Zrodzony z fantastyki

 
Zenobiusz 666
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 38
Rejestracja: śr mar 24, 2004 9:56 pm

Nietypowe walki w typowej scenerii

pt kwie 02, 2004 12:46 pm

Dobrym sposobem na urozmaicenie walki mo¿e byæ umieszczenie jej w jakiej¶ nietypowej scenerii, mo¿e to byæ wisz±cy most, pó³ka skalna nad jeziorem lawy lub co¶ podobnego. Oprócz barwnych opisów równie¿ sceneria decyduje o stworzeniu ciekawego i barwnego spotkania. <br /> <br />Jednak na ogó³ gracze walcz± w miarê standardowych lokacjach (ulica, wnêtrze budynku itp.). Czy staracie siê jako¶ ubarwiæ takie starcia w powy¿szy sposób? <br /> <br />Mo¿e kto¶ ma jakie¶ pomys³y na ciekawe walki w standardowych miejscach? We¼my na przyk³ad klasyczn± wioskê, która jest miejscem do¶æ oklepanym. Jakie waszym zdaniem ciekawe warunki otoczenia mog± siê tutaj znale¼æ?
 
Awatar użytkownika
AdamWaskiewicz
Szef działu
Szef działu
Posty: 5577
Rejestracja: śr lut 05, 2003 1:06 pm

Re: Nietypowe walki w typowej scenerii

pt kwie 02, 2004 1:03 pm

<!--QuoteBegin-Zenobiusz 666+-->
Zenobiusz 666 pisze:
<!--QuoteEBegin-->Mo¿e kto¶ ma jakie¶ pomys³y na ciekawe walki w standardowych miejscach? We¼my na przyk³ad klasyczn± wioskê, która jest miejscem do¶æ oklepanym. Jakie waszym zdaniem ciekawe warunki otoczenia mog± siê tutaj znale¼æ?
<br /> <br /> Jednym z najprostszych sposobów na urozmaicenie sztampowej scenerii jest dodanie do niej jakich¶ niezwyk³ych warunków, w jakich rozgrywa siê walka - ulewny deszcz, po¿ar, zamieszki, podziemne wstrz±sy - wszystkie one w znacz±cy sposób wp³ywaj± na przebieg starcia, s± jednak na tyle niecodzienne, ¿e nale¿a³oby zarezerwowaæ je dla finalnych staræ z GZ (G³ównym Z³ym), inaczej szybko mog³yby spowszednieæ i utraciæ swój ca³y urok. <br /> <br /> Inne sposoby wymagaj± ju¿ pewnego zaanga¿owania i niestandardowego my¶lenia ze strony uczestników walki (czyli graczy i MG) - wykorzystywanie elementów scenerii w walce: wbieganie na sto³y / wozy, hu¶tanie siê na ¿yrandolach - te i inne zagrywki znakomicie sprawdzaj± siê w filmach nie tylko z gatunku p³aszcza i szpady, ale ich zastosowanie w grze wymaga pewnej elastyczno¶ci lub (co gorsza) szczegó³owego rozpisania ewentualnych modyfikatorów, by zapobiec oskar¿eniom o stronniczo¶æ i brak realizmu. <br /> <br /> Pozdrawiam, <br /> Adam
 
Zenobiusz 666
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 38
Rejestracja: śr mar 24, 2004 9:56 pm

pt kwie 02, 2004 1:32 pm

Te dwie metody s± przeze mnie stosowane. O ile pierwsz± stosujê rzeczywi¶cie w miarê rzadko to druga jest ju¿ wykorzystywana znacznie czê¶ciej, w³a¶ciwie nie prowadzê staræ, w których sceneria nie by³a by w jaki¶ sposób u¿ywana. <br /> <br />W sumie poszukuje pomys³ów na nowe i ciekawe wykorzystanie tych w³a¶nie elementów (zw³aszcza metoda druga) gdy¿ ze smutkiem zauwa¿am, ¿e popadam czasami jako MG we wtórno¶æ.
 
Shirak
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 800
Rejestracja: pt kwie 18, 2003 1:35 pm

wt cze 15, 2004 12:06 pm

Poza sceneri± i ogólnie rzecz bior±c ca³ym otoczeniem walcz±cych staram siê wymy¶liæ oryginalne bronie, zachowania przeciwników, prowadziæ dialogi itp. <br />Oryginalne scenerie s± najlepszym co prawda rozwi±zaniem na urozmaicanie walk, jednak¿e wachlarz pomys³ów jest tu nieco mniejszy jak równie¿ trudno graczom wmawiaæ, ¿e co chwila jest wisz±cy most, wodospad, zapadaj±ca siê pod³oga czy pal±ce siê chaty. <br />Próbuje co jaki¶ czas wymy¶laæ bronie jakie mog³yby zaskoczyæ moich graczy. Spotkanie dwójki krasnoludów z tarczami i toporami wywrze umiarkowane emocje, jednak¿e je¿eli dojdzie do bli¿szej konfrontacji i bohaterowie w ma³o dla nich sympatyczny sposób dowiedz± siê, ¿e w tarczach jest mechanizm który zwalnia kule na piêciometrowym ³añcuchu, aby potem uderzyæ kogo¶ z nich, wywrze to ju¿ niepokój, a mo¿e nawet strach. <br />Bronie jak zaczarowany miecz który wygl±dem przypomina krótki kozik sprawia niema³o problemów bowiem trudno sprecyzowaæ jego zasiêg a i parowanie ciosów mo¿e byæ mordêg±. <br />Siatki gladiatorów, groty strza³, które po wbiciu powoduj± zanik miê¶ni w okolicach 10 cm, splujka imituj±ca flet barda, szpony Wolverina, wysuwane no¿e z butów, bat z zamontowanymi przy koñcu wybuchowymi kulkami, sierp - którego w istocie ostrze zwalnia siê i jest powracaj±cym bumerangiem, magiczny topór, który podczas walki prowadzi dyskusjê z swoim panem i omawia dalsz± strategiê itp. itp. <br />Gdy bohaterowie zauwa¿± takie niezwyk³o¶ci podczas walki z pewno¶ci± nie bêd± chcieli ograniczyæ siê tylko do s³owa "to Ja mieczykiem tego po prawej" tylko zaczn± wspólnymi si³ami my¶leæ jak tu pokonaæ takiego delikwenta... a dodam, ¿e u mnie na sesji podczas walk gracze nie mog± rozmawiaæ miêdzy sob± i dyskutowaæ o przysz³ych ruchach. Je¶li jedynie czas walki na to pozwala, to mog± wymieniæ zdawkowe informacje, co¶ do siebie krzykn±æ itp <br /> <br />Zachowania przeciwników równie¿ mog± wprowadziæ niema³e urozmaicenie do walk. <br />Delikwent który dosta³ za³ó¿my mieczem w plecy i pad³ martwy wydaje siê byæ spraw± zamkniêt±. Bêdzie jednak nieweso³o je¿eli oka¿e siê, ¿e ten kto¶ tylko udaje i czeka, a¿ bohater podejdzie do niego aby go przeszukaæ. <br />Imitowanie ucieczek przeciwników, wyszkolone strzelanie z kusz i ci±g³e ukrywanie siê za stert± beczek, próby z³apania zak³adnika (mo¿e nim byæ nawet jeden z graczy) i trzymanie ostrza mu przy gardle mog± sprawiaæ graczom niema³e problemy. <br />Podobnie sprawa siê ma np. z spotkaniem dwójki za³ó¿my typowych z wygl±du z³odziejaszków. Podczas walki bohaterowie mog± szybko zauwa¿yæ ¿e tamci tworz± prawie ¿e jedno¶æ w walce. Niczym akrobaci jeden wybijaj±c siê od drugiego i napêdzany jego si³± wyrzutu mo¿e zaskoczyæ walcz±cych, a trzymany do tego w jego d³oniach m³ot mo¿e w wyobra¼ni bohatera przytoczyæ na my¶l pêdz±cy taran. <br />Udawanie przestraszonego, b³agaj±cego o lito¶æ, szeptanie przez zwyk³ego mieszczucha - z³odzieja tajemniczych wymy¶lonych na poczekaniu s³ów aby udawaæ rzucanie zaklêcia mo¿e równie¿ wprawiæ w zak³opotanie niedo¶wiadczonych poszukiwaczy przygód. <br />Wreszcie prowadzenie dialogów, wyzywanie bohaterów, niepohamowane zachowania jak co jaki¶ czas spluwanie, kas³anie, odgarnianie zmierzwionych w³osów, sikanie z przera¿enia, s³owa modlitwy wykrzykiwane przez przera¿onego wojownika, histeryczny ¶miech itp. itp. <br />Nale¿y jeszcze pamiêtaæ o wielu, wielu, wspania³ych typach broni opisanych tutaj na forum, o oryginalnych pomys³ach czarów, miksturach - To wszystko te¿ mo¿e pomóc stworzyæ klimat niezapomnianych potyczek. <br /> <br />Pozdrawiam.
 
Awatar użytkownika
Urko
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 896
Rejestracja: śr sty 07, 2004 2:53 pm

wt cze 15, 2004 2:22 pm

IMHO niezwykłym urozmaiceniem zwykłej scenerii może być, w przypadku walki w jakimś ciemnym zaułku (jakież to typowe :mrgreen:), potyczka na ścianie budynku. Możliwości jest wiele-od banalnych, takich jak liny pozaczepiane na dachu, poprzez szczyptę magii dzięki użyciu magicznych lin, które mogą zmieniać położenie walczącego, kończąc na użyciu ciekawych czarów rodzaju Pajęcza Wspinaczka, czy też magiczne buty obłożone takim czarem. <br /> <br />Możliwości, jakie daje to zaklęcie, można także wykorzystać w przypadku walk w zamkniętych pomieszczeniach. Wtedy oprócz "łażenia" po ścianach dochodzi jeszcze jedna płaszczyzna ruchu-sufit. Walka tocząca się do góry nogami na pewno będzie nie zapomnianym przeżyciem.
 
Awatar użytkownika
Urko
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 896
Rejestracja: śr sty 07, 2004 2:53 pm

wt cze 15, 2004 3:42 pm

<!--QuoteBegin-Hero+-->
Hero pisze:
<!--QuoteEBegin--> -Walka na stepach podczas biegu rozjuszonych mustangów  <br /> <br />-walka w korytarzu gdzie co chwila przelatują siekiery na łańcuchach  <br /> <br />-płonący budynek (proste i ekscytujące)
<br /> <br />Przykład 1: to nie będzie raczej ekscytujące, bo żaden normalny człowiek (czy też przedstawiciel innej myślącej rasy :mrgreen:) będzie stał i patrzył, jak szarżuje na niego stado koni (do tego rozjuszonych!) <br /> <br />Przykład 2 i 3: to już są scenerie niezwykłe, a temat brzmi "Nietypowe walki w TYPOWEJ (powiększenie celowe) scenerii". Muszę dalej tłumaczyć?
 
Black Dagger
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 92
Rejestracja: sob cze 12, 2004 4:46 pm

wt cze 15, 2004 7:59 pm

Najlepiej stosowaæ nietypowe czary. Np takie Lustrzane Odbcie dostarcza wielu rado¶ci :wink: Albo dobrym pomys³em jest te¿ to, by gacze mieli pewne utrudnienie, na przyk³ad to ze s± ranni, musza kogo¶ chroniæ,itd...
 
Awatar użytkownika
Erlebrion
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 357
Rejestracja: ndz gru 21, 2003 6:29 pm

ndz cze 19, 2005 12:40 pm

Nic tak nie utrudnia walki, jak sprytna taktyka.

Pomysł na pozionny średio-niskie (4-6):
Gracze idą wąskim tunelem (1,5m-3m) w typowych podziemiach. Z przodu wyskakuje na nich grupa orków/goblinów/innych brzydali i wywiązuje się walka. Większość drużyn w takiej sytuacji postąpi standardowo: wojownicy na froncie, magowie na tyłach.
Jakież będzie ich zdziwienie, gdy przywódca przeciwników pojawi się za czarodziejem via Cape of the Mountebank* :twisted: .

Albo coś innego:
Gracze idą prostym tunelem, gdy nagle dostrzegają zmierzający w ich stronę bełt z balisty :twisted: . Bohaterowie biegną na wprost, aby jak najszybciej dorwać obsługę machiny, po drodze "zaliczając" wszystkie pułapki.

To już niekoniecznie walka, ale też może mocno zirytować:
W kamiennym tunelu, do drużyny podkrada się mag pod osłoną niewidzialności, po czym rzuca przed i za bohaterami kamienną ścianę, po czym ucieka via dimension door :twisted: . Życzymy miłego duszenia :twisted: .

<span style='font-size:16pt;line-height:100%'>* --- płasz, króry pozwala raz dziennie rzucić na siebie dimension door.</span>
 
Pharaz'gil
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 190
Rejestracja: sob lis 15, 2003 7:29 pm

ndz cze 26, 2005 6:24 pm

Walkê w zwyk³ym miejscu mo¿na urozmaiciæ na wiele sposobów. Oto kilka z moich pomys³ów...

Taboretem go!
Ciekaw± zabaw± dla graczy moze byæ lu¼niejsza walka, w której bêd± mogli dowolnie poimprowizowaæ i za³atwiæ wra¿ych oprychów widowyskowym u¿yciem przedmiotów codziennego u¿ytku. Na pocz±tku mo¿na im co nieco pomóc ("Przed sob± widzisz ³ysy ³eb przeciwnika, a obok twojej prawej rêki znajduje siê ¶wiecznik. Ju¿ wiesz, co zrobiæ z tym fantem..."), a potem powinno im juz wszystko pój¶æ ³atwo. Niech otrzymaj± dodatkowe akcje, w których bêd± mogli rzucaæ owocami, robiæ zastawy taboretem, wyci±gaæ spod nóg konkurentów dywan itp. Bardzo wa¿ny jest tu plastyczny opis.

Na ¿yrandol!
Innym ciekawym urozmaiceniem, które mo¿na ³atwo i przyjemnie po³±czyæ z pierwszym jest u¿ywanie otoczenia i swoich umiejêtno¶ci do sprawniejszego i bardziej efektownego poruszania siê po miejscu walki. Ot, takie po³±czenie Indiany Jonesa i Matrixa. Bohater skacze ze schodów, ³apie siê wspomnianego ¿yrandola, rozbujany leci dalej kopi±c w locie przeciwnika, l±duje, odchyla siê do ty³u unikaj±c lec±cego sztyletu, jego kolega zje¿d¿a w tym czasie po porêczy... Mo¿na tak wymieniaæ praktycznie bez koñca.

Rzuæ mn±!
Bohaterowie mog±, a nawet powinni wspó³pracowaæ. To oczywiste. Ale czy próbowali¶cie ju¿ wzajemnego podrzucania siê, podawania miecza rozbrojonemu koledze, czy strza³y wbitej w tarczê dru¿ynowemu ³ucznikowi, a nawet walki samym koleg±? Jesli nie - spróbujcie koniecznie.

Ziuuu!
Efekty. Nie nalezy ich u¿ywaæ zbyt czesto, ale mi³o urozmaicaj± potyczki. Wprowad¼ np. opis spolwolnienia czasu ("Czujesz jak be³t przelatuje ko³o twojego ucha, powietrze muska twoje w³osy..."), zamroczenie po slinym uderzeniu (niech gracz rzuca kostk±, sprawdzaj±c, czy ugodzi³ relanego z trzech widzianych przez niego skrytobójców, mo¿na te¿ np. zagraæ z nim w 3 kubki). Naprawdê fajna sprawa.

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości