Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 108 wyników

autor: DragonsLord
ndz lip 03, 2005 7:58 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Antara [Eberron] Case of Coriolis
Odpowiedzi: 110
Odsłony: 7121

Hanatash s³ucha³ wypowiedzi detektywów z coraz bardziej zatroskan± min± <span style='color:darkred'>~ Drogi Shaim czy jeste¶ wstanie wykryæ magiczne ¶ledzenie lub raczej wieszczenie nie jestem pewny, w 100% ale mo¿liwe, ¿e obserwuj± nas lub te¿ pods³uchuj±. W koñcu wiedzieli, ¿e jestem z wami? Co pr...
autor: DragonsLord
sob cze 25, 2005 11:48 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Antara [Eberron] Case of Coriolis
Odpowiedzi: 110
Odsłony: 7121

Kalasher siedzia³ na tym samym krze¶le, co poprzedniego dnia. Widaæ by³o, ¿e wsta³ piêtna¶cie minut temu (obudzi³o go krz±tanie siê detektywów po biurze). – Cieszê siê, ¿e jest Ci ju¿ lepiej, Durenie.. – Powiedziawszy to Hanatash lekko siê u¶miechn±³, po czym spojrza³ na resztê detektywó...
autor: DragonsLord
pt cze 24, 2005 1:15 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Antara [Eberron] Case of Coriolis
Odpowiedzi: 110
Odsłony: 7121

Hanatash postawi³ Durena ko³o ¶ciany jednego z budynków sam za¶ sprawdzi³ wytrzyma³o¶æ wózka.. – Nie widaæ reszty i chyba jednak blisko ju¿ ich nie ma, nie wyczuwam ich. – Powiedzia³ to Kalesher podchodz±c do Durena i pomagaj±c mu usi±¶æ na taczce – Wiesz gdzie mo¿na znale¼æ lepszy...
autor: DragonsLord
śr cze 15, 2005 9:53 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Antara [Eberron] Case of Coriolis
Odpowiedzi: 110
Odsłony: 7121

Kalasher wyprowadzi³ Durena z tawerny poprawiwszy uchwyt powiedzia³ do niego – Przybycie tutaj nie by³o najlepszym pomys³em. Mam nadziejê, ¿e Kerii i Kendrell s± niedaleko niestety nie jestem za silny i do tego jestem ju¿ wyczerpany za du¿o wra¿eñ jak na jeden dzieñ Durenie. Zobaczymy, co powi...
autor: DragonsLord
sob cze 04, 2005 2:23 pm
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: [StarWars] Sesja otwarta--> Akademia Jedi na Zadrosis III
Odpowiedzi: 174
Odsłony: 11114

Jamo Xarres Jamo podszed³ do Axella – Pos³uchaj czy przej¶cie dla Ciebie tych 15—20 kilometrów stanowi a¿ tak wielki problem, aby zw±tpiæ w sens treningu Axellu? We¼ siê w gar¶æ i przestañ bawiæ siê moc±. Ciemna strona mocy kusi nas wszystkich. – Zabrak rozejrza³ siê bacznie we ws...
autor: DragonsLord
sob maja 28, 2005 12:19 am
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: [StarWars] Sesja otwarta--> Akademia Jedi na Zadrosis III
Odpowiedzi: 174
Odsłony: 11114

Jamo Xarres Gdy grupa zatrzyma³a siê Zabrak zauwa¿y³ wy³aniaj±ce siê z zaro¶li zwierze przypominaj±ce z wygl±du nied¼wiedzia, który zamiast sier¶ci pokryty jest ³uskowatym pancerzem. Jamo przyjrza³ siê pyskowi i odetchn±³ z ulg± zwierze nie by³o drapie¿nikiem tylko ro¶lino¿erc±. Jednak pazury besti...
autor: DragonsLord
pt maja 20, 2005 6:46 pm
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: [StarWars] Sesja otwarta--> Akademia Jedi na Zadrosis III
Odpowiedzi: 174
Odsłony: 11114

Jamo Xarres Zabrak widz±c, ¿e Axell jest w dobrej formie dozna³ ulgi, jednak nie odezwa³ siê. Wsta³ i czeka³ a¿ kolumna zacznie poruszaæ siê naprzód. Jednak niecichn±ce rozmowy z przodu, jaki i krzycz±cy i chwal±cy siê swoj± widz± Carius zacz±³ dzia³aæ Jamo na nerwy. – Mo¿e zaczniecie bardzie...
autor: DragonsLord
pt maja 20, 2005 1:33 am
Forum: D&D - archiwum
Temat: Antara [Eberron] Case of Coriolis
Odpowiedzi: 110
Odsłony: 7121

Hanatash s³uchaj±c muzyki barda, wyczuwa³ obecno¶æ doppelgangerów by³o ich tu przynajmniej kilku – lepiej daæ im jak±¶ ochronê przed w¶cibskim czytaniem my¶li. Hm, kogo wybraæ najpierw – zastanawia³ siê Hanatash. Wiedzia³, ¿e u¿ycie mocy psionicznych w tym lokalu jest do¶æ niebezpieczne ...
autor: DragonsLord
śr maja 18, 2005 11:43 pm
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: [StarWars] Sesja otwarta--> Akademia Jedi na Zadrosis III
Odpowiedzi: 174
Odsłony: 11114

Jamo Xarres Zabrak widz±c, ¿e Axell ma powa¿ne k³opoty z ma³p± b³yskawicznie odbezpieczy³ blastera przymierzy³ siê do strza³u i gdy mia³ ju¿ strzeliæ. Carius wszed³ mu w pole ra¿enia. – No piêknie – rzuci³ Jamo zmieni³ pozycje, ale ma³py i Axell’a ju¿ nie by³o widaæ po chwili Zabr...
autor: DragonsLord
wt maja 17, 2005 10:21 pm
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: [StarWars] Sesja otwarta--> Akademia Jedi na Zadrosis III
Odpowiedzi: 174
Odsłony: 11114

Jamo Xarres Zabrak przyj±³ blastera sprawdzi³ czy jest zabezpieczony – przyda³aby siê kabura, no có¿ – pstrykn±³ palcami – Momencik - pobieg³ w stronê swojego statku po oko³o 40 sekundach wróci³ z trzema skórzanymi rzemieniami d³ugo¶ci oko³o 1,6 metra ka¿dy poda³ po jednym Kardin&...
autor: DragonsLord
ndz maja 15, 2005 11:48 pm
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: [StarWars] Sesja otwarta--> Akademia Jedi na Zadrosis III
Odpowiedzi: 174
Odsłony: 11114

Jamo Xarres Jamo widz±c szybki ruch Hunk’EK by³ równie szybko gotowy do odparcia ataku, jednak moc mówi³a mu, ¿e nie zaatakuje go (przynajmniej nie teraz) Zabrak, nie zrobi³ wiêc ¿adnego ruchu, zaraz po s³owach Hunk’Ek odpowiedzia³, (przed wypowiedzi± Cariusa) – Mam wielki szacune...
autor: DragonsLord
ndz maja 15, 2005 4:26 pm
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: [StarWars] Sesja otwarta--> Akademia Jedi na Zadrosis III
Odpowiedzi: 174
Odsłony: 11114

Jamo Xarres Jamo przyszed³ na p³ytê l±dowiska (piêæ minut przed up³ywem czasu danego przez Mistrza Dollo) spojrza³ na Hunk'Ek, ~ Co za arogancja a nawet rasizm, pewnie uwa¿a, ¿e niektóre rasy s± lepsze od innych ~ pomy¶la³ Zabrak, po chwili us³ysza³ te¿ ¶miech i komentarz Axell’a, Jamo pokrêc...
autor: DragonsLord
ndz maja 15, 2005 1:51 am
Forum: D&D - archiwum
Temat: Antara [Eberron] Case of Coriolis
Odpowiedzi: 110
Odsłony: 7121

Hanatash uda³ siê na spacer w stronê umówionego adresu nie mia³ w³a¶ciwie planów jak wykorzystaæ ten czas wiec postanowi³ zwiedziæ miasto w³ócz±c po mie¶cie oraz bij±c siê z my¶lami Kalashar zaszed³ w w±sk± uliczkê Lower Dura, us³ysza³ z oddali urywany ¶miech, znacznie bli¿ej krzyk szum wiatru tu¿ k...
autor: DragonsLord
sob maja 14, 2005 12:08 am
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: [StarWars] Sesja otwarta--> Akademia Jedi na Zadrosis III
Odpowiedzi: 174
Odsłony: 11114

Jamo Xarres Zabrak widz±c Wookie wy¿szego o ponad pó³-metra, i s³ysz±c propozycje Horgana na temat sparingu z wookie pokrêci³ g³ow± – Witaj Narruug, Jamo Xarres. Czyta³em trochê na temat twojej rasy, ¿e jeste¶cie bardzo dzielnymi wojownikami , – poczym zwróci³ siê do Robota – Yam&...
autor: DragonsLord
czw maja 12, 2005 12:12 am
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: [StarWars] Sesja otwarta--> Akademia Jedi na Zadrosis III
Odpowiedzi: 174
Odsłony: 11114

Jamo Xarres Zabrak wys³ucha³ tego, co powiedzia³ Horgan, lekko siê u¶miechn±³, gdy zobaczy³ wychodz±cego Axell’a – Chyba nie byli¶my jedynymi ¶wiadkami naszej rozmowy. Witaj Axell’u, - poczym powiedzia³ do Horgana – Jarina Hutta? Czy przyby³e¶ tu z Tatooine? Co do twojego mi...
autor: DragonsLord
śr maja 11, 2005 2:26 am
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: [StarWars] Sesja otwarta--> Akademia Jedi na Zadrosis III
Odpowiedzi: 174
Odsłony: 11114

Jamo Xarres Zabrak spojrza³ na cz³owieka i lekko u¶miechn±³ siê – to drugie wolê siê przygotowaæ do treningu ni¿ zostaæ wyrwany przez kogo¶ ze snu, co prawda nie obudzi³em siê sam … no có¿, ale ta ró¿nica cyklu dnia. Tu jest inny ni¿ na Dagobah gdzie spêdzi³em ostatnie 9 lat. – Za...
autor: DragonsLord
wt maja 10, 2005 5:31 pm
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: [StarWars] Sesja otwarta--> Akademia Jedi na Zadrosis III
Odpowiedzi: 174
Odsłony: 11114

Jamo Xarres O umówionej porze Biper obudzi³ Yamo on z kolei podszed³ do ³ó¿ka i dotykaj±c Zabrok’a powiedzia³ – Paniczu Jamo za godzinê bêdzie ¶wit tak jak pan prosi³ – po chwili zaæwierka³ Biper rozmawia³ przez chwile z Yamo chwilê pó¼niej Yamo siê odezwa³ – Paniczu, Biper ...
autor: DragonsLord
ndz maja 08, 2005 1:26 am
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: [StarWars] Sesja otwarta--> Akademia Jedi na Zadrosis III
Odpowiedzi: 174
Odsłony: 11114

Jamo Xarres Jamo przerwa³ medytacje wsta³ z pod³ogi i nala³ sobie kolejn± szklankê soku z Jar, spojrza³ na swoich metalowych przyjació³ – Yamo mo¿esz siê wy³±czyæ – Powiedzia³ Zabrak, poczym podszed³ do Biper’a dotkn±³ go – Mój ma³y przyjacielu obud¼ mnie 1 godzinê przed wsc...
autor: DragonsLord
sob maja 07, 2005 12:34 am
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: [StarWars] Sesja otwarta--> Akademia Jedi na Zadrosis III
Odpowiedzi: 174
Odsłony: 11114

Jamo Xarres Winda zatrzyma³a siê na poziomie mieszkalnym Zabrak wyszed³ z niej i spokojnie doszed³ do swojego pokoju na drzwiach by³ ju¿ napis Jamo Xarres, lekko westchn±³ i powiedzia³ cicho – Yam’o i Biper czasem s± nadgorliwi . – Po otwarciu drzwi przywita³ go Yamo – Panic...
autor: DragonsLord
pt maja 06, 2005 8:38 pm
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: [StarWars] Sesja otwarta--> Akademia Jedi na Zadrosis III
Odpowiedzi: 174
Odsłony: 11114

Jamo Xarres Jamo spojrza³ w stronê Cariusia i tylko pokrêci³ g³ow± poczym skupi³ uwagê na Azarial – A wiec Azarial’nie mi³o mi ciê poznaæ, wybra³e¶ ju¿ sobie kwaterê czy jeszcze nie? Ja w³a¶nie siê tam wybieram – Zabrak przez chwilê rozejrza³ siê wokó³ siebie – Uspokój siê A...
autor: DragonsLord
pt maja 06, 2005 7:02 pm
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: [StarWars] Sesja otwarta--> Akademia Jedi na Zadrosis III
Odpowiedzi: 174
Odsłony: 11114

Jamo Xarres Gdy tylko Mistrz powiedzia³, aby udaæ siê do pokoi Jamo wsta³ i podszed³ do ch³opca – Jak ci na imiê ch³opcze? Nie obawiaj siê. Sam zacz±³em swój trening, gdy mia³em 13 lat – Mówi±c to uspakajaj±cym g³osem Zabrak poklepa³ go po ramieniu – Jestem Jamo, poradzisz sobie t...
autor: DragonsLord
pt maja 06, 2005 4:51 pm
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: [StarWars] Sesja otwarta--> Akademia Jedi na Zadrosis III
Odpowiedzi: 174
Odsłony: 11114

Jamo Xarres Jamo siedzia³ pod jedn± ze ¶cian i przygl±da³ siê innym uczniom siedzia³ niedaleko, Beal. Która do tej pory nie odzywa³a siê. Spojrza³ na ni± przelotnie – trzeba przyznaæ, ¿e jest wyj±tkowo atrakcyjna – Pomy¶la³ Zabrak jego wzrok powêdrowa³ nastêpnie na Axi’ro – ...
autor: DragonsLord
czw maja 05, 2005 10:57 pm
Forum: Star Wars
Temat: Stary i nowy typ Jedi...
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 3790

Trochê ¶wiate³ka powiniem wam daæ temat Droga ku Ciemnej Stronie Mocy a oto i Link ==> http://dnd.pl/viewtopic.php?t=1295
autor: DragonsLord
czw maja 05, 2005 8:04 pm
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: [StarWars] Sesja otwarta--> Akademia Jedi na Zadrosis III
Odpowiedzi: 174
Odsłony: 11114

Jamo Xarres Jamo siedzia³ i s³ucha³ dok³adnie ka¿dego s³owa wypowiedzianego przez Mistrza Dollo. "Nie ma emocji - jest spokój Nie ma ignorancji - jest wiedza Nie ma pasji - jest pogoda ducha Nie ma ¶mierci - jest Moc" Tak te s³owa ju¿ s³ysza³em – Zebrak przeniós³ siê my¶lami do czasu, gdy by³...
autor: DragonsLord
czw maja 05, 2005 4:52 pm
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: [StarWars] Sesja otwarta--> Akademia Jedi na Zadrosis III
Odpowiedzi: 174
Odsłony: 11114

Jamo Xarres Jamo uk³oni³ siê odchodz±cemu Mistrzowi, po czym podszed³ do jednego z cz³onków obs³ugo naziemnej – Znajdzie siê miejsce dla mojego statku w tym Hangarze? –Zabrak wskaza³ rêk± na swój statek, po czym doda³ szybko - Oczywi¶cie op³acê wszystkie koszty - gdy statek by³ ju¿ w Ha...
autor: DragonsLord
czw maja 05, 2005 2:54 pm
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: [StarWars] Sesja otwarta--> Akademia Jedi na Zadrosis III
Odpowiedzi: 174
Odsłony: 11114

Jamo Xarres Tu¿ po przeskoku na statku niedaleko planety Zadrosis III – Panie Jamo jeste¶my ju¿ na orbicie naszego celu R4-D5 zlokalizowa³ te¿ jakie¶ lodowisko u podnó¿a jednego z ³añcuchów górskich planeta nie jest ucywilizowana poza tym l±dowiskiem Panie, s± tu te¿ liczne formy ¿ycia –...
autor: DragonsLord
pt kwie 22, 2005 10:58 am
Forum: D&D - archiwum
Temat: Antara [Eberron] Case of Coriolis
Odpowiedzi: 110
Odsłony: 7121

Gdy tak wszyscy rozmawiali nagle poczuli wie¼ mentaln± pierwszym z nich by³ Shaim, który rozpozna³, ¿e to Hanatash. - Wybacz przyjacielu by³em u tego Rufus’a, zrobi³em co¶ strasznego - w tej chwili wszyscy zgromadzeni tak¿e us³yszeli jego my¶li w swoich umys³ach. – By³em u tego redaktora...
autor: DragonsLord
czw mar 31, 2005 6:55 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Antara [Eberron] Case of Coriolis
Odpowiedzi: 110
Odsłony: 7121

Przedstawiciele Sharn Warch po przybyciu na miejsce zaczêli rozpêdzaæ gapiów i zabezpieczaæ miejsce na potrzebê ¶ledztwa. Wylegitymowali wszystkie obecne osoby i spisano ich dane. Hanatash poda³ do wiadomo¶ci stra¿y adres karczmy "Merry Marmaid" (Cliffside, Callestan) jako miejsce tymczasowgo pobytu...
autor: DragonsLord
wt mar 29, 2005 8:20 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Antara [Eberron] Case of Coriolis
Odpowiedzi: 110
Odsłony: 7121

Hanatash jeszcze w nocy po wyj¶ciu redaktora spyta³ sie: - Ma kto¶ szk³o powiekszaj±ce? Wszyscy stwierdzili, ¿e nie maj± ¿adnego pod rêk±. Psion wtedy wyszed³ na zewn±trz i przyjrza³ siê dok³adnie drzwiom. Chwilê pó¼niej obejrza³ jeszcze raz dok³adnie wiadomo¶æ od Juliana. Po szczegó³owcyh oglêdzina...
autor: DragonsLord
czw mar 17, 2005 1:41 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Antara [Eberron] Case of Coriolis
Odpowiedzi: 110
Odsłony: 7121

Oczywi¶cie Panie Ginset, abym móg³ udowodniæ swoj± przydatno¶æ. Proponujê wiec, aby siê udaæ na rozmowê z kim¶ istotnym, który móg³by udzieliæ nam jak¿e potrzebnych informacji. – Po czym popatrzy³em na Kendrell’a i poprawi³em siê na krze¶le – Mam nadzieje, ¿e siê rozumiemy, I pozw...