Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 92 wyniki

autor: .:..::Ezrael Abn`Nerqul::
sob lis 06, 2004 8:28 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Ulubiony zespó³ muzyczny/rozmowy melomanów
Odpowiedzi: 542
Odsłony: 28864

...

A ja odno¶nie LP s³ysza³em i czyta³em ¿e to wirtuozi thrash metalu.
Dwa riffy na krzy¿ przepuszczone przez syntezator.

Dla mnie to "czysty" popmjuzik.
autor: .:..::Ezrael Abn`Nerqul::
sob paź 16, 2004 6:18 am
Forum: Postaci niezależne i organizacje
Temat: Galeria NPC - organizacja, różne uwagi
Odpowiedzi: 130
Odsłony: 12872

Kastor de la Fere. <br /> <br />e. <br /> <br />aVe.
autor: .:..::Ezrael Abn`Nerqul::
śr paź 13, 2004 7:59 pm
Forum: Inne światy
Temat: Czy grasz w inne systemy niż D&D/d20?
Odpowiedzi: 110
Odsłony: 8657

Obecnie grywam tylko i wy³±cznie w Aphalona. Zbli¿a mi siê sesje, któr± bêdzie mi prowadzi³ sam autor tego systemu in cognito :)
autor: .:..::Ezrael Abn`Nerqul::
pn wrz 20, 2004 10:11 pm
Forum: Felietony
Temat: [20/9/2004] Wielkie niebezpieczeństwo
Odpowiedzi: 34
Odsłony: 2500

Dla mnie temat taki sobie, a felieton brzmi jak streszczenie artyku³u, który czyta siê ciekawiej. Bo jest chocia¿ ¶mieszny i mnie w jaki¶ sposób porusza. je¶li chodzi o felieton, nie postawiê oceny, tylko powiem, ¿e jestem na nie. Powiedzia³bym "tak" gdybym nie widzia³ na tym forum osób, które potra...
autor: .:..::Ezrael Abn`Nerqul::
wt sie 24, 2004 8:16 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Githzerai i Githyanki
Odpowiedzi: 132
Odsłony: 11230

Proszê. Githyanki z lewej, a z prawej githzerai. <br /> <br />http://www.wizards.com/dnd/images/MotP/Git...i_Githzerai.jpg <br /> <br />Pozdro, <br /> <br />e.
autor: .:..::Ezrael Abn`Nerqul::
śr sie 11, 2004 10:54 am
Forum: Rasy i potwory
Temat: Trollowe udka - koniec problemów żywnościowych?
Odpowiedzi: 68
Odsłony: 2932

A jaki wp³yw mo¿e mieæ na ich organizm to, ¿e trolle potrafi± je¶æ wszystko co pod rêk±? <br /> <br />Pozdro, <br /> <br />E.
autor: .:..::Ezrael Abn`Nerqul::
pn sie 09, 2004 4:16 pm
Forum: Inspiracje
Temat: Ciekawe linki
Odpowiedzi: 18
Odsłony: 2517

Co¶ dla osób lubuj±cych siê w Assamitach tako¿ i innych zabójcach. Pomy¶la³em, ¿e mo¿e siê przydaæ <br /> <br />Pozdro, <br /> <br />E.
autor: .:..::Ezrael Abn`Nerqul::
sob sie 07, 2004 5:49 pm
Forum: Bóstwa
Temat: FR a stanie siê bogiem
Odpowiedzi: 98
Odsłony: 8175

Pograæ 10 lat (chyba ¿e potraficie szybciej), ¿eby wskoczyæ na 80 poziom, rozpêtaæ wojnê w panteonie, najpro¶ciej w ¶wiecie ubiæ chama i zgarn±c mu domenê. Ot tyle. <br />¯yczê powodzenia :wink: <br /> <br />Pozdro, <br /> <br />E.
autor: .:..::Ezrael Abn`Nerqul::
sob sie 07, 2004 3:47 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Dlaczego wybrali¶cie DnD? I co o nim my¶licie?
Odpowiedzi: 178
Odsłony: 8651

Dla mnie ten system obfituje w mnogo¶æ rozwi±zañ i pozwala na niemal¿e dowolny miks postaci tak by pasowa³a ona do oczekiwañ graczy.
<br /> <br />Te¿ siê nie zgodzê - do moich akurat nie pasuje :wink: Dlatego poma³u zrywam z przesz³o¶ci± :)
autor: .:..::Ezrael Abn`Nerqul::
sob sie 07, 2004 2:46 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Dlaczego wybrali¶cie DnD? I co o nim my¶licie?
Odpowiedzi: 178
Odsłony: 8651

Pietrucha , dok³adnie. Te¿ czujê siê zamkniêty i zdominowany przez zasady. Nie czujê swobody. Zbyt to dla mnie sztywne, ciê¿ko mi zrobiæ w dnd postaæ tak±, na jak± mam naprawdê ochotê. Bo to na co mogê mieæ ochtê, muszê dostosowaæ do zasad, a nie do woli i pomys³u :? A jak tak nie kce :wink: <br />...
autor: .:..::Ezrael Abn`Nerqul::
sob sie 07, 2004 1:27 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Dlaczego wybrali¶cie DnD? I co o nim my¶licie?
Odpowiedzi: 178
Odsłony: 8651

Hmm, jako ¿e nasza kampania w Warhammera skoñczy³a siê niechybnie nieplanowan± ¶mierci± wszystkich graczy, postanowili¶my wzi±¶æ siê za cu¶ nowego. By³o to oczywi¶cie D&D 3ED Ang. Na pocz±tku odlecia³em. Ogrom mo¿liwo¶ci, informacji, pomys³ów i settingów etc. Normalnie ¿yæ nie umieraæ. Euforia trwa³...
autor: .:..::Ezrael Abn`Nerqul::
sob sie 07, 2004 10:31 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Ciekawe zwyczaje w innych krajach
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 5748

Jak by³em ma³y to dowiedzia³em siê, ¿e w Czechach chleb ¶wie¿y nazywa siê "czerstwy" a chleb czerstwy jest chlebem "¶wie¿ym". Tak wiêc mia³em nie lada mukê kiedy poprosi³em przy ladzie o ¶wie¿y chrupi±cy chlebek. Teraz ju¿ wiem, ¿e najlepiej smakuje w Czechach chleb "czerstwy". <br /> <br />Pozdro, ...
autor: .:..::Ezrael Abn`Nerqul::
czw sie 05, 2004 10:09 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Ciekawe zwyczaje w innych krajach
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 5748

Oj chyba mam brzydkie skojarzenia... :mrgreen:
autor: .:..::Ezrael Abn`Nerqul::
czw sie 05, 2004 2:07 pm
Forum: Felietony
Temat: [4/08/04] ¦piewaæ ka¿dy mo¿e, czasem lepiej, a czasem od...
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 2400

Kolejna nuuuda. Pocieszenie: lepsza ni¿ Herr Baty . Dlaczego znów o profesji?! Przecie¿ równie dobrze mo¿na by³o napisaæ ten felieton rok temu. Popatrz co dzieje siê na forum ostatnimi czasy, niech to co piszesz oddaje ducha czasu. To co napisa³a¶ jest strasznie oczywiste. Nic ciekawego. Czyta³o mi ...
autor: .:..::Ezrael Abn`Nerqul::
sob lip 31, 2004 12:41 pm
Forum: Inne światy
Temat: [Fajeev]
Odpowiedzi: 18
Odsłony: 1168

A gdyby zrobiæ klase podstawow± Sentinel Adept a PRC Sentinel? <br /> <br />Pozdro. <br /> <br />E. <br /> <br />Post Scriptum - Fajeev rlz :mrgreen:
autor: .:..::Ezrael Abn`Nerqul::
czw lip 29, 2004 8:34 pm
Forum: Felietony
Temat: [29/7/2004] Kość ością w gardle aktora
Odpowiedzi: 47
Odsłony: 3415

Petra Bootmann, <br />równie konkretne i tre¶ciwe bêdzie przedstawienie ¿ycia forum w punktach sk³adaj±cych siê z linków z komantarzem. My¶lê, ¿e zadanie RedFora polega na czym innym ni¿ wyk³adanie na tacy suchych, md³ych faktów. <br /> <br />Pozdro <br /> <br />E.
autor: .:..::Ezrael Abn`Nerqul::
czw lip 29, 2004 12:24 pm
Forum: Felietony
Temat: [29/7/2004] Kość ością w gardle aktora
Odpowiedzi: 47
Odsłony: 3415

Hmm jak dla mnie i¶cie czerstwa pajda chleba. Taka sucha, sztywna, dra¿ni±ca gard³o. <br /> <br />Za grosz humoru. Po prostu ci¶nie mi siê na usta tylko i wy³±cznie s³owo nuda. Czytam to bez jakichkolwiek emocji. Do tego felieton sprawia wra¿enie przeniesionego prosto z tabeli. Tak jakby¶ pisa³ go w...
autor: .:..::Ezrael Abn`Nerqul::
czw lip 29, 2004 12:20 am
Forum: Felietony
Temat: [28/07/04] Zwiastun nadej¶cia chwili Armageddonu
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 1168

Jakby nie by³o, ten felieton, jako jedyny z obecnych i aktualnych, wywo³uje u mnie jakiekolwiek uczucia. Pozytywne zreszt±, bo u¶miecham siê jak debil w stronê monitora i czy jest to tania sensacja czy te¿ nie, nie wa¿ne, ale bawiê siê dobrze i czego¶ takiego brakuje mi w innych felietonach. Swoboda...
autor: .:..::Ezrael Abn`Nerqul::
pt lip 16, 2004 1:24 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Pomys³y na przygody "z intrygami"
Odpowiedzi: 54
Odsłony: 9493

Ma kto¶ z Was pomys³ na przygodê rozgrywaj±c± sie na terenie okupowanego Untheru dla cz³eka paladyna Tyra i krasnoluda kap³ana Clangeddina? Postacie s± 2-poziomkowe. <br /> <br />Z góry dziêki. <br /> <br />E.
autor: .:..::Ezrael Abn`Nerqul::
pt lip 16, 2004 10:56 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Msze i ¶wiêta
Odpowiedzi: 119
Odsłony: 9351

Czy móg³bym poprosiæ o jak najszybsze dok³adne opisanie Tyra? By³bym bardzo wdziêczny Arag :) <br /> <br />Z góry bardzo dziêkujê. <br /> <br />E. <br /> <br />Do notki poni¿ej: Racja, o¶lepia³em. Dziêki.
autor: .:..::Ezrael Abn`Nerqul::
czw cze 10, 2004 11:21 am
Forum: D&D i d20
Temat: Szkó³ka teatralna czyli odgrywanie postaci
Odpowiedzi: 30
Odsłony: 2353

Oby wiêcej takich tematów. <br />Moje ulubione postacie do ró¿nych systemów tworzy³em bardzo d³ugo, czasem nawet oko³o miesi±ca. Staram siê zaszczepiæ w niej mechanizmy, które odzia³uj± pó¼niej na ni± w trakcie przygody. Sam rys psychiczny i jego kreacja zajmuj± mi najwiêcej czasu. Czêsto jednak gra...
autor: .:..::Ezrael Abn`Nerqul::
sob maja 15, 2004 10:18 am
Forum: RPG - ogólnie
Temat: Muzyka w RPG
Odpowiedzi: 390
Odsłony: 26117

<!--QuoteBegin-Pharaz'gil+--> <!--QuoteEBegin--> A nie wiecie sk±d by tu wytrzasn±æ jakie¶ efekty d¼wiêkowe? Podajê przyk³ady: szczêk broni, okrzyki bojowe, p³yn±cy strumyk, szumi±ce drzewa, têtent koñskich kopyt... Najlepiej, ¿eby mo¿na by³o takie cu¶ ¶ci±gn±æ z sieci. Pomó¿cie. Z góry wielgachne d...
autor: .:..::Ezrael Abn`Nerqul::
pt maja 14, 2004 6:09 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Ulubiony zespó³ muzyczny/rozmowy melomanów
Odpowiedzi: 542
Odsłony: 28864

Chcia³bym dodaæ pewn± kapelê, która mnie ostatnio zauroczy³a... The Bill :mrgreen:
autor: .:..::Ezrael Abn`Nerqul::
sob maja 08, 2004 7:54 pm
Forum: Twórczość użytkowników
Temat: Bajki - szczególnie nie dla dzieci...
Odpowiedzi: 19
Odsłony: 1521

Jak dla mnie ( bez obrazy ) te bajki to (jak już ktoś powiedział): 1. Mniej niż 12 lat... standard 2. Więcej... trywialna papka z ortografami 12 latka. Przeczytaj kilka razy to co piszesz, bo później wychodzi coś w stylu... "Powstrzymała się bo on wrócił bo chciał." Jeśli te teksty zwrócon...
autor: .:..::Ezrael Abn`Nerqul::
czw maja 06, 2004 9:55 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Ulubiony zespó³ muzyczny/rozmowy melomanów
Odpowiedzi: 542
Odsłony: 28864

Danzig - Live on the black hand side - 2001 <br />tu chyba jest "Long way back from hell"
autor: .:..::Ezrael Abn`Nerqul::
czw maja 06, 2004 4:31 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Ulubiony zespó³ muzyczny/rozmowy melomanów
Odpowiedzi: 542
Odsłony: 28864

To ja siê ograniczê tylko do kapel, bo selekcja ulubionych dzie³ jest niemo¿liwa. <br /> <br />Wiêc... <br /> <br />Sepultura (z Maxem), Slayer, Behemoth, Nile, KN¯, Kult, Apocalyptica, Soulfly, The Analogs, Honor ( za ¶mieszne texty :mrgreen: ), Zbigniew Preisner, Pantera, Armia, trzy pierwsze p³yt...
autor: .:..::Ezrael Abn`Nerqul::
pn mar 15, 2004 11:10 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Ulubione Krainy w FR
Odpowiedzi: 45
Odsłony: 9038

Wysoki Las urzek³ mnie chyba najbardziej. Poza tym oczywi¶cie Pó³noc i Wielka Rozpadlina, Podmrok, Mulhorand, Unther, Evermeet i ...ehhh sporo tego :wink:
autor: .:..::Ezrael Abn`Nerqul::
śr mar 03, 2004 10:58 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Opinie o D&D / Zalety & Wady
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 723

<!--QuoteBegin-No DnD+--> <!--QuoteEBegin--> „Maczkinizm, Power gamyng. „ <br /> <br />Ehhh, widzia³e¶ na, którym¶ podrêczniku do DnD etykietkê "Nasz system jest powergameowski i munchkinowski?" ... bo ja nie? To jak kto¶ prowadzi nie wynika z mechaniki psze pana. Co wcale nie znaczy, ¿e...
autor: .:..::Ezrael Abn`Nerqul::
pt lut 27, 2004 10:07 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Klasy Podstawowe z Complete Warrior
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 1768

Tak, dodajesz do obra¿eñ modifikator z inta jak i z si³y.
autor: .:..::Ezrael Abn`Nerqul::
wt lut 17, 2004 5:23 pm
Forum: Inne światy
Temat: Aphalon D20
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 623

Ehhhh, od Aphalona zaczyna³em swoj± przygodê z RPG. Ma on co¶ w sobie. Có¿ zabieram siê do czytania :)