Zrodzony z fantastyki

 
Stecuszko
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 61
Rejestracja: śr sie 31, 2005 7:54 pm

W³adca Ognia

sob sty 14, 2006 6:39 pm

Info: W³adca Ognia to klasa presti¿owa stworzona przeze mnie dla jednego z graczy na ¿yczenie (sporo w niej inwencji twórczej, ale wydaje mi siê, ¿e jest wystarczaj±co zrównowa¿ona...). W najbli¿szym czasie stworzê te¿ kilka innych presti¿ówek dla moich graczy (kilka oryginalnych) i postaram siê je tutaj umie¶ciæ.
P.S. Zdajê sobie sprawê, i¿ kilka podobnych klas ju¿ by³o, ale opiera³y siê one na czym¶ innym, nie by³o to tak jak ja sobie to wyobra¿a³em, dlatego te¿ stworzy³em now±...
P.S. 2 Jest to moja pierwsza presti¿ówka umieszczana na forum, wiêc bêdê bardzo wdziêczny za wszelkie uwagi...
<span style='font-size:25pt;line-height:100%'>W³adca Ognia</span>

W¶ród zgliszcz karczmy toczy³a siê rozmowa miêdzy umieraj±cym karczmarzem a cz³owiekiem w czerwonej szacie:
-Taak... - mówi³ mag - jestem W³adc± Ognia, chyba nie masz ju¿ w zwi±zku z tym ¿adnych w±tpilwo¶ci - karczmarz tylko jêkn±³, ni to z bólu, ni z faktu, i¿ dorobek jego ¿ycia zosta³ spopielony przez jakiego¶ szaleñca - Widzisz, ogieñ jest moim bratem, moja dusza wci±¿ p³onie - oprawca ewidentnie nie przejmowa³ siê jêkami karczmarza - Ogieñ, o czym wiedz± najbardziej prymitywne plemiona nale¿y szanowaæ, oraz siê go lêkaæ. To co siê sta³o, jest spowodowane brakiem okazania mi szacunku...
-Alee dlaczego? - jêkn±³ karczmarz do którego nie dociera³o wszystko to co mówi³ do niego cz³owiek w d³ugiej szacie - Dlaczego?
-Dlaczego? - W³adca namy¶li³ siê chwilê - nie podoba³o mi siê spojrzenia twoje, i innych ludzi, traktowa³e¶ mnie z wy¿szo¶ci±, i tak jak wszyscy uwa¿a³e¶ za odmieñca... - W³adca spojrza³ na karczmarza i odwróci³ siê na piêcie - Idê poszukaæ lepszego miejsca na spoczynek. Dowidzenia.
Karczmarz cudem unikn±³ ¶mierci. Do karczmy zmierza³a pewna grupa paladynów która ocali³a go z p³omieni, i uleczy³a. Gdy dowiedzieli siê od niego co siê sta³o ruszyli ¶ladem odmieñca... I ¶lad po nich zagin±³. A karczmarz za³o¿y³ now± ober¿ê, i od tamtej pory lepiej traktowa³ nietypowych go¶ci.


W³adca Ognia to klasa dobra dla wszystkich postaci pos³uguj±cych siê magi±. Sprawia, i¿ magia ognia staje siê silniejsza w rêkach cz³onka tej klasy. S± oni w ka¿dym ¶wiecie nieliczn± grup±, czêsto trzymaj±c± siê na uboczu. Nowi cz³onkowie tych klas czêsto sami zostaj± naprowadzeni na ¶cie¿ke ognia. Czêsto d±¿±, do niej po us³yszeniu legend, b±d¼ po przeczytaniu odpowiednich ksi±g.
Ko¶æ Wytrzyma³o¶ci: k4

[center:fbb9166e43]Wymagania:[/center:fbb9166e43]
Czary: Umiejêtno¶æ rzucania czarów z co najmniej 3 poz. Na ka¿dym poziomie znany przynajmniej jeden ogniowy czar
Umiejêtno¶ci: Czarostwo ranga 8, Wiedza (ogieñ) ranga 6, Koncentracja ranga 8
Charakter: Chaotyczny
Specjalne: Kandydat na W³adcê musi dostaæ siê na plan ognia, i tam prze¿yæ co najmniej 12 h, nastêpnie zostaæ naznaczony przez jednego z ¿ywio³aków.
Bóstwo: Kossuth (lub inny bóg zwi±zany z ogniem)

Umiejêtno¶ci klasowe:
Alchemia (Int), Czarostwo (Int), Koncentracja (Bd), Profesja (Rzt), Rzemios³o (Int), Wiedza (tajemna) (Int), Wiedza (¿ywio³y), Zastraszanie (Cha),

Punkty umiejêtno¶ci na ka¿dym poziomie:
2 + modydykator z Intelektu

[center:fbb9166e43]W³a¶ciwo¶ci klasowe:[/center:fbb9166e43]
Bieg³o¶æ w broni i pancerzu: W³adca ognia nie otrzymuje ¿adnych dodatkowych bieg³o¶ci w broni i pancerzu.
Ognista Odporno¶æ: W³adca, jest z¿yty z ogniem. Jakby ogieñ p³on±³ w nim samym. Po d³u¿szym czasie, jest wstanie pojmowaæ jego naturê. Ogieñ coraz mniej mu robi. By na koñcu staæ siê jego przyjacielem, i regenerowaæ mu si³y. Postaæ zyskuje odporno¶æ na ogieñ, jednak wraz z t± odporno¶ci± staje siê wra¿liwa na ataki zwi±zane z zimnem / wod±, które zadaj± jej o tyle obra¿eñ wiêcej ile wynosi odporno¶æ.
Ognisty wygl±d: stopieñ zmiany wygl±du (przyk³adowy):
1- P³on±ce oczy
3- Gdy mówi zdaje siê, ¿e jaka¶ po¶wiata emanuje od jego wnêtrza
5- Mo¿e spowodowaæ by p³omienie skaka³y po jego ciele
6- Stopieñ zmian wygl±da ju¿ jak ze zwyk³ego cz³owieka -> ognistego genasii (u którego widocznie widaæ ogniste pochodzenie)
10- W³adcy ciê¿ko jest ju¿ ukryæ swoj± ognist± naturê, czasem gdy jedst bardzo wkurzony mo¿e poprzez nieuwagê podpalaæ przedmioty znajduj±ce siê blisko niego, bije od niego z³owroga ³una
Splatanie Ognia: zdolno¶æ któr± W³adca Ognia dostaje od pierwszego poziomu
Magia Ognia:: Premia jak± nale¿y prócz premi z atrybutu odpowiedzialnego za wcze¶niejsze rzucanie czarów dodaæ do rzutu na splatanie. Np. Czarodziej który sta³ siê W³adc± Ognia dodaje do testu na splatanie ognia modyfikator z Inteligencji + premia z Magii Ognia, zaklinacz/bard który sta³ siê W³adc± Ognia dodaje do testu na Splatanie ognia modyfikator z Charyzmy + premia z Magii Ognia
Wiedza (ogieñ): W³adca automatycznie co kilka poziomów zyskuje, jak±¶ intuicyjn± wiedzê na temat ognia
Kontolowanie p³omieni: Udany rzut na koncentracjê pozwala u¿yæ tej zdolno¶ci (max. 10 + modyfikator z atrybutu odpowiedzialnego za czary/dziennie).
Ogniste ukrycie: ta zdolno¶æ daje dwie umiejêtno¶ci W³adcy Ognia: jest w stanie schowaæ siê w jasnych pomieszczeniach o¶wietlonych ogniem, udanym rzutem na koncentracje W³adca jest w stanie maskowaæ swój ognisty wygl±d

Kontrolowanie P³omieni (zdolno¶æ specjalna)
Zasiêg: 12m/poziom
Obszar: Okr±g o promieniu 12m/poziom z tob± w ¶rodku
Czas trwania: chwilowy
Zmieniasz si³ê p³omieni/ognia w otacz±cej ciê okolicy. Mo¿esz sprawiæ by ogieñ p³on±³ z wiêksz± si³±, lub by zgas³. Je¿eli za spraw± tej zdolno¶ci sprawisz, ¿e p³omienie w pomieszczeniu zajm± wielki obszar, mo¿esz korzystaj±c z tej samej umiejêtno¶ci zgasiæ owe p³omienie (z tym¿e ST bêdzie wy¿szy).

SPLATANIE OGNIA: W³adca na tyle opanowa³ moce ognia, i¿ posiadaj±c w rêku jego zal±¿ek (np. p³on±cy patyczek, p³on±c± pochodnie itp.) potrafi sple¶æ z niego (a nie ze splotu, zaklêcie). Jest to zdolno¶æ potê¿na, jednak¿e mog±ca spowodowaæ nieprzewidziane efekty.
-Gdy w³adca ognia umie rzucaæ czary poziomu którego zaklêcie chce przyzwaæ ST jest takie jakie zosta³o napisane obok poziomu.
-Rzucenie t± metod± ka¿dego kolejnego czaru powoduje zwiêkszenie ST o jeden
-Gdy w³adca ognie nie umie rzucaæ czarów poziomu którego zaklêcie chce przyzwaæ, ST zwiêksza siê o 5 co jeden poziom czarów ró¿nicy.
-Przed rzuceniem czaru w ten sposób w³adca musi siê wyciszyæ, co wymaga poprawnego rzutu na koncentracjê o ST: 15


Wedle rad zawartych ni¿ej dodaje krótsz± rozpiskê, szablon dla ró¿nych czarów:

(je¿eli podane s± ró¿ne poziomy np. poziom dla czarodzieja/poziom dla kap³ana bierze siê pod uwagê ni¿szy poziom)

ST = 11 + poziom czaru <dla poz.0 liczy siê -1> + (poziom czaru - poziom czarów z którego postaæ mo¿e rzucaæ zaklêcia x 5 <ujemne mod. siê nie licz±>) + liczba czarów rzucona ju¿ dzi¶ t± metod± - premia z magii ognia - modyfikator z atrybutu odpowiedzialnego za czaryCzary Splatania Ognia:

0 poziom ST: 10
Raca
1 poziom ST: 12
Ogieñ faerie
P³on±ce d³onie
2 poziom ST: 13
P³omienie Aganazzara
Nieustaj±cy P³omieñ
Odporno¶æ ¿ywio³owa (ogieñ, zimno)
Ogniste ostrze
Pirotechnika
P³on±ca kula
Rozgrzanie metalu
¦wiat³o dnia
Wytworzenie p³omienia
3 poziom ST: 14
Rozb³ysk
Kula Ognista
Ochrona przed ¿ywio³ami (ogieñ, zimno)
Ognista strza³a
Piek±ce ¶wiat³o
Wezwanie Potwora III (¿ywio³ak ognia)
4 poziom ST: 15
Ognisty Krok
Ognista pu³apka
Ognista tarcza
¦ciana Ognia
Wezwanie Potwora IV (¿ywio³ak ognia)
5 poziom ST: 16
Kontakt z innym planem (tylko plan ognia)
Ogniste uderzenie
Wezwanie Potwora V (¿ywio³ak ognia)
6 poziom ST: 17
Ogniste nasiona
Wezwanie Potwora VI (¿ywio³ak ognia)
7 poziom ST: 18
Kula ognista z opu¼nionym zap³onem
Ognista burza
Promieñ s³oñca
Wezwanie Potwora VII (¿ywio³ak ognia)
8 poziom ST: 19
S³oneczny Wybuch
Wezwanie Potwora XIII(¿ywio³ak ognia)
Zapalaj±ca chmura
9 poziom ST: 20
Brama (tylko na plan ognia)
Rój Meteorów
Wezwanie Potwora IX (¿ywio³ak ognia)
(czary tutaj opisane pochodz± z podrêcznika gracza, oraz Zapomnianych Krain, wszelkie inne czary ognia z pomoc± tej umiejêtno¶ci równie¿ mo¿na sple¶æ)

Nieudane Splatanie:
W przypadku gdy splatanie nie powiedzie siê nale¿y rzuciæ k20 by dowiedzieæ siê o efekcie ubocznym:
1 - szczególny pech (rzut k6)
2 - Losowy czar poziomu 1 - 9 przeciwko rzucaj±cemu
3 - Losowy czar poziomu 1 - 5 przeciwko rzucaj±cemu
4 - Rzucaj±cy nie mo¿e dzi¶ ju¿ korzystaæ ze splatania
5 - Rzucaj±cy zapada w sen na 2k6 minut
6 - Rzucaj±cy traci 50% PW
7 - Dodaj +3 do ST w nastêpnej próbie i wykonaj jeszcze jeden rzut
8 - Rzucaj±cy podpala siê i wszystko w promieniu 1k8 metrów, magicznym ogniem (2k6 ob./ 1k4 rund
9 - Ogieñ w okolicy: 1k2:przygasa/rozpala siê intensywniej
10 - O¶lepienie na 2k4 rund
11 - Losowa akcja
12 - Wyciszenie na 1k4 rund
13 - Makabryczna wizja
14 - Wysuszenie - w promieniu 3 m znikaj± wszelkie p³yny
15 - Przymus zabijania: W³adca musi zabiæ jakie¶ stworzenie w ci±gu 2k12 minut, albo bêdzie dostawa³ 1 obra¿eñ na rundê, a¿ do ¶mierci
16 - B³yszczenie - w³adca migocze przez 1k6 minut
17 - 3 punkty obra¿eñ (poparzenie)
18 - 2 punkty obra¿eñ (poparzenie)
19 - 1 punkt obra¿eñ (poparzenie)
20 - Nic siê nie dzieje

szczególny pech (1k6):
1 - Opêtanie przez demona ognia
2 - W³adca spala siê, traci 95 % PW
3 - W³adca zapomina swoje czary z losowego poziomu
4 - Nieprzytomno¶æ przez 1k6 dni
5 - W³adca zostaje objêty parali¿em na 1k8 godzin
6 - rzuæ jeszcze raz na Nieudane splatanie


Bazowa
Premia do
Poziom Ataku Wytrw. Reflex Wola Specjalne
1. +0 +0 +0 +2 Ognisty wygl±d 1, Ognista odporno¶æ: 1, Wiedza +1, Magia Ognia +1, Splatanie Ognia
2. +1 +0 +0 +3 Ognisty wygl±d 2, Ognista odporno¶æ: 2, Wiedza +1
3. +1 +1 +1 +3 Ognisty wygl±d 3, Ognista odporno¶æ: 3, Magia ognia +2Wiedza +1,
4. +2 +1 +1 +4 Ognisty wygl±d 4, Ognista odporno¶æ: 4, Wiedza +1
5. +2 +1 +1 +4 Ognisty wygl±d 5, Ognista odporno¶æ: 5, Wiedza +1, Atut: Ognisty Rodowód, Magia Ognia + 3
6. +3 +1 +2 +4 Ognisty wygl±d 6, Ognista odporno¶æ: 6, Splatanie Ognia + 3,
7. +3 +2 +2 +5 Ognisty wygl±d 7, Ognista odporno¶æ: 7, Wiedza +1, Magia Ognia + 4
8. +4 +2 +2 +5 Ognisty wygl±d 8, Ognista odporno¶æ: 8, Splatanie Ognia + 4, Ogniste Ukrycie
9. +4 +2 +2 +5 Ognisty wygl±d 9, Ognista odporno¶æ: 9, Wiedza +1, Magia ognia +5
10. +5 +2 +2 +6 Ognisty wygl±d 10, Ognista odporno¶æ: 10, Splatanie Ognia + 5, Kontrolowanie P³omieni, Magia Ognia +6
P.S. Nie zosta³o to zawart w tabelce ale liczba czarów wzrasta tak jakby postaæ dalej awansowa³ w swojej wcze¶niejszej klasie.
 
Drolnar
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 182
Rejestracja: pt gru 10, 2004 8:28 pm

sob sty 14, 2006 7:33 pm

Moim zdaniem klasa zrównowa¿ona, solidnie opracowana (fabularnie, postara³e¶ pisz±c te wszystkie efekty nieudanego splatania:wink:), dobra robota, mo¿na siê zastanowiæ, czy W³adca Ognia nie powinien mieæ w wymaganiach - Bóstwo: Kossuth.

IMO powinno zabroniæ siê przedstawicielom tej kalsy presti¿owej rzucania zaklêæ z domeny Wody, która jest przeciwieñstwem wielbionego Ognia (na takich samych zasadach co zabrania siê rzucania pewnych czarów magom-specjalistom).
 
Awatar użytkownika
jaskij
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 109
Rejestracja: sob paź 29, 2005 1:12 am

sob sty 14, 2006 7:38 pm

generalnie rzecz biorać fajna PrC, ale kiepska rozpiska (mechanicznie)

1.
Magia Ognia:: Premia jaką należy prócz premi z atrybutu odpowiedzialnego za wcześniejsze rzucanie czarów dodać do rzutu na splatanie.

o co w tym chodzi, bo nie rozumiem

2. z tego co wiem, nie ma czegoś takiego jak wiedza(ogień), może daj wiedze(plany wewnętrzne), albo po prostu wiedze(plany)

3.
Kontolowanie płomieni: Udany rzut na koncentrację, pozwola kontrolować płomienie w promieniu 30 + 5 / poziom Władcy Ognia

doprecyzuj. może jest to podobne do jakiegoś czaru??

4. co do splatania, nie podawaj pełne listy czarów tylk podaj wzór (zajmie DUŻO mniej miejsca)

5. co do bóstwa to proponuje z konkretnego zmienić na dowolne z domeną ogień

6. Drolnar nie domeny wody, ale określinkiem woda lub/oraz zimno

do postu poniżej

mi chodziło o to, że podać wzór+ograniczenie(na przykład słowo "ogień" w nazwie i/lub określink ogień)
 
Drolnar
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 182
Rejestracja: pt gru 10, 2004 8:28 pm

sob sty 14, 2006 7:49 pm

Jaskij - niefortunnie dobra³em s³owa, mówi±c domena nie mia³em na my¶li kap³añskiej domeny, lecz w³a¶nie z okre¶lnikiem woda, racja nale¿y dodaæ te¿ zimno.

ad.1

IMO znaczy to: premia Magii Ognia + premia z Int(cza)/Cha(Zak)

ad.2

Nie wiem, ale gdzie¶ czyta³em, ¿e mo¿emy pod wiedzê podpi±æ wszystko, wiêc nie musi to by³ Wiedza(plany Wew.), mo¿e byæ ogieñ, np. gdyby trafi³ siê nam dentysta niech ma Wiedza(Stomatologia), zamiast Wiedza(Medycyna), która jest bardzo szerokim dzia³êm :wink:

ad.3,ad.5

Zgadzam siê

7.
-By z pomoc± splatania ognia, "wyzwoliæ" inny czar; ST wynosi: 15 + poziom czaru


Hmmm... o co tu chodzi? O to, ¿e mogê rzuciæ np. magiczny pocisk u¿ywaj±c Splatania? Je¶li tak, to IMO jest to z³y pomys³, rozumiem, ¿e da³es to ST, ale ogieñ niech ogniem zostanie i niech W³adca Ognia nie rzuca niewidzialno¶ci trzymaj±c pal±c± siê ga³±zkê... :wink:
 
Stecuszko
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 61
Rejestracja: śr sie 31, 2005 7:54 pm

:]

ndz sty 15, 2006 12:41 am

Wzór jeszcze podam (muszê wymy¶³iæ jak ma mniej wiêcej wygl±daæ).

Kontrolowanie P³omieni: nie znalaz³em takowego czaru (je¿eli istnieje proszê o podanie ¼ród³a). Stworzy³em go modyfikuj±c czary typu Kontrolowanie Wody, Wiatru, Pogody.

Wedle rad zlikwidowa³em mo¿liwo¶æ rzucania z pomoc± splatania ognia innych zaklêæ ni¿ zaklêcia ognia.

W najbli¿szym czasie rozpiszê informacje na temat Wiedzy(ogieñ), poniewa¿ uwa¿am (te¿ to gdzie¶ czyta³em), ¿e wiedza mo¿e byæ o wszystkim.

Za³wa¿y³em kilka b³êdów w tabelce (zwi±zane jest to z tym, ¿e wcze¶niej my¶la³em jeszcze nad dodawaniem efektywnego poziomu dla normalnego rzucania czaró ognia). Za co przepraszam (jest ju¿ pó¼no, rano jadê na kilkudniowy wyjazd na narty, a nie chcê tego poprawiaæ na si³ê...).
 
Awatar użytkownika
jaskij
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 109
Rejestracja: sob paź 29, 2005 1:12 am

ndz sty 15, 2006 12:30 pm

co ja bym zrobił kontrolowaniem płomieniem: rzucił przeciwnikowi w twarz płonącą szmatą a następnie kontrolowaniem płomieni zjarał głowe
 
Arkadiusz__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 346
Rejestracja: pn lip 04, 2005 12:06 pm

ndz sty 15, 2006 1:29 pm

<!--QuoteBegin-Stecuszko+-->
Stecuszko pisze:
<!--QuoteEBegin-->Nieudane Splatanie:
W przypadku gdy splatanie nie powiedzie siê nale¿y rzuciæ k20 by dowiedzieæ siê o efekcie ubocznym:
(...)
8 - Rzucaj±cy podpala siê i wszystko w promieniu 1k8 metrów, magicznym ogniem (2k6 ob./ 1k4 rund
(...)
17 - 3 punkty obra¿eñ (poparzenie)
18 - 2 punkty obra¿eñ (poparzenie)
19 - 1 punkt obra¿eñ (poparzenie)

szczególny pech (1k6):
2 - W³adca spala siê, traci 95 % PW

Mam pytanie po co te obra¿enia i jak ma siê spalenie 95% siebie do:
<!--QuoteBegin-Stecuszko+-->
Stecuszko pisze:
<!--QuoteEBegin-->Ognista odporno¶æ: 1,2,3,...,10

Po co te drobne obra¿enia skoro WO jest na nie odporny? I jak maj± siê te obra¿enia, gdy mamy na sobie jak±¶ odporno¶æ
I istatnie: czy ta odporno¶æ za poziomy WO kumuluj± siê z naturaln± odporno¶ci± np. assimarów?
 
Drolnar
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 182
Rejestracja: pt gru 10, 2004 8:28 pm

ndz sty 15, 2006 1:29 pm

Moim zdaniem zdolno¶æ Kontrolowanie Ognia jest trochê zbyt mocna, wyobra¼ sobie spotkanie byle jakiej dru¿yny bez Odporno¶ci Na Ogieñ, masakra, spali³by¶ ich do cna za nim by siê do ciebie zbli¿yli, wzorowa³e¶ siê na czarze Kontrolownaie Wody, ale to nie to samo, ogieñ mo¿e ciê spaliæ, a woda na l±dzie raczej ciê nie utopi... Potrzeba tu zmiany, nie mo¿na pozwoliæ na tworzenie po¿aru o promieniu 120 metrów, no bo jak kto¶ móg³by siê do ciebie zbli¿yæ...mo¿e zrobiæ z tego co¶ w stylu ¶ciany, krêgu ognia, mo¿e po¿ogi, wymy¶l co¶ :wink:

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości