Zrodzony z fantastyki

 
Zantax Holyshield
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 58
Rejestracja: pn wrz 13, 2004 12:38 pm

czw lis 17, 2005 1:06 pm

Có¿, wbrew moim oczekiwaniom zagadka nie cieszy siê zbytni± popularno¶ci±. Dotychczas odszyma³em jedynie 3 odpowiedzi przy czym ¿adna z nich nie by³a do koñca poprawna :( . Przed³u¿am wiêc termin przysy³ania odpowiedzi o tydzieñ ( tj. do 23.11.2005 ). Nie wierzê, ¿e zagadka jest trudna - wszystko sprowadza siê do poszukania odpowiednich informacji ( poza ostatnim podpunktem jak nadmieni³em) w POLSKIEJ WERSJI PODRêCZNIKA GRACZA DO EDYCJI 3.0 I TYLKO W TYM PODRêCZNIKU. Teraz my¶lê, ¿e problem polega na tym, ¿e niewielu Legionistów ma ten podrêcznik, no ale có¿, na to ju¿ nic nie poradzê.

PS. Poniewa¿ w sumie nie udzieli³em rzadnych podpowiedzi, wiêc wci±¿ mo¿na otrzymaæ 2 punkty za rozwi±zanie zagadki.

Ku chwale LEGIONU
Zantax Holyshield
 
Zantax Holyshield
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 58
Rejestracja: pn wrz 13, 2004 12:38 pm

pn lis 28, 2005 6:08 pm

Có¿, jak obieca³em nadszed³ czas na rozwi±zanie mojej zagadki. A wiêc tak:

Rozpocznijmy od okre¶lenia ile liter ma imiê owej znajomej. Mo¿na to wywnioskowaæ z pi±tego podpunktu: „Pi±t± liter± licz±c zarówno od pocz±tku jak i od koñca (...)”. Tak wiêc imiê sk³ada siê z 9 liter.

„szóst± liter± jest czwarta litera imienia twórcy czaru, do rzucenia którego potrzebny jest miniaturowy miecz” – chodzi tu oczywi¶cie o Mordekainena i jego Miecz. Tak wiêc 6 litera to D

„drugie miejsce zajmuje zarówno w imieniu mojej przyjació³ki jak i w imieniu boga zwanego Szepcz±cym ta sama litera” – mowa o bogu Vecna, tote¿ 2 litera inienia to E

„ostatnie miejsce od koñca jest spó³g³osk±, która zajmuje siódme miejsce w jednym z II-poziomowych czarów kap³ana tego¿ boga” – ostatnie miejsce od koñca to w sumie pierwsze licz±c od pocz±tku. Czary domenowe pochodz±ce od Vecny to Identyfikacja, Wykrycie My¶li oraz Profanacja. Poniewa¿ tylko F jest spó³g³osk±, wiêc 1 litera imienia to F

„przedostatnie miejsce zajmuje pi±ta litera specjalnej nazwy broni boga elfów” – chodzi tutaj o d³ugi miecz Corellona Larethiana, którego specjalna nazwa brzmi Sahandrian. Wynika z tego, ¿e 8 liter± imienia jest N

„pi±t± liter± licz±c zarówno od pocz±tku jak i od koñca jest czwarta litera nazwy jêzyka, którego maj± prawo uczyæ siê cz³onkowie tylko jednej profesji” – chodzi oczywi¶cie o jêzyk Druidzki. No wiêc kolejn±, 5 liter± jest I

ostatnie miejsce zajmuje trzecia litera popularnej nazwy charakteru Praworz±dnego Z³ego” – i tutaj pojawia siê problem. Osobi¶cie mia³em w zamy¶le nazwê Diaboliczny, jednak w praniu okaza³o siê, ¿e istnieje jeszcze jedno mo¿liwe okre¶lenie – Dominuj±cy. Z tego powodu akceptowa³em obie mo¿liwo¶ci. Mimo wszystko stwierdzam, ¿e 9 liter± imienia jest A :P

„przed-przedostatni± liter± jest samog³oska, która zajmuje czwarte miejsce w nazwie jednej ze specjalnych broni mnicha” – przed-przedostatnia, czyli tak naprawdê 7. Specjalnymi broniami mnicha s± Kama, Nunchaku oraz Singham, ale poniewa¿ samog³osk± jest tylko A, wiêc 7 liter± imienia jest A

„pozosta³e litery s± takie same i s± identyczne jak pi±ta litera popularnej nazwy miecza, który nosisz przy pasie (miecza pó³torarêcznego)” – wolne pozosta³y ju¿ tylko miejsca 3 i 4, wiêc tam w³a¶nie znajd± siê litery R, od nazwy Bêkart. Czyli 3 i 4 liter± imienia jest R

Podsumowuj±c wychodzi imiê owej znajomej, czyli

FERRIDANA

No, czas na punktacjê.

Nie by³o zbyt du¿o odpowiedzi, ponadto przyjmuj±c, ¿e zagadka mimo wszystko mo¿e sprawiæ co niektórym trudno¶æ pozwala³em zgadywaæ do skutku w dalszym ci±gu przyznaj±c 2 punkty. Tyle te¿ punktów otrzymuj± Haer’dalis (za pierwszym razem) oraz Veldrin-drow (po wielu próbach ale nale¿± siê s³owa uznania za wytrwa³o¶æ). 1 punkt przyznawa³em w sytuacji, kiedy w odpowiedzi by³o kilka liter b³êdnych. Pod t± kategoriê za³apali siê Mortis i Eamanne którzy otrzymuj± po 1 punkcie.

To chyba na tyle. Nied³ugo nowa zagadka, tym razem matematyczno-logiczna. Do tego czasu pozwólcie, ¿e siê po¿egnam.

Ku chwale LEGIONU
Zantax Holyshield
 
Awatar użytkownika
veldrin-drow
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1568
Rejestracja: pn lis 13, 2006 8:25 pm

śr lis 30, 2005 2:32 pm

Czas na rozwiązanie zagadki z klejnotami.Z przykrością stwierdzam,że legioniści zrobili sobie wakacje i nie robili nic tylko wino pili.Nie wiem może zagadka była zbyt trudna,a mam nadzieję,że mi wybaczycie przecież to moja pierwsza skromna zagadka.

Teraz czas na rozwiązanie:

Chodziło o grę w oczy,czyli grę w oczko.Oczko w tej grze symbolizuje 21,a ,że były oczy to należało położyć po 21 klejnotów na tacy.Jęśli ktoś uważa,że treść zagadki nie pozwalała na jej rozwiązanie a ma lepszy pomysł na jej sformułowanie to będzę zobowiązany.

Termin zagadki z komnatą przedłużam o tydzień czyli do 7 grudnia w nadziei,że ktoś może z legionistów się wysili i spróbuje ją rozwiązać.

Aby się wam nie nudziło podam Wam legioniści nową zagadkę.

"Drużyna poszukiwaczy przygód zawędrowała pod most.Niestety przed mostam stał wielki gollem,który na widok poszukiwaczy przemówił głosem.Mówię w imieniu mojego mistrza.Z pewnością chcecie przejśc przez most.Opłata wynosi 2000 sztuk złota.Ba powiecie,że to drogo!
Właśnie-odzywa się jeden z poszukiwaczy.
Pomyślcie-zużyjecie mnośtwo składników zaklęć,mikstury a może będziecie musieli kogoś wskrzesić.Przecież za te marne 2000 tysiące nie warto.
Hmm..-odpowiada jeden z poszukiwaczy.
Mam dla was pewną propozycję-jeśli zgadniecie moją zagadkę dam wam zniżkę 50%.Jeśli wam się nie uda zapłacicie podwójnie.Co wy na to?
Poszukiwacze spojrzeli na siebie porozumiewawczo-Zgoda!
Macie czasu pół godziny.

Widzicie przed sobą ten most?Przeszedłem go nie robiąc ani jednego kroku,w jaki sposób to zrobiłem?Nie użyłem magii,nikt mnie nie zaniósł na plecach,nie poszedłem na rękach,nie użyłem żadnej machiny,nie wsiadłem na na żadne latające stworzenie a jednak tego dokonałem-usłyszeli drwiący głos.Poszukiwacze przygód zamyślili się intensywnie co chwila patrząc markotnie na sakiewki.
Myślę,że tym razem komuś się uda odgadnąć zagadkę.Daję Wam legioniści 2 tygodnie czyli powiedzmy do 15 grudnia.
UWAGA WSZYSTKIE MOJE ZAGADKI S? JAK NAJBARDZIEJ DLA LEGIONISTÓW!Zgodnie z sugestią Mortisa dodałem to to postu oraz dodałem w tekście jeszcze jedną metodę której nie użył twórca gollema.
 
Awatar użytkownika
veldrin-drow
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1568
Rejestracja: pn lis 13, 2006 8:25 pm

czw gru 08, 2005 2:20 pm

Czas na rozwiązanie zagadki z komnatą.Ponownie z przykrością stwierdzam,że legioniści poczuli zew świąt i wszyscy poszli na urlop.
Rozwiązaniem zagadki jest figurka.Wszędzie były wizerunki figur geometrycznych a specjalnie drobnymi byście mogli to skojarzyć ale niestety nikt na to nie wpadł,szkoda :( .Do zagadki z gollemem dodam,że psioniki mag też nie użył.Ze względu na małe zainteresowanie zagadką przedłużam termin do 20 grudnia.
 
Avenius
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 39
Rejestracja: sob sie 27, 2005 2:19 pm

sob gru 10, 2005 12:50 pm

Kiedy¶ pojawi³a siê taka zagadka:

<!--QuoteBegin-Mer+-->
Mer pisze:
<!--QuoteEBegin-->
Dotar³e¶ do rozstaju dróg. Jedna prowadzi do wiecznego potêpienia, a druga do krainy wiecznego szczê¶cia. Na rozstaju stoi kamienna statua.
A pod ni± na postumencie zosta³o wyryte:

"Wêdrowcze jedynym czego mo¿esz byæ pewnym to, to ¿e zostanie ci powiedziana prawda lub zostaniesz ok³amany, a pytanie mo¿e byæ tylko jedno. ..."

Dalej inskrypcja staje siê nieczytelna i jedyne co uda³o ci siê zrozumieæ to, to ¿e statua odpowie ci HA lub BLE z czego jedno oznacza TAK a drugie NIE lecz nie wiesz które jest które.
_______________________________________________________

Uwaga!!! Zagadka jest rozwi±zywalna
________________________________________________________

Chodzi konkretnie o pytanie jakie powinien zadaæ wêdrowiec


Niestety nie zosta³o do niej podane rozwi±zanie.

Zagadki dla Legionistów:

Znam podobn± zagadkê:

S± trzy boginie. Jedna zawsze mówi prawdê, druga zawsze k³amie, a trzecia czasami k³amie a czasem mówi prawdê. Trzeba im zadaæ trzy pytania, na które da siê odpowiedzieæ tak lub nie. Przy tym jednego pytania nie mo¿na zadaæ do kilku bogiñ naraz. Oprócz tego boginie zamiast tak i nie mówi± "da" lub "ja" a my nie wiemy, które co oznacza.

Do ¿adnej z tych zagadek nie znam odpowiedzi. Liczê, ¿e znajdzie siê kto¶, kto bêdzie w stanie im sprostaæ.

Mam jeszcze jedn± prost± zagadkê matematyczn±:Posiadamy liczby zapisane w piêciu rzêdach:

1
11
21
1112
3112

Naszym zadaniem jest dopisanie pi±tego.
Pomiêdzy liczbami wystêpuje jaka¶ zale¿no¶æ.
 
Hombre
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 21
Rejestracja: wt gru 13, 2005 5:44 pm

pn gru 19, 2005 12:02 pm

A teraz zagadka...

Trzech kuszników rywalizowa³o o kobietê. Postanowili stan±æ do pojedynku.
Strzelec A trafia 100 na 100 strza³ów, strzelec B trafia 80 na 100 strza³ów, a kusznik C 50 na 100.
Pojedynkowicze ustalili, ¿e bêd± honorowi, i strza³y padaæ bêd± w wed³ug skuteczno¶ci (od najmniejszej do najwiêkszej), a pojedynkowicze nie bêd± mogli sie poruszaæ.
Ten który ostanie siê na polu jako nietrafiony, ten zwyciê¿a.
Pytanie brzmi:
W jaki sposób powinien strzeliæ kusznik C, aby zmaksymalizowaæ swoje szanse na zwyciêstwo?
 
Avenius
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 39
Rejestracja: sob sie 27, 2005 2:19 pm

pn gru 19, 2005 3:12 pm

Chocia¿ o tym nie napisa³em s± one powi±zane.

Poniewa¿ nikt jeszcze nie poda³ prawid³owej odpowiedzi dam ma³± podpowied¼.
Podczas rozwi±zywania tej zagadki nale¿ zapomnieñ o skomplikowanych zale¿no¶ciach matematycznych. Z tym zadaniem najmniejszy problem maj± dzieci, które znaj± tylko dodawanie.
 
Awatar użytkownika
veldrin-drow
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1568
Rejestracja: pn lis 13, 2006 8:25 pm

wt gru 20, 2005 3:06 pm

Czas na rozwiązanie zagadki z gollemem.Mag przeszedł przez most w łonie matki,czyli w ten sposób nie zrobił kroku.
 
Torn Hajmen
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 19
Rejestracja: pt lut 06, 2004 8:54 pm

pt gru 23, 2005 1:37 am

Zagadkowa tajemnica sekretu.****

Nowy pomys³ po d³u¿szej przerwie. Zagadka nie nale¿y do naj³atwiejszych. Za to satysfakcja z rozwi±zania gwarantowana bo problem ma ukryte smaczki. Za odgadniêcie bez podpowiedzi przyznajê 2 punkty. Termin - 2 tygodnie. Po pierwszym tygodniu podam podpowied¼.

----------------------------

Do druidzkiego krêgu przyby³ wys³annik lokalnego mo¿now³adcy. Nisko pok³oni³ siê arcydruidowi i poprosi³ o pomoc w pewnej dra¿liwej sprawie. Depilotta, najm³odsza córka mo¿now³adcy, zosta³a zamieniona w ¿abê. Parszyw± wied¼mê, winn± ca³ego zamieszania, poddano torturom by wydobyæ formu³ê kontrzaklêcia. Lista komponentów, które sobie przypomnia³a, by³a niestety niepe³na. Starucha be³kota³a co¶ o sier¶ci, ale do jakiego gatunku mia³o nale¿eæ zwierzê z którego pochodzi owa sier¶æ, ju¿ nie wyja¶ni³a.
Tak wiêc do rozwi±zania zagadki zabrali siê druidzi. Rytualne testy na zbieranie informacji zawiod³y. Ogryzione ko¶ci turla³y siê niefartownie wiêc arcydruid postanowi³ wróciæ do tradycji. Nakaza³ przyprowadziæ kobolda, w³asnorêcznie go wybebeszy³ i wpatrzy³ siê w paruj±ce wnêtrzno¶ci. Agonia kobolda jeszcze trwa³a gdy na arcydruida sp³ynê³a wizja. Miejscem gdzie nale¿a³o rozpocz±æ poszukiwania by³a ma³a, opuszczona ¶wi±tynia na po³udniu.
Arcydruid zdecydowa³ siê szybko, zapakowa³ podró¿ny worek i osobi¶cie wyruszy³ w drogê. Po paru dniach, nadludzkim wysi³kiem woli pokonuj±c rozliczne trudno¶ci, dotar³ na miejsce. Adres siê zgadza³ ale, ku jego rozpaczy, ¶wi±tynia le¿a³a w ruinie. Jedynym ocala³ym fragmentem by³a kamienna ¶ciana pokryta wytartymi cyframi i resztkami mozaiki. Pod ¶cian± le¿a³y czerwone i czarne kamienie które oderwa³y siê od wzoru. Gdzie szukaæ odpowiedzi?


Obrazek

-----------------------------------

Dodatkowa informacja - miejsca zaciemnione oznaczaj± cyfry które s± tak zatarte ¿e ju¿ nieczytelne.
Zagadka dla Legionu. Odpowiedzi proszê wysy³aæ na PW. Powodzenia.
 
Torn Hajmen
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 19
Rejestracja: pt lut 06, 2004 8:54 pm

sob gru 24, 2005 10:00 am

To nie jest podpowied¼ tylko ma³e uzupe³nienie.

Dla rozwiania w±tpliwo¶ci co do metody postêpowania podajê przyk³ad.
Jeszcze raz zachêcam do pog³ówkowania bo to nie klasyczna zagadka a raczej miniprzygoda :). Znajomy twierdzi ¿e Was przeceniam i nikt nie odgadnie. No có¿, po¿yjemy zobaczymy...

Dzi¶ Wigilia wiêc postanowi³em, ¿e pierwszemu forumowiczowi który odgadnie bez podpowiedzi sprezentujê nowiutk± Ksiêgê Wyzwañ.
W razie w±tpliwo¶ci proszê o kontakt przez GG lub PW. Powodzenia i Weso³ych ¦wi±t.
 
Torn Hajmen
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 19
Rejestracja: pt lut 06, 2004 8:54 pm

pt gru 30, 2005 9:06 pm

Zagadkowa tajemnica sekretu - podpowied¼.

Tydzieñ up³yn±³, czas na podpowied¼. Zaznaczam, ¿e pomimo podania podpowiedzi, rozwi±zanie nadal jest warte 2 punkty. Dlaczego? Po pierwsze podpowied¼ nie u³atwia jako¶ dramatycznie sytuacji, a po drugie zagadka nie jest naj³atwiejsza i ju¿ na wstêpie by³a warta o wiele wiêcej.

Zadanie ma symbolizowaæ podró¿ druida w poszukiwaniu odpowiedzi, wiêc ma do¶æ nietypow± konstrukcjê. To zagadka w zagadce w zagadce w zagadce... :wink: Rozwi±zanie pierwszego problemu okre¶la metodê/wskazówkê co do dalszego postêpowania z nastêpnym itd. Ka¿dy etap oparty jest na innym pomy¶le.
Co do mozaiki, to nie polecam po¶piechu. £atwo mo¿na siê zniechêciæ przez jedn± pomy³kê.
Aha, jasno mówiê, ¿e celem poszukiwañ druida jest poznanie gatunku zwierzêcia którego sier¶æ ma byæ u¿yta do odczarowania nieszczêsnej Depilotty.

Pod koniec swej wêdrówki, arcydruid szczê¶liwym trafem znalaz³ u³omek kamiennej tablicy:
Obrazek

Pozostaje mi ¿yczyæ Wam powodzenia.
 
Torn Hajmen
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 19
Rejestracja: pt lut 06, 2004 8:54 pm

śr sty 11, 2006 6:49 pm

Zagadkowa Tajemnica Sekretu - rozwi±zanie.

---------------------------------------------

Dwa tygodnie przedzierania siê przez kniejê, brodzenia w b³ocie i b³±kania po bezdro¿ach. Arcydruid doprawdy ledwo pow³óczy³ nogami gdy pod koniec wêdrówki musia³ jeszcze wyskoczyæ na inny plan materialny. Nic to. Najwa¿niejsze, ¿e dotar³, zrozumia³ i wróci³ z gar¶ci± sier¶ci. Okaza³o siê, ¿e tajemniczym zwierzêciem by³... JEDNORO¯EC.
Depilottê od¿abiono, wied¼mê utrupiono, a szczê¶liwy tatu¶ sypn±³ groszem. Druidom starczy³o na ¶wie¿e menhiry i rezygnacjê z krajowej jemio³y na rzecz importu egzotycznych, zamorskich odmian. The End.

---------------------------------------------
No dobra. Fabu³a nie mia³a wiêkszego znaczenia. S³u¿y³a tylko za pretekst do zaszyfrowania jednego z etapów zagadki. Teraz do rzeczy:

Odtworzenie mozaiki jest do¶æ ¿mudne ale nie sprawia trudno¶ci je¶li zna siê metodê (wy³o¿y³em j± jasno w notce uzupe³niaj±cej). Ci±gi cyfr okre¶laj± ile kamieni, jakiego koloru i w jakim uk³adzie znajduje siê w danym rzêdzie czy kolumnie. U³o¿ony wzór wygl±da nastêpuj±co:

Obrazek

W mozaice pojawiaj± siê czytelne litery sk³adaj±ce siê na wyraz...

Obrazek

Wiemy ju¿, mniej wiêcej, czego szukaæ dalej.
Nie mog³em zastosowaæ klasycznego akrostychu - utwór wierszowany - bo dziwna forma zanadto zwraca³aby nañ uwagê. Co mo¿e byæ tu akrostychem? Wstawki odautorskie raczej odpadaj±, pozostaje wiêc sam tekst zagadki napisany kursyw±. Otó¿ to.
Najpopularniejsz± a zarazem najprostsz± metod± szyfrowania akrostychu jest czytanie pierwszych liter wersów. Tutaj po prostu czytamy pierwsze litery zdañ i otrzymujemy:

DNDPLSTRONAMAPAJPG

Na pozór bez³adny ci±g liter. Potrzeba teraz odrobiny wyobra¼ni, by dostrzec w tym, sk±din±d znajomy, adres internetowy. Haczyk w tym, ¿e odcyfrowuj±c 'dndplst...' ³atwo zrezygnowaæ nie widz±c w tej zbitce wiêkszego sensu : ).
W logiczny sposób dzielimy otrzymany ci±g liter tworz±c adres

http://dnd.pl/strona/mapa.jpg

pod którym znajdujemy rysunek kamiennej tablicy ( dziêkujê Darklordowi za pomoc w hostingu ).
Poni¿ej w wersji z podpowiedzi±:

Obrazek

Zagwozdka. Bez podpowiedzi, maj±c za jedyn± wskazówkê nazwê pliku, prawie niemo¿liwe do rozgryzienia. Có¿, wierzy³em w Was... Po do³o¿eniu brakuj±cego fragmentu, du¿o prostsze. Mamy dwa piêtra - LIII IX N i XXI III E, czyli 53 9 N i 21 3 E. To, rzecz jasna, wspó³rzêdne geograficzne:

53°09' N
21°03' E

Chwytamy za atlas i wodz±c palcem po mapie znajdujemy jednoro¿ca:

Obrazek

-------------------------------------------------
Punktacja:
Borg ----------------2 punkty <span style='font-size:16pt;line-height:100%'>(Wiadomo - Metamózg :))</span>
Suldarr'essalar ---- 0,5 punkta
Galadhor Eldari-----0,5 punkta
mentor--------------0,5 punkta
Gratulujê.

To by³o zadanie tylko dla (52°08' 19°35').
 
Awatar użytkownika
Korodzik
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 169
Rejestracja: wt lut 22, 2005 10:56 am

czw lut 09, 2006 12:44 pm

Może przedstawię inną zagadkę (wziąłem z Silent Hill). <br /><br />W pokoju są zamknięte drzwi. Po bliższej inspekcji odnaleziono: <br /><br />1. Symbole na ścianach, każdy podpisany cyfrą: <br />Baran: 4<br />Rak: 10<br />Waga: 2<br />Ryby: 0<br /><br />2. Obok drzwi są obrazki, a pod każdym z nich pokrętło. Każde pokrętło przybiera 9 pozycji, ponumerowanych od 1 do 9. <br />Strzelec (centaur strzelający z łuku)<br />Byk<br />Bliźnięta. <br /><br />Co trzeba zrobić by otworzyć drzwi?
 
Awatar użytkownika
Antara
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1264
Rejestracja: ndz cze 29, 2003 7:01 pm

czw lut 09, 2006 1:04 pm

Dżinów Dwóch<br /><br />Oliver przez dłuższy czas ważył dwie lampy olejne w obu dłoniach. Pierwsza z nich była wykonana z przyjemnie ciężkiego złota i wysadzana rubinami wielkości owoców figi. Druga była nieco lżejsza, wyróżniała się zaś starannością wykonania i bogactwem ornamentów. Przypominała imbryk, w którym kuzyn il’Delaji zwykł przygotowywać kawę. Złota lampa znacznie bardziej kojarzyła się z lampami dżinów, znanych każdemu dziecku ze wschodnich opowieści. Oliver położył lampy na kamiennej posadzce. Jego myśli były zaprzątnięte wymyślaniem nie trzech, a sześciu życzeń. Gdy wszystko już dokładnie zaplanował i skończył się delektować pięknem obu lamp jednocześnie je potarł. Powietrze zawirowało i napełniło się zapachem imbiru i aloesu. Z obu lamp sączył się różnobarwny dym powoli przyjmujący humanoidalne kształty. Nim postacie dżinów w pełni się uformowały, pewny siebie Oliver wypowiedział następujące słowa:<br />-Słuchajcie mnie, śnieżnooki Qorrashi i ifrycie o płomiennym sercu. Słuchajcie, a niech moja prośba będzie dla was rozkazem.<br />Przywołane dżiny spojrzały na siebie nawzajem, po czym wybuchły dudniącym śmiechem.<br />– Śmiertelniku, czyżbyś i ty dał wiarę opowieściom. Żaden dżin nigdy nie spełni życzenia pośledniejszej istoty. Ciebie zaś za twą arogancję spotka śmierć z mojej ręki.<br />– Jest dokładnie tak, jak mówi czcigodny ifryt. Jestem tedy absolutnie pewien, że spełni obietnicę daną przez jego przodków i wykona wydany przeze mnie, prawowitego spadkobiercy królewskiej linii Veralah. – wtrącił się Qorrashi.<br />Osłupiały Oliver usłyszał odpowiedź ifryta:<br />– Nie ja tobie, lecz ty mnie winien jesteś przysługę. Nie śmiej zaprzeczać, gdyż w przeciwnym wypadku zakończę twoje życie a obietnicę wyegzekwuję od twych potomków.<br />Dwa dżiny kłóciły się przez dłuższy czas. Doszło nawet do drobnego starcia z użyciem magii. Ostatecznie Qorrashi zaproponował:<br />- Niech pomoże nam ten śmiertelnik.<br />Na te słowa Oliver, który sądził, że zdoła ujść niebezpieczeństwu wykorzystując walkę ognistego i śnieżnego dżina stracił resztki odwagi, pewności siebie i animuszu. Parzące ręce ifryta ciągnęły go w stronę niewysokich kamiennych słupów, które pojawiły się niewiadomo skąd.<br />- Widzisz te słupy, śmiertelniku? Widzisz, że na pierwszym z nich jest umieszczonych 10 marmurowych krążków? – Oliver w odpowiedzi nerwowo kiwnął głową. Był przerażony, owe „krążki” były wielkimi marmurowymi płytami z dziurą w środku. Płyty były ułożone jedna na drugiej, z tym, że najniższy krążek miał największą średnicę a każdy następny mniejszą. Nieszczęsny Oliver, że będzie musiał je przenosić. Niewiele się pomylił.<br />- Chciałbym, żeby wszystkie krążki przeniesiono z pierwszego na drugi słup. Wyjątkowo pomocny będzie trzeci słup gdyż ustalam następujące warunki. Jednorazowo można przenieść tylko jeden marmurowy krążek. Nakładać zdjęty krążek można tylko na słup, który jest zupełnie wolny bądź na krążek o większej średnicy. Zastanów się dobrze i odpowiedz na pytanie. Ile najmniej przełożeń należy łącznie wykonać, by wszystkie krążki znalazły się na drugim słupie.<br />Qorrashi wyczuwał strach paraliżujący myśli Olivera. Nie byłby sobą, gdyby nie spróbował tego wykorzystać:<br />-Jeśli uda Ci się rozwiązać tę, jakże prostą zagadkę, ja przeniosę owe marmurowe płyty. Spełnię też życzenie ifryta. Jeśli zaś uda Ci się dokonać tej sztuki ifryt spełni moje życzenie i przeniesie krążki.<br /><br />Jaka odpowiedź nie zadowoli Qorrashi?<br />To jest zagadka dla Legionu, rozwiązanie za dwa tygodnie.
 
Filio
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1807
Rejestracja: pt paź 01, 2004 10:17 pm

sob lut 25, 2006 6:55 pm

<!--coloro:red--><span style="color:red"><!--/coloro-->Proszę nie postować w tym temacie, jeśli nie macie zamiaru zamieścić zagadki lub jej odpowiedzi!!!<br />Natomiast chętni do rozwiązania zagadki wysyłają odpowiedzi na PW.<!--colorc--></span><!--/colorc--> <br />Mamy specjalny temat na wszelkie komentarze - click.<br /><br />[hide=do moderatorów]Czy możecie te notki usunąć/przenieść do komentarzy?[/hide]<!--coloro:#6666CC--><span style="color:#6666CC"><!--/coloro-->Mówisz i masz... <br />Tę notkę zostawiam ku przestrodze zagubionych miłośników zagadek.<br />pozdrawiam, Eri.<br /><br /><!--colorc--></span><!--/colorc-->
 
Eloshav
Nowy użytkownik
Nowy użytkownik
Posty: 1
Rejestracja: sob mar 25, 2006 9:18 am

sob mar 25, 2006 9:41 am

Oto zadanie:<br /><br />5 ludzi zamieszkuje 5 domów (domy stoj± w jednej linii obok siebie, patrzymy na nie tak jakby¶my stali przed nimi) w 5 ró¿nych kolorach. Wszyscy pal± fajki 5 ró¿nych marek i pij± 5 ró¿nych napojów. Hoduj± zwierzêta 5 ró¿nych rodzajów.<br /><br />Wa¿ne informacje, które pozwol± rozwi±zaæ zagadkê:<br /><br />1. <br /><br />Norweg zamieszkuje pierwszy dom.<br />2. <br /><br />Anglik mieszka w czerwonym domu.<br />3. <br /><br />Zielony dom znajduje siê po lewej stronie domu bia³ego (s±siad).<br />4. <br /><br />Duñczyk pije herbatê.<br />5. <br /><br />  Palacz Rothmansów mieszka obok hodowcy kotów.<br />6. <br /><br />Mieszkaniec ¿ó³tego domu pali Dunhille.<br />7. <br /><br />Niemiec pali Marlboro.<br />8. <br /><br />Mieszkaniec ¶rodkowego domu pije mleko.<br />9. <br /><br />Palacz Rothmansów ma s±siada, który pije wodê.<br />10. <br /><br />Palacz Pall Mali hoduje ptaki.<br />11. <br /><br />Szwed hoduje psy.<br />12. <br /><br />Norweg mieszka obok niebieskiego domu.<br />13. <br /><br />Hodowca koni mieszka obok ¿ó³tego domu.<br />14. <br /><br />Palacz Philip Morrisów pije piwo.<br />15. <br /><br />W zielonym domu pija siê kawê.<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />PYTANIE: Kto hoduje rybki?<br /><br /><br />to zagadke mozna dodac do przygody zmieniajoc narodowosci na rasy np orc elf czlowiek itp<br />a marki papierosow na np ziele bagienne itp.<br />rozwizanie zagadki prosze przesylac na pw lub na gg 5084931<br /><br /><br />aaaa.... i jescze jedno 98% populacji nie jest w stanie tego rozwi±zaæ. Mo¿liwa jest tylko jedna odpowied¼.<br />tak twierdzil Einstein<br />nie ma zadnych trikow ani pulapek czysta logika rozwiozanie jej zajelo mi 5 godzin <br /><br /><br />a i jeszcze jedno odpowiedz dam za 2 dni
 
Filio
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1807
Rejestracja: pt paź 01, 2004 10:17 pm

śr kwie 19, 2006 6:54 pm

KOLEJNY RAZ POWTARZAM:<br /><!--coloro:red--><span style="color:red"><!--/coloro-->Mamy specjalny temat po¶wiêcony komentarzom i sprawom technicznym!!!<!--colorc--></span><!--/colorc--> -> TUTAJ<br />Do tego tutaj znajduje siê temat, w którym zawarte s± wszystkie potrzebne Legioni¶cie informacje. Je¶li siê dok³adnie przyjrzysz, Veldrinie, zauwa¿ysz, ¿e ju¿ nie znajdujesz siê w o¶lim namiocie.<br /> [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/dry.gif[/img] <br />
 
Awatar użytkownika
veldrin-drow
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1568
Rejestracja: pn lis 13, 2006 8:25 pm

ndz kwie 30, 2006 7:14 pm

Zagadka dla LEGIONISTÓW!!!<br />Termin 1 miesiąc bo jest prosta.<br /><br />"Komnata kart-<br /><br />Wchodząc do komnaty zauważacie stół,pełną talię kart i dwa wgłębienia<br />wielkości karty oraz karteczkę z tekstem.We wgłębieniu znajdują się osobno rysunki.W prawym mamy smagłego człowieka z Calishmanu przymykającego prawe oko a w lewym puszystego kotka wygodnie leżącym na poduszce.Na karteczce jest napisane.Mój drogi przyjacielu jakie karty należy umieścić z talii by dały prawidłowe rozwiązanie?"<br /><br />U mnie po prawidłowym rozwiązaniu talia kart zamieniła się w talię Mnogich Rzeczy i pozwoliem wyciągnąć po jednej karcie.<br />
 
Awatar użytkownika
veldrin-drow
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1568
Rejestracja: pn lis 13, 2006 8:25 pm

śr maja 24, 2006 3:30 pm

Widzę,że termin się zbliża to podam mała podpowiedź.Z tym kotem to odpowiedź jest z naszego świata i trza dać analogiczną nazwę do realiów"Zapomnianych krain".Wystarczy się dobrze przyjrzeć zagadce.Man nadzieję,że teraz zagadka okaże się bardzo łatwa.
 
Awatar użytkownika
veldrin-drow
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1568
Rejestracja: pn lis 13, 2006 8:25 pm

pt cze 02, 2006 1:54 pm

Jestem bardzo zawiedziony,że nikt nie odgadł.Zdawało mi się,że zagadka nie jest trudna ale wygląda,że tak.<br /><br />W pierwszym rysunku chodziło mi o perskiego kota czyli analogicznie calishyckiego kota, a wdrugim o oko.czyli w całości mamy perskie-czytaj calishyckie oko.W takiej grze w karty "oczko" oznacza dwa asy.
 
Thomas Percy
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2969
Rejestracja: śr lip 03, 2002 11:50 am

pt cze 09, 2006 3:21 pm

Dżinn pyta: "Kto widział prosty scimitar (sejmitar) ?"

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości