Zrodzony z fantastyki

 • 1
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 
O.L.O
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 134
Rejestracja: pn wrz 01, 2003 2:23 pm

ndz maja 30, 2004 11:41 am

TakisobieMG spokojnie zaraz siê oka¿e, ¿e wogóle nie mo¿na u¿ywaæ mag, bo zniszczy nas nie was. Poza tym gdzie jest napisane, ¿e trzeba 34 poziom wystarczy 17 i mag z bram±, ponadto (pisze z podrêcznikiem na kolanach) 100 sz. z ka¿d± kw z ka¿dy dzieñ to odpowiednia zap³ata, co daje przy za³o¿eniu, ¿e mówimy o 34 kostkowym balorze (a przeciêtny ma chyba mniej kostek) daje nam to 3400 sz dziennie, czyli 34000sz za 10 dni, czyli 340000 sz za sto dni, czyli oko³o 3 miesi±ce i dziesiêæ dni, jak dla mnie to uczciwa transakcja. Patrzê nadal na opis czaru i widzê, ¿e pisz± tam o wrogo¶æ tylko w przypadku niezap³acenia istocie. Chcia³bym równie¿ powiedzieæ co¶ o planach z cieniami wszystko piêknie, ale czy nie lepsze bêd± spektry maj± wszystkie te zalety, co cienie i s± trudniejsze do pokonania (CR chyba 12 nie przysiêgnê, bo nie mam KP) i odgonienia (wiêcej kostek), wiêc nawet 20 poziomowcy bêd± pokonani przez 10-20 spektry a nie 100-200 cieni. <br />TO tyle (narazie) <br />Pozdra od O.L.O
 
Molobo
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 5011
Rejestracja: pt cze 28, 2002 11:29 pm

ndz maja 30, 2004 11:57 am

Oczywi¶cie ¿e magokracja mo¿e przywo³aæ Balora lub Pit Fienda. Zawsze mog³a, korzystaj±c z odpowiednich czarów. Troszkê ¶miesznie wygl±dacie ch³opcy, próbuj±c temu zapobiec-czy¿by¶cie za du¿o polskiego Sejmu ogl±dali ? To chyba z³y wzorzec [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img] <br /> <br />
Jak umówili¶my siê nie u¿ywamy postaci epickich, najwy¿szy mo¿liwy poziom to 20
<br />I nikt ich nie wprowadza. Zreszt± o u¿yciu Balora wspominano ju¿ daaaawno. Zreszt± drogi kolega jak zwykle problemy z przeczytaniem czaaru Gate(nie pierwszy raz zreszt±) <br /> <br />In the case of a single creature, you can control it if its HD do not exceed twice your caster level <br />Czyli mag na 17poziomie mo¿e kontrolowaæ 34 kostkowego potworka. Ehh, kiedy wreszcie ludzie zaczn± uwa¿nie czytaæ ten czar :wink: <br />
oburzeniem ze strony wszelkich czcicieli dobra, ekskomunikom, masowym zaci±giem ochotników - paladynów i kap³anów do wojsk USSR i prawdopodobnie krucjat± przeciwko z³ym si³om.
<br />Je¶li masz punkty i mo¿liwo¶ci ich zaci±gniêcia wed³ug rozpiski-proszê bardzo, mobilizuj. <br /> <br />
Wróci³by na swój plan i zacz± knóæ zemstê. Móg³by osobi¶cie zaatakowac maga, lub np. wysiliæ swoje IQ 200 by rozegraæ to sprytniej i pos³aæ 2-3 armie demonów na ty³y wojsk nieszczêsnego przyzywacza, zw³aszcza, ¿e nic przy tym nie traci: jego s³udzy zabici na innym planie wracaj± automatycznie do ¿ycie na ich natywnej p³aszczy¼nie. Móg³by nawet zorganizowaæ wycieczkê krajonawcz± dla wszystkich swych podw³adnych.
<br />To twój scenariusz. <br />Teraz moje dwa: <br />-poddani przeciwnika po ujrzeniu Balora masowo siê poddaj±, przera¿nie potêg± <br />-Balor organizuje krucjatê z innych planów przeciwków dobremu pañstwu. <br />Oba scenariusze s± równie prawdopodobne co twój. <br /> <br /> <br /> <br />
Tyle system. <br />Teraz logika. <br /> <br />Grasz sobie kilka lat magiem i osi±gasz 34 poziom. Nagle wbrew twej woli sumuje ciê jaki¶ 17-poziomowy leszcz z innego planu. <br />wersja 1: sumuje ciê na 17 rund i musisz go s³uchaæ. Przez 17 rund wykonujesz jego polecenia i wracasz do domu. Co robisz potem? <br />wersja 2: sumuje ciê ww. lamer i proponuje 34.000gp za 2 tygodnie napieprzania siê z jego wrogami, podczas gdy twój najtañszy przedmiot wart jest ko³o 50.000, a komponenty kosztuj± po kilka tysiêcy. Ponadto masz oderwaæ siê od zajêæ w swoim ¶wiecie i robiiæ co¶, co ciê zupe³nie nie dotyczy. Co robisz?
<br /> <br />Dobrze wiêc ¿e nie przywo³ujemy maga o 17poziomie, z jego w³asnymi pragnieniami i potrzebami, lecz istotê bêd±c± esencj± z³a, zainteresowan± szerzeniem wojny, cierpienia chaosu b±d¿ tyrannii, zwi±zan± magicznymi uwarunkowaniami.Da³e¶ system, da³e¶ swoj± logikê, ale zapomnia³e¶ o tre¶ci. <br /> <br />
wersja 1: mo¿na mieæ za darmo pit fienda o minimum 34 kostkach na 1rd/poz <- nieprzydatne strategicznie
Pozwolê sobie mieæ inne zdanie. <br /> <br />
daje nam to 3400 sz dziennie, czyli 34000sz za 10 dni, czyli 340000 sz za sto dni, czyli oko³o 3 miesi±ce i dziesiêæ dni, jak dla mnie to uczciwa transakcja
<br />Pamiêtaj O.L.O ¿e zap³aciæ mo¿na te¿, sk³adajaæ w ofierze jeñców itp. <br /> <br />
<br />Móg³by osobi¶cie zaatakowac maga, lub np. wysiliæ swoje IQ 200 by rozegraæ to sprytniej i pos³aæ 2-3 armie demonów na ty³y wojsk nieszczêsnego przyzywacza,
<br />Chcia³by¶ prawda ? :wink: A ja na przyk³ad chcia³bym ¿eby tak siê wkurzy³ na tych, którzy go atakowali, ¿e postanowi³ zrobiæ to im jeszcze raz. Ale oczywi¶cie musia³bym pomin±æ szereg zasad z PS takich jak to ¿e demon pojawia siê na Prime tylko z portalu lub przyzwany przez ¶miertelników, lub ¿e obowi±zuj± go pewne zasady wpisane w planarn± naturê jego postaci.
 
O.L.O
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 134
Rejestracja: pn wrz 01, 2003 2:23 pm

ndz maja 30, 2004 12:30 pm

Cytat: <br />Daje nam to 3400 sz dziennie, czyli 34000sz za 10 dni, czyli 340000 sz za sto dni, czyli oko³o 3 miesi±ce i dziesiêæ dni, jak dla mnie to uczciwa transakcja <br /> <br />Pamiêtaj O.L.O ¿e zap³aciæ mo¿na te¿, sk³adaj±c w ofierze jeñców, itp.
<br /> Wiem, Molobo chcia³em tylko pokazaæ, ¿e przyzwanie balora to nie jest jaka¶ eskapada na ksiê¿yc i mo¿na to zrobiæ bardzo tanio w stosunku do korzy¶æ (3400 sz dziennie to niewielki ¿o³d dla kogo¶, kto morze w tym czasie zniszczyæ wrogowi pó³ armii miasto i kilka wiosek) w dodatku zupe³nie zgodnie z zasadami, które uznaj± tak± zap³atê za odpowiedni±. A co my¶lisz Molobo o tym by wykorzystaæ zamiast cieni spektry?
 
Thomas Percy
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2969
Rejestracja: śr lip 03, 2002 11:50 am

ndz maja 30, 2004 1:14 pm

<!--QuoteBegin-Molobo+-->
Molobo pisze:
<!--QuoteEBegin-->Oczywiście że magokracja może przywołać Balora lub Pit Fienda. Zawsze mogła, korzystając z odpowiednich czarów. Troszkę śmiesznie wyglądacie chłopcy, próbując temu zapobiec-czyżbyście za dużo polskiego Sejmu oglądali ? To chyba zły wzorzec [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img]
<br />Oczywiście, że może. Ja nie protestowałem przeciw używaniu czaru Gate, ale przeciwko używaniu go jak w grze komputerowej "20 Manshoonów zsumuję dziś, 20 Manshoonów jutro". <br />Jak najbardziej może pojawić się pit fiend, balor, solar, nawet kilku i nawet se swoimi armiami, ale to są potężne byty, indywidualiści, władcy, z którymi trzeba prowadzić negocjacje, a nie rzucąc je za 34.000gp do wyrębu lasu. <br />Ponadto - przypominam! - liczba balorów itp. jest ograniczona. Może Darklord w wolnej chwili przytoczyłby dane z Hellbound. <br /> <br /><!--QuoteBegin-Molobo+-->
Molobo pisze:
<!--QuoteEBegin-->Dobrze więc że nie przywołujemy maga o 17poziomie, z jego własnymi pragnieniami i potrzebami, lecz istotę będącą esencją zła, zainteresowaną szerzeniem wojny, cierpienia chaosu bądż tyrannii, związaną magicznymi uwarunkowaniami.Dałeś system, dałeś swoją logikę, ale zapomniałeś o treści
<br />Więc wpisz tutaj treść. <br /> <br /><!--QuoteBegin-Molobo+-->
Molobo pisze:
<!--QuoteEBegin-->A ja na przykład chciałbym żeby tak się wkurzył na tych, którzy go atakowali, że postanowił zrobić to im. Ale oczywiście musiałbym pominąć szereg zasad z PS takich jak to że demon pojawia się na Prime tylko z portalu lub przyzwany przez śmiertelników, lub że obowiązują go pewne zasady wpisane w planarną naturę jego postaci.
<br />O to mi właśnie chodziło. By magokracja potraktowała balora bardziej questowo - oszukanie go, zaoferowanie mu dusz itp. a nie "34.000gp i zasuwaj na dwie zmiany do kamieniołomu". <br />Generalnie: nie używajmy tu zagrań, które nie przejdą na sesji. Jesteśmy na forum rpg. Symulacja wojny USSR-magokracja ma służyć wzbogacaniu naszej wiedzy o wojnie fantasy w rpg. Zagrania z RTS-ów niczemu nie służą, nawet jeśli zapewnią sukces - bo gdzie ich potem użyjesz??
 
Molobo
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 5011
Rejestracja: pt cze 28, 2002 11:29 pm

ndz maja 30, 2004 2:48 pm

w³adcy, z którymi trzeba prowadziæ negocjacje, a nie rzuc±c je za 34.000gp do wyrêbu lasu.
<br />To tylko twoje zdanie. Mechanika opisana w podrêczniku jest inna i g³osi ¿e za 34.000 mogê przywo³aæ tak± istotê, której p³acê cenê ustalnon± w wyniku negocjacji. Nie ma tu specjalnych problemów. Jak chcemy siê ju¿ bawiæ to proszê bardzo, niech za¿yczy sobie sto duszyczek niemowlaczków, duszê wrogiego króla i parê ¶wi±tyñ na gruzach stolicy przeciwnika. Proszê bardzo. <br /> <br />
Ponadto - przypominam! - liczba balorów itp. jest ograniczona. Mo¿e Darklord w wolnej chwili przytoczy³by dane z Hellbound.
<br />Dyskusyjne powiedzia³bym, bior±c pod uwagê dodatki do AD&D. Prawdopodobnie jest to tylko jaka¶ wizja którego¶ z autorów dodatku, obecnie niaktualna(3E) <br /> <br />
By magokracja potraktowa³a balora bardziej questowo - oszukanie go, zaoferowanie mu dusz itp. a nie "34.000gp i zasuwaj na dwie zmiany do kamienio³omu".
<br />Czyli chcesz mechanikê z podrêcznika zamieniæ na swoj±, która u³atwi ci prowadzenia walki.Przykro mi Percy ale to nieczyste zagranie. <br /> <br />
Generalnie: nie u¿ywajmy tu zagrañ, które nie przejd± na sesji. Jeste¶my na forum rpg. Symulacja wojny USSR-magokracja ma s³u¿yæ wzbogacaniu naszej wiedzy o wojnie fantasy w rpg. Zagrania z RTS-ów niczemu nie s³u¿±, nawet je¶li zapewni± sukces - bo gdzie ich potem u¿yjesz??
<br />Przykro mi ale nie widzê tu problemu, mechanika istnieje, wytyczne s±, za Gate du¿o siê p³aci. Dlaczego mia³bym nie u¿yæ sposobu na zwyciêstwo, je¶li nie ³amie ¿adnych regu³ i jest on mo¿liwy do przeprowadzenia, a tak¿e nie jest sprzeczny z logik± ¶wiata w którym toczy siê pojedynek. To, ¿e symulacja konfliktu tworzy ¶wiat o innym kszta³cie ni¿ nasz jest oczywiste, nie miali¶my na celu przez niego tworzyæ kalki naszego lecz ca³kiem now± warto¶æ. W której jak siê okaza³o magowie i wysokopoziomowe postacie s± niezbêdne do przetrwania struktur pañstwowych, politycznych. A walka odbywa siê na znanej nam zasadzie z Zimnej Wojny-MAD. <br />A do wszystkich, którzy marz± o tym by zaatakowa³ nas, przypominam ¿e czyni to tylko w najgorszym razie, w wyniku nie zobowi±zania siê z kontraktu. <br />Immediately upon completion of the <br />
service, the being is transported to the character's vicinity, and the character must then and there turn over the promised reward. <br />After this is done, the creature is instantly freed to return to its own plane. <br />Failure to fulfill the promise to the letter results in the character's being subjected to service by the creature or by its liege and <br />master, at the very least. At worst, the creature or its kin may attack the character.
 
Thomas Percy
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2969
Rejestracja: śr lip 03, 2002 11:50 am

ndz maja 30, 2004 3:33 pm

Jeśli przyjmiemy interpretację czaru Gate zgodną z literą prawa, choć abstrahującą od jego ducha i tradycji D&D, <br />i jeśli przyjmiemy, że jest nieograniczona liczba balorów, pit fiendów, dev itp. <br />to: <br />1. Magokracja wygrała. Nikt się nie oprze armiom setek balorów. <br />2. Nie mają sensu, żadnego!, wszystkie światy do D&D. <br />3. Nie widzę w symulacji żadnego pożytku dla moich sesji. <br /> <br />Oczywiście nie zamierzam kierować stroną z góry skazaną na klęskę, ale z zabawy nie wycofuję się, bo: <br /><!--QuoteBegin-Molobo+-->
Molobo pisze:
<!--QuoteEBegin-->To, że symulacja konfliktu tworzy świat o innym kształcie niż nasz jest oczywiste, nie mialiśmy na celu przez niego tworzyć kalki naszego lecz całkiem nową wartość. W której jak się okazało magowie i wysokopoziomowe postacie są niezbędne do przetrwania struktur państwowych, politycznych.
<br />i to wydaje mi się wizją ciekawą. <br /> <br />Mam wątpliwości tylko, czy np. Halaster z FR nadaje się do MAD. <br />A jeszcze mniej nadają się postacie graczy.
 
Molobo
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 5011
Rejestracja: pt cze 28, 2002 11:29 pm

ndz maja 30, 2004 3:45 pm

1. Magokracja wygra³a. Nikt siê nie oprze armiom setek balorów.
<br />Problem w tym Percy, ¿e ja nie potrzebujê naprawdê setek balorów, by kompletnie zniszczyæ twoje pañstwo. Wystarcz± mi dwa, plus parê innych potworów i czarów. <br /> <br />
2. Nie maj± sensu, ¿adnego!, wszystkie ¶wiaty do D&D.
<br />Jest jeden element, którego nie ma u nas i nie bêdzie-bogowie. To oni mog± utrzymywaæ równowagê ¶wiata i wp³ywaæ na jego kszta³t. Na przyk³ad odnawiaj±c rasy, które w normalnej ekologii dawno by wyginê³y. <br />Paradoksalnie-najwiêcej sensu ma FR.
 
Thomas Percy
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2969
Rejestracja: śr lip 03, 2002 11:50 am

ndz maja 30, 2004 4:26 pm

<!--QuoteBegin-Molobo+-->
Molobo pisze:
<!--QuoteEBegin-->Problem w tym Percy, że ja nie potrzebuję naprawdę setek balorów, by kompletnie zniszczyć twoje państwo. Wystarczą mi dwa, plus parę innych potworów i czarów.
<br />W spisywany przez mnie i wklejanym na forum opisie świata fantasy D&D "Wioska->baronia->hrabstwo->księstwo" (księstwa wciąż nie skończyłem i na forum go nie ma) zawsze uwzględniałem wykorzystanie czarów typu planar ally, binding, gate. Uważam, że jest to ciekawe i tworzy nową jakość świata. Nie przyszło mi jednak do głowy wystawiać dziesiątek balorów, bo wiem, że taki numer nie przejdzie u 90% mistrzów gry. <br />Dlaczego? <br />Nie z powodu mojej dążności do zachowania w świecie status quo, ale dlatego że: <br />- nie ma nieskończonej liczby balorów, tak jak nie ma nieskończonej liczby magów na 20 poziomie. Są one takimi herosami otchłani i - co po prostu nie zostało wciąż opisane w 3e - są wierzchołkiem pewnej piramidy. Można by do nich stosować opis analogiczny do opisu miast prime material z DMG, tak jak sprawdza się ilość wysokopoziomowych postaci w miastach. Gdyby balorów był milion, po prostu rządzili by wszystkimi planami. A gdyby pit fiendów itp też był miliard, to wojna krwi itp. rozgrywałyby się np. w Waterdeepie, a ludzie, elfy itp. byliby tylko mięsem armatnim i niewolnikami. <br />- jak broń atomowa - jest to taktyka hazardowa. Postać gracza kryje się do loszku i sumuje powiedzmy 50 balorów. Potem na raz wypuszcza je na Cormyr. Czy Cormyr obroni się? Ja uważam że ma szansę, jeśli jak najszybciej zabije postać gracza. Ale czy o to chodzi? <br /> <br />Jeśli uważasz, że balor, deva, pit fiend (nawet kilku wraz ze sługami) wesprze magokrację, to nie ma między nami różnicy poglądów. <br />Jeśli, korzystając z niekompletności zasad - magokracja przywoła hordę np. dev - wygraliście. <br /> <br />Pytanie tylko "w co wygraliście", bo moim zdaniem nie w D&D, tylko w Heroes of Might & Magic lub Warcrafta, gdzie co rok zbiera się armie kilkuset produkujących się w wieżach smoków i rzuca je pęczkami na setki tytanów wroga. A, już trzymając się gier komputerowych, mamy użycie ultra-diabła/demona i w Baldurze 2, gdzie przywołują go drowy i w NWN Hordes of Underdark, gdzie... przyzywają go drowy. Jest to pojedynczy demon, jest rytuał, jest jego cena. OK, wiem że to żaden przykład w myśl zasad D&D... podałem go tylko dla zobrazowania, jak Gate wygląda na 90% sesji.
 
Aramil Galanodel__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 140
Rejestracja: ndz lut 09, 2003 6:14 pm

pn maja 31, 2004 9:01 am

dajmy juz spokoj nieszczesnemu balorowi....skoro jest ich kilkunastu(zalozmy)to i tak mozna wezwac wszystkie naraz :wink: -zreszta jest to niepotrzebne.mozna np.na te 1runda/poziom wzywac ciagle tego samego:)a w 17 rund zniszczy znacznie wiecej niz batalion. <br /> <br />ale dosc o balorze,prosze :) <br /> <br />moze ktos by sie ustosunkowal do pomyslu z 45 000 ton skaly?jestem ciekaw Waszego stosunku do czegos takiego i czy calosc jest zgodna z zasadami
 
Haer
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 5081
Rejestracja: ndz paź 17, 2004 4:30 pm

wt cze 01, 2004 11:07 pm

Co do Balora to jest pewien sposób, ¿eby siê przed nim obroniæ - co prawda sposób jest strasznie drogi, ale...Zwie siê to Cubic Gate. Teraz powiedzmy, ¿e magokracja wezwa³a demony/diab³y. Otwieramy bramê do której¶ z dobrej p³aszczyzn, wysy³amy paladyna dyplomatê i mamy po swojej stronie, praktycznie darmow± (nie licz±c ¿o³du) armiê celestiali. Dlaczego ? Bo ich obowi±zkiem jest zwalczaæ demony i nie bêd± wymaga³y ¿adnych dodatkowych op³at (to zale¿y oczywi¶cie od dyplomaty). Co wiêcej, armia ta bêdzie du¿o pewniejsza ni¿ armie balorów (anio³y w przeciwieñstwie do demonów/diab³ów nie zdradzaj± sojusznika). <br />Sorka za to ,¿e przeci±gam problem, ale chcia³em pokazaæ, ¿e Molobo musia³by wystawiæ co¶ wiêcej ni¿ tylko kilka balorów by rozbiæ si³y Thomasa.
 
Thomas Percy
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2969
Rejestracja: śr lip 03, 2002 11:50 am

śr cze 02, 2004 12:55 am

Tyle, że pisaliśmy o balorze przykładowo. <br />Magokracja równie dobrze może przyzwać od samego początku devy.
 
Aramil Galanodel__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 140
Rejestracja: ndz lut 09, 2003 6:14 pm

śr cze 02, 2004 8:16 am

a przepraszam bardzo-kto w silach USSR ma dosc mocy magicznej zeby rzucic taki czar?myslalem ze tacy goscie sa po stronie magokracji....
 
takisobieMG
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 1169
Rejestracja: sob sie 17, 2002 8:01 pm

śr cze 02, 2004 10:51 am

To jest przedmiot magiczny. Mo¿na nam u¿ywaæ przedmiotów magicznych kupionych po cenach rynkowych. Nie mo¿emy ich produkowaæ. Mamy wygraæ opieraj±c siê g³ównie na sile orê¿a, lecz nie znaczy to, ¿e nie mamy u¿ywaæ przedmiotów magicznych i czarów, tylko na mniejsz± skalê ni¿ magokracja. <br /> <br />Niestety nie mo¿emy ca³kowicie zlekcewa¿yæ magii. System, jakim jest DnD za bardzo wplata j± w ¶wiat. Skoro przeciwnik jej urzywa musimy te¿ jej urzyæ... Tak samo jest na ziemi: ¿adna armia nie mo¿e zlekcewarzyæ np. czo³gów. Musi mieæ broñ przeciwpancern± i niestety w³asne czo³gi. <br /> <br />Tak samo my, niestety prawdopodobnie bêdziemy musieli mieæ w³asnych magów i na pewno w³asne przedmioty magiczne.
 
JaaA
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 70
Rejestracja: czw cze 12, 2003 8:10 pm

śr cze 02, 2004 1:15 pm

Tak samo jak wojsko ma magokracja a nietylko samych magów.
 
Molobo
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 5011
Rejestracja: pt cze 28, 2002 11:29 pm

śr cze 02, 2004 1:19 pm

Zwie siê to Cubic Gate. Teraz powiedzmy, ¿e magokracja wezwa³a demony/diab³y. Otwieramy bramê do której¶ z dobrej p³aszczyzn, wysy³amy paladyna dyplomatê i mamy po swojej stronie, praktycznie darmow± (nie licz±c ¿o³du) armiê celestiali.
<br />Jak zwykle b³±d :mrgreen: Zasady dotycz±ce wystawiania armii s± proste , mamy na to punkty i czary.Tak¿e twój pomys³ odpada. Przy okazji Cubic Gate s³u¿y do podró¿owania na plany nie umo¿liwia przywo³ania armii :wink: <br />Dwa-identyczne bajdurzenia mogê ja zastosowaæ mówi±c ¿e przyzywam demony które maj± za zadanie walkê z si³ami dobra. <br />Proszê na przysz³o¶æ trzymaæ siê zasad, zamiast snuæ opowiadania co by by³o gdyby ksiê¿yæ spad³ na Ziemiê podczas wojny, lub królowi wyrós³ pryszcz na nosie. <br /> <br />
Sorka za to ,¿e przeci±gam problem, ale chcia³em pokazaæ, ¿e Molobo musia³by wystawiæ co¶ wiêcej ni¿ tylko kilka balorów by rozbiæ si³y Thomasa.
<br />Pomyli³e¶ siê.Wystarczy jeden Shade. <br />
Potem na raz wypuszcza je na Cormyr. Czy Cormyr obroni siê?
<br />A czy Cormyr siê obroni przed Twisted Rune ? :evil:
 
Awatar użytkownika
Antara
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1264
Rejestracja: ndz cze 29, 2003 7:01 pm

śr cze 02, 2004 2:04 pm

Twisted Rune
<br />Czy mógłbyś zaspokoić moją ciekawość i napisać co to jest?
 
Awatar użytkownika
Suldarr'essalar
Arcypsion
Arcypsion
Posty: 13173
Rejestracja: sob maja 28, 2005 9:27 pm

śr cze 02, 2004 2:09 pm

Twisted rune to organizacja nieumarłych magów(spellcasterów?), zdobywająca wpływy na dworach panujących władców. Szara eminencja dworów. Mało kto wie o ich istnieniu. <br /> <br />Do notki poniżej:Hmm, Chyba dostałe Supreme iniciative, jako Silent divine ability 8)
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

śr cze 02, 2004 2:09 pm

<!--QuoteBegin-Antara+-->
Antara pisze:
<!--QuoteEBegin-->
Twisted Rune
<br />Czy móg³by¶ zaspokoiæ moj± ciekawo¶æ i napisaæ co to jest?
<br />Polecam Spaczona Runa (Twisted Rune).
 
Haer
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 5081
Rejestracja: ndz paź 17, 2004 4:30 pm

śr cze 02, 2004 4:01 pm

Przy okazji Cubic Gate s³u¿y do podró¿owania na plany nie umo¿liwia przywo³ania armii
<br /> <br />a kto tu mówi o jakimkolwiek przywolaniu - ja mówie o pozyskaniu sojuszników za pomoca dyplomacji. Teraz to Ty nie uwazasz Molobo :wink: <br /> <br />
Zasady dotycz±ce wystawiania armii s± proste , mamy na to punkty i czary
<br /> <br />aha wiec rozumiem, ze jak ktos w tej armii ma magiczny przedmiot to nie moze go uzyc bo...przedmiot: <br />a) nie jest czarem <br />B) nie ma punktów :razz: <br />moze i nie ma tych ''punktów'' ale efekt generowany przez cubic gate jak najbardziej czar przypomina, jesli z kolei razi Cie uzywanie dyplomacji w trakcie wojny (bo jak swiat stary nikt tego nigdy nie robil :razz:) to wez pod uwage ze co jakis czas (teraz nie pamietam jaki) istnieje 10% szans na to ze przez brame przejdzie jakies stworzenie - nie przypominam sobie zasad regulujacych takie wydarzenia <br /> <br />
Pomyli³e¶ siê.Wystarczy jeden Shade
<br /> <br />znow sie mylisz - nie shade a shadow - jednym shadem to Thomasowi mozesz co najwyzej rozrywki dostarczyc (chyba ze bedzie to jeden z poteznych magów z Twojej armii, ale jednym magiem przeciez Thomasa nie rozwalisz...) :razz: <br /> <br />
A czy Cormyr siê obroni przed Twisted Rune ?
<br /> <br />a niby dlaczego mialby sie nie obronic ?? udalo im sie pokonac Gaznethy (czyli cos czego Twisted Rune by nie zniszczylo) to tym bardziej poradza sobie ze zgraja lichów :razz: <br /> <br />
przyzywam demony które maj± za zadanie walkê z si³ami dobra.
<br /> <br />blad - demony nie zyja po to by walczyc z dobrem tylko po to by siac zlo a nie sa to tozsame pojecia <br /> <br />
Proszê na przysz³o¶æ trzymaæ siê zasad, zamiast snuæ opowiadania co by by³o gdyby ksiê¿yæ spad³ na Ziemiê podczas wojny, lub królowi wyrós³ pryszcz na nosie.
<br /> <br />jak mowilem nie przypominam sobie zasady regulujacej uzywanie cubic gate. <br />a) gdyby ksiezyc spadl na ziemie w trakcie wojny to wojna dobieglaby konca :) <br />B) gdby królowi wyrósl pryszcz na nosie wroga armia zyskalaby idealne podloze dla rozglaszania plotek ze król zachorowal na jakas smiertelna chorobe i ze lada dzien umrze (oczywiscie wtedy morale pojdzie sie pasc) :razz: - absurd ? moze, ale to jedyny sposob by odpowiedziec na Twoje argumenty (przykro mi z tego powodu). <br /> <br />P.S. Sorka za brak polskich liter - na kompie z którego pisze dziala tylko ''ó'' <br /> <br />Edit Wycofuje sie z dyplomacji - faktycznie sily trzecie maja nie brac udzialu co nie zmienia faktu ze efekt uboczny cubic gate wciaz powinien byc brany pod uwage (jako ze jest to efekt ''czaru'')
 
Molobo
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 5011
Rejestracja: pt cze 28, 2002 11:29 pm

śr cze 02, 2004 7:36 pm

kto tu mówi o jakimkolwiek przywolaniu - ja mówie o pozyskaniu sojuszników za pomoca dyplomacji. Teraz to Ty nie uwazasz Molobo
<br />Niestety jak zwykle twój umys³ dryfuje dryfuje daleko daleko od omawianego tematu. W temacie wojny zosta³y dok³adnie sformu³owane zasady wystawiania postaci, potworów, armii.Sposób o którym piszesz musisz siê w nich mie¶ciæ- a to oznacza ¿e twój pomys³ jest wart hmm nic bo nie mo¿esz przywo³aæ za darmo takiej armii. Polecam czytaæ, ale widzê ¿e jak zwykle nie masz na to ochoty-naprawdê ile razy mo¿na t³umaczyæ czar Gate na przyk³ad ? <br /> <br />
aha wiec rozumiem, ze jak ktos w tej armii ma magiczny przedmiot to nie moze go uzyc bo...przedmiot:  <br />a) nie jest czarem  <br />B) nie ma punktów
<br />Przykro mi ¿e nie potrafisz zrozumieæ zasad (do¶æ prostych). Je¶li przedmiot umo¿liwia przywo³anie potwora to owszem mo¿na u¿yæ, a Cubic Gate pozwala ci na podró¿owanie po planach nie przywo³ywania potworów-na upartego mo¿na za³o¿yæ ¿e mo¿esz próbowaæ zwerbowaæ kogo¶ z planów-u¿ywaj±c testu na dyplomacjê i zasad znanych nam z czaru Gate-wiêc wcale na tym dobrze nie wyjdziesz. <br /> <br />
znow sie mylisz - nie shade a shadow - jednym shadem to Thomasowi mozesz co najwyzej rozrywki dostarczyc
<br />Rzeczywi¶cie shadow poprawiê. Mylê siê znowu ? Nie pamiêtam abym to ja przez kilka miesiêcy nie potrafi³ zrozumieæ czaru Gate. <br /> <br /> <br />
to wez pod uwage ze co jakis czas (teraz nie pamietam jaki) istnieje 10% szans na to ze przez brame przejdzie jakies stworzenie
<br />Wow, jeste¶ geniuszem- i na podstawie tego wydedukowa³e¶ ¿e przyjdzie do ciebie nieskoñczona armia, nastawionych przyja¿nie stworków ? Przede wszystkim w przeciwieñstwie do Gate nie ma tu mowy o kontroli tych stworzeñ-wiêc mo¿e pojawiæ siê istota tobie nieprzychylna, po dwa nie wiadomo jaki rodzaj stworzenia siê pojawi.Po trzecie nie kontroluj±æ owych istot musia³by¶ im zap³aciæ jeszcze wiêcej ni¿ istotom pochodz±cym z Gate-kiepski interes "geniuszu" <br />
niby dlaczego mialby sie nie obronic ?? udalo im sie pokonac Gaznethy (czyli cos czego Twisted Rune by nie zniszczylo) to tym bardziej poradza sobie ze zgraja lichów
<br />No No po prostu powalaj±ca argumentacja kogo¶ kto jeszcze nie wie ¿ê ksi±¿ki a RPG FR maj± niewiele wspólnego ze sob± je¶li chodzi o logikê. Poza tym niektórzy potrafi± przeczytaæ statystyki. <br /> <br />
<br />demony nie zyja po to by walczyc z dobrem tylko po to by siac zlo a nie sa to tozsame pojecia
<br />Niestety zdradzasz swoj± ignorancjê-jak zwykle-istoty te reprezentuj± pewien wzorzec porz±dku Multiversum i zainteresowane s± szerzeniem go na innych p³aszczyznach-przeczytaj trochê PS, potem pogadamy. <br />
jak mowilem nie przypominam sobie zasady regulujacej uzywanie cubic gate.
<br />Bo¿e. Jak nie znasz zasad to jak mo¿esz tworzyæ scenariusz zdarzeñ ?! Widzê ¿e masz racjê, pomyli³em siê wcze¶niej. Pomyli³em siê traktuj±c ciê jako powa¿nego dyskutanta. <br /> <br />
moze, ale to jedyny sposob by odpowiedziec na Twoje argumenty (przykro mi z tego powodu).
<br />Mi przykro, ¿e nawet nie wiesz jak przedmiot który omawia³e¶ dzia³a.
 
Haer
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 5081
Rejestracja: ndz paź 17, 2004 4:30 pm

śr cze 02, 2004 11:33 pm

Mi przykro, ¿e nawet nie wiesz jak przedmiot który omawia³e¶ dzia³a.
<br /> <br />LOL ROTFL WOW powali³e¶ mnie tym - masz jakie¶ uzasadnienie ?? nigdzie nie napisa³em, ¿e bêdê móg³ kontrolowaæ istotê, która przez bramê wyjdzie, ale je¶li kraj bêdzie kierowa³ siê dobrem, a wyjdzie (z bramy do dobraj p³aszczyzny) deva to raczej nie zacznie wycinac ludzi na prawo i lewo dla zaspokojenia swej rz±dzy zabijania (tak to ironia) <br /> <br />
Pomyli³em siê traktuj±c ciê jako powa¿nego dyskutanta.
<br /> <br />nigdy tego nie stwierdzi³e¶... <br /> <br />
Przede wszystkim w przeciwieñstwie do Gate nie ma tu mowy o kontroli tych stworzeñ-wiêc mo¿e pojawiæ siê istota tobie nieprzychylna
<br /> <br />patrz wy¿ej <br /> <br />
Niestety zdradzasz swoj± ignorancjê-jak zwykle-istoty te reprezentuj± pewien wzorzec porz±dku Multiversum i zainteresowane s± szerzeniem go na innych p³aszczyznach-przeczytaj trochê PS, potem pogadamy.
<br /> <br />w³a¶nie powiedzia³e¶ to co ja - one chc± szerzyæ z³o. Zacytuj mi fragment podrêcznika, w którym napisane jest, ¿e szerzenie danej idei jest równe zwalczaniu idei przeciwnej. Dla mnie to s± dwie ró¿ne rzeczy (to tak jakby¶ chcia³ mi wmówiæ, ¿e konkurencja miêdzygatunkowa i drapie¿nictwo to to samo - bzdura !) <br /> <br />
Poza tym niektórzy potrafi± przeczytaæ statystyki.
<br /> <br />zabawne, ¿e chcesz stawiaæ nie zwi±zan± z nikim organizacjê (której zreszt± atakowanie Cormyru nie jest na rêkê, ale pomiñmy to drobne niedopatrzenie z Twojej strony) przeciwko krajowi ze sporym zapleczem magicznym (War wizards) i potê¿nymi sojusznikami... <br /> <br />
Wow, jeste¶ geniuszem- i na podstawie tego wydedukowa³e¶ ¿e przyjdzie do ciebie nieskoñczona armia
<br /> <br />nikt nie mówi³ o nieskoñczonej armii, ale przy 10% na minutê szansa uzyskania pomocy jest spora... <br /> <br />
Nie pamiêtam abym to ja przez kilka miesiêcy nie potrafi³ zrozumieæ czaru Gate.
<br /> <br />ja te¿ sobie nie przypominam, abym nie móg³ zrozumieæ dzialania tego czaru przez kilka miesiêcy - czy¿by¶ mówi³ o widmowym u¿ytkowniku ? <br /> <br />
Cubic Gate pozwala ci na podró¿owanie po planach nie przywo³ywania potworów
<br /> <br />jednak zasady nie mówi³y nic o pozbawianiu przedmiotów niektórych z ich cech (tu mo¿liwo¶ci wizyty z drugiej strony bramy) <br /> <br />
a to oznacza ¿e twój pomys³ jest wart hmm nic bo nie mo¿esz przywo³aæ za darmo takiej armii
<br /> <br />chyba mnie nie zrozumia³e¶ prawda ? - ka¿de przyzwanie Balora to zap³ata w wysoko¶ci 34000 gp (tak± kwotê podawali¶cie) plus 1000 gp za 1000 XP p³acone przy rzucaniu czaru - pomnó¿ t± kwotê przez kilka balorów, a zrówna siê z cubic gate za który p³acisz raz (a z którego mo¿esz korzystaæ regularnie). <br />Dwa: Wyra¼nie wspomnia³em, ¿e trzeba bêdzie p³aciæ ¿o³d armii pozyskanej przez cubic gate - nie doczyta³e¶ to nie krytykuj. <br />Trzy: nie widzê powodu dla którego istota, która samodzielnie wysz³a przez bramê mia³aby ¿adaæ wiêkszego wynagrodzenia od istoty, któr± do przej¶cia przez bramê zmuszono. Dalszym argumentem za brakiem op³aty, za przyzwanie jest to, ¿e devom bêdzie na rêkê zwalczaæ z³o. Jak mówi³em przy dobrym dyplomacie uda³oby siê koszty zminimalizowaæ tylko do ¿o³du dla celestiali. <br />Zreszt± co tu du¿o mówiæ za korzystanie z armii balora Ty p³acialby¶ tyle samo co "niemagiczni" za armiê devy/solara/czegokolwiek (tu siê rozbiega tylko i wy³±cznie o to jak nadrobiæ koszt zakupu cubic gate, oraz o to, ¿e gatem nie uda³oby ci siê pokonaæ Thomasa - na shadowy te¿ jest sposóB). <br /> <br />P.S. nie czytaj±c ostatecznej uwagi pod ostatni± notk± udowodni³e¶ mi, ¿e czytasz wybiórczo i nie starasz siê nawet zwróciæ uwagi na wszystkie moje argumenty (a w dodatku oszukujesz...). Bêdê teraz p³aka³ przez Ciebie buhuuu :roll:
 
Aramil Galanodel__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 140
Rejestracja: ndz lut 09, 2003 6:14 pm

czw cze 03, 2004 12:03 am

Panowie,to sie robi smieszne...mielismy rozwazac starcie potegi magicznej z potega militarna,a widze ze za chwile bedziemy mieli tutaj walke nieba z pieklem(czy tam inna infernalna przestrzenia) <br /> <br />magowie jako w zasadzie zdolnosc postawowa maja przywolywanie roznych istot-nie tylko balorow.niech np.wezwa stado elementali-efekt moze skromniejszy,ale skad wziac przeciwage dla ich true neutral charakteru? <br /> <br />wzywajac na pomoc USSR zastepy niebianskie wypaczmy realia starcia-miala byc horda niskopoziomowych wojownikow(+plus kilkanascie-kilkadziesiat lepiej wyszkolonych wojakow)kontra grupa magow z niewielka armia.wydaje mi sie,ze jesli USSR na duza skale bedzie korzystac z magii(a jak mi ktos powie ze przyzywanie-ew.przekonywanie-celestiali to nie magia to...sie zrobie bardzo wesoly :) )to zamieni sie to w starcie grupa magow kontra grupa magow,a wojsko stanie sie niepotrzebne. <br /> <br />proponuje zostawic rozwazania na temat przyzywania istot-wedlug mnie magowie moga,USSR nie,ale zaraz ktos mnie okrzyczy ze nie daje obu stronom rownych szans,wiec niech zadna ze stron niczego nie przyzywa-tylko czary summon monster it[.wchodza w rachube. <br /> <br />widze ze wszyscy lubia sie bawic w dyskusje o balorach i celestialach,ale innych koncepcji(golemy,ktore magowie miec musza,ew.opisana przeze mnie koncepcja bomby rozpryskowej uzyskanej polaczeniem shrink item i rope trick)nikt poruszyc nie chce..ciekawe czemu?moze dlatego ze dadza one zwyciestwo magom bez w zasadzie zadnej mozliwosci kontry ze strony USSR?jesli cos ma nas pokonac,to lepiej udajmy ze tego nie ma,to moze i strona przeciwna zapomni?slucham propozycji,jak USSR rozprawi sie z jednym i drugim-wtedy wymysle cos nowego:) <br /> <br /> <br />pozdrawiam
 
Molobo
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 5011
Rejestracja: pt cze 28, 2002 11:29 pm

czw cze 03, 2004 12:18 am

deva to raczej nie zacznie wycinac ludzi na prawo i lewo dla zaspokojenia swej rz±dzy
Mylisz siê-jak zwykle- <br />
an outsider from that plane (determine randomly) comes through it looking for food, fun, or trouble.
<br />Dlaczego siê mylisz ? Bo swoim ulubionym zwyczajem nie przeczyta³e¶ zasad :roll: <br /> <br />Lub wróci, nie zainteresowana wpl±tywaniem siê w rozgrywki ¶miertelników. Mo¿e te¿ zechce obaliæ króla na rzecz wprowadzenia teokracji. Znowu tworzysz w³asne za³o¿enia ignoruj±c zasady. Pozwól wiêc ¿e ci je przybli¿ê. <br />Przede wszystkim musisz stworzyæ w³asny cubic gate-chyba ¿e chcesz by plany by³y wybrane losowo. <br />Do stworzenia Cubic Gate musisz mieæ kogo¶ na 18poziomie-nie s±dzi³em ¿e USSR ma mieæ tak wysokich u¿ytkowników magii. :wink: <br /> <br />
Mi przykro, ¿e nawet nie wiesz jak przedmiot który omawia³e¶ dzia³a. <br /> <br /> <br />LOL ROTFL WOW powali³e¶ mnie tym - masz jakie¶ uzasadnienie
<br />Tak twoje w³asne zdanie: <br />jak mowilem nie przypominam sobie zasady regulujacej uzywanie cubic gate. <br />Zapominasz co sam napisa³e¶. <br />
nigdzie nie napisa³em, ¿e bêdê móg³ kontrolowaæ istotê, która przez bramê wyjdzie, ale je¶li kraj bêdzie kierowa³ siê dobrem
<br />I znowu : <br />
Otwieramy bramê do której¶ z dobrej p³aszczyzn, wysy³amy paladyna dyplomatê i mamy po swojej stronie, praktycznie darmow± (nie licz±c ¿o³du) armiê celestiali
<br /> <br />
Zacytuj mi fragment podrêcznika, w którym napisane jest, ¿e szerzenie danej idei jest równe zwalczaniu idei przeciwnej.
<br />Ale skoro tak uwa¿asz to twój plan upada-gdy¿ istoty dobre nie musz± zwalczaæ z³a, wiêc twoja armia celestiali nie bêdzie zainteresowana walk± z balorami.I zdanie : <br />
Dlaczego ? Bo ich obowi±zkiem jest zwalczaæ demony i nie bêd± wymaga³y ¿adnych dodatkowych op³at
jest fa³szywe. <br />Oczywi¶cie nie zdajesz sobie sprawy, z tego ¿e bêd± chcia³y op³atê -znów-dlatego ¿e nie przeczyta³e¶ zasad w podrêczniku. <br />Oczywi¶cie te¿ w PS zasada jest ca³kiem inna je¶li chodzi o to z czym i dlaczego siê walczy.Ale ja na szczê¶cie nie przyzywam armii balorów, któr± Niebiosa mog³yby siê zainteresowaæ-lecz tylko dwa. :wink: <br />
(której zreszt± atakowanie Cormyru nie jest na rêkê, ale pomiñmy to drobne niedopatrzenie z Twojej strony)
<br />To by³ przyk³ad teoretyczny aby pokazaæ sytuacjê konfrontacji pewnych postaci i si³.Przykro mi ¿e nie zrozumia³e¶ i wzi±³e¶ to dos³ownie.Na przysz³o¶æ postaram siê pisaæ dla ciebie bardziej dok³adnie aby¶ móg³ zrozumieæ. <br /> <br />
przeciwko krajowi ze sporym zapleczem magicznym (War wizards) i potê¿nymi sojusznikami...
<br />Widzê, ¿e kto¶ nie orientuje siê w statystykach :wink: Powiem szczerze, ¿e War Wizards raczej nie byliby zbyt trudni <br />
ale przy 10% na minutê szansa uzyskania pomocy jest spora...
Tak samo jak szansa na sprowadzenie k³opotów. <br /> <br />
ja te¿ sobie nie przypominam, abym nie móg³ zrozumieæ dzialania tego czaru przez kilka miesiêcy -
<br />Kiepska twoja pamiêc. <br /> <br /> <br />
jednak zasady nie mówi³y nic o pozbawianiu przedmiotów niektórych z ich cech (tu mo¿liwo¶ci wizyty z drugiej strony bramy)
<br />Przecie¿ ja nie zabraniam ci podró¿owaæ przez plany-a ¿e ty sobie wyobrazi³e¶ ¿e taka podró¿ oznacza automatyczne przywo³anie darmowej armii- to ju¿ kwestia i problem twojej wyobra¿ni. <br /> <br />
Dwa: Wyra¼nie wspomnia³em, ¿e trzeba bêdzie p³aciæ ¿o³d armii pozyskanej przez cubic gate - nie doczyta³e¶ to nie krytykuj.
<br />Drogi kolego-znów zapomnia³e¶ w³asn± notkê. <br />
praktycznie darmow± (nie licz±c ¿o³du) armiê celestiali.
<br />Darmow± ? Przy cenach podanych w podrêczniku koszt bêdzie znaczny. <br /> <br />
nie widzê powodu dla którego istota, która samodzielnie wysz³a przez bramê mia³aby ¿adaæ wiêkszego wynagrodzenia od istoty, któr± do przej¶cia przez bramê zmuszono
A ja widzê-bo nie jest kontrolowana i jest w stanie wynegocjowaæ lepsze warunki. <br />
Dalszym argumentem za brakiem op³aty, za przyzwanie jest to, ¿e devom bêdzie na rêkê zwalczaæ z³o.
<br />Twoje w³asne za³o¿enie-nie maj±ce pokrycia w rzeczywisto¶ci. <br /> <br />
<br />Zreszt± co tu du¿o mówiæ za korzystanie z armii balora Ty p³acialby¶ tyle samo co "niemagiczni" za armiê devy/solara/czegokolwiek
<br />A sk±d ty wzi±³e¶ tego Solara i Devy, armie anio³ów-przecie¿ to normalne stworzenia w planach widz± przej¶cie i przechodz± przez bramê-takie istoty jak Solar czy Deva s± do¶æ unikatowe, normalnymi stworzeniami w planach dobrach bêdzie celestialny pies, celestialny lew, borsuk(ogólnie zwierzêta celestialne), rzadziej archon, a ju¿ wyj±tkowo Deva-ja natomiast od razu przyzwê sobie Balora :wink: <br /> <br />
oraz o to, ¿e gatem nie uda³oby ci siê pokonaæ Thomasa - na shadowy te¿ jest sposób
Proszê bardzo podaj-jestem ciekawy jaki sposób nam podasz-pamiêtaj tylko-podaj co¶ opartego na zasadach-nie na w³asnych za³o¿eniach <br /> <br />
nie starasz siê nawet zwróciæ uwagi na wszystkie moje argumenty (a w dodatku oszukujesz...). Bêdê teraz p³aka³ przez Ciebie buhuuu
<br />Przykro mi, ¿e p³aczesz, zapominam czêsto i¿ dyskutuje z dzieæmi.Przepraszam. <br /> <br />Co do Cubic Gate-nale¿a³oby stworzyæ tabelkê losowych stworzeñ, które mog± przybyæ(wzoruj±c siê na tabelach przywo³añ z Summon Monster) -w przypadku zwierz±t celestialnych nie ma mo¿liwo¶ci negocjacji-nie s± przecie¿ kontrolowane. W przypadku istot inteligentnych mo¿na negocjowaæ cenê wynajmu równ± opisowi z Gate, uwzglêdniaj±c dyplomacjê. <br /> <br />Aramil-to dobry pomys³-z tym, ¿e ja bym u¿y³ to raczej przeciwko miastom wroga.Kiedy¶ rozmawiali¶my o takich drobnych sztuczkach przeciwko wrogowi w poprzednim temacie. <br /> <br />
wiec niech zadna ze stron niczego nie przyzywa-tylko czary summon monster it[.wchodza w rachube.
<br />Nie zgodzê siê. Przywo³ywanie potworów to podstawowy atut magów i g³ówny argument za zwyciêstwem wysokopoziomowych postaci nad hord± USSR-a takie by³o podstawowe za³o¿enie. <br />A je¶li okaza³o siê, ¿e horda nie jest w stanie pokonaæ magów-to przykro mi ale wygra³em ten spór.
 
Devik Crazystar
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1158
Rejestracja: śr maja 26, 2004 2:23 am

czw cze 03, 2004 3:52 am

Aramil - co do pomysłu z tymi skałami. <br />Problem pierwszy, opis Skurczenia przedmiotu (dla pewności, że nie skopał tłumacz, także z SRD):
Rzeczy zmienione [...] powracają do swego normalnego czaru po uderzeniu nimi o twardą powierzchnię lub wypowiedzeniu słowa rozkazu przez czarującego. <br />Objects changed by a shrink item spell can be returned to normal composition and size merely by tossing them onto any solid surface or by a word of command from the original caster.
To raz, dwa - czas trwania 1 dzień/poziom. Ścina nam to praktycznie 750 magów, bo 5-6 dni przed taką zasadzką to z deczka za krótko IMO na taką akcję. <br /> <br />A Sztuczka z liną.... gheh, znowu do rozproszenie efektu potrzebny jest rzucający zaklęcie... poza tym tutaj czas trwania to zaledwie godzina/poziom. Co oznacza, że na godziny przed zasadzką setki ludzi wspinałoby się do międzywymiarowych kieszeni wnosząc po linach kamienie.... to co prawda usuwa problem z poprzednim czarem, bo dzień/poziom to już nie kłopot... ale czyni taką akcję w tej skali totalnie niewykonalną (wymagającą obecności w okolicy wszystkich magów i wielkiej akcji wnoszenia kamyków na godziny przed przemarszem wrażej armii). <br /> <br />Haer - jakbyś chciał odpowiadać na akapit o Shadowach, to tu masz odpowiedni temat :wink:
 
Aramil Galanodel__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 140
Rejestracja: ndz lut 09, 2003 6:14 pm

czw cze 03, 2004 9:19 am

rzeczywiscie masz racje-w takim razie zamiast wiesniaka samobojcy mamy maga z teleportem na contignecy i kamieniami z jego czaru we wszystkich rope trickach-mysle ze efekt powiekszajacego sie 2000 razy kamienia zalatwi sprawe "rzucenia na twarda powierzchnie" :wink: <br /> <br />po drugie-no to co ze scina nam polowe magow?i tak nie maja nic konkrenego do roboty,a efekt takiej zasadzki jest porazajacy-i nie wymaga balora :wink: <br /> <br /> <br />i nie zgodze sie ze musze miec wszsytkich magow w jednym miejscu-teleportacja czyni cuda... <br /> <br /> <br />a co do umieszczenia kamieni w zasadzce-mozna uzyc dosc finezyjnych metod-np.teleportation circle,jakas modyfikacja tenser's floating dysk(tzn platforma utrzymujaca sie na wysokosci 200 metrow pod miejscem docelowym teleportu i kilka niewidzialnych golemow-w godzine-dwie obroca,a jako ze calosc jest albo w niewidzialnosci,albo zamaskowana jakas porzadna iluzja to w czym problem? <br /> <br /> <br />chyba ze USSR pojdzie w grupkach po 20 osob-ale wtedy to bedzie masakra-taka grupke to 1-2 magow jest w stanie wykonczyc samodzielnie i nawet sie nie spocic-chyba ze sa tam jakies wysokopoziomowe postacie-ale od czego rary's telephatic bond i wezwanie wsparcia? :)
 
Thomas Percy
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2969
Rejestracja: śr lip 03, 2002 11:50 am

czw cze 03, 2004 11:22 am

<!--QuoteBegin-Aramil Galanodel+-->
Aramil Galanodel pisze:
<!--QuoteEBegin-->a co do umieszczenia kamieni w zasadzce-mozna uzyc dosc finezyjnych metod-np.teleportation circle,jakas modyfikacja tenser's floating dysk(tzn platforma utrzymujaca sie na wysokosci 200 metrow pod miejscem docelowym teleportu i kilka niewidzialnych golemow-w
<br />Daj już spokój z tą "metodą" - od początku była efekciarska, kosztowna (lepiej strzelać z katapulty), niewykonalna (Devik) i niepewna (USSR może zmienić trasę). Teleportation Circle możesz przenieść USSR tysiące istot do stolicy (lub pod stolicę, jeśli założę Hallow), więc szkoda używać tego czaru do noszenia kamieni. <br /> <br /><!--QuoteBegin-Aramil Galanodel+-->
Aramil Galanodel pisze:
<!--QuoteEBegin-->chyba ze USSR pojdzie w grupkach po 20 osob-ale wtedy to bedzie masakra-taka grupke to 1-2 magow jest w stanie wykonczyc samodzielnie i nawet sie nie spocic-chyba ze sa tam jakies wysokopoziomowe postacie-ale od czego rary's telephatic bond i wezwanie wsparcia? :)
<br />Już kilka razy pisałem, że tak, armia USSR będzie operować szybko i szeroko, <br />oddziały będą najmniejsze mogące wykonać dany rozkaz, np. 25, np. 2000 jeźdźców. <br />Podstawowym problemem USSR będzie łączność.
 
Aramil Galanodel__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 140
Rejestracja: ndz lut 09, 2003 6:14 pm

czw cze 03, 2004 11:41 am

pozwole sobie sie rozesmiac :wink: <br /> <br />po pierwsze-jest efekciarska i bardzo dobrze-nie wplynie za dobrze na morale zaatakowanych <br /> <br />po drugie-jak najbardziej wykonalna,nie zgadzam sie z tym punktem <br /> <br />po trzecie-tansza to ona juz byc nie moze-wymienione przeze mnie zaklecia nie maja zadnych komponentow....a telepostation circle nie bredzie wykorzystany do noszenia kamieni tylko do zabicai setek ludzi-czy taka perspektywa nie wydaje Ci sie odpowiedniejsza? <br /> <br />po czwarte-a co za problem przewidziec trase na kilka godzin naprzod?detect thoughts,albo czary kaplanskie zadajace pytania bostwom i voilla.zreszta czasem uksztaltowanie terenu sprawia ze w zasadzie nie ma innej trasy:) <br /> <br />po piate-przeniosl bym armie gdybym ja mial...a stolice mozna zniszczyc duzo fajniejszymi metodami <br /> <br />po szoste-jak chcesz uzyskac taki efekt z katapulty?musialbys miec ich kilka tysiecy,a tego zbrojownia magokracji chyba nie przewiduje <br /> <br />po siodme-jak podzielisz sily na tak male grupki to jak juz pisalem nie raz i nie dwa nie masz szans-magokracja nie ma ZADNYCH problemow ani z lacznoscia(chocby rary's telephatic bond,ew.inne czary do przesylania wiadomosci na odleglosc jak 2 levelowy whispering wind-teraz tylko kwestia organizacji siatki lacznosci,ale to jest do zrobienia,zwlaszcza ze milionowe panstwo zapewne nie jest baardzo duze),ani z mobilnoscia-teleport czyni cuda-wiec te Twoje male grupki bede z latwoscia wykrywane przez np.patrole 1 maga na phantom steedzie(ktos juz pisal o kwesti sektorow i takie tam)a nastepnie atakowne przez przewazajace sily-po tygodniu wojny nie bedziesz juz mial kim dowodzic... <br /> <br />po osme-zawsze moge przyzwac balora :wink:
 
takisobieMG
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 1169
Rejestracja: sob sie 17, 2002 8:01 pm

czw cze 03, 2004 1:20 pm

Prosi³bym o przypomnienie mi jednej z podstawowych zasad: czy Magokracja musi p³aciæ ka¿demu ze swoich magów po cenach rynkowych za rzucenie ka¿dego zaklêcia, czy te¿ robi± oni to za friko? <br /> <br />Sprawa Cieni: pytanie z tych g³upich. Jaki¶ czas temu orzekli¶my, ¿e Cienie najpewniej s± bugiem w systemie, do¶æ powa¿nie naruszaj±cym logikê ¶wiata. Czy aby na pewno powinni¶my psuæ z w³asnej i nieprzymuszonej woli wprowadzaj±c buga?
 
Thomas Percy
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2969
Rejestracja: śr lip 03, 2002 11:50 am

czw cze 03, 2004 3:11 pm

<!--QuoteBegin-Aramil Galanodel+-->
Aramil Galanodel pisze:
<!--QuoteEBegin-->po siodme-jak podzielisz sily na tak male grupki to jak juz pisalem nie raz i nie dwa nie masz szans-magokracja nie ma ZADNYCH problemow ani z lacznoscia(chocby rary's telephatic bond,ew.inne czary do przesylania wiadomosci na odleglosc jak 2 levelowy whispering wind-teraz tylko kwestia organizacji siatki lacznosci,ale to jest do zrobienia,zwlaszcza ze milionowe panstwo zapewne nie jest baardzo duze),ani z mobilnoscia-teleport czyni cuda-wiec te Twoje male grupki bede z latwoscia wykrywane przez np.patrole 1 maga na phantom steedzie(ktos juz pisal o kwesti sektorow i takie tam)a nastepnie atakowne przez przewazajace sily-po tygodniu wojny nie bedziesz juz mial kim dowodzic...
<br />Wyjaśnialiśmy te kwestia już ze 3 razy, ale Ty najwyraźniej nie czytałeś wątków - Twoje święte prawo. <br />Generalnie nie jest to moja sprawa - gdyby wcielić Twój pomysł z tym Phantom Steedem itd. - USSR miałaby zwycięstwo w kieszeni. <br />Ale wznosząc się na wyżyny cierpliwości, wyjaśnię po raz kolejny: <br />czas i przestrzeń! <br />- grupki będą rozproszone po całym państwie magokracji <br />- grupki będą w ruchu <br />- grupa wykryta i zaatakowana = grupka stracona i zastąpiona następną <br />- grupek będą setki, a może i tysiące: armia USSR w kolumnie zajmuje ponad 10 km, teraz podziel ich, dodaj dystans za odstępy między grupkami i przemyśl jeszcze raz latanie za nimi na Phantom Steed <br />- czary mają to do siebie, że się kończą - różdżki i zwoje też <br /> <br /><!--QuoteBegin-takisobieMG+-->
takisobieMG pisze:
<!--QuoteEBegin-->Prosiłbym o przypomnienie mi jednej z podstawowych zasad: czy Magokracja musi płacić każdemu ze swoich magów po cenach rynkowych za rzucenie każdego zaklęcia, czy też robią oni to za friko??
<br />Trzeba płacić za komponenty, focusy, przedmioty, kasę dla balorów itd. <br /> <br /><!--QuoteBegin-takisobieMG+-->
takisobieMG pisze:
<!--QuoteEBegin-->Sprawa Cieni: pytanie z tych głupich. Jakiś czas temu orzekliśmy, że Cienie najpewniej są bugiem w systemie, dość poważnie naruszającym logikę świata. Czy aby na pewno powinniśmy psuć z własnej i nieprzymuszonej woli wprowadzając buga?
<br />Ja bym spróbował dwóch konfrontacji: <br />- z bugiem, bo a może uda się USSR wybronić <br />- bez bugu, tak jak byśmy robili to na własych sesjach
 
Aramil Galanodel__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 140
Rejestracja: ndz lut 09, 2003 6:14 pm

czw cze 03, 2004 4:01 pm

ale te Twoje grupki musza pokonac granice-nie pojawia sie znikad na calym terenie magokracji.a watki czytalem-nawet te w ktorych broniono jako logicznych totalnyc bzdur... <br /> <br />czary sie koncza?alez oczywiscie ze tak!!!!!tyle ze Twoje grupki moga robic dziennie niech bedzie ze 50km(przy prawie zerowym oporze przeciwnika oczywiscie).kraj ma chyba troszke wiecej niz 50km szerokosci(czy tam dlugosci czy grubosci-zwal jak zwal)-wynika z tego ze mam wiecej niz jeden dzien zeby unicestwic Twoja armie.i co z tego ze np.szosta grupka 100 zolnierzy zdobedzie w koncu jakis punkt-9 godzin pozniej i tak wszyscy zgina.gdybys mial nieskonczona ilosc zolnierzy to bys wygral,ale w takim przypadku ja zadam nieskonczonej liczby czarow..... <br /> <br />chcesz miec tysiace takich grupek?w 20 000 armi jak sie nie myle?ciekawa teoria.grupek 20 osobowych mozesz miec 1000-to juz wcale nie jest tak duzo.a tak mala grupka to moze zostac wytluczona przy odrobinie pecha przez zdesperowana wies z widlami-a jak ta wies ma czarodzieja-rezydenta to to sie nawet prowdopodobne robi... <br /> <br />grupek po 2000 mozesz miec 10-z czym do ludzi? <br /> <br />latanie na phantom steedzie-pisze o tym wlasnie dlatego ze to bylo omawiane i przeciwnicy tego konceptu mnie nie przekonali-z dobrym podzialem na sektory,szybkoscia takiego konika i wspolpraca z soltysami wsi te grupki owszem przemkna sie-ale tylko nieliczne..a 20 osobowa grupka miasta nie zdobedzie,maszyn oblezniczych nie poprowadzi,a jak wpadnie na jakis oddzial regularnego wojska magokracji to wyparuje jak od fireballa. <br /> <br />no chyba ze sie bawimy wieksza armia-ale ja w tych nieszczesnych tematach znalazlem tylko taka propozycje ilosciowa..... <br /> <br />zreszt±,chcialem rozwi±zac t± wojnê bez wysokopoziomowych zaklêc,ale mnie podpuszczasz :) <br /> <br />Mój czarodziej-w³adca rzuca czar wish i mowi"chcê mieæ po jednym w³osie dowódcy ka¿dej grupy militarnej USSR".Potem do akcji wchodzi czar scry-jak sie ma w³osy to jest to bajecznie prosta metoda na zlokalizowanie ka¿dej grupki jak± wylesz,po czym teleportacje i potraktowanie ich czym¶ stosownym do sytuacji-nie mog± sie ukryæ przed tym zaklêciem,jesli nie wiesz ze zosta³o rzucone(a sk±d masz wiedzieæ?)to nie podejmiesz srodkow zaradczych(jak egzekucje co dwa dni wszystkich dowódców :wink: )-wiesz tylko ze tracisz kontakt z kolejnymi grupami,dzien po dni coraz wiecej oddzialów sie nie melduje-nie wiesz czy istnieja czy nie(nikt nie prze¿y³),nie wiesz czy to nie klopoty z ³±czno¶cia...a po tygodniu nie masz armi.w miêdzyczasie nie masz te¿ miast(tych co wiêkszych-pare magicznych kataklizmów,45 000 ton ska³y i takie tam i po infrastrukturze.koniec wojny.czas p³acic kontrybucje wojenne :wink: <br /> <br />czekam na zbicie tej techniki :wink:
 • 1
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości