Zrodzony z fantastyki

 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

śr lis 12, 2003 12:38 pm

Opowiada o tym nie wydana w Polsce seria Dragons of a New Age. <br /> <br />Poczytaj Erê ?miertelników. Dowiesz siê kilku faktów.
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

Re: Steel Brightblade

pt gru 12, 2003 11:32 pm

<!--QuoteBegin-Ciekawsko+-->
Ciekawsko pisze:
<!--QuoteEBegin-->W³a¶nie, kiedy niby on "powsta³"?? W jakich okolicznosciach? Czy gdzie¶ jest opisane jak ojsciec oddajue mu miecz?
<br />Poczytaj Drugie Pokolenie (opowiadanie Syn Kitiary). Przyjemniej jest samemu to przeczytaæ, ni¿ czytaæ "suchego" spoilera.
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

pn gru 15, 2003 7:42 pm

Z innego tematu: <br /> <br /><!--QuoteBegin-Inglorion+-->
Inglorion pisze:
<!--QuoteEBegin-->[...]Chcia³em te¿ was poprosiæ aby¶cie podali (oczyw¶cie je¶li kto zna, nie?) wszystkie ksi±¿ki, któr wysz³y spod pióra Hickmana i Weis (ostatecznie te¿ Perrina i Knaaa), ale bez antologii (nawet pod ich redakcj±).[...]
<br />Wykazy dzie³: <br />-Tracy Hickman <br />-Margaret Weis <br />-Don Perrin <br />-Richard A. Knaak <br />-wszyscy pisarze DL <br /> <br /><!--QuoteBegin-Inglorion+-->
Inglorion pisze:
<!--QuoteEBegin-->[...]Czy po "wojnie dusz" TH i MW umie¶cili jeszcze jak±¶ swoj± ksi±¿kê?
<br />Mniej wiêcej z tego okresu jest jeszcze The Players of Gilean: Tales from the World of Krynn.
 
cormur
Nowy użytkownik
Nowy użytkownik
Posty: 1
Rejestracja: pt lis 28, 2003 4:55 pm

wt gru 16, 2003 6:56 pm

mam ma³e pytenie tylko dlatego siê tu zarejestrowa³em <br />mo¿cie mi podaæ chronologie histori krymu jakie ksi±zki s± piersze wiem ze to by³o ju¿ pewnie fa³kowanew ale nie mam ochoty szukac tego <br />wybaczcie :oops: <br /> <br /><!--coloro:darkred--><span style="color:darkred"><!--/coloro-->Wystarczy sprawdzic ten w±tek <br />Natomiast proszê o poprawienie ortografii tej notki <br />Duncan<!--colorc--></span><!--/colorc-->
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

wt gru 16, 2003 8:16 pm

[quote=cormur]mam ma³e pytenie tylko dlatego siê tu zarejestrowa³em <br />mo¿cie mi podaæ chronologie histori krymu jakie ksi±zki s± piersze wiem ze to by³o ju¿ pewnie fa³kowanew ale nie mam ochoty szukac tego <br />wybaczcie :oops: <br /> <br /><!--coloro:darkred--><span style="color:darkred"><!--/coloro-->Wystarczy sprawdzic ten w±tek <br />Natomiast proszê o poprawienie ortografii tej notki <br />Duncan<!--colorc--></span><!--/colorc--> <br />Specjalnie dla leniwych... chronologia ksi±¿ek oraz wersja uzupe³niona o nowe ksi±¿ki: <br /> <br />Irdowie, Kagonesti, Dargonesti, Legenda o Humie, Minotaur Kaz, Kraina minotaurów, Wojna bli¼niaków, Szczê¶cie ?asicy, Rycerz Galen, Ku¼nia dusz, Towarzysze broni, Wrota Thorbardinu, Ostrze burzy, Smoki jesiennego zmierzchu, Smoki zimowego poranka, Smoki wiosennego poranka, Czas bli¼niaków, Próba bli¼niaków, Drugie pokolenie, Smoki letniego p³omienia, Brygada ¶mierci, Smoki Chaosu, Smoki upad³ego s³oñca <br /> <br />I lepiej we¼ g³êboko do serca uwagê Duncana.
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

czw gru 18, 2003 12:41 pm

Z innego tematu: <br /> <br /><!--QuoteBegin-Inglorion+-->
Inglorion pisze:
<!--QuoteEBegin-->[...]jeszcze nie wiem dok³adnie o czym jest drugi i trzeci tom "wojny dusz" - PRO?BA: Darklord, naskrob co¶ o tym. I WIêCEJ ni¿ jest to w historii Krynnu[...]
<br />Ca³kiem niez³y opis trylogii (bez zbytniego spoilerowania i zachêcaj±cy do dalszego czytania) mo¿na przeczytaæ tutaj.
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

Re: Elfie krolestwa w DL.

pn mar 29, 2004 11:19 pm

<!--QuoteBegin-jon+-->
jon pisze:
<!--QuoteEBegin-->Chcialbym dowiedziec sie, gdzie w DL zyja elfy, Jesli by sie dalo to moze krotka charakteryzacje kazdego siedliska.
<br />Aby byæ precyzyjnym musze siê spytaæ o jaki okres historyczny chodzi (okres Wojen o Lance, wczesna Pi±t± Era, najnowsze dzieje?).
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

wt mar 30, 2004 4:46 pm

Aktualnie elfy z Krynnu s± w sytuacji nie do zazdroszczenia (chodzi o podrasy naziemne, podwodne s± w lepszej sytuacji, ale nie wiem czy mam o nich równie¿ pisaæ). <br /> <br /><!--sizeo:18--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->UWAGA SPOILERY!!!<!--sizec--></span><!--/sizec--> <br /> <br />1. Kagonesti ("elfy le¶ne/dzikie") - ich ziemie zosta³y mocno zmienione poprzez zmiane klimatyczne wywo³ane terraformacj± Wielkiego Smoka Frosta (Mroza) [Gellidusa Bia³ego]. Ich le¶ne ziemie w Po³udniowym Ergoth przemieni³y siê w mro¼n± tundrê. Kagonesti jednak przystosowa³y siê do nowych warunków i staraj± siê przeciwstawiaæ smoczej tyranii. Trudno mówiæ u nich o osadach, gdy¿ prowadz± koczowniczy tryb ¿ycia. <br />2. Qualinesti ("elfy przyjazne") - ich królestwo zosta³o zniszczone (wraz z ich stolic±, Qualinostem) przez Beryl. Ocalali z zag³ady po³±czyli siê z Silvanesti i szukaj± nowego domu [patrz ni¿ej]. <br />3. Silvanesti ("elfy wynios³e") - poprzez swój izolacjonizm sami doprowadzili do utraty swego królestwa. Wpierw doprowadzili do wyniszczaj±cej choroby ro¶lin i elfów (i ostatecznie do masowych zgonów) poprzez Drzewo Tarczy, nastêpnie bezwiednie oddali siê pod w³adzê Rycerzy Miny, a¿ ostatecznie utracili swe ziemie na rzecz armii minotaurów, gdy próbowali uratowaæ swego króla Silvanosheia. Czê¶æ trafi³a do niewoli minotaurów i s± zmuszani do przebudowania swej dawnej stolicy na modê miasta minotaurów. Pozostali tu³aj± siê po Równinach Py³u i my¶l± nad tym jak naprawiæ swe b³êdy.
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

pt kwie 02, 2004 4:44 pm

1. Powstawanie elfich pañstwa: <br />a.) Silvanesti - oko³o roku 5 000 przed Kataklizmem zaczê³y siê pojawiaæ pierwsze oznaki pañstwowo¶ci. Osiedlono te¿ tereny na którym pó¼niej powsta³o samo pañstwo. Prawnie og³oszono te pañstwo w 3 350 roku przed Kataklizmem. <br />b.) Kagonesti - oni nigdy nie tworzyli pañstwa, byli i s± koczownikami z Po³udniowego Ergoth. Od dawnych czasów by³a ró¿nica pomiêdzy Silvanesti a Kagonesti. <br />c.) Dimernesti i Dargonesti - powstali poprzez kontakt z Szarym Kamieniem z Silvanesti. Dosz³o do tego w 3 050 roku przed Kataklizmem. <br />d.) Qualinesti - pierwsze oznaki wyodrêbnienia siê drugiej nacji pojawi³y siê w 2 515 roku przed Kataklizmem. Do ostatecznego podzia³u elfich pañstw dosz³o w latach 2 140 - 2 100 przed Kataklizmem. <br />e.) Pax Tharkas - w latach 2 000 - 1 900 powsta³o wielonarodowe Pax Tharkas. <br />2. Dimernesti i Dargonesti to elfy morskie. Pierwsze ¿yj± blisko wybrze¿a i s± bardziej przyja¼nie nastawione do ¶wiata zewnêtrznego. Tylko tymczasowa podleg³o¶æ Brine'owi oziêbi³a ich serce, gdy¿ nie dostali pomocy ze strony swych kuzynów. Dargonesti ¿yj± w g³êbinach i s± izolacjonistami, wiêkszymi nawet od Silvanesti. Lubi± siê jednak z Kagonesti. <br />3. Elfy powierzchniowe nie maj± zbytnio ocala³ych osad o du¿ych rozmiarach. <br />4. Czê¶æ magii uda³o siê wynie¶æ, ale du¿o jej czê¶æ pozosta³a na rodowych ziemiach. <br />5. Niestety podrêczniki do Krynnu nie podaj± warto¶ci procentowych populacji, wiêc trudno mówiæ jak du¿o jest elfów w danym miejscu.
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

czw gru 09, 2004 10:20 pm

<!--QuoteBegin-kundel+-->
kundel pisze:
<!--QuoteEBegin-->skoro mówi siê, ¿e sorcererzy maj± w sobie krew smoków to jak± mieszank± by³by pó³ork sorcerer ?

Na Krynnie zaklinacze (sorcererzy) korzystaj± z magi pierwotnej. A zreszt± nawet i pó³ork mo¿e mieæ jakie¶ p0zosta³o¶ci smoczej krwi po przodkach.
 
Katerek
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 75
Rejestracja: ndz mar 16, 2003 12:27 pm

pt gru 10, 2004 8:02 pm

Z tego co siê orientujê to na Krynie nie ma orków prawda? Tym bardziej wiêc i o pó³okra by trudno by³o :).
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

pt gru 10, 2004 11:12 pm

Pamiêtajmy o planarnych podró¿ach i spelljammingu. Nigdy nie mów nigdy :wink: .
Pytaj±cy nie uwzg³ednia³ w pytaniu pochodzenia owego pó³orka 8) .
 
Katerek
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 75
Rejestracja: ndz mar 16, 2003 12:27 pm

sob gru 11, 2004 11:23 am

No fakt wszystko jest mo¿liwe, ale z tego co mi wiadomo na Krynn jest bardzo ciê¿ko siê dostaæ, o wiele trudniej ni¿ na Faerun czy do Ravenloftu :D.
Ale fakt jest faktem teoretycznie mo¿na wszystko spotkaæ wszêdzie, ale czy jest sens psuæ klimat, ma³o to plugastw siê ju¿ krêci po Krynie? :P
 
Calmal
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 28
Rejestracja: pn lut 03, 2003 11:22 am

czw gru 16, 2004 2:46 pm

Mam pytanie do tych, którzy bardziej orientuj± siê w wydawanych pozycjach do Dragonlance RPG:

Czy istnieje (lub jest planowane) wydanie jakiej¶ konwersji starych klasycznych przygód do Dragonlance (Dragons of Despair itd.) do 3ed D&D. Chodzi mi tu o kompletne wydanie a nie konwersje z 2ed jakie mo¿na znale¼æ na necie.

Z góry dziêkuje za odpowied¼!
 
Awatar użytkownika
prEDOator
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2266
Rejestracja: pt sie 23, 2002 1:11 pm

czw gru 16, 2004 4:27 pm

Niestety nie. Przynajmniej narazie w planie wydawniczym nie widnieją reedycje starszych przygód.
 
Farax
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 11
Rejestracja: sob wrz 27, 2003 2:18 pm

pt gru 17, 2004 2:30 pm


ENWorld - DragonLance Classic Campaign (DL1-14) 3.5E - Any thoughts on whether it will be a straight conversion, or do you plan on changing/adding things to the classic campaign modules?Jamie - We are planning to do a re-write, very faithful to the originals, but one designed from the beginning to a good 3.5 series of adventures.Wywiad z 22 Września przeprowadzony przez ENWorld. Data wydania jest jeszcze nieznana, całość jest raczej w fazie planów na przyszłość. Cały wywiad można przeczytać tutaj
 
Awatar użytkownika
Elvin
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 655
Rejestracja: ndz sie 21, 2005 6:45 pm

śr sty 12, 2005 9:54 pm

Nie czytąłem jeszcze III części Wojny Dusz, ale co tam, lubie sobie spuć przyjemność z czytania, więc pytam:
Czy Khellendros został ostatecznie zabity przez Minę (świnia jedna) w II części ? Pytam bo w Smokch Zagubionej Gwiazdy nie było sprecyzowane czy Błękitny dokonał żywota czy nie, a ciekawość mnie pochłania.. (Właściwie to mam cichą nadzieję że przeżył ten cały bałagan, a narazie nie dostane tej książki w szpony :))
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

czw sty 13, 2005 12:23 am

Mina zada³a mu ¶miertaln± ranê, ale ostatecznie zgin±³ w czasie pojedynku z Malys (bêd±c konaj±cym).
 
The Thing
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 40
Rejestracja: pn kwie 28, 2003 12:21 pm

śr sty 26, 2005 11:53 am

Witam
Czytam i czytam i tak naprawdê ma³o siê dowiedzia³em o DragonLance, Po raz pierwszy spotka³em siê z Kronikami w 1994 w gazetce Magia i Miecz gdy by³ tam zamieszcony opis AD&D i jego ¶wiatów. Zainteresowa³ mnie ale na tym siê skoñczy³o do chwili gdy dowiedzia³em siê ¿e wychodzi wersja PL, dla mnie bomba, co prawda nie wiem po kiego wychodzi w zasadach 3.5 ale niech bêdzie dzi¶ korpy zrobi± wszystko by z nas biednych erpegowców wyci±gn±æ kase.
Ale o co mi chodzi;
1) Czym tak naprawde ró¿ni siê DragonLance od innych ¶wiatów. Czym ró¿ni± siê awanturnicy Krynu od np. awanturników Torilu do czego d±z±?
2) Kryn jest Low Magic Co to znaczy w mechanice
3) Jest ta 5 era i co to znaczy? Co takiego sie teraz dzieje na ¶wiecie (jak bym mia³ kase to bym sobie ksi±¿ki kupi³ ale jej nie mam to pytam)
4)Jakie s± zmiany w klasach i zasadach (chodzi mi o zasady specyficzne dla podstawki do DragonLance)
5) na czym w mechanice polegaj± te próby magów i rycerzy
Na razie tyle. Z góry dziêkuje za odpowiedzi i przepraszam je¶li gdzie¶ ju¿ kto¶ odpisywa³ na podobne do moich pytania a ja tych odpowiedzi nie znalaz³em i ponownie zawracam g³owê).
Pozdrawiam 8)
 
Farax
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 11
Rejestracja: sob wrz 27, 2003 2:18 pm

śr sty 26, 2005 3:32 pm

Cóż zasady 3.5 są całkiem dobre(lepsze niż 3) - może dlatego. A co do wyciągania kasy to masz rację, ale nic nie poradzimy - takie czasy.

1. Troche trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo z innymi światami miałem raczej mało doczynienia.

Jak piszą autorzy, świat Dragonlance zostal stworzony, jako świat, w którym gracze mają inne cele, niż tylko zabijanie potworów i poszukiwanie skarbów smoków. W tym świecie ważna jest fabuła, tło i historia. Gracze mają przeżywać tu wielkie przygody, ich poczynania są ważne, a ich skutki będą widoczne w jakiś sposób na świecie. Jest to heroic setting - nie ma co ukrywać, ale nie dungeon crawl heroic, tylko taki w którym odgrywanie postaci i historia jaką tworzą jest dużo ważniejsze, niż zabijanie nieskończenie potężnych bestii.

2. Przede wszystkim przedmioty magiczne nie są powszechne, są raczej rzadko spotykane. Poza tym magowie(choć w 5 erze już trochę mniej) są niewielką, w stosunku do innych, organizacją. Ludzie często się ich boją, są bardzo nieufni i nieprzyjaźnie nastawieni. Czary są nie tylko trudne do zdobycia, ale również ich rzucanie przysparza magom wiele trudności(klątwa magii).

3. 5 era to inaczej czas śmiertelników, czas który nastał po drugim katakliźmie, jakim był stąpający po ziemi chaos. Światem rzdzą potężne smoki(zwierzchnicy) do spółki z czarnymi rycerzami(Rycerzami Neraki), Elfy utraciły ojczyznę(obie :| ), no i sławetna wojna dusz. Jednakże sytuacja powoli zdaje się zmieniać. Obecnie bogowie powrócili(znowu, po 38 latach nieobecności, spowodowanych kradzierzą świata), Solamnijcycy zaczynają odzyskiwać dawne ziemie. Niestety(stety? :? ) minotaury rozpoczęły inwazję na kontynent(począwszy od Silvanesti).

4. Nie ma Adeptów i Arystokratów, a Paladyni tylko za zgodą Mistrza. Dodano Mistyków, Arystokratów i klasy prestiżowe takie jak: Rycerze Solamnijscy/Neraki, Smoczy jeźdźcy, Inkwizycja, oczywiście Order of the High Sorcery :twisted: , i jeszcze kilka.

5. Jak juz napisałem są to klasy prestiżowe- spełniasz wymagania, dostajesz klasę. Tak to wygląda od strony mechaniki... :wink:

Mam nadzieję, że wystarczy :)
 
The Thing
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 40
Rejestracja: pn kwie 28, 2003 12:21 pm

śr sty 26, 2005 7:24 pm

Jasne ¿e, wystarczy dziêki wielkie co¶ mi sie zdaje, ¿ê przkona³e¶ mnie w³a¶nie do kupna tego podrêcznika jak tylko pojawi sie na rynku polskim. Mam ju¿ szczerze do¶æ wycinania hord przeró¿nych stworzeñ i coraz potê¿niejszych przedmiotów magicznych.
Brakowa³o mi w koñcu systemu nastawionego na gre i na bohaterów.
Ale mam jeszcze jedno pytanko przez ca³y czas zdaje mi siê ¿e Krynn jest geograficznie ma³y nie wiem z k±d takie przypuszczenie mo¿e to zas³uga map w ksi±¿kach czy kto¶ mo¿e mi napisaæ jak du¿y jest kontynent na którm toczy siê gra i jak bardzo jest ró¿norodny.
Z góry dziêkuje
Pozdrawiam 8)
 
Farax
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 11
Rejestracja: sob wrz 27, 2003 2:18 pm

czw sty 27, 2005 11:57 am

Trochę z opóźnieniem, ale wczoraj cały dzień naprawiałem dysk.

Od zmrożonych szczytów Lodowej Ściany(Icewall), poprzez ruchome piaski Równin Pyłu(Plains of Dust), po strzelające ogniem wulkany, znane jako Władcy Zagłady(Lords of Doom). Kontynent Ansalon, to świat kontrastu i różnorodności. Podróżnik może podziwiać wspaniałości szlachetnego miasta Palanthas, wspinać się po niezliczonych schodach, do osadzonej na drzewie Gospody Ostatni Dom(Inn of the Last Home) lub stojąc na moście, patrzeć na płynącą z wolna rzekę ognistej lawy w Sanction.

Dragonlance Campagin Setting(w moim skromnym przekładzie :roll: )

Ansalon może faktycznie jest mniejszy od innych kontynentów(nie wiem, jak już wcześniej pisałem, nie miałem zbyt dużo kontaktu z innymi światami oficjalnymi), ale to oceń sam: Mapa oficjalna. Poza tym Dragonlance to nie tylko Ansalon. Jeśli chodzi o klimat to od arktycznego po tropiki. Na Ansalonie jest praktycznie wszystko: góry, wyżyny, równiny, niziny, morza, ocean(y), jeziora, rzeki, pustynie, sawanny, bagna, lodowce, puszcze i lasy, góry duże i większe(czasem "puste" w środku :wink: ), wulkany, potęże valleny i wysokie cyprysowe gaje, itp.
Polityka, czyli jak kto rządzi i ustroje:
Feudalizm, demokracja, konfederacje, plemiona, republiki, imperia, oligarchia, państwa-miasta, totalitaryzm, dyktatura, teokracja, monarchia, anarchia,itd.(trochę chaotycznie, ale przeglądam książkę i piszę).

Tuszę, iż poraz kolejny zaspokoiłem twą ciekawość. :wink:
 
The Thing
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 40
Rejestracja: pn kwie 28, 2003 12:21 pm

czw sty 27, 2005 12:16 pm

Jasne, dziêki wielkie zaczynam mieæ coraz wiêksz± ochotê na poprowadzenie tego ¶wiata, jeszcze raz dziêki.
 
Przedwieczny
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 61
Rejestracja: pt lip 15, 2005 10:01 am

pn paź 31, 2005 3:47 pm

S³ysza³em gdzie¶ ¿e w DL smoki mog± osi±gaæ kategorie wiekowe niedostêpne w innych settingach. Czy to prawda?
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

pn paź 31, 2005 7:02 pm

<!--QuoteBegin-Przedwieczny+-->
Przedwieczny pisze:
<!--QuoteEBegin-->S³ysza³em gdzie¶ ¿e w DL smoki mog± osi±gaæ kategorie wiekowe niedostêpne w innych settingach. Czy to prawda?

I tak, i nie.
Do czasów sprzed Wojny Chaosu i przybycie Smoczych W³adców ansaloñskie smoki podlega³y tym samym ograniczeniom, co smoki z innych ¶wiatów. Dopiero przybycie Smoczych W³adców i Smocza Czystka doprowadzi³a do wprowadzenia potê¿niejszych smoków. Mechanicznie na Krynnie pojawi³y siê smoki epickie rozwijane zgodnie z Ksiêg± epikich przygód/Epic Level Handbook.

Bior±c pod uwagê informacje z 2E epickie smoki wystêpuj± tak¿e na Coliarze w Przestrzeni Krain (Realmspace) [FR]. Czym¶ na podobieñstwo epickich smoków s± tak¿e Smoczy Królowie/Królowie-Magowie (Dragon-Kings/Sorcerer-Kings) z Athasu [Dark Sun].
 
Awatar użytkownika
Druss
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 671
Rejestracja: śr kwie 11, 2007 5:26 pm

sob kwie 21, 2007 1:46 pm

DL zainteresowałem się dopiero niedawno (znudzony FR) i chciałbym się dowiedzieć czegoś o Klątwie Magii ( Curse of the Magi ). Z książek wiem, że osłabia ona/męczy maga podczas rzucania czarów ale jak wygląda ona mechanicznie?<br /><br />Wprowadzacie ją do swoich rozgrywek?<br /><br />Z tego co słyszałem bardzo wyrównuje wysoko-poziomowych magów a to, że jest klimatyczna to wiem sam :razz:

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości