Zrodzony z fantastyki

 • 1
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 10
 
Wilktom
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 327
Rejestracja: ndz sie 01, 2004 7:51 pm

czw wrz 02, 2004 9:07 pm

Tak, tylko ja za³o¿y³em ( mo¿e pochopnie ), ¿e ten czar jest dla systemu D&D, a w nim, patrz±c na rozpiski innych czarów w dostêpnych mi podrêcznikach, nie znajdzie siê podobnych.
 
Terai__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 381
Rejestracja: czw sty 30, 2003 8:57 pm

czw wrz 02, 2004 9:09 pm

Przyznam siê szczerze, ¿e zagmatwa³em ten opis na tyle, ¿e nie w pe³ni siê nawet pokrywa³ z moim wyobra¿eniem tego czaru. Wydaje mi siê jednak, ¿e mam dwa pomys³y jak ów czar os³abiæ: <br /> <br />1) Pozwoliæ wykorzystanie efektów czarów, o ³±cznej sumie poziomów powiedzmy 10 + modyfikator z charyzmy/inteligencji (zale¿y, czy wizard, czy sorcerer). <br />2) Pozwoliæ na tworzenie efektów czarów tylko ze szko³y Conjuration (Creation). <br /> <br />Co s±dzicie?
 
Wilktom
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 327
Rejestracja: ndz sie 01, 2004 7:51 pm

czw wrz 02, 2004 9:16 pm

Co s±dzicie?
<br /> <br />Moim zdaniem bardzo dobry pomys³. Brakuje mi jednak nadal poziomu czaru. Proponujê dziewi±ty. <br /> <br />Do notki poni¿ej: Muszê przyznaæ, ¿e po przeróbce zrobi³o siê z tego nawet ciekawe zaklêcie. W tej formie jest ju¿ IMO jak najbardziej w porz±dku.
 
Terai__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 381
Rejestracja: czw sty 30, 2003 8:57 pm

czw wrz 02, 2004 9:52 pm

Zmienny obszar Lothara <br />Conjuration (Creation) <br />Level: sor 9/wiz 9 <br />Casting time: 1 action <br />Range: Medium <br />Effect: specjalne <br />Duration: 7 rund <br />Saving throw: specjalne <br />Spell resistance: specjalne <br /> <br />Po rzuceniu, mag wybiera dowolny czar obszarowy z poziomu ni¿szego ni¿ dziewi±ty. W pierwszej rundzie efekt jest identyczny z efektem czaru wybranego przy rzuceniu. Co rundê dzia³ania mag wybiera nowy efekt czaru, który zajmuje miejsce poprzedniego. Czaruj±cy mo¿e wybraæ tylko czar, który ju¿ zna, lub który ma zapisany w swojej ksiêdze, dodatkowo, wybrany czar musi pochodziæ ze szko³y przywo³ywania. Istnieje pewne ograniczenie tego czaru - suma poziomów czarów, których efekty wykorzystujesz nie mo¿e przekroczyæ 15 + premia z cha/int (zale¿nie od tego, czy czaruje czarodziej, czy zaklinacz). Wszystkie rzuty obronne i rzuty na przebicie odporno¶ci na czary wykonuje siê w zale¿no¶ci od wybranego efektu czaru i od niego zale¿± te¿ wszystkie modyfikatory. Dla ka¿dego efektu rzuty nale¿y ponawiaæ, nie za¶ trzymaæ siê poprzednich. Czar trwa 7 rund, <!--coloro:blue--><span style="color:blue"><!--/coloro-->podczas których, nie mo¿na rzuciæ ponownie zaklêcia Zmiennego Obszaru (chyba, ¿e zakoñczymy dzia³anie poprzedniego Zmiennego Obszaru, poprzez np. u¿ycie nadmiernej ilo¶ci efektów wysoko-poziomowych czarów).<!--colorc--></span><!--/colorc--> <br /> <br /> <br /> <br />Niniejszym bardzo dziêkujê Wilktomowi i Borgowi, za pomoc w poprawieniu tego czaru. Powy¿ej jest trochê poprawiona wersja. <br /> <br />Do notek poni¿ej: Wprowadzi³em wiêc <!--coloro:blue--><span style="color:blue"><!--/coloro-->zmianê<!--colorc--></span><!--/colorc-->, dziêkujê za s³uszn± uwagê.
 
Awatar użytkownika
B0rg
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1505
Rejestracja: czw sty 24, 2008 11:28 pm

czw wrz 02, 2004 10:38 pm

A nam się dalej nie podoba. Pomimo, że ograniczenie szkoły do conjurów jest bardzo dużym ograniczeniem (obszarówki z tej szkoły to właściwie tylko czary typu "chmura" lub "mgła"), to jednak nadal pozwala na zbyt dużo. <br />Załóżmy 20 poziom castera - mamy 35 poziomów zaklęć do rozdysponowania (powiedzmy 7 czarów z 5 kręgu), które rzucamy jako free action za cenę jednego slotu. <br />Nie ma zaklęcia na 9 kręgu, które pozwalałoby na tak wiele, (nawet Wish powiela tylko jeden czar i to za cenę w Exp). <br />Simbul's Spell Trigger, również z 9 kręgu, pozwala na rzucenie jedynie trzech innych zaklęć, które mag musiał wcześniej wmedytowaC i rzucić, poświęcając tym samym dodatkowe sloty. <br />Weźmy dla przykładu sorcerera z w/w czarem. <br />1 runda - Rzucamy Zmienny Obszar (jakiś tam czar A) <br />2 runda - jako free action czar A zamieniamy na czar B, jako swoją akcję rzucamy Zmienny Obszar (załózmy, że znowu czar A). <br />3 runda - jako free action czary A i B zamieniamy znowu na cokolwiek, i nadal mamy akcję do wykonania (jak dotąd zużyliśmy 2 sloty, a wywołalismy efekt 4 zaklęć). Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ponownie rzucić Zmienny Obszar. <br />itd.. <br /> <br />Jedyne sensowne rozwiązania jakie widzimy, aby zaklęcie było do uzycia to: <br />1. Mag może mieć w danej chwili rzucony Zmienny Obszar tylko raz. <br />2. Każde powielane zaklęcie wymaga poświęcenia slotu z odpowiedniego poziomu, albo można powielać czary ze znacznie niższych poziomów niż dotychczas, ewentualnie komponentem czaru są Expy. <br /> <br />Do notki poniżej: <br />Jeśli pkt 2 to dowolna szkoła, nie tylko conjury. Poza tym wcześniej czy później ktoś gdzieś wynajdzie conjury działające jedną rundę lub natychmiastowo i wtedy będziemy mieli efekt pełnego czaru. Chyba, że zamiast wprowadzenia ograniczenia wynikającego ze szkoły, zabronić imitacji czarów o natychmiastowym czasie działania.
 
Wilktom
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 327
Rejestracja: ndz sie 01, 2004 7:51 pm

czw wrz 02, 2004 10:54 pm

1. Mag mo¿e mieæ w danej chwili rzucony Zmienny Obszar tylko raz.
<br /> <br />Popieram. <br /> <br />Z reszt± nie do koñca siê zgodzê. Mag rzucaj±c to zaklêcie wybiera np. Cloudkill ( Zabójcz± Chmurê ), ale efekt ten mo¿e trwaæ jedynie rundê, bo ju¿ za chwilê powstanie np. Solid Fog ( Trwa³a Mg³a ). Chodzi mi o to, ¿e czar nie mo¿e dok³adnie spe³niæ efektów siedmiu czarów, bo po pierwsze trwaj± one tylko jedn± rundê ( ewentualnie dwie po ponownym wybraniu ) i nie mog± zachodziæ jednocze¶nie, a co za tym idzie czar daje tylko z³udzenie potêgi. Z kolei czary typu Simbul's Spell Matrix, Trigger, Sequencer zasadniczo siê ró¿ni± swym dzia³aniem od tego czaru zarówno w trzeciej edycji jaki i w 3,5 kiedy to znacznie obni¿ono ich moc ( w nich czarodziej mo¿e wybraæ dowolne zaklêcia z dowlonej szko³y, a okre¶lnikiem jest poziom). My¶lê, ¿e czar jest dopuszczalny dlatego, ¿e pozwala na powielanie czarów jedynie jednego typu ( nawet nie szko³y ) i nie utrzymuje ich pelnych efektow, wiêc tymbardziej strata PD jest tu niepotrzebna. <br /> <br />Do notki powy¿ej
Chyba, ¿e zamiast wprowadzenia ograniczenia wynikaj±cego ze szko³y, zabroniæ imitacji czarów o natychmiastowym czasie dzia³ania.
<br /> <br />Czyli jak rozumiem mialby to byæ w tym przypadku czar uniwersalny (?), a nie z konkretnej szko³y. My¶lê, ¿e ju¿ lepiej zostaæ przy tych czarach obszarowych z conjuration ( creation ).
 
Steenan
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1299
Rejestracja: czw mar 04, 2004 8:58 pm

czw wrz 02, 2004 11:19 pm

Ja z kolei skomentuję Magiczne trzymadło Terai'ego. Zaklęcie bardzo ciekawe. Choć w walce się nie przyda, daje interesujące możliwości fabularne. Trzeba by jednak wyraźnie utrudnić zabieranie przedmiotu bez spełnienia warunku. ST na siłę przy próbie oderwania nie powinien być mniejszy niż 40+poziom, natomiast z zaklęć nie powinno pomagać nic mniejszego od Życzenia. Inaczej zbyt łatwo bedzie oszukać i Excalibura zabierze byle chłystek. :wink:
 
Wilktom
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 327
Rejestracja: ndz sie 01, 2004 7:51 pm

czw wrz 02, 2004 11:49 pm

Czar wygl±da na efekt mocy tak jak np.Wall of Force ( ¦ciana Mocy ), a efekty mocy podlegaj± dezintegracji. Mordenkainen's Disjunction ( Roz³±czenie Mordenkainena ) z kolei niszczy nawet Prismatic Sphere ( Pryzmatyczn± Kulê ), wiêc równie¿ z pewno¶ci± znajdzie tu zastosowanie. Poza tym "byle ch³ystek" nie dysponuje Dezintegracj±, Ograniczonym ¯yczeniem, a tymbardziej Roz³±czeniem Mordenkainena. Co do ST to zwa¿, ¿e zaklêcie zalicza siê do szóstopoziomowych i nie ma co tu przesadzaæ. <br /> <br />Pozdrawiam, <br />W.
 
Wilktom
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 327
Rejestracja: ndz sie 01, 2004 7:51 pm

sob wrz 11, 2004 11:54 pm

Co do pierwszego czaru to jest ciekawy, ale zamiast rzutu na Wolê wprowad¼ rzut na Wytrzyma³o¶æ, albo zmieñ szko³ê na Enchantment ( Mind Affecting ). Sk±d niby rzut na Fort.? Dlatego, ¿e po pierwsze to czar nekromantyczny a po drugie mo¿na za³o¿yæ, ¿e czarodziej mo¿e niejako przej±æ kontrolê nad si³ami ¿yciowymi okre¶lonej przez ilo¶æ kostek istoty i zmusiæ j± do podej¶cia by zaatakowaæ. <br /> <br />Je¶li chodzi o drugie zaklêcie to: <br />-
wybierasz liczbê pól na obszarze dzia³ania równ± 1/twoje 2 poziomy czaruj±cego.
<br />proponujê zmieniæ na 1/2 poziomy czaruj±cego ( maks. 5 ), <br />-
Liczba wywo³anych wybuchów jest równa 1/twoje 2 poziomy czaruj±cego.
<br />równa 1/2 poziomy czaruj±cego ( maks. 5 ). <br /> <br />Pozdrawiam, <br />W.
 
Horned_Rat
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 935
Rejestracja: pt wrz 02, 2005 11:26 am

czw wrz 16, 2004 10:15 pm

Greater Daylight <br />Sor/wiz/clr lvl 8 <br /> <br />Czar działą jak czar Daylight tylko że działa w zasięgu 400ft +40 na lvl od rzucajacego czar i działa godzine/dzień na poziom. <br /> <br />Czar ten można urzywac do uprawy roślin aby przedłużyc ich wegetacje.
 
Awatar użytkownika
Suldarr'essalar
Arcypsion
Arcypsion
Posty: 13173
Rejestracja: sob maja 28, 2005 9:27 pm

czw wrz 16, 2004 11:10 pm

Czar ten można urzywac do uprawy roślin aby przedłużyc ich wegetacje.
A powiedz, jakiego rolnika będzie stać, na wynajęcie maga by ten rzucał taki czar raz dziennie/dwa razy w miesiącu??
 
Zantax Holyshield
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 58
Rejestracja: pn wrz 13, 2004 12:38 pm

pt paź 22, 2004 1:46 pm

Co my¶licie o tym:

Tchurzostwo
Poziom :Cza/Zak 4 , Pal 3
Czas rzucania : 1 akcja
Zasiêg : ¦redni
Efekt : Promieñ
Cas dzia³ania : 5 rund + 1 runda/2 poziomy
Rzut obronny : Wola neguje
OC : Tak

Istota, która pad³a ofiar± tchurzostwa czuje siê niezbyt pewnie wzglêdem wszystkich istot maj±cy wiecej KW ni¿ ona sama. W zwi±zku z tym w stosunku wszystkich istot, wzglêdem których czuje siê niepewnie otrzymuje karê -4 do trafienia i rzutów obronnych, a premia do KP wynikaj±ca ze zrêczno¶ci jest zmniejszona o 2. Ponadto przeciw tym istotom otrzymuje modyfisator -6 do Dyplomacji, Wyczucia Pobudek i Blefowania.

Mo¿e co¶ w tym stylu gdzi¶ ju¿ siê pojawi³o, ale jako¶ sobie nie przypominam.
 
Ariakan__
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 93
Rejestracja: sob mar 22, 2003 11:05 am

sob paź 23, 2004 11:42 am

Obni¿enie odporno¶ci Kelindasa (moja postaæ :wink:)
Odpychanie
Poziom: Cza/Zak 6
Komponenty: W, S
Czas rzucania: 1 akcja
Zasiêg: Bliski (7,5 m + 1,5m/2 poziomy)
Cel: 1 stworzenie
Czas trwania: 1 runda/poziom
Rzut obronny: Wola neguje
Odporno¶æ na czary: Nie

Sprawiasz, ¿e odporno¶æ na czary podmiotu zostaje obni¿ona o 1 na poziom czaruj±cego. Ofiara ma prawo do rzutu obronnego na wolê, aby zanegowaæ efekt.
Czar nie wp³ywa na odporno¶æ na moc.


I jak? Nie jest zbyt przepakowany? Mo¿e co¶ zmieniæ?

Do notki poni¿ej:
Naprawdê 4ty poziom? Nie¼le, muszê siê przyjrzeæ temu zaklêciu...
 
Awatar użytkownika
B0rg
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1505
Rejestracja: czw sty 24, 2008 11:28 pm

sob paź 23, 2004 2:19 pm

Takie zaklęcie już istnieje. Jest opisane w Draconomiconie, nazywa się Lower Spell Resistance i jest 4to poziomowe.
 
Acheron Candelabre
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 26
Rejestracja: śr sty 21, 2004 2:20 pm

sob paź 23, 2004 6:06 pm

Ostatnio chcialem moim nekrosikiem wybrac sie do Podmroku (najglupszy pomysl jaki mi do pustego lba przyszedl ostatnimi czasy), zeby sobie popracowac tam jako jakis mag-skrytobojca czy cos (need money na relikwiarz). Niestety te piekielne drowy maja odpornosc na magie. W tym wypadku postanowilem stworzyc jakis czar ktory by takowa odpornosc obnizal o jaka wartosc lub calkowicie ja niwelowal na jakis czas. Oczywiscie pozostaje problem czy zasieg bedzie na jednego przeciwnika, kilku, czy na wszystkich dookola jak w polu antymagii. Pozostaje tesh wazna kwestia rzutu obronnego wplywajaca na poziom czaru. Czekam na wasze rady
 
Awatar użytkownika
Suldarr'essalar
Arcypsion
Arcypsion
Posty: 13173
Rejestracja: sob maja 28, 2005 9:27 pm

sob paź 23, 2004 6:13 pm

Jak już napisali Borg, taki czar znajduje się w Draconomiconie.
I zacznij pisać z polskimi znakami :twisted:
 
Sacrus__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 481
Rejestracja: śr wrz 15, 2004 3:30 pm

ndz paź 24, 2004 2:57 pm

£adunek Cieplny Thorina
Wywo³ywanie:[ogieñ]
Cza2/Zak2
Komponenty:W,S,M
Czas Rzucania:1 runda
Zasiêg: Dowolna metalowa broñ (ew. okuta metalem)
Czas trwania: 10 rund +1/2 poziomy czaruj±cego
Rzut obronny: Brak

Zaklêcie do³adowywuje dowoln± metalow± broñ energi± ciepln±, któr± wcze¶niej zgromadzi³ Czaruj±cy (1k6 na rundê czarowania[maks. 5k6] +1 obra¿eñ/2 poziomy czaruj±cego[maks. +8]. W kolejnych rundach "³adowania energii" Czaruj±cy mo¿e siê poruszaæ i atakowaæ, lecz nie mo¿e rzucaæ innych zaklêæ.) Gdy chce energiê przekazaæ jakiej¶ broni, wyzwala j±(akcja cz±stkowa/bez nara¿ania siê na ataki okazyjne). Osoba u¿ywaj±ca broni na³adowanej mo¿e w przeci±gu 10 tur +1/2 poziomy czaruj±cego wyzwoliæ energiê zawart± w broni trafiaj±c przeciwnika. W innym razie energia znika.

Komponent: kropla rtêci, krzemieñ

£adunek Elektryczny Thorina
Wywo³ywanie:[elektryczno¶æ]
Cza3/Zak3
Komponenty:W,S,M
Czas Rzucania:1 runda
Zasiêg: Dowolna metalowa broñ (ew. okuta metalem)
Czas trwania: 10 rund +1/2 poziomy czaruj±cego
Rzut obronny: Brak

Zaklêcie do³adowywuje dowoln± metalow± broñ energi± elektryczn±, któr± wcze¶niej zgromadzi³ Czaruj±cy (1k6 na rundê czarowania[maks. 5k6] +1 obra¿eñ/2 poziomy czaruj±cego[maks. +8]. W kolejnych rundach "³adowania energii" Czaruj±cy mo¿e siê poruszaæ i atakowaæ, lecz nie mo¿e rzucaæ innych zaklêæ.) Gdy chcê energiê przekazaæ jakiej¶ broni, wyzwala energiê (akcja cz±stkowa/bez nara¿ania siê na ataki okazyjne). Osoba u¿ywaj±ca broni na³adowanej mo¿e w przeci±gu 10 tur +1/2 poziomy czaruj±cego wyzwoliæ energiê zawart± w broni trafiaj±c przeciwnika..
Komponent materialny: kawa³ek krzemienia.
 
Acheron Candelabre
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 26
Rejestracja: śr sty 21, 2004 2:20 pm

ndz paź 24, 2004 8:18 pm

Piszê bez polskich znaków bo zazwyczaj mi siê baaradzo spieszy (sorkx za offtopic). Co do nowych czarów przyda³oby siê co¶ na kszta³t Kuli Otiluke'a, tyle ¿e chroni³aby ona przed atakami, ale pozwala³a naszym czarom swobodnie pzrez nia przenikac. Zaló¿my czar trwa³ by 3 rundy i wch³ania³ 1k8 obra¿eñ (max. 15k8). Wiem, ¿e czarodziej z takim czarem by wymiata³, ale od dawna nosi³em siê z pomys³em na podobny czar. Poza tym dorki Sun, ale nie mam Draconomicona. Mój wspania³y MG jeszcze mi nie zarzuci³ :D
 
Djuna
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 138
Rejestracja: wt wrz 14, 2004 7:37 pm

Czary wielkiego iluzjonisty - Krk`a

śr lis 10, 2004 9:48 am

Oto prawdziwa magia. Wszystkie te czary zosta³y stworzone przez Krk`a - wielkiego, niepokonanego, koboldziego iluzjonistê! Porzucony za m³odu odnalaz³ rodzinê w¶ród gnomów ( :mrgreen: ) które go wychowa³y i nauczy³y ¿e to nie rasa a kultura z ma³ych ludzi (cholera jak okre¶laæ wszystkie rasy ³±cznie by nie brzmia³o to tak rzeczowo jak "istoty"?) robi wielkich ludzi. :)

Oto cztery zwoje wykradzione z jego pracowni:

Dziecinny strach
Iluzja (Zjawisko)
[Strach, Wp³ywaj±cy na umys³]
Poziom: Cza/Zak 7
Komponenty: W, S
Czas rzucania: 1 akcja
Zasiêg: Wzrokowy
Cele: Grópa stworzeñ z których ¿adne dwa nie mog± znajdowaæ siê od siebie dalej ni¿ 6m
Czas trwania: 1 runda/2 poziomy
Rzut obronny: Wola (patrz w opisie)
Odporno¶æ na czary: Tak
Dzia³anie: Twoim wrogom wydaje siê ¿e jeste¶ wyj±tkowo straszny (widz± w tobie swoje dawno zapomniane dziecinne lêki). Je¿eli nie uda im siê rzut na wolê uciekaj± z pe³n± prêdko¶ci± jak najdalej od ciebie. Gdy czas zaklêcia minie podmioty nie mog± nadziwiæ siê czemu uciekali – przecie¿ nie by³e¶ a¿ tak straszny. Je¿eli rzut siê powiedzie i tak nie mog± siê skupiæ na walce i otrzymuj± karê z morale –1/4 poziomy do ataku i KP. Kara utrzymuje siê przez czas trwania czaru. Podmiot ucieka a¿ znikniesz z jego oczu: wtedy mo¿e wróciæ. Nie mo¿esz u¿yæ tego czaru dwa razy na jednym podmiocie. Tzn. po rzuceniu tego czaru na podmiot jest on do koñca ¿ycia odporny na ten czar.

Pora¿aj±ce przera¿enie
Iluzja (Zjawisko)
[Strach, Wp³ywaj±cy na umys³]
Poziom: Cza/Zak 7
Komponenty: W, S
Czas rzucania: 1 akcja
Zasiêg: Wzrokowy
Cele: 1 ¿ywe stworzenie/2 poziomy
Czas trwania: Koncentracja
Rzut obronny: Wola (patrz w opisie)
Odporno¶æ na czary: Tak
Dzia³anie: Podmioty widz± co¶ tak strasznego ¿e zastygaj± ze strachu. Ka¿dy z podmiotów w ka¿dej kolejce trwania czaru rzuca na wolê czy mo¿e siê poruszyæ. Je¿eli mo¿e otrzymuje karê z morale -1/4 poziomy do ataku i KP.

Wyimaginowana ¶mieræ
Iluzja (U³uda)
[Wp³ywaj±cy na umys³]
Poziom: Cza/Zak 9
Komponenty: W, S
Czas rzucania: 1 akcja
Zasiêg: Wzrokowy
Cele: 1 ¿ywe stworzenie
Czas trwania: A¿ do zanegowania
Rzut obronny: Nie
Odporno¶æ na czary: Tak
Dzia³anie: Podmiot widzi krainê umar³ych tak jakby chcia³ j± widzieæ. My¶li wiêc ¿e umar³ i nie ma najmniejszej ochoty wracaæ. Wyobra¼nia sama napêdza tê iluzjê – nie musi byæ ona sterowana przez maga. Gdy podmiot zostanie obudzony (mo¿e to zrobiæ tylko iluzjonista który rzuci³ ten czar lub kto¶ kto u¿yje czaru: ¿yczenie, ograniczone ¿yczenie, cud,) przez 1k4+2 dni jest za³amany i chce umrzeæ. Je¿eli nie pope³ni samobójstwa (codziennie rzut na wolê) wszystko wraca do normy. Podmiot nie obudzony umrze z wyczerpania po 1k4+2 dniach.

Bestia
Iluzja (Cieñ)
[Strach]
Poziom: Cza/Zak 9
Komponenty: W, S
Czas rzucania: 1 akcja
Zasiêg: 1km/poziom
Cele: Wszystkie ¿ywe istoty w obszarze dzia³ania
Czas trwania: chwilowy
Rzut obronny: Wola (patrz w opisie)
Odporno¶æ na czary: Nie
Dzia³anie: Z najg³êbszych zakamarków Planu Cienia zostaje wezwana Bestia. Nawet najpotê¿niejszy mag mo¿e utrzymaæ j± tylko przez chwilê – ale to wystarczy by uzyskaæ niszczycielski efekt: ka¿da istota w polu dzia³ania czaru widzi bestiê (Nie da siê przed ni± zamkn±æ oczu ani jej nie zauwa¿yæ. Nawet wie¶niak, na skraju pola czaru, siedz±cy w domu w nienaturalny sposób zobaczy jej obecno¶æ) musi wykonaæ test na wole lub zginie. Czar dzia³a tak¿e na rzucaj±cego.

P.S. Jak chcecie jej opis to poczytajcie apokalipse :). Na polskim przerabiamy Bibliê wiêc mo¿ecie za nied³ugo spodziewaæ siê szarañczy :P. By³em te¿ na AVP wiêc mo¿ecie siê spodzewaæ predzia jako PrC ;-).

EDIT 1: (Nasz z³odziej zatai³ posiadanie tych zwojów... Teraz je mamy ale bêdzie trzeba poszukaæ nowego z³owdzieja)

Symbol wiary
Iluzja (U³uda)
Poziom: Cza/Zak 8
Komponenty: W, S
Czas rzucania: 1 akcja
Zasiêg: Wzrokowy
Cele: Jedna ¿ywa istota
Czas trwania: do koñca twojego ruchu
Rzut obronny: Nie
Odporno¶æ na czary: Tak
Dzia³anie: Iluzjonista wyrysowuje w powietrzu zadziwiaj±cy symbol który widzi tylko podmiot czaru. Budzi on wspomnienia podmiotu, i powoduje chwilowe zachwianie jego równowagi psychicznej (Thx Rend). Od tej pory do zakoñczenia czaru podmiot otrzymuje karê –1/2 poziomy rzucaj±cego do testów woli. Czar ten jest traktowany jak przyspieszony.

Symbol zrezygnowania
Iluzja (U³uda)
Poziom: Cza/Zak 8
Komponenty: W, S
Czas rzucania: 1 akcja
Zasiêg: Wzrokowy
Cele: Jedna ¿ywa istota
Czas trwania: do koñca twojego ruchu
Rzut obronny: Nie
Odporno¶æ na czary: Tak
Dzia³anie: Iluzjonista wyrysowuje w powietrzu zadziwiaj±cy symbol który widzi tylko podmiot czaru. Budzi on najgorsze wspomnienia podmiotu tak ¿e ten nie chce ju¿ walczyæ. Od tej pory do zakoñczenia czaru podmiot otrzymuje karê –1/2 poziomy rzucaj±cego do testów wytrwa³o¶ci. Czar ten jest traktowany jak przyspieszony.
 
Rend
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 3065
Rejestracja: sob paź 05, 2002 9:03 pm

śr lis 10, 2004 2:15 pm

Czary Dziecinny Strach i Porażające Przerażenie wydają sie zbalansowane. Ale karę bym liczył -1 na 4 poziomy maga.
***
Wyimaginowana śmierć. Bez save'a :?: 8O I bez możliwości zdjęcia :?: Ludzie, ale przęgiecie... Czar ten powinien mieć save na Will, i być możliwy do zdjęcia następującymi Heal, Remove Curse, Miracle, Limited Wish, i Wish. Mozna do tego dodać jeszcze Restoration, ale niekoniecznie.
***
Bestia... Eeee 8O 8O 8O O kurde... Czary epickie wysiadają... Pięciu złych magów z tym czarem i nie ma nikogo w mieście, czy rejonie, a po tygodniu na kontynencie...
***
Symbol Wiary, i Symbol Zrezygnowania. Czas rzucania w ten sposób, jak Ty piszesz to jest 1 Swift Action (termin został wprowadzony dopiero w 3.5, i nie ma go w polskiej wersji). Dostaje karę równą połowie swoich poziomów, czy poziomów maga :?: Takie rzeczy się pisze, by gracze się potem nie wykłócali :)
***
<!--QuoteBegin-Diunkaaa+-->
Diunkaaa pisze:
<!--QuoteEBegin-->Budzi on wspomnienia podmiotu i na chwilę zachwiewa (jak to napisać?) jego równowagę psychiczną.

Można napisać jak się nie jest pewnym (ja czasem nie jestem) chociażby tak: Budzi wspomnienia podmiotu, i powoduje chwilowe zachwianie jego równowagi psychicznej ;)
 
Djuna
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 138
Rejestracja: wt wrz 14, 2004 7:37 pm

śr lis 10, 2004 2:26 pm

Bestia (zaraz dopisze) mo¿e zabiæ maga który j± wywo³uje i jego dru¿ynê w taki sam sposób... Taki "Ostatni atut" - dalej uwa¿asz ¿e przesadzone? Symbole dotycz± poziomu rzucaj±cego (tez zaraz zmieniê). Wyimaginowana ¶mieræ jest robiona na zasadzie "Uwiêzienia". Tam tak¿e nie ma rzutu obronnego. Strasznie mnie strasznie zdziwi³o - przecie¿ to przesadzone! No ale jak chc± tak pogrywaæ... ;-). Zaraz zmieniê rzut na "Tak/Nie (zobacz w opisie)" bo w koñcu potem siê rzuca. Mo¿e mnie popraw je¿eli moje my¶lenie jest z³e. Aha - Wyimaginowana ¶mieræ powinna mieæ 9 poziom (literówka) - zaraz zmieniê. Poza tym cel mo¿e byæ jeden a nie 1/2 poziomy :D. Po prostu robi³em czary na szablonie z poprzedniego i nie pozmienia³em wszystkiego... co¶ jeszcze?
 
Awatar użytkownika
Suldarr'essalar
Arcypsion
Arcypsion
Posty: 13173
Rejestracja: sob maja 28, 2005 9:27 pm

śr lis 10, 2004 2:33 pm

Bestja (zaraz dopisze) moze zabic maga który ją wywołuje i jego drużyne w taki sam sposób... Taki "Ostatni atut" - dalej uważasz że przesadzone?
A co jeśli ten czar ma ktoś odporny na iluzje? Za potężne.
 
Djuna
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 138
Rejestracja: wt wrz 14, 2004 7:37 pm

śr lis 10, 2004 2:37 pm

<!--QuoteBegin-Suldarr'essalar+-->
Suldarr'essalar pisze:
<!--QuoteEBegin--><!--QuoteBegin-Rend+-->
Rend pisze:
<!--QuoteEBegin-->
Heal, Remove Curse, Miracle, Limited Wish, i Wish. Mozna do tego dodaæ jeszcze Restoration, ale niekoniecznie.  


Oki doda³em Miracle, Limited Wish, i Wish. Tamte dwa odpadaj± bo to nie klontwa ani choroba tylko wra¿enie.
 
Rend
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 3065
Rejestracja: sob paź 05, 2002 9:03 pm

śr lis 10, 2004 3:01 pm

<!--QuoteBegin-Diunkaaa+-->
Diunkaaa pisze:
<!--QuoteEBegin-->Bestia (zaraz dopisze) może zabić maga który ją wywołuje i jego drużynę w taki sam sposób... Taki "Ostatni atut" - dalej uważasz że przesadzone?

Tak uważam. Niektóre czary epickie nie są tak potężne. To nie ma prawa istnieć w normalnej magii. Wish jesk o wiele słabszy...
Ponadto ten czaar nie wymaga żadnego innego komponentu poza Verbal i Somatic... A powinien chociaż XP posiadać... I to sporo...
Poza tym nie jestem pewien czy nie istnieją prestiżówki dające odpornośc na czary z deskryptorem [Fear].
No i jeszcze ten zasięg... W kilometrach :?:
 
Djuna
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 138
Rejestracja: wt wrz 14, 2004 7:37 pm

śr lis 10, 2004 3:06 pm

<!--QuoteBegin-Rend+-->
Rend pisze:
<!--QuoteEBegin--><!--QuoteBegin-Diunkaaa+-->
Diunkaaa pisze:
<!--QuoteEBegin-->Bestia (zaraz dopisze) mo¿e zabiæ maga który j± wywo³uje i jego dru¿ynê w taki sam sposób... Taki "Ostatni atut" - dalej uwa¿asz ¿e przesadzone?

Tak uwa¿am. Niektóre czary epickie nie s± tak potê¿ne. To nie ma prawa istnieæ w normalnej magii. Wish jesk o wiele s³abszy...
Ponadto ten czaar nie wymaga ¿adnego innego komponentu poza Verbal i Somatic... A powinien chocia¿ XP posiadaæ... I to sporo...


Ile proponujesz? A moze po prostu bestja powstaje z maga zabijaj±c go? Takie kamikadze? To chyba by by³o dobre?

Poza tym nie jestem pewien czy nie istniej± presti¿ówki daj±ce odporno¶c na czary z deskryptorem [Fear].


Przecie¿ to nie uznaje rzutu obronnego i odporno¶ci na magiê? Pisze wyra¼nie...

No i jeszcze ten zasiêg... W kilometrach :?:


To ca³y urok tego czaru :D - kto¶ dobry tego nie u¿yje bo bêdzie mia³wy¿uty sumienia ¿e wybije ca³± wioskê a kto¶ z³y nie bêdzie mia³ zamiaru ryzykowaæ (stara wersja)/umieraæ (nowa koncepcja :) ).
 
Rend
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 3065
Rejestracja: sob paź 05, 2002 9:03 pm

śr lis 10, 2004 3:12 pm

Niewrażliwośc na takie efekty oznacza że dana postać po prostu ignoruje taki czar... I tyle... Niezależnie, czy czar uznaje, czy czy nie uznaje rzut obronny. A Spell Resistance to jest coś zupełnie innego.
A proponuję zapoznać się z epickimi czarami. Zobaczysz wtedy że Twój czar tam pasuje, a nie do normalnych czarów na dziewiąty krąg.
 
Djuna
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 138
Rejestracja: wt wrz 14, 2004 7:37 pm

śr lis 10, 2004 3:17 pm

<!--QuoteBegin-Rend+-->
Rend pisze:
<!--QuoteEBegin-->Niewra¿liwo¶c na takie efekty oznacza ¿e dana postaæ po prostu ignoruje taki czar... I tyle... Niezale¿nie, czy czar uznaje, czy czy nie uznaje rzut obronny. A Spell Resistance to jest co¶ zupe³nie innego.


A gdybym napisa³ ¿e nie uznaje ¿adnych niewra¿liwo¶ci? I da³ to kamikadze? Wtedy by sie nadawa³ by sobie darowaæ? ;-)


A jak ta wimaginowana ¶mieræ? po zmianach mo¿e byæ?
 
Awatar użytkownika
AdamWaskiewicz
Szef działu
Szef działu
Posty: 5700
Rejestracja: śr lut 05, 2003 1:06 pm

śr lis 10, 2004 3:20 pm

<!--QuoteBegin-Diunkaaa+-->
Diunkaaa pisze:
<!--QuoteEBegin-->A gdybym napisa³ ¿e nie uznaje ¿adnych niewra¿liwo¶ci? I da³ to kamikadze? Wtedy by sie nadawa³ by sobie darowaæ? ;-)


Nie nadawa³by siê - zbyt ³atwo by³oby obej¶æ jego "straszn± wadê" daj±c jakiemu¶ oczarowanemu / zdominowanemu s³ugusowi do przeczytania pergamin z zapisanym zaklêciem, uprzednio wycofuj±c siê (choæby teleportacj±) poza obszar jego dzia³ania.

Pozdrawiam,
Adam
 
Rend
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 3065
Rejestracja: sob paź 05, 2002 9:03 pm

śr lis 10, 2004 3:29 pm

Diunkaaa, zobacz czary epickie, zobacz czary w "Player's Handbook"... A teraz poptarz na swój czar. Do której kategorii, by bardziej pasował :?:
I jeszcze jedno. Piszesz że Wyimaginowana Śmierć jest robiona na podstawie Uwięzienia. Tylko że ten czar pozwala odzyskać uwięzionego, za pomocą czaru Freedom, a w 3.5 ponadto posiada save'a na Will. Po zmianach jest mocna, ale wydaje mi się ze ujdzie... Chociaż wypadałoby by dało sie uwaolnić nie używając czarów drenujących doświadczenie. Ale w sumie jest w porządku.
 • 1
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 10

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość