Zrodzony z fantastyki

 
Devik Crazystar
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1158
Rejestracja: śr maja 26, 2004 2:23 am

wt mar 01, 2005 3:07 am

.
Ostatnio zmieniony sob maja 30, 2015 4:20 pm przez Devik Crazystar, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód:
 
Torn Hajmen
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 19
Rejestracja: pt lut 06, 2004 8:54 pm

wt mar 01, 2005 10:15 pm

Imiê Golema

Na wstêpie zaznaczam, ¿a jest to moja, autorska zagadka, wiêc nikt nie bêdzie mia³ forów. Nie spodziewam siê po prostu, by kto¶ z Was zetkn±³ siê z podobnym pomys³em.
Zagadka jest nie³atwa, ale bez przesady. Za odgadniêcie bez podpowiedzi przyznajê 2 punkty (niestety Devik nie zgodzi³ siê na wiêcej). Termin na rozwi±zanie - 2 tygodnie. Po pierwszym tygodniu podam podpowied¼. Niniejszym zg³aszam te¿ swój akces do Legionu.

-----------------

Niewielka grupka najemników spêdza³a zimê w zdobytym kasztelu. Przyjemny nastrój oddzia³u prys³, gdy dowiedziano siê, ¿e baronowa Quca Issa, do której poprzednio nale¿a³ kasztel, skrzyknê³a bandê zabijaków i za dwa tygodnie zamierza odbiæ utracony zameczek. Dowódca oddzia³u ju¿ my¶la³, ¿e przyjdzie im uchodziæ i spêdzaæ hibernê w kulbakach, gdy przypomnia³a mu siê mieszkaj±ca niedaleko magiczka, Primula de Floretta. W piwnicy swej wie¿y magiczka przechowywa³a potê¿n± broñ - niezwyciê¿onego golema.
Dowódca wybra³ trzech ochotników: krasnoluda, pó³orka i elfa, po czym nakaza³ ruszaæ co koñ wyskoczy do czarodziejki i nie wracaæ bez konstrukta.
Trójka najemników uwinê³a siê gracko i ju¿ po godzinie ko³ata³a do bramy wie¿y. Primula nie by³a w najlepszym nastroju, ale gdy dowiedzia³a siê o celu ich wizyty, bez s³owa poprowadzi³a do piwnicy. Tu, w wysoko wysklepionym lochu, ujrzeli unieruchomionego golema.
- Pozwolê wam zabraæ golema - powiedzia³a czarodziejka. - Pod jednym wszak¿e warunkiem. Musicie odgadn±æ jego imiê. Inaczej siê nie ruszy. Spójrzcie - wskaza³a rêk± geometryczne bry³y pod ¶cian± - w tych kszta³tach znajdziecie odpowied¼. Macie, jak rozumiem, tylko dwa tygodnie... No, nie wiem... Po tygodniu mo¿ecie liczyæ na podpowied¿.
Pokiwa³a z politowaniem g³ow± i wysz³a z piwnicy.
Najemnicy rozsiedli siê na pod³odze. Przed sob± widzieli golema i 6 dziwacznych bry³. Pó³ork wyci±gn±³ ose³kê i zacz±³ ostrzyæ topór.
- Od³ó¿ ¿elazo, tu trzeba popracowaæ g³ow± - rzuci³ krasnolud poirytowany ha³asem.
- Niechaj mnie, karle. Skupiam siê.
Krasnolud przygryz³ w±sa, by nie prychn±æ ¶miechem i podszed³ do tajemniczych bry³. Dotkn±³ jednej z nich i stwierdzi³, ¿e ma nienaturalnie g³adk± powierzchniê. Chwyci³ mocniej i uda³o mu siê j± trochê przesun±æ po pod³odze. Bry³y mo¿na by³o, choæ z trudem, obracaæ w osi pionowej, ale nie dawa³y siê przewróciæ. Elf uniós³ pochodniê i z napiêciem wpatrywa³ siê w drgaj±ce cienie.
- Jakie jest imiê tej kupy z³omu - mrukn±³ cicho.


Obrazek

------------------------

Zagadka dla Legionu. Odpowiedzi proszê wysy³aæ na PW.
W razie w±tpliwo¶ci proszê o kontakt przez PW lub GG.
Czas na rozwi±zanie - 2 tygodnie. Powodzenia.
copyright: Torn Hajmen
 
Wanderer
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 465
Rejestracja: wt paź 26, 2004 9:39 pm

Sfinksy Ibrandula

wt mar 08, 2005 5:20 pm

Rozwi±zanie zagadki z Calimshanu

U ?RÓDE£ MEMNONNAR POWIERZY£EM SWOJ? WIEDZê OPIECE MARTWEGO MARIDA.SIêGNIJ PO NI?,JE¦LI¦ WIERNYM S£UG? IBRANDULA

By³y w zasadzie 2 sposoby rozwi±zania, niezale¿ne od siebie (do jednego w ogóle nie by³a potrzebna tablica z podpowiedzi).

1) poprzez na³o¿enie na siebie tablic obydwu sfinksów otrzymujemy szyfr, w którym ka¿dy znak zakodowany jest przez jeden znak [] i jednen znak TT (kodowanie przypomina Braila - ka¿da literka oznaczona jest przez obszar 2x3). Mo¿na by³o siê tego domy¶liæ np. zauwa¿aj±c, ¿e na ka¿dym obszarze 2x3 jest zawsze po jednym znaku z obu grup. Na pomys³ z po³±czeniem obu rysunków mo¿na by³o wpa¶æ np. analizuj±c ich strukturê (takie same rozmiary, przerwy itp.) i kojarz±c wskazówkê z jêzykiem sfinksów.
Zauwa¿my, ¿e obszar 2x3 (6 pól), zawieraj±cy 2 symbole, mo¿e zakodowaæ nam 36 znaków (6 po³o¿eñ [] X 6 pozycji TT) - wystarcza to do zakodowania alfabetu i jeszcze kilku znaków przestankowych.
Najczê¶ciej pojawiaj±cym siê znakiem jest SPACJA - to mo¿na by³o za³o¿yæ z góry (utwierdzaj±c siê tym, ¿e nigdzie nie wystêpuj± 2 takie znaki pod rz±d, oraz ¿e domniemane spacje dziel± tekst na "wyrazy" o dosyæ prawdopodobnych d³ugo¶ciach). Reszta to ju¿ odgadywanie zwyk³ego kryptogramu (³atwego, ze wzglêdu na du¿± ilo¶æ charakterystycznych nazw w³asnych, zw³aszcza IBRANDUL ).

2) tablica z podpowiedzi, gdyby nie by³a prze³amana, sk³ada³aby siê z 36 pól (4x9). Mo¿na siê tego domy¶liæ np. z ilo¶ci liter w alfabecie i uk³adu tych znaków, które s± widoczne - wszystkie pogrupowane w prostok±ty 2x3. To utwierdza w przekonaniu, ¿e znakami w kryptogramie s± obszary 2x3. Na dodatek wszystkie prostok±ty z 6 literami tak¿e u³o¿one s± w systemie 2x3. Szyfr zakodowany jest w ten sposób: kwadrat z tablicy jednego sfinksa mówi nam, na którym sz¶cioliterowym prostok±cie nale¿y szukaæ litery, a znak drugiego sfinksa wskazuje pozycjê owej litery na prostok±cie (to trochê przypomina "Czekoladkê"). Znaj±c t± zasadê nie trzeba nawet nak³adaæ na siebie obydwu tablic. Szybko znajduje siê SPACJê (kwadrat w lewym górnym rogu i TT w lewym górnym rogu) i kilka liter, na podstawie których mo¿na odczytaæ resztê tekstu.

Zagadkê rozwi±za³ jako jedyny (z Forumowiczów) Torn Hajmen
GRATULACJE! Oczywi¶cie 2 punkty dla niego.

(acha - mój gracz mnie mêczy, ¿e tam gdzie¶ powinienem wstawiæ przecinek zamiast spacji, ale to w ¿aden sposób nie utrudnia³o rozwi±zania).

Pozdrawiam Legion!
 
Torn Hajmen
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 19
Rejestracja: pt lut 06, 2004 8:54 pm

pt mar 11, 2005 6:19 pm

Imiê Golema – podpowied¼ ****

Bêc, czas up³yn±³. Jedziemy z podpowiedzi±.
--------------------

Najemnikom opad³y szczêki gdy Primula pojawi³a siê w drzwiach piwnicy. Wygl±da³a osza³amiaj±co. Na policzkach barwiczka, w rozpuszczonych w³osach po³yskiwa³y szlachetne kamienie a mocno wydekoltowana suknia ods³ania³a apetyczne kr±g³o¶ci.
- Có¿, moi panowie, tydzieñ min±³.
Zrobi³a dwa kroczki i od razu przyst±pi³a do rzeczy:
- Musicie ka¿d± bry³ê obróciæ zgodnie z ruchem... ee... Ech, - machnê³a d³oni± - wy przecie¿ nie macie zielonego pojêcia o zegarach! Pewnie do tej pory u¿ywacie tych gnomich gnomonów. Oo, w tê stronê - czarodziejka zakrêci³a rêk± tak gwa³townie, ¿e biust omal nie wypad³ jej z dekoltu.
Krasnolud ruszy³ w kierunku bry³.
- Hola! - ostry g³os czarodziejki osadzi³ go w miejscu. - Nie uwa¿acie, ¿e by³oby to zbyt ³atwe? Pos³u¿cie siê imaginacj±, ot co... A ty gdzie siê gapisz?!
Pó³ork gwa³townie ockn±³ siê z rozmarzenia. Otar³ ¶linê i wyostrzy³ wzrok.
- A co to za diabe³, ta imega... inaga... Tfu, wymówiæ nie mo¿na.
- Imaginacja, odmieñcze. W przek³adzie na orczy, oznacza wyobra¼niê.
- Zaraz, zaraz. To, ¿em pó³ork, nie znaczy, ¿em pó³g³ówek. - Potoczy³ gro¼nie wzrokiem, ale gdy uzna³, ¿e nikt nie szuka zaczepki, wyra¼nie siê odprê¿y³ i doda³ - mówcie dalej piêkna pani.
- Na czym to ja skoñczy³am... Aha, bry³y nale¿y obróciæ wokó³ osi pionowej o ten sam, okre¶lony k±t. Proste.
Nagle czarodziejka zakrztusi³a siê, zamacha³a rêkami i wyba³uszy³a oczy nie mog±c z³apaæ oddechu. Pó³ork uprzejmym ku³akiem zdzieli³ j± miêdzy ³opatki. Primula stêknê³a g³ucho i zgiê³a siê wpó³.
- Ups...
- Dziê... - przerwa³a. Oczy zasz³y jej mg³± a w³osy podnios³y siê na g³owie.
- Uwaga, bêdzie wieszczyæ. Widzia³em ju¿ takie przypadki - elf cofn±³ siê pod ¶cianê.
- A IMIê JEEGO JEEST CZTERDZIE¦CI CZTERYY - zagrzmia³a wielkim g³osem, po czym dokoñczy³a ciszej - ma siê rozumieæ razy dwa, mniej wiêcej.
- ...kujê - znów by³a sob±.
- Na ry¿± brodê mojej babki! Moment. Chyba co¶ mi ¶wita - krasnolud potar³ czo³o i zacz±³ mruczeæ pod nosem. Stan±³ na sto³ku ¿eby lepiej widzieæ.
Zaskoczony pó³ork zerkn±³ na towarzysza. Niedoczekanie. Napi±³ siê i wpatrzy³ w tajemnicze bry³y. Miê¶nie skroni zagra³y a oczy zaczê³y ³zawiæ. Po minucie, z wysi³ku, wyp³aszczy³y mu siê ³uki nadoczodo³owe. Zachwia³ siê i opar³ o ¶cianê.
- Do¶æ, nie mogê.
- WIEM! - krzykn±³ krasnolud.- Powiedz pani - zwróci³ siê do czarodziejki - czy bry³y druga i pi±ta oznaczaj± tê sam± literê?
Primula de Floretta rozpromieni³a siê w odpowiedzi.
- W takim razie imiê golema brzmi [..........]!
W metalowym czerepie co¶ zabrzêcza³o i zapali³y siê dwa ¶wiate³ka. Golem, chrzêszcz±c blachami, zacz±³ zbieraæ siê z pod³ogi.
- Wy dwaj zabierajcie konstrukta - czarodziejka podesz³a do drzwi. - A ciebie, mo¶ci krasnoludzie, zapraszam na pokoje.


----------------------

Mo¿e za bardzo siê rozpisa³em. Ach, te czarodziejki... Niewa¿ne, Nusuth 8).
Teraz ju¿ chyba wszystko jasne. Jedna uwaga - postêpujcie uwa¿nie, ¿eby unikn±æ b³êdu.
Odpowiedzi proszê wysy³aæ wy³±cznie na PW.
Termin podania rozwi±zania - niedziela, 20 marca.

Ave

P.S. Mia³em zamiar wple¶æ imiona odgaduj±cych do tej historyjki. Jeno nic z tego nie wysz³o :( .
 
Pharaz'gil
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 190
Rejestracja: sob lis 15, 2003 7:29 pm

sob mar 12, 2005 11:28 am

Odpowied¿ na zagdkê Szyfr Pharaz'gila

Litery w szyfrze s± zbudowane ze "standardowej" litery po³±czonej z jej lustrzanym odbiciem z lewej strony.

Tekst po przet³umaczeniu brzmi "ORKOW ODDZIAL ROZBILISMY", a wiêc czytany wstecz (dodatkowe utrudnienie przy d³u¿szych tekstach) i z polskimi literami: "Rozbili¶my oddzia³ orków". Czwartym wyrazem jest podpis "PHARAZGIL", czyli oczywi¶cie "Pharaz'gil". Nie wszyscy podawali w odpowiedzi g³ówn± czê¶æ tesktu czytan± wstecz, ale sens wypowiedzi przy tak krótkiej wiadomo¶ci nie zmienia³ siê, wiêc oni rónie¿ otrzymali maksymaln± ilo¶æ punktów.

Punktacja (wszyscy otrzymuj± 2 punkty):
Wanderer
Torn Hajmen
Andrie OddBody
Demoon
Galadhor Eldari
Devik Crazystar
Erlebrion
MarcouMG
Simoon
Borg
Petra Bootman
MacDante
Gambit
Mortis

Mówi³em, ¿e proste. :D
 
Torn Hajmen
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 19
Rejestracja: pt lut 06, 2004 8:54 pm

ndz mar 20, 2005 6:38 pm

Nadejsz³a wie³kopomna chwi³a... Ehem, ehem..

Imiê Golema - rozwi±zanie ****

S³owo mocy sprawczej, czyli imiê golema, brzmi BERSEK. Pocz±tkowo zamierza³em nazwaæ go BERSERK, ale rysunek zanadto siê wyd³u¿a³, wiêc wypad³o R. Imiê nie ma g³êbszego znaczenia. Po prostu niektóre litery (B, R, K) wygl±daj± atrakcyjniej w tej formie ni¿ inne. Dodam, ¿e w tym kodzie ka¿d± literê mo¿na przedstawiaæ na wiele ró¿nych sposobów.

Wymy¶li³em ten alfabet ju¿ parê lat temu i zaskoczy³o mnie, jak du¿± trudno¶æ sprawia on niektórym ludziom. Nikt dot±d nie rozgryz³ go bez dodatkowych informacji. S± nawet tacy, którzy znaj±c metodê, nie s± w stanie "zobaczyæ" liter. To dobre æwiczenie na wyobra¼niê przestrzenn±. Oto rozwi±zanie w formie graficznej:
Obrazek

W³a¶ciw± odpowied¼ podali:
Haer'dalis
Wanderer
Galadhor Eldari
Wszyscy zarabiaj± po 1 punkcie. Gratulujê.

EDIT: Zapomnia³em podaæ dok³adny tryb postêpowania. Otó¿ nale¿y ka¿d± z bry³ obróciæ zgodnie z ruchem wskazówek zegara o 90 stopni.
(Wieszczenie te¿ mia³o swój sens bo "44 razy dwa mniej wiêcej", to k±t prosty :wink: .)

----------------

Za kilka dni nastêpna zagadka 8).
 
MarcouMG
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 308
Rejestracja: pn wrz 08, 2003 8:02 am

szyfr 'forumowy'

wt mar 29, 2005 10:12 pm

Pozwoli³em sobie na zagadkê szyfrow± :D.
Mam nadziejê, ¿e mimo du¿ej ilo¶ci rozwi±zanych szyfrów wasz zapa³ nie opad³, lecz jest jeszcze wiêkszy, gdy¿ jeste¶cie ju¿ trochê wyæwiczeni.
---
Jest to szyfr forumowy. Tre¶æ wiadomo¶ci do odcyfrowania brzmi:
(6927,311,23)(91,297,11)(6171,1,2)(6249,77,3)(6249,52,19)(11,8,19),(1327,6,4)(326,306,13)(4983,16,92)
(6318,73,7)(4766,49,13). (2098,178,1)(6318,124,45)(2098,143,55) (2593,14,23)(2098,44,89)(91,650,78 ) . (4766,118,26)(635,77,21)(6055,28,1)(9240,14,30)(1327,324,5)(121,6,30)(300,25,41)(885,165,15)(2098,220,12)
(6249,8,1)(1327,168,10)(635,25,16). (6318,26,43)(300,5,2)(6927,137,23)!

---
Czas rozwi±zania to 20 kwietnia.
Tre¶æ tej zagadki jest mo¿e nieco lakoniczna ;) , lecz przewidujê ok. 2-3 podpowiedzi(wszystko zale¿y od tego jak wam bêdzie sz³o rozwi±zywanie), najprawdopodobniej po pierwszej bêdzie mo¿na jeszcze otrzymaæ pe³n± pulê punktów, zobaczymy...
Zagadka jest DLA LEGIONU!

Wszelkie w±tpliwo¶ci oraz odpowiedzi proszê przesy³aæ na PW.
Powodzenia!
 
MarcouMG
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 308
Rejestracja: pn wrz 08, 2003 8:02 am

szyfr forumowy - podpowied¼

pt kwie 01, 2005 2:44 pm

Niestety nie otrzyma³em ¿adnej odpowiedzi, rozumiê to ;) , zatem zgodnie z obietnic±, podpowied¼. Zdecydowa³em, ¿e bêdzie ni± pewnego rodzaju t³o fabularne, jak i równie¿ powzi±³em decyzjê, ¿e w dalszym ci±gu poprawna odpowied¼ gratyfikowana bêdzie 2 punktami.
----------------
Kilka miesiêcy temu:
W domu cisza przerywana jedynie stukotem palców o klawiaturê.
Przed monitorem siedzi ch³opak, sk±d in±d wiadomo, ¿e od niedawna gracz DnD.
Szuka w Internecie materia³ów dotycz±cych jego nowej pasji.
- Spójrzmy na to...
Kursor myszy zatrzymuje siê nad linkiem do forum dnd.pl po czym po pokoju rozchodzi siê klik myszy.
Ten cz³owiek zapamiêta zapewne ten moment na d³ugo....
- Hmm... Nie¼le siê zapowwiada!
-----------------
Po paru tygodniach:
Dzwonek, szkolne korytarze zape³niaj± siê wyp³ywaj±c± z klas m³odzie¿±.
- Przypominam, sesja u mnie o drugiej! – rozchodzi siê krzyk jednego z uczniów.
Na korytarzu dwóch innych po kiwniêciu g³ow± toczy rozmowê...
- Wejd¼ na www.dnd.pl , to ¶wietne forum!
- Zobaczê, choæ forów nie lubiê zbytnio... De en de pe el, tak?
- Yhy.
- To nara, do jutra!
- Narazie.
--------------
Nastêpnie:
Zachêcony do korzystania z forum pocz±³ je odwiedzaæ codziennie, te¿ by³ nowym graczem zatem pisywa³ i czyta³ sporo w temacie z Pytaniami dla.... Temat ten pozwoli³ mu (obok wielu innych równie¿) stworzyæ woln± od b³êdów, przyjemn± do gry postaæ oraz rozja¶ni³ wiele w±tpliwo¶ci mechanicznych. Jego kolega, który zachêci³ go do odwiedzania tej strony równie¿ nauczy³ siê sporo o systemie, problemach odgrywania postaci itp.
¦mieszne zdarzenia z wspólnych sesji (coraz lepszych odk±d równie¿ ich MG wszed³ na zaproponowany adres) zamieszczali oczywi¶cie w wiadomym temacie.
--------------
Po pewnym czasie, ju¿ do¶æ niedawno:
Tomek, pierwsza z osób z ich grupy, która wesz³a na dnd.pl rozmawia na gg z Rafa³em, drugim graczem.
(...)
Ja (9-02-2005 21:29)
thx ze zapisa³e¶ siê do mojej sesji
Ja (9-02-2005 21:29)
ale postaæ wy¶lij inn± ni¿ tego manczkina na kampanie na wycieczke ;]
Rafaelo (9-02-2005 21:29)
oka, bêdzie do pojutrza.
Ja (9-02-2005 21:30)
a co cie tak dzisiaj na macie wziê³o?
Rafaelo (9-02-2005 21:30)
hehe...
Rafaelo (9-02-2005 21:30)
troche ju¿ siedzimy na tym forum, nie...
Ja (9-02-2005 21:30)
??
Rafaelo (9-02-2005 21:30)
w zwiazku z tym przygotowalem mal± zagadkê :>
Ja (9-02-2005 21:31)
o jezu... masz jak±¶ obsesjê... Legion, tak?
Rafaelo (9-02-2005 21:31)
jeszcze nie
Rafaelo (9-02-2005 21:31)
ale mo¿e ci siê spodoba, jest zwi±zana z forum..
Ja (9-02-2005 21:32)
co, jaki¶ quiz typu kto ma najwiêcej ¶miecionotek;)?
Rafaelo (9-02-2005 21:33)
cos a bit ambitniejszego!
Ja (9-02-2005 21:33)
spróbujmy, ale nie licz, ¿e zacznê rozwi±zywaæ zagadki na tym waszym legionie...
Rafaelo (9-02-2005 21:33)
dobra, chocia¿ spróbuj, to forumowe, ostatno jeste¶ napalony na to s³owo
Rafaelo (9-02-2005 21:33)
tak jak na infie ;]
Rafaelo (9-02-2005 21:34)
tylko nie rób konkorencji dnd.pl ;]
Ja (9-02-2005 21:34)
php? mechanizmy dzia³ania forów phpbb?? to jest naprawdê interesuj±ce!
Ja (9-02-2005 21:34)
hehe, nie zapominaj kto ciê wci±gn±³...
Ja (9-02-2005 21:34)
no ale co z tym szyfrem, wysy³asz?
Rafaelo (9-02-2005 21:34)
na maila!
Ja (9-02-2005 21:37)
mam
Ja (9-02-2005 21:37)
o k%^&* co to??!?!?!??!?!
Rafaelo (9-02-2005 21:38 )
szyfr, trzyelementowe zbiory postaci (x,y,z) nie widaæ;]?
Rafaelo (9-02-2005 21:39)
rób, rób, najlepiej patrz±c uwa¿nie na forum..
Ja (9-02-2005 21:40)
o w pyte! a podpowiedz jaka¶?!
Ja (9-02-2005 21:40)
ty taki leniwy, a tu tyle cyferek...co¶ mi ¶mierdzi..
Rafaelo (9-02-2005 21:40)
i tak do¶æ leniwy, mog³em g³êbiej powygrzebywaæ, choæ wtedy tobie bym tez roboty doda³ :>
Rafaelo (9-02-2005 21:40)
a spróbuj bez podpowiedzi bossie z maty infy!!
Rafaelo (9-02-2005 21:41)
a btw zobacz jeszcze pó¼niej 3 kto¶ mi odpowiedzia³ w 'pytaniach dla pocz' i powiedz w budzie?
Rafaelo (9-02-2005 21:41)
póki co nie ma, a jak zwykle pytanie zada³em od razu jak wszed³em i teraz wychodz±c jeszcze sprawdza³em
Rafaelo (9-02-2005 21:41)
fajny topic i czêsto odwiedzany, masz spor± szansê ze kto¶ go odwiedzi i ci odpowie.. ale widaæ, ze sprawi³em im spory problem teraz (tak jak tobie z szyfrem ;])
Ja (9-02-2005 21:43)
noo fakt...
Ja (9-02-2005 21:44)
sprawdze ci, kurde swoj± drog± po co ci wiedzieæ takie co¶, chyba nie bêdziesz robi³ mnicha na moj± sesjê.., nara
Ja (9-02-2005 21:49)
ale ten szyfr...niez³e


<!--QuoteBegin-Mail otrzymany przez Tomka+-->
Mail otrzymany przez Tomka pisze:
<!--QuoteEBegin-->
Jest to szyfr forumowy. Tre¶æ wiadomo¶ci do odcyfrowania brzmi:
(6927,311,23)(91,297,11)(6171,1,2)(6249,77,3)(6249,52,19)(11,8,19),(1327,6,4)(326,306,13)
(4983,16,92)(6318,73,7)(4766,49,13). (2098,178,1)(6318,124,45)(2098,143,55) (2593,14,23)(2098,44,89)(91,650,78 ) . (4766,118,26)(635,77,21)(6055,28,1)(9240,14,30)(1327,324,5)(121,6,30)(300,25,41)(885,165,15)
(2098,220,12)(6249,8,1)(1327,168,10)(635,25,16).  (6318,26,43)(300,5,2)(6927,137,23)!
Powodzenia.
Pozdro, Raf

Tomek teraz dzielnie walczy z szyfrem Rafa³a. Czy uda mu siê go rozwi±zaæ, a czy Tobie siê uda?
------------------
Nic dodaæ, nic uj±æ, rozwi±zujcie!
Podobnie jak Rafa³, ¿yczê powodzenia :) !
Legioni¶ci, przypominam, ¿e macie czas do 20 kwietnia!
 
MarcouMG
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 308
Rejestracja: pn wrz 08, 2003 8:02 am

szyfr forumowy - errata

sob kwie 09, 2005 11:45 pm

Niestety do mojej zagadki forumowej wkrad³o siê kilka b³êdów :oops: , nie przeszkadzaj± one w odgadniêciu metody szyfrowania, lecz mog± spowodowaæ b³êdy podczas ostatecznego rozszyfrowywania tego tekstu.
Mam nadziejê, ¿e w tym szyfrze poprawionym nie ma ju¿ b³êdów(odnalaz³em je dziêki jednemu z odgaduj±cych Legionistów), lecz tak samo my¶la³em sprawdzaj±c tekst przed wystawieniem jako zagadkê...
Kto chce zdobyæ jeszcze 2 pkt musi siê pospieszyæ gdy¿ podpowied¼ po której do zdobycia pozostanie 1pkt ju¿ w poniedzia³ek lub wtorek.
Oto tekst poprawiony:


(6927,311,23)(91,297,11)(6171,1,2)(6249,77,3)(6249,52,19)(11,8,19),(1327,6,4)(326,306,13)(4983,16,92)(6318,73,7)
(4766,49,13). (2098,178,1)(6318,124,45)(2098,143,55) (2593,14,23)(2098,44,89)(91,650,78 ) . (4766,118,26)(635,77,21)(6055,28,1)(9240,14,30)(1327,324,5)(121,6,30)(300,25,41)(885,165,15)(2098,220,12)(6249,8,1) (1327,168,10)(635,25,16). (6318,26,43)(300,5,2)(6927,137,23)!


Zmieniam równie¿ tre¶æ szyfru na poprawion± we wcze¶niejszych notkach.

¯yczê powodzenia.
 
Pharaz'gil
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 190
Rejestracja: sob lis 15, 2003 7:29 pm

śr kwie 13, 2005 7:52 pm

<span style='color:darkred'>Szyfr Pharaz'gila 2</span>

Koñ Ashera wci±¿ pedzi³ z niezmiern± szybko¶ci±, ale piana zaczê³a ju¿ wstêpowaæ na jego pysk. Asher jako obeznany z koñmi pos³aniec zauwa¿y³ to i postanowi³, ¿e zatrzyma siê na chwilê spoczynku. W koñcu mia³ dowie¼æ przesy³kê do wieczora, a teraz by³o dopiero po³udnie.
Podczas odwijania starannie przygotowanych kanapek kurier zacz±³ rozmy¶laæ:
- Hmmm... Ciekawe co ten ca³y dowódca stra¿y tam napisa³. Je¶li mam wie¼æ to do samego genera³a Clockblinde'a, to jest to pewnie co¶ wa¿nego. A niech tam! Je¶li to przeczytam to nic siê stanie.
Niestety (a mo¿e na szczê¶cie) po rozwiniêciu zrolowanego pergaminu Asher wiedzia³ tyle, co przedtem. Wiadomo¶æ by³a napisana nieznanym mu szyfrem. W³a¶ciwie móg³ siê tego spodziewaæ...


-----

Oto wiadomo¶æ, jak± ujrza³ Asher:

Obrazek

Szyfr uwzglêdnia polskie znaki, ale sposób zapisu nie pozwala na rozró¿nienie niektórych z nich od ich "zachodnich" odpowiedników, a te, które siê odró¿niaj±, nie zosta³y u¿yte w tej wiadomo¶ci.

-----

Podpowiedzi nie przewidujê.
Tym razem czas na odpowied¼ krótszy ni¿ ostatnio, bo do 23 kwietnia.
Zagadka jest oczywi¶cie przeznaczona dla Legionu i za jej rozwi±zanie mo¿na otrzymaæ maksymalnie 2 punkty.
 
MarcouMG
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 308
Rejestracja: pn wrz 08, 2003 8:02 am

śr kwie 13, 2005 10:08 pm

Przepraszam za opó¼nienie podpowiedzi w stosunku do zapowiedzi, ale oto siê w³a¶nie pojawia:

- (...)Wiesz to mnie zrani³o, s³owa potrafi± raniæ, nawet bardzo...
- Hmm...
- A co dopiero ca³y list! Zwi±za³am siê z tob±, a to mnie zrani³o!
- Nie wiem co mogê powiedzieæ. Nie wiem ju¿ czego tak naprawdê ¿a³owaæ.
- To nie by³ nawet jeden list, ca³a korespondencja! Po tych sprzed miesi±ca jeszcze nie spodziewa³am siê, ¿e... ¿e tak to siê skoñczy – s³owa takiej dyskusji dochodzi³y do Tomka zbli¿aj±cego siê do rogu opustosza³ego ju¿ korytarza ich liceum. To by³ Rafa³ i co mo¿na wydedukowaæ znaj±c go trochê, jego dziewczyna, z któr± utrzymywa³ obecnie kontakt jedynie przez internet... Ceni³ prywatno¶æ swojego przyjaciela wiêc wycofa³ siê i wyszed³ ze szko³y drugim wyj¶ciem.

Uderzy³o go rze¶kie wczesnowiosenne powietrze. By³ w nastroju refleksyjnym jak sam to okre¶la³ w rozmowach ze znajomymi. Problemy w rodzinie, do tego problemy z kobiet± o której wzglêdy stara³ siê od dawna, a na wszystko na³o¿y³a siê ciekawa zagadka zadana mu przez Rafa³a, która sta³a siê wrêcz wyzwaniem.
Tomek bezwiednie przeszed³ drogê do domu, wszed³ do klatki, przekroczy³ próg mieszkania, zatrzasn±³ drzwi do pokoju i w³±czy³ komputer. Równie¿ nie¶wiadomie wszed³ na dnd.pl, otrze¼wienie przysz³o dopiero po przeczytaniu paru interesuj±cych go tematów. W za³o¿onym parê dni temu przez niego toczy³a siê o¿ywiona dyskusja, przyby³o kilka postów.
Zamy¶li³ siê jak bardzo prawdziwa i powi±zana z jego ¿yciem by³a zas³yszana pogawêdka Rafa³a z Gosi±.

Tak... jedna litera jeszcze nic nie znaczy, ale ca³e s³owo...
Mo¿e ca³kiem zmieniæ twój nastrój...
S³ów mo¿e byæ wiêcej, mo¿e to byæ ca³y mail, post, artyku³. Próbujesz polemizowaæ, ratowaæ sytuacjê, a potem rani ciê ju¿ ca³y przebieg korespondencji, ca³y temat forumowy!

Pik! znany d¼wiêk dostêpno¶ci na gg... To Bana
Tomek wyrzuci³ wiêkszo¶æ ich rozmów, teraz te¿ nic do niej nie napisze.

Potrzeba nam czasu. Trochê odpoczynku.

Zatopi³ siê w zawi³o¶ciach zakamarków forumowych dzia³ów, ró¿norakich tematów zawieraj±cych posty o ró¿nej warto¶ci merytorycznej, a wszystko sk³ada³o siê z tych potê¿nych s³ów...
Tomek otworzy³ plik z zagadk±... Tak, ona te¿ sk³ada siê ze s³ów, do swoich rozwa¿añ do³±czy³ my¶l pod jak wieloma postaciami mo¿e byæ ukryte jakie¶ znaczenie.
Musi z kim¶ pogdaæ, mo¿e Rafa³ jak uspokoj± siê jego problemy z Gosi±, ale... Musi najpierw rozwi±zaæ zagadkê! Zamy¶li³ siê patrz±c na grupy liczb.

A mo¿e tak....

Na zamy¶lonej i pochmurnej twarzy Tomka odmalowa³o siê zrozumienie i rado¶æ. Czy¿by jego refleksyjny nastrój sprzyja³ rozwi±zaniu tej zagadki?!


Teraz odpowied¼ premiowana bêdzie ju¿ 1 punktem!
¯yczê powodzenia w rozwi±zywaniu szyfru!
 
MarcouMG
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 308
Rejestracja: pn wrz 08, 2003 8:02 am

ostatnia podpowied¼ do zagadki forumowej

śr kwie 20, 2005 6:35 pm

W zwi±zku z tym, ¿e opó¼ni³em z mojej winy poprzedni± podpowied¼ o 2 dni, teraz daje nastêpn±, a termin, ju¿ ostateczny, przesuwam na godzinê 0:00 miêdzy pi±tkiem, a sobot±.

---------------

Inny cz³owiek!
Co siê z nim sta³o!?
Tomek pewnym krokiem z bananem na twarzy podchodzi do Rafa³a prowadz±cego w³a¶nie o¿ywion± konwersacjê o wy¿szo¶ci DnD nad Warhammerem.

- Masz chwile?
- Jasne, mam do¶æ przekonywania ich! - Rafa³ spogl±da ze zdziwieniem na kumpla - Co Ci siê sta³o? No wiesz, nie ¿ebym wola³ jak jeste¶ przybity, ale... no có¿... jest to po prostu podejrzane...
- Pamiêtasz tê... zagdakê? - widaæ, ¿e Tomek ju¿ nie mo¿e wytrzymaæ
- Aaaa..... Tak. Rozwi±za³e¶?! - Rafa³ kiwa z uznaniem g³ow±.
- Oczywi¶cie. Nawet nie wiesz jak mój z³y nastrój dobrze na to wp³yn±³...
- Dobra, skoro mówisz, ¿e rozwi±za³e¶ to znaczy, ¿e zrobi³e¶ to dobrze, ale powiedz jak do tego doszed³e¶?
- W pewnym momencie skojarzy³em te zbiory ze wspó³rzêdnymi, a w g³owie d¼wiêcza³o mi s³owo 'forumowe'...
- Hmm.. ca³kiem nie¼le...
- Po ilo¶ci nawiasów domy¶li³em siê, ¿e aby móg³by to byc jaki¶ sesnowny tekst ka¿dy powinien odpowiadaæ jednemu s³owu.
- Taak, dobrze.
- A jak mog³e¶ zakodowaæ s³owa za pomoc± liczb... Tu przysz³o mi na my¶l forum, gdzie mo¿na w ten sposób zakodowaæ dowolne s³owo, o ile siê na nim pojawi³o!
- W³a¶ciwie to mog³em wymusiæ pojawienie siê jakiego¶ s³owa u¿ywaj±c go w moim po¶cie... Ale nie czepiajmy siê wszczegó³ów, mów dalej...

(...)

Rafa³ uscisn±³ mocno d³oñ Tomkowi, a ten doda³ jeszcze:
- Ale jednak leniwy by³e¶... Najdalej 89-te s³owo w po¶cie... W konkretym po¶cie musisz ju¿ liczyæ s³owa rêcznie podczas gdy pozosta³e liczby z szyfru mo¿na wpisaæ do adresu, choæ posta z modyfikacj± -1, wkoñcu pierwszy w temcie to dla php zerowy...
- Ja mog³em skorzystaæ ze statystyk wyrazów ale czasem siê nie zgadza³a ze stanem faktycznym! I wszystko zaczyna siê i koñczy w Pytaniach dla pocz±tkuj±cych! Twój ulubiony temat, dlatego pierwsze i ostatnie s³owa z niego pochodz±...

Dzwonek szkolny przerywa dyskusjê. Tomek pokona³ wreszcie zagadkê, wróci³ mu humor, a czy i Wam uda siê odcyfrowaæ znaczenie tego szyfru? (Nie radzê stosowaæ taktyki z wpadaniem w kiepski nastrój ¿eby go rozwi±zaæ :) )


---------------

Przypominam, deadline to pi±tkowa pó³noc! Odpowied¼ za 1 punkt. Legioni¶ci, którzy dotychczas nie spróbowali, lub co¶ im nie sz³o, przeczytajcie podpowiedzi i do boju!!!
Powodzenia!
 
MarcouMG
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 308
Rejestracja: pn wrz 08, 2003 8:02 am

wyniki i rozwi±zanie szyfru forumowego

sob kwie 23, 2005 11:20 am

Nadszed³ czas opublikowania rozwi±zania:D

Z kolejnych podpowiedzi mo¿na by³o wyczytaæ ró¿ne wskazówki (przynajmniej id±c moim tokiem my¶lenia), np:
- znacz±c± rolê(pocz±tek i koniec) odgrywa temat Pytania o zasady
- kolejne zbiory (x,y,z) to zakodowane s³owa
- wszstko mo¿na i trzeba odczytaæ z forum, w koñcu "szyfr forumowy"
- s³owa zosta³y zakodowane za pomoc± jaki¶ wspó³rzêdnych
- wyrazy zaszyfrowane znajduj± siê w postach, te w tematach - takie podstawowe jednostki systematyczne na forach php, jest jeszcze subforum, ale my¶l±c nad tym chwilê dochodzimy do wniosku, ¿e ta informacja nie przyda siê, w sumie to nie trzeba by³o pisaæ numeru trematu, jedynie numer posta, ale przecie¿ forum to nie zbiór pojedynczych postów i tê mo¿liwo¶æ te¿ odrzuci³em przy kodowaniu
- maksymalna ilo¶æ s³ów do liczenia - 89, czyli wspó³rzêdna z to numer s³owa w konkretnym po¶cie
- trzeba odj±æ 1 od wspó³rzêdnej posta, aby znale¼æ go w strukturze php -> bardzo wa¿na rzecz, przecie¿ post 0 to pierwszy post w temacie logicznie my¶l±c, zatem ja liczy³em je logicznie, nie informatycznie; a odejmowanie 1 od numeru posta jest te¿ podpowiedzi±, ¿e jedna z pososta³ych wpó³rzêdnych to numer posta


Zatem jak nale¿a³o rozwi±zaæ szyfr?
Pierwsza liczba - numer tematu
Druga liczba - numer postu w temacie
Trzecia liczba - które s³owo z danym po¶cie

O ile znaczenie pierwszej wspó³rzêdnej jest oczywiste, o tyle druga i trzecia s± trochê dyskusyjne:

Druga - phpowy post numer 0 to, jak ju¿ wspomnia³em powy¿ej, pierwszy post na który natrafiamy gdy czytamy dany temat, dlatego dosta³ numer 1 i przez to wszystkie inne zosta³y przesuniête wobec ich miejsca w strukturze php.

Trzecia - co jest s³owem a co nim nie jest? Musia³em przyj±æ jakie¶ za³o¿enia, i tak mamy:
>wyraz pospolity, nazwa w³asna - jedno s³owo
>skrót - jedno s³owo
>liczba - jedno s³owo, czyli 2 to jedno s³owo, 35245324 tak samo, lecz 890 423 to ju¿ dwa
>znak przestankowy - nie jest s³owem
>emotikon - nie jest s³owem
> je¿eli notka by³a napisana nieporz±dnie, brakowa³o jakiej¶ spacji, np. Twojadzielnica, to by³y to oczywi¶cie 2 osobne s³owa

W pierwotnej wersji jak ju¿ napisa³em wcze¶niej znalaz³o siê kilka b³êdów we wspó³rzêdnych, których wykycie zawdziêczam przede wszystkim Silidanowi.

Oto odszyfrowany tekst:

Je¿eli dosta³e¶ ten tekst oznacza to, ¿e poprawnie rozszyfrowa³e¶ moj± zagadkê.
¯yczê dobrej zabawy podczas rozwi±zywania nastêpnych.
Stworzenie tej zagadki nie by³oby mo¿liwe bez m.in. Twojego udzia³u w rozwoju forum.
Oby tak dalej!


Zatem rozwi±zuj±cy od razu wiedzia³, ¿e jego tok rozumowania jest poprawny (o ile dobrze przeliczy³ s³owa ;) ).

Inn± spraw± jest mo¿liwo¶æ zastosowania tego typu szyfru na sesji...
W mojej opinii by³oby to trudne, lecz nie niewykonalne, potrzeba tylko sporej ilo¶ci rekwizytów, np. korespondencji jaki¶ dwóch osób, które po napisaniu du¿ej ilo¶ci konwencjonalnych listów przechodz± na system szyfrowy, jako wspó³rzêdne bior±, np. numer listu, stronê danego listu, linijkê na danej stronie i s³owo w danej linijce, choæ mo¿na to te¿ ograniczyæ do dwóch wspó³rzêdnych: numer listu i numer s³owa w danym li¶cie.
Ja nie zamierzam podejmowaæ siê zastosowania tego typu szyfru na sesji, ale je¶li kto¶ ma czas i chêci...
Mo¿na w ten sposób szyfrowaæ ró¿ne tre¶ci w rzeczywistym ¿yciu, gdzie tekstów - ¼róde³ poszczególnych s³ów mamy przecie¿ pod dostatkiem!

By³oby na tyle, chcê jeszcze raz podziêkowaæ wszystkim, którzy wziêli siê za rozwi±zywanie mojej zagadki, przez to sprawili, ¿e godziny spêdzone przeze mnie na szukaniu s³ów w tematach(np. tak aby w pierwszym i ostatnim s³owie wspó³rzêdne x i z by³y dla obu s³ów takie same - ma³y smaczek), liczeniu i sprawdzaniu s³ów, a nastêpnie liczeniu postów za pomoc± wyszukiwarki i stworzonych na tê okoliczno¶æ wzorków, nie posz³y na marne!

------
Otrzyma³em 4 odpowiedzi, wszystkie poprawne, nie czepia³em siê szczegó³ów - drobnych b³êdów w liczeniu:
2 punkty otrzymuj±: Silidan i Borg
1 punkt otrzymuj±: Devik Crazystar i Master Joshu
Wszystkim Legionistom gratulujê(poza bystro¶ci± umys³u równie¿ du¿ej cierpliwo¶ci).
 
Pharaz'gil
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 190
Rejestracja: sob lis 15, 2003 7:29 pm

sob kwie 23, 2005 4:11 pm

<span style='color:darkred'>Szyfr Pharaz'gila 2 -</span>

Dzieñ mia³ siê ku koñcowi, gdy genera³ Clockblinde odprowadza³ wzrokiem odje¿d¿aj±cego pos³añca. Chwilê pó¼niej rzuci³ okiem na dostarczon± przed kilkoma minutami wiadomo¶æ. Cienie powodowane przez taniec p³omieni ¶wiecznika biega³y nieposkromienie po kartce, jednak nie przeszkodzi³o to genera³owi w ¿aden sposób. Mê¿czyzna odwróci³ siê do swego pomocnika i rzek³:
- Niech ludzie bêd± jutro w pe³nej gotowo¶ci. Wiêzieñ dotrze jutro w po³udnie.
<span style='font-size:16pt;line-height:100%'>(dziêki za tekst dla Haer'dalisa)</span>
-----

"Wiêzieñ dotrze jutro w po³udnie". W³a¶nie tak brzmia³a zaszyfrowana wiadomo¶æ.

Jaka jest [b]konstrukcja szyfru
? Ano, piszemy normalny tekst, a potem przepisujemy literki zgodnie z poni¿szym schematem:

Obrazek

Trzeba tylko pamietaæ, aby spaliæ napisany wcze¶niej, niezaszyfrowany tekst i ju¿ mo¿na wysy³aæ pos³añca. :wink:

-----

A oto punktacja za tê zagadkê (wszyscy dostaj± po 2 punkty):
Borg, Master Joshu, Wanderer, Devik Crazystar, Haer'dalis, Adam Wa¶kiewicz, Gambit, Silidan.
 
Zantax Holyshield
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 58
Rejestracja: pn wrz 13, 2004 12:38 pm

wt kwie 26, 2005 1:45 pm

Widzê, ¿e ostatnio szyfry w modzie, wiêc i ja dorzucê co¶ od siebie.

Zantax zaczyna³ siê niecierpliwiæ.
Ju¿ od d³u¿szej chwili puka³ do drzwi swego przyjaciela Yardana. Spogl±daj±c w bok, bez jakiegokolwiek zdziwienia stwierdzi³, ¿e Holg nawet je¶li równie¿ jest zniecierpliwiony to po mistrzowsku to ukrywa.
"Nigdy go nie zrozumiem" - pomy¶la³ Zantax.
Fakt, jego barbarzyñski kompan o zielonych w³osach by³ osob± trudn± do zrozumienia. Jego inteligencja by³a, delikatnie mówi±c, do¶æ przeciêtna, ale zdarza³y siê przeb³yski. Paladyn Zantax by³ pewien, ¿e kiedy¶ przez te przeb³yski wpakuj± siê w jak±¶ powa¿n± kaba³ê. Ale nie czepia³ siê. Lubi³ Holga, niejednokrotnie sam siê sobie dziwi±c.
Zantax przesta³ pukaæ. Jego piê¶æ promieniowa³a natrêtnym bólem, nie nadaj±c siê do dalszej eksploatacji. Przez chwile zastanawia³ siê nad urzyciem swego okutego ¿elazem buta, jednak szybko siê rozmy¶li³. Fakt, czarodziej Yardan nie lubi³, jak kto¶ wchodzi do jego domu bez zaproszenia, jednak wontpliwym by³o, ¿e na kopanie w drzwi ¿elaznym buciorem zareaguje bardziej entuzjastycznie. Zantax pchn±³ drzwi, wogóle nie dziwi±c siê temu, ¿e nie by³y zamkniête. Wszed³ powoli, staraj±c siê robiæ jak najwiêkszy ha³as. Wcale nie by³o mu spieszno wchodziæ do pracowni, w której Yardan najczê¶ciej przebywa³. Kilka lat temu Zantax chcia³ mu zrobiæ niespodziankê. Skradaj±c siê po cichu chcia³ go zaskoczyæ. Yardan w sumie by³ bardzo zaskoczony, jednak Zantax by³ zaskoczony jeszcze bardziej kiedy sta³ siê ofiar± polimorfuj±cego zaklêcia. Spostrzeg³wszy swoj± pomy³kê Yardan bardzo szybko go odczarowa³, przepraszaj±c i mówi±c, ¿e wzi±³ go za z³odzieja. Zantax przeprosiny przyj±³, jednak awersja do magów pozosta³a mu do tej pory.
Holg najwyra¼niej ¿adnej awersji do magów nie odczówa³.
Nie przejmuj±c siê zbytnio, wpakowa³ siê do domu, spiesznym krokiem kieruj±c siê do pomieszczeñ Yardana. Zantax by³ pewien, ¿e us³yszy zaraz krzyk i s³owa wypowiadano zaklêcia, jednak us³ysza³ tylko leko zawiedziony g³os swego kompana: "Nikogo nie ma!"
Faktycznie - oprucz nich w domu nie by³o ¿ywej duszy. Po pobie¿nych oglêdzinach Zantax odkry³ na stole w jadalni z³o¿on± kartkê. Po spojrzeniu w jej zawarto¶æ spe³ni³y siê najgorsze oczekiwania Paladyna - wiadomo¶æ by³a zapisana szyfrem.


Oto co zobaczy³ Zantax:

FEAMAD FCBMZPEBD.
PGCAT DYKCMCB ZEPGCM KPGCB KADC.
SAETAJ

XK.
JAOAEDMCB DPIBNP MUPFAJMA OCBTS FEPMC Z WAKY.


"¦wietnie, zachcia³o mu siê bawiæ w zagadki".
Zantax rzuci³ kartkê na stó³ bêd±c absolutnie zbyt zdenerwowany by bawiæ siê w rozszyfrowywanie tekstu. Ciê¿ko usiad³ na krze¶le widz±c jak jego barbarzyñski przyjaciel bierze wiadomo¶æ, przygl±da siê jej przez chwilê po czym rozgl±da siê i mówi: "Przecie¿ tu nie ma niczego do jedzenia!"
Zantax wogóle nie by³ zdziwiony. Takie przeb³yski siê zdarza³y.
"nigdy go nie zrozumiem" - pomy¶la³ Zantax. "Czas, abym opu¶ci³ to przeklête miejsce i do³±czy³ do mojego pana..."Rozwi±zanie polega na odczytaniu tego tekstu. Napisany jest w jêzyku polskim przy u¿yciu zubo¿±³ego alfabetu ³aciñskiego (czyli bez polskich znaków, o - mo¿e znaczyæ ó). Dwadzie¶cia cztery litery urzyte przeze mnie to (w kolejno¶ci):

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W X Y Z


Wydaje mi siê, ¿e dochowa³em wszystkich warunków zamieszczonych w zasadach wiêc jest to zagadka DLA LEGIONU

Rozwi±zanie podam w ¶rodê (tzn. 4.V.2005) oko³o godziny 16.00
Podpowied¼, je¶li oka¿e siê konieczna, uka¿e siê w pi±tek (tzn. 29.V.2005)

Ku chwale LEGIONU :wink:
 
Zantax Holyshield
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 58
Rejestracja: pn wrz 13, 2004 12:38 pm

pt kwie 29, 2005 1:24 pm

No có¿
Nadszed³ czas na podpowied¼, jednak nie wiem jak mia³a by ona wygl±daæ :?

Dlatego powiem tylko, ¿e SAETAJ to imiê autora notatki.

I jeszcze raz mówiê - litery które zosta³y u¿yte to:

A B C D E F
G H I J K L
M N O P R S
T U W X Y Z

Od tej pory zagadka jest warta 1 punkt

Ku chwale LEGIONU
 
Zantax Holyshield
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 58
Rejestracja: pn wrz 13, 2004 12:38 pm

śr maja 04, 2005 4:07 pm

Witam

Zgodnie z zapowiedzi± zamieszczam odpowied¼ do mojej zagadki.

Na pocz±tek trzeba wypisaæ litery których urzywa³em w teki oto sposób:

A B C D E F
G H I J K L
M N O P R S
T U W X Y Z

Nastêpnie przyporz±dkowujemy ka¿dej z tych liter kolejne liczby.
Pierwszy raz liczymy od lewej do prawej przechodz±c po kolei do nastêpnych rzêdów (czyli A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7 itd.)
Za drugim razem liczymy z góry na dó³ przechodz±c kolejno do nastêpnych kolumn (czyli A1, G2, M3, T4, B5 itd.)

Oto jak zakodowaæ jakie¶ s³owo:
Na pocz±tku sprawdzemy numer litery (któr± chcemy zakodowaæ) w pierwszym liczeniu. Natêpnie sprawdzamy jaka litera z drugiego liczenia jest przyporz±dkowana danej liczbie i zapisujemy j± jako ju¿ zakodowan±. (chyba nakrêci³em :? )

Powiedzmy, ¿e chcemy zakodowaæ literê "c"
Sprawdzamy jej numer w pierwszym liczeniu: 3
Teraz sprawdzamy jaka litera z liczenia drugiego ma numer 3. Jest to litera M - jest to ju¿ litera zakodowana.

Wiêc wiadomo¶æ brzmia³a (po dodaniu polskich liter):

Wracam wieczorem.
Obiad musicie zrobiæ sobie sami.
Yardan

PS.
Nakarmcie mojego chowañca kiedy wróci z lasu.


No to tyle.

Dwa punkciki otrzymuj±: Manedhel, Adam Wa¶kiewicz oraz Gambit
Jeden punkcik dla: Borg oraz Devik Crazystar

Ku chwale LEGIONU
Zantax Holyshield
 
Wanderer
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 465
Rejestracja: wt paź 26, 2004 9:39 pm

Tajemnica Nikodemusa

pn maja 30, 2005 12:00 am

Trochê siê rozleniwi³em ostatnio... Trzeba to szybko nadrobiæ ;)
Zagadka jest dla Legionu - mam nadziejê, ¿e nie koliduje z przerw± wakacyjn± (je¿eli tak, to trudno - bêdzie bez punktów)

<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>Irytuj±ca </span><span style='font-size:25pt;line-height:100%'>Tajemnica Ogra-Maga</span>

"Tordek od³upa³ jeden z rogów Nikodemusa na pami±tkê tego gro¼nego starcia. Ogrzy mag okaza³ siê byæ wiêkszym wyzwaniem, ni¿ siê spodziewali - gdy umiejetnie uwolni³ sto¿ek zimna, Jozan otar³ siê o ¶mieræ, za¶ bez wsparcia medyka i jego awaryjnego ognistego ataku, reszta dru¿yny mog³aby tylko pomarzyæ o zwyciêstwie w dalszej czê¶ci pojedynku...
Niemniej teraz Nikodemus by³ ju¿ tylko stygn±cym zwaliskiem miêsiwa. Lidda szybko i sprawnie zlokalizowa³a w resztce jego szaty tajn± kieszeñ - oczywi¶cie zabezpieczon± magicznie przed ogniem, jako ¿e skrywa³a ³atwopalny pergamin z cennym pismem. Gdyby nie to zabezpieczenie, misja herosów wziê³a by w ³eb - jak zwykle mieli wiêcej szczê¶cia ni¿ rozumu...
- Jest! Formu³a Odegnania, ca³a i nieuszkodzona. Na szczê¶cie nie zd±¿y³ jej wys³aæ do Urmlaspyru.
- W kilku egzemplarzach, widzê? - zaintrygowa³a siê elfka
- Na to wygl±da - Lidda roz³o¿y³a karty w rêku niczym wachlarz - Ej, zaraz! One ró¿ni± siê miêdzy sob±!
- Poka¿ to... Rzeczywi¶cie! Spore ró¿nice w sk³adnikach i ich dozach... Pewnie tylko jedna receptura jest prawdziwa!
- Cholera! Która? Jozan, potrafisz rozmawiaæ ze zw³okami, prawda?
- Ze zw³okami owszem, mi³o siê gawêdzi. Ale spalone resztki nie bywaj± zbyt rozmowne...
- No to mamy problem..."


Bohaterowie maj± 8 kartek z ró¿nymi wersjami magicznej formu³y. Zak³adamy, ¿e okoliczno¶ci (czas, ilo¶æ sk³adników itp.) pozwalaj± im przygotowaæ tylko jedn± z nich. Musimy te¿ za³o¿yæ, ¿e przynajmniej jedna z formu³ jest prawdziwa...

Oto te formu³y:

<!--QuoteBegin-Nikodemus na pierwszej karcie+-->
Nikodemus na pierwszej karcie pisze:
<!--QuoteEBegin-->8 deko antracytu zmieszaæ z 4 kroplami syropu z cybetu. Podgrzewaj±c w garñcu wody, dodaæ 3 li¶cie diurawca amnijskiego. Osobno zetrzeæ 3 z±bki g³ogu morowego z ma³ym korzonkiem eleuterokoka kolczastego. Otrzymany proszek dodaæ do 2 kubków flegmy trolla. Gdy tylko mieszanka zacznie b±belkowaæ, zalaæ uprzednio sporz±dzonym wywarem. Ostudziæ i dodaæ 4 szczypty sproszkowanej huby otyughowej. Mieszankê ponownie zagrzaæ, a do wrz±cej dolaæ 3 ³y¿ki syropu z borówki czernicy. Odczekaæ dobê, po czym rozdzieliæ substancjê na 3 równe dawki.

<!--QuoteBegin-Nikodemus na drugiej karcie+-->
Nikodemus na drugiej karcie pisze:
<!--QuoteEBegin-->£y¿kê nalewki z brodawki bugbeara zmieszaæ z 6 kroplami syropu z cybetu. Podgrzewaj±c w garñcu wody, dodaæ 5 kropli wywaru z gliceryby. Osobno zetrzeæ 7 g³ówek dziurawca amnijskiego z czterema ma³ymi korzonkami hyzopa lekarskiego. Otrzymany proszek dodaæ do 2 kubków fio³kowego naparu. Gdy tylko mieszanka zacznie b±belkowaæ, zalaæ uprzednio sporz±dzonym wywarem. Ostudziæ i dodaæ 2 arterie sahuagina. Mieszankê ponownie zagrzaæ, a do wrz±cej dolaæ 2 ³y¿ki soku z eleuterokoka zwyczajnego. Odczekaæ dobê, po czym rozdzieliæ substancjê na 3 równe dawki.

<!--QuoteBegin-Nikodemus na trzeciej karcie+-->
Nikodemus na trzeciej karcie pisze:
<!--QuoteEBegin-->3 ³y¿ki nalewki z brodawki bugbeara zmieszaæ z 5 kroplami wyci±gu z aloesu. Podgrzewaj±c w garñcu wody, dodaæ 5 li¶ci dziurawca amnijskiego. Osobno zetrzeæ 3 z±bki gliceryby z dwoma ma³ymi korzonkami hyzopa lekarskiego. Otrzymany proszek dodaæ do 7 kubków fio³kowego naparu. Gdy tylko mieszanka zacznie b±belkowaæ, zalaæ uprzednio sporz±dzonym wywarem. Ostudziæ i dodaæ 7 szczypt sproszkowanego eleuterokoka leonkrokitnego. Mieszankê ponownie zagrzaæ, a do wrz±cej dolaæ 4 ³y¿ki soku z cytryny. Odczekaæ dobê, po czym rozdzieliæ substancjê na 3 równe dawki.

<!--QuoteBegin-Nikodemus na czwartej karcie+-->
Nikodemus na czwartej karcie pisze:
<!--QuoteEBegin-->4 ³y¿ki ambry zmieszaæ z 4 ³y¿kami flegmy trolla. Podgrzewaj±c w garñcu wody, dodaæ 8 kropli wywaru z gliceryby. Osobno zetrzeæ 5 g³ówek chmielu z ma³ym korzonkiem eleuterokoka kolczastego. Otrzymany proszek dodaæ do kubka olejku z dziurawca zwyczajnego. Gdy tylko mieszanka zacznie b±belkowaæ, zalaæ uprzednio sporz±dzonym wywarem. Ostudziæ i dodaæ 3 szczypty sproszkowanej huby otyughowej. Mieszankê ponownie zagrzaæ, a do wrz±cej dorzuciæ 2 b³ony gard³owe buletty. Odczekaæ dobê, po czym rozdzieliæ substancjê na 3 równe dawki.

<!--QuoteBegin-Nikodemus na pi±tej karcie+-->[quote="Nikodemus na pi±tej karcie)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->5 ³y¿ek nalewki z brodawki bugbeara zmieszaæ z 4 z±bkami czosnku. Podgrzewaj±c w garñcu wody, dodaæ 2 wysuszone ³odygi fenku³y morskiej. Osobno zetrzeæ 2 z±bki g³ogu morowego z ma³ym korzonkiem eleuterokoka kolczastego. Otrzymany proszek dodaæ do 7 kubków ambry wielorybiej. Gdy tylko mieszanka zacznie b±belkowaæ, zalaæ uprzednio sporz±dzonym wywarem. Ostudziæ i dodaæ 8 li¶ci m³odego dziurawca amnijskiego. Mieszankê ponownie zagrzaæ, a do wrz±cej dolaæ 7 ³y¿ek soku z huby otyughowej. Odczekaæ dobê, po czym rozdzieliæ substancjê na 3 równe dawki.[/quote]
<!--QuoteBegin-Nikodemus na szóstej karcie+--><div class='quotetop'>QUOTE(Nikodemus na szóstej karcie)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->6 li¶ci arcydziêgla zetrzeæ z 4 z±bkami czosnku. Podgrzewaj±c w garñcu wody, dodaæ wysuszon± ³odygê fenku³y morskiej. Osobno zetrzeæ 5 li¶ci babki lancetowatej z 3 ma³ymi korzonkami eleuterokoka leonkrokitnego. Otrzymany proszek dodaæ do 2 kubków guana quasita. Gdy tylko mieszanka zacznie b±belkowaæ, zalaæ uprzednio sporz±dzonym wywarem. Ostudziæ i dodaæ 8 sproszkowanych p³atków dziewanny wielkokwiatowej. Mieszankê ponownie zagrzaæ, a do wrz±cej dolaæ 3 ³y¿ki soku z huby otyughowej. Odczekaæ dobê, po czym rozdzieliæ substancjê na 3 równe dawki.[/quote]
<!--QuoteBegin-Nikodemus na siódmej karcie+--><div class='quotetop'>QUOTE(Nikodemus na siódmej karcie)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->2 p³atki hiacyntu zetrzeæ z chrz±stk± nosow± chimery. Podgrzewaj±c w garñcu wody, dodaæ cztery glisty gobliñskie. Osobno zetrzeæ 4 deko antracytu z siedmioma ³ody¿kami dziêgla. Otrzymany proszek dodaæ do 6 ³y¿eczek maceratu z babki lekarskiej. Gdy tylko mieszanka zacznie b±belkowaæ, zalaæ uprzednio sporz±dzonym wywarem. Ostudziæ i dodaæ 3 g³ówki eleuterokoka leonkrokitnego. Mieszankê ponownie zagrzaæ, a do wrz±cej dolaæ 5 ³y¿ek nalewki z fordony trawiastej. Odczekaæ dobê, po czym rozdzieliæ substancjê na 3 równe dawki.[/quote]
<!--QuoteBegin-Nikodemus na ósmej karcie+--><div class='quotetop'>QUOTE(Nikodemus na ósmej karcie"]<!--QuoteEBegin-->Jedn± b³onê gard³ow± buletty zmieszaæ z 2 kroplami syropu z g³ogu morowego. Podgrzewaj±c w garñcu wody, dodaæ 3 li¶cie fenku³y morskiej. Osobno zetrzeæ 3 arterie dowolnego humanoida z 4 czó³kami chochlika. Otrzymany proszek dodaæ do kubka naparu z dziewanny wielkokwiatowej. Gdy tylko mieszanka zacznie b±belkowaæ, zalaæ uprzednio sporz±dzonym wywarem. Ostudziæ i dodaæ 6 kolców eleuterokoka leonkrokitnego. Mieszankê ponownie zagrzaæ, a do wrz±cej dodaæ 3 ³ody¿ki hyzopu lekarskiego. Odczekaæ dobê, po czym rozdzieliæ substancjê na 3 równe dawki.[/quote]

Po krótkim czasie Tordek o ma³o co nie spali³ karty z czwart± formu³±. P³omienie odkry³y na pergaminie precyzyjny rysunek, przedstawiaj±cy kombinacjê figur na szachownicy! Szybki test pozwoli³ stwierdziæ, ¿e podobne glify by³y wyrysowane sympatycznym atramentem na ka¿dej z kart (to dlatego ogr trzyma³ je w ogniodpornej skrytce! Spryciarz...). Bohaterowie za³o¿yli wiêc, ¿e dziêki nim pracodawca Nikodemusa mia³ wybraæ prawdziw± formu³e.

Rysunki: 1 2 3 4 5 6 7 8 | zip

Przystêpujemy wiêc do zgadywania. Która z 8 formu³ jest prawdziw± Formu³± Odegnania i dlaczego? Bohaterowie nie s± tego pewni, ale Wam mogê zdradziæ, ¿e na pewno jedna z formu³ jest prawid³owa (i tylko jedna), oraz ¿e podane informacje pozwalaj± j± wyznaczyæ.
Termin - 2 tygodnie. Za tydzieñ podpowied¼ (zmniejszaj±ca nagrodê do 1 pkt.). Zagadka dla Legionu.
 
Wanderer
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 465
Rejestracja: wt paź 26, 2004 9:39 pm

śr cze 08, 2005 8:55 pm

Czas na podpowied¼ do powy¿szej zagadki.
Spostrzegawczy Legioni¶ci zauwa¿yli zapewne, ¿e sk³adniki tych formu³ (zaczynaj±ce siê zawsze na 8 pierwszych liter alfabetu) mog³yby oznaczac jakie¶ pola na szachownicy. Otó¿ formu³y nie maj± zupe³nie wp³ywu na rozwi±zanie - prawid³owy scroll mo¿na wybraæ jedynie na podstawie samych rysunków. Ich tre¶æ jest jedynie irytuj±c± zmy³k±, wymy¶lon± przez Nikodemusa (pretensje do niego, nie do mnie :P )
Od teraz zagadka jest tak prosta, ¿e nale¿y siê za ni± jedynie 1 punkt (BTW - letnia przerwa zaczyna siê dopiero w lipcu, wiêc ten 1 punkt bêdzie przydzielany)
Pozdrawiam!

PS. zapomnia³bym - ostateczny termin up³ynie o pó³nocy, 15.06
 
Awatar użytkownika
Antara
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1264
Rejestracja: ndz cze 29, 2003 7:01 pm

wt cze 14, 2005 9:03 pm

-Witaj, szlachetny arcypsionie.
-Bądź pozdrowiony, arcymagu. Nie widzieliśmy się już od bardzo dawna.
-Postanowiłem zmienić dotychczasowy tryb życia. Poszukiwaczem przygód można być do pewnego określonego wieku, jednak później wszystkie te połowy królestwa tylko przysparzają kłopotów natury notarialnej. Nie mówiąc już o oskarżeniach o poligamię względem księżniczek i protestach obrońców zagrożonych gatunków smoków.
-Czym w takim razie się zajmujesz? Słyszałem, że wielu znanych magów po zakończeniu kariery awanturników zostaje NPC.
-Wolę określenie Bohater Niezależny.
-Czyli jednak zostałeś BNem? Jako epicki mag zapewne zajmujesz wyjątkowo wysokie stanowisko.
-Nie narzekam. Mistrz Gry mianował mnie Arcyrektorem Akademii Magii Multiuniversum im. Gandalfa Białego. Poza pracą ze studentami opiekuję się też trzema szczególnie obiecującymi adeptami magii. Podobnie jak ja, wszyscy są Wizard’ami. Żaden z nich nie osiągnął jednak poziomów epickich.
-A czy możesz mi zdradzić, którego poziomu czary potrafią rzucać owi trzej uczniowie?
-Odpowiem Ci, drogi arcypsionie zagadką.
– rzuca na siebie Mind Blank.
-Dlaczego rzuciłeś na siebie Mind Blank, arcymagu?
-Żebyś nie mógł użyć swych telepatycznych mocy do odczytania odpowiedzi z mojego umysłu.
-Nigdy bym nie zrobił czegoś takiego!
-Jasne. A niby jak zdałeś egzaminy wstępne na Universytet Psioniki im. Suldarr’essalara? Słuchaj teraz uważnie, bo nie będę powtarzać. Iloczyn najwyższych znanych spell level moich uczniów wynosi 36. Natomiast suma najwyższych znanych spell level jest równa liczbie wydziałów na mojej Akademii.
-Dobrze wiesz, że te informacje nie wystarczą do udzielenia odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie, arcymagu.
-Dobrze więc, otrzymasz jedną podpowiedź. Mój najbardziej doświadczony uczeń jako jedyny nie wziął atutu Spellcasting Prodigy.


Na odpowiedź czekam do przyszłego tygodnia. Jest to zagadka dla Legionu. Odpowiedzi: „Manifestuję Shatter Mind Blank” lub podobne nie będą uznawane.

Okazało się, że zagadka o identycznej treści a jedynie różnej formie jest już na forum (bazowo dotyczy wieku synów matematyka). Poprawne odpowiedzi to 9, 2, 2.
 
Vangerdahast__
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 55
Rejestracja: pt lip 18, 2003 9:00 pm

wt cze 28, 2005 9:46 pm

Witam...
Wraz z koleg± stworzyli¶my do¶ ciekaw±, klimatyczn± zagadke na LARP'a, jako ¿e jest na innym forum, zamieszcze tu tylko linka.

Zanaczam, ¿e zagadka jest rozwi±zana nieco ni¿ej, by¶cie nie zepsuli sobie zabawy poznaj±c odpowied¼.

http://www.rynek.fora.pl/viewtopic.php?t=4

Pozdrawiam...
 
Wanderer
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 465
Rejestracja: wt paź 26, 2004 9:39 pm

pn lip 18, 2005 1:05 pm

Mimo mojej niedyspozycji, podany przeze mnie termin 15.06 jest wi±¿±cy i Zagadka Ogra-Maga jest ju¿ od miesi±ca zakoñczona.
Prawid³owa jest formu³a nr. 5. Czemu? Wszystkie szachownice (poza 5) obrazuj± sytuacje, które nie mog± mieæ miejca w szachach.

1: bia³y pionek wykona³ ruch po skosie choæ nie bi³ ¿adnej figury, a jest to niemo¿liwe
2: dwa czarne goñce na czarnych polach? Nooo niespecjalnie siê to da zrobiæ. (tzn teoretycznie mozna poprzez promocje pionka, ale czarny gracz a ich komplet)
3: sytuacja identyczna jak w 1
4: bia³y szachuje czarnego, a ten nie pozostaje mu d³u¿ny...
5: wygl±da nonsensownie, ale teoretycznie jest mo¿liwe je¶li bialy gracz wykona³ ruch skoczkiem, a potem go cofn±³
6: bia³y pionek wykona³ ruch wstecz - co¶ czego nie jest w stanie zrobiæ (przyjmujê, ¿e wszystkie szachownice mia³y bia³e figury na dole, a czarne u góry)
7: sytuacja podobna jak w 2 i by³oby to mo¿liwe gdyby bia³y dokona³ promocji pionka, jednak ma ju¿ dwie królowe czyli jeden bia³y pionek ju¿ zosta³ promowany. W tej sytuacji musia³by mieæ 6 pionków, ma ich 7.
8: król, króla (ponoæ) szachowaæ nie mo¿e, wiêc sytuacja jest raczej niemo¿liwa


2 punkty wêdruj± do Haer'dalisa
Pozdrawiam!
 
Awatar użytkownika
veldrin-drow
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1568
Rejestracja: pn lis 13, 2006 8:25 pm

czw wrz 29, 2005 11:47 am

Zadam wam zagadkę mojego pomysłu.Macie przed sobą wagę a przed nią kupki klejnotów takiego samego rodzaju i wadze.
podaję ilość klejnotów

1,13,5,7,21
5,6,8,17,3,
17,3,8,11,12
1,2,4,7,8,
11,3,4,24,8

Kupki klejnotów są ułożone w kwadracie 5*5 i w każdym kwadraciku leży odpowiednia ilość klejnotów.
Dodatkowo leży przed wami książeczka w której jest instrukcja.
"Oto rozpoczyna się gra.Macie przed wami wagę i klejnoty.Umieście klejnoty na wadze tak by dały rozwiązanie.Błąd może was sporo kosztować.Pamietajcie,że wasze oczy widzą rozwiązanie."
Czekam na wasze odpowiedzi.Myśle,że dwa miesiące starczą na rozwiązanie.Sprawdzać,ew.odpowiedzi będę raz na tydzień,bo takie mam mozliwości dostępu do internetu.
 
Adi Cherryson
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 567
Rejestracja: ndz paź 20, 2002 1:47 am

Ognista pu³apka druida Morfera

ndz paź 09, 2005 1:01 am

Drodzy Przyjaciele, mi³o¶nicy zagadek, witam serdecznie po d³uuugiej wakacyjnej przerwie!

Mam nadziejê, ¿e macie ochotê na kolejny sezon intelektualnej rozrywki i znajdziecie trochê czasu, aby w nim aktywnie uczestniczyæ. Niniejszym postem czyniê go praktycznie i oficjalnie otwartym. Trochê brakowa³o nam zagadek nadaj±cych siê do wykorzystania na sesji. Pora to zmieniæ. 8)

Byæ mo¿e niektórzy z Was jeszcze pamiêtaj± dwóch starszych panów, którzy go¶cili tutaj z ró¿nymi zagadkami: druida Morfera i karczmarza Gulfusa. Chyba ju¿ prawie dwa lata minê³y od naszego ostatniego spotkania. Postanowi³em zatem sprawdziæ, jak im siê wiedzie w nowych czasach. Niestety niezbyt dobrze. Mówi±, ¿e ¶wiat opanowali rabusie, którzy pod has³em poszukiwania przygód tylko zabijaj± i grabi±. Druid Morfer zgin±³ (w tajemniczych okoliczno¶ciach), ale postara³ siê zabezpieczyæ swoje oszczêdno¶ci w trochê nietypowy sposób.

Ognista pu³apka druida Morfera (wersja 1.2)

Jest to znacznie bardziej udoskonalona wersja ni¿ zamieszczony wcze¶niej orygina³, gotowa do u¿ycia w przygodzie. Mo¿na j± wykorzystaæ podczas eksploracji jakiej¶ spl±drowanej siedziby druida gdzie¶ po drodze. Zawiera dok³adny opis sposobu postêpowania, je¶li gracze bêd± starali siê omin±æ zagadkê. Poziom BG: 7-9. Druid Morfer ma poziom 8. Mechanika wed³ug edycji 3.0.
Wspó³autorami s± Haer'dalis i Darklord, którym serdecznie dziêkujê za okazan± pomoc. Podziêkowania nale¿± siê tak¿e Adamowi Wa¶kiewiczowi, który znalaz³ b³±d w konstrukcji zagadki.

---

Przed Wami stoi nadpalona ruina jakiej¶ prymitywnej chaty. Przed ni± trzy obgryzione szkielety, zapewne dwóch wilków i jednego ptaka, jastrzêbia. Zdzicza³e pszczo³y lataj± dooko³a i ¿±dl± gdzie popadnie. Nie sposób siê przed nimi broniæ. Co 10 minut trzeba wykonaæ RO na Wytrwa³o¶æ, pocz±tkowy ST wynosi 10 i ro¶nie o jeden. Nieudany oznacza otrzymanie jednego st³uczenia. Pszczo³y bêdê przemieszczaæ siê za BG, tak¿e do piwnicy.

W chacie zw³oki cz³owieka z podciêtym gard³em podobne do tych, z bagien Lindow http://www.mesh5.com/tension/febmarch/lindow1.htm
Obok wysuszona ga³±zka jemio³y.

Przeszukiwanie ST 15 pozwoli odkryæ zej¶cie do niewielkiej piwnicy. Nie wygl±da na spl±drowan±, ale nie zawiera te¿ nic warto¶ciowego: beczu³ki z miodem pitnym, suszone zio³a, konfitury i kompoty z owoców le¶nych, wêgiel, kartofle, stary materac etc. Po¶rodku pomieszczenia w rzêdzie stoj± trzy solidne dêbowe komody. Ka¿da posiada dwie szuflady. Na ¶rodkowej le¿y du¿a karta papieru zapisana starannym lecz nieco staro¶wieckim pismem w jêzyku wspólnym.

List Morfera do karczmarza Gulfusa:

Je¶li czytasz ten list mój przyjacielu, znaczy to zapewne, ¿e ju¿ odszed³em do krainy przodków. Jak Ci wcze¶niej mówi³em, postanowi³em, ¿e nie oddam ³atwo swojego bogactwa - które mia³o zapewniæ mi szczê¶liw± emeryturê - byle jakim awanturnikom. Przeczytaj uwa¿nie dalsze s³owa i zastosuj wobec nich zasady nauki zwanej prawdopodobieñstwem, aby bezpiecznie odzyskaæ szlachetne kamienie.

Umie¶ci³em mój skarb w trzech komodach, które przywioz³e¶ mi z wyprzeda¿y na uniwersytecie w Salamance. Jak widzisz i mo¿e pamiêtasz ka¿da z nich ma dwie szuflady.
W ka¿dej szufladzie jest albo szmaragd albo rubin. W jednej komodzie s± dwa szmaragdy, w drugiej dwa rubiny, a trzecia zawiera jeden szmaragd i jeden rubin.
Przygotowa³em te¿ trzy pergaminy spisane moim druidzkim alfabetem, które przytwierdzi³em do komód. Litery SS na pergaminie oznaczaj±, ¿e w ka¿dej szufladzie komody jest szmaragd, RR dwa rubiny, RS rubin i szmaragd.

Nastêpnie za³o¿y³em magiczn± pu³apkê (*).

Bezpiecznie mo¿na otworzyæ tylko pierwsz±, dowoln± szufladê. Przy otwarciu nastêpnej trzeba g³o¶no wypowiedzieæ w jêzyku druidzkim pocz±tkowe litery kamieni w danej komodzie. W razie pomy³ki le¶ne duszki w szufladach aktywuj± pu³apkê i nast±pi wielki ognisty wybuch, który zniszczy zawarto¶æ i porazi nieudaczników.

Ale na wypadek odwiedzin ¿±dnych skarbów BG, zastosowa³em wariant awaryjny. Wszystkie trzy pergaminy umie¶ci³em nieprawid³owo.
Ufam, ¿e po analizie tych s³ów ³atwo poznasz sekret rozwi±zania.


ZADANIE: Któr± szufladê nale¿y otworzyæ jako pierwsz± i jak zorientowaæ siê co zwieraj± wszystkie komody?
Podpowiedzi nie bêdzie (bo ju¿ by³a na w±tku technicznym) :) Rozwi±zanie: 26.10.2005.

W tym miejscu MP mo¿e wrêczyæ dru¿ynie przygotowane wcze¶niej rekwizyty:
1. Rysunek trzech komód z dwoma szufladami. Komody s± oznaczone RR, SS, RS.
2. Trzy karteczki z literami: RR, RS i SS. Po otwarciu pierwszej szuflady i poznaniu jej zawarto¶ci, gracze musz± prawid³owo umie¶ciæ te karteczki na komodach.

---

(*) Ognista pu³apka druida Morfera w ujêciu systemowej mechaniki: SW 8 (ST Przeszukiwania 0 - prawie ka¿dy znajdzie list; wszystkie inne szczegó³y w opisie).

Pu³apka oparta jest na po³±czeniu magii i skomplikowanego mechanizmu, którego zasadê dzia³ania Morfer zakupi³ u pewnego gnoma, p³ac±c siódmym kamieniem.

W ka¿dej szufladzie obok kamienia umieszczone s± dwie wyrzutnie, zawieraj±ce ³adunki skoncentrowanego alchemicznego ognia. Otwarcie pierwszej szuflady powoduje, ¿e ich mechanizmy (oprócz tych w otwartej w³a¶nie szufladzie) przechodz± w stan czuwania. Dodatkowo aktywuje siê 5 ró¿d¿ek z czarem le¶ny duszek (W³adcy dziczy str. 84). Jedna ró¿d¿ka przytwierdzona jest bezpo¶rednio do spodu dowolnej komody, pozosta³e w o³owianym pude³ku przytwierdzonym obok. Aktywacja ró¿d¿ek powoduje, ¿e w ka¿dej pozosta³ej nieotwartej szufladzie pojawia siê wtedy jeden le¶ny duszek (w sumie piêæ), który blokuje spust wyrzutni.

Ka¿dy duszek ma rozkaz przestaæ istnieæ, je¶li kto¶ otworzy kolejn± szufladê bez wypowiedzenia odpowiednich liter, wybuchnie ogieñ lub kto¶ zabierze kamieñ znajduj±cy siê w pierwszej otworzonej szufladzie. Je¶li duszek przestanie istnieæ uwolni mechanizm spustowy: szuflada otwiera siê i ³adunki alchemicznego ognia zostaj± wyrzucone na zewn±trz wybuchaj±c 1,5 metra przed komod±. Wybuch ognia z jednej szuflady powoduje znikniêcie reszty duszków i kolejne osiem eksplozji z pozosta³ych czterech szuflad.

Premia do testu ataku wyrzutni wynosi +10 dla pierwszych dwóch i +8 dla reszty. Obra¿enia od ognia 1k10 oraz efekty dodatkowe (PG str. 114: ogieñ alchemiczny oraz tabela 7-10. Broñ wybuchowa).

Co mo¿e zrobiæ mag?

Rozproszenie magii: Spowoduje znikniêcie duszków i automatyczne uruchomienie wyrzutni (premia do testu ataku +10 dla wszystkich wyrzutni).

Wykrycie magii: Trzeba pamiêtaæ, ¿e przed otwarciem pierwszej szuflady magiczn± aurê generuje tylko 1 ró¿d¿ka z czarem le¶ny duszek. Pozosta³e cztery s± zabezpieczone przez o³owiane pude³ko. Je¶li gracze znajd± ró¿d¿ki i usun± spod komody, nie zadzia³aj±, wiêc nie pojawi± siê duszki blokuj±ce spusty wyrzutni. Efekt jak w opisie rozproszenia magii. Po otwarciu pierwszej szuflady mo¿na wykryæ 6 s³abych aur (5 duszków plus ró¿d¿ka).

Pole antymagii: 1) Rzucone przed otwarciem pierwszej szuflady spowoduje, i¿ nie zadzia³aj± ró¿d¿ki. Nie pojawi± siê duszki i wyrzutnie ognia nie zostan± zablokowane. Efekt jak w opisie rozproszenia magii. 2) Rzucone po otwarciu pierwszej szuflady spowoduje natomiast znikniêcie duszków i taki sam efekt, jak rozproszenie magii.

Co mo¿e zrobiæ ³otrzyk?

Mechanizm zakupiony u gnoma dzia³a w ten sposób: szuflada otwiera siê i nastêpuje strza³ z wyrzutni. Zatem od zewn±trz nic nie widaæ. Mo¿na wiêc za³o¿yæ, ¿e przed otwarciem pierwszej szuflady ³otrzyk nie jest w stanie wykryæ pu³apki, bo ta jeszcze nie istnieje (duszki i wyrzutnie nie zosta³y aktywowane). Dowie siê o niej po przeczytaniu listu, ale nadal jej nie znajdzie.

Teraz zastanówmy siê nad sytuacj± po przeczytaniu listu i otwarciu pierwszej szuflady. £otrzyk widzi wyrzutnie (co prawda te nie aktywowane). Zapewne przeszuka wszystkie komody bez otwierania szuflad. Da³bym mu mo¿liwo¶æ:
1. Przeszukiwanie ST 28 (25 plus poziom czaru le¶ny duszek plus 2 z okoliczno¶ci – ataki dzikich pszczó³ zak³ócaj± koncentracjê) na wykrycie obecno¶ci elementu magicznego pu³apki, czyli duszków.
2. Przeszukiwanie ST 32 (28 z poprzedniego testu plus 2 z okoliczno¶ci za po³±czenie magii i mechanizmu, plus dwa za o³owiane pude³ko) na znalezienie powi±zania miêdzy magi± i mechanicznymi wyrzutniami.

1. Je¶li ³otrzyk uzyska wynik pomiêdzy 28 a 31, mo¿e próbowaæ „rozbroiæ” w jego mniemaniu magiczn± pu³apkê. ST Unieszkodliwiania mechanizmów wynosi 28 (25 plus poziom czaru le¶ny duszek plus 2 z okoliczno¶ci – ataki dzikich pszczó³ zak³ócaj± koncentracjê). Gdy test siê powiedzie, unieszkodliwia le¶ne duszki i wyrzutnie zostaj± uruchomione. Uwaga fabularna: MP powinien poinformowaæ, ¿e ³otrzyk znalaz³ magiczn± pu³apkê. Inteligentny gracz byæ mo¿e zwietrzy niebezpieczeñstwo, wszak widzi mechaniczne wyrzutnie, a pu³apka jest magiczna i nie bêdzie próbowa³ rozbrajania.

2. Tylko wynik w te¶cie Przeszukiwania 32+ pozwala rozbroiæ skutecznie pu³apkê. ST Unieszkodliwiania mechanizmów wynosi 30 ( 25 plus poziom czaru le¶ny duszek plus 2 z okoliczno¶ci – ataki dzikich pszczó³ zak³ócaj± koncentracjê plus 2 z okoliczno¶ci za po³±czenie magii i mechanizmu).

Kamienie szlachetne to wysokiej jako¶ci fasetowane rubiny i szmaragdy. Ka¿dy rubin wart jest 1000 sz, a ka¿dy szmaragd 1400 sz. Poddanie ich niekontrolowanemu dzia³aniu ognia mo¿e spowodowaæ zniszczenie precyzyjnego szlifu i obni¿enie warto¶ci. Je¶li pu³apka wybuchnie w celu ustalenia warto¶ci zniszczonych kamieni nale¿y wykorzystaæ poni¿sz± tabelkê:

Rzut k% /Warto¶æ rubinu /Warto¶æ szmaragdu

0 do 10 /1000 /1400
11 do 40 /600 /840
41 do 70 /300 /420
71 do 100 /100 /140

Mo¿na rzucaæ dla wszystkich kamieni jednocze¶nie lub (weselej) dla ka¿dego z osobna.

Pozosta³e uwagi:
W przypadku udanego rozwi±zania zagadki i wyjêcia kamieni, le¶ne duszki bêd± blokowaæ wyrzutnie przez osiem godzin, wtedy up³ynie czas dzia³ania zaklêcia, i znikn± powoduj±c uruchomienie pu³apki. Gdy ró¿d¿ki znajd± siê 13,5 metra od komód (np. gracze je zabior±) równie¿ koñczy to dzia³anie czaru i nast±pi wybuch. Nale¿y za³o¿yæ, ¿e obszar ich zasiêgu obejmuje ca³± piwnicê.

----

Adi
 
Adi Cherryson
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 567
Rejestracja: ndz paź 20, 2002 1:47 am

Rozwi±zanie i punktacja Legionu

czw paź 27, 2005 12:37 am

Ognista pu³apka druida Morfera - rozwi±zanie.

Zagadka nie by³a zbyt trudna. Poni¿ej logiczny sposób postêpowania zaczerpniêty z odpowiedzi:

<!--QuoteBegin-steenan+-->
steenan pisze:
<!--QuoteEBegin-->Nale¿y podej¶æ do komody, na której wisi pergamin z RS. Jako ¿e wszystkie pergaminy s± umieszczone nieprawid³owo, mamy gwarancjê, ¿e s± w niej albo 2 rubiny, albo 2 szmaragdy. Otwieramy jedn± szufladê i wiemy która z tych dwóch mo¿liwo¶ci zachodzi.

Za³ó¿my, ¿e w szufladzie by³ szmaragd. W takim razie komoda z pergaminem SS nie mo¿e zawieraæ rubinu i szmaragdu, bo wtedy trzecia komoda, ta z pergaminem RR musia³aby zawieraæ dwa rubiny, co przeczy za³o¿eniu, ¿e wszystkie pergaminy s± niezgodne z zawarto¶ci± komód.
W takim razie komoda z SS musi zawieraæ dwa rubiny, a ta z RR rubin i szmaragd.

Je¶li w pierwszej otwartej szufladzie by³ rubin, na mocy analogicznego rozumowania mo¿na stwierdziæ, ¿e komoda z RR zawiera dwa szmaragdy, a ta z SS szmaragd i rubin.


Prawid³owe odpowiedzi przys³ali:
Adam Wa¶kiewicz, Erlebrion, steenan, Mortis, Fringetrimmer, Filio, Joshu, Veldrin-drow.

Serdeczne gratulacje!

----

Zamieszczam aktualn± punktacjê i sk³ad Legionu. Obejmuje okres od marca 2005 do dzisiaj i uwzglêdnia dziewiêæ punktowanych zagadek, jakie pojawi³y siê w tym czasie. Ich wykaz i listê prawid³owych odpowiedzi umie¶ci³em na koñcu. Proszê zainteresowane osoby o sprawdzenie poprawno¶ci podsumowania. W razie w±tpliwo¶ci piszcie przez PW.

Wiadomo¶ci z officio legati:

1. Z o¶lego namiotu znikn±³ cold(0,5 punktów). Zosta³ przydzielony do pracy w stajniach.
2. Adam Wa¶kiewicz i Wanderer zdobyli ju¿ ponad 30 punktów! Officio legati wita ich z rado¶ci± w elitarnej grupie Mistrzów Zagadek: http://dnd.pl/groupcp.php?g=1705&sid=63772...d400fb8e9215a49

Ja równie¿ szczerze Wam gratulujê, bo nie jest ³atwo siê tam znale¼æ. 8)

Adinius

---

Legio IV "Or³y", stan osobowy na dzieñ 26.10.2005:


Contubernium I TRIARII
64 Devik Crazystar S³oneczne Ostrze +2 "Arien" Cornicularius
45 Ais Seveu Cognitor
37 tomasir
35 Adam Wa¶kiewicz
35 Wanderer claidheamohmor "Gryziogon"
34,5 Mordoran dwa krótkie miecze (+2) Cognitor
31 Haer'dalis sejmitar Pustynny wiatr
27 Antara gladius
27 Terai rapier

Contubernium II PRINCIPES
26 MarcouMG
25 Caios
25 Malaggar krótki miecz
24,5 Melhavoc
24 Mer
24 Reaper podwójny topór
24 Silidan 2 d³. miecze "Szalony Wiatr", "Krwawa Rosa"
21 Galadhor Eldari

Contubernium III HASTATI
21 mAnth
20 dzierzba
18 Gambit
18 ShadEnc
17 poly
16,5 Florian sztylet
16 DobryDrow
16 Petra Bootman

Contubernium IV
16 Pharaz'gil d³ugi miecz "P³on±ce Oko"
15 Baob Szary sejmitar(+2) i sztylet(+1)
13,5 Suldarr'essalar
13 Ryfek d³ugi miecz
13 steenan
12 Erlebrion
12 Mortis katana
12 VVojtas

Contubernium V
12 Ysabell Moebius rapier Praefectus tabularii
11 Borg
11 tarfael
10 Asterion
10 Chomik Jedi d³ugi miecz "Symylazarr ?ród³o Honoru"
10 Horr ciê¿ki korbacz "PanzerKampfwagen"
10 Torn Hajmen
9,5 PrEDOator

Contubernium VI
8 LukiZone
8 Wasil
7 Joshu
7 Shirak
6 Carnloch
6 Errdil aep Yaevinn
6 Gaszakus
6 Halgir Rumunem Zwany topór dwurêczny

Contubernium VII
6 lamatotalna
6 Lord Gorm
6 MacDante
6 Ozzy
4 Hekatonpsychos
4 Manedhel
4 Ryoga katana "Mizu-ken"
4 Urko

Contubernium VIII
4 Zender
3 Huntermk dwa krysno¿e
3 Thor
2 Andrie Oddbody
2 Darum
2 Demoon
2 Filio
2 Fringetrimmer

Contubernium IX
2 Gantolandon
2 kivak
2 matid
2 Muad'Dib
2 Marsavius d³ugi miecz "Aranuir"
2 Pomniejszy ¶ciekowy Golem
2 Ryan O'Connell
2 Sacrus

Contubernium X (O¶li namiot)
2 Veldrin-drow
2 Ysilin
2 Zantax

---

Uwzglêdnione zagadki i zdobyte punkty:

I. Zagadka Sfinksów z Calimshanu (Wanderer)

Wanderer 2
Torn Hajmen 2

II. Szyfr Pharaz'gila (Pharaz'gil)

2 punkty zdobyli:
Pharaz'gil
Wanderer
Torn Hajmen
Andrie OddBody
Demoon
Galadhor Eldari
Devik Crazystar
Erlebrion
MarcouMG
Simoon
Borg
Petra Bootman
MacDante
Gambit
Mortis

III. Imiê Golema (Torn Hajmen)

Torn Hajmen 2
Haer'dalis 1
Wanderer 1
Galadhor Eldari 1

IV. Kapitan Nemo (Silidan)

Silidan 2
Torn Hajmen 2
Master Joshu 1
Adam Wa¶kiewicz 1
Pharaz'gil 1
MarcouMG 1

V.Szyfr forumowy (MarcouMG)

MarcouMG 2
Silidan 2
Borg 2
Devik Crazystar 1
Master Joshu 1

VI. W pracowni wuja Korneliusa (Silidan)

Silidan 2
Manedhel 2
Borg 2

VII. Szyfr Pharaz'gila II (Pharaz'gil)

2 punkty zdobyli:
Pharaz'gil
Borg
Master Joshu
Wanderer
Devik Crazystar
Haer'dalis
Adam Wa¶kiewicz
Gambit
Silidan

VIII. Szyfr Yardana (Zantax)

Zantax 2
Manedhel 2
Adam Wa¶kiewicz 2
Gambit 2
Borg 1
Devik Crazystar 1

IX. Ognista pu³apka druida Morfera (Adi)

2 punkty zdobyli:
Adam Wa¶kiewicz
Erlebrion
steenan
Mortis
Fringetrimmer
Filio
Joshu
Veldrin-drow

---

PS. Przeoczy³em jedn± punktowan± zagadkê. Poprawi³em zatem punktacjê o:

Irytuj±c± Tajemnicê Ogra-Maga (Wanderer)

Wanderer 2
Haer'dalis 2
 
Awatar użytkownika
veldrin-drow
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1568
Rejestracja: pn lis 13, 2006 8:25 pm

czw paź 27, 2005 3:00 pm

Widzę,że jak na razie nikt sobie nie poradził z moją zagadką,dlatego damy podpowiedź.Chodzi o grę w skojarzena.Spróbujcie skojarzyć słowa w tekscie.Myślę,że to wystarczająca podpowiedź i ktoś w końcu rozwiąże tą zagadkę.
 
Awatar użytkownika
veldrin-drow
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1568
Rejestracja: pn lis 13, 2006 8:25 pm

pt paź 28, 2005 3:00 pm

Dzisiaj jadąc sobie rowerkiem wpadłem na pomysł bardzo ławej zagadki.

Ogłoszenie,którego nigdy nie zobaczysz?
Co to jest?
 
Awatar użytkownika
veldrin-drow
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1568
Rejestracja: pn lis 13, 2006 8:25 pm

pt paź 28, 2005 4:26 pm

Zagadka była łatwa a rozwiązał ją Elbierion.
Oczywiście chodziło o swój nekrolog :D .

Widzę,że niestety :( nikt nie może sobie poradzić z moją zagadką z klejnotami,więc daję dodatkową podpowiedź,która powinna ułatwić Wam rozwiązanie.Oto ona-nie jest to zagadka matematyczna!
 
Awatar użytkownika
veldrin-drow
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1568
Rejestracja: pn lis 13, 2006 8:25 pm

wt lis 01, 2005 7:07 pm

Dziś wpadłem na pomysł kolejnej zagadki,bo widzę,że zagadka z klejnotami albo jest za trudna albo nikt próbuje jej rozwiązać.Dam dla niej nową podpowiedź ale to na końcu.

Wchodzicie do komnaty w której podłoga jest wyłożona kafelkami w kształcie trójkąta,każda kafelka jest zdobiona drobnymi piramidkami.Ściany są wyłożone kafelkami w kształcie prostokątów i w nich są wzorki drobnych prostopadłościanów,na suficie są przyklejone kafelki w kształcie kwadratu i są opatrzone w drobne sześciany.Na podłodze w środku komnaty został wstawiony okrąg.Środek okręgu ma malutki podeścik.Reszta okręgu jest wypełniona malutkimi kulami.
Co należy położyć na środku okręgu by otworzyć skrytkę ukrytymi skarbami?

Jak obiecałem będzie ostatnia podpowiedź do zagadki z klejnotami-skojarzcie dwa słowa a rozwiązanie bedzie możliwe.
Na rozwiązanie zagadki z komnatą daję miesiąc.

P.S.Nieco zmieniłem treść zagadki by łatwiej byłoby je rozwiązać.No co jest Legioniści!!!Wciąż impreza w obozie?Czas na manewry!!! :wink:
 
Zantax Holyshield
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 58
Rejestracja: pn wrz 13, 2004 12:38 pm

śr lis 02, 2005 8:33 am

Widzê ¿e jest miejsce na zadanie kolejnej zagadki (sam nie wiem czy to dobrze czy ¼le :? ) tote¿ niezw³ocznie je zape³niê.Wnêtrze sklepu by³o imponuj±ce.
Zantax ju¿ wcze¶niej widywa³ miejsca, w których magowie sprzedawali magiczne zwoje, ró¿d¿ki i temu podobny badziew, jednak ¿adne z nich nie zrobi³o na paladynie takiego wra¿enia. Rzêdy magicznych mikstur, rega³y tajemnych ksi±g i pergaminów oraz przyrz±dy o których zastosowaniu nie mia³ pojêcia, które to w innych sklepach nie wzbudza³y jego zainteresowania tutaj promieniowa³y jak±¶ niewyobra¿aln±, wrêcz odczuwaln± moc±. Zantax nie wiedzia³ czy by³ to efekt zamierzony przez sprzedawcê czy te¿ nie, wiedzia³ jednak, ¿e to dzia³a³o. A dzia³a³o w ten sposób, ¿e nagle Paladyn zapragn±³ mieæ te wszystkie magiczne mikstury, zwoje, ró¿d¿ki i w ogóle wszystko co znajdowa³o siê w tym sklepie. Spojrzenie na prawie ¶lini±cego siê barbarzyñskiego kompana utwierdzi³o go w przekonaniu, ¿e nie tylko on tak my¶li. Szybki rzut oka na zawarto¶æ sakiewki jednak momentalnie rozwia³y jego wybuja³e fantazje – mia³ do¶æ z³ota jedynie na jedn± miksturê i to pod warunkiem, ¿e sprzedaj±cy mag nie oka¿e siê sk±pirad³em.
„Có¿, nadszed³ czas na odwieczny dylemat pod tytu³em: co wybraæ” – pomy¶la³ Zantax. Nie zastanawia³ siê jednak zbyt d³ugo, wychodz±c z poniek±d s³usznego za³o¿enia, ¿e pierwszy pomys³ jest najlepszy.
M³odo wygl±daj±cy mag, który wygl±da³ nie mniej imponuj±co ni¿ oferowane przez niego przedmioty najwyra¼niej wyczuwa³ dramatyzm sytuacji, tote¿ szybko rzuci³ ulubione przez wielu sprzedawców zdanie:
- Mogê w czym¶ pomóc?
- Có¿, potrzebowa³bym miksturê, dziêki której bêdê móg³ siê poruszaæ du¿o szybciej - zdecydowanym g³osem odpowiedzia³ na zaczepkê Zantax.
- Oczywi¶cie, ju¿ podaje - odrzek³ Mag, daj±c jednocze¶nie rêk± znak na który jedna z ró¿nokolorowych mikstur zlecia³a z pó³ki i stanê³a na stole, tu¿ przed Holgiem.
Przez chwilê Zantax zastanawia³ siê, dlaczego akurat przed barbarzyñc±, a nie przed nim. Przesta³ jednak siê zastanawiaæ z dwóch powodów. Pierwszym z nich by³ momentalnie pojawiaj±cy siê u¶miech oraz b³yszcz±ce oczy Holga. Drugim natomiast by³a cena.
- Nale¿y siê 200 sztuk z³ota.
To by³o po prostu mistrzowskie zagranie psychologiczne. Zantax wiedzia³ ¿e je¶li odebranie zielonej mikstury zielonow³osemu barbarzyñcy jest w ogóle mo¿liwe, to wi±za³o siê z wieloma siniakami lub nawet konieczno¶ci± dokupienia dodatkowej mikstury leczniczej. Nie mia³ wiêc wyboru, aczkolwiek na tak wysok± cenê zgodziæ siê nie mia³ zamiaru.
- ILE? - szybko odrzuci³ Paladyn maj±c nadziejê, ¿e natychmiastowa reakcja sprzeciwu wystarczy.
- No có¿. Nie mówi³em, ¿e moje wyroby nale¿± do tanich. Ale mo¿ecie zawsze kupiæ co¶ innego.
Ponowne spojrzenie na wyraz twarzy Holga utwierdzi³o Zantaxa w przekonaniu, ¿e Mag po prostu naigrywa siê z beznadziejnej sytuacji Paladyna. Nie zamierza³ siê jednak poddawaæ tak ³atwo. Postanowi³ ratowaæ siê blefem.
- Ale¿ panie Magu. Jeste¶my jedynie prostymi poszukiwaczami przygód. Nie staæ nas na wydawanie 200 sztuk z³ota na jedn± miksturê. Mamy jeszcze wiele innych wydatków jak choæby zakupienie prowiantu czy niezbêdnego do wykonywania tej profesji ekwipunku. Przykro mi ale nie jestem w stanie zap³aciæ za t± miksturê wiêcej ni¿ 100 sztuk z³ota.
Brak natychmiastowej odpowiedzi ze strony Maga obudzi³ w sercu Paladyna pewn± nadziejê. Có¿, kto jak kto ale Zantax zawsze by³ dobry je¶li chodzi o blefowanie.
- Dobrze. Jestem dzisiaj w dobrym nastroju wiêc zgodzê siê na twoj± propozycjê, pod jednym jednak¿e warunkiem. Musicie zgadn±æ jak ma na imiê jedna z moich znajomych. Oczywi¶cie normalnie nie mieliby¶cie szans, wiêc wam trochê
podpowiem. A wiêc tak:

- szósta litera imienia mojej znajomej jest czwart± liter± imienia twórcy czaru, do rzucenia którego potrzebny jest miniaturowy miecz
- drugie miejsce zajmuje zarówno w imieniu mojej znajomej jak i imieniu boga zwanego Szepcz±cym ta sama litera
- ostatnia litera od koñca jest spó³g³osk±, która zajmuje siódme miejsce w nazwie jednego z 2-poziomowych czarów kap³ana tego¿ boga
- przedostatnie miejsce zajmuje pi±ta litera specjalnej nazwy osobistej broni boga Elfów
- pi±t± liter± licz±c zarówno od pocz±tku jak i od koñca jest czwarta litera nazwy jêzyka, którego maj± prawo siê uczyæ cz³onkowie tylko jednej profesji
- ostatnie miejsce zajmuje trzecia litera popularnej nazwy charakteru praworz±dnego z³ego
- przed przedostatni± liter± jest samog³oska, która zajmuje czwarte miejsce w nazwie jednej z specjalnych broni mnicha
- pozosta³e litery s± takie same i s± identyczne jak spó³g³oska znajduj±ca siê na pi±tym miejscu popularnej nazwy miecza, który nosisz przy pasie

- No wiêc jak ma na imiê moja znajoma?
Zantax spojrza³ na swój miecz pó³torarêczny przez chwile zastanawiaj±c siê nad rozwi±zaniem zagadki. O ile nie trwa³o to zbyt d³ugo to akcja sk³adaj±ca siê z wyjêcia z sakwy 200 sztuk z³ota, po³o¿enia ich na stole, wziêcia mikstury oraz energicznego wyj¶cia ze sklepu trwa³a jeszcze mniej. Za Paladynem wyszed³ równie¿ Holg, który po przej¶ciu kilkunastu kroków zapyta³ mocno zdziwiono-zaciekawionym g³osem:
- A tak w³a¶ciwie to co ten mag chcia³ od twojej kobiety.
Zantax nie mia³ ju¿ do¶æ samozaparcia i si³ aby odpowiedzieæ. Postanowi³ wiêc uczciæ to pytanie minut± ciszy.


Pytanie oczywi¶cie brzmi: jak ma na imiê znajoma Maga. Na odpowiedzi czekam 2 tygodnie, czyli do 16.XI.2005. (dok³adnie do oko³o 8 rano je¶li ma to jakie¶ znaczenie)

Jest to zagadka DLA LEGIONU

WA¯NE: przy uk³adaniu tej zagadki sugerowa³em siê tylko i wy³±cznie (no, mo¿e poza ostatnim podpunktem) polsk± wersj± Podrêcznika Gracza do 3 edycji D&D - nie akceptujê rozwi±zañ których inspiracj± by³y inne podrêczniki lub jêzyki.

DOPISANE PU?NIEJ: zmieni³em lekko tre¶æ dwuch podpunktów, aby by³y trochê bardziej jasne, aczkolwiek wcze¶niej prawid³owa odpowied¼ rywnie¿ by³a mo¿liwa do osi±gniêcia

Ku chwale LEGIONU
Zantax Holyshield

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość