Zrodzony z fantastyki

 
Hejas
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 616
Rejestracja: wt lut 01, 2005 7:06 pm

D&D Miniatures po Underdarku.

pt paź 28, 2005 1:43 pm

Wiadomo, ¿e Underdark nie zmieni tej gry tak bardzo jak zapowiadany War Drums, ale i w tym secie pojawi³o siê kilka figurek, które bêd± pojawia³y siê na turniejach i przede wszystkim - wprowadzono figurki epickie.

Mo¿emy byæ wiêc pewni, ¿e kolosalnym zmianom ulegnie format 500p. Nasze huge z GoL strac± na warto¶ci do skirmish ze wzglêdu na to nieszczêsne save=10. Czy który¶ z nich ma szansê nadal pozostaæ "grany"? Zw³aszcza, ¿e kolejne figurki tego rozmiaru (set po War Drums) te¿ nie bêd± posiada³y tej wady... (to oficjalne stanowisko Wizardsów)

Oczywi¶cie klasyczny format 200p te¿ nie pozostanie bez zmian. Oto figurki, które moim zdaniem mog± "namieszaæ":

Helmed Horror - Potê¿ny zastêpca Chraala, pozbawiony skutecznej broni oddechowej, ale lataj±cy, trudny do zabicia i - przede wszystkim - nie odchodz±cy z planszy razem z commanderem. Zdecydowanie warbandy z 3 Chraalami przestan± istnieæ. 2 Chraale + Helmed Horror wydaje siê byæ lepszym rozwi±zaniem. Oprócz tego to ¶wietny flanker do Artemisa Entreri.

Aspect of Kord - Speed 10, Melee Reach 2 i atak za 40. Biega, gdzie chce, atakuje kogo chce i bez problemu trafia. Czego wiêcej potrzeba? I choæ Justice Archon mo¿e mu naprawdê dokopaæ, to... Nikt inny go nie ruszy. ;) A¿ strach pomy¶leæ co siê stanie, gdy wyruszy do boju pod komend± Couatla z czarem snake swiftness. Zdecydowanie mi³y prezent dla CG. Podobnie jak...

Rikka - Szybki, wytrzyma³y zabójca wrogich commanderów. Mo¿e od pocz±tku pojawiæ siê w pobli¿u warbandy przeciwnika i pos³aæ commandera przeciwnika na tamten ¶wiat. Jej jedyn± wad± jest niski save... Ale Kiddoc ju¿ postara³ siê o to, aby by³a to skuteczna figurka.

Balor - Zdecydowanie potê¿ny, choæ nieco zbyt drogi. Tylko czas poka¿e, czy siê sprawdzi. Ale moim zdaniem ma szansê. Ponownie problemem mo¿e byæ Justice Archon...

Swarm of Spiders - ¦wietny bloker. Za 15 punktów jest w stanie wytrzymaæ a¿ 6 dowolnych ataków. (ka¿dy z nich zadaje Swarm of Spiders tylko 5) Ciekawe mo¿e byæ granie nim razem z Yuan-Ti Abomination, który zwiêkszy DC jego zdolno¶ci poison.

Mounted Drow Patrol - W koñcu bardzo "taktyczna" figurka do Chaotic Evil. Kolejny zabójca commanderów. Tani i skuteczny.

Death Slaad - Commander, ale bardziej sprawdza siê w pierwszej linii. Regenaracja, Chaos Hammer i Deadly Rend. Solidny.

Dopiszê co¶ wiêcej, jak znajdê czas i chêci. ;)

A co Wy s±dzicie o figurkach z Underdark? Jak zmieni± siê turniejowe warbandy? Czy skoñczy siê dominacja Chraali? Czy Kaczyñski zarazi siê ptasi± gryp±? Z niecierpliwo¶ci± czekam na Wasze opinie. ;)
 
Basil
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 87
Rejestracja: sob paź 22, 2005 12:39 pm

pn paź 31, 2005 3:11 pm

Mnie rozczarowali: Xendrix Champion - mia³em nadzieje na heavy hitera albo dobrego comandera, a tu jakie¶ takie nic.

Loyal earth elemental - s³abo strasznie bije i jeszcze wystarczy jaki¶ lataj±cy ¿eby go pokonaæ.

A reszta mo¿e byæ :D. Moim zdaniem Kaczor pozostanie przy zdrowiu :wink:
 
Hejas
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 616
Rejestracja: wt lut 01, 2005 7:06 pm

pn paź 31, 2005 9:04 pm

Xendrik Champion potwornie mnie rozczarowa³, bo to najs³abszy rare tego dodatku.

LEE nie mo¿na jednak nazwaæ rozczarowaniem - to przecie¿ Earth Elemental rozmiaru large, rzecz w RPG niezast±piona. Poza tym - w skirmish nie jest te¿ a¿ taki s³aby. Burrow to przydatna zdolno¶æ.
 
Entreri
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 69
Rejestracja: śr maja 04, 2005 11:53 pm

pn lis 07, 2005 6:15 pm

My¶lê, ¿e Entreri:) te¿ mo¿e sporo namieszaæ. Mówi siê, ¿e jest zbyt drogi (w wersji normalnej) ale ma przecie¿ dual activation. I je¶li u¿yje backstab to zadale bardzo du¿o obra¿enia. Do tego sneak attack i hide. Na swojej stronie Merrick pisa³ o nim bardzo pozytywnie.
Du¿o namieszaæ mo¿e te¿ Iron golem: za 61 punktów 110 ¿ycia, 23 AC, bardzo dobry atak i ¶wietne obra¿enia (25). Oprócz tego melee reach 2 i standardowe cechy golemów: fearless i spell resistance all. Jedyna wada to zaleznosæ od dowódcy.
Merric wspomina te¿ o Nentyar Hunter, ¿e ma ona bardzo dobry commander effect i du¿o ¿ycia jak za ta ilosæ punktów.
Wed³ug mnie przydatne bêd± tez figurki z natural soul. s± one tanie a pod dowództwem takiego np. Greenfang Druida zyskuja +3 do ataku i +5 do obra¿eñ.
 
Hejas
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 616
Rejestracja: wt lut 01, 2005 7:06 pm

pn lis 07, 2005 11:58 pm

Jedyna wada to zaleznosæ od dowódcy.


Niestety nie. Wiêksz± wad± jest 'speed 4'.

My¶lê, ¿e Entreri:) te¿ mo¿e sporo namieszaæ. Mówi siê, ¿e jest zbyt drogi (w wersji normalnej) ale ma przecie¿ dual activation. I je¶li u¿yje backstab to zadale bardzo du¿o obra¿enia. Do tego sneak attack i hide. Na swojej stronie Merrick pisa³ o nim bardzo pozytywnie.


Fakt, mo¿e namieszaæ. Ale nie zawsze namiesza - potrzebuje dobrze ustawionego flankera do pe³nej skuteczno¶ci, co czyni z niego raczej solidne 'tier2'.


A Nentyar Hunter na 500 punktów ze Storm Giantami i innymi Centaur Hero to poezja. ;)

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości