Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 49 wyników

  • 1
  • 2
autor: Woodward
wt lip 20, 2004 12:37 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Krycie siê na widoku
Odpowiedzi: 30
Odsłony: 2706

Zatem widzenie w ciemno¶ci z angielska Darkvision zwane nic nie daje
autor: Woodward
wt lip 20, 2004 11:53 am
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Krycie siê na widoku
Odpowiedzi: 30
Odsłony: 2706

A co z Shadow Blend...
autor: Woodward
wt lip 20, 2004 11:37 am
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Krycie siê na widoku
Odpowiedzi: 30
Odsłony: 2706

Z tego co mi wiadomo w 3.5 prawdziwe widzenie daje jaki¶ bonus do testu zauwa¿enia
autor: Woodward
pt lip 09, 2004 5:25 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Krycie siê na widoku
Odpowiedzi: 30
Odsłony: 2706

Chcia³bym od¶wie¿yæ ten temat Mam bowiem podwójny problem z wi±z±cy sie z wykorzystaniem cienia. <br /> <br /> : czy ciemno¶æ mo¿na traktowaæ jako cieñ np. noc , albo kule ciemno¶ci ,lub ciemno¶æ w podmroku. Je¿eli tak , to TC jest nie do zauwa¿enia w nocy , bo e niej nie rozró¿ni¿ poszczególnych ci...
autor: Woodward
pt cze 25, 2004 8:19 am
Forum: Inspiracje
Temat: Najdziwniejsze inspiracje
Odpowiedzi: 37
Odsłony: 10883

Wyobra¼cie sobie ¿e obudzi³em siê ostatnio w srodku nocy 8O i mia³em ju¿ w g³owie cal± sesjê, a k³adac siê nie mia³em nawet koncepcji... to siê dopiero nazywa natchnienie. W ten sposób powasta³a sesja rozgrywaj±ca siê we ¶nie graczy. Wydarzenia te mia³y pó¼niej odzwierciedlenie w realnym ¶wiecie...
autor: Woodward
pn cze 14, 2004 6:51 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Dobre atuty dla mnicha
Odpowiedzi: 33
Odsłony: 5283

Ale zawsze mozna uzywaæ 2 taktyk naprzemiennie... <br />Osobi¶cie mam mnichem atak z doskoku i bardzo go sobie chwalê. Pierwszo liniowy woj bierze na siebie ca³e byde³ko a ja podgryzam ich nie anga¿uj±c siê w bezposrednie starcie...jezeli nie muszê
autor: Woodward
pn cze 14, 2004 6:47 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Rady dla mnicha
Odpowiedzi: 104
Odsłony: 7823

Jako dodatek mo¿na sobie zafundowaæ czarne, mistrzowskie, skurzane rêkawiczki bez palców +1, z ponabijanymi æwiekami.
<br />Ju¿ który¶ raz czytam o rêkawiczkach... Czy s± one rozpisane w jakim¶ podrêczniku? Czy to inwencja forumowiczów?
autor: Woodward
śr kwie 23, 2003 10:03 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Sza³ Barbarzyñcy!?!?!
Odpowiedzi: 43
Odsłony: 3947

<!--QuoteBegin-Muad'Dib+-->
Muad'Dib pisze:
<!--QuoteEBegin--> No, chyba ¿e zastrzeg³e¶ sobie na taniec z duchami prawa autorskie
Nie jes to co¶ na co mam wy³±czno¶æ :wink: Gdyby tak by³o nie wysy³a³bym tego na forum
autor: Woodward
śr kwie 16, 2003 11:34 am
Forum: RPG - ogólnie
Temat: Uzależnienie od RPG...
Odpowiedzi: 57
Odsłony: 3742

Mam 19 latek i gram od jaki¶ 5. Mo¿e nie jestem zbyt wiekowy, ale swoje o RPG wiem. Moim zdaniem mo¿ na siê od tego uzale¿niæ jak od ka¿dej innej rzeczy (kilka osób ma tutaj podobne zdanie). <br />Jednemu ze znajomych t³umaczylem RPG, jako swoisty rodzaj teatru, ale z nieco mniejsz± ilo¶ci± rekwizyt...
autor: Woodward
wt kwie 15, 2003 11:41 am
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: U¿ywanie umiejêtno¶ci
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 1054

Czyli dzia³ania z³e, ale podejmowane w dobrych intencjach mona potraktowaæ za w³a¶ciwe? Troszkê zamiesza³em, ale mo¿na by za³o¿yæ, ¿e je¿eli gracz nie ma pojêcia o jakiej¶ czynno¶ci i zrobi co¶ zupe³nie g³upiego, ale w dobrej wierze, jako MG mam to uznaæ za +? <br /> <br />Co do delikwenta od szyi t...
autor: Woodward
wt kwie 15, 2003 11:25 am
Forum: Inspiracje
Temat: Najdziwniejsze inspiracje
Odpowiedzi: 37
Odsłony: 10883

Niedawno obmyslaj±c sesjê prawie wpad³em pod samochód. Nie tak dos³ownie, bo zatrzyma³em siê krok przed krawê¿nikiem, ale tylko dla tego, ¿e zastanawia³o mnie jak wymyslony w±tek wple¶æ w istniej±c± fabu³ê. Wszystko by³o by OK, gdyby nie to, ¿e przeje¿d¿aj±cym samochodem by³... policyjny polozezik. ...
autor: Woodward
wt kwie 15, 2003 11:08 am
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: U¿ywanie umiejêtno¶ci
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 1054

Ma³y odno¶nik do sytuacji. Troszkê ¼le j± opisa³em (za zamieszanie sorry :oops: ). By³o to jakie¶ kilka lat temu. Klient nie maj±c nic pod rêk± oddar³ kawa³ek p³aszcza i awi±za³ go na szyi krwawi±cego. Jako MG (bardzo pocz±tkuj±cy z reszt±) pozostaiw³em to bez komentarza.
autor: Woodward
wt kwie 15, 2003 10:30 am
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: U¿ywanie umiejêtno¶ci
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 1054

A mnie wydwwa³o siê, ¿e uduszenie delikwenta
autor: Woodward
pt kwie 11, 2003 10:30 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Odegnanie nieumarłych a ściany
Odpowiedzi: 12
Odsłony: 975

Mo¿e warto najpierw postawiæ sobie pytanie JAK WIDZ? NIEUMARLI. Dla przyk³adu oczy zombiacza s± w takim samym stanie rozk³adu jak jego cia³o (je¿eli wyg³aszam herezje to sorry). Wniosek z tego plynie taki, ¿e postrzega ¶wiat trochê inaczej. Odpêdzanie moim zdaniem powinno wytwarzaæ jak±¶ aurê, niepr...
autor: Woodward
pt kwie 11, 2003 10:09 am
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: U¿ywanie umiejêtno¶ci
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 1054

Ale wtedy mog± zdarzaæ siê wpadki, jak chod¼by tamowanie krwotoku têtnicy szyjnej przez... ucisk (sytuacja autentyczna)
autor: Woodward
czw kwie 10, 2003 10:52 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: ::KFiAtKi RpG::
Odpowiedzi: 1587
Odsłony: 210824

Jeden z NPC pu¶ci³ jaki¶ wiatr. 5 kuszników spad³o z koni <br /> <br />MG: Teraz wszyscy le¿± bez ³uków <br />Gracz: No tak bo mieli kusze
autor: Woodward
czw kwie 10, 2003 10:34 am
Forum: D&D i d20
Temat: Dynamiczne sceny i ciekawsza walka/Opisy walki
Odpowiedzi: 102
Odsłony: 6089

Interpretacja walki

To znowu ja i moje chore pomys³y. Tym razem interpretacja trafieñ. <br /> <br />Czy walki zaopatrujecie w bogete opisy, czy te¿ koñczy siê na: dosta³e¶ za 5 itp. <br /> <br />Ostatnimi czasy testuje graczy i w czasie walki nie znaj± swoich aktualnych HP (nie jest to mój pomys³). Zamiast tego opisuje...
autor: Woodward
czw kwie 10, 2003 10:21 am
Forum: D&D i d20
Temat: M±dre postacie i niezbyt rozgarnieci gracze
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 1189

Jest jedem malutki problem. Kole¶ jest niesamowicie nagrzany na t± postaæ, ale nie widzi swoich b³êdów. Dawanie kar w postaci modów do testów i exp. staje siê powoli tendencyjne.
autor: Woodward
czw kwie 10, 2003 10:18 am
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: U¿ywanie umiejêtno¶ci
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 1054

U¿ywanie umiejêtno¶ci

Temat do¶æ dziwny ale nies³ychanie mnie intryguj±cy. <br /> <br />Sytuacja wygl±da tak: <br />Po dosyæ wyczerpuj±cej walce na placu boju pozosta³y dwie postacie ledwo dychaj±cy woj z solidnie krwawi±cym udem i kap³an znaj±cy siê na leczeniu. Kap³an deklaruje, ¿e bêdzie leczy³ woja. <br /> <br />1. G...
autor: Woodward
czw kwie 10, 2003 10:04 am
Forum: D&D i d20
Temat: M±dre postacie i niezbyt rozgarnieci gracze
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 1189

M±dre postacie i niezbyt rozgarnieci gracze

Nazwa tematu jest do¶æ dziwna ale nie mia³em innego pomys³u. Do rzeczy. <br /> <br />Kilka razy zdarzy³o mi siê prowadziæ i uczestniczyæ w sesjach, gdzie jaki¶ kole¶ (uogólniaj±c nazwijmy go panem X) mia³ ochotê zagraæ charyzmatyczn± postaci±. Wszystko by³oby OK, gdyby nie to, ¿e (nie ubli¿aj±c mu) ...
autor: Woodward
czw kwie 10, 2003 9:56 am
Forum: D&D i d20
Temat: Powolni gracze
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 1102

Pytanie: Czy powinno siê taki rzeczy jak zakupy, rozbijanie obozu, tygodniowa podró¿ na której nic nie ma siê dziaæ, pomijaæ i kwitowaæ? Z jednej strony zabija to inwenjê graczy, a z drugiej rozmydla grê.
autor: Woodward
czw kwie 10, 2003 9:43 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Pawê¿ - dyskysusje, problemy, zastosowanie
Odpowiedzi: 87
Odsłony: 4011

Tylko, ¿e te wczesniej nie lata³y.
autor: Woodward
czw kwie 03, 2003 11:45 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Pawê¿ - dyskysusje, problemy, zastosowanie
Odpowiedzi: 87
Odsłony: 4011

<!--QuoteBegin-Uimar+--> <!--QuoteEBegin-->Ale je¶li sta³e¶ w w±skim przej¶ciu i ca³± jego szeroko¶æ zajmowa³a pawê¿, to ¿uki raczej nie powiiny Ciê atakowaæ (na zdrowy ch³opski rozum). <br />Tak wla¶nie by³o i na domiar z³ego trafi³y mnie w.... nogê. Pytam JAK? <br />Wypad³o 20 to by³a odpowied¼. F...
autor: Woodward
śr kwie 02, 2003 10:11 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Pawê¿ - dyskysusje, problemy, zastosowanie
Odpowiedzi: 87
Odsłony: 4011

Spotka³em siê raz z do¶æ dziwn± sytuacj± na sesji (z pawê¿em zwi±zan± rzecz jasna). Gra³em sobie krasnoludem, wywi±za³a siê walka... i zaatakowa³y mnie jakie¶ rzuczki (czy co¶ w tym stylu) wbi³em pawê¿ w ziemiê (wilko¶ci± by³ oczywi¶cie przystosowany) tak by to co¶ nie zjad³o mi nóg no ale mimo to j...
autor: Woodward
śr kwie 02, 2003 10:00 am
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Plebejusz z kos± i Whirlwind
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 1456

No i dochodzimy do smutnego wniosku: nie wszystkie przwid³a ¿ycia da siê prze³o¿yæ na mechanikê systemu [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/crying.gif[/img] . No có¿ nic nie jest doskona³e.
autor: Woodward
śr mar 19, 2003 11:39 am
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Plebejusz z kos± i Whirlwind
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 1456

Ale czy taki ch³opek gdy wyjdzie na pole walki mo¿e uzywaæ tego na "normalnych" przeciwnikach
autor: Woodward
śr mar 19, 2003 11:15 am
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Plebejusz z kos± i Whirlwind
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 1456

Plebejusz z kos± i Whirlwind

Tak sobie ostatnio mysla³em i ... od tej pory nurtuje mnie pytanie: Czy najzwyczajniejszy w ¶wiecie ch³opina pracyj±cy w poolu z kos± uzywa whirlwinda :?: Teoretycznie wykonuje atak na przeciwników (przera¿aj±ce ¼d¼b³a :evil: ) w pó³kolu przed sob±, ale z drugiej strony nie spe³nia wymagañ.
autor: Woodward
śr mar 19, 2003 11:11 am
Forum: Inne światy
Temat: Fallout
Odpowiedzi: 19
Odsłony: 1317

Fallout PnP by³ ciekawy do momentu, gdy czê¶æ zasad wymy¶lali¶my sami(wprowadzenie wampirów he he ). Kiedy dorwali¶my podrêcznik troszku siê popsulo i odstawili¶my system, ale by³o fajnie. Mo¿e kiedy¶ do niego wrócimy.
autor: Woodward
śr mar 19, 2003 10:59 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Broñ niekonwencjonalna:)
Odpowiedzi: 58
Odsłony: 6773

<!--QuoteBegin-mad_berzerker+-->
mad_berzerker pisze:
<!--QuoteEBegin-->ostatnio jeden z moich graczy z uporem maniaka rzuca zw³okami
<br />Ja to nazywam odpêdzaniem nieumar³ym/umarlym :wink:
autor: Woodward
śr mar 19, 2003 10:55 am
Forum: D&D i d20
Temat: Jak powinna wygl±daæ sesja?
Odpowiedzi: 39
Odsłony: 2378

U nas zbieramy siê o godz. 16.00, a gramy do ok 21.00 co daje jakie¶ 5 godzin. Pora jest optymalna (przynajmiej zim± gdy szybciej jest ciemno). Obowi±zkowa jest odpowiednia muzyka (temat czesto na forum poruszany) i przyciemnione ¶wiat³o. <br />Zalecane jest te¿ wietrzenie pomieszczenia [img]style_e...
  • 1
  • 2