Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 202 wyniki

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 7
autor: Azuth
pt paź 03, 2003 3:43 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: ::KFiAtKi RpG::
Odpowiedzi: 1587
Odsłony: 205605

Walka z ³upie¿cami umys³u: <br />MG:Nie mo¿esz siê poruszaæ.?upie¿cy otaczaj± ciê.Ka¿dy z nich przyk³ada swoja macki do twojej g³owy.Jest ich ok.10(macek).Nagle odzyskujesz przytomno¶c. <br />G:Obcinam macki! <br />*** <br />Rozmowa gracza z pojmanym Illithidem: <br />G:Rozbierz siê. <br />?U:Nie s±...
autor: Azuth
śr wrz 24, 2003 10:04 am
Forum: D&D i d20
Temat: Awans postaci a fabu³a
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 1384

W wiêkszych miastach s± czasem areny na których odbywaj± siê walki lub mo¿na poæwiczyæ ( Fairgrounds).Tam w³a¶nie postacie miêdzy sesjami æwicz± z nauczycielem.Walcz± ucz± siê nowych ciosów, czarów ,itp. <br />W innych przypadkach postacie awansuj± æwicz±c na spotkanych przeciwnikach. <br />Przy pow...
autor: Azuth
wt wrz 23, 2003 11:47 am
Forum: D&D i d20
Temat: Sposób opisywania dzia³añ postaci
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 630

<!--QuoteBegin-Silimarilion+--> <!--QuoteEBegin-->Bardzo prosto robie to za pomoca gestykulacji a jego ataki staram nasladowac swymi dlonmi (np.w z jego glownego oka leci jakis promien to wpierw rekami ksztaltuje to co sie dzieje w jego oku a nastepnie poruszam mymi rekoma jakby ten pocisk  wyd...
autor: Azuth
ndz wrz 21, 2003 11:24 am
Forum: D&D i d20
Temat: Ciag³e zmienianie postaci
Odpowiedzi: 74
Odsłony: 2209

Re: moj gracz jest ¿onglerem.

<!--QuoteBegin-Kiven Wilvarte+--> <!--QuoteEBegin--> marnuje to nie tylko mój czas, bo uk³adam w±tki, dorabiam przesz³o¶æ, <br /> <br />Niech gracz sam napiszê swoj± historiê (najlepiej na kilka stron :evil: ) <br />Jesli popracuje trochê nad swoj± postaci±, bêdzie do niej bardziej przywi±zany.Poroz...
autor: Azuth
ndz wrz 14, 2003 4:36 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Mag Wywoływań - najlepsza droga ku chwale!
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 1627

<!--QuoteBegin-Matis99+--> <!--QuoteEBegin-->re Azuth: Zgodnie z zasadami mo¿na mieæ i sto klas presti¿owych. <br />MG jednak ma prawo tego zabroniæ, a u mnie zdarza siê to czêsto. <br />Mówi±c 15 poziom mia³em na my¶li 5 maga i 10 Mistrza ?ywio³u-bez epickich leveli presti¿ówek. <br />Gdzie mogê zn...
autor: Azuth
pt wrz 12, 2003 7:18 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Mag Wywoływań - najlepsza droga ku chwale!
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 1627

Jako atuty: specjalizacja i wiêksza spec. w wywo³aniach, mistyczna obrona(chyba tak jest w polskiej wersji) w wywo³aniu, zamiana energii i na wy¿szych poziomach Dodatkowa komórka. <br />Radzê wzia¶æ klasê presti¿ow± Mistrza ?ywio³u.Na 15 poziomie bedziesz mia³ +7 do ST i do Poziomu czaruj±cego czaró...
autor: Azuth
pt wrz 12, 2003 7:05 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Image i moda w¶ród barbarzy
Odpowiedzi: 55
Odsłony: 7066

Proponuje czaszkê jakiego¶ zwierzêcia na³o¿on± na g³owê lub he³m wikingów,skóry na plecach przewi±zane z przodu rzemieniami, by by³o widaæ go³y pociêty bliznami tors.Jako broñ maczugê (du¿±) z kolcami.Niezbedny jest tak¿e naszyjnik z k³ów wilka.
autor: Azuth
czw wrz 11, 2003 7:21 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Mistrz ¯ywio³u - rozmowy ogólne
Odpowiedzi: 73
Odsłony: 4786

<!--QuoteBegin-Geo+--> <!--QuoteEBegin--> Niestety zywiolak powietrza ma jeden duzy minus, jest neipodatny na zywiol powietrza a powiedzcie mi jakie czary albo pulapki atakuja ¿ywio³em powietrza <br />Powietrze=b³yskawice, a czarów na nich bazowanych jest ca³kem du¿o(np. ?añcuch b³yskawic)i mniej ni...
autor: Azuth
wt wrz 09, 2003 4:27 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Sny
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 2400

Sny( je¶li ju¿ siê na nie zdecyduje) powinny byæ prorocze, taki sen nast±piæ mo¿e po rzuceniu jakiego¶ czaru wieszczeñ (trans).W przypadku gdy gracz nie pamiêta swojej przesz³o¶ci (ala Torment)sny mog± mu stopniowo objawiaæ przesz³o¶æ. <br />Jednak ze snami wi±¿± siê pewne komplikacje, np.trzeba wyp...
autor: Azuth
pn wrz 08, 2003 6:33 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Miasto Illithidów
Odpowiedzi: 33
Odsłony: 2007

Miasta Illithidów maj± czasami kszta³ ko³a z wielkim mózgiem w ¶rodku.Du¿± czê¶æ miasta zajmuj± cele i pomieszczenia dla wiê¿niów i s³u¿by kontrolowanej przez ?upie¿ców Umys³u.W takim mie¶cie mo¿e znale¿æ siê te¿ arena, w której walcz± wspomniani niewolnicy, i jaka¶ ¶wi±tynia.Mózg znajduj±cy siê w c...
autor: Azuth
czw wrz 04, 2003 6:29 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Mapy! [sk±d braæ? jak stosowaæ? wszystko]
Odpowiedzi: 90
Odsłony: 10184

Moi gracze te¿ nie lubi± rysowaæ map, dlatego czasami daje im "gotowce", które zakupi± lub znajd± w ciele martwego poszukiwacza przygód, któremu siê nie poszczê¶ci³o :evil: .W innych przypadkach(labirynty [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img] , podziemia) gracze sami rysuj± sobie mapy, lu...
autor: Azuth
ndz sie 10, 2003 7:17 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: ::KFiAtKi RpG::
Odpowiedzi: 1587
Odsłony: 205605

Lekcja polskiego: <br />-(belfer) Henryk Sienkiewicz by³ epikiem... <br /> <br />Krótkie, ¶mieszne, acz prawdziwe. <br />Potem siê wszyscy dziwili dlaczego siê ¶mia³em.
autor: Azuth
pt lip 11, 2003 3:50 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Po¶wiêcenie Graczy
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 915

Najlepiej jakby gracz wcale nie zgnin±³, tylko zosta³ ciê¿ko ranny.Chodzi mi o takiego Gandalfa, który spada wraz z Balrogiem.Potem niech gracz zostanie uleczony przez driady i powróci do dru¿yny.Efekt zostanie osi±gniêty gdy inni graczê bêd± my¶leli, ¿e umar³. <br /> A je¶li gracz chce umrzeæ to na...
autor: Azuth
śr cze 25, 2003 2:59 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Najlepsza pora na sesjê
Odpowiedzi: 63
Odsłony: 1980

Ja gram przewa¿nie rano 11-12 do 15-16 zazwyczaj w soboty.Rano cz³owiek jest wyspany, najedzony, gotowy do walki z hordami przeciwników.Nastrój tworzymy zasuwaj±c czê¶ciowo ¿aluznie- wtedy promienie ¶wiat³a padaj± tylko na stó³ o¶wietlaj±c go i karty, a graczy otacza "mistyczna mgie³ka".
autor: Azuth
śr cze 25, 2003 2:50 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Drow i wszystko z nim zwi±zane
Odpowiedzi: 463
Odsłony: 38997

Dobre drowy...raczej nie. <br /> U mnie mo¿na graæ drowem, ale nie dobrym( PD, ND,CD).Je¶li ten drow mia³by byæ w miare dobry doradza³by charakter Chaotyczny Neutralny-to najlepszy charakter dla "dobrego" drowa. <br /> Drowy maj± naturalne sk³onno¶ci do czynienie z³a, zadawania cierpienia i inny nie...
autor: Azuth
śr cze 25, 2003 2:40 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Zasady, a dobra zabawa
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 702

Moi NPC nigdy ( chyba ¿e bossowie) nie stosuj± ró¿nych spowalniaj±cych walkê czynno¶ci, np. zwarcie, bycze szar¿e, rozbrajanie, roztrzaskanie.Gracze te¿ rzadko to stosuj±. <br /> Odradzam te¿ walki przeciwko du¿ym grup± s³abych przeciwników, a jêsli ju¿ na takie siê zdecydujesz upraszczaj jak tylko ...
autor: Azuth
śr cze 25, 2003 2:35 pm
Forum: Odgrywanie i prowadzenie
Temat: Gracze uprzywilejowani .... poplecznicy MG
Odpowiedzi: 42
Odsłony: 2149

Ja (jak wszyscy) staram siê nie faworyzowaæ poszczegó³nych graczy.Ale nie zawsze jest to mo¿liwe, np. na koñcu d³ugiej przygody trzej gracze znajduj± artefakt- miecz.Wiadomo, ¿e nie bêdzie go u¿ywa³ mag, a nie dam mu 100 zwoi lub po artefakcie dla ka¿dego :mrgreen: . <br /> Poza tymi ( i tak bardzo ...
autor: Azuth
pn cze 16, 2003 12:22 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Gracze na sesji - zachowanie, problemy, nagradzanie...
Odpowiedzi: 407
Odsłony: 10361

Daje gracz± dodatkowe exp za odgrywanie postaci.Jednak dla mnie wa¿niejsze jest umiejêtne porwadzenie rozmowy, dobre pomys³y ni¿li odgrywanie zgodnie z charakterem.Jak kto¶ nie umie odgrywaæ swojego charakteru po prostu proponuje mu zmianê. <br />Natomiast jestem stanowczo przeciw dawaniu karnego ex...
autor: Azuth
pt cze 13, 2003 2:08 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: ::KFiAtKi RpG::
Odpowiedzi: 1587
Odsłony: 205605

Ostatnia sesje( okropnie liniowa). Idziemy poln± ¶cie¿k± ko³o wsi: <br />G(Ja :mrgreen: ):Szukam (rzucam na przeszukiwanie). <br />MG( Horrigan ):Czego szukasz? <br />G:Mistrza Gry.Mam wra¿enie, ¿e on kieruje moim ¿yciem.Muszê go odnale¿æ. <br />MG:Widzisz ma³ego, bia³ego królika z wygolon± na pleca...
autor: Azuth
pt cze 13, 2003 1:56 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Zaufanie do graczy
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 764

Te¿ uwa¿am, ¿e zaufanie to podstawa.Liczy siê przecie¿ dobra zabawa.Równie¿ nie pozwalam gracz± rzucaæ kiedy nie patrzê, ale jak czasem(bardzo rzadko) kto¶ przekrêci kostkê przymykam na to oko. <br /> Ostatnio pozwalam nawet rzucaæ gracz± na statystyki w domu, a niektórym(bardziej do¶wiadczonym) sam...
autor: Azuth
pt cze 13, 2003 1:48 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Karta Postaci
Odpowiedzi: 32
Odsłony: 1324

U mnie ja trzymam karty graczy.Ten sposób jest wygodny i nie ponosi siê ryzyka, ¿e kto¶ zapomni karty, zgubi j± lub zje j± siostra którego¶ z graczy.Jestem przeciw posiadaniu dwóch kart(bior±c pod uwagê ciag³e przepisywanie, itp.). <br />Czêsto dajê gracz± kartê do przejrzenia do domu, gdy chc±, np....
autor: Azuth
ndz cze 08, 2003 4:11 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Drużyna
Odpowiedzi: 137
Odsłony: 5545

Ja proponuje 2 magów ( jeden od czarów defensywnych i iluzji, a drugi od ofensywnych), wojownika i paladyna.Paladyn i wojownik na pierwszej linii, magowie z ty³u.Jeden wzmacnia siê i kolegów, a drugi rzucza ogniste kule :mrgreen:
autor: Azuth
pt cze 06, 2003 4:53 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: ::KFiAtKi RpG::
Odpowiedzi: 1587
Odsłony: 205605

Gracz wojownik, zdualizowa³ siê na psiona: <br />G: Jestem psychicznym wojownikiem!
autor: Azuth
pt cze 06, 2003 4:43 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Kto jest kim na forum? (jeste¶ graczem czy DM?)
Odpowiedzi: 49
Odsłony: 1562

Jestem Mistrzem Gry i Graczem.Prowadzê swoj± kampanie, a potem daje komu¶ innemu poprowdziæ.Równie¿ interesuje siê wszystkim zwi±zanym z RPG, fantasy.
autor: Azuth
czw cze 05, 2003 3:55 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Obojętność & Znieczulica
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 1175

U mnie gracz( nekromanta) w czasie walki z wrogim magiem sta³ z boku i siê przygl±d±³, gdy pozostali graczy byli ju¿ na skraju ¶mierci, bowiem walka by³a przygotowana na ca³± dru¿ynê, nekromanta rozwa¿±³ ich zabicie i zabranie ca³ego skarbu.
autor: Azuth
czw cze 05, 2003 3:51 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Problemy samego Mistrza
Odpowiedzi: 113
Odsłony: 3658

Ja te¿ uwa¿am opisy za wa¿ne, pozwalaj± stworzyæ odpowiedni nastrój itp.Jednak u mnie zape³niaj± one ok 35% sesji, reszta to dialogi(45%), walka i rzuty ko¶cmi (15%) i rozwi±zywanie przez graczy zagadek. <br />Wracaj±c do pierwszego problemu.Staraj siê akcentowaæ wa¿ne fragmenty zagadki.Przeczytaj j...
autor: Azuth
ndz cze 01, 2003 12:37 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Sta³y MG czy ci±g³e zmiany?
Odpowiedzi: 46
Odsłony: 1485

U mnie ja jestem MG.Prowadzê kampanie, a potem dam pomistrzowaæ innemu graczowi.Co prawda ju¿ raz mistrzowa³( ten gracz) i mu nie wysz³o za dobrze. <br />Ju¿ nie mogê siê doczekaæ, bo jednak granie i mistrzowanie to dwie ró¿ne rzeczy i trochê odmienno¶ci zawszê siê przyda.
autor: Azuth
sob maja 24, 2003 3:37 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: ::KFiAtKi RpG::
Odpowiedzi: 1587
Odsłony: 205605

<!--QuoteBegin-Alauna+--> <!--QuoteEBegin-->MG: Atakuj± was ogry z dwiema du¿ymi pa³ami ... podbiegaj± do was i wal± konia   <br />Niesmaczne... <br /> <br />Ostatnia sesja: <br />Gracze stoj± przed o³tarzem Bane'a: <br />G:Zapalam pierwsz± ¶wiecê. <br />MG:Nic siê nie dzieje. <br />G:Hm..Zapal...
autor: Azuth
sob maja 24, 2003 3:25 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Podręczniki
Odpowiedzi: 55
Odsłony: 3834

Ja kupuje wszystkie podrêczniki ¿ród³owe.Poza nimi kupi³em "Miecz i Piê¶æ", a czaje siê na Manual of the Planes PL, FRCS oraz "Ksiêgê i krew"
autor: Azuth
pt maja 23, 2003 3:09 pm
Forum: Tłumaczenia
Temat: Forgotten Realms Campaign Setting
Odpowiedzi: 81
Odsłony: 6139

Z podanych najbardziej przypad³ mi do gustu: <br />-Zapomniane krainy- opis ¶wiata <br />-Zapomniane krainy- podrêcznik ¿ród³owy <br />Ewentualnie mo¿na to przet³umaczyæ po prostu jako Zapomniane Krainy, bo chyba nie bêdzie wiêcej przewodników do FR 3 edycji.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 7