scenê pojedynku. <br />Mo¿e naprawde was nie rozumiem, skoro sprawia wam radoche rozpisywanie tych statystyk to có¿ nie popieram ale to w koñcu wolny kraj i ka¿dy ma prawo to swojego zdania.
 
Thomas Percy
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2969
Rejestracja: śr lip 03, 2002 11:50 am

sob lut 28, 2004 11:43 am

System D&D jest po to, by przekładać na możliwe do rozegrania cyferki - to co mieszka w naszej wyobraźni. <br />A w naszej wyobraźni mieszkają Drizzt, Wołodyjowski, Zawisza Czarny - mistrzowie świata w szermierce. Małysze miecza. <br />Zaględamy do podręcznika FR i co tam widzimy? <br />System D&D, który miał być tylko sługą naszej wyobraźni: <br />-> został wyeksponowany na pierwszy plan (Drizzt ma ekwipunek według jakichś tabelek z DMG) <br />-> lub użyty niewłaściwie (Drizzt nie jest mistrzem świata w szermierce) <br />Nie dziwne, że ten i ów to poprawia. <br /> <br /> <br />Aha i co do gracza pokonującego Drizzta. To zabawa dla złych. Znają oni (Gracze) legendy o Drizztcie i spodziewwają się, że pojedynek z nim może stanowić wspaniały materiał na kulminację kampanii. Tymczasem według statów z FR Drizzt pada jak kawka na 10 poziomie. <br />No i graczom włącza się problemator - jakże to, na 10 poz. pokonaliśmy legendę, to co będzie potem? <br />- a potem okazuje się, że są zwykłe stworki z MM (bo przecież sławniejszych legend już nie ma) <br />i powstaje jedno wielkie rozczarowanie.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości