Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 278 wyników

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 10
autor: Ryfek
wt kwie 06, 2004 12:15 pm
Forum: Magiczne i niemagiczne przedmioty
Temat: Strzały magiczne i niemagiczne ( twórczość własna )
Odpowiedzi: 39
Odsłony: 1034

Strzały ze specjalnym wyżłobieniem przy grocie, służącym do przenoszenia trucizn. W momencie uderzenia w cel zawartość pod wpływem dużej siły hamującej zostaje wypchnięta na zewnątrz i dostaje się do rany. Prosty sposób na stworzenie strzał np. paraliżujących. A mnie bynajmniej - koszty stworzenia t...
autor: Ryfek
pn kwie 05, 2004 9:03 pm
Forum: Magiczne i niemagiczne przedmioty
Temat: Strzały magiczne i niemagiczne ( twórczość własna )
Odpowiedzi: 39
Odsłony: 1034

Stąd mogło się znaleźć zdziwienie niektórych użytkowników Gdybym napisał, że z mchem to dopiero byłoby 8O. No i łatwiej chyba skonstruować swoistą purchawkę niż ożywić mech 8). W sumie moja pomyłka ale... Edit do notki niżej: podobny efekt można uzyskać poprzez odpowiednią konstrukcję grotu (np. ks...
autor: Ryfek
pn kwie 05, 2004 6:07 pm
Forum: Magiczne i niemagiczne przedmioty
Temat: Strzały magiczne i niemagiczne ( twórczość własna )
Odpowiedzi: 39
Odsłony: 1034

Muad’dib po co doszukiwać się realizmu tam gdzie jest on niepotrzebny? Strzała-harpun jest dla ciebie nierealna, ale za to już zaczarowana strzała jak najbardziej? :razz:. Poza tym tamte strzały opisałem na podstawie gry. Można się tutaj zastanawiać jak by je dostosować do mechaniki D&D. Np. str...
autor: Ryfek
pn kwie 05, 2004 5:01 pm
Forum: Magiczne i niemagiczne przedmioty
Temat: Strzały magiczne i niemagiczne ( twórczość własna )
Odpowiedzi: 39
Odsłony: 1034

Te z gazem usypiającym to nienajlepszy pomysł...
Dlaczego nie? Substancja lotna może być wytworzona przez alchemika i działać na bazie czaru sleep. Niskie ST będzie powodowało, że strzała będzie skuteczna raczej na postacie niskopoziomowe co nie zachwieje równowagi gry.

Pozdr.
autor: Ryfek
pn kwie 05, 2004 4:30 pm
Forum: Magiczne i niemagiczne przedmioty
Temat: Strzały magiczne i niemagiczne ( twórczość własna )
Odpowiedzi: 39
Odsłony: 1034

Skoro o Thief’ie mowa, to moja domena. Znajduje się tam kilka rodzajów strzał przeznaczonych szczególnie dla złodziei. (w trzeciej części ma ich być jeszcze więcej :) ) I są to: -Zwykłe strzały do walki (ale tutaj można wyszczególnić kilka różnych grotów. Np. z piłką zamiast ostrza czy w postaci gro...
autor: Ryfek
pn kwie 05, 2004 1:59 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Misja z³u na rêkê.
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 521

Po obejrzeniu Impostor’a nasuwa mi siê taki pomys³. BG (jeden z bohaterów, lub wszyscy razem) s± pod wp³ywem kl±twy, która po¶rednio kieruje ich poczynaniami. Dzieje siê to w ten sposób, ¿e zniekszta³ca ona obraz postrzeganej przez BG rzeczywisto¶ci i uczynki, które oni robi± okazuj± siê z³e. ...
autor: Ryfek
pt sty 09, 2004 2:59 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Wp³yw magii na technologiê
Odpowiedzi: 72
Odsłony: 3786

Maki napisa³: <br /> Ale jak wyt³umaczyæ fakt, ¿e w wiêkszo¶ci ¶wiatów technika siê NIE ROZWIJA? <br />Bo taka zosta³a przyjêta konwencja? I ludzie interesuj±cy siê ¶wiatem fantazji nie szukaj± w nich techniki, której za oknem maj± w nadmiarze, tylko szukaj± magii, zaginionej przesz³o¶ci-jednym s³ow...
autor: Ryfek
czw sty 08, 2004 7:48 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Sens kampanii wisi na w³osku, help...
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 1012

Mo¿e tak: Niech który¶ gracz odkryje, ¿e jest w jaki¶ dziwny sposób naznaczony (znak uaktywni siê po wej¶ciu do podziemi). Oczywi¶cie znak ten bêdzie np. kluczem do jakiej¶ studni wiedzy, czy czego¶ innego co pomo¿e w realizacji dalszej czê¶ci kampanii. <br /> <br /> Edit: <br />Mo¿na tak¿e zastanow...
autor: Ryfek
wt sty 06, 2004 1:17 pm
Forum: Magiczne i niemagiczne przedmioty
Temat: Smocze skóry oraz inne smocze części ciała
Odpowiedzi: 62
Odsłony: 3487

Moim zdaniem, to: -zależy jak bardzo smok został zmasakrowany i czy skóra nadaje się do ściągnięcia, -zależy czy drożynie uda się oprawić odpowiednio tę skórę (proponowałbym jakiś test), -taka skóra pozwala na mistrzowskie wykonanie przedmiotu, więc przy ustalaniu ceny powinno się wziąć to pod uwagę...
autor: Ryfek
śr gru 31, 2003 3:51 pm
Forum: Felietony
Temat: [30/12/2003] Katalog wojen nazywamy historią
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 1278

Felieton bardzo mi siê podoba³, chocia¿ rzeczywi¶cie zabrak³o mi dok³adniejszego opisania kwestii wojennej na forum (mam tu na my¶li szczególnie ostatnie wpisy Thomas’a Percy ), ale skoro w przysz³o¶ci bêdzie to poszerzone, to nie widzê problemu. Je¿eli chodzi natomiast o banany, uwa¿am ¿e ten...
autor: Ryfek
pn gru 29, 2003 12:35 am
Forum: Archiwum
Temat: PBEM raz jeszcze?
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 547

Swego czasu sporo gra³em w PBEM, a obecnie nie mam czasu na sesjse wiec chêtnie bym zagra³ <br />GG: 3037921
autor: Ryfek
śr gru 17, 2003 9:42 pm
Forum: D&D i d20
Temat: KKRP - pewien kulinarny projekt
Odpowiedzi: 176
Odsłony: 8095

Trochê siê zastanawia³em, jak mog³aby taka ksiêga wygl±daæ i uwa¿am, ¿e powinna byæ podzielona na kilka czê¶ci tematycznych. To tylko lu¼ne propozycje ale mo¿e oka¿± siê pomocne... <br /> <br />1. Oczywi¶cie rozdzia³ po¶wiêcony potrawom wszelakiego rodzaju-tutaj mo¿na podzieliæ wszystko na jad³ospis...
autor: Ryfek
śr gru 17, 2003 5:41 pm
Forum: D&D i d20
Temat: KKRP - pewien kulinarny projekt
Odpowiedzi: 176
Odsłony: 8095

Oto jeden "wiosenny" przepis zaczerpniêty z ksi±¿ki J.J. Nie¿ychowskiego " Kuchnia ziemiañska b³ogos³awione cztery pory roku ". <br /> <br /> Wêgorz w sosie koperkowym <br /> <br /> 2 kg wêgorzy <br />500 ml wywaru z warzyw <br />1 ³y¿ka mas³a, 2 ³y¿ki m±ki <br />250 ml ¶mietany, 2 ¿ó³tka <br />5 ³y...
autor: Ryfek
śr gru 17, 2003 3:10 pm
Forum: Inspiracje
Temat: Panie! Patrzajcie co za bestijo, czyli o stylizacji
Odpowiedzi: 82
Odsłony: 4669

<!--QuoteBegin-Molobo+--> <!--QuoteEBegin-->Proponowana tu "stylizacja" budzi bardziej za¿enowanie bo jest kojarzenia z prymitywnymi lud¿mi nie posiadaj±cymi s³ownictwa a nadaj±cym nazwy wulgarne, prymitywne(rzygownik). <br />Czasami aby ¶wiat gry by³ barwniejszy (jakkolwiek to rozumieæ), BG mog± na...
autor: Ryfek
śr gru 17, 2003 2:31 pm
Forum: Inspiracje
Temat: Panie! Patrzajcie co za bestijo, czyli o stylizacji
Odpowiedzi: 82
Odsłony: 4669

<!--QuoteBegin-takisobieMG+--> <!--QuoteEBegin-->Bohaterowie ratuja swiat... Swiat, w ktorym znajduja sie tylko brudna miasta i krzywe chalupy zamieszkane przez odrazajacych chlopow i jeszcze bardziej oblesnych mieszczan (jakie skojarzenia nieodmiennie wywoluje podobna stylizacja), z ktorych RZADEN ...
autor: Ryfek
czw lis 13, 2003 12:39 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Kara ¶mierci. Tak? Nie?
Odpowiedzi: 413
Odsłony: 21629

Zachêcam do przeczytania artyku³u pt.: "Niewinni". Fotowyroki ( Du¿y Format nr 46/557 ). Jest tam pokazany obraz prezentuj±cy ³atwo¶æ z jak± mo¿na w Stanach Zjednoczonych skazaæ niewinnego cz³owieka - tak¿e na ¶mieræ. Drastyczna jest tak¿e skala tego procederu, która sk³ania gubernatorów niektórych ...
autor: Ryfek
pn paź 06, 2003 12:36 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Rzut ko¶ci±, a wypadek przy pracy
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 484

Thor ma racjê. Szansa trafienia przeciwnika w znacznym stopniu zale¿y od jego umiejêtno¶ci obronnych, a nie tylko od umiejêtno¶ci szermierczych atakuj±cego. Co oczywi¶cie nie wyklucza sytuacji, ¿e mo¿na zastosowaæ tabelê trafieñ krytycznych przy wyrzuceniu naturalnej 1. Osobi¶cie przeciwny jestem s...
autor: Ryfek
pn wrz 22, 2003 7:59 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Kara ¶mierci. Tak? Nie?
Odpowiedzi: 413
Odsłony: 21629

Devik Crazystar - Twoje wyliczenia s± prawid³owe, z tym, ¿e nak³ady na wiêziennictwo stanowi± ok. 1/3 ca³ego bud¿etu wymiaru sprawiedliwo¶ci i prokuratury (w br. jest to 26%). Zatem informacje te potwierdzaj± moj± wcze¶niejsz± opiniê, ¿e w skali ca³ego pañstwa kwota ta jest niewielka, wrêcz margina...
autor: Ryfek
wt wrz 02, 2003 2:46 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Kara ¶mierci. Tak? Nie?
Odpowiedzi: 413
Odsłony: 21629

Devik , je¿eli morderca bêdzie chcia³, mo¿e zabiæ zaraz po skazaniu go przez s±d (np. stra¿nika wiêziennego). Wyj¶ciem by³aby tutaj natychmiastowa realizacja wyroku. Jednak to rozwi±zanie ma dwie wady. Po pierwsze wzro¶nie odsetek nies³usznie skazanych na ¶mieræ o tych, których sprawy da³oby siê wy...
autor: Ryfek
pn wrz 01, 2003 10:29 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Kara ¶mierci. Tak? Nie?
Odpowiedzi: 413
Odsłony: 21629

<!--QuoteBegin-Nadril+--> <!--QuoteEBegin-->Ryfek jeste¶ przeciwko karze ¶mierci ale ciekawe jak by¶ siê czu³ gdyby kto¶ zamordowa³ ci np.ojca ,a potem plót³ do koñca ¿ycia wiklinowe koszyki z zapewnionymi rozrywkami i 3 posi³kami dziennie. <br />Nie jestem sobie w stanie wyobraziæ takiej sytuacji, ...
autor: Ryfek
pn wrz 01, 2003 2:05 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Kara ¶mierci. Tak? Nie?
Odpowiedzi: 413
Odsłony: 21629

Devik , Je¿eli chodzi o te 0,2% to proponujê ci siêgn±æ do jakiego¶ ¼ród³a rz±dowego i sprawdziæ jaki bud¿et by³ przeznaczony na wiêziennictwo w tym roku, a nastêpnie policzyæ ile to jest te 0,2%. Mnie to w ogóle nie interesuje-wystarczy mi wiedza, ¿e jest to kwota marginalna w skali pañstwa. <br /...
autor: Ryfek
sob sie 30, 2003 12:24 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Kara ¶mierci. Tak? Nie?
Odpowiedzi: 413
Odsłony: 21629

Devik , przedstawiam swoje argumenty raz jeszcze. <br /> <br /> Argumenty przeciwko przywróceniu K?: <br />1.S±dy nie s± nieomylne. Ka¿dy cz³owiek zdolny jest do pope³niania b³êdów-tak¿e sêdzia orzekaj±cy wyrok. K? jest na tyle ostateczna, ¿e pozbawia skazanego mo¿liwo¶ci rehabilitacji w przypadku ...
autor: Ryfek
pt sie 29, 2003 2:18 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Kara ¶mierci. Tak? Nie?
Odpowiedzi: 413
Odsłony: 21629

<!--QuoteBegin-dziad z kaliforni+--> <!--QuoteEBegin-->Oto wycinek z serwisu informacyjnego.  <br /> <br />Chodzi tu o 17 i 16 letniego przestepce. Probowali dzis rano w pociagu obrabowac jakiegos czlowieka. Ten nie zastanawiajac sie (i nie liczac na pomoc innych) wzial sprawy w swoje rece, wyc...
autor: Ryfek
pt sie 29, 2003 11:31 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Kara ¶mierci. Tak? Nie?
Odpowiedzi: 413
Odsłony: 21629

<!--QuoteBegin-Devik Crazystar+--> <!--QuoteEBegin-->BTW jest spora lista argumentów, do które strona przeciwna K? siê nie ustosunkowa³a. Have you given up, boys? <br />Jestem zdania, ¿e to raczej WY (zwolennicy K?) powinni¶cie uzasadniaæ swoje argumenty "ZA", bo prawo w Polsce jest raczej po naszej...
autor: Ryfek
czw sie 28, 2003 1:47 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Kara ¶mierci. Tak? Nie?
Odpowiedzi: 413
Odsłony: 21629

W ostatni weekend na polskich drogach zginê³o 60 osób. Czê¶æ z wypadków spowodowana by³a z³ym stanem nawierzchni dróg, przez co kilkadziesi±t osób straci³o ¿ycie. Gdzie s± winni!!! Nale¿y odpowiedzialnych za to ukaraæ adekwatnie do winy! <br /> <br /> Dziad to jest straszna tragedia, ale poda³by¶ pr...
autor: Ryfek
wt sie 26, 2003 1:29 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Kara ¶mierci. Tak? Nie?
Odpowiedzi: 413
Odsłony: 21629

Wszystkim zainteresowanym polecam artyku³ na temat stanu wiêziennictwa w Polsce -Newsweek Polska nr 35/03; "Za kratkami tyka bomba". <br />http://ww2.newsweek.redakcja.pl/archiwum/s...s.asp?Index=108
autor: Ryfek
pn sie 25, 2003 12:46 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Kara ¶mierci. Tak? Nie?
Odpowiedzi: 413
Odsłony: 21629

Ryfek-akurat w tym zdaniu wykaza³em, ¿e stosujesz fa³szywe dane, nie odnosz±ce siê do rzeczywisto¶ci.Czy mo¿esz siê do tego odnie¶æ ? <br />Oczywi¶cie. Dla mnie odzwierciedleniem woli wiêkszo¶ci spo³eczeñstwa jest aktualnie obowi±zuj±ce PRAWO, a nie jakie¶ sonda¿e, które pokazuj± chwilowe nastroje ...
autor: Ryfek
pn sie 25, 2003 2:19 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Kara ¶mierci. Tak? Nie?
Odpowiedzi: 413
Odsłony: 21629

Bronisz ich przed kar± i pragniesz oferowaæ za darmo to na co inni musz± pracowaæ. <br />Znowu oszczerstwa. Nie broniê ¿adnego przestêpcy przed kar± i nie pragnê oferowaæ niczego za darmo. Pisa³em przecie¿ o mo¿liwo¶ci wprowadzenia przymusu pracy w wiêzieniach. Mo¿na do tego wykorzystaæ warsztaty w...
autor: Ryfek
pn sie 25, 2003 12:32 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Kara ¶mierci. Tak? Nie?
Odpowiedzi: 413
Odsłony: 21629

Wiêzienia istniej± i koszt ich utrzymania ponosimy my wszyscy. <br />Tak ju¿ dzia³a ustrój naszego pañstwa, a to s± jedne z kosztów ponoszonych na jego utrzymanie. Mo¿na to zmieniæ dwojako. Albo zmieniæ ustrój albo pañstwo. <br /> Na twoim miejscu zastanowi³bym siê nad udzia³em w dyskusjach, reaguj...
autor: Ryfek
ndz sie 24, 2003 12:33 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Kara ¶mierci. Tak? Nie?
Odpowiedzi: 413
Odsłony: 21629

Zacytuj fragment, gdzie ciê atakujê. <br /> <!--coloro:red--><span style="color:red"><!--/coloro-->No có¿, nic w takim razie dziwnego ¿e jeste¶ zwolennikiem nagradzania za przêstepstwa<!--colorc--></span><!--/colorc--> <br />-darmowego zamieszkania - w postaci 8-osobowej celi z kiblem oddzielonym p...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 10