Zrodzony z fantastyki

 
Stecuszko
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 61
Rejestracja: śr sie 31, 2005 7:54 pm

Ogr Kaczynsskir

ndz paź 23, 2005 9:45 pm

Primo: Wiem, ¿e powinno siê zamieszczaæ tutaj nowe potworki, ale prezentujê wam aktualnie potworka którego w³a¶nie przed chwil± skleci³em na jutrzejsz± sesje z kumplami.
Sekundo: Je¿eli ten text ura¿a kogokolwiek nie powinien go czytaæ, piszê ten text dla ¶miechu, nie z zamiarem wy¶miania kogokolwiek.

OGR Kaczynsskir
PW: 150
Inicjatywa: - 3
Szybko¶æ: 12m (50 % ¿e siê potknie w trakcie ucieczki)
KP: 11 (-1 rozmiar -3 zrêczno¶æ + 5 naturalny)
Ataki: Ogromna maczuga + 1 (krytyczne pud³o 1-3)
Obra¿enia: 2k6
Front/zasiêg: 1,5m/1,5m/3m
Rzuty obronne: Wyt: +6 Ref: 0 Wola: +1
Atrybuty: S: 10 Zr: 4 Bd: 20 Int: 3 Rzt: 3 Cha: 3
Umiejêtno¶ci: Nas³uchiwanie +1, Wspinaczka +2, Zauwa¿anie +2
Specjalne zdolno¶ci: Wezwanie Ogra-klona/raz na dzieñ, zmniejszenie inteligencji* 9/dzieñ (50% szansy, ¿e zaklêcie trafi go samego)
SW: 2
*Zmniejsza inteligencje o 1k4 na wszystkim w promieniu 20 metrów od celu zaklêcia. Efekt utrzymuje siê w trakcie przebywania w promieniu 20 metrów od Ogra do jego zabicia, lub przez 1k6 rund po wyj¶ciu poza okr±g

Niezwykle niezdarny wypaczony ogr, który jest grubszy ni¿ inni przedstawiciele tego gatunku (dlatego ma tyle PW), to samo spaczenie spowodowa³o niezdarno¶æ i wszystkie inne niskie cechy.

Ogr ten zosta³ wymy¶lony po to ¿eby ka¿dy z graczy móg³ mu z przyjemno¶ci± dowaliæ (by zbyt szybko nie zgin±³)

Apropo rozmiaru: jak zmniejsze to siê KP zmniejszy, a chodzi o to by czê¶ciej w niego trafiaæ.....


Wszytstkie pogrubienia s± zwi±zane z postami ni¿ej
*Wszelkie podobieñstwa z lud¼mi ¿yj±cymi s± ca³kowicie przypadkowe, jednak¿e je¿eli post ten ura¿a uczucia kogokolwiek, autor z góry przeprasza
 
Xelos
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 960
Rejestracja: wt kwie 13, 2004 1:00 pm

ndz paź 23, 2005 9:53 pm

Jak dla mnie znakomity worek treningowy (nawet dla maga :D). Licze , że ma SW koło 1-2 co?
Pozdro
 
Awatar użytkownika
Mortis
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 1074
Rejestracja: sob lut 21, 2004 9:39 am

ndz paź 23, 2005 9:58 pm

Moim zdaniem jest bardzo dobry, ale powinien mieć mały rozmiar. Wiadomo dlaczego.
No i powinien być silny, jak "Silny Prezydent".
 
Awatar użytkownika
Suldarr'essalar
Arcypsion
Arcypsion
Posty: 13173
Rejestracja: sob maja 28, 2005 9:27 pm

ndz paź 23, 2005 10:01 pm

Powinien mieć możliwość wezwania drugiego ogra 1 dziennie (jak demony i diabły).

Jakby miał regeneracje, to byłby workiem doskonałym.
 
Awatar użytkownika
Anomer
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 116
Rejestracja: sob lip 16, 2005 10:11 pm

ndz paź 23, 2005 10:02 pm

Fajne. Wrzucę to graczom na sesji, ale z 450pw (mają 10 levele)

*Wszelkie podobieństwa z ludźmi żyjącymi są całkowicie przypadkowe, jednakże jeżeli post ten uraża uczucia kogokolwiek, autor z góry przeprasza


Nie no skąd :lol:
 
Wanderer
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 465
Rejestracja: wt paź 26, 2004 9:39 pm

ndz paź 23, 2005 10:17 pm

Jako¶ mi tu brakuje zdolno¶ci Smite Chaos 3/day :P
 
Filio
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1807
Rejestracja: pt paź 01, 2004 10:17 pm

ndz paź 23, 2005 10:21 pm

Ale chcia³bym, ¿eby mój MG wprowadzi³ takiego ogra na sesjê. Och jak ja bym siê nad nim poznenca³ :twisted:

Pozdrawiam
Jeszcze zasmucony Filio
 
Tharivol__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 203
Rejestracja: pt cze 04, 2004 5:10 pm

ndz paź 23, 2005 10:28 pm

Aluzja do Kaczyñskiego jest jasna. Powiem wiêc tylko tyle: w regulaminie forum powinien zaistnieæ punkt o zakazie obra¿ania i wy¶miewania siê z czyich¶ przekonañ politycznych :wink: .
 
Awatar użytkownika
Ammanas
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 934
Rejestracja: pn lis 24, 2003 11:31 am

ndz paź 23, 2005 10:40 pm

No to ja jeszcze dorzucę od siebie jedną zdolność:
Kara Śmierci - 1/dzień Atak dotykowy na dystans lub cel pada ofiarą efektu nekromanji analogicznego do palca śmierci ST 7 {Cha based]. Jeśli nawet rzut się nie uda to i tak się nic nie dzieje. Taka kara jest wbrew postanowieniom Wieloświatowej konwencji :)

Pomysł naprawdę przedni :D
 
Awatar użytkownika
Kiras
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 960
Rejestracja: wt lip 26, 2005 11:37 am

ndz paź 23, 2005 10:40 pm

Rozumiem, że jedyną metodą jaką można walczyć z takimi rzeczami jest stworzenie Tuskrasque? Albo czegoś równie "ciekawego"? Ludzie, satyrę można robić, ale nie pośmiewisko...
 
Stecuszko
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 61
Rejestracja: śr sie 31, 2005 7:54 pm

chmmm

ndz paź 23, 2005 11:12 pm

Chcia³bym postaraæ siê sformuowaæ w tym momencie odpowied¼ kompetentn± i pe³n±, ale z góry mogê przwidzieæ, ¿e mi to nie wyjdzie.

Jak dla mnie to jest satyra nie po¶miewisko, ale to równie¿ temat na d³u¿sz± rozmowê.

Dwie postaci z postu Kirasa (pan T i pan K), znam bardzo s³abo (informacje z ich stron internetowych o ich planach, kampani, wypowiedzi oraz z wypowiedzi inteligentnych osób których zdanie szanujê). Niektóre "wizje" pana K s± absurdalnie nie mo¿liwe, po za tym wydaje mi siê mniej charyzmatyczny (a to wszak bardzo wa¿na cecha na tak wysokim stanowisku <mimo, i¿ pan K ma zamiar doprowadziæ do zmiany konstytucji daj±cej prezydentowi wiêksz± w³adzê>), i jego kraj "spo³eczny" wydaje mi siê nierealn± utopi± <choæ on oczywi¶cie nie d±¿y do ca³kowitej utopii>.

No ale to wszystko to rozmowa na d³u¿sze piwo (albo kilka), a ju¿ przy krótszej wypowiedzi czujê jak koñcz± mi siê wypowiedzi. Choæ do¶æ chêtnie z kim¶ na ten temat podyskutuje (nie ma u mnie ¿adnego problemu by siê wiêcej o tych panach podowiadywaæ...).

P.S.
Ogr Kaczynsskir to kawa³, trafiaj±cy do ludzi znaj±cych siê na D&D, i nic ponad to.
P.S. 2
Jest to równierz obraz zadowolenia polskiej m³odzie¿y, sfery intelektualnej i chocia¿by biznesowej (napewno by³o by ich wiêcej)
 
Boja
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 27
Rejestracja: śr sie 03, 2005 5:42 pm

pn paź 24, 2005 9:28 am

Ogry z rasy Kaczynsskir s± bardzo chciwe w³adzy i piêniedzy. Atakuj± i niszcz± ka¿de miejsce w którym mog³yby znale¶æ jakie¶ kosztowno¶ci.
Bardowie ¶piewaj± nawet ¿e s± tak g³upie i¿ potrafi± wej¶æ do stawu noc± próbuj±c z³apaæ odbicie ksiê¿yca my¶l±c ¿e to wielki z³oty dysk.
Skarb za zabicie takiego ogra to standard X10 (nigdy dzie³a sztuki!)
Kobiety Kaczunnskir s± nieco l¿ejsze mê¿czyzn ale równie brzydkie i nieokrzesane.

Kaczynsskir nigdy nie podró¿uj± samotnie dlatego te¿ nikogo nie dziwi widok braci Kaczynsskir pl±druj±cych jaki¶ obszar.
 
Faerish__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 260
Rejestracja: wt sie 23, 2005 12:12 pm

pn paź 24, 2005 10:15 am

Zdolno¶æ:
Rozbrajaj±cy u¶miech: Gdy ogr Kaczynskirrr jest osaczony czêsto korzysta z mocy rozbrajaj±cego u¶miechu. Pokazuje wtedy w ca³o¶ci swe uzêbienie rozwieraj±c szeroko paszczê, mru¿±c oczy i powoli poruszaj±c gêb± na lewo i prawo. u±miech jest tak brzydki i ochydny, ¿e wszyscy, którzy chocia¿ na niego spojrz± musz± wykonaæ rzut obronny na wolê o ST 20. Nieudany oznacza, ¿e postaæ rzuca siê do uceczki przez 1k10 rund. Udany oznacza, ¿e kuli siê w sobie siê i otrzymuje karê ze wzglêdu na potrzebê ci±g³ego odwracania g³owy od ogra -4 do ataku. Ogr mo¿e u¿yæ tej zdolnoo¶ci dowoln± ilo¶æ razy dziennie. Po wykonaniu u¶miechu ogr z powodu odrêtwienia miê¶ni nie mo¿e atakowaæ przez 2k10 rund, dlatego te¿ ogry najczê¶ciej stosuj± ten chwyt do ucieczki.
 
Awatar użytkownika
Agnostos
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 2259
Rejestracja: śr paź 05, 2005 9:47 pm

pn paź 24, 2005 2:04 pm

To może jeszcze coś takiego:

Ogłupiająca mowa (Debilitating speech): gdy ogr "przemawia" do kogoś przez całą minutę, słuchacz musi wykonać rzut na wolę (ST10) albo znajdzie się pod efektem zamętu z następującym rzutem procentowym co rundę:
01-10 Atakuje wszelkimi możliwymi sposobami oponentów ogra.
11-20 Działa normalnie.
21-50 Wpatruje się w ogra jak zauroczony, mamrocząc cicho komplementy pod jego adresem.
51-70 Upuszcza wszystkie trzymane przedmioty i wyraża uznanie głośnym aplauzem.
71-100 Radośnie skanduje imię ogra.
Efekt trwa tak długo, jak cel słyszy "przemowę" oraz przez 5 rund potem. Co minutę słuchania trzeba wykonywać kolejny rzut obronny, którego ST zwiększa się o 1. Gdy ogr będzie "przemawiał" do ofiary przez pełną godzinę, wówczas pada ona ofiarą zamętu na stałe (procentówka jak wyżej) bez rzutu obronnego (odporności na czary - ratuj! Choć jeśli uznamy tę zdolność za extraordinary to nic, naprawdę nic nie pomoże :wink: ).
 
Awatar użytkownika
AdamWaskiewicz
Szef działu
Szef działu
Posty: 5770
Rejestracja: śr lut 05, 2003 1:06 pm

pn paź 24, 2005 2:06 pm

A ja jak zwykle bêdê siê czepia³ - czy ten w±tek, jako ewidentnie prze¶miewczy, nie powinien trafiæ do Karczmy?

Pozdrawiam,
Adam

P.S. Moderatorzy widz±, i nie reaguj± - wstyd normalnie.
A.
 
Jierdan
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 655
Rejestracja: czw lis 16, 2006 12:25 am

pn paź 24, 2005 2:26 pm

<!--QuoteBegin-Adam+-->
Adam pisze:
<!--QuoteEBegin-->P.S. Moderatorzy widz±, i nie reaguj± - wstyd normalnie.

PiS.
 
Arkadiusz__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 346
Rejestracja: pn lip 04, 2005 12:06 pm

pn paź 24, 2005 2:44 pm

I ja siê dorzucê jako oponent tego tematu.
Po pierwsze: w pe³ni zgadzam siê z Adamem Wa¶kiewiczem.
Po drugie: satyra satyr±, ale przypisywanie warto¶ci mentalnych po 3 to ju¿ przegiêcie.
Po trzecie: (do Agnostosa) stwór dopiero od warto¶ci INT 9-11 mo¿e uk³adaæ sk³adne i poprawnie gramatycznie zdania.
 
Keilen__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 108
Rejestracja: śr paź 05, 2005 2:36 pm

pn paź 24, 2005 3:22 pm

Od siebie doda³bym jeszcze:
Kaczy chód
Ulubione bóstwo: Rydzykus


Kaczy chód: Ogr Kaczynsskir chc±c szar¿owaæ musi wykonaæ test ST18, je¿eli test siê nie powiedzie Kaczynsskir, nabieraj±c trochê wiêkszej prêdko¶ci potyka siê o w³asne nogi i upada, tym samym zyskuj±c obra¿enia 1k4.

Kaczynsskiry wyznaj± tylko tego boga. Podczas walki Ogr, mo¿e przeznaczyæ 2 rundy na modlitwê b³agaln±, podczas której prosi swoje bóstwo o pomoc. Rydzykus zazwyczaj zawsze odpowiada na modlitwê, materializuj±c przy Kaczynsskirze oddzia³ Mistycznych Mecherowych Beretów, zaopatrzonych w mistyczn± broñ wykonan± przez samego boga Rydzykusa:
- ¦wiêt± wodê
- kadzid³o
Bezpo¶rednio po walce z u¿yciem bo¿ej gwardii, Kaczynsskir musi natychmiast udaæ siê do najbli¿szej ¶wi±tyni swego boga i z³o¿yæ mu ofiarê pieniê¿n± :D
 
Awatar użytkownika
Mortis
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 1074
Rejestracja: sob lut 21, 2004 9:39 am

pn paź 24, 2005 3:33 pm

Ponadto skłądając ofiarę wartą co najmniej 1000SZ na KW ogra dla bóstwa Rydzykusa może nadawać przesłanie drogą podobną do radia (analogicznie do czaru Posłanie rzucanego przez 20 poziomowego zaklinacza).

P.S. Tak może wyglądać ogr.
 
Awatar użytkownika
Agnostos
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 2259
Rejestracja: śr paź 05, 2005 9:47 pm

pn paź 24, 2005 3:35 pm

(do Agnostosa) stwór dopiero od wartości INT 9-11 może układać składne i poprawnie gramatycznie zdania.


A czy ja pisałem, że to będą składne i poprawne gramatycznie zdania? :D
Ale żeby być ścisłym, umieszczam w takim razie wszystkie słowa określające mowę i przemowę w opisie zdolności debilitating speech w cudzysłowie :wink:
 
nekromancer
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2114
Rejestracja: wt maja 16, 2006 9:12 pm

pn paź 24, 2005 3:37 pm

A ja jak zwykle bêdê siê czepia³ - czy ten w±tek, jako ewidentnie prze¶miewczy, nie powinien trafiæ do Karczmy?  

Pozdrawiam,  
Adam  

P.S. Moderatorzy widz±, i nie reaguj± - wstyd normalnie.  
A.


Zgadzam siê. Powinien trafiæ do Karczmy. I mam propozycjê. W±tek rewelacyjnie ¶mieszny nie jest ale a¿ tak powa¿nie nie traktujmy swoich pogl±dów politycznych. Nie mówimy o ¶wiêto¶ciach ani o rodzinie. Cenzury z powodu obra¿alstwa wprowadzaæ nie chcemy.
 
Awatar użytkownika
veldrin-drow
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1568
Rejestracja: pn lis 13, 2006 8:25 pm

pn paź 24, 2005 3:51 pm

Ja jeszcze dodałbym jeszcze niepodadność na argumenty-wyjątek inne ogry tego samego typu.
 
Keilen__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 108
Rejestracja: śr paź 05, 2005 2:36 pm

pn paź 24, 2005 4:29 pm

IMHO Kaczynsskir powinien wygl±daæ tak.

Ogr Kaczynsskir posiada tak¿e Przywo³anie bli¼niaka.
Kaczynsskir raz na tydzieñ mo¿e przywo³aæ swojego magicznego bli¼niaka. Musi wykonaæ test na koncentracjê ST16.
Bieg³o¶æ w pos³ugiwaniu siê pi³± motorow±:D
Zogniskowanie broni

Epicki Kaczynsskir to doskona³y ³garz, pos³uguje siê ogromnym sprytem oraz krasomówstwem(+2 co jeden poziom). Zwabia ofiarê w ciemne zau³ki, omamiaj±c j± z³udnymi obietnicami, po czym j± og³usza, a nastêpnie gdy ofiara jest ca³kiem bezradna i ociemnia³a, opró¿nia jej sakwê co do Sztuki Miedzi... Epicki Kaczynsskir posiada tak¿e zdolno¶æ przywo³ana dwóch swoich bli¼niaków
 
Awatar użytkownika
Anomer
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 116
Rejestracja: sob lip 16, 2005 10:11 pm

pn paź 24, 2005 5:56 pm

Nowa zdolność Ogra Kaczynsskira:

Wezwanie tanar'ri (zc): Ogr Kaczynsskir może raz dziennie wezwać demona Krurskiego. Ma na to 50% szans. Przyzwany demon przybywa na godzine i bluzga na wszystkich wrogów ogra kaczynsskira.

Krurski- blefowanie +15, półsłówka +10, wyczuwanie podbudek +10, fałszerstow +15
 
Hejas
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 616
Rejestracja: wt lut 01, 2005 7:06 pm

pn paź 24, 2005 8:06 pm

:lol:

Nie powinno siê na¶miewaæ z cudzych przekonañ politycznych, obojêtnie jak b³êdne by nie by³y.

Ca³e szczê¶cie, ¿e nikt z g³osuj±cych na Kaczora nie poradzi³by sobie z obs³ug± internetu. * :twisted:
A tu taki ma³y nie-do-koñca-offtop:

http://photos1.blogger.com/blogger/1144/15...00/kaczyzm1.gif

http://acn.waw.pl/gwrog/bober/kaczor.jpg* nie bierzcie tego do siebie, jestem poirytowany wyborami i tyle :P
 
Awatar użytkownika
The Master
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 213
Rejestracja: pt mar 24, 2006 6:10 pm

pn paź 24, 2005 8:37 pm

<!--QuoteBegin-Mortis+-->
Mortis pisze:
<!--QuoteEBegin-->Moim zdaniem jest bardzo dobry, ale powinien mieć mały rozmiar. Wiadomo dlaczego.


Ja proponuję takie wytłumaczenie: ogry Kaczynsskir są bardzo niskie, ale takie tłuste i bezkształtne, że są dużego rozmiaru.
 
Awatar użytkownika
jaskij
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 109
Rejestracja: sob paź 29, 2005 1:12 am

pn paź 24, 2005 9:45 pm

a ja bym proponowal redkucje obrazen 5/kłute. w końcu taka masa tłuszczu musi zatrzymywac część obrażeń
 
Arkadiusz__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 346
Rejestracja: pn lip 04, 2005 12:06 pm

pn paź 24, 2005 11:20 pm

Ca³e szczê¶cie, ¿e nikt z g³osuj±cych na Kaczora nie poradzi³by sobie z obs³ug± internetu. *  
Jeste¶ pewien Hejas? Absolutnie nie biorê tego do siebie :)

Ogr Kaczynsskir obazek pasuje jak ula³

Bogdanie tê fotkê ju¿ du¿o wcze¶niej umie¶ci³ Mortis.
 
Awatar użytkownika
Mortis
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 1074
Rejestracja: sob lut 21, 2004 9:39 am

pn paź 24, 2005 11:28 pm

a ja bym proponowal redkucje obrazen 5/kłute. w końcu taka masa tłuszczu musi zatrzymywac część obrażeń

A może lepiej 5/miażdżone? Tłuszcz przecież działa jak taka żelowa poduszka, a to dość łatwo przebić. DR nie wzmocni ogra, a przedłuży jego żywotność.
Krurskiego

Nie sądzisz, że Kur'ski brzmi lepiej?
No i ogr powinien mieć możliwość tworzenia posłusznych mu zombie.

Swoją drogą możnaby w ogóle zrobić wersję grubszą i chudszą, nazwijmy je przypadkowymi literami, czyli L i J? Wersja J by miała moc wezwania wersji L, natomiast L mógłby wzywać Kur'ski.
Ogry powinny różnić się tylko mocami.

P.S. Nie schodźcie z tematu, możecie dyskutować o waszych poglądach politycznych TUTAJ.
 
Awatar użytkownika
veldrin-drow
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1568
Rejestracja: pn lis 13, 2006 8:25 pm

wt paź 25, 2005 4:13 pm

Awansując na nowy poziom nasz Ogr wybrał sobie nowy atut:

Rozliczenie-po przemowie przez Ogra wszyscy z wyjątkiem innych Ogrów z zasięgu słyszalności muszą wykonać rzut obronny na wolę o St 25 albo natychmiast biegną
poprawić swoje zeznanie podatkowe,donieść na siebie na policji i wyspowiadać się u księdza.Po wykonaniu tego przymusu ofiara dobrowolnie zmienia swój charakter na praworządny neutralny i przechodzi przemianę w ogra o ile uzyska pozwolenie lub staje się zagaorzałym zwolennikiem Ogrów.

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość