Zrodzony z fantastyki

 
Nauthiz__
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 24
Rejestracja: śr sty 28, 2004 8:01 pm

wt lip 06, 2004 10:42 am

Niew jest jeszcze ¼le! Wiadomo jak z tymi wytwórniami filmowymi. Trzeba czekaæ i mieæ nadziejê (nadzieja - matk± g³upich)
 
Shirak
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 800
Rejestracja: pt kwie 18, 2003 1:35 pm

śr sie 18, 2004 10:12 am

Czê¶æ aktorów, których widzê w filmowej adaptacji Dragon Lance (Bogowie dajcie nam j± w koñcu) i których z pewno¶ci± nigdy nie zobaczê :wink: <br /> <br />Fizban: John Hurt, <br />lub Christopher Lloyd <br /> <br /> <br />Kitara: Deborah Unger <br /> <br /> <br /> <br />Tanis: Eric Stoltz <br /> , <br />lub Jude Law <br /> <br /> <br /> <br />Caramon: Liam Nelson <br /> <br />lub Daniel Day – Lewis <br /> <br /> <br /> <br />Raistlin: Christian Bale <br /> <br />lub Ralph Fiennes <br /> <br /> <br /> <br />Flint: Danny De Vito <br /> <br /> <br /> <br />Riverwind: Gdyby nie gra³ Caramona Daniel Day-Lewis móg³by zagraæ w³a¶nie Riverwinda. <br /> <br /> <br />Sturm: Dennis Quaid <br /> <br /> <br /> <br />Tas: Tobey Maguire <br /> <br />lub Mike Myers <br /> <br /> <br />uf, na razie tyle. <br /> <br />Pozdrawiam.
 
Imanel
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 498
Rejestracja: wt wrz 23, 2003 1:37 pm

ndz sie 22, 2004 7:31 pm

Jak dla mnie to Tobey Maguire na tasa sie nie nadaje kompletnie(do tego spalil sie drugim Spider-Man-em) <br />Mike Myers to chyba jakis zart(ta postac ma KLASE) <br />Jak dla mnie to powinna to byc postac komputerowa(jak Gollum) - na dobre mu to wyjdzie, <br />ale Billy Boyd ma cos takiego, ze od razu mi sie z Tasem kojazy :-)
 
Merlin222
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 12
Rejestracja: sob maja 21, 2005 9:42 pm

wt cze 14, 2005 12:40 pm

Poni¿sze informacje s± g³ównie spekulacjami na temat produkcji filmu na podstawie ksi±¿ek z serii Dragonlance. Niestety do tej pory produkcja nie ruszy³a i s± bardzo nik³e nadzieje, ¿e kiedykolwiek ruszy.


24 sierpnia 2002

Margaret Weis potwierdza spekulacje!

Na ³amach wiadomo¶ci w Wizards of the Coast, Margaret Weis potwierdzi³a, ¿e producenci w istocie rozwa¿ali wyprodkowanie Dragonlance jako filmu akcji. Oto co Margaret napisa³a:

Drodzy przyjaciele,

W odpowiedzi na zadane pytanie, oto co mogê wam powiedzieæ na temat filmu DL.

Producent rozwa¿a³ ekranizacjê Dragonlnce, jako film wysokobud¿etowy. Zgodnie z tym co s³yszeli¶my, ludzie którzy s± zainteresowani produkcj± to wieloletni fani. Powiedziano nam i¿ mo¿emy to og³osiæ na GenCon, co te¿ uczynili¶my. Jak na razie nie mo¿emy jednak ujawniaæ ¿adnych innych informacji.

Jak tylko bêdziemy mogli powiedzieæ co¶ wiêcej, obiecujê i¿ tak te¿ uczynimy!!! Przegl±dajcie uwa¿nie dragonlance.com.

Margaret
26 Lipca 2003

GenCon 2003

Dragonlance.com poda³o ¿e opcje na temat krêcenia Dragonlance jest rozwa¿ana przez jedn± z wiêkszych wytwórni filmowych. Scenariusz zosta³ stworzony na podstawie Smoków jesiennego zmierzchu. Zaznaczona tak¿e ¿e nie jest to to samo studio które wyprodukowa³o D&D (New Line, tak¿e odpowiedzialne za W³adcê Pier¶cieni) oraz, ¿e s± zainteresowani wspó³prac± z Margaret i Tracy przy tym projekcie.


26 Sierpnia 2004

Kolejny flastart?

Ca³a sprawa z ekranizacj±, do¶æ mocno przycich³a od czasu wiadomo¶ci podanej na GenCon 2003, jakoby znana wytwórnia filmowa zdecydowa³a siê rozwa¿yæ opcjê Dragonlance.

Wygl±da na to, ¿e projekt ten mo¿e byæ kolejnym, który mo¿emy dodaæ do i tak ju¿ d³ugiej listy falstartów projektu ekranizacji Dragonlance. Pomimo, i¿ na razie jest to niepotwierdzona informacja, kr±¿± plotki, i¿ na tegorocznym GenCon (2004), Margaren Weis og³osi, i¿ projekt zosta³ zawieszony. Studio filmowe, które na pocz±tku zainteresowa³o siê Dragonlance, teraz zdecydowa³o siê na realizacjê innego projektu.

Wiêc co teraz stanie siê z projektem ekranizacji Dragonlance?

Jednak pamiêtajmy, i¿ przeniesienie na ekran W³adcy Pier¶cieni, zajê³o ponad 20 lat, wiêc wszystko czego potrzeba to kolejny Peter Jackson, który pojawi siê miejmy nadziejê w niedalekiej przysz³o¶ci...
10 Listopad 2004

D&D 2... i 3??!!

Moi drodzy, mam zaszczyt poinformowaæ was o kolejnych rewelacjach dotycz±cych ekranizacji Dragonlance! Mo¿e informacje nie dotycz± bezpo¶rednio DL, ale na pewno po¶rednio wp³yn± na decyzjê sponsorów odno¶nie inwestowania w ekranizacjê naszej jak¿e uroczej sagi.

Sprawy maj± siê nastêpuj±co - wygl±da na to, ¿e ju¿ nied³ugo bêdziemy mieli okazjê podziwiaæ nie jeden, ale dwa sequele jak¿e niefortunnie zekranizowanej opowie¶ci pt. "Dungeons and Dragons" (2000).

Najprawdopodobniej w przysz³ym roku na ekrany kin wejdzie "Dungeons and Dragons 2: The Elemental Might", a je¶li wszystko pójdzie zgodnie z planem, to z dwa lata zobaczymy "Dungeons and Dragons 3".

Tym razem za D&D 2 ma zabraæ siê re¿yser Garry Lively, a ca³o¶æ wyprodukuje Joel Silver's Zinc Entertainment.

Jakie skutki bêdzie to mia³o dla Dragonlance? Z jednej strony organizacja Wizards of the Coast bêdzie mia³a okazjê zdobyæ troszkê wiêcej do¶wiadczenia je¶li chodzi o ekranizacje ich dzie³, co niew±tpliwie podniesie poziom ich kolejnych filmowych projektów (czyli miejmy nadziejê równie¿ projektu Dragonlance). Z drugiej strony, istnieje ryzyko, ¿e Wizards of the Coast zdecyduj± siê na komercyjny sukces kasowy, który niekoniecznie bêdzie mia³ wiele wspólnego z filmem dobrej jako¶ci. Bêdzie to kolejny niewypa³ w stylu pierwszej czê¶ci D&D. Fani filmów fantasy zostan± zwabieni do kina efektownym trailerem po czym po raz kolejny wyjd± rozczarowani z sali kinowej.

Jednak nie obawiajcie siê drodzy towarzysze! D&D mo¿e upa¶æ, ale Dragonlance NIGDY! Dlaczego? Poniewa¿, w przeciwieñstwie do D&D, Dragonlance ma niezwykle potê¿nych obroñców i opiekunów, którzy niczym lwice strzeg± swego dziecka, czyli M. Weis i T. Hickman! No i nie zapominajmy o zwartych szeregach fanów gotowych odpowiedzieæ na ka¿de wezwanie!

Wiêc ¶pijcie spokojnie, drodzy przyjaciele...


A teraz mam zaszczyt zaprezentowaæ kadrê aktorsk± do filmu Dragonlance!...
A przynajmniej tak± obsadê jak± wymy¶lili sobie hiszpanie.

http://www.nerakayqualinost.com/paginaP.html

Nie powiem, ¿e zaakceptowa³abym wszystkie propozycje, ale jest kilka ciekawych sugestii Smile

Jak na mój gust ca³kiem nie¼le obsadzili: Porthiosa, Gilthanasa, Kit, Bakarisa no i naturalnie Lorda Gunthara Wink

Ale najbardziej popieram kandydaturê kobiety karp (czyli Angelinki) na rolê Takhisis.

Osobi¶cie nie obrazi³abym siê gdyby Raista zagra³ Johny Depp.
Obrazek
Ewentualnie na Raista pasowa³by Stuart Townsend
Obrazek
lub Joaquin Phoenix
Obrazek.

a w roli Sotha widzê Jeremy Ironsa (tewentualnie komputerowo wygenerowana postaæ z jego g³osem).

Wiêcej informacji i propozycjach do kadry filmowej mo¿ecie znale¼æ tu: http://www.dragonlance.pl/forum/index.php?showtopic=21
 
Farax
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 11
Rejestracja: sob wrz 27, 2003 2:18 pm

sob lip 08, 2006 9:34 pm

Heh, to już oficjalne:<br />W produkcji jest pełnometrażowy film animowany na podstawie 1 tomu kronik, tj. Smoki Jesiennego zmieszchu.<br />Info:<br />Official Dragonlance Movie Site
 
Merlin222
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 12
Rejestracja: sob maja 21, 2005 9:42 pm

sob lip 29, 2006 3:25 pm

Z najnowszych doniesieñ wynika, i¿ wytwórnia Paramount rozpoczê³a prace nad filmem animowanym DragonLance. Dok³adniejsze informacje nie zosta³y jeszcze opublikowane, jednak wiadomo, i¿ g³osu postaci Goldmoon u¿yczy aktorka Lucy Lawless, znana polskim widzom g³ównie z serialu Xena.<br /><br />Na oficjalnej stronie aktorki opublikowano krótki komentarz wskazuj±cy, ¿e Lawless rzeczywi¶cie wziê³a ju¿ udzia³ w studyjnych nagraniach. Oficjalna premiera filmu planowana jest na jesieñ 2007.<br /><br />Kadra filmu animowanego:<br />Tanis Half-Elven - Michael Rosenbaum<br />Raistlin Majere - Kiefer Sutherland<br />Goldmoon - Lucy Lawless<br />Flint Fireforge / Fewmaster Toede - Fred Tatasciore<br />Tika Waylan - Michelle Trachtenberg<br />Caramon Majere - Rino Romano<br />Tasslehoff Burrfoot - Jason Marsden<br />Fizban The Fabulous - Neil Ross<br />Sturm Brightblade - Mark Worden<br />Riverwind & Gilthanas - Phil Lamarr<br />Bupu - Jentle Phoenix<br />Laurana - Caroline Gelabert<br />Takhisis - Nikka Futterman<br />The Forestmaster - Mari Weiss<br />Elistan - Ben McCain<br />Pyros - Dee Bradley Baker<br />Flamestrike - Susan Silo<br />Onyx - Juliette Cohen<br />

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości