Zrodzony z fantastyki

 • 1
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 10
 
Dark__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 161
Rejestracja: sob cze 21, 2003 6:14 pm

ndz cze 22, 2003 5:30 pm

<!--QuoteBegin-Pomniejszy ¶ciekowy Golem+-->
Pomniejszy ¶ciekowy Golem pisze:
<!--QuoteEBegin-->Dark i Tementhor: nie jeste¶cie ateitsami, lecz co najwyzej Deistami( cz³owiek uwa¿aj±cy ¿e Bóg stworzy³ ¶wiat i pozostawi³ go sobie samemu) lub... no w³a¶nie, zapomnia³em jak to siê nazywa³o :oops: , w ka¿dym bad¼ razie ludmi uznaj±cym tylko ¿e istnieje Co¶ wy¿szego.( jak to by³o???)
<br /> :evil: Nie obra¼ siê golem ale ja chyba wiem kim jestem i nie potrzebuje korepetycji na ten temat.A apropo mieszania religii do rpg to zgodze sie z twierdzeniem ,¿e nie nale¿y mieszaæ ¿adnej wiary.
 
Uimar
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 463
Rejestracja: pt sty 03, 2003 8:44 am

ndz cze 22, 2003 6:29 pm

A mnie siê ten temat podoba i uwa¿am, ¿e to dobrze, ¿e takowy jest. <br />Dziêki tej dyskusji mo¿emy siê lepiej poznaæ i zauwa¿yæ, ¿e ró¿ni ludzie graj± w RPG-i. A w³a¶nie ró¿norodno¶æ jest si³±. Tworzenie jakich¶ sztucznych podzia³ów - gracze wierz±cy, gracze nie wierz±cy - jest kompletn± bzdur± ! Jako m³odzi ( :wink: ) i otwarci ludzie powinni¶my dawaæ ¶wiadectwo, ¿e gry fabularne ³±cz±, a nie dziel± ! <br /> <br />Od kilku lat jestem osob± wierz±c±, choæ nie katolikiem. Jestem mi³ym go¶ciem ( [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img] ), ale w fabu³kach od pewnego czasu wolê graæ postaciami z³ymi. Dlaczego ? Nie wiem ... Byæ mo¿e na przekór sobie.
 
Dark__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 161
Rejestracja: sob cze 21, 2003 6:14 pm

ndz cze 22, 2003 6:33 pm

<!--QuoteBegin-Uimar+-->
Uimar pisze:
<!--QuoteEBegin-->A mnie siê ten temat podoba i uwa¿am, ¿e to dobrze, ¿e takowy jest. <br />Dziêki tej dyskusji mo¿emy siê lepiej poznaæ i zauwa¿yæ, ¿e ró¿ni ludzie graj± w RPG-i. Tworzenie jakich¶ sztucznych podzia³ów - gracze wierz±cy, gracze nie wierz±cy - jest kompletn± bzdur± ! Jako m³odzi ( :wink: ) i otwarci ludzie powinni¶my dawaæ ¶wiadectwo, ¿e gry fabularne ³±cz±, a nie dziel± !
<br />Zgodze siê z tob± ,¿e ten dzia³ jest potrzebny.Uwa¿am podobnie jak ty ,¿e podzia³y na wierz±cych i nie wierz±cych s± idiotyczne.Aby graæ w rpg nie potrzeba wcale wierzyæ w Boga lub nie.Jednak czasem dziwi mnie dzia³anie ko¶cio³a ,który za wszelk± cenê chcê przekonaæ ludno¶æ ,¿e rpg jest z³e!! :mad: :evil:
 
Misiek__
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 64
Rejestracja: wt maja 27, 2003 9:24 pm

ndz cze 22, 2003 6:37 pm

No ja tesh lubie graæ postaciami z³ymi... Albo raczej Chaotycznymi. <br />Ale Paladyn albo Kap³an ateista to by by³o kompletne wynaturzenie. <br />Kap³an jest Kap³anem dla tego ¿e s³u¿y swemu bostwu, a Palady jest sob± bo walczy za swoj± wiarê. <br />W koñcu Kap³an nie mo¿e wyznawaæ niczego i braæ z niczego swoje zdolno¶ci do ¿ucania zaklêæ. <br />A Paladyn nie mo¿e walczyæ o nic (to nale¿y do Barbarzyñców).
 
Dark__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 161
Rejestracja: sob cze 21, 2003 6:14 pm

ndz cze 22, 2003 6:48 pm

Zale¿y o co ci chodzi.......Czy ten kap³an jest nie wierz±cy czy gracz graj±cy t± postaci±.Mam nadzieje ,¿e chodzi ci o postac bo wtedy siê z tob± zgodzê.Nie wierz±cy kap³an(postaæ) nie jest kap³anem.Natomiast to naprawdê nie ma znaczenia czy gracz jest wierz±cy czy nie.
 
Misiek__
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 64
Rejestracja: wt maja 27, 2003 9:24 pm

ndz cze 22, 2003 7:08 pm

No raczej. Ale Ateista hyba siê go¿ej wczuje w role Kap³ana, tak jak Ksi±dz by sie wczu³ w role ateisty...
 
Awatar użytkownika
Pomniejszy ściekowy Golem
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1881
Rejestracja: pn kwie 14, 2003 9:23 pm

ndz cze 22, 2003 7:29 pm

Dark: najpierw napisałes że jesteś ateistą, a potem że wierzysz w istnienie czegoś wyzszego. Więc jak mam cię nie poprawiać, skoro sam nie wiesz czy jesteś ateistą czy nie. Wybacz, ale między tymi dwoma opcjami istnieje różnica. Bardzo duza różnica, więc sądze że powinieneś ją w mig pojąć. <br />Misiek: to w koncu grasz postaciami złymi czy chaotycznymi złymi. Wytłumacz bo tutaj też istnieje różnica.
 
Ryfek
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 297
Rejestracja: wt paź 15, 2002 3:11 pm

ndz cze 22, 2003 7:55 pm

<!--QuoteBegin-Misiek+-->
Misiek pisze:
<!--QuoteEBegin-->No raczej. Ale Ateista hyba siê go¿ej wczuje w role Kap³ana, tak jak Ksi±dz by sie wczu³ w role ateisty...
<br />To jest kwesti± wyobra¼ni, a nie indywidualnej wiary. W rpg bogowie s± czym¶ bardzo namacalnym i rzeczywistym, bo np. kap³ani czerpi± od nich swoj± si³ê w postaci magii, dlatego nie ma to ¿adnego odniesienia do ¶wiata rzeczywistego. Zwyczajnie jest to kwesti± gustu, a nawet mo¿na siê posun±æ do takiego stwierdzenia, ¿e osoby normalnie niewierz±ce maj± u³atwione zadanie odgrywaj±c kap³ana bo jako atei¶ci nie czuj± zahamowañ wcielaj±c siê w postaæ np. kap³ana z³ego boga (co osobom wierz±cym mog³oby sprawiaæ problemy).
 
Dark__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 161
Rejestracja: sob cze 21, 2003 6:14 pm

ndz cze 22, 2003 8:22 pm

<!--QuoteBegin-Ryfek+-->
Ryfek pisze:
<!--QuoteEBegin-->To jest kwesti± wyobra¼ni, a nie indywidualnej wiary. W rpg bogowie s± czym¶ bardzo namacalnym i rzeczywistym, bo np. kap³ani czerpi± od nich swoj± si³ê w postaci magii, dlatego nie ma to ¿adnego odniesienia do ¶wiata rzeczywistego. Zwyczajnie jest to kwesti± gustu, a nawet mo¿na siê posun±æ do takiego stwierdzenia, ¿e osoby normalnie niewierz±ce maj± u³atwione zadanie odgrywaj±c kap³ana bo jako atei¶ci nie czuj± zahamowañ wcielaj±c siê w postaæ np. kap³ana z³ego boga (co osobom wierz±cym mog³oby sprawiaæ problemy).
<br />Jak wiadomo kap³ani czerpi± od bogów swoj± si³ê w postaci magii i jest prawd± ,¿e nie ma to ¿adnego odniesienia do ¿ycia rzeczywistego.Natomiast my¶le ,¿e to nie ma ¿adnej ró¿nicy pomiêdzy cz³owiekiem wierz±cym a niewierz±cym poniewa¿ rpg to jest hobby , gra , rozrywka a nie realnie ¿ycie.W±tpie czy ktokolwiek w realnym ¿yciu zacznie nagle wierzyæ naprzyk³ad w Muradina
 
Ezy Ryder
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 428
Rejestracja: pn kwie 21, 2003 12:20 pm

ndz cze 22, 2003 8:37 pm

<!--QuoteBegin-Reaper+-->
Reaper pisze:
<!--QuoteEBegin-->A tak jescze bardziej offtopicowo: czy uwazacie ze kaplani ze swiatow fantasy maja cokolwiekwspolnego z naszymi, ziemskimi?
<br />Powiem wiêcej: Czy bogowie ze ¶wiatów fantasy maj± cokolwiek wspólnego z wyobra¿eniem boga w naszym ¶wiecie? <br />IMO nie. Bogowie w DnD to nic innego jak bardzo potê¿ni ludzie manifestuj±cy(o ile idee mo¿na manifestowaæ :wink: ) pewne idee. W wiêkszo¶ci religii bóg jest uosobieniem m±dro¶ci, dobroci i sprawiedliwo¶ci, w fantasy s± to zwylki ludzie: pe³ni emocji, zasdrosni, fa³szywi, tchórzliwi, odwa¿ni... Panteony s± tak szerokie, ¿e znajduj± siê w nich patroni niemal wszystkigo. Zdecydowanie bli¿ej im do bogów jakich znamy z mitologii greckich, skandynawskich czy egipskich. Chyba nie powiecie mi ¿e znacie wyznawcê Zeusa? Kap³ani w DnD to przedewszystkim orêdownicy pewnych ideologii, dopiero na drugim miejscu przedstawiciele bóstw. <br /> <br /><!--QuoteBegin-Misiek+-->
Misiek pisze:
<!--QuoteEBegin-->Ale Paladyn albo Kap³an ateista to by by³o kompletne wynaturzenie.
<br />Je¿eli chodzi ci o gracza-ateistê to patrz wy¿ej. <br /> <br />Je¿eli chodzi ci o kap³ana-ateistê, to i to jest mo¿liwe. W PHB jest to chyba opisane jako wyznawanie konkretnych mocy (Dobro, Z³o, Chaos, Prawo) zamiast bóstw. <br /> <br />Pozdrawiam, <br />Ezy - poszukuj±cy
 
Dark__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 161
Rejestracja: sob cze 21, 2003 6:14 pm

ndz cze 22, 2003 8:46 pm

Misiek musisz byæ chyba na prawdê bardzo zagorza³ym katolikiem........... :x Zapewniam Ciê ,¿e w kap³anie-atei¶cie lub paladynie -atei¶cie nie ma nic nadzwyczajnego i nic nienormalnego.Zrozum ,¿e wiara z realnego ¶wiata nie ma NIC wspólnego z rpg.
 
Ryfek
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 297
Rejestracja: wt paź 15, 2002 3:11 pm

ndz cze 22, 2003 8:50 pm

<!--QuoteBegin-Dark+-->
Dark pisze:
<!--QuoteEBegin-->[...] Natomiast my¶le ,¿e to nie ma ¿adnej ró¿nicy pomiêdzy cz³owiekiem wierz±cym a niewierz±cym poniewa¿ rpg to jest hobby , gra , rozrywka a nie realnie ¿ycie.W±tpie czy ktokolwiek w realnym ¿yciu zacznie nagle wierzyæ naprzyk³ad w Muradina
<br />W zasadzie masz racjê. Odnosi³em siê do osób bardzo dos³ownie traktuj±cych swoj± wiarê, dla których nawet tak abstrakcyjna rzeczy jak okre¶lenia wiary swojego bohatera w rpg mo¿e byæ nie na miejscu, co wed³ug nich mo¿e ³amaæ przykazanie: „Nie bêdziesz mia³ innych bogów przedemn±”. Mo¿e siê mylê (mam tak± nadziejê) bo sam jestem zwolennikiem opinii, ¿e rpg z prawdziw± Wiar± ¿adnego powi±zania nie ma.
 
Matis99
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 1112
Rejestracja: pt mar 25, 2005 7:32 pm

ndz cze 22, 2003 9:16 pm

<!--QuoteBegin-Ezy Ryder+-->
Ezy Ryder pisze:
<!--QuoteEBegin-->[...]Panteony są tak szerokie, że znajdują się w nich patroni niemal wszystkigo. Zdecydowanie bliżej im do bogów jakich znamy z mitologii greckich, skandynawskich czy egipskich. Chyba nie powiecie mi że znacie wyznawcę Zeusa?[...]
<br />Jeli mogę coś wtrącić - w Grecji istnieje oficjalnie zarejestrowany neopogański kult antycznych greckich bogów. I to nie taki mały, bo liczy kilkadziesiąt tysięcy wyznawców. Była głośna afera w sprawie Apolla i Ateny, którzy w rysunkowej wersji mieli posłużyc za maskotki igrzysk olimpijskich w Atenach. Ww. organizacja oskarżyła twórce obrazków o obrazę uczuć religijnych (sic!). <br /> <br />Poza tym, wyznawcy shinto, narodowej religii Japonii, maja dwa bóstwa ryżu. Jedno od zbierania, drugie od ryżu gotowanego. <br /> <br />Hinduiści także mają dziesiątki bogów "od wszystkiego". Bóg bez zębów (trza składać mu w ofierze tylko kaszki i zupki!), bóg z trąbą słonia itd. <br /> <br />Wbrew pozorom religie politeistyczne nadal są bardzo popularne na świecie (hinduizm to setki milionów wyznawców), a wyznawanych bóstw są setki.
 
Ezy Ryder
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 428
Rejestracja: pn kwie 21, 2003 12:20 pm

ndz cze 22, 2003 9:21 pm

Przepraszam, wykaza³em siê ignorancj±. Jednak przyk³ady które podajesz s± moim zdaniem zakorzenione przez kulturê, a nie wiarê. Pisz±c o wyznawcy Zeusa mia³em na my¶li nasze (polskie) realia.
 
Dark__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 161
Rejestracja: sob cze 21, 2003 6:14 pm

ndz cze 22, 2003 9:21 pm

Dok³adnie jest wiele bogów i nawet z pare miliardów ich wyznawców.Gdyby to w co kto wie¿y mia³o mieæ wp³yw i powodowaæ jakie¶ przeszkody w rpg to by³oby to ¶mieszne.Nie ma ró¿nicy czy gracz jest katolem,¿ydem czy islamistom czy ateistom czy kimkolwiek innym.Jednak ko¶ció³ czêsto ingeruje i rozpowiada jakie¶ farmazony jakoby rpg by³oby gr± satanistów i podobne g³upoty.
 
Molobo
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 5011
Rejestracja: pt cze 28, 2002 11:29 pm

ndz cze 22, 2003 9:30 pm

Ko¶ció³ nie "mówi wiele rzeczy", lecz ksiê¿a.Zreszt± rozumiem ich obawy przed rozbudzeniem zainteresowania poganizmem i okultyzmem poprzez RPG.Natomiast ko¶ció³ jako organizacja raczej nie potêpia oficjalnie grania,a sam znam wiele wierz±cych osób które graj±.Jeden z wspó³twórców DnD by³ bodaj¿e pastorem. <br />Ju¿ skoñczmy z tym ci±g³ym "Ko¶ció³ nas potêpia-o my biedni i wspaniali !" <br />RPG to ma³e piwo i nie stanowi dla nikogo powa¿nego problemu.
 
.:..::Ezrael Abn`Nerqul::
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 164
Rejestracja: śr sie 28, 2002 12:24 pm

ndz cze 22, 2003 9:48 pm

Jestem osob± bardzo wierz±c± i za wszytsko co robiê odpowiadam przed Bogiem, a nie przed Ko¶cio³em.
 
Awatar użytkownika
Pomniejszy ściekowy Golem
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1881
Rejestracja: pn kwie 14, 2003 9:23 pm

ndz cze 22, 2003 9:52 pm

Dokładnie. Ale to Bóg stworzył kosciół. Więc trza do niego chodzić, niezaleznie od jego błędów. Wziąłeś to pod uwagę?
 
.:..::Ezrael Abn`Nerqul::
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 164
Rejestracja: śr sie 28, 2002 12:24 pm

ndz cze 22, 2003 9:56 pm

Zdarza siê ¿e chodzê do niego nawet 3 razy dziennie (naprawdê). Bóg stworzy³ te¿ cz³owieka, który idealny nie jest. Ko¶ció³ jako instytucja to co innego.
 
Dark__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 161
Rejestracja: sob cze 21, 2003 6:14 pm

ndz cze 22, 2003 10:46 pm

Ko¶ció³ jest instytucj± za³o¿on± przez ludzi i jest przez ludzi prowadzony.Wiêc kolej± rzeczy ko¶ció³ pope³nia b³êdy.Jednak rozpowiadanie takich farmazonów jakoby rpg by³oby gr± satanistów jest naprawdê perfidne. :evil: :evil: :mad: Ksiê¿a nawet nie przeczytali ¿adnego podrêcznika i nie wiedz± nic o rpg wiêc nie widze podstaw dlaczego mieliby tak twierdzic.
 
Awatar użytkownika
Pomniejszy ściekowy Golem
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1881
Rejestracja: pn kwie 14, 2003 9:23 pm

ndz cze 22, 2003 10:51 pm

1. Moj ksiadz nie zna, ale po dokładnym wytłumaczeniu mu na czym to polega i pokazaniu Solarów i planetarów uważa to za interesująca rozrywkę. <br />2. Błąd. Bóg założył kościół. Przeczytj Pismo ?więte, sa fragmenty o tym mówiące. Jezus ustanowił sakrament pokuty. Nie chodząc do koscioła nie wypełniasz tego sakramentu. Tak samu Jezus ustanowił inne sakramenty.
 
Dark__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 161
Rejestracja: sob cze 21, 2003 6:14 pm

ndz cze 22, 2003 10:56 pm

<!--QuoteBegin-Pomniejszy ¶ciekowy Golem+-->
Pomniejszy ¶ciekowy Golem pisze:
<!--QuoteEBegin-->1. Moj ksiadz nie zna, ale po dok³adnym wyt³umaczeniu mu na czym to polega i pokazaniu Solarów i planetarów uwa¿a to za interesuj±ca rozrywkê. <br />2. B³±d. Bóg za³o¿y³ ko¶ció³. Przeczytj Pismo ?wiête, sa fragmenty o tym mówi±ce. Jezus ustanowi³ sakrament pokuty. Nie chodz±c do koscio³a nie wype³niasz tego sakramentu. Tak samu Jezus ustanowi³ inne sakramenty.
<br />AD1.Widzisz jednak wiêkszo¶æ ksiê¿y jest nie do przekonania.Neguj± rpg od razu na wstepie i nawet nie chc± aby im wyt³umaczyæ o co w tym chodzi. <br />AD2.Mo¿e i Bóg za³o¿y³ ko¶ció³ jednak jego "misjê" szerz± na ¶wiecie ludzie.(poza tym nie ma ¿adnego dowodu ,¿e to on za³o¿y³ ko¶ció³ ani nawet na to ,¿e Bóg istnia³)
 
Molobo
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 5011
Rejestracja: pt cze 28, 2002 11:29 pm

ndz cze 22, 2003 11:04 pm

Dark-radzê ci przemy¶leæ swoje wypowiedzi np: <br />
Ksiê¿a nawet nie przeczytali ¿adnego podrêcznika i nie wiedz± nic o rpg wiêc nie widze podstaw dlaczego mieliby tak twierdzic
<br />Sk±d taka dog³êbna wiedza ? S±dzê ¿e raczej jest pewne ¿e znalaz³by¶ ksiê¿y którzy nie tylko czytali podrêcznik,ale tak¿e zda¿y³o im siê zagraæ w m³odo¶ci lub mieæ dobry kontakt z graczami.Proszê ciê nie demonizuj ko¶cio³a.
 
Dark__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 161
Rejestracja: sob cze 21, 2003 6:14 pm

ndz cze 22, 2003 11:09 pm

<!--QuoteBegin-Molobo+-->
Molobo pisze:
<!--QuoteEBegin-->Dark-radzê ci przemy¶leæ swoje wypowiedzi np: <br />
Ksiê¿a nawet nie przeczytali ¿adnego podrêcznika i nie wiedz± nic o rpg wiêc nie widze podstaw dlaczego mieliby tak twierdzic
<br />Sk±d taka dog³êbna wiedza ? S±dzê ¿e raczej jest pewne ¿e znalaz³by¶ ksiê¿y którzy nie tylko czytali podrêcznik,ale tak¿e zda¿y³o im siê zagraæ w m³odo¶ci lub mieæ dobry kontakt z graczami.Proszê ciê nie demonizuj ko¶cio³a.
<br />Dobra wszystko extra tylko powiedz mi ilu takich jest i czy znasz jakiego¶? <br />Ja znam tylko jednego ,który chcia³ w ogóle pos³uchaæ i przysi±¶æ do sesji.By³ na niej i po grze oceni³ ,¿e nie widzi w tym nic z³ego.Ale takich osób jest stanowczo za ma³o.A propaganta ko¶cio³a prowadzi ,¿e du¿o osób wierzy mu nie wiedz±c co to znaczy rpg.Taka niestety jest smutna prawda.Wyrozumia³ych ksiêzy jest ma³o :!:
 
Awatar użytkownika
Pomniejszy ściekowy Golem
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1881
Rejestracja: pn kwie 14, 2003 9:23 pm

pn cze 23, 2003 7:22 am

Z pewnoscią są księża którzy grają. Z pewnoscia, gdybyś D?UGO rozmawiał z ksiedzem i dokładnie wyjasnił, ba, zaprosił go na sesje myslę że by nie miał tego za takie złe. Cuda potrafi zdiałac rysunek planetara z MM. Przydało by się pokazać. Acha, żadnego tworzenia postaci, scenariusza itp. w czasie lekcji religii. Kler tego nienawidzi. Gdy bedziesz długo i spokojnie rozmawiał i wyjasnił ze to nie polega na rytuałach, sataniźmie okultyźmie itp., w koncu go przekonasz.
 
Misiek__
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 64
Rejestracja: wt maja 27, 2003 9:24 pm

pn cze 23, 2003 10:34 am

<!--QuoteBegin-Pomniejszy ¶ciekowy Golem+-->
Pomniejszy ¶ciekowy Golem pisze:
<!--QuoteEBegin-->Misiek: to w koncu grasz postaciami z³ymi czy chaotycznymi z³ymi. Wyt³umacz bo tutaj te¿ istnieje ró¿nica.
<br /> Raczej gram chaotycznymi dobrymi, wiecie jak to jest....a to sie raz komu¶ pomo¿e, a to tak dla ¿artu kolege Nizio³ka sie do worka wr¿uci.... <br /> <br />A tak w ogule nie mo¿na mówiæ ¿e nie ma dowodów istnienia Boga bo s± i to nie ma³o. <br /> <br />Kto¶ wcze¶niej pisa³ do mnie tak "...A z k±d wiesz jak to z nimi jest. Czy znasz a¿ tylu inno wierz±cyh ¿e mo¿esz ich os±dzaæ...". <br />?e tak powiem znam dostatecznie, i w 80% tak w³a¶nie jest.... <br />Ale nie moge ich os±dzaæ gdy¿ Chrysus powiedzia³ : <br />-Nie os±dzaj, a sam nie bêdziesz s±dzony"
 
Ezy Ryder
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 428
Rejestracja: pn kwie 21, 2003 12:20 pm

pn cze 23, 2003 11:20 am

<!--QuoteBegin-Dark+-->
Dark pisze:
<!--QuoteEBegin-->A propaganta ko¶cio³a prowadzi ,¿e du¿o osób wierzy mu nie wiedz±c co to znaczy rpg.Taka niestety jest smutna prawda.Wyrozumia³ych ksiêzy jest ma³o
<br />Stary, jaka propaganda?! Owszem jest w Polsce paru ksiê¿y których do najlepszych i najuczciwszych nie mo¿na zaliczyc (vide H.J. :evil: ), ale wiêkszo¶æ katechetów i ksiê¿y-nauczycieli w szko³ach s± lud¼mi inteligentnymi i wyrozumia³ymi. Wystarczy z nimi pogadaæ, oni naprawdê akceptuj± bardzo wiele, w koñcu pracuj± z m³odzie¿±. Inkwizycja skoñczy³a siê pare ³adnych lat temu, wiêc czas skoñczyæ odgrywanie buntownika i wyj¶æ do ludzi. Chyba mi nie powiecie ¿e w spo³eczeñstwie które akceptuje Micha³a Wi¶niewskiego nie znajdzie siê miejsca dla RPG-owców? :wink:
 
Alauna
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 219
Rejestracja: pt sty 24, 2003 2:05 pm

pn cze 23, 2003 12:15 pm

Osobi¶ci pozna³am ksiêdza , który gra w RPG . Podobno (szczê¶cia¿) za³apa³ siê nawet na pare sesji Wampira , o którym inny ksi±dz mówi - "zabawa dla wyklêtych satanistów" . Go¶ciu jest na prawdê extra i o RPG wypowiada siê bardzo ciep³o (podobno pare razy przytacza³ przyk³ady RPGowe na kazaniu) . Mam nadziejê , ¿e rodzice bêd± mi pozwalaæ chodziæ na msze do niego , bo do naszego osiedlowego ko¶cio³a nie mam zamiaru chodziæ (od kiedy tamtejszy ksi±dz powiedzia³ - "metal to gazy wydalaj±cego siê demona" patrz±c siê na mnie :evil: :evil: )
 
Matis99
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 1112
Rejestracja: pt mar 25, 2005 7:32 pm

pn cze 23, 2003 1:04 pm

<!--QuoteBegin-Pomniejszy ściekowy Golem+-->
Pomniejszy ściekowy Golem pisze:
<!--QuoteEBegin-->Dokładnie. Ale to Bóg stworzył kosciół. Więc trza do niego chodzić, niezaleznie od jego błędów. Wziąłeś to pod uwagę?
<br />Który kościół? Bo chrześcijańskim mamy kilkadziesiąt, a każdy z nich utrzymuje, że jest tym prawdziwym. <br /> <br />Ja np. uważam, że bezpośrednim i najwierniejszym przedłużeniem religii założonej przez Jezusa była gmina żydowska zyjąca nad Morzem Martwym (ta od słynnych Zwojów). <br /> <br />Wiele osób zapomina, iż chrześcijaństwo powstało jako religia nie rzymska, ale żydowska. <br /> <br />W Kościele Katolickim jest za dużo wypaczeń wprowadzanych przez kolejnych papieży, a nie mających nic wspólnego z nauką Jezusa (spowiedź ustna, kult świętych, wycięcie drugiego przykazania, celibat kapłanów itd.)
 
Dark__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 161
Rejestracja: sob cze 21, 2003 6:14 pm

pn cze 23, 2003 1:15 pm

Matis99 masz racjê.Przecie¿ Jezus by³ ¿ydem i nikt tego nie zmieni.A co do scenariuszy na katechezie.....Poniewaz nigdy nie s³ucam tego co ksi±dz mówi wiêc czasem zdarzy³o mi siê co nieco napisaæ na lekcji.(To by³ b³±d teraz jak tylko widzi podrêcznik to siê wkurza) <br />Aluna zgadzam siê z tob± ten ko¶ció³ osiedlowy zbyt dobry chyba nie jest...... <br />A co do ksiê¿y...To zdecydowana wiekszo¶æ jest przeciwko rpg.
 • 1
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 10

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości