Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 69 wyników

autor: Dazzir
pn sty 08, 2007 3:56 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Pomys³ na przygodê z dreszczykiem
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 6974

Sczerze pisz±c koniec jest - otwarty. Wiele zale¿y od tego jak zachowaj± siê gracze i co MG wymy¶li w takiej sytuacji.<br /><br />Chyba, ¿e chodzi Ci o sam± intrygê, no to ju¿ nic na to nie poradzê. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_biggrin.gif[/img]
autor: Dazzir
pt sty 05, 2007 6:48 am
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Pomys³ na przygodê z dreszczykiem
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 6974

W sumie prowadzi³em tê przygodê w ED, aczkolwiek my¶lê, ¿e pomys³ równie dobrze pasuje do D&D.<br /><br />POCZ?TEK:<br />Dru¿yna przyje¿d¿a/mieszka w niewielkim mie¶cie (Yovlan), w którym w³a¶nie odbywa siê ca³kiem spory festyn po³±czony oczywi¶cie z jarmarkiem, ró¿norodnymi konkursami, pokazami akr...
autor: Dazzir
ndz lip 02, 2006 11:28 am
Forum: Światy autorskie
Temat: Globalne wojny pomiędzy rasami
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 1019

<!--quoteo(post=265471:date=Apr 22 2006, 03:41 PM:name=Canthir)--> <!--quotec--><br /><br /> 1. Elfy vs Orki <br />Przyczyna: Elfowie wzro¶li w si³ê do tego stopnia, ¿e uznali, ze je¿eli wy¶l± odpowiednio liczn± armiê wojowników ze wsparciem magicznym na dowolnego przeciwnika zmia¿d¿± do doszczêtnie...
autor: Dazzir
czw paź 07, 2004 12:04 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Barmani i szklanki...
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 937

Ja zawsze staram sie by zarówno karczmarz jak i karczma mieli w sobie co¶ unikatowego (poza nazw± :) ). I tak na przyk³ad: <br />W miescie Lown Haven na Równinach Lede, stoi karczma 'Czarny Wilk' Zowi± j± tak nie dlatego, ¿e w³asciciel, sêdziwy krasnolud Tubruk zwany Starym, ubi³ w swoim ¿yciu jakie...
autor: Dazzir
sob sie 14, 2004 11:42 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Ślub w D&D?!
Odpowiedzi: 27
Odsłony: 2479

Zawsze mozesz spróbowaæ z tak± sytuacj±. Kto¶ zaprosi³ starego wroga BG na slub, a on z sobie tylko znanych powodów sie zgodzi³. Pojawia siê w pe³ni pokojowych zamiarach, z prezentem itd. I co tu teraz zrobiæ. On zosta³ zaproszony, a prawo goscinno¶ci nakazuje go godnie ugosciæ. Ale dlaczego przyby³...
autor: Dazzir
śr sie 11, 2004 9:31 pm
Forum: Inne światy
Temat: Pytania o Scarred Lands
Odpowiedzi: 51
Odsłony: 11907

Wyrêczê Dananta, przynajmniej z tymi pytaniami, na które mogê z rêk± na sercu odpowiadzieæ :) <br /><!--QuoteBegin-Ryan O'Connell+--> <!--QuoteEBegin--> <br />Przegl±daj±c stronê SSS zauwa¿y³em, ¿e np. w Hollowfaust jest ca³kiem sporo mieszañców (6%). Co poza pó³elfami i pó³orkami ma do zaoferowania...
autor: Dazzir
wt sie 10, 2004 6:00 pm
Forum: Inne światy
Temat: Pytania o Scarred Lands
Odpowiedzi: 51
Odsłony: 11907

Czy s± ró¿ne kolory skóry i u których ras? <br /> <br />W opisanych krainach mieszkañcy maj± skórê w odcieniach od bladej do ciemno oliwkowej. Nie ma istot o ciemniejszej skórze. W ramach innych ras ni¿ ludzie nie istniej± raczej "odmiany" o innej ni¿ podstawowa barwie skóry. <br /> <br />Tylko ma³...
autor: Dazzir
czw sie 05, 2004 11:01 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Ciekawe zwyczaje w innych krajach
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 5702

Kilka orientalnych przyk³adów : <br /> <br />W Chinach, podczas posi³ku, wbicie pa³eczek pionowo w ry¿ jest zwiastunem nieszczê¶cia i obraz± dla gospodarza. <br /> <br />Kolor bia³y jest kolorem ¿a³oby, a czerwony szczê¶cia. <br /> <br />Chiñczycy uwielbiaja sie targowaæ. Dochodzi nawet do sytuacji,...
autor: Dazzir
czw lip 29, 2004 5:33 pm
Forum: Inne światy
Temat: Najciekawsza domena, najciekawszy w³adca domeny
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 2777

Co prawda najczê¶ciej podrózowalismy po domenie Azalina, aczkolwiek najciekawsze przygody spotka³y nas w Barovii. Mimo wszystko Stradh jest najbardziej 'klimatycznym' z w³adców. Wplatanie nas w jego 'pojedynki' z Jenderem, by³o jednym z lepszych posuniêæ naszego MG.
autor: Dazzir
czw lip 29, 2004 10:14 am
Forum: D&D i d20
Temat: Przyt³aczaj±ce potyczki...
Odpowiedzi: 50
Odsłony: 1835

Z tego, co widzê moi przedmówcy s± zafascynowani, ¿e tak to okre¶lê Syndromem Diablo w RPG. Postacie awansuj±ce na swoje kolejne poziomy trafiaj± automatycznie do ¶wiata zamieszkiwanego przez potê¿niejsze potwory, z³oczyñców i stra¿ników miejskich. <br /> <br />Nie chce siê czepiaæ ale, czy to w³a¶...
autor: Dazzir
wt lip 27, 2004 10:11 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Przyt³aczaj±ce potyczki...
Odpowiedzi: 50
Odsłony: 1835

Z jednej strony ci±g³e powtarzanie takiego procederu (tj.wybieranie przeciwników znacznie silniejszych ni¿ gracze) mo¿e byæ dla graczy mêcz±ce (najprawdopodobniej czêsto bêd± musieli sie salwowaæ ucieczk±), aczkolwiek z drugiej strony, tacy gracze najprawdopodobniej dwukrotnie sie zastanowia zanim w...
autor: Dazzir
ndz lip 25, 2004 8:34 pm
Forum: Kupię/Sprzedam/Zamienię
Temat: [Kupiê] Podreczniki do Amber DRPG
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 190

[Kupiê] Podreczniki do Amber DRPG

Tak jak w temacie. Kupiê podrêczniki do AMBER DRPG.(wszelakie) Proszê o kontakt na priva. <br />Pozdrawiam
autor: Dazzir
pn kwie 05, 2004 2:41 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Geneza Waszych Nicków
Odpowiedzi: 187
Odsłony: 11322

Dazzir by³ moim NPC, gdy prowadzi³em ED. Potem pojawia³ siê (g³ównie jako NPC) w ró¿nych innych systemach, a¿ w koñcu na zesz³orocznym Pyrkonie zagra³em nim u Lorda Wintera... I jako¶ tak zosta³o. <br /> <br />A samo Dazzir wymutowa³o :razz: z wspania³ego imienia mojego ulubionego bohatera z serialu...
autor: Dazzir
wt mar 23, 2004 7:39 am
Forum: D&D i d20
Temat: Czy próbujecie zespoliæ siê ze swoimi postaciami?
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 1688

Oczywi¶cie, ¿e robiê ró¿ne rzeczy by bardziej wczuæ siê w swoje postacie. Pamiêtnik jest dobrym przyk³adem. Najczê¶ciej piszê te¿ bardzo rozbudowan± historiê (zawieraj±ca te¿ losy bli¿szej lub dalszej rodziny). Dla mego kap³ana Boccoba (którym gram w ¶wiecie stworzonym przez naszego MG) stworzy³em o...
autor: Dazzir
wt sty 20, 2004 12:14 am
Forum: Postaci niezależne i organizacje
Temat: Galeria NPC - organizacja, różne uwagi
Odpowiedzi: 130
Odsłony: 12712

Octarable - fantastyczne, nietypowe...co¶. Zagatka dla kazdego, nawet najbardziej wytrawnego gracza... <br /> <br />Congreve - hmmm, mam niezwyk³± s³abo¶æ, do postaci, które ¿yja z jakow±¶ hañb±... postaci tragicznych.
autor: Dazzir
czw sty 15, 2004 12:11 pm
Forum: Inspiracje
Temat: Anio³y Firaziela - Zakon Mrocznych Rycerzy
Odpowiedzi: 161
Odsłony: 10684

Ksi±¿e Hithlonne Gael-Sarthios (elf, m, woj./brd 8/2, P/Z) <br /> <br /> <br />‘ Widzia³em powstanie potêgi… <br /> Widzia³em jej upadek… <br /> Sta³em przy boku Króla patrz±c jak okrêty ludzi przybywaj± zza Morza. ?zy pop³ynê³y z mych oczu, gdy nakaza³ swemu ludowi porzuciæ piêkn...
autor: Dazzir
sob sty 10, 2004 12:03 am
Forum: Postaci niezależne i organizacje
Temat: Galeria NPC
Odpowiedzi: 130
Odsłony: 27960

Jareth , Szalony bard (human, m., bard ?, ch./g.) <br /> <br /> Rycerz uniós³ g³owê o¶mielaj±c siê spojrzeæ na w³adcê. <br />- Wstañ i zasi±d¼ po mej prawicy – Ksi±¿e wskaza³ wolne krzes³o – opowiedz mi o bitwie… <br />- Bitwa! Bitwa zosta³a przegrana i cieñ opad³ na ziemie króles...
autor: Dazzir
pn sty 05, 2004 11:42 pm
Forum: Inspiracje
Temat: Dziwny piracki ¿aglowiec!
Odpowiedzi: 47
Odsłony: 3600

Kumash (goblin; male; adept 5 lvl.; N/E) <br /> <br /> <br />?aden piracki okrêt nie p³ywa³by d³ugo bez pok³adowego zaklinacza pogody, morskiej wied¼my, czy kap³ana bogów morza. Ten okrêt nie jest wyj±tkiem. <br />Kumash nie jest potê¿nym czarodziejem. W³a¶ciwie to wcale nie jest czarodziejem, lecz ...
autor: Dazzir
sob sty 03, 2004 12:20 am
Forum: Rasy i potwory
Temat: Zwierzo³aki - jaki to ma wp³yw na BG?
Odpowiedzi: 34
Odsłony: 1808

<!--QuoteBegin-Gryzlock+--> <!--QuoteEBegin--> <br />2) Czy likantropizm mo¿na wykryæ magi±?  <br />. <br /> W wydanym przez wydawnictwo Sword&Sorcery dodatku Relics&Rituals II jest taki czar Detect Shapechangers, pozwalaj±cy na wykrycie likantropa bez wzglêdu na jego formê. Dodam, ¿e jest to c...
autor: Dazzir
pt sty 02, 2004 10:43 am
Forum: D&D i d20
Temat: Bohater doskonaly niedoskonalego gracza
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 731

Nam za czasów starego (A)D&D zdarzy³o siê osi±gnaæ do¶c znaczne poziomy, i faktycznie pojawi³ siê problem potworów... z wiêkszosci± radzili¶my sobie bardzo, bardzo szybko... Wtenczas nasz MG po prostu trochê zmieni³ styl. Nagle nie kr±zyli¶my po podziemiach, dawno zapomnianych ¶wi±tyniach itp. tylko...
autor: Dazzir
ndz gru 28, 2003 11:16 am
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Apokalipsa - zrób to sam (lista przebojów)
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 3044

Samuraii... twoja wizja troszkê przypomina ¶wiat z trylogii Zimnego Ognia C.S.Friedman. Swoj± drog± polecam gor±co. <br />Friedman C.S., 1999, ?wit Czarnego S³oñca, Warszawa, MAG <br />Friedman C.S., 1999, Nadej¶cie Nocy, Warszawa, MAG <br />Friedman C.S., 2000, Korona Cierni, Warszawa, MAG <br /> <...
autor: Dazzir
ndz gru 21, 2003 8:32 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Naprawdê NOWE ¦wiaty
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 531

Naprawdê NOWE ?wiaty

No w³a¶nie, na tym podforum mówimy ci±gle o nowych settingach fantasy, tymczasem ja chcia³bym was spytaæ czy tworzycie swoje ¶wiaty (a w³a¶ciwie wszech¶wiaty) SF. A je¶li tak, to czy opieracie je na czym¶ (Star Trek, Star Wars, Babilon V itd.) czy te¿ staracie siê wszystko tworzyæ samemu? <br />Czy ...
autor: Dazzir
pt lis 28, 2003 2:16 pm
Forum: Inne światy
Temat: Bogowie vs Tytani
Odpowiedzi: 19
Odsłony: 3595

Hmm, Danantem nie jestem ale postaram siê odpowiedzieæ na te pytania. <br />A propos mocy... <br />Wygl±da to w ten sposób, ¿e tylko druidzi otrzymuj± moce bezpo¶rednio od Denev (nazwijmy j± 'dobrym' tytanem) i spêtanych tytanów ( a mo¿e raczej powinienem napisaæ czerpi± moc), natomiast ca³a magia d...
autor: Dazzir
pt lis 28, 2003 1:51 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Jêzyki w RPG
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 1020

Ciekawy problem... W moim ¶wiecie porzuci³em ideê jednego jedynego jêzyka wspólnego. W zamian wprowadzi³em trzy tzw. jêzyki handlowe, czyli jêzyki trzech najwiêkszych mocarstw ekonomicznych, którymi (a przynajmniej jednym z nich) pos³uguj± siê kupcy, wêdrowcy itp. Co nie oznacza, ¿e gracze nie mog± ...
autor: Dazzir
sob lis 15, 2003 12:46 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: ::KFiAtKi RpG::
Odpowiedzi: 1587
Odsłony: 208758

Sesja Greyhawka... <br />Dru¿yna od kilkudziesiêciu minut stara siê przedostaæ na drug± strone wisz±cego mostu linowego. Niestety jeden z wojowników (tj. Ja) spada z mostu i zawisa na linie asekuracyjnej. Mijaj± kolejne minuty, gdy reszta BG stara siê (bezskutecznie) wci±gnaæ mnie spowrotem. W koñcu...
autor: Dazzir
pn paź 27, 2003 4:11 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Legendy w waszych ¶wiatach
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 638

Ja staram siê dorabiaæ jakie¶ legendy do ka¿dej krainy jak± opisujê. I tak dla przyk³adu w Levthoranie istnieje legenda o Ketisie z Bjavard, który przed dwustu laty z pok³adu 'Okruchu Lodu' terroryzowa³ ca³e po³udniowe wybrze¿e Kelmatei...ponoæ po wielu latach polowania iecnego pirata dopad³a grupa ...
autor: Dazzir
sob wrz 27, 2003 10:26 pm
Forum: Inspiracje
Temat: Galeria Miejsc Ciekawych
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 7199

BRZEG NIESKONCZONOSCI <br /> <br />'...Dawno, dawno temu...gdy jeszcze zeglowalem po Zachodnich Morzach, zdarzylo sie, ze okret nasz pognany przez potworna burze dotarl do Archipelagu Pazura. Jak wam wiadomo, wyspy archipelagu stanowia ostatnia granice... Dalej sa tylko wody Lazurowego Oceanu. Wody ...
autor: Dazzir
wt wrz 23, 2003 12:30 am
Forum: D&D i d20
Temat: S³aba postaæ
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 1145

Tak mi wlasnie wpadlo do glowy, ze owa postac mogalby miec jakas niezwykla alergie... np. na gnolle. Za kazdym razem w ich obecnosci (np. 1oo m.) odczowalaby jakies dziwne dolegliwosci... np. 'kaszlenie' ogniem :mrgreen: , nagly wzrost pechowych wydarzen spadajacych nadruzyne...itp. <br />Z alergia ...
autor: Dazzir
śr wrz 10, 2003 11:54 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Przys³owia w DeDekowych ¶wiatach
Odpowiedzi: 26
Odsłony: 2513

Moze nie tylko z D&D...ale z sesjii. <br />Przyslowie krasnoludzkie: <br />'Komu w droge temu topor w plecy' <br />i cos o goblinach... <br />'Mnoza sie jak gobliny po deszczu...'
autor: Dazzir
wt sie 19, 2003 1:04 am
Forum: Inne światy
Temat: Scarred Lands a multiwersum...
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 1131

Scarred Lands a multiwersum...

W sumie to pytanie brzmi nastepujaco... Czy Scar jest czescia multiwersum (takiego jakie znamy z planescape'a?). W opisach bogow SL podane sa ich plany, aczkolwiek obok Limbo czy Abyssu mamy takze takie miejsca, ktorych nazw w Planescape nigdy nie widzialem. Jak to w koncu jest? <br />Jak nazywa sie...