Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 260 wyników

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 9
autor: Łukasz B.
pn maja 10, 2004 5:15 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Ostatnie hity albo Janosik
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 615

Postacie rzucaj±ce czary mog³y zostaæ skute magicznymi ³añcuchami, które uniemo¿liwiaj± im rzucanie czarów.
autor: Łukasz B.
pt sie 08, 2003 11:24 am
Forum: Rasy i potwory
Temat: Geneza potworów z Bestiariuszy DnD
Odpowiedzi: 96
Odsłony: 8738

Sheedu Lammasu to po asyryjsku Odpêdzaj±cy z³o (repellent of evil). Ich pos±gi stawiano zawsze w parach jako stra¿ników bram i pa³aców. Ich wygl±d to po³±czenie torsu i nóg byka (czasem lwa) <br />z orlimi skrzyd³ami i brodat± ludzk± g³ow±. <br />Niektóre pos±gi mia³y po piêæ nóg, z przodu wygl±da³y...
autor: Łukasz B.
ndz lip 20, 2003 5:06 pm
Forum: Tłumaczenia
Temat: Proxy
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 1137

Mi najbardziej odpowiada Ulubieniec b±d¼ Pomazaniec
autor: Łukasz B.
pn lip 14, 2003 11:10 am
Forum: Odgrywanie i prowadzenie
Temat: Pomysły na "Księgę potworów"
Odpowiedzi: 349
Odsłony: 49625

Podmok³y las znajduje siê na cyplu, skrawku l±du daleko wychodz±cym na po³udniowe morze. Od reszty kontynentu oddziela go niewielka cie¶nina, szeroka na 30 metrów i g³eboka na 3 metry. Las od zawsze stanowi³ terytorium opanowane przez kilka rywalizuj±cych mrowisk gigantycznych mrówek. <br />Po drugi...
autor: Łukasz B.
pn lip 07, 2003 11:13 am
Forum: D&D i d20
Temat: Po¶wiêcenie Graczy
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 964

Kiedy¶ gdy koñczy³em pewn± kampaniê o¶wiadczy³em graczom, ¿e podczas dzisiejszej sesji zgin±. Pogodzili siê z losem i w³±czyli do zabawy. Ka¿dy "wyre¿yserowa³" sobie ¶mieræ. Pierwszy podczas fina³owego starcia wpad³ na G³ównego Z³ego i spad³ z nim w przepa¶æ. Drugi wch³on±³ w siebie wychodz±c± przez...
autor: Łukasz B.
wt lip 01, 2003 9:06 am
Forum: D&D i d20
Temat: Barwne opisy - Nauka
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 1000

1. Du¿o czytaæ i zwracaæ uwagê na jêzyk jakim napisana jest ksi±¿ka. <br />2. Du¿a ilo¶æ niepotrzebnych wyra¿eñ w stylu: ¿e tak powiem, nagle- staram siez tym walczyæ. <br />3. To ju¿ bywa ró¿nie, je¶³i jest to co¶ wa¿nego przepraszam i uzupe³niam opis. Gdy gracze s± ju¿ poza opisanym niedok³adnie m...
autor: Łukasz B.
czw cze 19, 2003 8:09 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Ch³opi i Ekonomika Heroiczna
Odpowiedzi: 214
Odsłony: 6047

B³±d-sytuacja rzadko przypomina t± znan± nam z czasów feudalnych.Choæby dlatego ¿e ch³opi nie s± przypisani do ziemi a tak¿e du¿a czê¶æ umie czytaæ i pisaæ.Szlachta w DnD ma o wiele mniejsze znaczenie ni¿ w ¶redniowieczu. <br />B³±d- nie we wszystkich ¶wiatach DnD. W Dark Sun czy Birtright klasa pa...
autor: Łukasz B.
czw cze 19, 2003 7:57 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Ch³opi i Ekonomika Heroiczna
Odpowiedzi: 214
Odsłony: 6047

Moje refleksje z ca³o¶ci w±tku: <br />1. Nie jest ca³kowicie jasne czy tabelka maj±tku dla NPC odnosi siê do wszystkich klas czy tylko do klas opisanych w rozdziale na koñcu którego ta tabelka siê znajduje. <br /> <br />2. Gear- czyli ekwipunek odnosi siê do ca³o¶ci maj±tku, do wszystkich przedmiotó...
autor: Łukasz B.
śr cze 18, 2003 9:16 am
Forum: Odgrywanie i prowadzenie
Temat: Pomysły na "Księgę potworów"
Odpowiedzi: 349
Odsłony: 49625

Flota statków niewolniczych gubi siê na morzu. Najpierw sztorm, potem uszkodzenie kompasów a w koñcu wielotygodniowy brak wiatru. <br />Zdesperowani marynarze uciekaj± siê do ostateczno¶ci i zaczynaj± ¿ywiæ siê przewo¿onym towarem- niewolnikami. <br />Gdy przemiana za³ogi ju¿ siê dokona niczym na za...
autor: Łukasz B.
śr cze 18, 2003 8:58 am
Forum: D&D i d20
Temat: Czy to mo¿na prze¿yæ? .... Pomocy!
Odpowiedzi: 38
Odsłony: 1605

Oj masz przechlapane. <br />Radzê uciekaæ, albo przed sesj± udobruchaæ komplementami MG. <br />Je¶li wiadome ci jest, ze kto¶ uzywa tam potêznych iluzji mo¿na za³o¿yc, ¿e przynajmniej czê¶æ armii to iluzja (jesli to twój szczê¶liwy dzieñ). Spróbuj wyeliminowaæ maga, mo¿e czê¶c iluzji wtedy runie?
autor: Łukasz B.
pn cze 16, 2003 9:45 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Czar maga: ¯yczenie
Odpowiedzi: 121
Odsłony: 7254

Te 50.000 z³ota mo¿e przyj¶æ w formie ¿elaznego golema, który wart jest 100.000. Zatem gracz powinien siê ucieszyæ z tak udanego ¿yczenia :)
autor: Łukasz B.
śr cze 11, 2003 10:56 am
Forum: Geografia
Temat: Thay a jego s±siedzi
Odpowiedzi: 19
Odsłony: 1708

Thay a jego s±siedzi

Konkretnie mam na my¶li Thesk. Dlaczego Thay nie podbi³ tego regionu? <br />To, ¿e ma problemy z Aglarondem i Rashemenem rozumiem ale Thesk jest s³abym kupieckim pañstwem z niewielk± ilo¶ci± magów. <br /> Czy w którym¶ z podrêczników b±d¼ ksi±¿ek wymienione s± powody tej dziwnej pow¶ci±gliwo¶ci Thayu?
autor: Łukasz B.
pn cze 09, 2003 9:16 am
Forum: Podręczniki i suplementy
Temat: Reedycja Core Books (rozmowy o 3.5E)
Odpowiedzi: 417
Odsłony: 19996

Zabieg z rozmiarami broni wydaje mi siê czysto komercyjnym. <br />Przecie¿ wojownik z Colossal swordem jest taki cool :) <br />Byæ mo¿e wizardzi chc± tym skusiæ fanów anime.
autor: Łukasz B.
śr cze 04, 2003 6:23 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Twój największy fuks na sesji.
Odpowiedzi: 121
Odsłony: 7658

Tworzenie postaci do Fallout rpg <br />Gracz- wychowa³em siê w w opuszczonym mie¶cie i znalaz³em tam fabrykê kapsli <br />MG z lekcewa¿eniem- masz 1% szans <br />Gracz rzuca- 01, 01 haha...
autor: Łukasz B.
śr cze 04, 2003 9:18 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Twój największy fuks na sesji.
Odpowiedzi: 121
Odsłony: 7658

10 poziomowy wojownik BG biegnie do komnat baronowej aby j± ostrzec. Drogê zastawia mu stra¿nik, który traktuje go jak intruza. <br />Gracz- Phi, jeden stra¿nik? Ignorujê go i przebiegam obok. <br />Ko¶ci jednak wybra³y inaczej, 1 poziomowy stra¿nik wyrzuci³ 20, 20 i 20 co wed³ug naszych zasad oznac...
autor: Łukasz B.
pn maja 26, 2003 6:09 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Jak często grasz w RPG?
Odpowiedzi: 105
Odsłony: 5537

Obecnie raz w tygodniu prowadzê Gurpsa, gram w D&D i system autorski, no i czasem trafi siê sesja w L5K. <br />Gramy wieczorem, od 20 do 24-1 kiedy wszyscy wykonaj± swoje dzienne obowi±zki.
autor: Łukasz B.
sob maja 24, 2003 8:26 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Wojna w fantasy: taktyka, magia, broñ, stosunek spo³eczeñstw
Odpowiedzi: 371
Odsłony: 22588

My¶lê, ¿e w ¶wiatach fantasy magi±jest podobnie jak u nas z technologi±. Bogate panstwo staæ na op³acanie kilku uniwersytetów magii, sponsorowanie badañ, nadania ziemi dla magów itd. <br />Biedne pañstwo albo znajdzie jaki¶ pomys³ na przyciagniêcie do siebie magów albo ju¿ po nim.
autor: Łukasz B.
pn maja 19, 2003 11:44 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: DOBRO
Odpowiedzi: 228
Odsłony: 14801

Mateo nie stosuj proszê zasad wspó³czesnego prawa do ¶wata fantasy. <br /> Nasze prawo wygl±da³o by zupe³nie inaczej je¿eli musia³o by wzi±¶æ pod uwagê istnienie demonów, celestiali i innych istot :)
autor: Łukasz B.
sob maja 10, 2003 7:50 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: DOBRO
Odpowiedzi: 228
Odsłony: 14801

W DnD klasyfikacja DobroZ³o jest du¿o prostsza ni¿ w naszej realno¶ci, poniewa¿ taki paladyn czy kap³an wie na 100%, ¿e bóg istnieje i kaze mu walczyæ ze z³em. A co do demona przychodz±cego porozmawiaæ o filozofii, to pomy¶lcie jak zachowa³by siê ¶redniowieczny klecha gdyby przyszed³ do niego diabe³...
autor: Łukasz B.
czw maja 08, 2003 8:54 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: ::KFiAtKi RpG::
Odpowiedzi: 1587
Odsłony: 209268

Ostatnio nasza dru¿yna postanowi³a zrobiæ sobie tatua¿e- druid zrobi³ sobie dzewa na ramionach, z³odziej wê¿e itd. <br />Najzabawniejszy jest jednak ogr, który z plebejusza zosta³ barbarzyñc± i od tego czasu bardzo dba o swój barbarzyñski image:) <br />Kupuje na straganach naszyjniki z ko¶ci, skórza...
autor: Łukasz B.
wt maja 06, 2003 9:58 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: "Munchkiny"
Odpowiedzi: 129
Odsłony: 7520

Z moich obserwacji wynika, ¿e Munchkini czêsto nie potrafi± choæby w najmniejszym stopniu wczuæ siê w postaæ, dlatego ich zachowania czesto s± nielogiczne i frustruj±ce dla MG i mniej "radykalnych" graczy. Np Munchkini czêsto cierpi± na paranojê, zawsze spi± w zbroji, nigdy nie rozstaj± siê z broni±...
autor: Łukasz B.
wt maja 06, 2003 9:31 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Ekwipunek
Odpowiedzi: 41
Odsłony: 2710

Ja proponujê kostki, colê i chipsy. :mrgreen: <br />Przyda siê te¿ naostrzony o³ówek z gumk±.
autor: Łukasz B.
wt maja 06, 2003 10:04 am
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: "Munchkiny"
Odpowiedzi: 129
Odsłony: 7520

Nie widzê wiêkszej ró¿nicy miêdzy powergamerem a munchkinem. <br />Mo¿e tylko tyle, ¿e munchkin to ostani stopieñ natê¿enia jaki osi±gn±æ mo¿e powergamer. W parze idzie te¿ natê¿enie "upierdliwo¶æi" i k³ótliwo¶ci. Wcale nie uwa¿am munchkinizmu za co¶ gorszego. Jest to po prostu styl gry. Nawet lubiê...
autor: Łukasz B.
śr kwie 30, 2003 7:11 am
Forum: Kupię/Sprzedam/Zamienię
Temat: [Kupiê] GURPS lub Rifts
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 285

[Kupiê] GURPS lub Rifts

Kupiê podrêczniki podstawowe do GURPS 3ed lub Rifts. <br />Po rozs±dnej cenie oczywi¶cie.
autor: Łukasz B.
śr kwie 30, 2003 7:01 am
Forum: Tłumaczenia
Temat: Divine Disciple
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 2053

S³uga bo¿y, Oddany/po¶wiêcony bogu.
autor: Łukasz B.
pn kwie 28, 2003 12:24 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Charakterystyka światów autorskich
Odpowiedzi: 35
Odsłony: 10411

Tworzê obecnie swiat nazwany roboczo"Nowa ziemia" <br />Zacz±tkiem jego istnienia by³y moje pytania do graczy, co chcieliby w tym ¶wiecie zobaczyæ, kim chcieliby graæ itd. <br />Z chaosu ró¿norakich odpowiedzi wy³oni³y siê trzy g³ówne w±tki: <br />renesans (muszkieterowie, rapiery) ,¶wiat fantasy z ...
autor: Łukasz B.
pn kwie 28, 2003 8:42 am
Forum: Inne światy
Temat: Czy grasz w inne systemy niż D&D/d20?
Odpowiedzi: 110
Odsłony: 8525

Oprócz DnD grywam te¿ regularnie w pewien autorski system fantasy. W inne d20 grywaæ nie zamierzam. <br />Obecnie rzuci³em prowadzenie DnD na rzecz GURPS, którym jestem absolutnie oczarowany. Znalaz³em w nim wszystko czego brakowa³o mi w D20.
autor: Łukasz B.
śr kwie 23, 2003 11:28 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Ataki okazjonalne (AoO)
Odpowiedzi: 83
Odsłony: 3962

Je¿eli 1 porusza siê nie wiêcej ni¿ 1,5m na rundê to nie prowokuje AOo wobec siebie. Je¿eli chcia³by siê poruszyæ dalej np aby zaatakowaæ 2 od pleców gdzie nie mia³by premii za tarczê to ¿eby nie sprowokowaæ AOo musia³by u¿yæ Tumble czyli po polsku chyba przetaczania.
autor: Łukasz B.
wt kwie 15, 2003 8:56 am
Forum: D&D i d20
Temat: Jak robić przeciwników?
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 670

Tworz±c wa¿niejszego przeciwnika rozpisujê go tak jakbym mia³ nim graæ- u¿ywam wszelkich sztuczek aby u³atwiæ mu przetrwanie. <br />Rozpisujê tylko najwa¿niejsze featy nie przejmuj±c siê je¶li ma ich za du¿o ni¿ powinien , skillów nie rozpisujê w ogóle uznaj±c, ¿e najwa¿niejsze dla profesji skille m...
autor: Łukasz B.
śr kwie 09, 2003 12:23 pm
Forum: Odgrywanie i prowadzenie
Temat: Pomysły na "Księgę potworów"
Odpowiedzi: 349
Odsłony: 49625

M³ody, kapry¶ny ksi±¿e przybywa z orszakiem na ³owy. W pobliskiej wiosce dowiaduje siê o istnieniu polany na której ro¶nie kilka starych drzew pilnowanych przez piêkne driady. Ksi±¿e postanawia odnale¼æ to miejsce i "poznaæ" te piêkne istoty. <br />Kiedy driady go odtr±c± mo¿e staæ sie nieobliczalny...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 9