Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 388 wyników

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 13
autor: MacDante
czw mar 10, 2005 3:35 pm
Forum: Archiwum
Temat: [Warszawa] (Żoliborz), FR, nie hack&slash, szukam gracza
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 439

Eri a czy nie potrzebujesz jeszcze dodatkowych osób ??
autor: MacDante
śr mar 09, 2005 3:30 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Zmniejszenie "poziomu magii w swiecie"
Odpowiedzi: 103
Odsłony: 6130

Taka nutka przemy¶leñ do tego ¶wie¿o odgrzanego tematu. Dla wszystkich zaonteresowanych ¦wiatami o niskim wspó³czynniku magii, proponujê zapoznaæ siê ze ¶wiatem Dragonlance , a w szczególno¶ci z jedn± z ER gdzie magia ograniczona i zrównowa¿ona zosta³a nie przez mechanikê (no mo¿e czê¶ciowo przez Kl...
autor: MacDante
śr mar 09, 2005 12:15 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Pytania o (zasady w) D&D
Odpowiedzi: 2846
Odsłony: 125752

Proponujê zajrzeæ tu: Strona DnD PL

tam w dziale Obie¿y¶wiat (opisy ¶wiatów, krain, przewodniki, mapy ...)
jest kilka tematów po¶wiêconym bogom ró¿nych krain:

Bogowie Ravenloftu
Bogowie Scarred Lands
Bogowie Faerunu
Panteony Planescape

Pozdrawiam
autor: MacDante
pn mar 07, 2005 4:56 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Problematyczny czas.
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 1074

Tak w skrócie, Wydaje mi siê, ¿e dywagacja z powy¿szego tematu czasami ma ma³o wspólnego z RPG. Problematyczny czas! Przy¶pieszanie czy zwalnianie czasu w grze jest jak najbardziej na miejscu chyba u ka¿dego MP. Wydaje mi siê, ¿e ka¿dy szanuj±cy siê MP w odpowiednim momencie w³a¶nie czas powinien pr...
autor: MacDante
pn mar 07, 2005 11:43 am
Forum: D&D i d20
Temat: Znienawidzone zachowania na sesjach & wkurzający gracze
Odpowiedzi: 457
Odsłony: 26302

A dla mnie najgorszym zachowaniem graczy jest: Jak gracz jest m±drzejszy od MP!!! Czêsto próbuj±c robiæ atmosferê napiêcia na sesji opisujê jaki¶ efekt czaru, gdy nagle jeden z graczy tekst w stylu: "eee... to jest kula ognia ??..." tu wertowanie podrêcznika" ... o jest!!! kula ognia ma zasiêg tylko...
autor: MacDante
śr lut 16, 2005 4:57 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Dialog w osób kilka
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 804

¯e tak siê wtr±cê :) Najlepiej takie dialogi rozpisaæ na kartce i przygotowaæ przez sesj±. Najlepiej napisaæ to w stylu Scenariusza filmowego. na przyk³ad: NPC1: krasnolud (bruby warcz±cy g³os): Dyæ ja nie bede robiæ ugody z imæ k³apouchem..umæ...tfu (spluwa na pod³ogê) NPC2: Elf (melodyjny rymuj±cy...
autor: MacDante
śr lut 16, 2005 4:16 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Bia³e, Czerwone i Czarne szaty
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 2282

no dobrze, ale sama bia³a szata nie ¶wiadczy o tym kto podszywa siê pod bia³ego maga. Za³ó¿my kap³ani Paldine tak¿e nosz± bia³e szaty a wcale nie podszywaj± siê pod Bia³ych magów. I czy Solinari jest a¿ tak zainteresowany owym oszustem, ¿e osobi¶cie interweniuje i informuje konklawe o takim przypadk...
autor: MacDante
śr lut 16, 2005 1:33 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Magia w Dragonlance
Odpowiedzi: 34
Odsłony: 4386

A wracaj±c do Raistlina i jego mocy. Jak widaæ w ksi±¿kach by³ ca³kiem odmiennym magiem od przeciêtnego maga w RPG. Oszczêdza³ sw± moc i wykorzystywa³ tylko w sytuacjach naprawdê tego wymagaj±cych. Wi±za³o siê to z jego stanem zdrowotnym i efektem magii jaki wywiera³a na jego organizm. przyk³adem mo...
autor: MacDante
śr lut 16, 2005 11:32 am
Forum: Dragonlance
Temat: Magia w Dragonlance
Odpowiedzi: 34
Odsłony: 4386

moja pomy³ka pytanie mia³o brzmieæ:

1. proszê o informacjê jak± rolê odgrywaj± w erze ¶miertelników maj± magiczne ksiêgi ?? skoro Czarodziej nie jest dopuszczon± klas± do gry?
autor: MacDante
śr lut 16, 2005 10:58 am
Forum: Dragonlance
Temat: Magia w Dragonlance
Odpowiedzi: 34
Odsłony: 4386

W takim razie kilka pytañ przed opowie¶ci± o Kl±twie Magii :) 1. proszê o informacjê jak± rolê odgrywaj± w erze ¶miertelników maj± magiczne ksiêgi ?? skoro Zaklinacz nie jest dopuszczon± klas± do gry? 2. jaki sens ma wstêpowanie na ¶cie¿ki wysokiej magii i korzystanie z wiedzy Wysokiej Magii skoro z...
autor: MacDante
śr lut 16, 2005 10:09 am
Forum: Dragonlance
Temat: Magia w Dragonlance
Odpowiedzi: 34
Odsłony: 4386

Kl±twa Magii

Kl±twa Magii, Wiele siê mówi o Kl±twie Magii w ale tak naprawdê w CSDL3.5 jest tylko ma³a tabelka na temat jej dzia³ania i ¿e odnosi siê tylko do Magów Wysokiej Magii. Dlatego kilka pytañ z tego zakresu: 1. Kiedy powsta³a kl±twa magii? 2. Jak dzia³a Kl±twa magii na Renegatów i Mistyków? 3. Czy klas...
autor: MacDante
śr lut 16, 2005 9:26 am
Forum: Dragonlance
Temat: Bia³e, Czerwone i Czarne szaty
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 2282

To jest mi znane i to tak¿e rozumiem. Ja dociekam w tym momencie jak rozwik³aæ zagrania graczy, którzy jak wiadomo s± niekonwencjonalni i robi± rzeczy o których niejeden DM nawet nie pomy¶li. Co zrobiæ z graczem, który mimo wyznawania mrocznej strony magii (czarne szaty) zak³ada bia³e szaty aby nikt...
autor: MacDante
wt lut 15, 2005 1:22 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Bia³e, Czerwone i Czarne szaty
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 2282

A co w takim razie w przypadku 'podszywanie siê' Pod kolor szatu pod czczone bóstwo. Za³ó¿my mag czarnych szat (z³y charakter) zak³ada bia³e szaty aby uzyskaæ w okre¶lonym spo³eczeñstwie wiêcej informacji. Jako z³ego taki czyn powinien byæ przynajmniej czê¶ciowo usprawiedliwiony. reasumuj±æ co z mag...
autor: MacDante
wt lut 15, 2005 12:43 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Bia³e, Czerwone i Czarne szaty
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 2282

Bia³e, Czerwone i Czarne szaty

Tak przegl±daj±c w±tek DL, i czytaj±c ksi±¿ki ze ¶wiata Dragonlance nigdzie nie znalaz³em (mo¿e to moje przeoczenie) informacji na temat obowi±zku noszenia szat przez Magów. Pytania: 1. Dlaczego Magowie wysokiej magii nosz± szaty uzale¿nione od charakteru ?? Czemu magowie jawnie siê przyznaj± " jest...
autor: MacDante
czw lis 25, 2004 10:05 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Sztuczka z lin±, czar uniwersalny
Odpowiedzi: 34
Odsłony: 1955

W tym wzglêdzie Morog siê tak¿e z tob± zgadzam.
czar powinien byæ liczony nie w godzinach a w minutach. To napewno by go ca³kowicie wybalansowa³o. I jak przysta³o na tak niski poziom by³oby dobrym rozwi±zaniem.
autor: MacDante
śr lis 24, 2004 5:03 pm
Forum: Mechanika ogólnie
Temat: Jak siê wylicza Skalê Wyzwania (CR)? Oraz o ECL...
Odpowiedzi: 59
Odsłony: 6615

A mo¿e pytanie na temat jak wyliczyæ poziom dru¿yny ¶redni. Za³ó¿my, ¿e dru¿yna sk³ada siê z 7 postaci. 4 znich jest na poziomach 13, jedna na 10 a pozosta³e dwie na 8. ¦redni poziom dru¿yny jest wtedy 11. A w rzeczywisto¶ci bior±c teraz potwory z tabelki w PMP i ¶redni poziom dru¿yny to ¿adne spotk...
autor: MacDante
wt lis 23, 2004 12:01 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Ostrzem w organ, czyli najwspanialsze ataki Waszych łotrów
Odpowiedzi: 30
Odsłony: 2910

Taka ma³a pro¶ba do tych co siê przechwalaj± ;)

Nie podawajcie samych wyników tylko w jaki sposób wyliczyli¶cie te magiczne wielko¶ci obra¿eñ :)

£otrzyk, który w jednym ataku robi massiwa naprawdê robi na mnie wra¿enie i nie ukrywam, ¿e chcia³bym dowiedzieæ siê jak to siê robi :twisted:
autor: MacDante
wt lis 23, 2004 8:23 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Dobre atuty dla mnicha
Odpowiedzi: 33
Odsłony: 5283

Je¿eli mnich ma byæ totaln± powergamerowska postaci± to proponujê i¶c maksymalnie w KP: Uniki +1 do KP Ruchliwo¶æ +4 do KP (podczas poruszania siê w strefach kontroli przeciwników) Wyspecjalizowanie (za ka¿de -1 do trafienia/+1 do KP max +5) nastêpnie Cloth Dancing dodatkowe +1 do KP za uniki i pere...
autor: MacDante
wt lis 23, 2004 7:59 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Sztuczka z lin±, czar uniwersalny
Odpowiedzi: 34
Odsłony: 1955

<!--QuoteBegin-Zaggoth+--> <!--QuoteEBegin-->No tak, ale ¿eby wej¶æ do tej przestrzeni pozawymiarowej trzeba wchodziæ po linie. Je¿eli za³o¿yæ, ¿e lina jest faktycznie po³±czona w jaki¶ sposób z planem materialnym (poprzez okno) oznacza to, ¿e jej fragment jest obecny w oknie w sposób umo¿liwiaj±cy ...
autor: MacDante
czw lis 18, 2004 11:40 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Sztuczka z lin±, czar uniwersalny
Odpowiedzi: 34
Odsłony: 1955

Witam po przerwie :) Odno¶nie czaru sztuczka z lin±: Interpretuj±c zasadê, ¿e wci±gniêta lina jest traktowana jako jedna z Maximum 8 osób czaru, to sprytny przeciwnik mo¿e w kierunku szczytu liny wystrzeliæ kilka strza³, co mo¿e spowodowaæ, drastyczne pomniejszenie przestrzeni, lub zawisn±æ na linie...
autor: MacDante
wt mar 09, 2004 10:22 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Rozbrojenie - fenomen ataku
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 1565

Rozbrojenie - fenomen ataku

A zastanawia³o kogokolwiek, rozstrzyganie rozbrojenia rozbrojenia? <br /> <br />Rozbrojenie wg zasad 3 edycji polega tylko na tescie spornym rozbrojenia (zmodyfikowanym o wielko¶æ broni, dodatkowe bonusy oraz rêkawice) <br />Zauwa¿cie, ¿e nawet nie rzuca siê na trafienie tylko od razu na rozbrojeie ...
autor: MacDante
pt lis 28, 2003 2:21 pm
Forum: Podręczniki i suplementy
Temat: Zbiór map Antonio Piraisa
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 2349

Kilka uwag. <br /> <br />1. W Empiku zobaczy³em i siê zachwyci³em <br />2. Kupi³em i siê cieszy³em <br />3. Roz³o¿y³em i siê zdziwi³em <br />4. Przejrza³em i siê za³ama³em. <br /> <br />To moje emocje odno¶nie map. <br /> <br />Ad 1. Naprawdê klimatyczna ok³adka, klimatyczne ciekawe mapki podane na ...
autor: MacDante
śr lis 26, 2003 1:34 pm
Forum: Inne światy
Temat: Bogowie vs Tytani
Odpowiedzi: 19
Odsłony: 3631

No to Dany teraz masz szansê siê wykazaæ, poniewa¿ twoi ulubieni gracze polegli przy wie¿y :) <br /> <br />Pytanie jednocze¶nie brzmi. <br /> <br />Tytani vs Bogowie, które z tych istot s± godne wyznawania. martwi (spetani) Tytani czy Bogowie. <br />Co wiêcej na czym polega otrzymywanie mocy od uspi...
autor: MacDante
wt paź 21, 2003 10:14 am
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Wielka Księga Zagadek Legionu
Odpowiedzi: 64
Odsłony: 10620

Re: Wielka Księga Zagadek Legionu

Primo . Czy w WKZL umieścić wszystkie zagadki, które pojawiły się w temacie "Ciekawe zagadki w przygodach"? Dość ciekawy pomysł, jestem za. Secundo . Zagadki trzeba podzielić na kategorie. Jakie? (a może wcale nie trzeba?) Proponuję podzielić minimum na dwie kategorie. Większość zagadek t...
autor: MacDante
śr wrz 10, 2003 9:11 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Blizny
Odpowiedzi: 66
Odsłony: 3711

in english <br />Charisma: <br />Charisma Measures a character's force of personality, persuasiveness, personal magnetism, ability to lead, and physical attractiveness . <br /> <br /> In polish: <br />Charyzma: <br />Charyzma mierzy si³ê osobowo¶ci postaci, umiejetno¶æ persfadowania, osobisty magne...
autor: MacDante
śr wrz 10, 2003 1:01 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Blizny
Odpowiedzi: 66
Odsłony: 3711

Problem wynika jednak z innej rzeczy. <br /> <br />Otó¿ Charyzma jak ju¿ to by³o powiedziane, jest tak naprawdê wynikow± wygl±du zachowania, zapachu czy elokwencji postaci. <br /> <br />Charyzmatyczny wojownik, któremy troll rozkwasi twarz swoj± nabijan± kolcami maczug± twarz, nadal bêdzie mia³ elok...
autor: MacDante
śr wrz 10, 2003 11:04 am
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Blizny
Odpowiedzi: 66
Odsłony: 3711

Troszeczke co¶ z tym jest nie tak. <br /> <br />W koñcu kto powiedzia³, ¿e blizna ma byæ czym¶ szczytnym dla wojownika. Wojownik mo¿e tak¿e wygl±daæ jak typ spod ciemnej gwiazdy :/ <br /> <br />Co wiêcej Blizny powinnywp³ywaæ nie na cechy ale na modyfikatory umiejêtno¶ci. <br /> <br />Dla przyk³adu,...
autor: MacDante
pn sie 11, 2003 12:57 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: ¦lepota / G³uchota
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 546

Nie do koñca Darklord. <br /> <br />Zaklinacz.Czarodziej, ¶lepotê g³uchotê ma na 3 poziomie (czar z 2 krêgu) <br /> <br />Kap³an na 5 poziomie (czar z 3 krêgu) <br /> <br />Level: Brd 2, Clr 3, Sor/Wiz 2
autor: MacDante
czw sie 07, 2003 11:40 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: ¦lepota / G³uchota
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 546

Mo¿e i zadzia³a, ale tu chodzi o fakt korzxystania z bardz potê¿nego zaklêcia ze sta³ym efektem dzia³ania na 3 poziomie czarodzieja/zaklinacza....
autor: MacDante
czw sie 07, 2003 11:20 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: ¦lepota / G³uchota
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 546

Czyli reasumuj±æ , jest to czar który nie ma sobie równych, poniewa¿ po co rzucaæ Time Stop czy inne skoro mo¿na w wiêkszo¶ci przypadków, maga wyeliminowaæ ¶lepot± i to permanentnie :/
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 13