Zrodzony z fantastyki

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 8
 
Stinger__
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 17
Rejestracja: ndz gru 15, 2002 7:55 pm

wt gru 17, 2002 2:46 am

<!--QuoteBegin-Giotopoulos+-->
Giotopoulos pisze:
<!--QuoteEBegin-->Czy korytarze podmroku ci±gn± siê pd ca³ym Torilem? Je¶li tak to zaczynam powoli twierdziæ, ¿e tylko bogowie s± w stanie uczyniæ co¶ tej potê¿nej rasie, no i smoki :evil:
<br /> <br />Bogowie owszem , ale smoki raczej nie za bardzo jest ich po prostu zbyt ma³o a i nie wrzystkie smoki s± dobre i têpi± drowy.
 
Dante__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 263
Rejestracja: wt gru 10, 2002 8:13 am

wt gru 17, 2002 7:59 am

A mo¿e przy³±czyæ siê do kultu smoka czy co¶ takiego i zrobiæ sobie drakolicza i z nim pozbawiæ ¶wiata z³a w postaci drowów. <br /> <br />Ja osobi¶cie [wolê] jakie¶ pakty z tanari i mo¿e przeniós³ wojne krwi do podmoroku.
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

wt gru 17, 2002 9:27 am

<!--QuoteBegin-Dante+-->
Dante pisze:
<!--QuoteEBegin-->A mo¿e przy³±czyæ siê do kultu smoka czy co¶ takiego i zrobiæ sobie drakolicza i z nim pozbawiæ ¶wiata z³a w postaci drowów. <br /> <br />Ja osobi¶cie [wolê] jakie¶ pakty z tanari i mo¿e przeniós³ wojne krwi do podmoroku.
<br />Ad Pierwszy pomys³: Kult Smoka ma zamiar podbiæ powierzchniê, a poza tym w niektóre rejony Podmroku smokowi jest trudno siê dostaæ. <br /> <br />Ad Drugi pomys³: Drowy maj± pakty z Tanar'ri, a przenoszenie Wojny Krwii na Pierwsz± P³aszczyznê Materialn± mija siê celem, gdy¿ wymaga za du¿o ¶rodków ze strony demonów.
 
Giotopoulos
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 340
Rejestracja: pt lis 22, 2002 5:24 pm

wt gru 17, 2002 6:53 pm

A moze da³o by siê uprosiæ jakiego¶ Boga, który nie nawidzi z³ych istot, aby zes³a³ pomoc. Czy da³o by siê co¶ takiego zrobiæ i czy wi±za³oby siê to z zes³aniem awatar?
 
Dante__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 263
Rejestracja: wt gru 10, 2002 8:13 am

wt gru 17, 2002 6:56 pm

ciekawy pomys³ ale nie lepiej staæ siêbogiem i samemu to zrobiæ.Mo¿e lepie j bogiem drowów i kazaæ sobie sk³adaæ ofiare z niemowl±t w taki sposób liczebno¶æ drowów szybko siê zmniejszy
 
Giotopoulos
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 340
Rejestracja: pt lis 22, 2002 5:24 pm

wt gru 17, 2002 7:38 pm

Ale, ¿eby zostaæ bogiem drowów najlepiej byæ drowem, a przecie¿ ³atwiej jest siê pomodoliæ ni¿ staæ bogiem. Wiêc te mod³y maj± sens czy nie?
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

wt gru 17, 2002 8:28 pm

Drowy od ponad 13 000 lat s± z³e i ¿adne bóstwo nie dokona³o na nich aktu rzezi do tej pory. Bior±c ten niezaprzeczalny fakt pod uwagê, wasze pomys³y uznaje za nienawi±zuj±ce do logiki ¶wiata. <br />Ja zawsze w takiej sytuacji twierdze, ¿e u mnie to odpada. A inni MG/MP niech sami rozpatruj± to wedle swojego rozumu.
 
Giotopoulos
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 340
Rejestracja: pt lis 22, 2002 5:24 pm

wt gru 17, 2002 8:47 pm

Darklord my to rozpatrujemy historycznie. Naprzyk³ad taki Talos lubi chaos i mog³by zrobic cos takiego, ¿eby panowal ba³agan.
 
Riklaunim Do'Urden
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 311
Rejestracja: sob gru 14, 2002 8:06 pm

wt gru 17, 2002 8:51 pm

Zabiæ Elminstera, zabiæ Drowy, zabiæ Smoki, zabiæ Bogów... I co, to nadal bêd± Zaginione Krainy??
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

wt gru 17, 2002 8:51 pm

<!--QuoteBegin-Giotopoulos+-->
Giotopoulos pisze:
<!--QuoteEBegin-->Darklord my to rozpatrujemy historycznie. Naprzyk³ad taki Talos lubi chaos i mog³by zrobic cos takiego, ¿eby panowal ba³agan.
<br />Z historycznego punktu widzenia "taki" Talos próbowa³ dzia³aæ w Podmroku, lecz zosta³ powstrzymany przez panteon drowoski i Mystrê (ona siê do³±czy³a, bo Talos próbowa³ przy okazji zyskaæ wp³yw na dzik± magiê).
 
Dante__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 263
Rejestracja: wt gru 10, 2002 8:13 am

śr gru 18, 2002 2:41 pm

Mo¿na prosiæ o sk³ad panteonu drowów
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

śr gru 18, 2002 2:52 pm

<!--QuoteBegin-Dante+-->
Dante pisze:
<!--QuoteEBegin-->Mo¿na prosiæ o sk³ad panteonu drowów
<br />Lolth: Chaotyczna Z³a ¶rednia bogini paj±ków, z³a, ciemno¶ci, chaosu, skrytobujców i drowów. <br />Ghaunadaur: Chaotyczny Z³y mniejszy bóg szlamowatych istot, wyrzutków, roperów i buntowników. <br />Kiaransalee: Chaotyczna Z³a pó³bogini matwiaków i zemsty. <br />Selvetaram: Chaotyczny Z³y pó³bóg drowoskich wojowników. <br />Vhaeraun: Chaotyczny Z³y mniejszy bóg z³odziejstwa, drowoskich mê¿czyzn, z³ej dzia³alno¶ci na powierzchni. <br />Eilistraee: Chaotyczna Dobra mniejsza bogini pie¶ni, piêkna, tañca, szermierki, polowañ i ksiê¿ycowego ¶wiat³a.
 
Riklaunim Do'Urden
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 311
Rejestracja: sob gru 14, 2002 8:06 pm

śr gru 18, 2002 3:11 pm

A Shar? Patronuje m.in. Podmrokowi. <br /> <br />(Czy ty Darklord musisz byæ taki szybki.......)
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

śr gru 18, 2002 3:15 pm

<!--QuoteBegin-Riklaunim Do'Urden+-->
Riklaunim Do'Urden pisze:
<!--QuoteEBegin-->A Shar? Patronuje m.in. Podmrokowi. <br /> <br />(Czy ty Darklord musisz byæ taki szybki.......)
<br />Shar nie zalicza siê do panteonu drowoskiego, bo nie jest drowem/drowk± (a tylko bóstwa bêd±ce drowami/drowkami siê do niego zaliczaj±). <br /> <br />(Akurat tutaj by³em :wink: .)
 
Giotopoulos
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 340
Rejestracja: pt lis 22, 2002 5:24 pm

śr gru 18, 2002 8:56 pm

Wpad³em na g³upi pomys³, ale mo¿na by napuszczaæ na siebie poszczególne miasta drowów w ten sposób ich os³abiæ. Oprócz tego manipulowaæ kap³ankami(nie wiem jak, ale mo¿e jako¶ siê da). A potem Elminster, lub inny mag niszczy wszystkie mroczne elfy z rêk± w nocniku.
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

śr gru 18, 2002 9:07 pm

Co jaki¶ czas dochodzi do wewnêtrznych konfliktów w¶ród drowów, lecz koñcz± zazwyczaj tak, ¿e pozostaj± silniejsze jednostki. Drowy s± znane z tego, ¿e w ten sposób szkol± siebie. To jest styl ich ¿ycia. Poza tym ¿adko opuszczaj± Podmrok (z wyj±tkiem wyznawców Vhaerauna) i ich rajdy nie s± bardzo czêste. Do¶æ podobne do spo³eczeñstwa drowów jest spo³eczeñstwo Thayu. A Thay nadal isnieje... <br /> <br />Je¶li chcecie graæ w innym ¶wiecie to róbcie to, a nie próbujcie dokonaæ rzeczy, które nie s± zgodne z duchem tego ¶wiata.
 
Giotopoulos
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 340
Rejestracja: pt lis 22, 2002 5:24 pm

śr gru 18, 2002 9:27 pm

Dla mnie drowy s± niezgodne z duchem ¶wiata, bo s± z³e i chaotyczne. Natomiast mi zdaje siê, ¿e Forgotten Realms jest tylko chaotyczne, lecz nie z³e.
 
Riklaunim Do'Urden
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 311
Rejestracja: sob gru 14, 2002 8:06 pm

śr gru 18, 2002 9:36 pm

<!--QuoteBegin-Giotopoulos+-->
Giotopoulos pisze:
<!--QuoteEBegin-->Dla mnie drowy s± niezgodne z duchem ¶wiata, bo s± z³e i chaotyczne. Natomiast mi zdaje siê, ¿e Forgotten Realms jest tylko chaotyczne, lecz nie z³e.
<br /> <br />Gdyby nie by³o drowów by¶ tego niewiedzia³.... musi byæ co¶ dla porównania. <br />Drowy siedz± w Podmroku, gdzie gracze rzadko siê zapuszczaj±.
 
Xariell
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 112
Rejestracja: czw lis 21, 2002 9:30 am

czw gru 19, 2002 10:58 am

<!--QuoteBegin-Giotopoulos+-->
Giotopoulos pisze:
<!--QuoteEBegin-->Dla mnie drowy s± niezgodne z duchem ¶wiata, bo s± z³e i chaotyczne. Natomiast mi zdaje siê, ¿e Forgotten Realms jest tylko chaotyczne, lecz nie z³e.
<br /> <br />Je¶li nie by³oby z³a, by³oby tylko dobro... Dobro i chaos? No nie wiem... Dobro uzupe³nia Z³o i odwrotnie... Nie by³oby Z³a, nie by³oby te¿ dobra... Jedno bez drugiego istnieæ nie mo¿e... Potrzebna jest równowaga... Drowy, swym z³em równowa¿± dobro faerii... Nie uwa¿asz?
 
Giotopoulos
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 340
Rejestracja: pt lis 22, 2002 5:24 pm

czw gru 19, 2002 2:08 pm

Moim zdaniem na Torilu nie ma czegos takie jak dobro i zlo. Tam jest tylko prawo i chaos.
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

czw gru 19, 2002 2:35 pm

<!--QuoteBegin-Giotopoulos+-->
Giotopoulos pisze:
<!--QuoteEBegin-->Moim zdaniem na Torilu nie ma czegos takie jak dobro i zlo. Tam jest tylko prawo i chaos.
<br />Ao stworzy³ ¶wiat i stworzy³ go na zasad równowagi. To jest FAKT :!: <br /> <br />[size=18]<!--coloro:red--><span style="color:red"><!--/coloro-->A teraz proszê o powrót do tematu<!--colorc--></span><!--/colorc--> <br /> <br /><!--coloro:red--><span style="color:red"><!--/coloro-->Dalsze od niego odbieganie jest zagro¿one kasowaniem notek lub ewentualnie stworzeniem nowego tematu (który raczej mija siê z celem istnienia).<!--colorc--></span><!--/colorc-->
 
Giotopoulos
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 340
Rejestracja: pt lis 22, 2002 5:24 pm

czw gru 19, 2002 9:02 pm

Wlasnie.. temat. A co to w ogole jest temat ?:mrgreen:. Mo¿e pomówimy o kulturze drowów, która jest niew±tpliwie równie bogata co Faerie. <br /> Wydaje mi siê , ¿e u mrocznych najwa¿niejsz± dziedzin± jest rze¼biarstwo, bo w podmroku, drowy - rze¼biarze maja wielkie pole do popisu. <br />U drowów najbardziej brakuje mi muzyki. <br /> Natomiast Faerie wol± muzykê, w³a¶ciwie nie wiem dlaczego tak jest przecie¿ równie dobrze mog³yby siê zaj±æ malarstwem lub rze¼bierstwem, z t± ró¿nic±, ¿e w drewnie, a nie w kamieniu.
 
Riklaunim Do'Urden
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 311
Rejestracja: sob gru 14, 2002 8:06 pm

czw gru 19, 2002 9:14 pm

W jednej z ksi±¿ek FR (tytu³ to chyba "Podmrok") jest opisany wygl±d Menzoberranzan. Praktycznie nie ma tam najmniejszego kamienia, który nie by³by pokryty rze¼bami. Chocia¿ w Menzo najbardziej interesuj±ce jest kolumna narbondel i oczywi¶cie kompleks Baenrae (jak ja chcia³bym zobaczyæ t± kolumnê pokryt± ogniami faere i blask tych pajêczyn okalaj±cych Baenrae 8O 8) ). W tej samej ksi±¿ce opisuj± rytua³ wst±pienia drowa w doros³o¶æ (rytua³ krwi, czy jako¶ tak, niepamiêtam :x ).
 
Giotopoulos
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 340
Rejestracja: pt lis 22, 2002 5:24 pm

czw gru 19, 2002 9:21 pm

Riklaunimie Do'Urden, moze ustosunkowalbys sie tez do braku muzyki wsrod mrocznych.
 
Riklaunim Do'Urden
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 311
Rejestracja: sob gru 14, 2002 8:06 pm

czw gru 19, 2002 9:28 pm

tak na logikê bior±c to w jaskiniach, rozpadlinach Podmroku nie panuje zbyt dobra akustyka. Sztuka mrocznych przesz³a na najlepszy "przedzia³" z mo¿liwych czyli kamienie od a do z. A je¿eli chodzi o avarieli co nic nie rze¼bi±; oni nie s± zbyt przysposobieni do "wytrzyma³o¶ciowych" pracy. (miecz d³ugi ju¿ im sprawia w walce ma³e trudno¶ci, nie mówi±c o d³ucie itp) poszli w najbardziej im pasuj±cy "przedzia³" (kategoriê) sztuki - muzykê.
 
Giotopoulos
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 340
Rejestracja: pt lis 22, 2002 5:24 pm

czw gru 19, 2002 9:35 pm

<!--QuoteBegin-Riklaunim Do'Urden+-->
Riklaunim Do'Urden pisze:
<!--QuoteEBegin-->tak na logikê bior±c to w jaskiniach, rozpadlinach Podmroku nie panuje zbyt dobra akustyka. Sztuka mrocznych przesz³a na najlepszy "przedzia³" z mo¿liwych czyli kamienie od a do z.
<br /> <br />Z³a akustyka? Przecie¿ te wielkie jaskinie s± ¶wietnym miejscem do ¶piewania i gry na instrumentach. <br /> <br /><!--QuoteBegin-Riklaunim Do'Urden+-->
Riklaunim Do'Urden pisze:
<!--QuoteEBegin-->A je¿eli chodzi o avarieli co nic nie rze¼bi±; oni nie s± zbyt przysposobieni do "wytrzyma³o¶ciowych" pracy. (miecz d³ugi ju¿ im sprawia w walce ma³e trudno¶ci, nie mówi±c o d³ucie itp) poszli w najbardziej im pasuj±cy "przedzia³" (kategoriê) sztuki - muzykê.
<br /> <br />Mówi³em te¿ o malarstwie, dziedziny na torilu do¶æ niepopularnej. Do tej dziedzina sztuki, chyba nie jest potrzebna si³a? Chyba, ¿e siê myle. Ty w swojej notce uwzglêdni³e¶ jedynie rze¼bê.
 
Riklaunim Do'Urden
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 311
Rejestracja: sob gru 14, 2002 8:06 pm

czw gru 19, 2002 9:52 pm

Drowy i ¶piew? Jedyne gdzie mog³yby ¶piewaæ to w swoich miastach, bo poza nimi to by zaraz co¶ ich uciszy³o ( :evil: ). Do tego dochodzi echo i problem jak zobaczyæ w podczerwieni instrumenty muzyczne, bo za o¶wietleniem zwyk³ym to nie przepadaj± (jest jeszcze ogieñ faere...). Tu jeszcze mo¿na zwróciæ uwagê na drowie kap³anki, których przy¶piewy w czasie rzucania czarów s± okre¶lane jako melodyczne i :mad: ..... takie tam. Praktycznie wszystkie drowy, nawet te nie wyznaj±ce Lolth czuj± du¿y respekt do paj±ków, co odbija siê w sztuce, a pie¶niemi paj±ka trudo wychwalaæ (³atwiej wszêdzie wyryæ paj±ki :mrgreen: ) <br /> <br />Malarstwo jest jakie¶ rzadkie w FR ale to chyba dlatego (wed³ug mnie) ¿e do malarstwa maj± talent pojedyncze jednostki a nie rasy.
 
Giotopoulos
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 340
Rejestracja: pt lis 22, 2002 5:24 pm

czw gru 19, 2002 10:05 pm

Wla¶nie, a w swoich miastach, które s± wy¿sze od katedr w Polsce i na ¶wiecie, chyba panuje do¶æ dobra akustyka. Echo? Skoro da siê spiewac w operach, podejrzewam, ¿e w podmroku tez by siê da³o.Twierdzisz, ¿e nie da siê ¶piewaæ o paj±kach. Mo¿e nie, ale co s±dzisz o wychwalaniu z³a, chaosu i potêgi Loth poprzez pie¶ni? <br /> <br /><!--QuoteBegin-Riklaunim Do'Urden+-->
Riklaunim Do'Urden pisze:
<!--QuoteEBegin-->Malarstwo jest jakie¶ rzadkie w FR ale to chyba dlatego (wed³ug mnie) ¿e do malarstwa maj± talent pojedyncze jednostki a nie rasy.
<br /> <br />Uwa¿asz, ¿e do malarstwa trzeba siê urodziæ, mo¿e to prawda aczkolwiek moim zdaniem rze¼ba jest trudniejsza od malarstwa. Chyba ju¿ zrozumiale¶, ¿e do rze¼biarstw te¿ trzeba siê urodziæ:mrgreen:.
 
Riklaunim Do'Urden
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 311
Rejestracja: sob gru 14, 2002 8:06 pm

czw gru 19, 2002 10:14 pm

Kultura drowów (troszkê): <br />http://www.realms.f9.co.uk/UD/drow/dcult.htm <br /> <br />Za¿alenia proszê kierowaæ do mojej ex matki opiekunki lub do WOTC :evil: [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img] <br /> <br />http://www.wizards.com/default.asp?x=drow
 
Lightstorm
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 154
Rejestracja: pt lis 08, 2002 8:20 pm

śr lut 05, 2003 4:40 pm

<!--QuoteBegin-Giotopoulos+-->
Giotopoulos pisze:
<!--QuoteEBegin-->Reakcja Loth? Powiem szczerze taki obrót sprawy wydaje mi siê ¶mieszny. Co by zrobi³a zesla³a wielkie paj±ki, które plu³yby kwasem. <br />Mo¿e sama zesz³a by na ziemi i dziesiotkowa³a naziemców? Powiedz co o tym myslisz.
<br />Gdyby szanowny pan g³êbiej pozna³ mo¿liwo¶ci LOLTH to by wiedzia³ czym dysponuje,zastêpy DEMONÓW TANAR'RI , dla przyk³adu, :!: i co by zrobi³ normalny cz³eczyna próbowa³ rozdeptaæ,rzycze powodzenia [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img] <br /> <br /><!--QuoteBegin-Giotopoulos+-->
Giotopoulos pisze:
<!--QuoteEBegin-->Dla mnie drowy s± niezgodne z duchem ¶wiata, bo s± z³e i chaotyczne. Natomiast mi zdaje siê, ¿e Forgotten Realms jest tylko chaotyczne, lecz nie z³e.
<br />Czemu szanowny kolega nie krytykowa³ MAGÓW Z THAYU :?:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 8

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości