Zrodzony z fantastyki

 
Drolnar
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 182
Rejestracja: pt gru 10, 2004 8:28 pm

sob sty 15, 2005 12:06 pm

Dream Team:

Wojownik, Paladyn, Tropiciel (3.5 najlepiej), Kap³an, Czarodziej, £otr (mój ulubiony;-)

Taka Dru¿yna jest uniwersalna i bardzo mocna poprzez takie po³±czenie.

A oto moja wymarzona, silna i bardzo ciekawa dru¿yna:

Cz³owiek Wojownik Neutral (z t± postaci± mo¿esz zrobiæ wszystko)
Cz³owiek Paladyn Praworz±dny Dobry (nieskazitelne Dobro)
Elf Tropiciel Neutralny Dobry
-Dowolna- Kap³an -Dowolny-
Drow Czarodziej Chaotyczny Z³y
Drow £otrzyk Chaotyczny Z³y

Dru¿yna bardzo ciekawa poprzez zestawienie kontrastuj±cych charakterów oraz ras z czego powinna wynikn±æ bardzo fajna i wymagaj±ca dla graczy do prowadzenia dru¿yna. (ci±g³e k³ótnie pomiêdzy drowami, a elfami (gdzieby tu wbiæ sztylet))
Je¶li tylko gracze stan± na wysko¶ci zadania....
Najtrudniejszym elemntem jest motyw dlaczego podró¿uj± razem, lub dlaczego nadal WSZYSCY podró¿uj± razem, ale to ju¿ pozostawiam dla ciebie... :wink:

Powodzenia
 
Nazzgul
Nowy użytkownik
Nowy użytkownik
Posty: 6
Rejestracja: sob sty 15, 2005 11:28 am

sob sty 15, 2005 12:08 pm

Chyba ju¿ wiem z jakich postaci bêdzie siê sk³adaæ mój "Dream Team" :

- Kap³an (by leczy³ innych graczy)
- £otrzyk (on zajmie sie pu³apkami i zamkniêtymi zamkami)
- Barbarzyñca (bêdzie sieka³ toporem przyeciwników :D)
- Czarodziej (bêdzie mia³ za zadanie wspomagaæ czarami Team)
- oraz mo¿e Druid (wiadomo on za¶ bêdzie wzywa³ "kolegów" do pomocy)

Wed³óg mnie to "Dream Team", czy dobrze wybra³em ? a Mo¿e macie inne pomys³y ? 8) :D
 
Drolnar
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 182
Rejestracja: pt gru 10, 2004 8:28 pm

sob sty 15, 2005 12:21 pm

IMo - nie :wink:

W ten sposób Mamy tak± sytuacjê:

           x               x                

x                      £tr (niewidzialny)       x                       (x to wrogowie)                           BrbDruid (chowa siê :P)      Kp³ (leczy BRb, w wolnych chwilach walczy)                        Czr (czarami ich)W przypadku du¿ej ilo¶ci wrogów czê¶æ idzie na osamotnionego Brb (mog± go np. otoczyæ)
Czê¶æ zabija po kolei Kap³ana, które np. leczy Brb gdy tamten ginie, nastêpnie Czarodziej, który ratuje siê swoimi czrami (wy³±czony z walki), druid robi swoje i te¿ w koñcu zginie, a taki ³otr w koñcu siê ujawni i bêdzie zwiewa³, chyba ¿e jest lojalny :P)
Podsumowuj±c z przodu nie powinien staæ jeden zbrojny.

P.S.
Ten przyk³ad jest bardzo ogólnikowy, ale chcia³em tylko przekazaæ sens, wiêc prosze siê nie "czepiaæ" jaki¶ niezgodno¶ci :wink:
 
Sołtys
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 193
Rejestracja: wt paź 21, 2003 5:30 pm

sob sty 15, 2005 12:21 pm

<!--QuoteBegin-Drolnar+-->
Drolnar pisze:
<!--QuoteEBegin-->Cz³owiek Wojownik Neutral (z t± postaci± mo¿esz zrobiæ wszystko)
Cz³owiek Paladyn Praworz±dny Dobry (nieskazitelne Dobro)
Elf Tropiciel Neutralny Dobry
-Dowolna- Kap³an -Dowolny-
Drow Czarodziej Chaotyczny Z³y
Drow £otrzyk Chaotyczny Z³y


Pomys³ fajny, tylko jeden problem - "paladyn nigdy nie bêdzie ¶wiadomie towarzyszy³ z³yb bohaterom" ["Podrêcznik Gracza", str.46]
 
Drolnar
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 182
Rejestracja: pt gru 10, 2004 8:28 pm

sob sty 15, 2005 12:30 pm

Drogi So³tysie zapominasz o tym, ¿e MP mo¿e WSZYSTKO :wink:
Je¶li odpowiednio dopasuje siê fabu³ê to my¶lê, ¿e da siê przekonaæ takiego pala do podrózy ze z³ymi drowami....
Np. Dru¿yna jest z³o¿ona z najwspanialszych przedstawicieli swoich ras, aby zaradziæ z³u czj±cemu siê w Zabzdzichowie Dolnym, tylko oni mog± zniszczyæ to z³o, je¶li zgin± to Georgia Wschodnia te¿, ich najwa¿niejszym problemem jest pokonaæ w³asne uprzedzenia i zjednoczyæ siê, bo to jest warunkiem ich przetrwania. Paldyn mo¿e wtedy prze³o¿yæ obowi±zek ratowania ludzi nad uprzedzenia do z³a itp.
To by³ tylko przyk³ad, ale my¶lê, ¿ê Nazzgul co¶ by sobie wymy¶li³... :wink:
 
Awatar użytkownika
Elvin
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 655
Rejestracja: ndz sie 21, 2005 6:45 pm

sob sty 15, 2005 1:14 pm

Taki temat już jest, a przynajmniej bardzo podobny.. tutaj
 
Wanderer
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 465
Rejestracja: wt paź 26, 2004 9:39 pm

sob sty 15, 2005 1:23 pm

Tutaj ju¿ dyskutowano na podobny temat. (ale widzê, ¿e nie by³em pierwszy :) )

Obiektywnie:
Sk³ad: Wojownik (Fighter, Paladyn, Barbarzyñca, Ranger) + Zwiadowca (Rogue, Bard, Ranger) + Czarownik (Mag, Sorcerer, Bard) + Medyk (Cleric, Druid) jest w zasadzie najbardziej wszechstronny i "podrêcznikowy" (jest to IMHO dru¿yna sztampowa a¿ do obrzydzenia ;) ). Radzi sobie z wiêkszo¶ci± sytuacji, ze zró¿nicowanymi przeciwnikami i zagro¿eniami typu pu³apki-czary-z³o¶liwo¶æ MP. Jest to jednocze¶nie najmniej wyspecjalizowana dru¿yna - oczywiste jest, ¿e walczy gorzej ni¿ grupka fighterów, czaruje gorzej ni¿ 4 magów itd. Je¿eli sesje i wyzwania na nich maj± byæ zró¿nicowane, bêdzie najlepszym wyborem, je¿eli jednak MG zamierza prowadziæ w jakiej¶ ustalonej konwencji (dworskie intrygi, przygody w dziczy, wojny magów itd.) to oczywi¶cie lepiej jest zrobiæ dru¿ynê wyspecjalizowan± (intrygi: bardowie, ³otrzykowie, magowie; przygody w dziczy: rangerzy, druidzi, barbarzyñcy itd.). A konwencji jest tak du¿o, ¿e chyba nie ma co wymieniaæ konkretnych sk³adów - najlepiej, gdy MP zawczasu przedstawi krótk± charakterystykê przygód, które zamierza poprowadziæ, a gracze pójd± mu na rêkê z postaciami.

Subiektywnie: :)
Ja nie lubiê, gdy gracze tworz± postacie "pod MG" lub razem buduj± uzupe³niaj±c± siê dru¿ynê - u mnie ka¿dy gra kim chce, a dopiero pó¼niej staram siê po³±czyæ fabularnie bohaterów, przezwyciê¿yæ ich ró¿nice i animozje itd. Gdy "dru¿yna" jest zró¿nicowana, chaotyczna i ma wiele s³abych stron, jest po prostu ciekawiej! Gdyby gracze mieli receptê na ka¿de wyzwanie, które przed nimi postawiê, nie by³oby chyba ¿adnej przyjemno¶ci z grania, napiêcia, emocji...
Obecna (i jedyna) dru¿ynka, której "regularnie" prowadzê (ponad 5 latek) to (nie wdaj±c siê w szczegu³y): wojownik, wojownik/mag, z³odziej. Do tego dochodz± "bohaterowie towarzysz±cy": paladyn, bard, z³odziej i 3 wojowników. Jak widaæ dru¿yna w tym sk³adzie le¿y pod wzglêdem magii i leczenia, ale gra siê bardzo przyjemnie, bo od czasu do czasu gracze mog± baæ siê o swoje postacie, przejmowaæ ich losami, ekscytowaæ podczas decyduj±cych rzutów, martwiæ o stan HP...
Spróbujcie graæ dru¿ynami niewyspecjalizowanymi i u³omnymi pod wieloma wzglêdami - mo¿e uda Wam siê odnale¼æ w tym wiêcej przyjemno¶ci :D

Pzdr
 
Nazzgul
Nowy użytkownik
Nowy użytkownik
Posty: 6
Rejestracja: sob sty 15, 2005 11:28 am

sob sty 15, 2005 2:05 pm

Z drugiej strony Wanderer ma racje coto za przyjemno¶æ grac ustawionymi postaciemi wed³óg "kaprysu" MG... Ka¿dy gracz ma prawo do stworzenia postacie najlepszej dla niego a nie dla MG... Postaram siê ¿eby tak w³a¶nie by³o... :wink: ale i tak dalej proponujcie "Dream Teamy" :D
 
Drolnar
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 182
Rejestracja: pt gru 10, 2004 8:28 pm

sob sty 15, 2005 2:13 pm

Oczywi¶cie, ¿e lepiej jest graæ urozmaicon± dru¿yn±, dlatego w³a¶nie poda³em ci moj± propozycjê ciekawej mieszanki charakterów i ras, która jest efektowna oraz efektywna.
Najlepiej jest w³a¶nie daæ graczom wolny wybór, ale nie zawsze je¶li wybior± saonie dru¿ynê np. samych magów, która owszem na wysokim lvl wymiata³aby, ale zginie na niskim :wink:
Cop do dalszych propozycji, kliknij ³askawie linka danego przez Elvina tam masz du¿o propozycji.
 
Stong
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 122
Rejestracja: wt paź 12, 2004 9:42 pm

sob sty 15, 2005 2:57 pm

Mo¿e nie taki wymarzony, ale b. fajnie by by³ zagraæ raz tak± dru¿yn±: Barbarzyñca, Druid, Zaklinacz oraz albo taki nastawiony na zwiad Tropiciel albo "le¶ny" ³otrzyk (brak otwierania zamków, unieszkodliwiania mechanizmów, za to z np. tajnikami dziczy. Klasa musia³by ulec delikatnym modyfikacjom). Ca³a kampania/przygoda w dziczy.
 
Terai__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 381
Rejestracja: czw sty 30, 2003 8:57 pm

sob sty 15, 2005 3:13 pm

D³ugo zajê³o mi my¶lenie co wpisaæ w wyszukiwarce (3 sekundy). No ale chyba mo¿na zrozumieæ, ¿e to ¿e mi siê chce tyle czasu na to po¶wiêcaæ to nie oznacza, ¿e ka¿demu bêdzie siê chcia³o.
Dru¿yna

Do notki poni¿ej:
Niezauwa¿y³em, ¿e kto¶ to wytkn±³ przede mn±. Nie czyta³em ca³ego w±tku tylko zauwa¿y³em, ¿e pokrywa siê z ju¿ istniej±cym. A skoro wiedzia³e¶ to mog³e¶ poprosiæ kogo¶ o scalenie tych w±tków albo o usuniêcie Twojego.
 
Nazzgul
Nowy użytkownik
Nowy użytkownik
Posty: 6
Rejestracja: sob sty 15, 2005 11:28 am

ndz sty 16, 2005 2:05 pm

D³ugo zajê³o mi my¶lenie co wpisaæ w wyszukiwarce (3 sekundy). No ale chyba mo¿na zrozumieæ, ¿e to ¿e mi siê chce tyle czasu na to po¶wiêcaæ to nie oznacza, ¿e ka¿demu bêdzie siê chcia³o.


Wiesz Terai ju¿ mi to pisali i skorzysta³em z tego, ale poco wa³kujesz to 3 raz ? :)

Mój typ pozostaje w rêkach uczestników to od nich zale¿y kogo wybior± i jak potocz± sie ich losy... :D

pOzdro!

Rend,

Nazzgul, Hekatopsychos,
 
']['ruSSieK
Nowy użytkownik
Nowy użytkownik
Posty: 9
Rejestracja: ndz sty 16, 2005 2:14 pm

ndz sty 16, 2005 2:17 pm

My¶le, tak jak Nazzgul dru¿yna "Dream Team" pozostaje w rêkach uczestników gry a nie MG/MP... Natomiast swoj± drog± mój team wygl±da³ tak :
- Paladyn
- Barbarzyñca 8)
- £otr
- Driud
- Kap³an :lol:
 
B
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 21
Rejestracja: śr sty 12, 2005 5:24 pm

ndz sty 16, 2005 2:33 pm

Dobre pytanie!
Z kolegami ju¿ wiele razy rozmawiali¶my o tym.
Moim zdaniem: Wojownik, £otr, Kap³an ( dobry ), Czarodziej.
Wybór p³ci oczywi¶cie nie gra roli, wa¿ne natomiast ¿eby nie by³o sprzeczno¶ci charakterów.

Jednak najwa¿niejsze za³o¿enie jest takie ¿e MP musi robiæ przygody pod bohaterów graczy. Czyli jak nie ma ³otra to raczej nie da wypasionej pu³apki bo gracze jej nie znajd±, a jak im siê od niej oberwie to bêd± narzekaæ na MP ¿e robi co¶ dla nich niemo¿liwego do zrobienia.

Najlepiej wiêc ugadaæ siê zanim siê zacznie robiæ sesje np.
gracze chc± stworzyæ dru¿ynê samych z³odziei na miare Ocean's Eleven ( czy cu¶ )
to MP wie jak± kampanie ma prowadziæ. Najwa¿niejsze jest takie ustawienie ¿eby nikt nie by³ pokrzywdzony i czu³ siê potrzebny.

RPG to zabawa wiêc siê bawmy!!!
 
Aves
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 134
Rejestracja: czw gru 16, 2004 11:25 am

ndz sty 16, 2005 2:57 pm

Jako MG najbardziej lubiê prowadziæ magom im wiêksze stê¿enie tym lepiej, badnia, specjalizacje to maja "specjalno¶æ". Niestety nie wszyscy moi gracze lubi± graæ magami wiêc sprawa siê komplikuje.

Nocny Las
Aves
 
Dalamar Velkyn
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1898
Rejestracja: ndz gru 12, 2004 6:52 pm

ndz sty 16, 2005 5:26 pm

Robienie przygód pod dru¿ynê jest IMO ca³kowicie bez sensu. Jaka przyjemno¶æ gry kiedy wiadomo z góry ¿e na ka¿dy pomys³ MG która¶ z postaci bêdzie mia³a rozwi±zanie? A mo¿e w³a¶nie grupie wojowników daæ do przejscia labirynt pe³en pu³apek i zobaczyæ jak sobie poradz±? Na wszystko jest sposób.
 
B
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 21
Rejestracja: śr sty 12, 2005 5:24 pm

ndz sty 16, 2005 5:37 pm

Chyba nie do koñca zrozumiale¶ o co mi chodzi Dalamar.
NIe chodzi mi o prowadzenie graczy za r±czke, ale stawianie im wymagañ którym mog± sprostaæ.
Twoi wojownicy przeszliby go najpewniej wykraczaj±c poza ¶wiat gry. My¶l±c w kategoriach wiedzy realnej. Czyli np to ja sprawdzam krawêdzie p³yt pod³ogowych czy która¶ w jaki¶ sposób nie jest "nietypowa". Dla mnie to by bylo przeginanie i dlatego stawiaæ trzeba graczom wymagania którym mog± sprostaæ. Oczywi¶cie nie z palcem w 4 literach ale z minimalnym wysi³kiem. Gracze cholernie nie lubi± kiedy im siê stawia wymagania którym raczej nie mog± sprostaæ z powodu klasy swojej postaci.
 
Nightcrawler__
Nowy użytkownik
Nowy użytkownik
Posty: 5
Rejestracja: czw sty 13, 2005 5:17 pm

ndz sty 16, 2005 5:37 pm

no ok Velkyn ale w±tpie ¿eby np kap³an i czarodziej byli szczê¶liwi wielce z przygody gdzie sie tylko i wy³±cznie walczy z tonami potworów
 
Dalamar Velkyn
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1898
Rejestracja: ndz gru 12, 2004 6:52 pm

ndz sty 16, 2005 5:40 pm

otó¿ nie... mia³bym nadzieje ¿e WYNAJêLI BY Z£ODZIEJA! ¦wiat gry nie jest ograniczony do dru¿yny!
 
Drolnar
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 182
Rejestracja: pt gru 10, 2004 8:28 pm

ndz sty 16, 2005 7:01 pm

Zaczynanie gry w D&D:
1. Stworzenie przygody.
2. Stworzenie dowolnej dru¿yny.
3. Rozgrywka.

Nie odwrotnie...
Je¶li chc± graæ dru¿yn± samych magów, a twoja przygoda opiera siê na rozbicu twierdzy szalonego maga twórcy golemów (a w przygodzie bêdzie ich pe³no) to maj± problem :P Jak powiedzia³ Dalamar ¶wiat nie jest ograniczony do dru¿yny...
 
Queia__
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 20
Rejestracja: pn sie 16, 2004 10:14 am

ndz sty 16, 2005 7:32 pm

Niewiem, niewiem, nasz Mg (wkurzy³ siê na nas), teleportowa³ nas do jakiego¶ labiryntu , zabra³ nam magiczn± broñ ( podczas teleportu) i kaza³ walczyc z jakimi¶ zjawami. Po jakim¶ czasie zgineli¶my, jak sie okaza³o, mia³a to byæ przestroga,¿eby¶my nie kwestjonowali jego w³adzy8) . Na szczê¶cie pó¼niej nas wskrzesi³.
Czasami stawianie dru¿ynie nierealnych zadañ mo¿e te¿ byæ dobrym rozwi±zaniem, np. nauczka;), ale lepiej tego nie nadu¿ywaæ zawsze dru¿yna mo¿e siê obraziæ, ale jednorazowo, czemu nie ( oczywi¶cie je¶li Mg wskrzesi:D), ¶mierc jest równie ciekawym do¶wiadczeniem jak wygrywanie potyczek.:)
 
Quarion Blass
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 41
Rejestracja: ndz lip 04, 2004 11:10 am

ndz sty 16, 2005 7:35 pm

Wed³ug mnie idealna dru¿yna to:
- Wojownik - idzie na przodzie i s³u¿y jako miêso armatnie
- Kap³an - dobry w walce(szczególnie z nieumar³ymi), potrafi leczyæ, czary
- Zaklinacz - czary ofensywne i defensywne, powinien staæ na ty³ach i wspieraæ resztê dru¿yny
- £otrzyk - za³atwi wszelkie problemy pieniê¿ne dru¿yny, ukradkowe ataki, du¿o umiejêtno¶æi

P.S
U nas w dru¿ynie jest £otrzyk/Zaklinacz, Druid i Zaklinacz.
 
Drolnar
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 182
Rejestracja: pt gru 10, 2004 8:28 pm

ndz sty 16, 2005 7:42 pm

<!--QuoteBegin-Queia+-->
Queia pisze:
<!--QuoteEBegin-->Niewiem, niewiem, nasz Mg (wkurzy³ siê na nas), teleportowa³ nas do jakiego¶ labiryntu , zabra³ nam magiczn± broñ ( podczas teleportu) i kaza³ walczyc z jakimi¶ zjawami. Po jakim¶ czasie zgineli¶my, jak sie okaza³o, mia³a to byæ przestroga,¿eby¶my nie kwestjonowali jego w³adzy8) . Na szczê¶cie pó¼niej nas wskrzesi³.  
Czasami stawianie dru¿ynie nierealnych zadañ mo¿e te¿ byæ dobrym rozwi±zaniem, np. nauczka;), ale lepiej tego nie nadu¿ywaæ zawsze dru¿yna mo¿e siê obraziæ, ale jednorazowo, czemu nie ( oczywi¶cie je¶li Mg wskrzesi:D), ¶mierc jest równie ciekawym do¶wiadczeniem jak wygrywanie potyczek.:)


IMO BEZ SENSU pokazywaæ graczom kto tu rz±dzi, ooooo strasznie bym siê wystraszy³ jakby mnie zabi³ w taki sposób i tak wiedzia³bym, ¿e mnie wskrzesi, takie pokazywanie wy¿szo¶ci tylko dlatego ¿eby zastraszyæ graczy to nonsens. MG powinien byæ friendly :P
 
B
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 21
Rejestracja: śr sty 12, 2005 5:24 pm

ndz sty 16, 2005 7:43 pm

Dalamar
dopisalby co¶ jeszcze ale to wychodzi poza temat.
( nie mówie tutaj o tym ¿e bym na ciebie naje¿d¿a³ [ broñ Bo¿e ] , ale podal dalsz± argumentacje która niestety nie mie¶ci siê w zakresie tego tematu )
 
Drolnar
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 182
Rejestracja: pt gru 10, 2004 8:28 pm

ndz sty 16, 2005 7:50 pm

Dalamarowi chodzi o to ¿eby taki team umia³ pomy¶leæ jak sobie poradziæ.

Daæ jak powiedzia³ Dalamar np. labirynt z pu³apkami dru¿ynie wojowników i co?? Je¶li gracze nie my¶l± to lipa-zgin±!! Ale je¶li rusz± g³ow± pójd± do pobliskiego miasta naj±æ kogo¶ z tamtejszej gildii z³odziei np. I ju¿ po ogromnym problemie...

Mam nadziejê, ¿e o to chodzi³o.

Sorry za <OFFTOPIC> ale chcia³em wyja¶niæ.
 
Queia__
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 20
Rejestracja: pn sie 16, 2004 10:14 am

ndz sty 16, 2005 7:59 pm

Wg. mnie mg zrobi³ dobrze ( wyj±tkowo siê z nim zgadzam), nn stop siê z nim k³ucili¶my, teraz co¶ takiego nie ma miejsca, dopiero teraz mo¿na powiedzieæ, ¿e jeste¶my dru¿yn±.
Mg powinien stawiaæ przed graczami wyzwania, ale nie przekraczaj±ce ich mo¿liwo¶ci ( no mo¿e troszeczke). Ale to musi byæ wykonalne. Je¶li team bêdzie nn stop dostawaæ jakie¶ b³ache zadania, gra nie bêdzie zbyt ciekawa, a i rozwijanie postaci bêdzie bez sensu. Po co rozwijaæ postacie je¶li i tak mo¿liwo¶ci z tego nie ma okazji wykorzystaæ. Chyba, ¿e kogo¶ satysfakcjonuje walczenie z wiatrakami;).
Komponuj±c zestaw atrakcji mg powinien pomy¶leæ o ca³ym teamie, wymy¶laæ jakie¶ zadania wymagaj±ce pracy zaspo³owej.:)
 
Dalamar Velkyn
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1898
Rejestracja: ndz gru 12, 2004 6:52 pm

ndz sty 16, 2005 8:04 pm

to napisz na PM.

Wracaj±c do tematu, moim zdaniem nie ma dru¿yny Dream Team. Równie dobra mo¿e byæ dru¿yna z³o¿ona z samych wojowników, jak i z samych magów.

Choæ nie... po chwili namys³u mój dream team to: Iluzjonista, Kap³an i Druid
chyba nie ma czarów których nie maj± (no chyba ¿e s± takie czary rangera których nie ma druid... ale te i tak s± cienkie).
Nie ma przeszkody na któr± nie znajd± sposobu :)
 
Drolnar
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 182
Rejestracja: pt gru 10, 2004 8:28 pm

ndz sty 16, 2005 8:09 pm

<!--QuoteBegin-Queia+-->
Queia pisze:
<!--QuoteEBegin-->Wg. mnie mg zrobi³ dobrze ( wyj±tkowo siê z nim zgadzam), nn stop siê z nim k³ucili¶my, teraz co¶ takiego nie ma miejsca, dopiero teraz mo¿na powiedzieæ, ¿e jeste¶my dru¿yn±.  
Mg powinien stawiaæ przed graczami wyzwania, ale nie przekraczaj±ce ich mo¿liwo¶ci ( no mo¿e troszeczke). Ale to  musi byæ wykonalne. Je¶li team bêdzie nn stop dostawaæ jakie¶ b³ache zadania, gra nie bêdzie zbyt ciekawa, a i rozwijanie postaci bêdzie bez sensu. Po co rozwijaæ postacie je¶li i tak mo¿liwo¶ci z tego nie ma okazji wykorzystaæ. Chyba, ¿e kogo¶ satysfakcjonuje walczenie z wiatrakami;).
Komponuj±c zestaw atrakcji mg powinien pomy¶leæ o ca³ym teamie, wymy¶laæ jakie¶ zadania wymagaj±ce pracy zaspo³owej.:)


Jakby¶ dok³adnie przeczyta³a mój post to by¶ zobaczy³a o co mi chodzi³o, oczywi¶cie, ¿e wyzwania maj± byæ trudne, wymagaj±ce, ale ja mówi³em o zabijaniu tylko dla ukarania np. wys³anie na 1lvlowy team wielkiego jaszczura itd. MG powinien to za³atwiæ w inny sposób

Ju¿ koniec offtopów z mojej strony, sorry ale siê zdenerwowa³em i musia³em odreagowaæ :wink:
 
Queia__
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 20
Rejestracja: pn sie 16, 2004 10:14 am

ndz sty 16, 2005 8:18 pm

Jakby¶ dok³adnie przeczyta³a mój post to by¶ zobaczy³a o co mi chodzi³o, oczywi¶cie, ¿e wyzwania maj± byæ trudne, wymagaj±ce, ale ja mówi³em o zabijaniu tylko dla ukarania np. wys³anie na 1lvlowy team wielkiego jaszczura itd. MG powinien to za³atwiæ w inny sposób


przeczyta³am dok³adnie twój post ( serio :) )Wiem, ¿e takie spory mo¿na za³atwiæ inaczej, bardziej polubownie,ale w ostateczno¶ci ten sposób te¿ jest dobry 8) .

P.S Nie nervj sie :)
 
 Garrett
Nowy użytkownik
Nowy użytkownik
Posty: 8
Rejestracja: śr sty 12, 2005 2:01 pm

pn sty 17, 2005 1:53 pm

Dru¿yna marzeñ? Nie wa¿ne, czy 5-cio, czy 15-sto osobowa, niewa¿ne, czy sami magowie, czy 5 ³otrzyków, 10 wojowników, niewa¿ne, czy jeden jest 15-levelowym piekarzem, czy 1 levelowym smokiem. Wspólpraca - to jest naprawdê wa¿ne.... :P

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości