Zrodzony z fantastyki

 • 1
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 24
 
Awatar użytkownika
Hekatonpsychos
Moderator
Moderator
Posty: 1695
Rejestracja: wt mar 07, 2006 10:05 pm

ndz cze 12, 2005 10:43 pm

Praktyki seksualne będące w sprzeczności z normami naszego społeczeństwa, które prowadzą do negatywnych konsekwencji-spadek urodzeń, choroby, hedonistyczne nastawienie do życia itd.


Dziękuję, o to mi mniej więcej chodziło :)
I teraz pytanie. Czy hedonistyczne nastawienie do życia powinno być wg Ciebie światopoglądem napiętnowanym (i zakazanym?) w ogóle, czy tylko w odniesieniu do praktyk seksualnych? Zdaje się bowiem, że lwia część kultury masowej proponuje za przyzwoleniem społeczeństwa i przy jego pełnym poparciu, taki właśnie model myślenia.
Aha, i jeszcze jedno. Jakie są Twoje propozycje na rozprawienie się z problemem (dewiacją, aberracją?), będącym źródłem tak wielkiego zła, jakim jest homoseksualizm?
Pozdrawiam.
 
Awatar użytkownika
Beamhit
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 2359
Rejestracja: czw paź 09, 2003 8:22 pm

ndz cze 12, 2005 10:44 pm

sama decyzja dziecka wbrew temu co mówi Beamhit nie ma tu za wiele znaczenia dla sądu.

Racja. Jeżeli decyzja dziecka jednak była taka, że "chce", a dziecko ma lat 15, 16 lub 17, sąd według polskiego prawa nie może za to nikogo skazać. Natomiast jak komuś do łożka wejdą trzy nagrzane i chętne 14-latki, nie powinno być to dla sądu żadnym argumentem łagodzącym. Mój przykład wskazywał tylko pewną lukę w stwierdzeniu Hekato.

Też raz byłem w takiej sytuacji. Ja po wypowiedzeniu parokrotnie słów nie, idź sobie i tym podobnych, nie wytrzymałem i wywlokłem tego pana (?) przed lokal i natłukłem. Sam się sobie dziwiłem, że ktoś może mnie do tego stopnia wyprowadzić z równowagi... Później było mi głupio jak cholera...

Nic dziwnego że tak się zachowałeś. Ośrodki w mózgu odpowiedzialne za agresję i seksualność są bardzo blisko siebie. Dlatego niektórych podnieca gwałt, dominacja i sadyzm. Natomiast jest to też powód wyzwolenia silnej obrony (często agresywnej) przed niechcianą seksualną napaścią (zwłaszcza u mężczyzn). Dlaczego tylu facetów denerwuje się i "wkurza" gdy ktoś mówi o nich, że mają "małego ptaszka"? Bo to też jest swoistego rodzaju napaść seksualna.

Jakie są Twoje propozycje na rozprawienie się z problemem (dewiacją, aberracją?), będącym źródłem tak wielkiego zła, jakim jest homoseksualizm?


Wiesz Hekato? Nie zauważyłem, by Molobo chciał się rozprawiać z homoseksualizmem, tylko z propagowaniem homoseksualizmu, które często w ostatnich czasach przybiera agresywne formy. Jeżeli poszperasz trochę na sieci i poczytasz wypowiedzi gejów, to zobaczysz że w większości też im nie odpowiadają tego typu parady. I twierdzą, że nie tędy droga.
 
Wanderer
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 465
Rejestracja: wt paź 26, 2004 9:39 pm

ndz cze 12, 2005 11:36 pm

I teraz pytanie. Czy hedonistyczne nastawienie do ¿ycia powinno byæ wg Ciebie ¶wiatopogl±dem napiêtnowanym (i zakazanym?) w ogóle, czy tylko w odniesieniu do praktyk seksualnych? Zdaje siê bowiem, ¿e lwia czê¶æ kultury masowej proponuje za przyzwoleniem spo³eczeñstwa i przy jego pe³nym poparciu, taki w³a¶nie model my¶lenia.

U¶ci¶lijmy, ¿e nie przy pe³nym poparciu... co najwy¿ej znacz±cym.
Dochodzimy do sedna sprawy - ludzie dziel± siê z grubsza na tych, którzy pragn± swobody, zabawy, rozpusty i ze swoim konsumpcyjnym podej¶ciem do ¿ycia stoj± w miejscu (lecz my¶l±, ¿e pr± do przodu, poniewa¿ ³ami± tabu, stereotypy i ignoruj± tradycjê), oraz na tych, którzy do czego¶ d±¿±, pragn± rozwoju, korzystaj± z wolnej woli ale posiadaj± te¿ samokontrolê, ucz± siê na przesz³o¶ci, historii i tradycji.
Pierwsi uwa¿aj± nauki ojców za bzdurê, prze¿ytek. Prawo dla nich jest ograniczeniem, demokracja i równo¶æ za¶ kiepskim wyt³umaczeniem pragnienia dziecinnej zabawy. "Kultura masowa" to dla nich ekwiwalent Kultury. W tej grupie "ka¿dy jest równy" - ale w mylnym ujêciu: kultura masowa sugeruje, ¿e ka¿dy jest tak samo uzdolniony, uwarunkowany i mo¿e równie dobrze wykonywaæ wszelkie funkcje. Mo¿emy ich okre¶liæ mianem "Chaotycznych", "Buntowników" i "Synów marnotrawnych" :P
Drudzy trakuj± prawo i porz±dek jako ochronê, wyznacznik, efekt przemy¶leñ kilkuset pokoleñ. Zamiast rozrywce, wol± siê po¶wiêciæ tworzeniu Kultury, nauki, my¶li, Sztuki - albo przynajmniej je zg³ebiaæ, je¿eli nie maj± predyspozycji do ich wspó³tworzenia. Dobrze widz±, ¿e nie ka¿dy z nich jest "równy", w sensie "równie predysponowany do wszystkich profesji, sztuk, rzemios³". Pozwalaj± siê ograniczaæ tradycji, prawu i ogólnym normom spo³ecznym (etyce, moralno¶ci) - i si³± rzeczy nie za bardzo pa³aj± mi³o¶ci± do tych, którzy sobie pozwalaj± na ich ³amanie. Nazwijmy ich "Praworz±dnymi", "Starszymi braæmi".
Owszem, podzia³ jest skrajny, i pewnie wielu z Was siê nie spodoba, ale tak jest w istocie: samowola przeciw samokontroli, rewolucja przeciw ewolucji, popkultura przeciwko kulturze, masa przeciwko elitom, chaos przeciwko porz±dkowi...
Nie bêdê os±dza³ z góry, która postawa jest lepsza i nie sugerujê, ¿e zwolenników jednej strony nale¿a³oby izolowaæ/likwidowaæ/nawracaæ. Obie strony maj± swoje nieciekawe skrajno¶ci (anarchia w Polsce sarmackiej, Rewolucja Francuska, wspó³czesna degeneracja spo³eczna w Holandii KONTRA faszy¶ci, krwawe dyktatury). Obie maj± niew±tpliwe zalety, których ka¿dy z nas mo¿e przedstawiæ tysi±c.
A teraz bezpo¶rednio odno¶nie cytatu Hekatopsychosa:
W historii zawsze by³o tak, ¿e t³um siê bawi³, a elity pcha³y go do przodu. To, ¿e lwia czê¶æ kultury masowej co¶ s±dzi, nie ma ¿adnego wp³ywu na dobro i rozwój spo³eczeñstwa. Zreszt±... to co s±dzi t³um i tak jest dyktowane przez sekretne Lo¿e :lol: ;)

<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>(proszê nie braæ tego postu ZBYT powa¿nie - po prostu dobrze siê bawiê, uczestnicz±c w tej dyskusji)</span>
 
Awatar użytkownika
Aragathor Roaringflame
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 6202
Rejestracja: wt lis 26, 2002 5:52 pm

ndz cze 12, 2005 11:51 pm

[quote=Hekatopsychos]
Praktyki seksualne będące w sprzeczności z normami naszego społeczeństwa, które prowadzą do negatywnych konsekwencji-spadek urodzeń, choroby, hedonistyczne nastawienie do życia itd.


Dziękuję, o to mi mniej więcej chodziło :)
I teraz pytanie. Czy hedonistyczne nastawienie do życia powinno być wg Ciebie światopoglądem napiętnowanym (i zakazanym?) w ogóle, czy tylko w odniesieniu do praktyk seksualnych? Zdaje się bowiem, że lwia część kultury masowej proponuje za przyzwoleniem społeczeństwa i przy jego pełnym poparciu, taki właśnie model myślenia.
Aha, i jeszcze jedno. Jakie są Twoje propozycje na rozprawienie się z problemem (dewiacją, aberracją?), będącym źródłem tak wielkiego zła, jakim jest homoseksualizm?
Pozdrawiam.[/quote]
Ciekawe pytanie, pozwolę sobie na nieskromną odpowiedź mimo że nie było ono do mnie skierowane.
Moim zdaniem tego rodzaju zachowanie powinno być piętnowane, a całe społeczeństwo powinno być uświadomione do czego prowadzi życie wg. takiego nastawienia.
Bo nie oszukujmy się zachodnia cywilizacja chce własnej samozagłady przez ideę którą można podsumować jako "zrób sobie dobrze i pal licho innych".
Już teraz przyrost naturalny krajów Europy spadł poniżej minimum koniecznego do przeżycia, rozwód to normalny ciąg dalszy większości związków po ślubie, ilość rozbitych rodzin wpływa na ilość młodzieży która nie pochodząc z normalnej rodziny nie jest przygotowana na normalne życie w społeczeństwie co wpływa negatywnie na ich potomków itd.
Zachodniej cywilizacji odbija się właśnie "rewolucja seksualna" bowiem doprowadziła ona do takich chorych zachowań jak:
Prześladowanie i socjalne odgraniczanie osób nie uprawiających seksu w USA (szczególnie widoczne jest to w szkołach gdzie osoby które ze wzgledu na przekonania/religię zachowują dziewictwo są spychane na margines jako obiekt pogardzany i mniej wartościowy).
Poliandria która jest tak propagowana przez pisma kobiece powoli likwiduje chęć przebywania w stałym zwiazku co wpływa na ilość normalnych rodzin które są w stanie wychować zdrowe psychologicznie dzieci nie obarczone dodatkowym stresem wychowaczym który odkłada się w przypadku samotnie wychowujacych rodziców.
Można by tak w nieskończoność o tym co "dał" nam hedonizm i kultura masowa.

Ale tego nikt nie zauważa w pogoni za własną przyjemnością, widzimy bowiem to co chcemy widzieć resztę ignorując.
 
Awatar użytkownika
joseph__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 361
Rejestracja: czw mar 25, 2004 3:45 pm

pn cze 13, 2005 7:19 am

Małe OT słyszeliście może o tym, że LPR z MW organizują w sobotę 18 czerwca Marsz Normalności ma on być ściślej odpowiedzią na marsz pederastii o którym toczy się właśnie mowa.
 
Awatar użytkownika
Hekatonpsychos
Moderator
Moderator
Posty: 1695
Rejestracja: wt mar 07, 2006 10:05 pm

pn cze 13, 2005 1:05 pm

[quote=Beamhit]Nie zauważyłem, by Molobo chciał się rozprawiać z homoseksualizmem, tylko z propagowaniem homoseksualizmu, które często w ostatnich czasach przybiera agresywne formy. [/quote]

Nie zauważyleś? To ja chętnie pokażę:

[quote=Molobo][Homoseksualna orientacja powinna być postawione obok nekrofilii gdyż wiążą się z nią]Praktyki seksualne będące w sprzeczności z normami naszego społeczeństwa, które prowadzą do negatywnych konsekwencji-spadek urodzeń, choroby, hedonistyczne nastawienie do życia itd. [/quote]

Opróz "hedonistycznego nastawienia do życia" nic nie wskazuje, by Molobo mial na myśli tylko i wylącznie pewne formy wyrazu swojej odmienności w sferze seksualnych praktyk. Tak przynajmniej zrozumialem Jego wypowiedź. Jeśli opatrznie, pewnie wyprowadzi mnie z blędu przy najbliższej okazji. Póki co jednak, uważam, iż mial na myśli homoseksualizm w ogóle.
Pozdrawiam.

PS. Wanderer i Arag bardzo dziękuję za odpowiedzi. Myślę, że wiele wniosly do rozmowy :D
 
Molobo
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 5011
Rejestracja: pt cze 28, 2002 11:29 pm

pn cze 13, 2005 3:05 pm

Nie zauwa¿yle¶? To ja chêtnie poka¿ê:

Molobo napisa³:
[Homoseksualna orientacja powinna byæ postawione obok nekrofilii gdy¿ wi±¿± siê z ni±]

Drogi Hekto-radzê udaæ siê do okulisty lub psychiatry.Masz prawdopodobnie albo problemy z wzrokiem lub z postrzeganiem ¶wiata.W ¿adnej z moich wypowiedzi podobne zdanie nie zosta³o napisane.Pozdrawiam i ¿yczê powrotu do zdrowia po udanej kuracji. Przykro mi ale dyskusja z osob± która widzi fikcyjne zdania by³aby...do¶æ trudna. :wink:


Nie zauwa¿y³em, by Molobo chcia³ siê rozprawiaæ z homoseksualizmem, tylko z propagowaniem homoseksualizmu, które czêsto w ostatnich czasach przybiera agresywne formy.

Tak dok³adnie o to mi chodzi. Zawsze istnia³y i bêd± istnieæ szkodliwe spo³ecznie ideologie, praktyki seksualne. Warto jednak aby pañstwo promowa³o to co korzystne dla spo³eczeñstwa.Wolê aby kilkadziesi±t tysiêcy z³oty dano na edukacjê biednych dzieci zamiast na kolorowe stroiki dla dwóch panów-co nawiasem mówiaæ uczyni³a pani Jaruga Nowacka.
 
Awatar użytkownika
Hekatonpsychos
Moderator
Moderator
Posty: 1695
Rejestracja: wt mar 07, 2006 10:05 pm

pn cze 13, 2005 3:40 pm

[quote=ktoś wypowiadający się o homoseksualizmie]Co ich obchodzi, z kim chodzę do łóżka?[/quote]

[quote=Molobo]Oczywiście więc nie protestujesz przeciw pedofilii, zoofili, kazirodctwu, nekrofili czy też nie miałbyś nic przeciwko pracowaniu z kimś kogo fetyszem seksualnym są o wiele gorsze rzeczy takie jak konsumpcja ludzkich ekstrementów dla przykładu[/quote]

[quote=Hekatopsychos]Czekam zatem na rzeczowe argumenty przemawiające za faktem postawienia homoseksualizmu (niebędącego w oczach polskiego prawa przestępstwem) w jednym rzędzie z pedofilią (która oczywiście przestępstwem jest). Jakie kryterium Ci towarzyszyło? Na pewno wiemy, że nie było to kryterium prawne. Zasugerowałaś też, że nie było to kryterium osobistych przekonań. Więc jakie? [/quote]

[quote=Molobo]Praktyki seksualne będące w sprzeczności z normami naszego społeczeństwa, które prowadzą do negatywnych konsekwencji-spadek urodzeń, choroby, hedonistyczne nastawienie do życia itd. [/quote]

Fikcyjne? Zdaje się, że nie.
Pozdrawiam i dziękuję za sprostowanie.

BTW, Proszę o usunięcie z notki fragmentów jawnie łamiących regulamin.
 
Molobo
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 5011
Rejestracja: pt cze 28, 2002 11:29 pm

pn cze 13, 2005 3:52 pm

Obawiam siê Hekto i¿ jako normalny cz³owiek a nie specjalista nie dane mi wej¶æ w twój w³asny wewnêtrzny ¶wiat w którym widzisz fikcyjne zdania zamiast tego co napisa³em.

Molobo napisa³:  
[Homoseksualna orientacja powinna byæ postawione obok nekrofilii gdy¿ wi±¿± siê z ni±]

Nie napisa³em takiego zdania.
 
Bjorn Westlander
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 686
Rejestracja: sob lis 29, 2003 2:11 pm

pn cze 13, 2005 9:12 pm

Czekam zatem na rzeczowe argumenty przemawiaj±ce za faktem postawienia homoseksualizmu (niebêd±cego w oczach polskiego prawa przestêpstwem) w jednym rzêdzie z pedofili± (która oczywi¶cie przestêpstwem jest). Jakie kryterium Ci towarzyszy³o? Na pewno wiemy, ¿e nie by³o to kryterium prawne. Zasugerowa³a¶ te¿, ¿e nie by³o to kryterium osobistych przekonañ. Wiêc jakie?
Ja te¿ czekam, ostrzê k³y i gotów jestem bezlito¶nie obna¿yæ ca³± sofistykê, nadinterpretacjê i frazesy Ojca, Dziada i Pradziada Narodu, jednej idei w trzech osobach, z których jedn± ju¿ na szczê¶cie szlag trafi³.

Bo homoseksuali¶ci na ulice wyszli po to, ¿eby pokazaæ takim jak ja, co tacy jak ty robi± takim jak oni i czemu nikt siê tym nie interesuje.
 
nekromancer
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2114
Rejestracja: wt maja 16, 2006 9:12 pm

śr cze 15, 2005 3:04 pm

<!--QuoteBegin-Wanderer+-->
Wanderer pisze:
<!--QuoteEBegin-->Nekromancer - niezale¿nie od osobistych przekonañ, homofobii czy faszyzmu, zarzucanych Kaczyñskiemu, nie powinno siê zezwalaæ na paradê, która wywo³uje tyle spo³ecznego oburzenia, kontrowersji i ma realne szanse doprowadziæ do wielkiej burdy na ulicach piêknej Warszawy


Nie zgadzam sie z Tob± Przyjacielu.
Prawo do zgromadzeñ i wyra¿ania swojej opinii nie mo¿e podlegaæ ograniczeniu tylko dlatego, ¿e jest kto¶ silniejszy kto chcia³by pobiæ osoby gromadz±ce siê. W³a¶nie dlatego p³acimy podatki, ¿eby policja gwarantowa³a bezpieczeñstwo i umo¿liwi³a realizacjê jednego z najwa¿niejszych praw w demokracji.
Jedyn± sytuacj± w której ten argument by³by do uznania, to sytucja absolutnego zagro¿enia takiej demonstracji - gdyby policja uzna³a, ¿e nie jest w stanie ochroniæ osób gromadz±cych siê i manifestuj±cych. Wtedy mog³aby nie dopu¶ciæ to takiej manifestacji maj±c pod rêk± bardzo mocny argument, i¿ sprowadzi ona wielkie niebezpieczeñstwo. W tym przypadku tak nie by³o i dlatego polecia³o tylko parê jajek.

<!--QuoteBegin-Pharaz'qil+-->
Pharaz'qil pisze:
<!--QuoteEBegin-->
parada jest dla mnie jedn± wielk± g³upot±. Nie mam niczego przeciwko gejom i lesbijkom. Niech kochaj± kogo chc±, jak ka¿dy. Ale dlaczego musz± chwaliæ siê tym na ulicach? Chc± równo¶ci a sami j± ³ami±.
To tak, jak ja bym zorganizowa³ paradê heteroseksualnych brunetów. Bezsens.


Istnieje kolosalna ró¿nica miêdzy byciem heteroseksualnym brunetem i homoseskualist±. Bycie tym pierwszym nie sprowadzi na Ciebie niebezpieczeñstwa. Bycie tym drugim tak. Demonstracja tych pierwszych nie sprowadzi³aby na nich niebezpieczeñstwa. Ci drudzy bez ochrony policji zostaliby zaatakowani. Tych pierwszych siê nie wyzywa np.: brunetasy. Tych drugich owszem siê obra¿a na rózne sposoby, niestety równie¿ na tym forum.
Dopóki tak jest, dopóty parada ma racjê bytu bo jedn± z niewielu mo¿liwo¶ci swobodnej ekspresji publicznej swojej orientacji a do niej ka¿dy ma prawo - je¶li nie ³amie stosownego paragrafu.

W debacie nt. Parady Równo¶ci pojawi³y siê dwa w±tki, dwa sposoby na zdyskredytowanie jej zasadno¶ci:
1) Poprzez manipulacjê polegaj±c± na wmawianiu organizatorom i maszeruj±cym pogl±dów ekstremalnych. Pokazywano skandaliczne i przestêpcze dzia³ania ¶rodowisk gejowskich na Zachodzie, sugeruj±c i¿ Parada do tego doprowadzi. Nie doprowadzi³a a taki tok rozumowania jest absurdalny gdy¿ per analogiam nale¿a³oby zakazywaæ manifestacji M³odzie¿y Wszechpolskiej, skoro istniej± ¶rodowiska skinowskie (nie akceptowane przez w³adze MW) które ³ami± prawo a maj± zbie¿ne pogl±dy w kilku sprawach z MW.
Czê¶æ maszeruj±cych z pewno¶ci± mia³a pogl±dy, których równie¿ ja nie podzielam i których nie wyra¿ali wy³±cznie z obawy przed prawem i opini± publiczn±. Ale tak samo bêdzie w przypadku Parady Normalno¶ci.
2) Poprzez wykazywanie rzekomego zwi±zku miêdzy akceptacj± schorzeñ psychicznych i przestêpstw a homoseksualizmem. Zrobi³ Molobo niestety w tym w±tku. Nawet najbardziej liberalne i zlaicyzyowane spo³eczeñstwa nie wykazuj± najmniejszej chêci legalizacji pedofilii, kazirodztwa i rozmówcy w tym w±tku wykazali gdzie jest istotna ró¿nica miêdzy tymi przyk³adami zachowañ nieakceptowanych spo³ecznie.

Mam g³êbok± nadziejê, ¿e MW urz±dzi fantastyczn±, kulturaln± i ciekaw± Paradê Normalno¶ci, promuj±c± rodzinne warto¶ci, bez jakichkolwiek agresywnych hase³ i postaw. Mam te¿ nadziejê, ¿e Kaczyñski nie zaka¿e jej.
 
Awatar użytkownika
Hekatonpsychos
Moderator
Moderator
Posty: 1695
Rejestracja: wt mar 07, 2006 10:05 pm

śr cze 15, 2005 4:18 pm

Mam głęboką nadzieję, że MW urządzi fantastyczną, kulturalną i ciekawą Paradę Normalności, promującą rodzinne wartości, bez jakichkolwiek agresywnych haseł i postaw. Mam też nadzieję, że Kaczyński nie zakaże jej.


Też mam taką nadzieję i uważam że MW stać na takie działanie. Jednocześnie wyrażam ubolewanie nad faktem, iż będzie to przedsięwzięcie potrójnie wyzywające.
Po pierwsze - lewicowe organizacje mogą się uciec do prowokacji.
Po drugie - niektóre skrajnie nacjonalistyczne ugrupowania mogą uniemożliwić spokojny przebieg parady wbrew intencjom organizatorów.
Po trzecie - władze mogą jej nie zezwolić.
Oby żadne z wyżej wymienionych niebezpieczeństw nie zepsuło tej szczególnej szansy zareklamowania innego niż ten proponowany w mediach modelu zycia i kultury. Na MW spoczywa jednak ogromna odpowiedzialność. Z całego serca wierzę, że Im się powiedzie.
Pozdrawiam.
 
Ewendur
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 341
Rejestracja: śr maja 31, 2006 10:13 pm

śr cze 15, 2005 4:41 pm

<!--QuoteBegin-Wprost+-->
Wprost pisze:
<!--QuoteEBegin-->[center:20907e724f]KAWALERIA RÓWNOŚCI[/center:20907e724f]

Sam Brown, 21 letni student Oksfordu, spędził noc w areszcie i będzie musiał zapłacić grzywnę na obrazę policyjnego konia, któremu zarzucił homoseksualizm. Chłopak świętował z kolegami zakończenie sesji egzaminacyjnej i zażartował sobie na widok dwóch konnych policjantów, wołając do jednego z nich: "Kolego, mam nadzieję, że nie przeszkadza ci, że twój koń jest gejem!". Policjant, którego konia obrażono, zażądał od studenta, by odwołał obrażliwe słowa. Kiedy Brown odmówił policjanci zakuli go w kajdanki i odstawili na posterunek. Studenta ukarano grzywną w wysokości 90 funtów szerlingów. Organizatorzy parady równości w Warszawie powinni oprotestować ten oczywisty przejaw dyskryminacji


Czytając tą notkę nie wiem dlaczego, ale od razu przyszła mi na myśl ta dyskusja. A jaki z tego płynie morał? Konie nie są homoseksualistami :)

Pozdrawiam Ewendur
 
nekromancer
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2114
Rejestracja: wt maja 16, 2006 9:12 pm

śr cze 15, 2005 8:24 pm

A jaki z tego p³ynie mora³? Konie nie s± homoseksualistami


Oraz ¿e s³owo "peda³" i konotacja homoseksualna s± obra¿liwe dla wielu.
 
Zaggoth
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 99
Rejestracja: czw lip 01, 2004 4:33 pm

śr cze 15, 2005 8:39 pm

dzi¶ parada "równo¶ci"  
jajka przygotowane  
ide

Morog: szacunek!!!

Polecam wizytê w barze dla homoseksualistów - wyczerpuje psychicznie na tyle, ¿e nie chcê tego opisywaæ.

Mój znajomy kiedy¶ trafi³ ponoæ nie¶wiadomy tego faktu do placówki tego typu. Jaki¶ pan orientacji homoseksualnej chcia³ go obmacaæ w wyniku czego otrzyma³ celne strza³y w dzi±s³o.
 
Molobo
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 5011
Rejestracja: pt cze 28, 2002 11:29 pm

śr cze 15, 2005 10:50 pm

Prawo do zgromadzeñ i wyra¿ania swojej opinii nie mo¿e podlegaæ ograniczeniu tylko dlatego, ¿e jest kto¶ silniejszy kto chcia³by pobiæ osoby gromadz±ce siê

Dziwne, istnieje wiele grup spo³ecznych uznanych za szkodliwe, które nie maj± prawa do publicznego wyra¿ania swej opinii. Wydaje mi siê ¿e najwy¿szy czas zaliczyæ tam homoseksualistów.

Istnieje kolosalna ró¿nica miêdzy byciem heteroseksualnym brunetem i homoseskualist±. Bycie tym pierwszym nie sprowadzi na Ciebie niebezpieczeñstwa.

Ani nie da ci forów w ró¿nych ¶rodowiskach zwi±zanych z homoseksualistami.

bo jedn± z niewielu mo¿liwo¶ci swobodnej ekspresji publicznej swojej orientacji a do niej ka¿dy ma prawo

K³amstwo-istnieje szereg pogl±dów politycznych które do publicznej ekspresji prawa nie maj±.


Poprzez manipulacjê polegaj±c± na wmawianiu organizatorom i maszeruj±cym pogl±dów ekstremalnych. Pokazywano skandaliczne i przestêpcze dzia³ania ¶rodowisk gejowskich na Zachodzie, sugeruj±c i¿ Parada do tego doprowadzi.

Nie manipulacjê lecz prosty wniosek-na pocz±tku swej agresji przeciwko spo³eczeñstwu na Zachodzie homoseksuali¶ci nie mówili o adopcji dzieci lub uznaniu ma³¿eñstwa-dopiero po zdobyciu wp³ywów i w³adzy rozszerzali zasiêg swoich ¿±dañ. Zreszt±-wystarczy siê przejrzeæ po sieci aby znale¿æ podobne ¿±dania od reprezentatów homoseksualnego ¶rodowiska w Polsce.

Nie doprowadzi³a a taki tok rozumowania jest absurdalny gdy¿ per analogiam nale¿a³oby zakazywaæ manifestacji M³odzie¿y Wszechpolskiej, skoro istniej± ¶rodowiska skinowskie (nie akceptowane przez w³adze MW) które ³ami± prawo a maj± zbie¿ne pogl±dy w kilku sprawach z MW.

Jak¿esz ³adna manipulacja-tyle tylko ¿e jako¶ nie znam rz±du w Europie którym by rz±dzili skinheadzi. Natomiast wystarczy nam przyk³ad Berlina gdzie rz±dzi homoseksualista-nota bene pouczaj±cy nas Polaków co do tego jak mamy my¶leæ. Homoseksuali¶ci maj± realny wp³yw na decyzje podejmowane w Unii Europejskiej, ich pogl±dy na tradycyjne spo³eczeñstwo, rodzinê s± znane. Podobnie jak nienawi¶æ do ko¶cio³a katolickiego-nie s± to organizacje skrajne jak skinheadzi lecz powszechnie akceptowane w nurcie politycznym Europy Zachodniej, co wiêcej uczestnicz±ce w jej aparacie administracyjnym.

Poprzez wykazywanie rzekomego zwi±zku miêdzy akceptacj± schorzeñ psychicznych i przestêpstw a homoseksualizmem. Zrobi³ Molobo niestety w tym w±tku.

K³amstwo. Ani razu nie u¿y³em takiej argumentacji.Wskazywa³em zawsze na argumenty szkodliwo¶ci spo³ecznej.Przykro mi ¿e uciekasz siê do k³amstw aby broniæ homoseksualistów.
Nie u¿ywalem ani argumentu przestêpstwa ani schorzenia psychicznego.Zarówno wiek u nas uwa¿any za pedofiliê jest w innych krajach akceptowany jak i spo¿ywanie ludzkich ekstrementów jest praktykowane w innych krajach/Tybetañscy buddy¶ci/.


Nawet najbardziej liberalne i zlaicyzyowane spo³eczeñstwa nie wykazuj± najmniejszej chêci legalizacji pedofilii, kazirodztwa

Legalizacja pedofili-NAMBLA
http://en.wikipedia.org/wiki/Nambla
The North American Man/Boy Love Association (NAMBLA) is a U.S.-based organization that advocates the abolition of age of consent laws. NAMBLA is often accused of fronting an informal network that promotes the sexual exploitation of children. It denies this charge, and further, claims that not all sex between adults and minors is exploitative and thus deserving of criminalization.

Dalej :
NAMBLA emerged from the radical political atmosphere of the 1970s, particularly from the radical wing of the Gay Liberation movement which followed the 1969 Stonewall riots in New York City. Rather than fighing to mainstream itself into the status quo, the gay liberation movement of the 1960s and 1970s focused more on highlighting and championing the differences between gay culture and the status quo (what some gay rights advocates contemptuously labeled "straight culture"). Consequently, it was not unheard of for these groups to take positions which gay rights groups today reject.

Opposition to age-of-consent laws demonstrates the radical nature of many of these early gay rights groups. The 1972 Gay Rights Platform [8] (http://www.rslevinson.com/gaylesissues/ ... rm1972.htm), adopted by about 200 radical gay activists at a convention in Chicago held by the National Coalition of Gay Organizations (NCGO), called for the "repeal of all laws governing the age of sexual consent" at the state level.


Jak widzê po tej wypowiedzi Necromancerze masz ma³± wiedzê o tym jak wygl±da ofensywa ¶rodowiska homoseksualnego na Zachodzie i jego ¿±dania.

Oto manifest tego ¶rodowiska:

       Homosexual Manifesto
       AN ESSAY ON THE HOMOSEXUAL REVOLUTION
       by Michael Swift

   THIS ESSAY is outre, madness, a tragic, cruel fantasy, an eruption of inner rage, on how the oppressed desperately dream of being the oppressor.

   We shall sodomize your sons, emblems of your feeble masculinity, of you shallow dreams and vulgar lies. We shall seduce them in your schools, in your dormitories, in your gymnasiums, in your locker rooms, in your sports arenas, in your seminaries, in your youth groups, in your movie theater bathrooms, in your army bunkhouses, in your truck stops, in your all-male clubs, in your houses of Congress, wherever men are with men together. Your sons shall become our minions and do our bidding. They will be recast in our image. They will come to crave and adore us. Women, you cry for freedom. You say you are no longer satisfied with men; they make you unhappy. We, connoisseurs of the masculine face, the masculine physique, shall take your men from you then. We will amuse them; we will instruct them; we will embrace them when they weep.

   Women, you say you wish to live with each other instead of with men. Then go and be with each other. We shall give your men pleasures they have never known because we are foremost men too and only man knows how to truly please another man; only one man can understand with depth and feeling the mind and body of another man.

   All laws banning homosexual activity will be revoked. Instead, legislation shall be passed which engenders love between men.

   All homosexuals must stand together as brothers; we must be united artistically, philosophically, socially, politically, and financially. We will triumph only when we present a common face to the vicious heterosexual enemy.

   If you dare to cry faggot, fairy, queer, at us, we will stab you in your cowardly hearts and defile your dead, puny bodies.

   We shall write poems of the love between men; we shall stage plays in which man openly caresses man; we shall make films about the love between heroic men which will replace the cheap, superficial, sentimental, insipid, juvenile, heterosexual infatuations presently dominating your cinema screens.

   We shall sculpt statues of beautiful young men, of bold athletes which will be placed in your parks, your squares, your plazas. The museums of the world will be filled only with paintings of graceful, naked lads.

   Our writers and artists will make love between men fashionable and de rigueur, and we will succeed because we are adept at setting styles. We will eliminate heterosexual liaisons through the devices of wit and ridicule, devices which we are skilled in employing.

   We will unmask the powerful homosexuals who masquerade as heterosexuals. You will be shocked and frightened when you find that your presidents and their sons, your industrialists, your senators, your mayors, your generals, your athletes, your film stars, your television personalities, your civic leaders, your priests are not the safe, familiar, bourgeois, heterosexual figures you assumed them to be. We are everywhere; we have infiltrated your ranks. Be careful when you speak of homosexuals because we are always among you; we may be sleeping in the same bed with you.

   There will be no compromises. We are not middle-class weaklings. Highly intelligent, we are the natural aristocrats of the human race, and steely-minded aristocrats never settle for less. Those who oppose us will be exiled. We shall raise vast, private armies, as Mishima did, to defeat you.

   We shall conquer the world because warriors inspired by and banded together by homosexual love and honor are as invincible as were the ancient Greek soldiers. The family unit spawning ground of lies, betrayals, mediocrity, hypocrisy, and violence will be abolished. The family unit, which only dampens imagination and curbs free will, must be eliminated. Perfect boys will be conceived and grown in the genetic laboratory. They will be bonded together in a communal setting, under the control and instruction of homosexual savants.

   All churches who condemn us will be closed. Our only gods are handsome young men. We adhere to a cult of beauty, moral and aesthetic. All that is ugly and vulgar and banal will be annihilated. Since we are alienated from middle-class heterosexual conventions, we are free to live our lives according to the dictates of the pure imagination. For us too much is not enough.

   The exquisite society to emerge will be governed by an elite comprised of gay poets. One of the major requirements for a position of power in the new society of homoeroticism will be indulgence in the Greek passion. Any man contaminated with heterosexual lust will be automatically barred from a position of influence. All males who insist on remaining stupidly heterosexual will be tried in homosexual courts of justice and will become invisible men. We shall rewrite history, history filled and debased with your heterosexual lies and distortions.

   We shall portray the homosexuality of the great leaders and thinkers who have shaped the world. We will demonstrate that homosexuality and intelligence and imagination are inextricably linked, and that homosexuality is a requirement for true nobility, true beauty in a man.

   We shall be victorious because we are fueled with the ferocious bitterness of the oppressed who have been forced to play seemingly bit parts in your dumb, heterosexual shows throughout the ages. We too are capable of firing guns and manning the barricades of the ultimate revolution. Tremble, hetero swine, when we appear before you without our masks!

Reference. This essay was printed in the February 15, 1987 issue of the homosexual newspaper Gay Community News by Michael Swift, and was reprinted in the February 15-21 1987 Congressional Record.


Nie dajmy siê zwie¶æ zaró¿owionym ch³opczykom z ¿elowatymi w³osami i ciep³ymi u¶mieszkami w telewizji-to agresywna grupa, nienawidz±ca tradycyjnego spo³eczeñstwa i chc±ca radykalnie zmieniæ nasz± kulturê.
 
Bjorn Westlander
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 686
Rejestracja: sob lis 29, 2003 2:11 pm

śr cze 15, 2005 11:46 pm

Wydaje mi siê ¿e najwy¿szy czas zaliczyæ tam homoseksualistów.
Dlaczego? Prêdzej powinny siê tam znale¼æ grupy g³osz±ce nietolerancjê rasow±, tre¶ci nacjonalistyczne i antysemickie.
Oto manifest tego ¶rodowiska:
Korekta: oto wielki foch z kolorowymi gwiazdkami, pope³niony przez jednego rozhisteryzowanego geja na po¶miewisko wszystkich czytelników. Chyba nawet kumple go wy¶miali, kiedy to przeczytali. Znajd¼ mo¿e jakie¶ reakcje na ten artyku³, listy do redakcji albo co¶ w ten deseñ...
EDIT: nie wytrzyma³em. Pos³a³em to kilku znajomym homoseksualistom i spyta³em, co s±dz±. Odpowiedzi wkrótce.
films about the love between heroic men which will replace the cheap, superficial, sentimental, insipid, juvenile, heterosexual infatuations presently dominating your cinema screens.
Niez³y fantasta... Przecie¿ homoseksuali¶ci nigdy nie stan± siê wiêkszo¶ci±. Mog± siê krêciæ w kó³ko niczym tureccy derwisze, ale i tak dupa z ty³u. Z natur± walczyæ siê nie da - wiêkszo¶æ facetów leci na kobiety i lecia³a nawet na drzewach.
Highly intelligent, we are the natural aristocrats of the human race, and steely-minded aristocrats never settle for less.
Pochlebia sobie... Naprawdê ¶mieszny kole¶. Jakby naprawdê by³ inteligentny, to dotar³oby do niego, ¿e tu nie chodzi o eliminacjê, kretyñskie pogró¿ki i machanie wib... ops, szabelk±.
We shall raise vast, private armies, as Mishima did, to defeat you.
Niedoinformowany do tego... W ogóle zabawne, ¿e powo³uje siê na ultraprawicowca, do tego takiego, który z marnym skutkiem próbowa³ za pomoc± grupki zwolenników obaliæ japoñski rz±d.
W ogóle ton tych wypocin przypomina wielce obra¿onego na ¶wiat nastolatka... Nie publikuj wiêcej takiej makulatury, bo jeszcze kto¶ przypadkiem umrze ze ¶miechu. To jest tak samo niepowa¿ne, jak manifesty organizacji nacjonalistycznych o tym, ¿e nale¿y wszystkich czerwonych i ró¿owych powywieszaæ, wszystkich, którym program siê nie podoba te¿, a pozostali dziêki temu bêd± szczê¶liwi i ju¿ nic wiêcej nie bêdzie im do ¿ycia potrzebne.
Tych drugich owszem siê obra¿a na rózne sposoby, niestety równie¿ na tym forum.
Wiêc sugerujê podj±æ odpowiednie ¶rodki.
 
Awatar użytkownika
Hekatonpsychos
Moderator
Moderator
Posty: 1695
Rejestracja: wt mar 07, 2006 10:05 pm

śr cze 15, 2005 11:52 pm

Bardzo ciekawa debata:
http://www.nowe-panstwo.pl/007_2004_miesie..._2004_forum.htm

Terlikowski: Nie mówimy o samym istnieniu, ale o prawnej akceptacji. Jakiś czas temu w brytyjskim konserwatywnym tygodniku The Spectator ukazał się tekst, w którym porównywano postulaty homoseksualistów sprzed kilkudziesięciu lat z dzisiejszymi postulatami zoofili. I okazało się, że są one identyczne. Czy to nie dowodzi, że wyjmując z fundamentów społecznych jedną cegiełkę, możemy zniszczyć znacznie więcej? Bo tak po prawdzie, dlaczego, jeśli nie istnieją normy obiektywne, nie zgodzić się na małżeństwa międzygatunkowe? Peter Singer, bardzo znany bioetyk australijski, już teraz postuluje wprowadzenie takiego prawa, a zakaz zoofilii interpretuje jako wyraz gatunkowego szowinizmu ludzi.


Pozdrawiam.

Do notki Molobo poniżej:

Skoro z własnego doświadczenia, to pozostaje współczuć. Naprawdę.
 
Bjorn Westlander
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 686
Rejestracja: sob lis 29, 2003 2:11 pm

czw cze 16, 2005 12:09 am

No tak, ale to Anglicy i Australijczycy, a chyba dowcipy o Australijczykach/Walijczykach i owcach zna ka¿dy. :lol:
A poza tym to nie ma sensu, ju¿ Hobbes pisa³, ¿e ze zwierzêciem umowy zawrzeæ siê nie da, bo niekumate toto i tyle.
 
Molobo
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 5011
Rejestracja: pt cze 28, 2002 11:29 pm

czw cze 16, 2005 12:13 am

Dlaczego? Prêdzej powinny siê tam znale¼æ grupy g³osz±ce nietolerancjê rasow±, tre¶ci nacjonalistyczne i antysemickie.
Chyba nie ma pañstwa na ¶wiecie które by zabrania³o nacjonalizmu... :roll: No chyba ¿e mówimy o jakim¶ komu-ko³chozie...
Co z tre¶ciami antypolonistycznymi czy komunistycznymi ? W koñcu lewicowcy Hitler i Stalin wybili ca³kiem spor± gromadkê ludzi...


Czy to nie dowodzi, ¿e wyjmuj±c z fundamentów spo³ecznych jedn± cegie³kê, mo¿emy zniszczyæ znacznie wiêcej?

Z w³asnego do¶wiadczenia wiem ¿e kazirodctwo, mordowanie niemowl±t jest akceptowane przez wielu ludzi na Zachodzie ju¿ obecnie.
 
Molobo
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 5011
Rejestracja: pt cze 28, 2002 11:29 pm

czw cze 16, 2005 12:18 am

Dzi¶ Parada Równo¶ci, poparcie dla aborcji a jutro...
:
http://www.wnd.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=44779
MATTERS OF LIFE AND DEATH
Abortionist accused
of eating fetuses
Kansas City clinic closed
as grisly house of horrors


A Kansas City abortionist is out of business after investigators discovered a grisly house of horrors at his clinic – with fetuses kept in Styrofoam cups in his refrigerator and one employee accusing him of microwaving one and stirring it into his lunch.

The unsanitary conditions in Krishna Rajanna's clinic prompted legislative approval of new abortion regulations in Kansas, a bill that was vetoed by the governor. Rajanna's activities have reportedly been the subject of law-enforcement investigations for nearly two years.

Rajanna first came to the attention of police in September 2003 when he called police to investigate alleged employee theft.

Detective William Howard of the Kansas City Police Department responded.

"I thought I had heard and seen every vile, disgusting crime scene, but was in for a new shock when I started this investigation," he would say later. Howard turned the matter over to the local district attorney and three state agencies.

Topping the list of horrors was an employee's account that she and others witnessed Rajanna "microwave one of the aborted fetuses and stir it into his lunch," as Howard recalled earlier this year when testifying before a Kansas House committee.

Rajanna denied the accusation. But he did keep fetuses in Styrofoam cups in the refrigerator along with food and drink.

"Dr. Rajanna lacked personal hygiene," testified Howard. "His hair was messy, hands dirty, and his clothing was wrinkled and stained. He put on old, used foot booties while we were there."

Howard testified the clinic was dark, dingy, had poor lighting and smelled musty. There were dirty dishes in the break-room sink and on the table, trash everywhere, and roaches crawling on the countertops. Howard was afraid to sit down.

Howard noted there were no hazardous waste containers anywhere. (An employee later testified Rajanna took home all contaminated, medical and biohazard waste for residential trash pick-up.)

As for the "procedure room," Howard's partner spotted dried blood on the floor and said the room looked "nasty."

Two dishwashers located next to the staff toilet served as sterilizers, according to employee testimony. Photographs show the toilet was bloody and functioned as a human waste disposal in the literal sense.

On Saturday, the State Board of Healing Arts voted unanimously to revoke Rajanna's license.

In March, a board inspector made two surprise visits to Rajanna' clinic. He reported the facility was unclean and that he found syringes of medications in an unlocked refrigerator. The inspector also reported finding a dead mouse in the hallway.

Rajanna said in his 10 years of performing abortions in Kansas City, no patient has complained about care.

Rajanna can appeal the decision to district court. He argued that he had not been given an opportunity to meet with the inspector to correct the deficiencies. But board members concluded that Rajanna's clinic represented a danger and said that as a doctor, he shouldn't have needed the board's prodding to keep a clinic clean and safe.

Board members also noted that Rajanna had been previously disciplined, in 2000 and 2001, for not properly testing his patients for their blood types and for improperly labeling medications. Also, in February, Rajanna signed an agreement to improve his clinic's conditions and paid a $1,000 fine.

With Rajanna's case pending, abortion opponents won legislative approval of a bill requiring abortion clinics to obtain an annual license from the Department of Health and Environment, hire surgeons as their medical directors and report patient deaths to the state within a day. The measure also mandated that the department set standards for equipment, medical screenings, ventilation and lighting.

But Gov. Kathleen Sebelius, an abortion-rights advocate, vetoed the measure, saying medical professionals – not legislators – should set standards.
 
Awatar użytkownika
Hekatonpsychos
Moderator
Moderator
Posty: 1695
Rejestracja: wt mar 07, 2006 10:05 pm

czw cze 16, 2005 12:28 am

Czy to aby jest na temat? Bo, że umieszczanie jednego postu pod drugim jest niezgodne z regulaminem, wiadomo nie od dziś.

<!--QuoteBegin-Molobo+-->
Molobo pisze:
<!--QuoteEBegin-->Dziś Parada Równości, poparcie dla aborcji a jutro...


Brukowo-dziennikarska retoryka.
Brzmi jak zapowiedź dreszczowca. A tymczasem to jest element popapranej rzeczywistości, w jakiej przyszło Nam żyć. Nie żadna "apokaliptyczna wizja jutra". No i rzecz jasna przestępstwo. Nadal w przeciwieństwie do dobrowolnego pożycia seksualnego dwóch mężczyzn (w Polsce rzecz jasna).
Pozdrawiam.
 
Molobo
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 5011
Rejestracja: pt cze 28, 2002 11:29 pm

czw cze 16, 2005 12:48 am

¿e umieszczanie jednego postu pod drugim jest niezgodne z regulaminem,

Nie jest :
Zakazuje siê tak¿e:

   * Umieszczania wiadomo¶ci niezgodnych z tematyk± w±tku
   * Umieszczania tej samej informacji wielokrotnie
   * Cytowania innych fragmentów wypowiedzi ni¿ te, do których siê nawi±zuje
   * Umieszczania w temacie nowozak³adanego w±tku pytania, na które mo¿na odpowiedzieæ "tak" lub "nie"
   * Umieszczania przesadnie d³ugich podpisów
   * Reklamy innych polskich forów, na których dyskutuje siê o D&D i d20.
   * Oferowania nielegalnego oprogramowania i plików oraz informowania o miejscu sk³adowania tych¿e.
   * Umieszczania grafik w podpisach  

Natomiast jest fragment o:
* Cytowania innych fragmentów wypowiedzi ni¿ te, do których siê nawi±zuje
Co jak wiadomo Hekto do¶æ lubisz robiæ.
Brukowo-dziennikarska retoryka.

Po prostu przedstawienie konsekwencji liberalnego modelu spo³eczeñstwa.

No i rzecz jasna przestêpstwo

Spoko.Zalegalizuje siê.Przy okazji-zabijanie ¯ydów w Rzeszy te¿ by³o legalne, tak¿e twoja argumentacja jest do¶æ kiepska.
 
Awatar użytkownika
Hekatonpsychos
Moderator
Moderator
Posty: 1695
Rejestracja: wt mar 07, 2006 10:05 pm

czw cze 16, 2005 1:18 am

Jeśli złamałem regulamin, proszę, zgłoś to Moderatorom. Dodam tylko, że nawias kwadratowy jest często stosowanym znakiem edytorskim i może służyć do umieszczania w nim parafraz wypowiedzi rozmówców (rekonstrukcję zasadności swojej parafrazy podałem w odpowiedniej notce). Jeśli się pomyliłem, bez trudu powinieneś umieć wskazać, gdzie i jak (pamiętając, że moja adnotacja nigdy nie aspirowała do miana literalności - a co sugerował jednoznacznie nawias - parafrazowania z kolei Regulamin nie zabrania) :)

<!--QuoteBegin-Molobo+-->
Molobo pisze:
<!--QuoteEBegin-->Spoko.Zalegalizuje się.Przy okazji-zabijanie Żydów w Rzeszy też było legalne, także twoja argumentacja jest dość kiepska.


Skąd ta pewność? I skąd porównanie do III Rzeszy? Wypadałoby uzasadnić.
Pozdrawiam.
 
Molobo
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 5011
Rejestracja: pt cze 28, 2002 11:29 pm

czw cze 16, 2005 1:21 am

Ja tylko dodam, ¿e nawias kwadratowy jest czêsto stosowanym znakiem edytorskim i mo¿e s³u¿yæ do umieszczania w nim parafraz wypowiedzi - rekonstrukcjê zasadno¶ci swojej parafrazy poda³em w odpowiedniej notce. Je¶li siê pomyli³em, bez trudu powiniene¶ umieæ wskazaæ, gdzie i jak

Napisa³e¶ wyra¿nie, ¿e napisa³em zdanie podaj±c wypowied¿ sprzeczn± z moimi stanowiskiemi.Ale jestem przyzwyczajony ¿e z braku argumentów siêgasz po manipulacjê.Je¶li siê mylê i po prostu nie potrafisz zrozumieæ moich wypowiedzi to przepraszam :wink:


I sk±d porównanie do III Rzeszy?

Poprzez pokazanie do czego przyk³adanie wagi do legalno¶ci a nie norm obyczajowych, zdrowego rozs±dku i norm kulturowych prowadzi.
 
Awatar użytkownika
Hekatonpsychos
Moderator
Moderator
Posty: 1695
Rejestracja: wt mar 07, 2006 10:05 pm

czw cze 16, 2005 1:23 am

<!--QuoteBegin-Molobo+-->
Molobo pisze:
<!--QuoteEBegin-->Napisałeś wyrażnie, że napisałem podając wypowiedż sprzeczną z moimi poglądami


Parafrazując Twoją wypowiedź, napisałem, że uważasz, iż homoseksualizm powinien być postawiony obok pedofilii jako równorzędne z nią wykroczenie przeciw porządkowi społecznemu. Czy używając słowa "sprzeczne" chcesz zasugerować, że sądzisz, iż jest z nim zgodny?
Pozdrawiam
 
Molobo
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 5011
Rejestracja: pt cze 28, 2002 11:29 pm

czw cze 16, 2005 1:47 am

Parafrazuj±c Twoj± wypowied¼, napisa³em, ¿e uwa¿as i¿ homoseksualizm powinien byæ postawiony obok pedofilii jako równorzêdne z ni± wykroczenie przeciw porz±dkowi spo³ecznemu

Hekto czy tak trudno ci napisaæ jedn± notkê nie ulegaj±c pokusie k³amstwa ?
Przede wszystkim-zmieni³e¶ moj± wypowied¿ i poda³e¶ j± jako moj± w³asn± umieszczaj±c zdanie Molobo napisa³. Po dwa nie napisale¶ tego co teraz przytaczasz lecz :
eamhit napisa³:
Nie zauwa¿y³em, by Molobo chcia³ siê rozprawiaæ z homoseksualizmem, tylko z propagowaniem homoseksualizmu, które czêsto w ostatnich czasach przybiera agresywne formy.

Nie zauwa¿yle¶? To ja chêtnie poka¿ê:
Molobo napisa³:
[Homoseksualna orientacja powinna byæ postawione obok nekrofilii gdy¿ wi±¿± siê z ni±]

¯yczê sobie by¶ na przysz³o¶æ mnie cytuj±c podawa³ moje wypowiedzi, a nie manipulowa³ nimi wk³adaj±c swoje w³asne zdania.

Zreszt±-jak chcesz mi udowadniaæ, ¿e nie manipulowa³a¶ moimi wypowiedziami-choæ takiej wypowiedzi jak± cytujesz nie napisa³em-to proszê na PW.
 
Morog__
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 1332
Rejestracja: czw kwie 25, 2002 7:57 pm

czw cze 16, 2005 8:30 am

Hekatopsychos

nie masz czasem wra¿enia, ¿e w swoim zacietrzewieniu zaczynasz rozmijaæ siê z rozs±dkiem? :?
 
Awatar użytkownika
Kiras
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 960
Rejestracja: wt lip 26, 2005 11:37 am

czw cze 16, 2005 9:18 am

Ile Wy macie lat? Zachowujecie się jak dzieci... Czy Wy nie potraficie normalnie rozmawiać? Zawsze musicie skakać sobie do gardeł? Debata już zaczynała być ciekawa...
 
Bjorn Westlander
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 686
Rejestracja: sob lis 29, 2003 2:11 pm

czw cze 16, 2005 10:51 am

Ile Wy macie lat? Zachowujecie siê jak dzieci...
Powtarzam, i¿ nie wierzê w t± datê... Ja bym od niej odj±³ tak z 10... Przecie¿ niemo¿liwym jest, ¿eby DWÓCH doros³ych facetów zachowywa³o siê jak dzieci. Bo mi te¿ siê zdarza, ale ja siê próbujê hamowaæ.
Dzi¶ Parada Równo¶ci, poparcie dla aborcji a jutro...
Phi, w bardzo "liberalnych" i "demokratycznych" Chinach te¿ p³ody jedz±, nawet po Sieci kr±¿± zdjêcia. "Kozak nie celi³, nie celuj±c wystrzeli³ i ugodzi³ w sam ³eb... wojewody."
¿e umieszczanie jednego postu pod drugim jest niezgodne z regulaminem,
Jest to to samo, co:
* Umieszczania tej samej informacji wielokrotnie
 • 1
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 24

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości