Zrodzony z fantastyki

 
Awatar użytkownika
Cahir
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1276
Rejestracja: pt cze 06, 2003 8:31 am

Bregan D'aerthe

ndz lis 21, 2004 5:23 pm

Witam wszystkich!

Poszukuję aktualnych informacji o Bregan D'Aerthe. Kto jest obecnie przywódcą?Jak wygląda teraz hierarchia i struktura kompanii?Co się ostatnimi czasy wydarzyło w ekipie?Jakie były okoliczności odejścia Jarlaxle (nie czytałem jeszcze ani Bezgłośnej klingi, ani Sługi Reliktu). Byłbym bardzo wdzięczny o szczegółowe informacje.
 
Ais Seveu
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 223
Rejestracja: pn lip 14, 2003 11:21 pm

ndz lis 21, 2004 6:17 pm

Hm... pewnie ci zepsujê zabawê, ale sam o to prosisz. Tyle dzieje siê w Bezg³o¶nej Klindze i S³udze Reliktu:

Jarlaxle próbowa³ rozci±gn±æ swoje wp³ywy na powierzchniê - a dok³adniej utworzyæ bazê w Calimporcie i zwiêkszyæ handel z Menzoberranzan. Wspó³pracuje w tym celu z Entrerim i przejmuje Gildiê Basadoni. W miêdzyczasie nasz znajomy tropiciel chce zniszczyæ artefakt znany z Trylogii Doliny Lodowego Wichru, Crenshinibon. Na drodze do Cadderly'ego, który ma im w tym pomóc, staje im Jarlaxle. Przy okazji przekonuje Entreriego, ¿e uda³o mu siê zabiæ Drizzta (który tak naprawdê zosta³ uzdrowiony czarami kap³añskimi zes³anymi przez... Lloth :P).

Po zdobyciu kryszta³owego reliktu staje siê nieostro¿ny (ogólnie ksi±¿ka sprowadza siê do typowo salvatore'skich rozwa¿añ o tym, kto kontroluje kogo), tworzy kilka Cryshal Tirith i niemal doprowadza do odkrycia przez mieszkañców powierzchni obecno¶ci drowów. Takie ryzyko sprawia, ¿e jego porucznicy (czarodziej Rai'gy i psionik Kimmuriel Oblodra) uznaj±, i¿ nie jest on d³u¿ej w stanie kontrolowaæ Bregan D'aerthe i próbuj± go wyeliminowaæ. Ratuje go przed tym Entreri, który zdaje sobie sprawê, ¿e tylko Jarlaxle stoi miêdzy nim a 'nielubi±cymi go' mrocznymi elfami. Zdaje sobie sprawê, ¿e relikt jest niebezpieczny i postanawia go zniszczyæ (!). Dlatego... razem z Jarlaxle'm id± do Cadderly'ego i pomagaj± mu tego dokonaæ. No có¿, oszczêdzili Drizztowi i spó³ce roboty :D. Potem spotykaj± Kimmuriela Oblodrê, który ich ¶ciga³ (a który relikt zamierza³ przekazaæ ilithidom) i Jarlaxle zostawia mu w³adzê nad organizacj±. Przy okazji wyja¶nia siê kwestia jego pochodzenia.
 
Awatar użytkownika
Kejmur
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1684
Rejestracja: wt cze 15, 2004 4:35 pm

ndz lis 21, 2004 6:33 pm

Po zdobyciu kryształowego reliktu staje się nieostrożny (ogólnie książka sprowadza się do typowo salvatore'skich rozważań o tym, kto kontroluje kogo), tworzy kilka Cryshal Tirith i niemal doprowadza do odkrycia przez mieszkańców powierzchni obecności drowów.


Właściwie to Crenshinibion w końcu przejął nam nim kontrolę. Może to za dużo powiedziane. Zaczął nim manipulować, a Jarlaxle słuchał jego sugestii.
NIE CZYTAJ DALSZEJ CZęŚCI, BO ZEPSUJę CI FRAJDę CZYTANIA. TAKŻE NIE RADZę TYM, KTÓRZY JESZCZE NIE CZYTALI SŁUGI RELIKTU. NA WŁASN? ODPOWIEDZIALNOŚć !!!!


Przy okazji wyjaśnia się kwestia jego pochodzenia.


<span style='color:white'>Hmmmm jeśli mam być szczery, zakończenie było bardzo zaskakujące łamiące wszelkie reguły kultury drowów. Jarlaxle jest trzecim synem domu Baenre, braciszkiem Gromph'a i Berg'inyona.</span>
 
Awatar użytkownika
Cahir
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1276
Rejestracja: pt cze 06, 2003 8:31 am

ndz lis 21, 2004 10:29 pm

Dzięki za informacje. Czy wiadomo coś więcej na temat Kimmuriela Oblodory, a także na temat ogólnej struktury Bregan D'aerthe?
 
Ais Seveu
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 223
Rejestracja: pn lip 14, 2003 11:21 pm

pn lis 22, 2004 2:40 pm

Nie znalaz³am nigdzie rozpiski Kimmuriela, a jako ¿e nie posiadam Underdark, piszê to tylko na podstawie ksi±¿ek. Wiadomo, ¿e Jarlaxle ocali³ go, gdy Dom Oblodra zosta³ zniszczony (w Mrocznym Oblê¿eniu mo¿na znale¼æ opis tego wydarzenia). Poniewa¿ nie zosta³y nigdzie wymienione jego nie-psioniczne umiejêtno¶ci, jest prawdopodobnie po prostu wysokopoziomowym psionem - na pewno ma dostêp do mocy wymiarowe drzwi, ró¿nych teleportacji, czego¶ w rodzaju bariery energetycznej (ale poch³oniêta energia musi zostaæ wyzwolona np. atakiem dotykowym, a nie za pomoc± ¶wiat³a; nadmiar energii zabija osobê otoczon± barier±), a tak¿e do nastêpuj±cych technik obrony psionicznej: wie¿a ¿elaznej woli i znieczulenie umys³u.

Entrerim i Jarlaxle podró¿uj± teraz razem po powierzchni, a mroczny elf u¿ywa niemagicznego 'przebrania' - podaje siê za Drizzt'a Do'Urdena. Jeszcze trochê i te ksi±¿ki zaczn± siê robiæ ¶mieszne na si³ê...
 
Dark_Elf
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 24
Rejestracja: pt cze 18, 2004 12:12 pm

pn lis 22, 2004 7:39 pm

<!--QuoteBegin-Ais Seveu+-->
Ais Seveu pisze:
<!--QuoteEBegin-->Przy okazji przekonuje Entreriego, że udało mu się zabić Drizzta (który tak naprawdę został uzdrowiony czarami kapłańskimi zesłanymi przez... Lloth ).


Tak dokładnie to... Jarlaxe nie musi przekonywać Enteneriego, że zabił Drizzta... bo Enterei zabił Drizzta. Z małą ( no... może całkiem sporą... :D ) pomocą psioniki... a więc Drizzt nie był uleczony... ale wskrzeszony. Dzieki Lloth 8O .

<!--QuoteBegin-Ais Seveu+-->
Ais Seveu pisze:
<!--QuoteEBegin-->Wiadomo, że Jarlaxle ocalił go, gdy Dom Oblodra został zniszczony


I tu kolejny błąd... dokładnie czytając Sługe Reliktu oraz Bezgłośną Klingedowiadujemy się, że Kimmuriel został wygnany już wcześniej ze swego domu... nie pamietam zbyt dobrze, ale chyba jakieś zatargi ze swoimi siostrami...

<!--QuoteBegin-Ais Seveu+-->
Ais Seveu pisze:
<!--QuoteEBegin-->i Jarlaxle zostawia mu władzę nad organizacją


Ale obiecuje, że kiedyś wróci i wspólnie będą rzadzić.

Kejmur... co do twego tekstu napisanego na biało. Jest dość powazny błąd w dziełach Salvatore'a ponieważ oznacza, że sam Berg'inyon powinien zostać poświęcony. Pamietaj, że pomiędzy. Gromphem a Berg'inyonem był jeszcze Dantrag... arcyrywal Zaka...
 
Awatar użytkownika
Kejmur
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1684
Rejestracja: wt cze 15, 2004 4:35 pm

pn lis 22, 2004 7:55 pm

Kejmur... co do twego tekstu napisanego na biało. Jest dość powazny błąd w dziełach Salvatore'a ponieważ oznacza, że sam Berg'inyon powinien zostać poświęcony. Pamietaj, że pomiędzy. Gromphem a Berg'inyonem był jeszcze Dantrag... arcyrywal Zaka...


Przyznaję twojemu rozumowaniu rację, jednak to jest dom Baenre, pierwszy dom Menzoberranzan i mimo wszystko są ponad ustalonymi prawami. Masz rację, przeoczyłem to. Pozdrawiam.
 
Ais Seveu
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 223
Rejestracja: pn lip 14, 2003 11:21 pm

wt lis 23, 2004 4:29 pm

Tak dok³adnie to... Jarlaxe nie musi przekonywaæ Enteneriego, ¿e zabi³ Drizzta... bo Enterei zabi³ Drizzta. Z ma³± ( no... mo¿e ca³kiem spor±...  ) pomoc± psioniki... a wiêc Drizzt nie by³ uleczony... ale wskrzeszony. Dzieki Lloth  .

Mo¿e i tak. Ale nie jest to jasno powiedziane. Równie dobrze móg³ byæ dopiero na skraju ¶mierci. Chyba, ¿e w dalszych ksi±¿kach jest o tym wzmianka.

I tu kolejny b³±d... dok³adnie czytaj±c S³uge Reliktu oraz Bezg³o¶n± Klingedowiadujemy siê, ¿e Kimmuriel zosta³ wygnany ju¿ wcze¶niej ze swego domu... nie pamietam zbyt dobrze, ale chyba jakie¶ zatargi ze swoimi siostrami...

*czyta uwa¿nie S³ugê Reliktu* A faktycznie.

Jest do¶æ powazny b³±d w dzie³ach Salvatore'a poniewa¿ oznacza, ¿e sam Berg'inyon powinien zostaæ po¶wiêcony. Pamietaj, ¿e pomiêdzy. Gromphem a Berg'inyonem by³ jeszcze Dantrag... arcyrywal Zaka...

Hm... Nie znam ¿adnych oficjalnych dodatków o drowach, ale wydawa³o mi siê zawsze, ¿e chodzi tylko o tego, który urodzi siê jako trzeci... Chocia¿ z tym przechodnim starszeñstwem w Menzoberranzan to mo¿e byæ ró¿nie.
 
Dark Dar
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 270
Rejestracja: sob lip 26, 2003 5:08 pm

wt lis 23, 2004 8:50 pm

W sumie nie wiadomo czy faktycznie nie jest po¶wiêcany tylko 3 syn, a wiêc Berg'inyon by³by wtedy spokojny (w koñcu jest najm³odszy... 4). To ¿e trzeciemu siê uda³o chyba niewiele zmienia...
 
Ais Seveu
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 223
Rejestracja: pn lip 14, 2003 11:21 pm

śr lis 24, 2004 7:30 pm

Albo nawet pi±ty... Dantrag wcale nie musia³ (choæ móg³) byæ starszy od Jarlaxle'a - w koñcu skoro w takim dziewi±tym domu mo¿na zabiæ starszego brata, to czemu w pierwszym nie - ¿ycie drowa rzecz niebezpieczna.

W³a¶nie, czy Bregan D'aerthe pojawia siê w 'Wojnie Pajêczej Królowej'? Nie czyta³am [jeszcze] tej serii.
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

śr lis 24, 2004 8:41 pm

<!--QuoteBegin-Ais Seveu+-->
Ais Seveu pisze:
<!--QuoteEBegin-->[...]czy Bregan D'aerthe pojawia siê w 'Wojnie Pajêczej Królowej'? Nie czyta³am [jeszcze] tej serii.

Tak, a Valas Hune ("przewodnik") jest nawet jedn± z wa¿niejszych postaci fabu³y.
 
Drolnar
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 182
Rejestracja: pt gru 10, 2004 8:28 pm

pt gru 24, 2004 12:43 pm

Valas Hune, zwiadowca jeden z g³ównych bohaterów Wojny Pajêczej Królowej, obok Pharauna, Quenthel, Triel, Jegreda, Rylda...

IMO bardzo fajna postaæ, Tancerz Cienia walcz±cy swoimi dwoma kukrisami...
 
MoonDark__
Nowy użytkownik
Nowy użytkownik
Posty: 1
Rejestracja: pn maja 16, 2005 7:22 pm

pn maja 16, 2005 7:30 pm

Tak Vlas Hune jest tylko zwiadowc± i nie jest zbyt wa¿ny w Bregan D'aerthe... Enteri i Jarlaxe s± gdzie¶ na powierzchni. Wiêc raczej nie wiadomo kto jest przewódc± tej potêznej gildii mê¿czyn... :D
 
Awatar użytkownika
Kejmur
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1684
Rejestracja: wt cze 15, 2004 4:35 pm

pn maja 16, 2005 8:13 pm

Tak Vlas Hune jest tylko zwiadowcą i nie jest zbyt ważny w Bregan D'aerthe... Enteri i Jarlaxe są gdzieś na powierzchni. Więc raczej nie wiadomo kto jest przewódcą tej potęznej gildii mężczyn...


SPOILER:
<span style='color:white'>
Jarlaxle oddał dobrowolnie władzę Kimmurielowi Oblodra nad Bregan D'aerthe</span>
 
Drolnar
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 182
Rejestracja: pt gru 10, 2004 8:28 pm

czw sty 05, 2006 3:43 pm

Tak na prawdê Jarlaxle wcale nie musia³ byæ 3 synem domu Baenre, ale moim zdaniem by³ :wink:, a jego "cudowne" (przypadkowe?) ocalenie wyja¶nione bêdzie w dylogi o jego przygodach na powierzchni z Artemisem, mo¿e stara Yvonne mia³a jakie¶ widzenie podczas porodu :wink: Niemniej jednak jest to ciekawe, czy ona wiedzia³a, ¿e stoj±cy przed ni± szef Bregan D'aerthe, jest jej synem (nigdzie nie by³o to wprost napisane)... Zawsze lubi³em Jarlaxla cwaniaka, g³ównie za jego klasê... :)

Co do po¶wiêcania 3 synów, jest to tylko tradycja i chyba nie trzeba jej przestrzagaæ, jako przyk³ad mo¿e s³u¿yæ Drizzt Do'Urden (po Nalfeinie i Dininie, trzeci syn), który by³ ju¿ blisko ¶mierci, ale uratowa³ go Dinin, a mo¿e - Nalfein :)
 
Awatar użytkownika
Suldarr'essalar
Arcypsion
Arcypsion
Posty: 13173
Rejestracja: sob maja 28, 2005 9:27 pm

czw sty 05, 2006 3:54 pm

jako przykład może służyć Drizzt Do'Urden (po Nalfeinie i Dininie, trzeci syn), który był już blisko śmierci, ale uratował go Dinin, a może - Nalfein :)
Uratował go jeden z braci zabijając drugiego. Zatem Drizzt z trzeciego syna stał się drugim, a co za tym idzie nie "kwalifikował się" do eksterminacji (tym bardziej, że dom Do'Urden potrzebował maga).
 
cisu
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 36
Rejestracja: pn cze 27, 2005 10:00 am

pt lut 10, 2006 7:48 pm

ciekawi mnie jeszcze jedno.<br />czemu właściwie Lolth wskrzesiła/uleczyła Drizzta??
 
Rizzen Kilsek
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 59
Rejestracja: pt lut 10, 2006 2:08 pm

pt lut 10, 2006 8:27 pm

Dokładniej to Rai'gy mag/kapłan LOLTH ( zawsze myślałem że kler Lolth składa się z samych kobiet)na służbie Braegan - Daerthe uleczył Drizzta na polecenie Jarlaxla. Stało się to po walce z Entrerim w Cryshal - Tirith stworzonej przez Jarlaxla.
 
Rizzen Kilsek
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 59
Rejestracja: pt lut 10, 2006 2:08 pm

sob lut 11, 2006 8:12 am

Fakt, w ¿adnym podrêczniku nie zosta³o napisane ¿e kap³an mo¿e leczyæ jedynie osoby odpowiadajace jego bóstwu ( by³o tak jednak w ka¿dej ksi±¿ce w której wystêpowali kap³ani). Bóstwa nie s± a¿ tak g³upie. Wiedz± komu i poco urzyczaja mocy.Sprawa Jarlaxla: Ten najemnik by³ "przyjacielem" Zaknafeina" o ile Drow mo¿e mieæ przyjació³. To by³ jeden z powodów przychylno¶ci dla Drizzta.
 
Awatar użytkownika
Zireael
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 3534
Rejestracja: wt maja 24, 2005 3:11 pm

śr lut 15, 2006 1:43 pm

W Demihuman Deities było napisane, że kler Lloth składa się w 4% z mężczyzn (w nielicznych miastach) a w 96% z kobiet.
 
Rizzen Kilsek
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 59
Rejestracja: pt lut 10, 2006 2:08 pm

czw lut 16, 2006 10:47 pm

Nie znam tego podręcznika, lecz dziekuję za uzupełnienie mojej wiedzy.<br /><br />Wiesz może Zireael'u jakie czynniki powodują przyjęcie mężczyzn do kleru Lolth i jak są oni traktowani wsród "prawowitych" posiadaczy mocy zesłanej przez Pajęczą Królową?
 
Awatar użytkownika
Druss
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 671
Rejestracja: śr kwie 11, 2007 5:26 pm

pt mar 10, 2006 9:16 pm

Dwie rzeczy.<br /><br />Pierwsza: Zwróćcie uwage, że czary bóg zsyła ale kiedy już to zrobi nie może ich odebrać. Może co najwyżej ich więcej nie dac. Czary są mocą którą posiada w danej chwili kapłan a modlitwa jest jedynie sposobem jej uwolnienia. Gdyby było tak, że kapłan dostaje czar w danym momencie to nie musiałby ich zapamiętywać. Przykład: Po zniknięciu Lloth (Wojna Pajeczej Królowej) kilka razy było opisane, że kapłanka "zaoszczędziła" jakiś czar lub już zurzyła wszystkie które jej zostały.<br /><br />Druga: Poświęca się 3 syna ale nie 4. Możliwe, że zabili 3 syna a Jarlaxle urodził się jako 4. Poza tym czego wy oczekujecie? Pisarze nie pamiętają każdego słowa napisanego przez siebie. Nie raz to zauważyłem zwłaszcza u R.A. który to często myli wydarzenia i lata. Patrz wiek Drizzta-ciągle się zmienia. Dla zainteresowanych odsyłam do lektury pierwszych 4 tomów. W "Kryształowym Relikcie" dowiadujemy się, że Drizzt ma ok 200 lat... Nie ma co się szczegółów czepiać.<br /><br />Pozdrawiam<br />D
 
Rizzen Kilsek
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 59
Rejestracja: pt lut 10, 2006 2:08 pm

sob mar 11, 2006 7:44 am

Móg³by¶ Druss'ie podaæ stronê, na której znalaz³e¶ wypowied¼ na temat tych 200 lat ?
 
Awatar użytkownika
Aragathor Roaringflame
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 6202
Rejestracja: wt lis 26, 2002 5:52 pm

sob mar 11, 2006 9:20 am

Zwróćcie uwage, że czary bóg zsyła ale kiedy już to zrobi nie może ich odebrać.
<br />Pudło, każde bóstwo może od ręki odebrać moc wyznawcy (czary i zdolności pochodzące od bóstwa).<br />To nie tak że łaska jest zsyłana bezpowrotnie.<br /><br />
W "Kryształowym Relikcie" dowiadujemy się, że Drizzt ma ok 200 lat... Nie ma co się szczegółów czepiać.
<br />Hmm, Drizzt ma ok 70 lat. W kilku książkach jest podkreślane to że nie osiągnął jeszcze dorosłości.
 
Awatar użytkownika
Zireael
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 3534
Rejestracja: wt maja 24, 2005 3:11 pm

sob mar 11, 2006 12:09 pm

Napisano tylko że w niektórych mniej konserwatywnych miastach mężczyźni mogą być kapłanami Lloth. Nie mogą jednak przekroczyć 6. poziomu chyba że są wyjątkowo potężni. I ta zasada chyba dotyczy ogólnie przyjmowania ich do kleru Lloth.
 
Awatar użytkownika
Druss
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 671
Rejestracja: śr kwie 11, 2007 5:26 pm

sob mar 11, 2006 12:20 pm

Aragathor Roaringflame fakt, może zabrać czary ale czy uważasz, że Lloth w tej właśnie chwili patrzyła na tamtą sytuacje? Chodziło mi poprostu o to, że nie musiała pozwolić na wskrzeszanie Drizzta, mogła co najwyżej zabronić ale to musiałoby się stać gdyby akurat patrzyła i przewidziała co jej kapłan zrobi. O to mi chodziło tylko, że może źle to opisałem.<br /><br />Drizzt jest jeszcze młody i nie skończył nawet 70 lat (w zależności od ksiązki oczywiście może być młodszy) ale w KR znajduje (nie pamiętam strony) że ma 200 lat. Tylko w tej książce i tylko raz i jest to wybitnie błędem.<br /><br />Pozdrawiam<br />D<br /><br />-----------------------------------------------------<br />EDIT:<br /><br />To specjalnie dla Ciebie Aragathor Roaringflame.<br />
Salvatore: Hmmm, depends on which timeline we're using. As of right now, I'd put him between 75 and 80. In the first printing of "The Crystal Shard," it said he was a couple of centuries old, but I changed that when I wrote the Dark Elf Trilogy.
<br />Wypowiedź samego autora ze strony Wizardów a konktetnie http://www.wizards.com/default.asp?x=books...housandorcschat .<br />I kto miał racje? Kto? :mrgreen:<br /><br />Jak ja lubie pokazywać moderatorom, że nie są nieomylni :mrgreen: (zwłaszcza tym z którymi zdarzyło mi się mieć dłuuuuugą dyskusje)<br /><br />Pozdrawiam<br />Druss
 
Renal Krwawy Skalp
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 46
Rejestracja: śr lip 04, 2007 6:01 pm

śr wrz 05, 2007 6:37 pm

Wiecie może jaki Jarlaxle ma poziom (wiem że kiedyś miał 17 wojownika)?
 
Awatar użytkownika
Renald
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 444
Rejestracja: ndz maja 14, 2006 5:55 pm

śr wrz 05, 2007 6:55 pm

Renal Krwawy Skalp pisze:
Wiecie może jaki Jarlaxle ma poziom (wiem że kiedyś miał 17 wojownika)?

Nie Pisz dwóch postów pod rząd.
Co do Jarlaxle’a, to według niedawno wydanego w Polsce Podmroku, ma on już 18 poziom Wojownika.

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość