Zrodzony z fantastyki

 • 1
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 
Awatar użytkownika
AdamWaskiewicz
Szef działu
Szef działu
Posty: 5743
Rejestracja: śr lut 05, 2003 1:06 pm

czw lip 01, 2004 1:10 pm

<!--QuoteBegin-joseph+-->
joseph pisze:
<!--QuoteEBegin-->Po przeczytaniu ca³ego tematu mam jedn± w±tpliwo¶æ przy tworzeniu wied¼mina chodzi mi o jego miecze. Mianowicie czy otrzymuje on dwa miecze, jeden srebrny drugi adamantytowy?
<br /> <br /> Je¿eli ju¿, to ja da³bym jeden srebrny, a drugi zupe³nie zwyczajny. Srebrny miecz dla pocz±tkuj±cej postaci to i tak nie byle co. <br /> <br /> Pozdrawiam, <br /> Adam
 
Awatar użytkownika
joseph__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 361
Rejestracja: czw mar 25, 2004 3:45 pm

czw lip 01, 2004 2:44 pm

Więc dobrze jeden srebrny, a drugi zwyczajny, ale może ktos wie jakie możliwości ma srebrny miecz?
 
Ranthram
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 249
Rejestracja: wt lip 29, 2003 9:01 pm

pt lip 02, 2004 9:23 pm

Zrobi³em test szablonu Quariona Liadona, tworz±c wied¼mina dziesi±tego poziomu. Test zosta³ wykonany na zasadach Grim'n'gritty. Przyj±³em, ¿e wied¼min ma przeciêtn± ilo¶æ punktów ¿ycia i dobr± zdolno¶æ do unikania ciosów, do szablonu pozwioli³em sobie doliczyæ powolne têtno wied¼mina, co jak zaproponowa³ Firewall daje redukcjê obra¿en 2-. Cechy s± stworzone przy pomocy pointbuy 30 pkt. <br />Oto one: <br />Si³a 14 <br />Zrêczno¶æ - 20 <br />Budowa - 15 <br />Inteligencja - 12 <br />Roztropno¶æ - 8 :roll: <br />Charyzma - 8 <br />Muszê zrezygnowaæ ze znaków, chyba ¿e znajdê sposób na podwy¿szenie warto¶ci roztropno¶ci. Niestety zabrak³o mi punktów. <br />Rzuty obronne: Wytrwa³o¶æ - 5; Refleks - 12; Wola - 6 <br />Ataki wied¼miñskim mieczem - 1611 k10+7, 17-20x2 (w Grim'n'gritty, zasiêg zagro¿enia krytykiem zwiêksza siê wraz z bazowym atakiem). <br />Zbroja - skórzana æwiekowana, co wraz ze zwolnionym têtnem daje os³onê: 5 (redukcjê obra¿eñ 5-) <br />Obrona (zdolno¶æ unikania ciosów) - 13 (wliczaj±c parowanie +2), w zwyczajnym D&D, klasa pancerza wynosi³aby: 10+3(zbroja)+5(mod. ze zrêczno¶ci)+2(ze zdolno¶ci parowanie +2)=20 KP. <br /> <br />W przyk³adowej walce stoczonej ze mn± z barba¿yñc± (o statystykach 10-poziomowego NPC), lepszy okaza³ siê wied¼min, chocia¿ niewiele. Profesjê i rasê stworzon± przez Quariona Liadona uwa¿am wiêc za zrównowa¿on±. <br />Czekam na wasze komentarze.
 
Quarion Liadon
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 147
Rejestracja: ndz lut 08, 2004 11:10 am

czw lip 15, 2004 10:08 pm

Zb³a¼ni³em siê znajomo¶ci± o wied¼minie. Przyznaje, ¿e spali³em postac. Teraz to zmienie. Przyznajê, ¿e nie lubiê klas walcz±cych, lubiê najbardzieje druidów, ale wied¼min to co¶ zupe³nie innego :). Mam nadzieje, ¿e zauwa¿ycie, ¿e nie nadaje siê ta postaæ by ni± graæ :). <br /> <br />Cechy rasowe: <br /> <br />Zrêczno¶æ: +2 <br />Charyzma: -3 <br />Roztropno¶æ: +2 <br />Rozmiar: ¦redni <br />Widzenie w ciemno¶cich 18 m <br />Umiejêtno¶ci: +2 do nas³uchiwania, +2 do zauwa¿ania, +2 do je¼dziectwo, +2 wiedza (natura), +2 wyczucie kierunku. <br />Kiedy wied¼min ma punkty ¿ycia poni¿ej 0 jego punkty ¿ycia nie spadaj± co rundê je¶li stan siê nie ustabilizuje, ale co 4 rundy 1 punkt zdrowia. ( To ze wzglêdu na 4 wolniejsze têtno) <br />Odporno¶æ na choroby <br />+2 do rzutów obronnych na trucizny <br />+2 do rzutu obronnego przeciw czarom i efektom zaklinania <br />+2 do rzutu obronnego przeciw strachowi <br />Bazowa prêdko¶æ : 12 metrów <br />Ulubiona kalsa: Wied¼min <br />Charakter: dowolny neutralny <br /> <br />1 z mutacji: <br /> <br />1. Zmianai utraty w³osów lub utrata pigmentu <br />2. Utrata pigmentu w skórze <br />3. Spiczasto zakoñczone uszy <br />4. Zachowanie p³odno¶ci <br />5. Zmiana koloru têczówki <br />6. Stracenie wszelkiego ow³osienia na ciele <br />7. ¿adnej widocznej mutacji <br />8. ¿adnej widocznej mutacji <br /> <br /> <br />To dopiero pocz±tek moi mili :). Jeszcze przed nami eliksiry a i bardzo siê cieszê :)!!
 
Quarion Liadon
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 147
Rejestracja: ndz lut 08, 2004 11:10 am

sob lip 17, 2004 1:38 pm

Cechy rasowe: <br /> <br />Zrêczno¶æ: +2 <br />Charyzma: - 4 <br />Roztropno¶æ: +2 <br />Rozmiar: ¦redni <br />Widzenie w ciemno¶cich 21 m <br />Umiejêtno¶ci: +2 do nas³uchiwania, +2 do zauwa¿ania, +2 do je¼dziectwo, +2 wiedza (natura), +2 wyczucie kierunku. <br />Kiedy wied¼min ma punkty ¿ycia poni¿ej 0 jego punkty ¿ycia nie spadaj± co rundê je¶li stan siê nie ustabilizuje, ale co 4 rundy 1 punkt zdrowia. ( To ze wzglêdu na 4 wolniejsze têtno) <br />Niewra¿liwo¶æ na choroby <br />+2 do rzutów obronnych na trucizny <br />+2 do rzutu obronnego przeciw czarom i efektom zaklinania <br />Niewra¿liwo¶æ na strach <br />Bazowa prêdko¶æ : 12 metrów <br />Ulubiona klasa: Wied¼min <br />Wid¼mina nie mo¿na o¶lepiæ nawet mocno jaskrawym ¶wiat³em, poniewa¿ w ¶wietle jego ¼renice robi± siê pionowe (jak u wê¿a). <br />Charakter: dowolny neutralny <br />Jedna mutacja zewnêtrzna wymy¶lona przez gracza. <br /> <br />Arioch co do diehard nie, zdecydowanie nie. Wied¼mini mieli 4 razy wolniejsze tentno i wolniej siê wykrwawiali. Chodzi mi o opisanie prawdziwego ki±¿kowego wied¼mina i licze na to i¿ mi siê uda. Nie zdziwcie siê, ¿e znaki, które jak znajdê czas opisze bêd± wymy¶lone. 0 korzystania z czarów dnd.
 
Ymir__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 396
Rejestracja: czw wrz 09, 2004 8:15 pm

ndz paź 31, 2004 9:11 pm

Ja uwa¿an ¿e wied¼min to powinien byæ szablon nak³adany tylko na cz³owieka na 1 poziomie, ogólnie dawa³ by on darkvision, poison use, ma³e plusy do si³y/zrêczno¶ci, kondycji i minusy do charyzmy i pare umiejêtno¶ci czaropodobnych. Jako pocz±tkowy ekwipunek nie musi mieæ broni, któr± przeciez Geralt dosta³ ale medalion daj±cy np: Improved Evasion.
Przypuszczam ¿e majac ten szablon mo¿na by mieæ klasy i umiejêtno¶ci nie kojarz±ce sie z wied¼minami a la Sapkowski bo szablon nak³adany na rase okre¶la "czym" sie jest, a nie "kim", wiêc niby dlaczego osoba zmutowana w wied¼mina nie mia³a by byæ np chaotycznym z³ym z³odziejem??
 
Quarion Liadon
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 147
Rejestracja: ndz lut 08, 2004 11:10 am

czw gru 23, 2004 2:27 pm

Po 1-wsze uwa¿am, ¿e powinna byæ rasa wied¼min a nie szablon a po drugie powinna byæ klasa podastawowa wied¼min. To do ¶wiata nd nie pasje, ale do zasad jak najbardziej.
Po 2-gie uwa¿am i¿ nie wielu mistrzów podziemi czy GM pozwoli na wybór rasy i profesji jak± jest wied¼min.
 
Ais Seveu
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 223
Rejestracja: pn lip 14, 2003 11:21 pm

sob cze 11, 2005 8:23 pm

Tak sobie przejrza³am mój szablon i wprowadzi³am kilka poprawek ;).

Szybko¶æ - +3m.
Charyzma - bez zmian, mój w³asny argument z 'budzeniem niepokoju' teraz mnie nie przekonuje. Ale IMO ten minus u Tieflingów te¿ nie pasuje.
Znak Aard - 70kg ewoluowa³o w 100kg ;).
Mutacje - do wyboru, do koloru. Niech niezdecydowani sami sobie rozpisuj± tabelkê.
Charakter - ka¿dy. W sumie np. chaotyczny dobry wied¼min mo¿e nie znosiæ biurokracji i prawa, chcieæ jak najlepiej dla spo³eczeñstwa i ogólnie graæ dobrego rangera, ale raczej nie rzuci ostatniej monety biedakowi (pozbawienie uczuæ) - analogicznie w przypadku reszty, mo¿e chaotyczny z³y do¶æ trudno usprawiedliwiæ.

Poza tym mam wra¿enie, ¿e to pozbawienie uczuæ jest w pewnym sensie niepe³ne... wied¼mini - wszyscy opisani - byli jednak bardziej ludzcy, ni¿ mo¿naby wnioskowaæ z opisu Próby Traw i jej implikacji, dlatego wydaje mi siê, ¿e mo¿na to pozostawiæ graczom jako wskazówkê do odgrywania postaci.
 
Ranthram
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 249
Rejestracja: wt lip 29, 2003 9:01 pm

ndz cze 12, 2005 2:18 pm

[quote]Wid¼mina nie mo¿na o¶lepiæ nawet mocno jaskrawym ¶wiat³em, poniewa¿ w ¶wietle jego ¼renice robi± siê pionowe (jak u wê¿a)[/qoute]

G³upota, akomodacja trwa d³u¿sz± chwilê. Wied¼mina, podobnie jak kota, czy wê¿a mo¿na o¶lepiæ.
 
Zaknus
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 217
Rejestracja: pn kwie 25, 2005 9:37 pm

wt cze 28, 2005 8:38 am

Przepraszam moe trochno na wpis ale co do
Ale taki typowy wied¼min? Na pewno by³by s³abszy od Geralta

to nie prawda geralt nie by³ lepszy od inych to raz a dwa to to i¿ byli wied¼mini lepsi od geralta.
 
Awatar użytkownika
Malaggar
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 3222
Rejestracja: ndz cze 01, 2003 3:36 pm

wt cze 28, 2005 1:19 pm

Jeśli mnie pamięć nie myli, to Geralt był wyjątkowo sprawny jak na wiedzmina.
 
Ais Seveu
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 223
Rejestracja: pn lip 14, 2003 11:21 pm

pt lip 01, 2005 12:23 pm

AnarTheDragon -> link do szablonu

Wszyscy kochamy autoreklamê, prawda? :mrgreen:
 
Zaknus
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 217
Rejestracja: pn kwie 25, 2005 9:37 pm

wt lip 19, 2005 9:33 pm

By³ wyj±tkowo sprawny lecz nie lepszy o innych wied¼minów by³ zbyt "cz³owieczy" zbyt uczuciowy i bardziej podatny na ból fizyczny aha i nie tak szybki jak przwdziwy wied¼min choæ jednak bardzo szybki
 
Zaknus
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 217
Rejestracja: pn kwie 25, 2005 9:37 pm

wt lip 19, 2005 9:36 pm

W tym szblonie niepodoba mi siê i¿ wied¼minem mo¿e zostaæ nietylko cz³owiek.
 
Xelos
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 960
Rejestracja: wt kwie 13, 2004 1:00 pm

pt wrz 23, 2005 2:38 pm

Zaknefein, odgrzebałeś starą dyskusję. Polecam ci, żebyś też przejrzał sobie mój projekt wiedźmina (link w podpisie)
Pozdro
 • 1
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości