Zrodzony z fantastyki

 
Skryptobójca
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 25
Rejestracja: wt lut 07, 2006 8:43 pm

śr lut 21, 2007 9:08 pm

<!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->ZWI?ZANY Z MASZYN?- INFORMACJE: <!--sizec--></span><!--/sizec--><br />-Ha! kolejna zardzewia³a zêbatka!!<br /><br />Obrazek<br /><br />Grupa bohaterów, powoli przedziera siê przez kolejne sale opustosza³ego zamku. Wszêdzie panuje nieopisana cisza, a sami ¶mia³kowie s± zbyt zajêci ci±g³ym przeczesywaniem szlaku w obawie o pu³apki, by co¶ do siebie mówiæ. Nie wiadomo, co jest przyczyn± owego zestresowania. Byæ mo¿e dobiegaj±ce zewsz±d ciche szelesty lub niemal¿e namacalna magiczna aura unosz±ca siê w powietrzu. <br />Po kolejnych kilku godzinach b³±dzenia po owym gmachu, trafiaj± do ogromnej Sali. Na zakurzonych pó³kach znajduj±cych siê wewn±trz czuæ zapach stêchlizny i kamieni. Na ¶cianach widaæ stare, pokryta pajêczynami Grimoire’y, które zapewne a¿ kipi± od zawartych w nich magicznej wiedzy. Pewien barbarzyñca, najwyra¼niej przera¿ony tajemniczo¶ci± owego miejsca powoli zacz±³ cofaæ siê do ty³u. Niebacznie stawiaj±c nogi potkn±³ siê, a chrzêst jego pancerza rozleg³ siê po ca³ym zamczysku. Wtedy gromada odwróciwszy siê w jego kierunku zauwa¿a jaki¶ tajemniczy cieñ, w odleg³o¶ci mniej wiêcej dziesiêciu stop. Jego w³a¶cicielem jest zapewne Stary mag,stoj±cy w drzwiach, którymi przed chwil± weszli do owego pomieszczenia. Chuda tak, jakby nieobecna postaæ z pogard± patrzy³a na nich, opieraj±c siê o ogromnego robota stoj±cego tu¿ obok. Na jej szyi wisia³ ogromny, kryszta³owy amulet.<br />Nagle na jedno skinienie czarodzieja, konstrukt rzuci³ siê na bohaterów. Nie mieli szans. Nigdy ju¿ nie opu¶cili twierdzy. <br /><br />Zwi±zani z maszyn± to prawdopodobnie najbardziej zagadkowe istoty, jakie kiedykolwiek chodzi³y po ¶wiecie. Ci magowie, ca³e ¿ycie po¶wiêcaj± istotom, tak ma³o towarzyskim, tak nudnym i monotonnym, tak twardym i bezdusznym, jak kruszce, z których je z rodzono- konstruktom. Dla owych czarnoksiê¿ników, maszyny s± najlepszymi(zwykle jedynymi) przyjació³mi. Po¶wiêcaj± im ca³y swój wolny czas. Dbaj± o nie, naprawiaj± wszelkie usterki, poleruj± l¶ni±ce stalowe zbroje. D±¿± do tego, aby staæ siê równie doskona³ym jak one same.<br />Cz³onkowie tej klasy, najczê¶ciej rodz± siê z dosyæ potê¿nych, samotnych magów, których historia skrywa ogromn± tragediê i niezrozumienie(lub nawet nienawi¶æ) do innych ludzkich istot. Do tej pory nie wyja¶niono, kim by³ pierwszy zwi±zany z maszyn±, ale z niektórych, bardzo starych podañ wynika, ¿e by³ to gnom.<br />Cz³onkami tej klasy zostaj± czêsto istoty z wrodzonymi predyspozycjami magicznymi takie jak elfy, gnomy lub ludzie. Mimo to, ¿e byæ mo¿e pierwszym przedstawicielem owej klasy by³ gnom, to pozosta³ych cz³onków tej rasy nieszczególnie poci±ga owa droga(zbyt kochaj± towarzystwo i zabawê). O Zwi±zanych z maszyn± krasnoludach i nizio³kach, nie s³yszano.<br />Na cz³onków tej klasy najlepiej nadaj± siê czarodzieje i zaklinacze, poniewa¿ jako jedyni posiadaj± zdolno¶ci rzucania czarów wtajemniczeñ. Bardzo rzadko, zdarza siê, ¿e bardowie zostaj± zwi±zanymi z maszyn±, ale znanych jest tylko kilka takich przypadków. <br /><br /><!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->ZWI?ZANY Z MASZYN?- STATYSTYKI<!--sizec--></span><!--/sizec--><br /><br />WYMAGANIA:<br />Umiejêtno¶ci: Wiedza(tajemna) r. 9, Czarostwo r. 9.<br />Atuty: Stworzenie cudownego przedmiotu, maksymalizacja czaru.<br />Specjalne: zdolno¶æ rzucania czarów minimalnie 4 krêgu.<br />Specjalne: postaæ musia³a stworzyæ dowolnego konstrukta(mo¿e byæ homunkulus lub bogin), z którym potem nawi±¿e wiê¼<br />__________________________________________________________________<br />Ko¶ci Wytrzyma³o¶ci: k4<br />Umiejêtno¶ci klasowe: Takie same jak czarodzieja<br />Punkty umiejêtno¶ci: 2+modyfikator z intelektu.<br />Bazowy atak: niski<br />Wytwa³o¶æ: niska<br />Refleks: niski<br />Wola: wysoka<br /> __________________________________________________________________<br /><br />POZIOM/SPECJALNA ZDOLNO¦æ:<br />1. Wzmocniony konstrukt <br />2. Kukie³ka <br />3. Przemiana 1 <br />4. Premiowy atut<br />5. Wroga kukie³ka <br />6. Przemiana 2 <br />7. Przyjaciel maszyn <br />8. Premiowy atut <br />9. Przemiana 3 <br />10. Uciele¶nienie <br />___________________________________________________________________<br />Bieg³o¶æ w broni i pancerzu:<br />Zwi±zany z maszyn± nie otrzymuje ¿adnych nowych bieg³o¶ci.<br /><br />Rzucanie czarów:<br />Na ka¿dym poziomie tej klasy presti¿owej Zwi±zany z maszyn± otrzymuje wirtualny poziom w klasie, potrafi±cej rzucaæ czary wtajemniczeñ, do której nale¿a³ nim zdecydowa³ siê zostaæ cz³onkiem tej klasy presti¿owej. Owy poziom, oznacza tylko i wy³±cznie zwiêkszenie siê dotychczasowych zdolno¶ci magicznych(postaæ nie otrzymuje ¿adnych specjalnych zdolno¶ci wynikaj±cych z poprzedniej klasy). Je¶li przed obraniem drogi Zwi±zanego z maszyn± bohater posiada³ dwie lub wiêcej klas pos³uguj±cych siê magi±, musi wybraæ jedn±, której bêdzie czerpa³ korzy¶ci.<br /><br />Wzmocniony konstrukt:<br />Na pierwszym poziomie tej klasy presti¿owej Zwi±zany z maszyn± wybiera jednego konstrukta(sam musia³ go ówcze¶nie stworzyæ, który staje siê jego wiernym s³ug±, i którego, wraz z awansem na wy¿sze poziomy wzmacnia magi± i innymi metodami. Ponadto je¶li wcze¶niej konstrukt nie oddali³by siê z w³asnej woli od swojego w³a¶ciciela na odleg³o¶æ wiêksza ni¿ 500 metrów, teraz na rozkasz pana zrobi to bez ¿adnych problemów.. Potêga Wzmocnionego konstrukta ro¶nie wraz z potêgo jego pana:<br /><br />Poziom postaci___Prem. KW__Naturalny pancerz____Dodatkowa si³a____Specjalne<br />1-7______________+2_________+1________________+2____________Wezwanie, Rozmowa<br />8-10_____________+4_________+3________________+4____________Wiê¼ empatyczna<br />11-13____________+6_________+5________________+6____________Mistrzowska obrona pana<br />14-16____________+8_________+7________________+8____________Przekazanie czaru<br /><br /> <br />Wezwanie: Raz dziennie w³a¶ciciel mo¿e wezwaæ swojego konstrukta, w chwili, gdy co¶ mu zagra¿a, a ten pojawi siê natychmiast u jego boku jak za pomoc± czaru bezb³êdna teleportacja. <br />Rozmowa: Zwi±zany z maszyn± i jego konstrukt mog± mentalnie porozumiewaæ siê ze sob±, nawet, je¶li maszyna nie posiada warto¶ci intelektu.<br />Wiê¼ empatyczna: Zwi±zany z maszyn±, którego konstrukt znajduje siê w promieniu 1,5 kilometra od siebie mo¿e patrzeæ jego oczami jak swoimi i porozumiewaæ siê z nim mentalnie.<br />Mistrzowska obrona pana: Widz±c, ¿e pan jest zagro¿ony, s³uga mo¿e zacz±æ blokowaæ ciosy, które normalnie by go dosiêgne³y zapewniaj±c premiê z odbicia +5 do KP<br />Przekazanie czaru: Trzy razy dziennie zwi±zany z maszyn±, je¶li jego konstrukt znajduje siê w odleg³o¶ci 1 km/poziom, mo¿e rzuciæ czar przez niego, wykorzystuj±c komórkê o 2 poziomy wy¿sz± ni¿ w rzeczywisto¶ci<br />Premiowe KW: Konstrukt otrzymujê premiowe KW(k 10), tak jak pokazuje tabelka. Zwiêkszenie ko¶ci wytrzyma³o¶ci oznacza poprawienie rzutów obronnych i bazowych premii do ataku.<br />Naturalny pancerz: O tak± liczbê zwiêksza siê premia z naturalnego pancerza do KP konstrukta.<br />Dodatkowa si³a: O tak± liczbê zwiêksza siê si³a konstrukta.<br /><br />Przemiana:<br />Wraz z awansowaniem, na kolejne poziomy tej klasy presti¿owej bohater, coraz bardziej zbli¿a siê do konstruktów, próbuj±c osi±gn±æ ich doskona³o¶æ. Eksperymentuj±c na sobie, oddala siê od istot ¿ywych z czasem staj±c siê „niemal¿e” maszyn±.<br />1-sze stadium: Postaæ zyskuje niepodatno¶æ na u¶pienie, otumanienie i parali¿.<br />2-gie stadium: Postaæ zyskuje niepodatno¶æ na choroby(zwyk³e i magiczne) oraz trucizny.<br />3-cie stadium: Postaæ zyskuje niepodatno¶æ na st³uczenia oraz zyskuje 50% na oparcie siê trafieniu krytycznemu.<br /><br />Kukie³ka:<br />Postaæ potrafi fizycznie opanowaæ cia³o konstruktu, który sam stworzy³, pod warunkiem, ¿e ten znajduje siê w odleg³o¶ci maksymalnie 1 km/poziom. Zyskuje wtedy dostêp do wszystkich specjalnych zdolno¶ci maszyny, jego atrybuty fizyczne(S, Zr). Podczas u¿ycia tej zdolno¶ci szansa, ¿e konstrukt wpadnie w berserk wynosi 0%. Gdy zwi±zany z maszyn± zaw³adnie konstruktem, sam spoczywa w katatonicznym ¶nie. Nadal jednak potrzebuje jedzenia, wody i powietrza do¿ycia(chyba, ¿e jest nieumar³ym). Zniszczenie fizycznego cia³a postaci, zabija j± i uwalnia konstrukt od dzia³ania tej mocy. <br />Zwi±zany z maszyn± mo¿e kontrolowaæ kukie³kê przez 5 x poziom tej klasy presti¿owej+ modyfikator z kluczowego atrybutu do rzucania czarów minut. Bêd±c pod postaci± maszyny bohater nie mo¿e czarowaæ, wykorzystywaæ swoich magicznych przedmiotów. Ma prawo u¿ywaæ w³asnych atutów oraz premii do umiejêtno¶ci oraz mówiæ jêzykami, które sam zna.<br /><br />Premiowy atut:<br />Kontynuuj±c szkolenie w magii wtajemniczeñ postac z czasem zdobywa dowolne atuty metamagiczne na 4. i 8. poziomiw tej klasie presti¿owek<br /><br />Wroga kukie³ka:<br />Zdolno¶æ dzia³a jak kukie³ka, z t± ró¿nic±, ¿e postaæ mo¿e opêtaæ cia³o dowolnego konstruktu(pod warunkiem, ¿e jego liczba KW nie przekracza ogólnego poziomu Zwi±zanego z maszyn±), w promieniu 10m/poziom, a maksymalny czas, jaki mo¿e w³adaæ maszyn± wynosi 2 x poziom+ modyfikator z kluczowego atrybutu do rzucania czarów rund. Opêtywana istota ma prawo do rzutu obronnego na wolê ST 10+1/2 poziomu Zwi±zanego z maszyn±+ modyfikator z kluczowego atrybutu do rzucania czarów. Udany rzut neguje zdolno¶æ, a postaæ nie ma prawa wykorzystaæ jej na tym samym konstrukcie przez 1k4 godzin. Dodatkowo sama wykonujê rzut obronny na wolê, o tym samym ST- nieudany oznacza otrzymanie 1k4st³uczeñ/ KW stworzenia, którym próbowa³ zaw³adn±æ.<br /><br />Przyjaciel maszyn:<br />Istnieje szansa, ¿e konstrukt, który ma za zadanie zraniæ zwi±zanego z maszyn±, nie zechce tego zrobiæ. Od teraz ka¿dy konstrukt próbuj±cy zaatakowaæ postaæ musi wykonaæ rzut obronny na wolê o ST 10+1/2 poziomu Zwi±zanego z maszyn±+ modyfikator z kluczowego atrybutu. Nieudany oznacza, ¿e powstrzymujê siê od wykonania tego polecenia przez 1 godzinê/poziom postaci. Tej zdolno¶ci mo¿na u¿yæ raz dziennie.<br /><br />Uciele¶nienie: <br />Postaæ czuj±c niesamowit± wie¼ ze swoim konstruktem,(którego ówcze¶nie wybra³ na pierwszym poziomie), ma prawo daæ mu cz³owieczeñstwo, uczucia, zdolno¶æ do nabywania do¶wiadczenia i uczenia siê jak ka¿da normalna istota. Mo¿e spróbowaæ nadaæ mu fizyczn± postaæ jak za pomoc± czaru Incarnate construct, nie trac±c PD i nie zu¿ywaj±c komponentów. Od teraz byt staje siê dozgonnym przyjacielem Zwi±zanego z maszyn±, a nie bezmy¶ln± kuk³±, ¶lepo wykonuj±c± rozkazy. Bohater nie mo¿e u¿yæ wobec niego zdolno¶ci Kukie³ka, ale wszystkie inne premie i specjalne zdolno¶ci, jakie posiad³ konstrukt za spraw± bycia sojusznikiem postaci zostaj±. Gdy Incarnate construct zginie postaæ ma prawo stworzyæ nowego po up³ywie roku od ¶mierci poprzedniego. Postaæ mo¿e posiadaæ jedn± tak± istotê na raz. <br /> ________________________________________________________________________________<br /><br /><!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->PRZYK£ADOWY ZWI?ZANY Z MASZYN?:<!--sizec--></span><!--/sizec--><br /><br />ELZEGUR<br />mê¿czyzna, szary elf, Zaklinacz 14/Zwi±zany z maszyn± 3<br /><br />Obrazek<br /><br />Ko¶æi Wytrzyma³o¶ci: 14k4+19 plus 5k4+10(81 pw)<br />Szybko¶æ: 9 metrów<br />Inicjatywa: +4(Zrêczno¶æ)<br />KP: 18(+4 Zrêczno¶æ, +4 amulet naturalnego pancerza)<br />Ataki rapier +2 +9/+4<br />Obra¿enia: rapier +2 1k6+1<br />Specjalne cechy: przemiana, wzmocniony konstrukt<br />Specjalne ataki: kukie³ka<br />Atrybuty: S 9, zr 18, Bd 14, Int 19, Rzt 15, Cha 25<br />Rzuty obronne: Wytrwa³o¶æ +7 Refleks +9 Wola +14<br />Atuty: Maksymalizacja czaru, Stworzenie cudownej rzeczy, Przyspieszenie czaru, Twardo¶æ.<br />Umiejêtno¶ci: Czarostwo +24, Wiedza(tajemna) +24, Wiedza(religia) +24, koncentracja +22, Rzemios³o(rze¼bienie) +22, Rzemios³o(rymarstwo) +22<br />Ekwipunek: amulet naturalnego pancerza +4, rapier +2<br /><br />SALIDASH-cielesny golem<br /><br />Obrazek<br /><br />Ko¶æi Wytrzyma³o¶ci: 16k10(88 pw)<br />Szybko¶æ: 9 m(nie mo¿e biegaæ)<br />Inicjatywa: -1(Zrêczno¶æ)<br />KP: 26(-1 rozmiar, -1 Zrêczno¶æ, +18 naturalny)<br />Ataki: 2 waniêcie +20 <br />Obra¿enia: walniêcie 2k8+9<br />Specjalne cechy: konstrukt, niepodatno¶æ na magiê, redukcja obra¿eñ 15/+1<br />Specjalne ataki: berserk<br />Atrybuty: S 29, Zr 9, Bd -, Int -, Rzt 11, Cha 1<br />Rzuty obronne: +5 +4 +5<br /><br />
 
Thormus__
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 61
Rejestracja: ndz sie 21, 2005 12:42 am

śr lut 21, 2007 10:24 pm

Nie wiem czemu ale czytaj±c t± klase nasuwa mi siê skojarzenie z castlevani±...<br />
Bazowy atak: niski
<br /><br />Z³e sformu³owanie. Chodzi ci o bazowy atak taki jak czarodziej czy raczej taki jak ma kap³an?<br /><br />
Podczas u¿ycia tej zdolno¶ci szansa, ¿e konstrukt wpadnie w berserk wynosi 0%
<br />Ca³e 0 %? Ojej. A nawet je¶li jakim¶ cudem golem wpadnie w ten berserk, to co wtedy?<br />Co do samej kukie³ki, co siê dzieje z golemem je¶li mag zginie?<br />A wroga kukie³ka, czy mag równierz zapada w katatoniczny sen?<br /><br />Klasa chyba tylko dla npc, nie wyobra¿am sobie ¿eby jakikolwiek gracz gra³ czym¶ takim... A mo¿e poprstu mam z³e wyobra¿enie? Z tego co wiem w bóstwach i panteonach jest bardzo podobna klasa, nie pamiêtam ju¿ jak siê nazywa³a. <br /><br />Ogólnie klasa bardzo klimatyczna (troche psychodeliczna), ale czuæ ¿e tak powiem... niedosyt. Mo¿e dodaj opis fabularny przyk³adowej postaci?<br />Dla mnie mocna 4.
 
Skryptobójca
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 25
Rejestracja: wt lut 07, 2006 8:43 pm

czw lut 22, 2007 6:05 pm

Nad opisem fabularnym Elzegura pracuje, ale narazie jeszcze nie wiem, kiedy go umieszcze. Co do tego bersekrku- kiedy postac u¿ywa kukie³ki, konstrukt nie mo¿e w ogóle wpa¶æ w berserk. Jak napisa³em we wrogiej kukie³ce, to poza owymi wyj±tkami nie ró¿ni sie od pierwowzoru.<br /><br />Bazowy atak niski, oznacza taki sam jak czarodziej, ¶redni taki jak kap³an, wysoki jak wojownik.<br /><br />Komentujcie moj± kalsê. Chce wiedzieæ co jeszcze musze zmieniæ, aby za³ugiwa³a na nawaniem jej "w miarê dobr±"...
 
Awatar użytkownika
Agnostos
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 2259
Rejestracja: śr paź 05, 2005 9:47 pm

sob lut 24, 2007 8:38 pm

Komentujcie moją kalsę. Chce wiedzieć co jeszcze musze zmienić, aby załugiwała na nawaniem jej "w miarę dobrą"...
<br />Na początek pisz po polsku :wink:.<br /><br />Wymagania są jak dla mnie mocno niekompletne jak dla takiej klasy. Przydałaby sie ilośc rang w jakimś rzemiośle, które jest wykorzystywane przy konstruktach. Skoro postać musiała stworzyc konstrukta, to znaczy, że musi mieć atut Craft Construct. Zatem Craft Wondrous Item jest w wymaganiach zbędny. No i kompletnie nie rozumiem na co ta maksymalizacja.<br /><br />Nie licząc wymogów w skillach, które są dosyć płynne, ja bym dał po prostu atut Craft Construct. W praktyce to i tak jest równoznaczne z posiadaniem trzech atutów, a to wcale nie mało.<br /><br />Klasa ta nie może IMO dawac pełnego rozwoju czarującego. Zyskuje niezłe podpakowanie swego pupilka, a w zamian nie traci w zasadzie nic.<br /><br />
Mistrzowska obrona pana: Widząc, że pan jest zagrożony, sługa może zacząć blokować ciosy, które normalnie by go dosięgneły zapewniając premię z odbicia +5 do KP
<br />To powinno działać tylko, jeśli konstrukt jest w pewnej odległości od pana.<br /><br />
Premiowy atut:<br />Kontynuując szkolenie w magii wtajemniczeń postac z czasem zdobywa dowolne atuty metamagiczne na 4. i 8. poziomiw tej klasie prestiżowek
<br />Co ma wspólnego oddanie sie tworzeniu konstruktów z rozwijaniem metamagii?<br /><br />Co się stanie jeśli wzmocniony konstrukt zostanie zniszczony przed uzyskaniem przez Związanego dostępu do zdolności Ucieleśnienie?<br /><br />Większość zdolności specjalnych tej klasy wymagałaby napisania, jaki jest ich typ (zn, zc, nz czy jak tam te skróty szły).
 
Cesiu the MP
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 99
Rejestracja: ndz paź 22, 2006 4:29 pm

sob lut 24, 2007 10:29 pm

Fajne, ale mam wrazenie ze gdzies cos takiego widzialem, albo wiem skad ci to przyszlo do glowy.<br /><br />
Wtedy gromada odwróciwszy siê w jego kierunku zauwa¿a jaki¶ tajemniczy cieñ, w odleg³o¶ci mniej wiêcej dziesiêciu stop. Jego w³a¶cicielem jest zapewne Stary mag,stoj±cy w drzwiach, którymi przed chwil± weszli do owego pomieszczenia.
<br /><br />I tu taka przyczepka "A'la Michcu"... No taaaaak...Jak widzisz jakis chudy cien w korytarzu to to musi byc jakis mag!!! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_biggrin.gif[/img] <br /><br />A czy on moze tak jakby przejac kontrole nad innym konstruktem, który nalezy do innego "zwiazanego z maszyna"?<br /><br />
Z tego co wiem w bóstwach i panteonach jest bardzo podobna klasa, nie pamiêtam ju¿ jak siê nazywa³a.
<br /><br />To chyba byl "Krasnoludzki inzynier" i mial podobny stuff, no i tez mial takiego robocika u boku.<br />A moze to go zachecilo zeby napisac ta prace?? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_surprised.gif[/img] <br />
 
Skryptobójca
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 25
Rejestracja: wt lut 07, 2006 8:43 pm

pn lut 26, 2007 7:22 pm

Ta klasa z Wyznañ i Panteonów to Techmistrz, która jest presti¿ók± dla kap³anów Gonda.<br /><br />
QUOTE<br />Mistrzowska obrona pana: Widz±c, ¿e pan jest zagro¿ony, s³uga mo¿e zacz±æ blokowaæ ciosy, które normalnie by go dosiêgne³y zapewniaj±c premiê z odbicia +5 do KP<br /><br />To powinno dzia³aæ tylko, je¶li konstrukt jest w pewnej odleg³o¶ci od pana.
<br /><br />-Masz racjê. Ju¿ zaraz dopiszê[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_biggrin.gif[/img]<br /><br /><br /><br />
 
Awatar użytkownika
Druss
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 671
Rejestracja: śr kwie 11, 2007 5:26 pm

wt lut 27, 2007 6:19 pm

Bardzo ciekawa PrC z dużymi możliwościami przerobienia na 3,5.<br /><br />A teraz kilka uwag [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_twisted.gif[/img]<ol type='1'>[*]Popraw wizualnie opis postaci. Scal tabelki w jedną (będą bardziej czytelne i jest to przyjętą formą prezentacji). Popraw błędy kosmetyczne w prezentacji - będzie bardziej profesjonalnie :razz:.<br /></li>[*] Zdolność z 10 lvl jest mało praktyczna. //Większość z niej nigdy nie skorzysta. Lepiej mieć bezmyślnego oddanego sługę niż takiego którego można przekonać i który ma własne zdanie :razz:// Zastąpiłbym ją możliwością przejścia maga na stałe w ciało swojego konstruktu zachowując cechy psychiczne oraz BAB i rzuty. Jest to ciekawa forma nieśmiertelności z której wielu (np. ja) chetnie grając takim magiem by skorzystało.</li></ol>

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość