Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 196 wyników

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 7
autor: Niziolica
wt lut 07, 2006 1:33 pm
Forum: Inspiracje
Temat: Inspiruj±ca poezja
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 7608

Poezja? Inspiracja, byæ mo¿e. Dla mnie jednak jest, przede wszystkim, bezczelnym gotowcem, wielkim zbiorem przepowiedni i bajañ, które mo¿na zaserwowaæ niczego nie podejrzewaj±cym, na dodatek, niestety, czêsto nieoczytanym graczom. Moje pere³ki to, prócz wymienionej w pierwszym po¶cie, genialnej "Dz...
autor: Niziolica
ndz gru 25, 2005 6:05 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Bard trudna klasa
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 2074

Jaemasie, nie wylecê z "Him", bo mam a¿ 15 lat i nie bêdê siê k³óciæ z tob± o aspekt "¶mieszno¶ci" Manowar. Wyra¿enie "paragotyk" zosta³o przeze mnie u¿yte na po³y z w¶ciek³o¶ci, której powodów nie bêdê Ci przedstawiaæ; za¶ co do faktu, czy taka muzyka ma swoich sensownych przedstawicieli w dzisiejs...
autor: Niziolica
ndz gru 25, 2005 2:08 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Bard rządzący państwem zza tronu?
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 2182

Najg³upszy, najtrudniejszy w³adca, jakiego do tej pory mia³ ten ca³y kraj. Popatrzcie na niego, obywatele, i starajcie siê potem zapomnieæ- pos±gowy cz³owiek w ¶rednim wieku, o dostojnych gestach i postawie, szlachetny, mê¿ny, zrêczny dyplomata, budz±cy szacunek. Ten w³a¶nie cz³owiek zasypia w króle...
autor: Niziolica
ndz gru 25, 2005 1:24 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Bard trudna klasa
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 2074

Najpro¶ciej jest teksty zer¿n±æ bezczelnie z t³umaczeñ wielu "paragotyckich" zespo³ów rockowych, z tych, co to s³uchaj± ich smêtni, d³ugow³osi romantycy. Ja osobi¶cie krad³am teksty Manowar, Summoner, Rhapsody, od czasu do czasu, gdy ju¿ naprawdê nie by³o za co siê zabraæ, Enyi b±d¼ poezji Le¶miana,...
autor: Niziolica
pn gru 20, 2004 9:26 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Pó³smok - wampir?
Odpowiedzi: 46
Odsłony: 2368

Rany, za grosz zrozumiemia... S³uchajcie, ja te¿ czasami mam tê ochotê; nagi±æ zasady ku ogólnemu manczkinizmowi, tworzyæ jakie¶ zabawne mieszanki i byæ panem tego ¶wiata. Absolutnie i totalnie popieram opcje "MG wy- luz". "Hej, s³uchajcie, wam chce siê zapewne jakiego¶ bajeranckiego relaksu przy ko...
autor: Niziolica
śr lis 17, 2004 9:26 am
Forum: D&D i d20
Temat: Trunki, trunki...
Odpowiedzi: 12
Odsłony: 814

Koktajl alkoholowy Shirley Temple; Winogronowa ¦mieræ Przegiêcie? Nie s±dzê... Oryginalna nazwa tego koktajlu w naszym pod³ym ¶wiecie brzmi po prostu Shirley Temple i jest lemoniad± zmieszan± z grenadyn± (Mo¿na j± okre¶liæ jako zwyk³y syrop winogronowy) oraz, ewentualnie, ananasem. Wersja, któr± za ...
autor: Niziolica
wt lis 16, 2004 6:55 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Templariusz - Rycerz czy Kap³an ?
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 3012

Ja za¶ siê nie zgodzê z ¿adnym z was... Powód? Wydaje mi siê, ¿e Templariusz to klasa, z któr± da siê zrobiæ wszystko, i jej tworzenie mo¿na oprzeæ o wiele szablonów. Proponowano wojownika z pewnymi mocami kap³añskimi, wa¿na dla tej postaci jest tak¿e umiejêtno¶æ dyplomacji i poznania swojego wroga,...
autor: Niziolica
śr lis 10, 2004 7:50 pm
Forum: Bóstwa
Temat: Poród
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 924

Poród

W "Faiths & Pantheons" przy opisie historii Lathandera znajdujemy lakoniczn± informacjê dotycz±c± tajemniczego wydarzenia o kryptonimie "Poród", o którym wiedz± tylko nieliczni kap³ani. Czy kto¶ ma wiêcej informacji na ten temat, mo¿e snuje jakie¶ domys³y? Je¶li to ju¿ musi i¶æ w tego boga to czy s±...
autor: Niziolica
pn lis 08, 2004 12:39 am
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Czy Netheril mo¿e powróciæ do dawnej chwa³y?
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 3228

Rany, ile siê miesza... Dotychczas zawsze wydawa³o mi siê, ¿e to magia zawarta w mythallarach pozwala miastom unosiæ siê w powietrzu... Z waszych notek wynika, ¿e nie. No có¿, nie zapytam, co pozwala im siê unosiæ, gdy¿ wyjdê pewnie na idiotkê. Tymczasem... Czemu Netheril nie mia³by byæ wskrzeszon± ...
autor: Niziolica
pn lis 08, 2004 12:24 am
Forum: Historia
Temat: Najwiêkszy atak drowów na powierzchnie
Odpowiedzi: 55
Odsłony: 8449

<!--QuoteBegin-Raw+--> <!--QuoteEBegin-->A poza tym wydaje mi siê, ¿e akurat Lloth powinna byæ przeciwna wyprawom na powierzchnie, a przynajmniej ich nie popieraæ, bowiem odci±gaj± one drowy od wewnêtrznych walk o w³adzê, ktore odbywaj± siê ku uciesze owej bogini. Lloth ma bardzo ciekawy powód, by n...
autor: Niziolica
ndz paź 24, 2004 8:05 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Krzyżówka orka i drowa, czyli poszukiwania takiej rasy.
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 905

Wydaje mi siê, ¿e nawet Darklord nie wygrzebie znik±d informacji nieistniej±cych. Twórcy systemu stworzyli bardzo bogaty, bardzo spójny i rozleg³y, bardzo szczegó³owy, jednak schematyczny i pseudo- oryginalny ¶wiat, jakim jest Forgotten. Nie s±dzê, by ktokolwiek wpad³ na taki dziwny pomys³, ale... T...
autor: Niziolica
wt wrz 28, 2004 3:39 pm
Forum: Felietony
Temat: [27/09/04] Krew - codzienno¶æ wspó³czesnego ¶wiata?
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 1475

Bêdê oryginalna. Felieton naprawdê mi siê podoba³! <br /> Przede wszytkim- pocz±tek. Mo¿e macie, drodzy Redaktorzy, bardzo powa¿ny, smêc±cy i wyprany z poczucia humoru styl, ale... Co¶ jdnak jest w tym felietonie z tekstów Devika, mianowicie- d³ugo¶æ. ¦rednia. W sam raz. <br /> Tekst przede wszystki...
autor: Niziolica
pn wrz 27, 2004 7:44 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Rasa dla druida
Odpowiedzi: 101
Odsłony: 5541

Ten temat a¿ cuchnie stereotypami. Lubiê takie. <br /> Druid to istota, któr± ³±czy swego rodzaju wiê¼ z natur±, musi byæ choæ w czê¶ci taki jak ona. Nie pomijajmy tak¿e faktu, ¿e musi wpierw, wbrew wielu cywilizowanym krainom i wynalazkom,odnale¼æ tê wiê¼, wiêc... <br /> Proponowa³abym ku ten roli ...
autor: Niziolica
pt wrz 03, 2004 10:29 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Miasto Umar³ych oraz ¦mieræ... i co dalej?
Odpowiedzi: 30
Odsłony: 2829

<!--QuoteBegin-Ganjialf+--> <!--QuoteEBegin-->Zastanawiam siê czy to takie z³e... zamieniæ siê w demona :evil: . Na przyk³ad w takiego balora :mrgreen: . ¯yjesz pó¼niej d³ugo, targujesz siê z potê¿nymi magami i samymi bogami :wink: . '¯yæ... nie umieraæ!" 8) . <br /> <br /> To naprawdê zale¿y... Teo...
autor: Niziolica
pn sie 30, 2004 10:56 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Jak stworzyæ dobrego druida-³owce-barbarzyñce?
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 2345

Moim zdaniem jest to ciekawa fabularnie postaæ, która jednak nie ma szans, je¶li MG nie zgodzi siê na pewne ustêpstwa wzglêdem zasad... <br /> Zajmuj±c siê sprawami wygl±du... Có¿, w³a¶ciwie tatua¿e czy symbole w kolorze zieleni, bia³e w³osy, nieokre¶lone oczy czy szpony nie robi± ciekawszej ró¿nicy...
autor: Niziolica
pn sie 30, 2004 10:31 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Druid, Barbarzyñca czy mo¿e £owca
Odpowiedzi: 48
Odsłony: 4298

Moimi ulubieñcami s± druidzi. Dlaczego? Przede wszystkim ta ich niesamowita mi³o¶æ do natury, która daje im si³ê. Wrêcz mistyczne wy¿yny potêgi osi±gane nie ciê¿k± prac± i widzenia ¶wiata takim jakim jest... Tylko zrodzone z czystego, niesamowicie silnego, czystego uczucia... Ponadto zawsze uznawa³a...
autor: Niziolica
pn sie 30, 2004 10:15 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Wystêpy- charyzma?
Odpowiedzi: 19
Odsłony: 1114

Wystêpy- charyzma?

Chcia³am zapytaæ was- mistrzów gry o to, jak postrzegacie specyficzn± umiejêtno¶æ "wystêpy", która jest obowi±zkowa w arsenale ka¿dej bardopodobnej postaci. Przede wszystkim nale¿y zaznaczyæ, ¿e rol± tej umiejêtno¶ci jest zwrócenie uwagi na siebie, swoj± postaæ oraz swoje czyny. Prócz tak oczywistyc...
autor: Niziolica
pn sie 30, 2004 9:15 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Szkic minidodatku :)
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 1153

Klasy presti¿owe- bardzo spodoba³a mi siê systematyka ich tworzenia. Niby nie wp³ywa na mechanikê, a jednak... Zdolno¶ci takie jak "padlino¿erca" dodaj± grze postaci± naprawdê niesamowitych barw, nie wp³ywaj±c na mechanikê, a jednak ratuj±c ¿ycie wielu postaciom. Rzuci³y mi siê w oczy mo¿liwo¶ci, ja...
autor: Niziolica
pn sie 30, 2004 8:47 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Nieumarły Barbarzyńca
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 1092

Skoro poruszono tu tak ciekawy aspekt barbarzyñcy jak mo¿liwo¶æ odczuwania emocji bêd±c nieumar³ym, to chcia³abym zapytaæ (Chocia¿ nie wiem, czy dobrze robiê, pytaj±c w tym miejscu) jak mo¿na ukazaæ sza³ takiej postaci? Chodzi mi o te z gatunku "ko¶cistych", tzn istot, które nie maj± mózgu ani grucz...
autor: Niziolica
ndz sie 29, 2004 9:13 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Znienawidzony potwór - Najbardziej morderczy
Odpowiedzi: 190
Odsłony: 12612

Je¶li mnie kto¶ zapyta o niby s³abego potwora, a takiego, który zdolny jest zrobiæ z wojakami wszystko, to jest to... No w³a¶nie, chyba zapomnia³am jak siê nazywa³o, ale chyba... rdzewiacz, czy jako¶ tak. By³ idealnym ¶rodkiem na zrównowa¿enie gry, gdy gracze dostawali w swoje rêce zbyt potê¿ny, met...
autor: Niziolica
pt sie 27, 2004 1:26 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Druidzi mówi± o sobie
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 3318

Wydaje mi siê, ¿e za kilka chwil wiele osób bêdzie mia³o ochotê siê pogry¼æ. Chcia³abym zakwestionowaæ kilka praw ukazanych w tym temacie. Najpierw jednak... <br /> Uwa¿am, ¿e kilka osób myli tu podstawowe pojêcia lub podaje niew³a¶ciwe. Przede wszystkim odniesiono siê tu do dziko¶ci i zwierzêco¶ci-...
autor: Niziolica
pt sie 27, 2004 12:48 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Zły druid
Odpowiedzi: 19
Odsłony: 2181

Zainspirowana pewnym tematem z tego forum zagra³am kiedy¶ z³ym, "skorumpowanym" druidem, który osiad³ w mie¶cie, by "pomagaæ" naturze, staraj±c siê wypleniæ wszystkich jej wrogów, rozpoczynaj±c od ¼ród³a. Zajmowa³ siê on, lekko mówi±c, wymuszaniem na w³adzach miasta we wszech miar s³usznych traktató...
autor: Niziolica
czw sie 26, 2004 4:10 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Orze³ jako towarzysz druida
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 1432

Zwyk³y go³±b w wierzeniach chrze¶cijan znalaz³ ga³±zkê ¶wiadcz±c± o tym, ¿e gdzie¶ daleko jest suchy l±d... <br /> Zwyk³y orze³ nie ma jak wykryæ po³o¿enia danych osób i zawiadomiæ o tym druida werbalnie, lecz mo¿e pos³u¿yæ siê typowo "ptasim" sposobem, tzn zaalarmowaæ d¿wiêkiem, gdy porusza siê w d...
autor: Niziolica
wt sie 24, 2004 7:30 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Zwierzêcy przyjaciel druida
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 485

Wiê¼ druida i jego zwierzêcego towarzysza powinna siê opieraæ na zaufaniu i przyja¼ni obydwu istot. Jako, ¿e zwierzêcy towarzysz jest zwykle bardziej inteligentny ni¿ jakikolwiek typowy przedstawiciel jego gatunku mo¿emy mówiæ nie o "oswajaniu" tylko "tworzeniu wiêzi", "przyja¼ni". Wa¿n± kwesti± jes...
autor: Niziolica
pn sie 23, 2004 7:24 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Summon Natural Ally
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 721

Moim skromnym zdaniem ka¿dy czar rzucony przez jak±kolwiek postaæ czaruj±c± musi byæ "skontrolowany" przez MG, g³ównie tyczy siê to w³a¶nie czarów przyzywaj±cych. Gracz mo¿e okre¶liæ, jakie stworzenie "postara siê" przyzwaæ. Mg pocz±tkuj±cy powinien daæ graczowi to, czego oczekuje, Mg zaawansowany t...
autor: Niziolica
pn sie 23, 2004 7:12 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Czary Druida
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 970

Uwa¿am, ¿e zachaczenie o potêgê tego czaru (Oczyszczenie) jest z pewno¶ci± wa¿nym posuniêciem w kampanii przeciwko kombinatorom, którzy lubi± wykorzystywaæ literówki w Podrêczniku Gracza tylko po to, by jak najskuteczniej na pocz±tku zadziwiæ wszystkim bystro¶ci± umys³u, a potem obrzydziæ grê nadu¿y...
autor: Niziolica
pn sie 23, 2004 7:03 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Druid/łotrzyk
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 1027

S±dzê, ¿e mo¿e to byæ bardzo ciekawa postaæ, je¶li koncepcja bêdzie na tyle dobra, by rozwiaæ w±tpliwo¶ci napadaj±ce niektóre osoby wzglêdem rozbie¿no¶ci charakterów i ideologii tych klas. Za¶ od strony mechanicznej... <br /> Ju¿ chyba dawno, dawno temu za³o¿ono temat dotycz±cy dzia³añ druida w mias...
autor: Niziolica
pt sie 20, 2004 11:59 am
Forum: Planescape
Temat: Torment wrotami do Wieloświata
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 2239

Planescape: Torment to gra w rzeczy samej genialna- zawiera w sobie wiele niesamowitych i g³êbokich tre¶ci, zw³aszcza jak na program komputerowy. Ponadto nie oddzia³uje w a¿ tak wielkim stopniu na nasze postrzeganie Wielo¶wiata, gdy¿ nie mo¿e- wszak jest to ¶rodowisko, które zmienia siê co dzieñ w m...
autor: Niziolica
pn sie 16, 2004 12:44 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Broñ tworzona przez barbarzyñców
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 2044

Je¶li chodzi o mo¿liwo¶ci barbarzyñcy dotycz±ce broni to, jak wszyscy wiemy i wspominano o tym wielokrotnie, nie maj± owe narzêdzia specjalnych cech charakterystycznych. Przynajmniej, gdy mówimy o pos³ugiwaniu siê nimi... <br />A co z ich produkcj±, o czym traktuje ten temat? Tu ju¿ mo¿emy chyba wys...
autor: Niziolica
ndz sie 15, 2004 7:04 pm
Forum: Twórczość użytkowników
Temat: Odcień- komentarze
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 408

Odcień- komentarze

Wiecie, o co moge was poprosić. Miło byłoby mi, gdyby zgłaszano tutaj propozycje dotyczące możliwych typów szkolenia członków Karmazynek oraz fragmenty tekstu, które należy porawić z uzupełnieniem i wskazówkami. Za wszelką KONSTRUKTYWN? krytykę dziękuję uprzejmie z góry.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 7