Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 1073 wyniki

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 36
autor: takisobieMG
ndz kwie 15, 2007 9:12 am
Forum: Mechanika ogólnie
Temat: Moja i Wasza analiza zmian w D&D 3.5 - ocena mechaniki
Odpowiedzi: 91
Odsłony: 7668

Redukcja? Wolê 15/good od 25/+3. Nareszcie broñ mo¿e mieæ specjalne moce, a nie tylko plusiki - "bo przecie¿ nie zranimy tym ¿adnego wroga". <br /><br />Mo¿e mnie myli pamiêæ, ale wszystkie specjalne moce mia³y swój przelicznik na "plusiki", które mo¿e nie dodawa³y siê do BA, ale za to pozwala³y pr...
autor: takisobieMG
czw kwie 05, 2007 8:40 am
Forum: Mechanika ogólnie
Temat: Moja i Wasza analiza zmian w D&D 3.5 - ocena mechaniki
Odpowiedzi: 91
Odsłony: 7668

Co do samych zmian... Dlaczego tej "rozbudowanej erraty" nie wydano jako... No tej, no... Erraty? Poniewa¿ lepiej poprawiæ b³êdy, dorzuciæ parê zmian (¿eby by³o widac jak±¶ ró¿nicê, np. zmianê DR), uznaæ star± edycjê za nieaktualn± i ju¿ mo¿na sprzedawaæ nowe podrêczniki! icon_wink.gif <br /><br />...
autor: takisobieMG
sob mar 24, 2007 10:40 am
Forum: Zasady domowe
Temat: Atuty (s.a.m D20)
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 1125

A w edycji 3,5 zagl±damy do opisu zdolno¶ci Blef i widzimy: <br /><br />W takim wypadku atut daje ci przegiêt± premiê +10 do testów Blefowania w trakcie u¿ycie zdolno¶ci w zastêpstwie pó³s³uwek.<br /><br /> Tego nie wiedzia³em, ja wci±¿ ¿yjê edycj± 3.0. I nie chcê tego zmieniæ<br /><br />I jak tu t...
autor: takisobieMG
czw mar 22, 2007 9:03 am
Forum: Zasady domowe
Temat: Atuty (s.a.m D20)
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 1125

1) Dla klimatu.<br />2) W 3,5 zlikwidowano zdolno¶æ Pó³s³ówka (chyba, s³abo znam 3,5).<br />3) W ecdycji 3,0 przesuwa to ciê¿ar testu na Blefowanie, pozwalaj±c zaoszczêdziæ punkty.<br />4) Pó³s³ówka maj± inn± zasade testu.
autor: takisobieMG
śr mar 14, 2007 10:55 am
Forum: Zasady domowe
Temat: Atuty (s.a.m D20)
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 1125

Istnienie atutu urok osobisty jest co najmniej w±tpliwe w obliczu tego atutu. <br /><br />Musia³em pope³niæ jaki¶ b³±d przy przeklejaniu.<br /><br /> Przeciwko czemu te testy? <br /><br />Racja...<br /><br /> A dlaczego tylko za dzia³alno¶æ nielegaln±? To¿ ³apówk± mo¿na przecie¿ sk³aniaæ do szybsze...
autor: takisobieMG
śr mar 14, 2007 12:40 am
Forum: Światy autorskie
Temat: Wymy¶lcie Mi (s.a.m)
Odpowiedzi: 60
Odsłony: 6150

Doda³em próbn± wersje klasy podstawowej "Dworzanin" i jej atutów klasowych. Dostêpne pod tymi linkami:<br />http://dnd.pl/forum/index.php?showtopic=15730 - klasa<br />http://dnd.pl/forum/index.php?showtopic=15731 - atuty
autor: takisobieMG
śr mar 14, 2007 12:38 am
Forum: Zasady domowe
Temat: Atuty (s.a.m D20)
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 1125

Na pocz±tek atuty klasowe klasy Dworzanin. Sama klasa dostêpna jest tu:<br /><br /> http://dnd.pl/forum/index.php?showtopic=15730 <br /><br />A setting, do ktorego nale¿± atuty opisywany jest tu: http://dnd.pl/forum/index.php?showtopic=14161&st=40 <br /><br />Szlachetnie urodzony:<br />Urodzi³e¶ siê...
autor: takisobieMG
śr mar 14, 2007 12:37 am
Forum: Klasy podstawowe
Temat: Dworzanin:
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 1193

Dworzanin: <br /><br />(klasa do settingu autorskiego, opisanego tu: http://dnd.pl/forum/index.php?showtopic=14161&st=40) <br /><br />Stan rycerski zajmuje siê w przewa¿aj±cej czê¶ci prowadzeniem wojen, doskonal±c siê w walce przez ca³y czas i to z niej czerpi±c korzy¶ci i utrzymuj±c siê. Jego prze...
autor: takisobieMG
śr lut 28, 2007 4:43 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Aborcja, Eutanazja... Co Tu Począć?
Odpowiedzi: 229
Odsłony: 11976

Mylisz pojêcia. To, o czym mówisz, nie jest i nie mo¿e byæ to¿same z eutanazj±. Katechizm Ko¶cio³a Katolickiego wyra¼nie mówi: <br /><br />Nie... O ile pamiêtam zesz³oroczne zajêcia z Etyki Wspó³czesnej Ko¶ció³ Katolicki zaakceptowa³ zubo¿a³e, albo przestarza³e pojêcie uporczywej terapii.<br /><br ...
autor: takisobieMG
wt lut 27, 2007 12:19 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Aborcja, Eutanazja... Co Tu Począć?
Odpowiedzi: 229
Odsłony: 11976

Regulacje prawne, o których mówimy, nie nak³adaj± na nikogo cierpienia. To los stawia czasem cz³owieka w obliczu wielkiego cierpienia. <br /><br />Nie jest to prawda. W przypadkach, jakich dotyczy eutanazja powodem cierpienia nie jest los, tylko medycyna i tzw. uporczywe ratowanie ¿ycia.<br /><br /...
autor: takisobieMG
wt lut 27, 2007 12:05 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Manga/Anime - co¶ dla Otaku ;-)
Odpowiedzi: 273
Odsłony: 13599

¦wietnie siê te¿ bawiê na Nodame i ¿a³uje, ¿e Snoopycool upad³ i nikt nie t³umaczy mangi aiwebs_017.gif Historia ma miejsce w szkole muzycznej... a g³ówn± bohaterk± jest nizbyt inteligêtna Nodame icon_wink.gif <br /><br />Oj. Ona jest nawet bardzo inteligentna, tylko oderwana od rzeczywisto¶ci i ma...
autor: takisobieMG
czw lut 22, 2007 9:17 am
Forum: Światy autorskie
Temat: Wymy¶lcie Mi (s.a.m)
Odpowiedzi: 60
Odsłony: 6150

Wojownik: <br /><br />Relatywnie niski poziom rozwoju spo³ecznego Laruzji, wojowniczo¶æ jej mieszkañców, dziko¶æ i nieprzyjazno¶æ przyrody sprawiaj±, ¿e popyt zarówno na broñ, jak i pos³uguj±cych siê ni± specjalistów jest du¿y. Poprawdzie osób, które – jak wojownicy – ca³y sens swego ¿y...
autor: takisobieMG
sob lut 03, 2007 5:29 pm
Forum: Wydawnictwa
Temat: Oficjalne plany wydawnicze ISA
Odpowiedzi: 1395
Odsłony: 78795

Wypowie siê... 20 osób? 30? Z punktu widzenia sprzedawalno¶ci D&D taka ankieta bêdzie mia³a marginalne znaczenie. <br /><br />Nie zgodze siê... To podrêcznikowa metoda prowadzenia badañ rynku. <br /><br /> Wyniki sprzeda¿y (nie wiem czy kiepskie, z pewno¶ci± do¶æ dobre by op³aca³o siê kontynuowaæ l...
autor: takisobieMG
ndz sty 28, 2007 11:49 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Wojna w fantasy: taktyka, magia, broñ, stosunek spo³eczeñstw
Odpowiedzi: 371
Odsłony: 21867

Dobra, teraz ja mam problem. <br /><br />Naczyta³em siê Dragonlance i zastanawiam siê nad poprowadzeniem kampanii , której kluczowym elementem by³aby bitwa z wrog± armi± wspieran± przez smoki.<br /><br />Jak pokonaæ smoka (którego¶ z tych z górnej pó³ki np. Great Wyrma) nie dysponuj±c w³asnym smokie...
autor: takisobieMG
pt sty 26, 2007 11:55 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Wymy¶lcie Mi (s.a.m)
Odpowiedzi: 60
Odsłony: 6150

£otrzyk: <br /><br />Laruzja nie jest bajkow± krain±, w której szczê¶liwi ludzie ¿yj± w dostatku. Mimo, ¿e generalnie mo¿na przyj±æ, ¿e wiêkszo¶æ ludzi jest zadowolona ze swego losu w tym samym stopniu, co my, nie zaznaje codziennie g³odu i ubóstwa, jest w stanie ubraæ i wychowaæ swoje dzieci, to j...
autor: takisobieMG
pt sty 26, 2007 5:48 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Wojna w fantasy: taktyka, magia, broñ, stosunek spo³eczeñstw
Odpowiedzi: 371
Odsłony: 21867

Wytrenuj ekipê do czo³gu w 48 godzin aiwebs_017.gif Skoro wszystko jest takie ³atwe i proste, to po co tracimy prawie rok jako poborowi? <br /><br />Dok³adnie tyle wynosi³ czas szkolenia czo³gistów podczas Wielkiej Wojny Ojczy¼nianej w ZSRR. Rok traci siê po to, ¿eby minimalizowa¶ straty w¶ród swoi...
autor: takisobieMG
pt sty 26, 2007 4:08 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Wojna w fantasy: taktyka, magia, broñ, stosunek spo³eczeñstw
Odpowiedzi: 371
Odsłony: 21867

A to czemu? moje przyk³ady dobrze wpasowuj± siê w Twoj± definicjê. Ponad to w Wikipedii jest napisane: <br /><br />Co innego:<br /> http://en.wikipedia.org/wiki/Propagandism <br />Jak zwykle na Polskiej jest b³±d.<br /><br /> Nie trzeba uzbrajaæ w fireballa ka¿dego, wystarczy, ¿e na polu bitwy bêdz...
autor: takisobieMG
pt sty 26, 2007 1:18 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Wojna w fantasy: taktyka, magia, broñ, stosunek spo³eczeñstw
Odpowiedzi: 371
Odsłony: 21867

Magia wtajemniczeñ ¶wietnie sprawdza siê w roli mo¼dzie¿y i karabinów. Poza tym: <br /><br />Nie. Bo nie mo¿esz uzbroiæ ka¿dego kmiotka w fireballa. Do fireballa potrzebuesz 5 poziomowego Czarodzieja.<br /><br /> Historyk! Czy na sali jest historyk? <br /><br />Ja jestem. Pisze magisterke o XVI i X...
autor: takisobieMG
pt sty 26, 2007 11:33 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Wojna w fantasy: taktyka, magia, broñ, stosunek spo³eczeñstw
Odpowiedzi: 371
Odsłony: 21867

I to jeszcze jak. Mobilizacja, wy¿sze podatki, destabilizacja ekonomii, propaganda, napiêcia spo³eczne, pogromy. <br /><br />No naturalnie, ¿e nie... To tylko u Sapkowskiego tak ³adnie wygl±da.<br /><br />S± daleko od dzia³añ wojennych, wiêc ich to nie dotknie. A ju¿ zw³aszcza pogromy.<br /><br />1...
autor: takisobieMG
czw sty 25, 2007 1:20 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Wymy¶lcie Mi (s.a.m)
Odpowiedzi: 60
Odsłony: 6150

Kap³an: <br /><br />Wszyscy ludzie wierz± w bogów, bo przecie¿ nikt nie jest na tyle nierozs±dny by nie mieæ ich po swej stronie, czy w±tpiæ w ich istnienie w obliczu niezbitych dowodów. Nie wszyscy jednak postanowili po¶wiêciæ ca³e swe ¿ycie s³u¿bie jednemu z nich. Takich ludzi nazywa siê w³a¶nie ...
autor: takisobieMG
czw sty 25, 2007 10:31 am
Forum: Inne światy
Temat: Niech Za³opocze Weso³y Roger, Czyli ¶wiaty Piratów!
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 1534

Pod D&D bêdzie skomplikowanie aiwebs_004.gif
<br /><br />Jest te¿ Shawbucler D20. To dzie³o AEG albo kooperacji AEG i WotC. Chyba jest konwersj± 7th Sea, ale podobno beznadziejn±.<br /><br />Niestety, nie wiem nic napewno. Nie mia³em tego w rêkach.
autor: takisobieMG
pn sty 22, 2007 9:45 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Wymy¶lcie Mi (s.a.m)
Odpowiedzi: 60
Odsłony: 6150

Ju¿ poprawiam:<br /><br /> Druid: <br /><br />Druidzi - nies³usznie uwa¿ani za kap³anów bogini Danu s± w rzeczywisto¶ci rodzajem wspó³pracuj±cych z kultem czarowników. Przed wiekami wyro¶li ze skupiaj±cych siê wokó³ ¶wi±tyñ tej religii sêdziów, lekarzy, zielarzy, czarowników, wró¿bitów i znachorów b...
autor: takisobieMG
ndz sty 21, 2007 9:52 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Wymy¶lcie Mi (s.a.m)
Odpowiedzi: 60
Odsłony: 6150

Czarodziej: <br /><br /> Wed³ug stereotypów mag jest starym, siwym cz³owiekiem ubieraj±cym siê w pow³óczyst±, czarn± szatê z kapturem, lub nosz±cym szpiczasty kapelusz. Ca³y jego ubiór pokryty jest kabalistycznymi symbolami i ma³ymi, srebrnymi gwiazdkami. Kobiety nale¿±ce do tej grupy natomiast ...
autor: takisobieMG
sob sty 20, 2007 7:34 pm
Forum: Sesja Warhammera
Temat: Nowa edycja WFRP
Odpowiedzi: 384
Odsłony: 23557

Nie zgodze siê z tym podzia³em... DnD pozwala rozwijaæ postaæ na poziomy, które innym systemom s± zupe³nie obce. Najczê¶ciej doprowadza to do tego, ¿e wiêkszo¶c postaci w innych systemach osi±ga maksymalny limit mocy w okolicach 8-9 poziomu w DnD...<br /><br />Bli¿sze prawdzie by³oby wiêc przypisani...
autor: takisobieMG
sob sty 20, 2007 3:32 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Wymy¶lcie Mi (s.a.m)
Odpowiedzi: 60
Odsłony: 6150

Klasy: <br /><br />Klas nowych bêdzie trzy: Dworzanin (jest ju¿ gotowa na moim dysku), Uczony (w³a¶nie pisze mu w³asno¶ci klasowe) i Kupiec, który pewnie przyjdzie w Lutym. Na pocz±tku stare klasy i ich miejsce w ¶wiecie.<br /><br /> Barbarzyñca: <br /> Barbarzyñcy to nazwa, jak± wodzowie bardziej ...
autor: takisobieMG
czw sty 18, 2007 1:17 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: [28/08/2005] Dawno, dawno temu... - fani nie kradli (4)
Odpowiedzi: 172
Odsłony: 17267

Jeste¶my oczywi¶cie - im wiêksze piractwo tym wiêksze straty. Brak piractwa w tym wzglêdzie oznacza³by brak strat. <br /><br />Zaneguje ten pogl±d.<br /><br />To, ¿e nie by³oby piractwa, nie oznacza, ¿e ci, którzy w tej chwili ¶ci±gaj± produkt z internetu automatycznie by go kupili. Spowodowa³oby j...
autor: takisobieMG
wt sty 16, 2007 10:50 am
Forum: Światy autorskie
Temat: Wymy¶lcie Mi (s.a.m)
Odpowiedzi: 60
Odsłony: 6150

W tematach http://dnd.pl/forum/index.php?showtopic=15...=0&#entry291182 oraz http://dnd.pl/forum/index.php?showtopic=15458 <br /><br />doda³em dwie nowe rasy dla settingu: Skrzydlatych i Zwierzoludzi. Narazie le¿± z nadziej±, na wytestowanie. Za tydzieñ lub dwa wkleje je zastêpuj±c tre¶æ tego posta.
autor: takisobieMG
wt sty 16, 2007 10:22 am
Forum: Rasy
Temat: Zwierzoludzie
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 1997

Zwierzoludzie: <br /><br /> Notka odautorska: rasa ta generalnie przeznaczona jest do mojego, autorskiego settingu, którego temat za³o¿y³em tu:<br /> http://dnd.pl/forum/index.php?showtopic=14...40&#entry290747 <br />Podejrzewam, ¿e mo¿e jej implementacja w innych settingach mo¿e powodowaæ problemy...
autor: takisobieMG
pn sty 15, 2007 4:44 pm
Forum: Rasy
Temat: Skrzydlaci
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 1105

Przypomina mi to rasê skrzydlatych ludzi z Breath of Fire. Poza tym, ¿e maj± zami³owanie do Z³a, to jest to niemal ich wierna kopia. <br /><br />Generalnie: z jRPG i ich ekranizacji, tak¿e z Breath of Fire (a konkretnie dwójki). Có¿, to popularna rasa w¶ród azjatów, ma chyba target podobny, co elfy...
autor: takisobieMG
ndz sty 14, 2007 8:06 pm
Forum: Sesja Warhammera
Temat: Nowa edycja WFRP
Odpowiedzi: 384
Odsłony: 23557

Ja postaram siê sobie nied³ugo sprawiæ "Krainy Magii". Poza tym wydaje mi siê, ¿e mimo wszystko to nie jest a¿ tak kiepskie i mi siê nawet podoba. <br /><br />Niewiele pomagaj±. O ile fabularnie podrêcznik jest dobry, to mechanikê skopali równo. Dok³±dnie po³owa czarów to przedruk z podstawki, wpro...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 36