Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 2010 wyników

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 67
autor: Molobo
wt gru 06, 2005 2:53 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Parada (nie)równo¶ci-o gejach lesbijkach i homoseksualnych
Odpowiedzi: 712
Odsłony: 39232

Mamy wiêc wszelkie przes³anki twierdziæ, i¿ to imigranci przejm± kulturê Europy w wiêkszym stopniu ni¿ Europa przejmie ich warto¶ci. Doprawdy ? http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,5...00,3050764.html Pierwsza bia³a terrorystka-samobójczyni Senne miasteczko Monceau-sur-Sambre na po³udniu Belgii...
autor: Molobo
śr lis 30, 2005 5:57 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Parada (nie)równo¶ci-o gejach lesbijkach i homoseksualnych
Odpowiedzi: 712
Odsłony: 39232

W ¿adnym z krajów, które maj± dzi¶ problem z takimi wojuj±cymi radyka³ami islamskimi (Wlk. Brytania, Francja, Holandia) w ci±gu ostatnich lat nie dosz³o to pog³êbienia w istotny sposób procesu przyznawania praw i wolno¶ci. On jest na sta³ym poziomie od 20-30 lat a mo¿e nawet d³u¿ej. Tymczasem ekstr...
autor: Molobo
śr lis 30, 2005 11:38 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Parada (nie)równo¶ci-o gejach lesbijkach i homoseksualnych
Odpowiedzi: 712
Odsłony: 39232

Molobo, proszê, traktuj swoich rozmówców powa¿nie. Jak na razie dalej uczestniczysz w dyskusji ;) Eurabia stanie siê tylko wtedy faktem, gdy zwolennicy praw cz³owieka i tolerancji religijnej skapituluj± przed fundamentalistami muzu³mañskimi i zaczn± zmieniaæ ustrój i prawa tak, by sta³y siê one bli...
autor: Molobo
wt lis 29, 2005 4:11 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Parada (nie)równo¶ci-o gejach lesbijkach i homoseksualnych
Odpowiedzi: 712
Odsłony: 39232

Demagogi± jest twierdzenie i¿ to liberalne spo³eczeñstwa maj± wysoki przyrost naturalny-maj± go jedynie dlatego i¿ przyjmuj± nieliberalne populacje muzu³manów. a jednocze¶nie s± konserwatywistami, to powinni dawac siê liberalnym w³adzom mocno we znaki Bo oczywi¶cie populacje muzu³manów nie daj± siê ...
autor: Molobo
wt lis 29, 2005 3:49 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Parada (nie)równo¶ci-o gejach lesbijkach i homoseksualnych
Odpowiedzi: 712
Odsłony: 39232

Spo³eczeñstwa Skandynawii, charakteryzuj±ce siê niespotykanie wielk± w Europie tolerancj± homoseksualizmu oraz zwi±zków pozama³¿eñskich, odznaczaj± siê rosn±cym przyrostem naturalnym. Potwierdzaj± to badania Eurostatu zarówno z roku 2002 jak i z 2004 roku. I Szwecja i Dania i Norwegia i Finlandia j...
autor: Molobo
pn lis 21, 2005 8:55 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Parada (nie)równo¶ci-o gejach lesbijkach i homoseksualnych
Odpowiedzi: 712
Odsłony: 39232

Mylisz siê Molobo i to bardzo. W Grecji homoseksualizm by³ zjawiskiem kulturowym i niemal tak powszechnym jak dzisiaj heteroseksualizm, a w Rzymie czerpano ca³ymi gar¶ciami z do¶wiadczeñ greckich, a przyk³ady homoseksualistów by³y bardzo czêste. Istnia³o na to powszechne przyzwolenie. :roll: Zaraz ...
autor: Molobo
pn lis 21, 2005 7:58 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Parada (nie)równo¶ci-o gejach lesbijkach i homoseksualnych
Odpowiedzi: 712
Odsłony: 39232

Pedofilia jest karalna. Niemo¿liwe jest wydanie zgody na demonstracjê, która popiera³aby ³amanie prawa. Nie pisa³em o demonstracji na rzecz pedofili lecz na rzecz zmian prawnych, maj±cych na celu jej zalegalizowanie.Taka demonstracja nie ³ama³aby prawa. . S³ownie rzecz jasna, gdy¿ publiczne demonst...
autor: Molobo
pn lis 21, 2005 6:17 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Parada (nie)równo¶ci-o gejach lesbijkach i homoseksualnych
Odpowiedzi: 712
Odsłony: 39232

Kto szanuje demokracjê, kto szanuje obywateli i ich prawa, ten wie i¿ tylko manifestowanie nielegalnych pogl±dów oraz wyra¿anie nielegalnych opinii (np.: rasistowskich lub gloryfikuj±cych stalinizm) mo¿e zostaæ zabronione. Id±c tokiem twojego rozumowania mo¿na demonstrowaæ poparcie dla zmian prawny...
autor: Molobo
pn lis 21, 2005 5:56 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Parada (nie)równo¶ci-o gejach lesbijkach i homoseksualnych
Odpowiedzi: 712
Odsłony: 39232

Pod pozorem bezpieczeñstwa w³adza zabroni³a obywatelom realizacji jednego naj¶wiêtszych praw demokracji, czyli prawa do manifestacji. To prawo oraz prawo do swobodnego wyra¿ania swoich opinii s± fundamentem swobód obywatelskich. Oh proszê bardzo. Czekamy na demonstracjê zwolenników tezy i¿ Holokaus...
autor: Molobo
pn lis 21, 2005 4:39 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Parada (nie)równo¶ci-o gejach lesbijkach i homoseksualnych
Odpowiedzi: 712
Odsłony: 39232

Skoro s± marsze piwoszów, amatorów wina, to czemu nie mia³yby siê pojawiæ marsze zwolenników tego trunku? Ale ja piszê o zwolennikach czêstego picia wódki a nie amatorów.Tym samym zaczynasz przekszta³caæ porównanie zbyt daleko. Chodzi po prostu o to i¿ nie widzê powodów by protestowaæ przed zakazam...
autor: Molobo
pn lis 21, 2005 4:03 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Parada (nie)równo¶ci-o gejach lesbijkach i homoseksualnych
Odpowiedzi: 712
Odsłony: 39232

Alkoholizm jest chorob±. Przemarsz ludzi propaguj±cych chorobê jest z oczywistych wzglêdów niepo¿±dany. Nie pisa³em o marszu na rzecz alkoholizmu, lecz na rzecz czêstego picia wódki.Chyba ¿e twój argument brzmi tak i¿ uwa¿asz i¿ homoseskualizm doprowadzi prêdzej czy pó¿niej do choroby lub uszczerbk...
autor: Molobo
pn lis 21, 2005 3:58 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Parada (nie)równo¶ci-o gejach lesbijkach i homoseksualnych
Odpowiedzi: 712
Odsłony: 39232

Ale samemu homoseksualizmowi? Taki gej, czy lesbijka, jak dla mnie, powinni mieæ podobne prawa jak chory na grypê. Podobne - bo z pewnymi wyj±tkami. Rzecz w tym ¿e homoseksuali¶ci o wiele czê¶ciej podejmuj± kontakty seksualne, s± bardziej nara¿eni na choroby i zdecydowani podj±æ ryzykowne zachowani...
autor: Molobo
pn lis 21, 2005 3:34 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Parada (nie)równo¶ci-o gejach lesbijkach i homoseksualnych
Odpowiedzi: 712
Odsłony: 39232

Sêk w tym, ¿e je¶li homoseksualizm sam w sobie nie jest przestêpstwem, to pañstwo demokratyczne nie ma podstaw by tej postawie przeciwdzia³aæ. To pañstwo wybiera co jest a co nie jest przestêpstwem. Picie wódki nad umiar przestêpstwem te¿ nie jest, ale nie oznacza to przyzwolenia na marsze popieraj...
autor: Molobo
pn lis 21, 2005 2:20 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Parada (nie)równo¶ci-o gejach lesbijkach i homoseksualnych
Odpowiedzi: 712
Odsłony: 39232

Powo³ywanie siê na naturalne wystêpowanie pewnych zjawisk jest b³êdne. W naturze wystêpuje kanibalizm, gwa³t, dzieciobójstwo i inne zjawiska. To ¿e istniej± one w¶ród zwierz±t nie powinno byæ wyznacznikiem tego czy spo³eczeñstwo i pañstwo akceptuj± takie zachowania.Wa¿niejsze jest to jaki kszta³t ma...
autor: Molobo
pt wrz 23, 2005 12:17 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: [04/09/2005] Dawno, dawno temu... - krytykowałem (5)
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 2236

Pierwszy system z jakim siê spotka³em-a by³em wtedy jeszcze dzieckiem-byl AD&D.Prowadzili ludzie po studiach :wink: W ¦ródziemiu taki Gandalf by³ mimo wszystko czarodziejem z krwi i ko¶ci. Nie rzuca³ zaklêæ niszcz±cych armie itp. Wydawa³ siê taki mniej bajkowy, mniej cukierkowy ni¿ typowy magik z D&...
autor: Molobo
pn sie 22, 2005 6:49 pm
Forum: Felietony
Temat: [15/08/2005] Dawno, dawno temu... - kupiłem Warhammera (2)
Odpowiedzi: 31
Odsłony: 2467

Dyskutujesz jak Molobo. Gratulujê poziomu, nie ka¿dy zdoby³by siê na dokonywanie ataków personalnych pod nieobecno¶æ atakowanego :wink: ¯yczê dalszej zabawy. Hekatonpsychos napisa³: Dyskutujesz jak Molobo. Kiedy kto¶ usi³uje pokazaæ konkretn± sytuacje (ShadEnc - dzieciaków niezwa¿aj±cych na zasady ...
autor: Molobo
śr lip 20, 2005 1:57 am
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Star Warsowy melting pot
Odpowiedzi: 18
Odsłony: 2443

Statek-Wielka-Osa pojawi³ siê w Tales of The Jedi Companion, Skipray w podrêcznikach dotycz±cych trylogii Thrawna. Hmm jestem pewien ¿e widzia³em w jednym podrêczniku do d6...ale có¿ to chyba niewa¿ne. Co do istot zwi±zanych tak czy inaczej z klimatem Mitów Cthulhu to mamy przecie¿ rasê troszkê sko...
autor: Molobo
pn lip 18, 2005 8:03 pm
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Star Warsowy melting pot
Odpowiedzi: 18
Odsłony: 2443

Trudno mi sobie wyobraziæ np. Luke`a klepi±cego jakie¶ insekty z kosmosu

Mnie te¿...

Ale ju¿ w SW d6 by³y organiczne statki-insekty o ile dobrze pamiêtam(dodatek gdzie rozpisany jest Skipray Blastboat, s± gdzie¶ obok niego) :wink:
autor: Molobo
śr lip 06, 2005 1:09 am
Forum:
Temat: Spamerownica - czyli notki usunięte
Odpowiedzi: 1688
Odsłony: 2115

Ty uwa¿asz za nieszczê¶cie uwa¿asz mia¿d¿±c± wiêkszo¶æ sfery emocjonalnej czlowieka i najchêtniej widzialby¶ j± usuniêt±. To jest ta "czê¶æ ¶wiata", któr± chcialby¶ wyeliminowaæ Widzê ¿e nie tylko nie umiesz pisaæ ale i czytaæ.Chyba ¿e znowu mamy do czynienia z fikcyjnymi zdaniami pojawiaj±cymi siê...
autor: Molobo
pt lip 01, 2005 2:41 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Parada (nie)równo¶ci-o gejach lesbijkach i homoseksualnych
Odpowiedzi: 712
Odsłony: 39232

Uzale¿nienie od technologii nazywasz wolno¶ci±? Jeste¶my uzale¿nieni jedynie od biologii.To technologia daje wolno¶æ. Dobra, ujmê to inaczej: rozmawiam teraz z Tob±, a nie z "wieloma innymi lud¼mi". Ale nie o mnie tylko o ¶wiecie :) Dla przyk³adu: wedle czysto intelektualnego my¶lenia kompletnie ni...
autor: Molobo
pt lip 01, 2005 2:37 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Parada (nie)równo¶ci-o gejach lesbijkach i homoseksualnych
Odpowiedzi: 712
Odsłony: 39232

Odk±d pojawi³o siê moje pytanie, nie udzieli³es takowej. Przykro mi. Dam ci Hekto jeden dzieñ na przeczytanie w±tku.Potem jej udzielê cytuj±c to co poda³em za najwa¿niejsze cechy demokracji.Nawet dla ciebie chyba dzieñ wystarczy by w±tek przeczytaæ. - i doda³e¶, ¿e nie mia³by¶ nic przeciwko faszyst...
autor: Molobo
pt lip 01, 2005 11:46 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Parada (nie)równo¶ci-o gejach lesbijkach i homoseksualnych
Odpowiedzi: 712
Odsłony: 39232

[quote=Hekatopsychos]Po prostu wie, co dobre.[/quote]
Hehe, i znów jestem zmuszony napisaæ: no comment :lol:.[/quote]
Widzê, ¿e twoim znakiem rozpoznawczym jest to ¿e nie masz niczego nam do powiedzenia.
autor: Molobo
pt lip 01, 2005 11:42 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Parada (nie)równo¶ci-o gejach lesbijkach i homoseksualnych
Odpowiedzi: 712
Odsłony: 39232

Niezale¿nie jednak od tego, co odpowiesz, nadal nie znam Twojej opinii, na zadane przeze mnie przed kilkoma dniami (i powtórzone dzisiaj) pytanie. Poznam j± kiedy¶? Je¶li przeczytasz uwa¿nie w±tek to owszem. Ponadto, nale¿aloby dokonaæ weryfikacji tezy o szkodliwo¶ci spolecznej ideologii faszystows...
autor: Molobo
czw cze 30, 2005 8:24 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Parada (nie)równo¶ci-o gejach lesbijkach i homoseksualnych
Odpowiedzi: 712
Odsłony: 39232

Ja podalem wlasno¶ci pañstwa demokratycznego, które uznajê za najwa¿niejsze. Poznam Twoje?

Przeczytaj ponownie ten temat.Pisa³em ju¿ w nim jakie cechy demokracji s± dla mnie najwa¿niejsze.
autor: Molobo
czw cze 30, 2005 4:42 pm
Forum: Felietony
Temat: [28.06.2005] Wyznania Malkontenta - Część 0
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 1696

Tutaj tylko ¶miecisz - na co zwróci³ Ci uwagê danant Eee..to chyba by³a uwaga do ciebie. No i po co ta ironia? Naprawdê nie zrozumia³e¶ o czym pisa³em? Jak ju¿ mówi³em-pisz precyzyjniej.I przeczytaj co¶ o ewolucji. PS:Mylisz siê. Dobrze my¶la³em.A co do liska-wystarczy wiedza ze szko³y podstawowej....
autor: Molobo
czw cze 30, 2005 11:23 am
Forum: Felietony
Temat: [28.06.2005] Wyznania Malkontenta - Część 0
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 1696

Muzyka Twoim zdaniem ewoluuje? To znaczy przeksztalca siê w coraz doskonalsze formy?
Ewolucja oznacza coraz doskonalsze formy ? :wink: Kto¶ tu musi siê poduczyæ...I bynamniej nie jestem to ja :wink:
autor: Molobo
czw cze 30, 2005 11:14 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Parada (nie)równo¶ci-o gejach lesbijkach i homoseksualnych
Odpowiedzi: 712
Odsłony: 39232

W twoim tek¶cie nic nie by³o o dobrze gatunku.Radzê pisaæ staranniej.

Szczyt hipokryzji.

Z twojej strony ? Owszem.

PS:Pisz notki po po¶cie.
PPS:Ci±gle czekam na rewelacje Sul'a o wytworzonym przez naukowców AIDS :lol:
autor: Molobo
śr cze 29, 2005 11:57 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Parada (nie)równo¶ci-o gejach lesbijkach i homoseksualnych
Odpowiedzi: 712
Odsłony: 39232

Podobnie jak wizja adopcji dzieci przez zwi±zki homoseksualne Albo jedzenie margaryny zamiast mas³a.Widzê ¿e umiejêtno¶æ odró¿nienia poruszanych tematów jest ci obca. Po prostu wie, co dobre. To siê nazywa instynkt - samozachowawczy Ah...instynkt=dobro.Super, w³a¶nie zaakceptowa³e¶ gwa³t, morderstw...
autor: Molobo
śr cze 29, 2005 11:37 pm
Forum: Inspiracje
Temat: Vader i inne przemiany
Odpowiedzi: 26
Odsłony: 8042

Hekto-radzê podszkoliæ talent, strasznie patetyczny i pretensjonalny tekst. Czyta siê z bólem. Np: <span style='color:red'>A Dzieciom </span>by³o wci±¿ Ma³o, pragnê³y wci±¿ nowych Bytów Bytem wiêc sta³y siê Drzewa Drzewa wyda³y Trawy Trawy wypu¶ci³y Kwiaty <span style='color:red'>A Bogom</span>koñcz...
autor: Molobo
śr cze 29, 2005 11:28 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Parada (nie)równo¶ci-o gejach lesbijkach i homoseksualnych
Odpowiedzi: 712
Odsłony: 39232

Tak samo dobrze mo¿na wyeliminowaæ jedzenie przy pomocy do¿ylnego podawania pokarmu i odpowiednich zmian w genomie eliminuj±cych ³aknienie. Przyniesie to naprawdê wiele korzy¶ci spo³eczeñstwu - zniknie problem nadwagi, anoreksji, wielu ró¿nych chorób spowodowanych nieprawid³owym od¿ywianiem itp.. J...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 67