Zrodzony z fantastyki

 
Dalamar Velkyn
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1898
Rejestracja: ndz gru 12, 2004 6:52 pm

Zagwostka dla dowolnego sensownego MG.

czw mar 10, 2005 8:56 pm

Ostatnio na sesji wysz³a nam taka ma³a zagwostka:
Otó¿ zda¿y³o siê pewnego razu, i¿ jedna z postaci graczy w znacz±cy sposób wp³ynê³a na losy Faerunu od pocz±tku 1372 wprzód. Dla bli¿szego okre¶lenia przestrzeni czasowej jest to okres przed atakiem Phaerimmów na Evereskê i przed odsiecz± Shade. Informacje przekazane przez postaæ (zdobyte w sposób ca³kowicie legaln, zgodny z fabu³± i bez korzystania z wiedzy gracza) s± w pewien sposób w stanie przewa¿yæ znacznie szalê na stronê oddzia³ów Waterdeep, które pojawi³y siê tam z odsiecz±, ale jednocze¶nie skorumpowaæ gildiê magii z miasta. Dzia³anie postaci by³o pod wp³ywem chwili i w ¿aden sposób nie zaplanowane... tak wysz³o :).
Pytanie: Ile za to daæ pd?
 
Pharaz'gil
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 190
Rejestracja: sob lis 15, 2003 7:29 pm

czw mar 10, 2005 9:01 pm

A które poziomy i ile PD maj± poszczególne postacie, je¶li mo¿na wiedzieæ?
 
Dalamar Velkyn
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1898
Rejestracja: ndz gru 12, 2004 6:52 pm

czw mar 10, 2005 9:05 pm

Ok... raczej chodzi tu o okre¶lenie SW (CR) wykonanej rzeczy ni¿ o sztywn± ilo¶æ PD
Ale tak w nawiasie to jest to jedna postaæ 8 poziomu.
 
Awatar użytkownika
Kejmur
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1684
Rejestracja: wt cze 15, 2004 4:35 pm

czw mar 10, 2005 9:06 pm

Przede wszystkim mam kilka pytań, zanim poradzę:

1. Na którym poziomie są postacie graczy ? Domyślam się, że 1x lub wyżej, bo wpływanie na losy świata to wymaga już takich poziomów.
2. Mógłbym się dowiedzieć, jak ta postać dokładnie wpłynęła na losy Faerunu ?
3. Przydałoby się poznać szczegóły fabuły tej przygody.

Jak to napiszesz, to pomogę dokładniej. Pozdrawiam.
 
Ilithandiir
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 311
Rejestracja: czw wrz 30, 2004 6:32 pm

czw mar 10, 2005 9:08 pm

Za takie dzia³ania zawsze dajê 50 razy ¶redni poziom dru¿yny, jak to jest napisane w PMP. Wed³ug mnie to dobry sposób :wink: .
 
Dalamar Velkyn
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1898
Rejestracja: ndz gru 12, 2004 6:52 pm

czw mar 10, 2005 9:12 pm

Za takie dzia³ania zawsze dajê 50 razy ¶redni poziom dru¿yny, jak to jest napisane w PMP. Wed³ug mnie to dobry sposób .


Móg³by¶ dok³adniej wyja¶niæ? czy to by oznacza³o ¿e postaæ na 8 poziomie dosta³aby 400xp czy mo¿e 50x XP z tabelki w DMG czyli w przypadku postaci 8 poziomu 50x2,400 czyli 120000?
 
Ilithandiir
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 311
Rejestracja: czw wrz 30, 2004 6:32 pm

czw mar 10, 2005 9:18 pm

[quote=Dalamar Velkyn]
Za takie dzia³ania zawsze dajê 50 razy ¶redni poziom dru¿yny, jak to jest napisane w PMP. Wed³ug mnie to dobry sposób .


Móg³by¶ dok³adniej wyja¶niæ? czy to by oznacza³o ¿e postaæ na 8 poziomie dosta³aby 400xp czy mo¿e 50x XP z tabelki w DMG czyli w przypadku postaci 8 poziomu 50x2,400 czyli 120000?[/quote]

50 razy ¶redni poziom dru¿yny, czyli Twój gracz 50x8=400. Mo¿e niezbyt du¿o, ale zawsze co¶ to jest 8)
 
Dalamar Velkyn
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1898
Rejestracja: ndz gru 12, 2004 6:52 pm

czw mar 10, 2005 9:19 pm

2. Móg³bym siê dowiedzieæ, jak ta postaæ dok³adnie wp³ynê³a na losy Faerunu ?


Skrótem mówi±c u¶wiadomi³a magów z wie¿y w Waterdeep ¿e istnieje "alternatywne" ¼ród³o magii. Pochodzi z Sshamath gdzie u¿ywanie Shadow Weave nie jest czym¶ specjalnym... ot czarodziej sobie jest i czaruje sobie ciut inaczej.

3. Przyda³oby siê poznaæ szczegó³y fabu³y tej przygody.


Plan Wydarzeñ (skrócony):
1. Postaæ trafia do Waterdeep
2. Postaæ zostaje przes³uchana w sprawach bezpieczeñstwa miasta (jest drowk±)
3. Postaæ otrzymuje przyzwolenie na dzia³anie w gildii magii, po czê¶ci ¿eby j± kontrolowaæ
4. Postaæ przekazuje wysokiej komisji ¶ledczej (to ostatnio popularne), kilka informacji na temat Shadow Weave.
5. Khelben dowiaduje siê o incydencie i zastrasza postaæ aby zablokowaæ i powstrzymaæ rozprzestrzenianie siê wiedzy.
6. Khelben chcia³by "uciszyæ" postaæ ale nie mo¿e ich wcieliæ w ¿ycie z powodu praw istniej±cych w gildii.
 
Dalamar Velkyn
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1898
Rejestracja: ndz gru 12, 2004 6:52 pm

czw mar 10, 2005 9:21 pm

50 razy ¶redni poziom dru¿yny, czyli Twój gracz 50x8=400. Mo¿e niezbyt du¿o, ale zawsze co¶ to jest


Czyli wed³ug ciebie wzniecenie zamieszania na skalê regionu równa siê zabiciu 2 postaci 1 poziomu? Przecie¿ to jeden czar... ¶mieszne troche.
 
Awatar użytkownika
Kejmur
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1684
Rejestracja: wt cze 15, 2004 4:35 pm

czw mar 10, 2005 9:26 pm

Hmmmmm ja bym osobiście awansował postać na następny poziom. Zresztą znaczne wpłynięcie na losy świata powinno być nagrodzone. Jeśli jednak uważasz, że na to nie zasługuje, bo nie napracowała się aż tak bardzo, daj 1/2 doświadczenia na następny poziom. Przynajmniej ja bym tak zrobił. Pozdrawiam.
 
Ilithandiir
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 311
Rejestracja: czw wrz 30, 2004 6:32 pm

czw mar 10, 2005 9:27 pm

[quote=Dalamar Velkyn]
50 razy ¶redni poziom dru¿yny, czyli Twój gracz 50x8=400. Mo¿e niezbyt du¿o, ale zawsze co¶ to jest


Czyli wed³ug ciebie wzniecenie zamieszania na skalê regionu równa siê zabiciu 2 postaci 1 poziomu? Przecie¿ to jeden czar... ¶mieszne troche.[/quote]


To chyba Ciê nie zrozumia³em :wink:
A 4000? To juz znacznie wiêcej, a wystarczy dopisaæ jedno zero.

A mo¿e lepiej dam sobie spokój?
 
Christopher__
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 1204
Rejestracja: pt lis 26, 2004 7:23 pm

czw mar 10, 2005 9:29 pm

Dalamar, nie patrz na konsekwencje postêpowania postaci. Patrz na to, czego mog³a siê nauczyæ. Za³ó¿my, ¿e 8000 pierwszopoziomowych ³uczników atakuje Elminstera (pomys³ z innego tematu) i ten jeden jedyny wyrzuca 20 20 20 ;)... Czy powinien dostaæ za swój "heroiczny" czyn tyle do¶wiadczenia, ¿e skoczy³by nagle 15 poziomów w górê? Wszak¿e wp³yn±³ na losy ca³ego Faerunu zabijaj±c jednego z najpotê¿niejszych spellcasterów... Nie, stanowczo nie. By³ na w³a¶ciwym miejscu i mia³ farta... ile przy tym mo¿na siê nauczyæ? Prawie nic. Jeden level w górê i to wszystko ;).
 
Dalamar Velkyn
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1898
Rejestracja: ndz gru 12, 2004 6:52 pm

czw mar 10, 2005 9:32 pm

Hmmmmm ja bym osobi¶cie awansowa³ postaæ na nastêpny poziom. Zreszt± znaczne wp³yniêcie na losy ¶wiata powinno byæ nagrodzone. Je¶li jednak uwa¿asz, ¿e na to nie zas³uguje, bo nie napracowa³a siê a¿ tak bardzo, daj 1/2 do¶wiadczenia na nastêpny poziom. Przynajmniej ja bym tak zrobi³. Pozdrawiam.


Ale tu nie chodzi o ilo¶æ do¶wiadczenia czy poziomów dla postaci, ale o ustalenie CR dla takiego wyzwania.

Pytanie od mojego MG (siedzi obok i sie pyta): Dlaczego co¶ takiego ma daæ poziom zarówno 3 jak i 16? Dlaczego te poziomy w ten sposób s± równe. Dla 3 poziomowca jest to o wiele wiêksze prze¿ycie i wyzwanie ni¿ dla 16 poziomowca, a 16 poziomowiec przeliczaj±c na XP dostaje wiêcej.

A mo¿e lepiej dam sobie spokój?


Tak, to chyba bêdzie dobry pomys³.
 
Pharaz'gil
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 190
Rejestracja: sob lis 15, 2003 7:29 pm

czw mar 10, 2005 9:40 pm

O ile ten gracz nie awansowa³ na ósmy poziom niedawno, to daj mu tyle PD, aby awansowa³ na poziom 9. Niech wie, ¿e dobre odgrywanie czêsto jest warte wiêcej ni¿ walka. Je¶li jednak pozostali gracze zaczêliby siê buntowaæ, to daj mu... hmmm... ale ile mu w ogóle brakuje do kolejnego poziomu?
 
Dalamar Velkyn
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1898
Rejestracja: ndz gru 12, 2004 6:52 pm

czw mar 10, 2005 9:48 pm

Dalamar, nie patrz na konsekwencje postêpowania postaci. Patrz na to, czego mog³a siê nauczyæ. Za³ó¿my, ¿e 8000 pierwszopoziomowych ³uczników atakuje Elminstera (pomys³ z innego tematu) i ten jeden jedyny wyrzuca 20 20 20 ... Czy powinien dostaæ za swój "heroiczny" czyn tyle do¶wiadczenia, ¿e skoczy³by nagle 15 poziomów w górê? Wszak¿e wp³yn±³ na losy ca³ego Faerunu zabijaj±c jednego z najpotê¿niejszych spellcasterów... Nie, stanowczo nie. By³ na w³a¶ciwym miejscu i mia³ farta... ile przy tym mo¿na siê nauczyæ? Prawie nic. Jeden level w górê i to wszystko


Zauwa¿ ¿e XP jest dzielony na wszystkich zwyciêzców zwarcia... podsumowa³bym XP czyli: Je¿eli Elminster aktywnie nie u¿ywa swoich umiejêtno¶ci to jest to ok 0XP (zabili ko³ek... no wow), Je¶li natomiast Elminster korzysta³by ze wszystkiego co ma w repertuarze i w jaki¶ sposób uda³o by siê tym 8000 ³uczników go zabiæ to ka¿dy z nich dosta³by po 33178XP (oczywi¶cie ko¿y¶æ z tego mieliby tylko ci co prze¿yli). Patrz±c troszkê na mo¿liwo¶ci Elmistera zauwa¿amy pewn± prawid³owo¶æ... mianowicie czar 2 poziomu Protection from Arrows. Tak wiêc sprawê Elminstera rozwi±zali¶my.

Wracaj±c do sprawy at hand postaæ uczy siê ¿e informacja u¿yta w odpowiedni sposób (czasem w odpowiednim momencie) mo¿e drastycznie wp³yn±æ na los. I w³a¶nie to zrobi³a wp³ywaj±c na historiê Faerunu (przyjmuje wszystkie konsekwencje tego czynu)
 
Dalamar Velkyn
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1898
Rejestracja: ndz gru 12, 2004 6:52 pm

czw mar 10, 2005 9:51 pm

O ile ten gracz nie awansowa³ na ósmy poziom niedawno, to daj mu tyle PD, aby awansowa³ na poziom 9. Niech wie, ¿e dobre odgrywanie czêsto jest warte wiêcej ni¿ walka. Je¶li jednak pozostali gracze zaczêliby siê buntowaæ, to daj mu... hmmm... ale ile mu w ogóle brakuje do kolejnego poziomu?


Ta postaæ jest poziomu 8 ale nie dziêki walce... niech policze... ta postaæ ostatnio doby³a broni lub rzuci³a czar aby kogo¶ zabiæ... nigdy! Wiêc za odgrywanie postaci dosta³a ca³y XP jaki ma...
Jednak¿e interesuje mnie jeszcze dlaczego upieracie siê przy daniu nieokre¶lonej liczby XP pozwalaj±cej na awans na nastêpny poziom... przecie¿ to nie ma wiêkszego sensu! Jak kto¶ sobie zarobi na wiêcej awansów na raz to czemu nie?
 
Awatar użytkownika
Kejmur
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1684
Rejestracja: wt cze 15, 2004 4:35 pm

czw mar 10, 2005 9:52 pm

Ale tu nie chodzi o ilość doświadczenia czy poziomów dla postaci, ale o ustalenie CR dla takiego wyzwania.

Pytanie od mojego MG (siedzi obok i sie pyta): Dlaczego coś takiego ma dać poziom zarówno 3 jak i 16? Dlaczego te poziomy w ten sposób są równe. Dla 3 poziomowca jest to o wiele większe przeżycie i wyzwanie niż dla 16 poziomowca, a 16 poziomowiec przeliczając na XP dostaje więcej.


Hmmmm ustalanie CR wyzwania dla misji bez walki to nie jest łatwa sprawa. Ja bym ustalił CR tej misji na 12-14 ze względu na skalę misji i zamieszania nią wywołanego. Te poziomy już oznaczają, że postać jest ważną częścią świata, w którym przebywa. Jeśli odbyła się jakieś walki to zwiększyć o 1, jeśli trudne to o 2. Oczywiście traktuj to jako moje szacunki, a nie pewną informację. Pozdrawiam.

Jednakże interesuje mnie jeszcze dlaczego upieracie się przy daniu nieokreślonej liczby XP pozwalającej na awans na następny poziom... przecież to nie ma większego sensu! Jak ktoś sobie zarobi na więcej awansów na raz to czemu nie?


Z jednego powodu: Ze względu na mocne wpłynięcie na losy świata. Oczywiście postać musi być tego świadoma. To jest mocno nagradzane. Szczerze nigdy nie sugeruje się tabelami w DMG z jednego powodu - one dają strasznie duże bonusy doświadczenia. Osobiście lubię, jak gracze napracowują się na potęgę. Oni też czują większą satysfakcję z przygody i wkładu, jaki w nią włożyli.
 
Christopher__
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 1204
Rejestracja: pt lis 26, 2004 7:23 pm

czw mar 10, 2005 9:57 pm

33178XP... za to ¿e wystrzeli³ raz strza³ê, i nawet nie musia³a trafiæ w Elma... hehe, realizm przede wszystkim ;).

A co do Protect from Arrows to mo¿e akurat tego dnia sobie tego nie wymedytowa³? ;) Albo przebywa³ w strefie martwej magii hehe. Dobra, ale to ju¿ OT.


A postaæ jest ¶wiadoma tego, ¿e wp³ynê³a w znacz±cy sposób na Faerun? Wie dok³adnie jak to siê wszystko sta³o, z jakiej przyczyny? Je¶li tak, to mo¿esz sypn±æ trochê wiêcej XP ni¿ zwykle... tylko trzeba uwa¿aæ ¿eby inni gracze siê nie obrazili ;).
 
Awatar użytkownika
Kejmur
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1684
Rejestracja: wt cze 15, 2004 4:35 pm

czw mar 10, 2005 10:06 pm

Ale tu nie chodzi o ilość doświadczenia czy poziomów dla postaci, ale o ustalenie CR dla takiego wyzwania.


Jeśli już tak ci zależy na wyliczeniu SW to możesz zrobić tak, ale nie będzie to do końca subiektywne: Zliczyć każde zadanie i jego CR, i je zsumować. Potem podzielić to przez liczbę tych zadań. Identycznie policzyć jak przy obliczaniu średniej ocen w szkole. To taki mój mały własny pomysł. Jak wymyślę coś lepszego, odpiszę. Pozdro.
 
Dalamar Velkyn
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1898
Rejestracja: ndz gru 12, 2004 6:52 pm

czw mar 10, 2005 10:13 pm

[quote=Christopher]hehe, realizm przede wszystkim . [/quote]

A postaæ jest ¶wiadoma tego, ¿e wp³ynê³a w znacz±cy sposób na Faerun? Wie dok³adnie jak to siê wszystko sta³o, z jakiej przyczyny? Je¶li tak, to mo¿esz sypn±æ trochê wiêcej XP ni¿ zwykle...


Postaæ zgodnie z postêpowaniem typowej jej podobnej kanonicznej postaci, po przyjêciu do gildii chcia³a przeci±gn±æ maksymaln± ilo¶æ magów na Shadow Weave, jednak¿e wysz³o jej ciut za dobrze. Tak, wie dlaczego to co siê sta³o siê sta³o, choæ planowa³a na troche mniejszej skali.
Je¶li jeszcze chodzi o tzw. "Przygodê" to sytuacj± od pocz±tku do koñca wykonana by³a przez gracza bez ingerencji MG w wydarzenia (on tylko reagowa³ na wyczyny postaci)

tylko trzeba uwa¿aæ ¿eby inni gracze siê nie obrazili


Po pierwsze: Dobry gracz nie bêdzie narzeka³ ¿e drugi gracz dosta³ du¿o XP za genialn± akcjê.
Po drugie: Bêdzie mia³ przyk³ad, ¿e mo¿na, i ¿e ka¿dy jak siê dobrze postara mo¿e dostaæ du¿o XP za co¶ innego ni¿ bezmy¶lna walka.
 
Christopher__
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 1204
Rejestracja: pt lis 26, 2004 7:23 pm

czw mar 10, 2005 10:19 pm

[quote=Dalamar Velkyn]Po pierwsze: Dobry gracz nie bêdzie narzeka³ ¿e drugi gracz dosta³ du¿o XP za genialn± akcjê.[/quote]
Tak, tak jest teoretycznie... No ale skoro masz takich graczy (tak wnioskujê), no to daj po prostu du¿o XP temu co zrobi³ genialn± akcjê. Ile to jest du¿o? Nie wiem... to ju¿ zale¿y od Ciebie. Dwa levele do przodu? :)
 
Aves
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 134
Rejestracja: czw gru 16, 2004 11:25 am

czw mar 10, 2005 10:28 pm

to daj po prostu du¿o XP temu co zrobi³ genialn± akcjê. Ile to jest du¿o? Nie wiem... to ju¿ zale¿y od Ciebie. Dwa levele do przodu?


No to siê tu nie wypowiadaj, primo - pytanie do sensownych MG, secundo - konkretna wycena w CR bo poziom nic nie znaczy bo... czytaj wy¿ej.

Horror and Doom
Aves
 
Aerion
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 177
Rejestracja: wt gru 28, 2004 2:31 pm

czw mar 10, 2005 10:45 pm

A mi, tak nawiasem mówiąc, wydaje się, że w w PG pisze, iż można awansować tylko o jeden poziom naraz. Rozumiem więc, że jeśli zdobywasz więcej doświadczenia, to zawsze ucina się ono o jeden punkcik przed liczbą awansującą na następny.

Jeśli masz 1 poziom i 0 PD i nagle zabijasz Elmiego dostając 134148900PD to awansujesz na 2 poziom mając 2999PD. O jeden punkcik przed następnym awansem. Oczywiście wszystko zależy od tego czy podliczasz pedeki i awansujesz graczy w trakcie przygody "w czasie rzeczywistym" czy na końcu.

Pozdrawiam,
Aerion
 
Awatar użytkownika
Kiras
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 960
Rejestracja: wt lip 26, 2005 11:37 am

czw mar 10, 2005 10:53 pm

Próbowałem rozwiązać wasz problem i doszedłem do takiego wniosku:
- osobiście przydzieliłbym tyle PD, aby gracze awansowali (niezależnie od poziomu) i tyle. To była by wystarczająca nagroda.

Ale skoro mamy oszacować SW, wiemy za mało, po prostu nas tam nie było. Spróbuj wymyśliś jakiś własny schemat typu
- wydarzenie, które namieszało w rodzinie burmistrza Jakiejśdziury (nazwa wioski) - SW 2
- wydarzenie, które namieszało w gildii małego miasta - SW 5
- wydarzenie, które namieszało na dworze królewskim - SW 10
- wydarzenie, które namieszało w całym królestwie - SW 15
- wydarzenie, które namieszało w całym Faerunie - SW 20

Taki schemat wymyślony na poczekaniu...
Pewnie pojawią się pytania, czemu SW 20 za namieszanie na Faerunie. Dla niskopoziomowców ilość będzie kosmiczna, ale nie ma szans na ich namieszanie.
Tacy 20 poziomowcy to już coś mogą zrobić, więc będzie to dla nich po prostu zwykłym wyzwaniem. Dlaczego raptem mieliby dostac xxx PD za jedną czynność/rzecz którą zrobili? doświadczenie gromadzi się z czasem, a nie od jednego pstryknięcia.

na razie tyle przychodzi mi do głowy
hmm....
co wy na to?
 
Dalamar Velkyn
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1898
Rejestracja: ndz gru 12, 2004 6:52 pm

czw mar 10, 2005 11:06 pm

A mi, tak nawiasem mówi±c, wydaje siê, ¿e w w PG pisze, i¿ mo¿na awansowaæ tylko o jeden poziom naraz. Rozumiem wiêc, ¿e je¶li zdobywasz wiêcej do¶wiadczenia, to zawsze ucina siê ono o jeden punkcik przed liczb± awansuj±c± na nastêpny.


Tak... ale powiedz mi dlaczego? je¿eli gracz sobie zas³u¿y³ na wiêcej? Wiem ¿e PG tak mówi, ale mówi te¿ ¿e zasady s± do tego ¿eby je naginaæ na potrzeby danej grupy. Tak wiêc u nas nie ma wiêkszego problemu z dostaniem wiêcej XP... gorzej jest z awansami na poziom, bo masz XP ale nikt ciê nie nauczy tego co musisz wiedzieæ przed awansem.

Ale skoro mamy oszacowaæ SW, wiemy za ma³o, po prostu nas tam nie by³o. Spróbuj wymy¶li¶ jaki¶ w³asny schemat typu
- wydarzenie, które namiesza³o w rodzinie burmistrza Jakiej¶dziury (nazwa wioski) - SW 2
- wydarzenie, które namiesza³o w gildii ma³ego miasta - SW 5
- wydarzenie, które namiesza³o na dworze królewskim - SW 10
- wydarzenie, które namiesza³o w ca³ym królestwie - SW 15
- wydarzenie, które namiesza³o w ca³ym Faerunie - SW 20


Tak... jako zamieszanie na skalê gildii du¿ego miasta, ze sporym prawdopodobieñstwem rozprzestrzenienia siê na pañstwo, i niema³ym na Faerun... my¶lê ¿e na przyk³ad mo¿na by daæ SW10 i dodawaæ postaci do¶wiadczenie z czasem. Czyli na przyk³ad po jakim¶ czasie postaæ dowiaduje siê ¿e jej dzia³alno¶æ w gildii mia³a swoje odbicie w pañstwie (bezpo¶rednio zwi±zane z ni±) wiêc podnosimy SW do 15 i uzupe³niamy brakuj±ce XP... wygl±da sensownie?
 
Awatar użytkownika
sil
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 1443
Rejestracja: pt wrz 10, 2004 7:51 pm

pt mar 11, 2005 12:07 am

Czyli na przykład po jakimś czasie postać dowiaduje się że jej działalność w gildii miała swoje odbicie w państwie (bezpośrednio związane z nią) więc podnosimy SW do 15

Czy SW (i idące za nim PD) mają rosnąć w miarę jak postać dowiaduje się jak namieszała?
Przypuśćmy, że postać zabija trolla (SW 5). Po pewnym czasie okazuje się, że był on postrachem okolicy - teraz na nowo rozkwita handel, a wieśniacy chodzą uśmiechnięci.
Czy należy podnieść SW o np. 2, dla zobrazowania dużego wpływu na mały kawałek Faerunu? Czy gdyby postać wyteleportowała się z głową trola na drugi koniec świata to SW powinno zostać bez zmian - bo nigdy się nie dowie jak ważny dla okolicy był troll?
 
Dalamar Velkyn
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1898
Rejestracja: ndz gru 12, 2004 6:52 pm

pt mar 11, 2005 12:22 am

Czy SW (i id±ce za nim PD) maj± rosn±æ w miarê jak postaæ dowiaduje siê jak namiesza³a?
Przypu¶æmy, ¿e postaæ zabija trolla (SW 5). Po pewnym czasie okazuje siê, ¿e by³ on postrachem okolicy - teraz na nowo rozkwita handel, a wie¶niacy chodz± u¶miechniêci.
Czy nale¿y podnie¶æ SW o np. 2, dla zobrazowania du¿ego wp³ywu na ma³y kawa³ek Faerunu? Czy gdyby postaæ wyteleportowa³a siê z g³ow± trola na drugi koniec ¶wiata to SW powinno zostaæ bez zmian - bo nigdy siê nie dowie jak wa¿ny dla okolicy by³ troll?


Gra³e¶ mo¿e w Knights of the Republic II? Je¶li nie to polecam... przez pó³ gry jaka¶ starucha mówi o konsekwencjach twoich czynów jak ma³e by nie by³y i o do¶wiadczeniu jakie mo¿na zyskaæ poprzez obserwacje reakcji otoczenia na twoje czyny. Tak. Postaæ która obserwowa³a (aktywnie) co siê dzieje w jej otoczeniu po ¶mierci znanego w okolicy trolla powinna dostaæ wiêcej do¶wiadczenia ni¿ ta która zabija trolla i zmywa siê z nagrod±. Takie jest moje zdanie.

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość