Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 365 wyników

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 13
autor: Bulkers
pt mar 05, 2004 7:16 pm
Forum: Inne światy
Temat: [Mechanika] Talenty
Odpowiedzi: 12
Odsłony: 425

Na razie mi wszystko odpowiada, ta ¶cie¿ka atutów to z³e nie jest. Przedstaw B, a najwy¿ej pó¼niej jeszcze ShadEnc albo Pedro Alvarez wróc± do sprawy. Niestety jako¶ ich nie s³ychaæ :?
autor: Bulkers
ndz lut 29, 2004 10:26 pm
Forum: Inne światy
Temat: [RASY] - Ork
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 346

[RASY] - Ork

Orki - podsumowanie <br /> <br />Orcze cechy rasowe <br /> <br />* Si³a +2, Budowa +2, Roztropno¶c -2, Charyzma -2: orki s± silne i wytrzyma³e, jednak brak im og³ady i m±dro¶ci w kontaktach z innymi rasami <br />* ?redni rozmiar: jako stworzenia ¶rednie, orki nie maj± ¿adnych specjalnych premii czy...
autor: Bulkers
sob lut 21, 2004 4:37 pm
Forum: Inne światy
Temat: [RASY] - DYSKUSJE POPRZEDNIEJ EKIPY
Odpowiedzi: 234
Odsłony: 3075

IMHO IMHO ShadEnca (:wink:) jest OK. Jak dla mnie koniec.
autor: Bulkers
sob lut 21, 2004 1:55 am
Forum: Inne światy
Temat: [RASY] - DYSKUSJE POPRZEDNIEJ EKIPY
Odpowiedzi: 234
Odsłony: 3075

Dobra, wybieram opcje "albo nic". Premia do zmys³ów wydaje mi siê przesadzona, +1 do Percepcji (z EDka) to nie jest wielkie cudo, a mamy przecie¿ +2 do Rzt czy tam Md. <br /> <br />Proponuje do³o¿yæ Wiedzê stuleci , zaproponowan± u Obsydian. Choæ elfy dojrzewaj± szybciej ni¿ obsydianie, gracze zwykl...
autor: Bulkers
pt wrz 26, 2003 9:20 am
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Zerowa grawitacja
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 4336

<!--QuoteBegin-Darklighter+--> <!--QuoteEBegin-->We¼my mo¿e za przyk³ad kuszê czy ³uk, gdzie wyra¼niejsze jest branie tej poprawki. Przy braku grawitacji nie trzeba celowaæ pod k±tem. Jak wyliczyæ wtedy range increment ? <br />No wiesz, to zale¿y o jakiej skali mówimy. Wed³ug mnie karabinem da radê ...
autor: Bulkers
śr wrz 24, 2003 11:43 pm
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Zerowa grawitacja
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 4336

Z zasiêgami za wiele bym nie kombinowa³. Grawitacja (rozumiana jako ziemska) ma ma³e znaczenie przy takim na przyk³ad rzucie no¿em czy strzale z czego¶. Gorzej z wszelkimi akcjami. Bez grawitacji zwyk³e kopniêcie (imho) spowoduje, ¿e obie postacie zaczynaj± siê oddalaæ od siebie (leci zarówno kopaj±...
autor: Bulkers
wt wrz 23, 2003 8:39 am
Forum: Inne światy
Temat: [RASY] - DYSKUSJE POPRZEDNIEJ EKIPY
Odpowiedzi: 234
Odsłony: 3075

<!--QuoteBegin-Pedro Alvarez+--> <!--QuoteEBegin-->Wg. mnie bonusy +2 do zauwa¿ania i nas³uchiwania s± ok, bo mo¿na je daæ i krwawym elfom i tym "normalnym. <br />Dlaczego +2 do zauwa¿ania i nas³uchiwania jest ok? Mo¿esz to uargumentowaæ? I dlaczego ma byæ bardziej na miejscu ni¿ np. znajomo¶æ dzicz...
autor: Bulkers
pn wrz 01, 2003 1:55 am
Forum: Inspiracje
Temat: Tolkien - Baśnie czy Fantasy?
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 993

A ja powiem tak. Tolkien nie pisa³ ani ba¶ni, ani fantasy. On twórzy³ tak naprawde mitologiê, ew. pie¶ni wzrorowane na bohaterach wczesno¶redniowiecznych. <br /> <br />Tak naprawdê nale¿y siê zastanowiæ po co Tolkien pisa³. Moim zdaniem po to, by stworzyæ podstawy i uatentyczniæ tworzone przez siebi...
autor: Bulkers
sob sie 23, 2003 11:21 pm
Forum: Kupię/Sprzedam/Zamienię
Temat: [Sprzedam] Magiczny Miecz (gra planszowa) + 3 dodatki
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 1040

Jestem zainteresowany zakupem, tylko jakie to dodatki... Bo z tego co pamiêtam Magia i Miecz mia³a takie dodatki: <br />- Podziemia <br />- W Kosmicznej Otch³ani <br />- Miasto <br />- Jaskinia (to widze masz) <br />- Smoki (to by³o bez planszy) <br />wiêc nie za bardzo wiem, które Ty posiadasz. A m...
autor: Bulkers
pt sie 22, 2003 3:14 pm
Forum: Archiwum
Temat: Strona o D&D - szukam wspó³kreatorów
Odpowiedzi: 55
Odsłony: 2586

<!--QuoteBegin-Sarrivin+--> <!--QuoteEBegin-->Pozwól Bulkers, ¿e ja zajmê siê czym¶ nowym. Nie podoba mi siê, ¿e na tej stronie D&D jest tylko dzia³em, ale oczywi¶cie Wasz wybór (ci, którzy siê zg³osili¶cie) pozostawiam Wam. Ja chcê stworzyæ na pocz±tku stronkê tylko o D&D/D20. Oczywi¶cie dalej bêdz...
autor: Bulkers
pt sie 22, 2003 3:45 am
Forum: Archiwum
Temat: Strona o D&D - szukam wspó³kreatorów
Odpowiedzi: 55
Odsłony: 2586

Widzê, ¿e tutaj znajduje siê kilku chêtnych do tworzenia fajnych rzeczy do DnD, ale strona póki co nie stoi. Mam wiêc dla tych chêtnych inn± propozycjê: otó¿ na serwisie Lord Soth ( www.lordsoth.info ) stoi stary i dawno nieaktualizowany (z ró¿nych przyczyn) dzia³ DnD. Wszystko gra i bzyka w PHP na ...
autor: Bulkers
sob sie 02, 2003 5:05 pm
Forum: Inne światy
Temat: [RASY] - DYSKUSJE POPRZEDNIEJ EKIPY
Odpowiedzi: 234
Odsłony: 3075

Przemy¶la³em g³êbiej sprawê, przypomnia³em sobie wszystkie krasnoludy jakie spotka³em na polach Barsawii i jednak chyba siê przychylê do statsów Bd +2 Cha -2. My¶le, ¿e sami twórcy EDka nie wiedzieli jaki dok³adnie ma byæ krasnolud. W Shadowranie krasnolud wydaje siê bardziej zbli¿ony do powy¿szych ...
autor: Bulkers
sob sie 02, 2003 4:57 pm
Forum: Inne światy
Temat: Neuroshima D20
Odpowiedzi: 98
Odsłony: 4109

<!--QuoteBegin-Molobo+--> <!--QuoteEBegin-->Nic nie pisa³e¶, poza tym, ¿e to nielogiczne bo nielogiczne.A dlaczego nielogiczne.Bo nielogiczne.Aha wiêc to nielogiczne bo nielogiczne.Tak ju¿ wiem dlaczego to nielogiczne.Dobra argumentacja, przy okazji  :wink: <br />Dobra, z mojej strony koniec te...
autor: Bulkers
sob sie 02, 2003 1:42 am
Forum: Inne światy
Temat: Neuroshima D20
Odpowiedzi: 98
Odsłony: 4109

<!--QuoteBegin-Molobo+--> <!--QuoteEBegin-->Ogólnie problem twojego podej¶cia polega na tym, ¿e chcesz system przystosowany do twoich potrzeb,  a nie system dla wielu ludzi.Co wiêcej poprzez jego tworzenie próbujesz narzucaæ swój wizerunek prawid³owych zachowañ i postaci. <br />Ogólnie, nie jes...
autor: Bulkers
sob sie 02, 2003 12:36 am
Forum: Inne światy
Temat: Neuroshima D20
Odpowiedzi: 98
Odsłony: 4109

<!--QuoteBegin-Molobo+-->
Molobo pisze:
<!--QuoteEBegin-->Nie rozumiem dlaczego w swojej wypowiedzi zamiast podj±æ rzeczow± dyskusjê na omawiany problem stosujesz przekoloryzowanie maj±ce o¶mieszyæ stronê przeciwn± ?
<br />Moim zdaniem system wad i zalet siê nie sprawdza. Jest nielogiczny, sprzyja tworzeniu absurdalnych postaci i jest dodatkiem czysto mechaniczym. Mo¿na go wykorzystywaæ w dobry dla mnie sposób, czyli do tworzenia ciekawych postaci, ale do tego nie jest mi potrzebna mechanika i w³a¶ciwo¶ci poszczególnych wad i zalet. Wolê je¿eli gracz sam powie, co dolega jego postaci, na co to ma wp³yw i jak do tego dosz³o. <br /> <br /><!--QuoteBegin-Molobo+-->
Molobo pisze:
<!--QuoteEBegin-->Nie mówili¶my o g³uchocie, kalectwi i ¶lepoctwie lecz o wadzie polegaj±cej na braku jednego oka.
<br />Ale chyba mia³e¶ inne wady na uwadze? A to pewnie pójdzie w tym kierunku. <br /> <br /><!--QuoteBegin-Molobo+-->
Molobo pisze:
<!--QuoteEBegin-->Je¶li kto¶ chce stworzyæ klimatycznego bohatera np :wojownika ze ¶mierteln± chorob±, czemu mu tego nie u³atwiæ ?
<br />Przypominam, ¿e prawie wszystkie choroby, którzy otrzymuje na starcie postaæ w Neuroshimie s± ¶miertelne. Nie widzê powodu wprowadzania nowych. <br /> <br /><!--QuoteBegin-Molobo+-->
Molobo pisze:
<!--QuoteEBegin-->Gra powinna zaspokoiæ potrzeby wielu stylów kampanii, a system wad i zalet to u³atwi.
<br />Nie rozumiem zwi±zku stylu kampanii z systemem wad i zalet.
autor: Bulkers
czw lip 31, 2003 11:12 pm
Forum: Inne światy
Temat: Neuroshima D20
Odpowiedzi: 98
Odsłony: 4109

<!--QuoteBegin-Molobo+--> <!--QuoteEBegin-->To proste- brak oka oznacza minusy dla postaci, aby równowaga gry pozosta³a otrzymuje on rekompensatê w postaci punktów. <br />I tworzy pó³ g³uchych, ¶lepych, jednookich i kulej±cych zawodowych morderców (bo za te punkty z 4 wad gracz rozwin±³ sobie wszyst...
autor: Bulkers
czw lip 31, 2003 3:50 am
Forum: Inne światy
Temat: Neuroshima D20
Odpowiedzi: 98
Odsłony: 4109

<!--QuoteBegin-prEDOator+--> <!--QuoteEBegin-->Wad±: tchórzostwo, niezaradno¶æ, brak oka itp. <br />Co do wad i zalet to ich idea nie podoba mi siê ogólnie. Widzê to dwie drogi: <br />a) albo ludzie bior± sobie wadê np. brak oka, aby podpakowaæ postaæ <br />B) albo ludzie bior± sobie wadê aby fajnie...
autor: Bulkers
ndz lip 20, 2003 2:09 am
Forum: Inne światy
Temat: [RASY] - DYSKUSJE POPRZEDNIEJ EKIPY
Odpowiedzi: 234
Odsłony: 3075

Ok. Teraz ju¿ wszystko ok. Nie mam zastrze¿eñ.
autor: Bulkers
sob lip 19, 2003 1:16 am
Forum: Inne światy
Temat: Earthdawn
Odpowiedzi: 69
Odsłony: 3291

<!--QuoteBegin-Errdil aep Yaevinn+--> <!--QuoteEBegin-->Co by¶cie powiedzieli na taki dobór talentów?? :evil: <br />Ja mam jedno zasadnicze zastrze¿enie do robienia tego typu dyscyplin. Wiesz, ¿e co¶ jest w DnD i spróbujesz to zrobiæ do EDka, zbieraj±c talenty walki, nie jest wiêkszym problemem (¶re...
autor: Bulkers
sob lip 12, 2003 11:49 pm
Forum: Pozostałe systemy
Temat: Zew Cthulhu
Odpowiedzi: 157
Odsłony: 9364

Nie uwa¿asz, ¿e robicie parodiê z Zewa? Wybora¿ sobie jak to musi wygl±daæ. Nie mia³bym przyjemno¶ci z takiego grania, ale wiadomo, na temat gustu siê nie dyskutuje :mrgreen:
autor: Bulkers
sob lip 12, 2003 10:22 pm
Forum: Inne światy
Temat: Neuroshima
Odpowiedzi: 120
Odsłony: 11241

Co do NS za 33 plny, to trzeba co prawda zamówiæ a¿ trzy (czyli 3 x 33 to 99 zylków), ale jak znajdziesz dwóch do spó³ki to wyjdzie na to samo :wink: <br /> <br />Ok, rzucam kilka pomys³ów jakie przychodz± mi na my¶l przy tworzeniu scenarów do NS (uwaga, ogólniki): <br />- spotkania z mutkami, ca³e ...
autor: Bulkers
pn lip 07, 2003 2:03 pm
Forum: Inne światy
Temat: Inne systemy a D&D
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 686

<!--QuoteBegin-Gin&Tonic+--> <!--QuoteEBegin-->Ta zasada jest beznadziejna: nie widzê zwi±zku pomiêdzy byciem s³awnym a szybszym zdobywaniem do¶wiadczenia. Jest równie niewyt³umaczalna jak 50% innych zasad z ED. <br />Wiêkszo¶æ jest wyt³umaczalna tylko trzeba je zrozumieæ . Chodzi w gruncie rzeczy o...
autor: Bulkers
czw lip 03, 2003 3:08 pm
Forum: Inne światy
Temat: Neuroshima
Odpowiedzi: 120
Odsłony: 11241

<!--QuoteBegin-nekromancer+--> <!--QuoteEBegin-->Wolê, kiedy autor sygnalizuje mi, ¿e problem przewidzia³. Na przyk³±d: tak, wiem dlaczego Moloch nie ma lotnictwa, ale nie powiem... albo Jeste¶cie ciekawi? Dowiecie siê ze specjalnego dodatku pt. Moloch. . Obojêtnie. Narazie mam wra¿enie, ¿e znalaz³e...
autor: Bulkers
czw lip 03, 2003 10:30 am
Forum: Inne światy
Temat: Neuroshima
Odpowiedzi: 120
Odsłony: 11241

Nikt nie wie czym jest Moloch. Jak znam ¿ycie, w ró¿nych dodatkach, bêdê ró¿ne wyja¶nienia czym jest Moloch. Ja my¶le, ¿e to wielki program z po³amanym kodem w pamiêci. Powsta³ ze kawa³ków ró¿nych przapadkowych programów. Nie musi mieæ sensownego wyt³umaczenia. Nawet w podrêczniku autorzy pisz±, ¿e ...
autor: Bulkers
śr cze 18, 2003 11:35 am
Forum: Twórczość użytkowników
Temat: Opowiadanie Forumowe: Zasady
Odpowiedzi: 116
Odsłony: 7905

No fajnie, że to się rozkręciło, bo już myślałem, że pomysł padł śmiercią naturalną. Czekam na następną część...
autor: Bulkers
pn cze 16, 2003 1:36 pm
Forum: Inne światy
Temat: [RASY] - DYSKUSJE POPRZEDNIEJ EKIPY
Odpowiedzi: 234
Odsłony: 3075

Straszna ta konwersja do której da³e¶ Uzariel link. Nie ma zbyt wielkiego pokrycia w EDku, wszystko robione tak, by ka¿da rasa mia³a ³±cznie +2. Bezsens. Musimy zrobiæ lepsze dzie³o! <br /> <br />No widzê: <br />- trolle nie maj± -2 do Zr (my nadal dyskutujemy, ale jestem przeciw) <br />- wietrzniak...
autor: Bulkers
pn cze 16, 2003 1:26 pm
Forum: Inne światy
Temat: [RASY] - DYSKUSJE POPRZEDNIEJ EKIPY
Odpowiedzi: 234
Odsłony: 3075

<!--QuoteBegin-Uzariel+--> <!--QuoteEBegin-->Dlaczego kwestionujesz moje slowa... Przecierz pisalem, ze to wzialem z Ksiegi Potworow, co z reszta Darklord potwierdzil :!: A w dodatku pixie(skrzat) ma 75 cm i wazy 8 kg, wiec jest troszke wiekszy(ale ta sama kategoria rozmiaru). <br />Wcale nie kwesti...
autor: Bulkers
ndz cze 15, 2003 9:07 pm
Forum: Inne światy
Temat: [RASY] - DYSKUSJE POPRZEDNIEJ EKIPY
Odpowiedzi: 234
Odsłony: 3075

No dobra, trzeba dostosowaæ siê do DnD i mogê siê zgodziæ na +4 do Zrêczno¶ci, +6 czy +8 to ju¿ zbyt wielkie przegiêcie... <br /> <br />Darklord - dziêki za info. Twojej wiedzy zawsze mo¿na ufaæ....
autor: Bulkers
ndz cze 15, 2003 8:04 pm
Forum: Inne światy
Temat: [RASY] - DYSKUSJE POPRZEDNIEJ EKIPY
Odpowiedzi: 234
Odsłony: 3075

<!--QuoteBegin-Uzariel+-->
Uzariel pisze:
<!--QuoteEBegin-->Mowisz o zgodnosci z Edkiem, ale to jest niemozliwe, chyba ze zrobimy +1/-1 czyli taka jak jest w orginale i bylo w 2 edycji.
<br />Ale przecie¿ nawet przy -1 nie bêdziesz mia³ zgodno¶ci z EDkiem, gdzie trolle maj± +0 do zrêczno¶ci.
autor: Bulkers
ndz cze 15, 2003 7:59 pm
Forum: Inne światy
Temat: [RASY] - DYSKUSJE POPRZEDNIEJ EKIPY
Odpowiedzi: 234
Odsłony: 3075

<!--QuoteBegin-Uzariel+--> <!--QuoteEBegin-->Dlatego jestem za +4 do zrecznosci, nie chodzi tu o przyklady z reala, ale zgodnosc z Ksiega Potworo skrzat ma 18 zr (wzrost waga + skrzydla czyli to samo co wietrzniak) i by mial +8 do zr, dlatego musi miec przynajmniej +4. <br />A czy móg³by tu siê wypo...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 13