Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 388 wyników

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 13
autor: Muad'Dib
pt sty 28, 2005 12:42 pm
Forum: Historia
Temat: Wyzwolenie Auschwitz - Debata w PE
Odpowiedzi: 48
Odsłony: 3219

Henryk Grynberg niestety chyba uleg³ naszej polskiej specjalno¶ci - u¿alaniu siê nad sob±. ¯ydzi ponie¶li w Auschwitz ogromn± ofiarê, znacznie wiêksz± ni¿ jakikolwiek inny naród, ale nie uprawnia ich to do "zaw³aszczania" wy³±czno¶ci na posiadanie ofiar. Nie mam w sobie (o ile mi wiadomo, choæ nie w...
autor: Muad'Dib
wt sty 25, 2005 2:40 am
Forum: Rasy i potwory
Temat: Bezp³odno¶æ
Odpowiedzi: 62
Odsłony: 3338

Mortis - wg. J.R.R. Tolkiena, ojca fantasyki, orkowie byli magicznie + fizycznie przekszta³conymi elfami, za¶ ludzie zupe³nie oddzieln± ras± (choæ mogli siê za specjalnym przyzwoleniem Majarów mno¿yæ - choæ w historii ¶ródziemia by³y tylko trzy takie przypadki). Rzecz jasna, elfowie i orkowie byli ...
autor: Muad'Dib
sob sty 22, 2005 8:02 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Prawidłowa pisownia i odmiana pseudonimów
Odpowiedzi: 93
Odsłony: 8324

M (kto?) Muad'Dib D (kogo?) Muad'Diba C (komu?) Muad'Dibowi B (kogo?) Muad'Diba N (z kim?) z Muad'Dibem Msc (o kim?) o Muad'Dibie W (o!) Muad'Dibie! (Oczywi¶cie panie mog± mówiæ mi po prostu "kochany" :wink: ) Fuj... chyba dosta³em oczopl±su na widok tak wielkiej koncentracji mojej ksywki :?
autor: Muad'Dib
śr sty 19, 2005 2:50 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Kim by¶ nabardziej chcia³ byæ w ¶wiecie fantasy?
Odpowiedzi: 128
Odsłony: 7243

[offtopic] [quote=The Master]Co do tego postu: wiesz, krasnolud to jednak by³by (je¶liby rzeczywi¶cie istnia³) inny gatunek, wiêc zakodowane w mózgu kanony piêkna te¿ by³yby inne i taki krasnal pewnie uwa¿a³by ludzk± kobietê za szkaradê.[/quote] Pewnie ¿e mia³by zakodowane, ale tak samo my mamy zako...
autor: Muad'Dib
wt sty 18, 2005 1:11 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Kim by¶ nabardziej chcia³ byæ w ¶wiecie fantasy?
Odpowiedzi: 128
Odsłony: 7243

Mo¿e dlatego ¿e krasnoludy s± ma³e, brzydkie i kud³ate, a ich kobiety jeszcze brzydsze? Wyobra¿asz sobie po¿ycie z krasnoludk±? Ja nie, i wolê tego sobie nie wyobra¿aæ. Mimo ¿e mam do¶æ odporny ¿o³±dek, mog³o by mnie zemdliæ. A chcia³bym byæ nizio³kiem - w³amywaczem (w³amyhobbit :wink: ). Sam nie wi...
autor: Muad'Dib
czw gru 16, 2004 1:40 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Ulubiony zespó³ muzyczny/rozmowy melomanów
Odpowiedzi: 542
Odsłony: 26357

Witam. Ostatnio (czytaj: pod koniec wakacji - jak dla mnie to niedawno, zw³aszcza ¿e czas jako¶ ostatnio szybko mi up³ywa) w rêce wpad³y mi dwie p³yty kapeli "The Decemberists"; "5 Songs" i "Castaways and Cutouts"... powiem tyle: rzucili mnie chopaki na kolana. Mimo ¿e p³yty zosta³y wydane odpowiedn...
autor: Muad'Dib
pn gru 13, 2004 10:32 pm
Forum: Historia
Temat: O stanie wojennym, Jaruzelskim i 1989
Odpowiedzi: 19
Odsłony: 1330

Widzê ma³y paradoks w ca³ej aferze wokó³ stanu wojennego; Niektórzy twierdz±, ¿e niebezpieczeñstwa inwazji ZSRR nie by³o. Najczê¶ciej ci sami ludzie podziwiaj± (n)¶p. Kukliñskiego, jako osobê, która wywioz³a super tajne informacje z PRL do USA. Co Kukliñski przekaza³ CIA? Przekazywa³ on informacje, ...
autor: Muad'Dib
śr lis 24, 2004 3:22 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Pojęcie klasy - gra czy metagra
Odpowiedzi: 18
Odsłony: 881

<!--QuoteBegin-sil+--> <!--QuoteEBegin-->Czyli nie mo¿na - nie ignoruj±c mechaniki - stworzyæ chaotycznej dobrej "Baby Jagi" z druidzkimi czarami? Dla mnie osobi¶cie "Baba Jaga" by³a by multiklasowcem, druido-zaklinaczem. O ile MG na co¶ takiego by poszed³, nie ma sprawy. Je¶li jednak chcieliby¶my ¶...
autor: Muad'Dib
śr lis 24, 2004 10:39 am
Forum: D&D i d20
Temat: Pojęcie klasy - gra czy metagra
Odpowiedzi: 18
Odsłony: 881

<!--QuoteBegin-sil+--> <!--QuoteEBegin-->Czy nikt nie ma innego zdania? S±dz±c po braku odzewu, nie. Co generalnie mnie nie dziwi zbytnio. Nie wykluczam oczywi¶cie innej mo¿liwo¶ci. <!--QuoteBegin-sil+--> <!--QuoteEBegin-->"Nic" to znaczy "bez zmian" czy "zignorowaæ"? "Nic" znaczy "bez zmian". Nie i...
autor: Muad'Dib
pn lis 22, 2004 4:27 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Pojęcie klasy - gra czy metagra
Odpowiedzi: 18
Odsłony: 881

<!--QuoteBegin-sil+--> <!--QuoteEBegin-->I to jest konkretna odpowied¼. Owszem, bardzo konkretna, i taka pod która móg³bym siê z czystym sumieniem podpisaæ. Nie rozumiem wiêc, dlaczego mimo tej odpowiedzi dalej szukasz dziury w ca³ym, pytaniem: <!--QuoteBegin-sil+--> <!--QuoteEBegin-->Zostaje jeszcz...
autor: Muad'Dib
pn lis 22, 2004 12:18 am
Forum: D&D i d20
Temat: Pojęcie klasy - gra czy metagra
Odpowiedzi: 18
Odsłony: 881

<!--QuoteBegin-sil+--> <!--QuoteEBegin-->(...) w grze tropicielem mo¿na nazwaæ tylko kogo¶ o tej "profesji". tzn tropiciela "tropiciela" w przeciwieñstwie do np. "tropiciela" my¶liwego, k³usownika, czy le¶niczego. A wojownik - mi³o¶nik przyrody pracuj±cy jako najemnik - zwiadowca, posiadaj±cy rangi ...
autor: Muad'Dib
sob lis 20, 2004 4:52 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Pojęcie klasy - gra czy metagra
Odpowiedzi: 18
Odsłony: 881

sil, zauwa¿, ¿e w obrêbie ka¿dej klasy istnieje pewna doza elastyczno¶ci. Dlatego np. na skraju sio³a bêdzie mieszka³ przedstawiciel klasy Zaklinacz, ale bêdzie on "skonfigurowany" pod gu¶larza; odpowiedni wybór atutów, czarów, umiejêtno¶ci itp.
autor: Muad'Dib
sob lis 20, 2004 3:50 pm
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Kanciarz - czyli polityk ;)
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 681

Generalnie zgadzam siê z przedmówcami - krytykami, ale co do pomys³u dobrego rzutu na Refleks to siê zgodzê. Ostatecznie przyda siê dodge przeciwko talerzykom z kremówkami lec±cymi wprost w koszulkê kolcz± od Armaniego naszego bohatera ;-) (vide: Bill Gates) P.S. Ta notka to piêkny przyk³ad stereoty...
autor: Muad'Dib
sob wrz 11, 2004 12:10 pm
Forum: Inspiracje
Temat: Narrenturm - już w sprzedaży!
Odpowiedzi: 29
Odsłony: 3830

Joseph , jak zauwa¿y³em, ¿e kto¶ siê dopisa³ do tego tematu, to stwierdzi³em, ¿e i ja siê dopiszê z pytaniem o "Bo¿ych bojowników" [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img] Telepatia jaka, czy ki diabo³? <br /> <br />Narrenturm bardzo mi siê spodoba³. Ca³kiem ³adnie i g³adko napisany, bardzo...
autor: Muad'Dib
sob wrz 11, 2004 11:57 am
Forum: D&D i d20
Temat: Bank
Odpowiedzi: 35
Odsłony: 1533

<!--QuoteBegin-Katerek+--> <!--QuoteEBegin-->Za³u¿my ze 100 osob wp³aci do banku w mie¶cie x a nastepnie bêd± ¿±dali wyp³aty z banku z tej samej sieci w mie¶cie y, co je¶li ten bank nie mial duzych wplywów i nie stac go na to? <br />Ca³y wspó³czesny system bankowy opiera siê w³a¶nie na za³o¿eniu, ¿e...
autor: Muad'Dib
śr wrz 08, 2004 7:20 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Pañstwo Amazonek
Odpowiedzi: 30
Odsłony: 1885

"Phhh... wyginêli? Przecie¿ to nie by³y mamuty!" :wink: (tak jako¶ mi siê skojarzy³o) <br /> <br />Generalnie zgadzam siê z Tob±, Molobo , ale we¼ pod uwagê, ¿e porwane dziewczynki te¿ nie mog± przecie¿ byæ selekcjonowane ze wzglêdu na swoje cechy - amazonki ³apa³y by co popadnie podczas nocnego naj...
autor: Muad'Dib
śr wrz 08, 2004 6:40 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Pañstwo Amazonek
Odpowiedzi: 30
Odsłony: 1885

Prawdopodobnie by³o by to agresywne, zmilitaryzowane pañstwo. Nie mog³oby byæ zbyt du¿e, gdy¿ inaczej nie by³o by w stanie zapewniæ sobie mo¿liwo¶ci przetrwania. Jako¶ rozmna¿aæ by siê te amazonki musia³y, a miejscowa ludno¶æ nie by³a by zbyt zadowolona z wykorzystywania "ich ch³opców" (choæ oni sam...
autor: Muad'Dib
wt sie 24, 2004 6:20 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Co inni (nie-maniacy ;) ) sadz± o RPG?
Odpowiedzi: 67
Odsłony: 3327

Ja, jako nie-maniak RPG wypowiem siê o tej formie spêdzania wolnego czasu: <br /> <br />Bardzo mi³a, mo¿na uznaæ ¿e nawet do¶æ rozwijaj±ca forma spêdzania wolnego czasu i zaspokajania potrzeb towarzyskich. Maniakiem nie jestem, ale lubiê to. <br /> <br />P.S. Naprawdê wszyscy, którzy siê tu przede m...
autor: Muad'Dib
pn sie 23, 2004 1:25 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Parada (nie)równo¶ci-o gejach lesbijkach i homoseksualnych
Odpowiedzi: 712
Odsłony: 38659

<!--QuoteBegin-Molobo+--> <!--QuoteEBegin-->Nie ukrywam ze w pewnym sensie zaprzyja¼nili¶my siê. Ja nie mam nic przeciwko temu ¿e on ma takie upodobania i na odwrót- tolerujemy i wzajemnie akceptujemy nasze wybory. Nie przeszkadza nam to z pój¶ciem na piwo czy zwyczajnym pogadaniu. <br />Podobnie ja...
autor: Muad'Dib
ndz sie 22, 2004 10:26 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Parada (nie)równo¶ci-o gejach lesbijkach i homoseksualnych
Odpowiedzi: 712
Odsłony: 38659

<!--QuoteBegin-Matis99+--> <!--QuoteEBegin-->S± wiêc dwie mo¿liwe drogi. <br />Istnieje te¿ trzecia; Afrykanie asymiluj± siê z Europejczykami, Europejczycy asymiluj± siê z Afrykanami, ze wszystkimi za¶ asymiluj± siê Azjaci, i powstaje wielorasowy i wielokulturowy konglomerat. Kultura Europejska jak±...
autor: Muad'Dib
ndz sie 22, 2004 9:06 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Parada (nie)równo¶ci-o gejach lesbijkach i homoseksualnych
Odpowiedzi: 712
Odsłony: 38659

<!--QuoteBegin-Molobo+--> <!--QuoteEBegin-->Podsumowuj±c, nawet je¶li Afrykanie przejêliby ca³± infrastrukturê europejskich krjaów, to swoj± mentlano¶ci± i tak by spowodowlai stoczenie siê kontynentu w biedê i zacofanie. <br />Przecie¿ to by siê nie sta³o z dnia na dzieñ. Dyfuzja kulturowa i szereg ...
autor: Muad'Dib
ndz sie 22, 2004 11:56 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Parada (nie)równo¶ci-o gejach lesbijkach i homoseksualnych
Odpowiedzi: 712
Odsłony: 38659

<!--QuoteBegin-Molobo+--> <!--QuoteEBegin-->PS nie rozumiem podania jako przyk³adu Józka <br />W pierwszym odruchu napisa³em "Czesiek", ale notka znajdowa³a siê jeszcze w w±tku o Czes³awie Mi³oszu. Chcia³em zmieniæ na co¶ bardziej neutralnego, i niefortunnie wypad³ "Józek". Nie pokojarzy³em :) <br /...
autor: Muad'Dib
ndz sie 22, 2004 12:04 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Parada (nie)równo¶ci-o gejach lesbijkach i homoseksualnych
Odpowiedzi: 712
Odsłony: 38659

<!--QuoteBegin-Pietrucha+-->
Pietrucha pisze:
<!--QuoteEBegin-->Zupe³nie nieszkodliwy? Ja dostrzegam w nim zagro¿enia, podobne co Ko¶ció³ katolicki (choæ sam jestem akurat niewierz±cy, warto¶ci moralne czerpiê z innych ¼róde³ ni¿ Ko¶ció³) - jest przeciwstawny do zdrowego modelu komórki spo³ecznej. Nie prowadzi do rozwoju gatunku ludzkiego, jest czym¶ absolutnie nienaturalnym.
<br />Tak siê sk³ada, ¿e te¿ jestem osob± niewierz±c± a warto¶ci moralne czerpiê raczej z bogatej europejskiej tradycji a nie Ko¶cio³a Katolickiego - czy jakiegokolwiek innego. Owszem, zwi±zek homoseksualny jest jak napisa³e¶ "przeciwstawny do zdrowego modelu komórki spo³ecznej", nie widzê jednak w tym zagro¿enia. Nikt jako¶ nie widzi zagro¿enia w coraz popularniejszym (nie tylko na zachodzie) modelu rodziny DINKs - Double Income No Kids. Co te¿ jest zaprzeczeniem "zdrowej komórki spo³ecznej". Je¶li dzieci nie bêdzie mia³ zwi±zek Józka ze Stefkiem (imiona wziête "z sufitu", jakiekolwiek podobieñstwo do osób ¿yj±cych lub zmar³ych jest przypadkowe), to bêdzie je mia³a heteroseksualna para np. z Afryki - ludzko¶æ i tak nie zaginie. Józka czy Stefka i tak nie bêdzie da³o siê na si³ê o¿eniæ z np. Marysi± i zmusiæ ich do posiadania potomstwa. Józkowi i Stefkowi powinno siê wiêc IMO pozwoliæ na swobodne legalizowanie swojego zwi±zku. <br /><!--QuoteBegin-Molobo+-->
Molobo pisze:
<!--QuoteEBegin-->To by³ ¿art. Agresywni przedstawiciele tych krêgów w³a¶nie takie maj± pogl±d na te sprawy.
<br />Jak widaæ, nie jestem wiêc skrajnym przedstawicielem ¿adnej opcji 8) <br /> <br /><!--QuoteBegin-joseph+-->
joseph pisze:
<!--QuoteEBegin-->Jestem nietolerancyjny wobec nich i có¿ moja sprawa
<br />W takim razie mam ma³e pytanko: jak zareagowa³by¶ na zaczepkê z podtekstami ze strony jednego z homoseksualistów?
autor: Muad'Dib
sob sie 21, 2004 9:50 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Parada (nie)równo¶ci-o gejach lesbijkach i homoseksualnych
Odpowiedzi: 712
Odsłony: 38659

Poproszê moderatorów o przeniesienie kilku ostatnich notek na w³a¶ciwe miejsce. <br /> <br /><!--QuoteBegin-Joseph+--> <!--QuoteEBegin-->Je¶li nie jeste¶ homofilem jeste¶ homofobem. Nie ma neutralno¶ci w okopach wojny ¶wiatopogl±dowej <br />Jako¶ nie mogê siê z tym zgodziæ. ¦miem twierdziæ, ¿e w spr...
autor: Muad'Dib
sob sie 21, 2004 4:07 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Parada (nie)równo¶ci-o gejach lesbijkach i homoseksualnych
Odpowiedzi: 712
Odsłony: 38659

[oftopic] <br /><!--QuoteBegin-Molobo+--> <!--QuoteEBegin-->mo¿e mi to wyja¶ni?? <br />Widzê, ¿e przechodzimy na ton "pan lekarz powiedzia³" - uznajê go za do¶æ zabawny, tote¿ mogê w nim odpowiedzieæ. <br />Wiêc Muad'Dib wyja¶nia mu: a wie, ¿e w kulturalnych krêgach potêpianie homoseksualizmu jest u...
autor: Muad'Dib
sob sie 21, 2004 10:52 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Etos kap³ana
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 1157

Najpro¶ciej by³o by mu odebraæ moce i zadaæ pokutê. Najprostsze rozwi±zania bywaj± najskuteczniejsze 8) <br /> <br />Do notki poni¿ej: <br />No, dlatego to ShadEnc zazwyczaj prowadzi w naszej dru¿ynie a nie ja :x-mas:
autor: Muad'Dib
czw sie 19, 2004 11:15 am
Forum: Historia
Temat: Niemieckie fa³szowanie historii
Odpowiedzi: 227
Odsłony: 12115

<!--QuoteBegin-Molobo+--> <!--QuoteEBegin-->Holocaust by³ dysfunkcj±... nie bardzo wiem, jak mo¿na w to uwierzyæ <br />Dysfunkcj± by³o znêcanie siê ¿o³nierzy Wehrmachtu, za¶ dzia³ania ¿o³nierzy SS by³y celowe i ¶ci¶le ukierunkowane w stronê zbrodni. <br /> <br />P.S. W tradycji rodzinnej, Niemców id...
autor: Muad'Dib
czw sie 19, 2004 10:00 am
Forum: Historia
Temat: Niemieckie fa³szowanie historii
Odpowiedzi: 227
Odsłony: 12115

Dobrze, spróbujê krok po kroku, bez skrótów my¶lowych wyja¶niæ, o co mi chodzi: <br /> <br /><!--QuoteBegin-Muad'Dib+--> <!--QuoteEBegin-->Porównujesz zorganizowan± kampaniê lubobójstwa wywo³an± nienawi¶ci± do Polskiego narodu z akcj± uwolnienia ludzi od re¿imu brutalnego dyktatora podczas której ki...
autor: Muad'Dib
czw sie 19, 2004 2:27 am
Forum: Historia
Temat: Niemieckie fa³szowanie historii
Odpowiedzi: 227
Odsłony: 12115

Molobo, lito¶ci. Nie zauwa¿y³e¶ trzeciej czê¶ci mojej wypowiedzi, mówi±cej o dysfunkcjach w du¿ych grupach spo³ecznych? Przykro mi, ale zupe³nie nie zrozumia³e¶ sensu mojej notki.
autor: Muad'Dib
czw sie 19, 2004 1:59 am
Forum: Historia
Temat: Niemieckie fa³szowanie historii
Odpowiedzi: 227
Odsłony: 12115

Molobo - dlaczego uwa¿asz, ¿e wszyscy ¿o³nierze Wehrmachtu musieli popieraæ Hitlera i nienawidziæ Polaków? Co na przyk³ad ze ¶l±zakami s³u¿±cymi w niemieckiej armii? Czy oni wszyscy mieli wyprane mózgi? <br /> <br /><!--QuoteBegin-Molobo+--> <!--QuoteEBegin-->Brutalno¶æ wojska niemieckiego p³yn±ca ...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 13