Zrodzony z fantastyki

 
takisobieMG
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 1169
Rejestracja: sob sie 17, 2002 8:01 pm

wt sty 16, 2007 10:22 am

Zwierzoludzie:<br /><br />Notka odautorska: rasa ta generalnie przeznaczona jest do mojego, autorskiego settingu, którego temat za³o¿y³em tu:<br />http://dnd.pl/forum/index.php?showtopic=14...40&#entry290747<br />Podejrzewam, ¿e mo¿e jej implementacja w innych settingach mo¿e powodowaæ problemy. Prosi³bym jednak o opinie. <br /><br /> O zwierzoludziach wiadomo niewiele. W prawdzie ka¿de dziecko kojarzy ich wygl±d, bêd±cy po³±czeniem cia³a cz³owieka i (najczê¶ciej) drapie¿nego zwierzêcia, nie mniej jednak ich pochodzenie i geneza nie s± znane. Sytuacjê dodatkowo komplikuje istnienie kilkunastu odmian, posiadaj±cych cechy ró¿nych gatunków lecz uczeni nie wiedz± nawet, czy mog± siê one krzy¿owaæ. Wiele wskazuje na to, ¿e mioty zwierzoludzi mog± zawieraæ zdrowe osobniki o cechach gatunkowych swych rodziców (w tym innych zwierzoludzi oraz zwyk³ych ¶miertelników) nie przenosz±ce dalej dziedzictwa rodziców.<br /><br />Równie niewiele wiadomo o ich pochodzeniu... Podczas, gdy jedni utrzymuj±, ¿e to potomstwo zniekszta³conych czarowników lub wyniki ich eksperymentów inni doszukuj± siê w nich potomstwa osób dotkniêtych przez wilko³actwo, wyniki krzy¿ówek ludzi z takimi istotami jak Zwierzaki, czy potê¿ne, zwierzokszta³tne bóstwa i demony, a jeszcze inni uwa¿aj± ich za ukarane (lub wynagrodzone) przez bogów ludzkie plemiê lub nawet osobn±, nieznan± dot±d rasê przyby³± z innego kontynentu lub nawet ¶wiata. Jako, ¿e istniej± dowody wskazuj±ce na prawdziwo¶æ ka¿dej z tych hipotez nale¿a³oby przyj±æ, ¿e gatunek ten jest wynikiem na³o¿enia na siebie du¿ej ilo¶ci niezwi±zanych ze sob± czynników, które ukszta³towa³y go takim, jakim jest obecnie. Teoria amalgamatu – zdobywaj±ca sobie w ostatnich czasach du¿± popularno¶æ – t³umaczy³aby szalon± zmienno¶æ ich stad.<br /><br />Sami zwierzoludzie natomiast uwa¿aj± siê za potomków duchów natury i odwiecznych mieszkañców lasów. ¯yj± w bardzo du¿ych zwi±zkach z przyrod±, wierz±c, ¿e s± potomkami ro¶lin i zwierz±t.<br /><br />Osobowo¶æ: Zwierzoludzie nie tylko wygl±dem przypominaj± drapie¿ne, dzikie bestie. Charaktery wiêkszo¶ci z nich s± dzikie i nieposkromione, gwa³towne, czêstokroæ brutalne i sk³onne do przemocy. Owszem potrafi± te¿ zdobywaæ siê na szlachetno¶æ, lecz daleko im do skomplikowanych, spo³ecznych regu³ rz±dz±cych ludzkimi spo³eczeñstwami. Wydaje siê, ¿e wiêkszo¶æ z nich wyra¼nie dzieli ¶wiat na cz³onków plemienia i wszystkich innych, zawsze bior±c stronê swoich. Wiêkszo¶æ zwierzoludzi zdaje siê w swych dzia³aniach na instynkt, tylko starcy i mêdrcy kieruj± siê d³ugotrwa³ym namys³em. Zwierzoludzie uwielbiaj± wolno¶æ i dzik± przyrodê oraz brak jakichkolwiek, krêpuj±cych ich wiêzów. Obawiaj± siê ma³ych, zamkniêtych pomieszczeñ, t³oku, ludzkich zbiorowisk i miast, odczuwaj±c w nich bardzo silny dyskomfort i próbuj±c je opu¶ciæ przy pierwszej, nadarzaj±cej siê okazji.<br /><br />Opis fizyczny: Zwierzoludzie istniej± w wielu odmianach, bardzo ró¿ni±cych siê wygl±dem. Ka¿da z nich jest po³±czeniem cz³owieka i jakiego¶ ssaka, najczê¶ciej drapie¿nego, choæ na po³udniu spotyka siê tak¿e ma³powatych, a gryzoniowaci równie¿ nie nale¿± do rzadko¶ci. Wydaje siê jednak, ¿e dominuj± psowaci i kotowaci. Ilo¶æ cech zwierzêcych oraz pochodzenie gatunkowe potrafi± byæ bardzo ró¿ne – tak pod wzglêdem ilo¶ci jak i podobieñstwa do zwierzêcych orygina³ów. Podczas gdy u samice zwykle bardziej kieruj± siê w stronê ludzi, samce obro¶niête s± futrem i poruszaj± siê na czworakach. Naturalnie zdarzaj± siê wyj±tki, a niektórzy zwierzoludzie p³ci mêskiej s± trudni do odró¿nienia od ludzi.<br /><br />Nie zmienia to faktu, ¿e wiêkszo¶æ populacji to pó³ ludzi pó³ drapie¿niki, u których cechy antroporficzne s± nader rzadkie… Wiêkszo¶æ z nich – niezale¿nie od p³ci - obro¶niêta jest sier¶ci±, wyposa¿ona w imponuj±ce k³y i pazury oraz ¶rednio przyzwyczajona do poruszania siê w pozycji wyprostowanej.<br /><br />Relacje: Zwierzoludzie znajduj± siê dok³adnie miêdzy ¶wiatem ras inteligentnych i zwierz±t, nie nale¿±c do ¿adnego. Z jednej strony tworz± co¶ na kszta³t spo³eczeñstwa, u¿ywaj± narzêdzi i broni, z drugiej ich spojrzenie na ¶wiat jest skrajnie odmienne od naszego. Rozumiej± pojêcie w³asno¶ci przedmiotów lecz ju¿ idea handlu sprawia im pewn± trudno¶æ (poza najprostszymi wymianami towaru na towar), a skomplikowane regu³y rz±dz±ce pañszczyzn±, prawem do korzystania z lasów, podatkami i daninami s± poza zasiêgiem najbardziej obytych i najbardziej abstrakcyjnie my¶l±cych z nich. S± prostym ludem, prostszym i mniej skomplikowanym ni¿ jakikolwiek inny.<br /><br />Ta prostota spowodowa³a, ¿e egzystencja zwierzoludzi z istotami tworz±cymi bardziej skomplikowane spo³eczno¶ci jest nader trudna i uk³ada siê bardzo czêsto ¼le. S³ynni s± z wypasania byd³a na cudzych pastwiskach oraz ³amania ka¿dej umowy spo³ecznej, na jak± natrafi±, a któr± nie da siê wyja¶niæ krócej ni¿ w czterech zdaniach. Doprowadza to do licznych konfliktów… Zwierzoludzie s± na przyk³ad jedyn± ras±, o której kronikarze odnotowali, ¿e wypowiedzia³y jej wojnê nizio³ki.<br /><br />Prawdopodobnie inne ludy dawno temu wytêpi³yby zwierzoludzi, gdyby nie dwie rzeczy…<br /><br />Po pierwsze nikt nie dysponuje tak doskona³ymi ¶rodkami zag³ady, by podj±æ siê unicestwienia ca³ej rasy.<br /><br />Po drugie zwierzoludzie s± po¿yteczni. Owszem, trudno nazwaæ ich lotnymi, zdyscyplinowanymi czy wiernymi, ale stanowi± doskona³ych my¶liwych, ¶wietnych zwiadowców, jeszcze lepszych ³owców nagród i do¶æ dobrych najemników. Hoduj± te¿ du¿o byd³a, które czêsto sprzedaj±, a ¿e ³atwo ich oszukaæ…<br /><br />Charakter: Wiêkszo¶æ zwierzoludzi dzia³a impulsywnie, emocjonalnie i pod wp³ywem chwili, rzadko planuj±c d³ugofalowo. To dziki, nieujarzmiony lud nie uznaj±cy ¿adnych granic i praw. Wiêkszo¶æ z nich jest Chaotyczna. Jednocze¶nie ma³o który z nich przejmuje siê sztywnymi regu³ami moralnymi i ¶wiatopogl±dowymi, przez co wiêksza czê¶æ z nich pozostaje Neutralna.<br /><br />Krainy zwierzoludzi: Zwierzoludzie ¿yj± najczê¶ciej w niedu¿ych plemionach, licz±cych ¶rednio piêædziesi±t – sto g³ów. Niektóre z nich prowadz± osiad³y tryb ¿ycia, trudni±c siê rolnictwem i hodowl± zwierz±t, znaczna wiêkszo¶æ to jednak pasterze, my¶liwi i zbieracze, hoduj±cy swe stada na bezpañskich ³±kach, poluj±cych, gdy tylko nadarzy siê okazja, zajmuj±cych siê drobnym rzemios³em, niewielkim handlem, oraz niegro¼nymi przestêpstwami. Zdarzaj± siê w prawdzie plemiona agresywne, napadaj±ce na wioski i kupców, lecz s± one domen± oddalonych obszarów i dzikich enklaw, szybko, bowiem zostaj± zniszczone przez si³y odpowiedzialne za pilnowanie prawa na danym obszarze. Za to wielu z nich jest najemnikami, utrzymuj±cymi siê ze sprzeda¿y swych mieczy.<br /><br />U podstaw nomadycznego trybu ¿ycia le¿y budowa ich cia³. Zwierzoludzie potrzebuj± znacznie wiêkszych ilo¶ci bia³ka w diecie ni¿ inne rasy, a ich przewód pokarmowy jest w mniejszym stopniu od ludzkiego przystosowany do przyswajania pokarmów ro¶linnych. Nawet samo uzêbienie, typowe dla zwierz±t drapie¿nych utrudnia im spo¿ywanie tradycyjnych posi³ków. Z tej przyczyny prawie w ogóle nie uprawiaj± pól, a pokarm ro¶linny zdobywaj± g³ównie za spraw± zbieractwa i wymiany handlowej, sami skupiaj± siê na pasterstwie. Ten sposób hodowli nie wymaga od nich posiadania sta³ych schronieñ, wiêc korzystaj±c z okoliczno¶ci przemierzaj± krainy w poszukiwaniu wci±¿ nieogo³oconych pastwisk dla swych trzód. Dopiero jesieni± osiedlaj± siê, przygotowuj±c prowizoryczne schronienia na d³ugie, zimne miesi±ce i gromadz±c pasze dla swych trzód. Zwykle podówczas mieszkaj± w jednoizbowych, przypominaj±cych sza³asy chatach. Schronienia te izolowane od ch³odu zbieranymi niekiedy przez ca³e pokolenia futrami, oraz grubymi, we³nianymi tkaninami, a ogrzewanymi przez p³on±ce w centrum, niedu¿e ogniska. Wiele klanów – zw³aszcza tych z bardziej cywilizowanych regionów – zaniecha³o tego zwyczaju, gdy¿ ¿ycie spêdza na specjalnie przystosowanych ku temu wozach, a inne zatrzymuj± siê – czêsto od pokoleñ – w jaskiniach i innych trwa³ych schronieniach. Opuszczaj± je wraz z wiosn±, gdy tylko trawy wyrosn± na tyle, by wykarmiæ ich trzody.<br /><br />Religia: System wierzeñ zwierzoludzi jest prymitywny niemal tak, jak ca³a ich rasa. Zwierzoludzie wierz± w duchy przyrody, bêd±ce przodkami ludzi, zwierz±t i ro¶lin. Twierdz±, ¿e ca³y ¶wiat jest o¿ywiony, a ka¿dy przedmiot posiada sw± swiadomo¶æ i dusze. Zwierzoludzie oddaj± cze¶æ drzewom i kamieniom, górom, rzekom, pos±gom przywódców innych ras oraz prymitywnym pos±¿kom. Duchy z ich wierzeñ s± znacznie mniej potê¿ne, ni¿ bóstwa pozosta³ych ras. Co ciekawe zwierzoludziom uda³o siê wple¶æ w swe wierzenia tak¿e kulty pozosta³ych gatunków, nie mniej jednak bóstwom przypisuj± drugoplanow± rolê.<br /><br />Jêzyk: Zwierzoludzie nie posiadaj± w³asnego jêzyka. Zwykle pos³uguj± siê stworzon± na swoje potrzeby gwar± mowy istot, z którymi kontaktuj± siê najczê¶ciej. Zwykle jest to Wynios³y lub Orkowy.<br /><br />Poszukiwacze przygód: Motywacje zwierzoludzi – poszukiwaczy przygód s± bardzo skomplikowane i czêsto niezrozumia³e dla innych ras. Istoty te nie ceni± sobie s³awy ani rozg³osu, chyba, ¿e w¶ród wspó³ziomków, nie zabiegaj± te¿ o bogactwo… Drogocenne kamienie i z³oto gromadz± tylko dlatego, ¿e mog± wymieniæ je na u¿yteczne przedmioty: narzêdzia, broñ, ¿ywno¶æ, ubrania, zwierzêta, czêsto wiêc oddaj± za bezcen to, co inni uwa¿aj± za fortuny. Najczê¶ciej ich ³owcy przygód poszukuj± wrogów swych plemion, odbywaj± rytualne wêdrówki lub staraj± siê znale¼æ nowe miejsca, przez które ich szczepy mog³yby wêdrowaæ.<br /><br />Cechy rasowe:<br />• Zrêczno¶æ +2 Charyzma -2: Zwierzoludzie s± zwinni, przystosowani do szybkiego poruszania siê w naturalnym ¶rodowisku, niestety raczej s³abo radz± sobie poza nim, zw³aszcza, gdy maj± do czynienia z innymi rasami.<br />• Rozmiar ¶redni<br />• Bazowa szybko¶æ: 12metrów<br />• K³y i Pazury: wszyscy zwierzoludzie posiadaj± k³y i (lub) pazury, choæ niekiedy s± one szcz±tkowe. Udane trafienie w ataku bez broni wykonane przez zwierzocz³eka powoduje zadanie 1k6 ran.<br />• Futro: Ka¿dy zwierzocz³ek poro¶niêty jest mniej lub bardziej gêstym futrem. Otrzymuje on premiê +2 do wszystkich rzutów przeciwko efektom wynikaj±cym z niekorzystnej pogody.<br />• Wêch: Zwierzoludzie posiadaj± niezwykle wyczulony wêch. Zwierzocz³ek z Roztropno¶ci± 11+ mo¿e wybraæ Wêch jako atut.<br />Posiadaj±ca ten Atut istota wykrywaæ przeciwników (darmowa akcja) w promieniu 9 metrów. Je¶li wiatr wieje od strony wroga zasiêg wzrasta do 18 metrów. Je¶li przeciwnik nie znajduje siê pod wiatr promieñ spada do 4,5 metra. Zwierzocz³ek mo¿e wykrywaæ silne zapachy – takie jak dym lub gnij±ce ¶mieci – na obszarze dwa razy wiêkszym. Bardzo silne, jak odór skunksa wyczuwane s± na odleg³o¶æ trzy razy wiêksz±.<br />Zwierzocz³ek wykrywa obecno¶æ innej istoty, lecz nie potrafi wskazaæ jej dok³adnej lokalizacji. Ustalenie kierunku, z którego dochodzi zapach jest akcj± bêd±c± odpowiednikiem ruchu. W odleg³o¶ci 1,5 metra od ¼ród³a zapachu wêsz±cy jest w stanie wskazaæ je dok³adnie.<br /> Przedstawiciele tej rasy z atutem Wêch mo¿e tropiæ za pomoc± zmys³u powonienia, je¶li wykona udany test Roztropno¶ci w celu odnalezienia lub pod±¿ania za ¶ladem. Typowa ST dla ¶wie¿ego tropu wynosi 10, zwiêksza siê ona lub zmniejsza w zale¿no¶ci od intensywno¶ci tropionego zapachu, liczby ¶ledzonych istot i ¶wie¿o¶ci ¶ladu. Za ka¿d± godzinê, jaka up³ynê³a od pozostawienia go ST wzrasta o 2. Pod innymi wzglêdami zdolno¶æ ta dzia³a jak atut Tropienie. Na Zwierzocz³eka tropi±cego wêchem nie ma wp³ywu rodzaj terenu ani kiepska widoczno¶æ. Woda, zw³aszcza p³yn±cy strumieñ itd. niszczy trop.<br />Zwierzocz³ek z atutem Wêch mo¿e identyfikowaæ znajome zapachy tak, jak ludzie rozpoznaj± znajomy widok czy wygl±d.<br />Fa³szywe, intensywne wonie mog± ³atwo ukryæ inne zapachy. Obecno¶æ takiego zapachu ca³kowicie uniemo¿liwia wykrycie b±d¼ identyfikacje istot, a bazowe ST testów Tajników Dziczy wykonywanych w celu tropienia ro¶nie z 10 do 20.<br />• Zwierzêca natura: zwierzoludzie s± ¼le przystosowania do ¿ycia w cywilizowanych regionach, lepiej czuj± siê w lesie. Otrzymuj± premiê rasow± +2 do testów Cichego Poruszania Siê, Postêpowania ze Zwierzêtami, Tajników Dziczy, Ukrywania Siê i Wspinaczki. Jednocze¶nie otrzymuj± karê rasow± -2 do testów Fa³szerstwa, Odcyfrowywania Napisów, Otwierania Zamków, Rzemios³a, Stosowania Liny i Unieszkodliwiania Mechanizmów.<br />Dodatkowo w terenie miejskim Zwierzoludzie otrzymuj± karê – 2 do testów Blefowania, Dyplomacji, Nas³uchiwania, Szacowania i Zauwa¿ania, gdy¿ panuj±cy tam harmider zanadto dra¿ni ich zmys³y.<br />• Automatyczne jêzyki: Wynios³y lub Orkowy. Jêzyki premiowe: dowolne. Zwierzoludzie spotykaj± siê z wiêkszo¶ci± kultur i porozumienie z nimi jest dlañ nader ³atwe.<br />• Ulubiona klasa: Tropiciel.<br /><br />Notka odautorska: rasa ta nie przypomina za bardzo Nezumi z Krain Wschodu?
 
Awatar użytkownika
Shim'Agun
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 48
Rejestracja: śr lis 14, 2007 5:42 pm

czw sty 10, 2008 8:33 pm

nazwa jak z armies of exigo
 
Sarevokus
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 16
Rejestracja: wt sty 01, 2008 7:50 am

pn sty 14, 2008 12:23 pm

+2 do atrybutu fizycznego równa się chyba -4 do intelektualnego czyż nie ??

Podnieś Epp za naturalną broń futro i szybkość (wuobrażam se mnicha zwierzołaka na 20lvl biegnącego z użyciem Biegu Normalnie załama)

3/6
 
Awatar użytkownika
Shim'Agun
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 48
Rejestracja: śr lis 14, 2007 5:42 pm

sob sty 19, 2008 10:00 pm

Moim zdaniem atrybuty powinny być: +2 ZR, -2 INT, -2 CHA.
Premia do ZR ponieważ są zręczniejsze
Kara do INT ponieważ Intelekt zwierząt zazwyczaj nie przekracza 3
Kara do CHA ponieważ zwierzęta nie nauczyły sie porządnie rozmawiać
 
Awatar użytkownika
zegarmistrz
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 1002
Rejestracja: śr paź 20, 2004 4:05 pm

ndz sty 20, 2008 3:29 pm

MAM PROŚBĘ DO MODERACJI

Zamknijcie ten temat, jeśli możecie, bo to dubleposting jest. Założyłem go tu i na dnd.pl i po fuzji niestety istnieją podwójnie.

Do przedmówców: niestety panowie, spóźniona reakcja. Temat dotyczył projektu, który na dzień dzisiejszy zarzuciłem i do którego może wrócę, gdy wyjdzie 4 edycja.

Wedle życzenia. Temat obowiązujący to Zwierzoludzie

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości