Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 508 wyników

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 17
autor: Adi Cherryson
wt sty 10, 2006 1:17 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Felietony - listy do redakcji; księga życzeń
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 4391

£±czno¶æ

No w³a¶nie. Brakuje mi jakiejkolwiek nici porozumienia. Wiem, ¿e jakie¶ próby po³±czenia by³y – nieudane. Szkoda, ¿e ³±czy nas teraz tylko Google i jeden temat na Forum. :cry:

Adi
autor: Adi Cherryson
sob gru 24, 2005 12:35 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Rozmowy kinomanów
Odpowiedzi: 387
Odsłony: 26759

Serce nie s³uga

Mia³em jak najgorsze przeczucia id±c do kina i nie sprawdzi³y siê. Ze mn± by³o tak samo. Trochê siê jednak obawiam, ¿e niektórzy mog± mieæ jak najlepsze przeczucia i zawiod± siê. Film zas³uguje na gwiazdki, ale trzeba byæ trochê wyrobionym widzem, aby to dostrzec. King Kong jest ma³± pere³k± kina r...
autor: Adi Cherryson
pt gru 23, 2005 9:47 pm
Forum: RPG - ogólnie
Temat: Klimat sesji
Odpowiedzi: 108
Odsłony: 7150

Multimedia

Ale jest te¿ wyobra¼nia plastyczna, wzrokowa.

Mo¿e 32 calowy telewizor to jeszcze przysz³o¶æ (bo mam stary 21 cali), ale rysunki czemu nie? Ja czasami pokazujê graczom nawet obrazy i rze¼by. Z ksi±¿ki oczywi¶cie lub je¶li s±, to z Internetu.

Takie czasy. Multimedialne czasy. :)

A
autor: Adi Cherryson
czw gru 22, 2005 12:12 am
Forum: Światy autorskie
Temat: [A'vatari] - Konflikt Bramny
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 767

Monopol Serpenthisów

Mistrzu, po lekturze narzuca siê taki obraz dalszego rozwoju wypadków: Na miejscu Serpenthisów próbowa³bym odpowiedzieæ na oferty aby „zmonopolizowaæ rynek portali”. Zak³adaj±c, ¿e wiedz± oni jak uruchomiæ pozosta³e portale, staraliby siê pobieraæ stosownie wysokie op³aty. Je¶li poznaj± ...
autor: Adi Cherryson
ndz gru 18, 2005 12:05 am
Forum: Felietony
Temat: [15.12.2005] O końcu słów kilka
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 6391

Pewien slogan prawniczy

Mam takie racjonalne do¶wiadczenie ¿yciowe – nigdy nie mów koniec z tym lub owym. My¶lê oczywi¶cie o rzeczach pozytywnych. Je¶li co¶ po¿egnasz, trudniej wróciæ. :wink: W moim przypadku o znudzeniu nie mo¿na mówiæ, bo mam g³êbok± motywacjê do grania. Jest to kontakt z dzieæmi, wspólne spêdzanie...
autor: Adi Cherryson
wt gru 13, 2005 1:34 am
Forum: Światy autorskie
Temat: [Fajeev] - Komentarze
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 1657

Smoki w Fajeev

Jierdan, Ezy --> Bardzo siê cieszê, ¿e wróci³a Wam chêæ do pisania ciekawych postów. W sumie na tym polega si³a naszego Forum. Postara³em siê uj±æ w s³owa moje refleksje nad projektem Fajeev. Mam nadziejê, ¿e bêd± przydatne. Chcieli¶my równie¿ odej¶æ trochê od "liniowej koncepcji historii" i nadaæ ...
autor: Adi Cherryson
śr gru 07, 2005 9:22 pm
Forum: Felietony
Temat: [5/12/2005] Avatar
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 2242

Miko³aj

Adam Wa¶kiewicz ma taki obrazek, ¿e nie potrzebuje niczego komentowaæ. Wystarczy, ¿e umie¶ci pusty post pod jak±¶ beznadziejn± notk±. I wszystko jasne... :wink: Mój pierwszy obrazek wybra³em przez przypadek. By³em najstarszy na Forum i spodoba³ mi siê ten siwy jegomo¶æ. Oczywi¶cie nie zna³em wtedy ...
autor: Adi Cherryson
śr gru 07, 2005 12:19 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Osłona tarczą zawieszoną na plecach
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 1401

Tarcza na plecach

Obracanie siê do przeciwnika plecami (z tarcz± lub bez) to nie jest dobry pomys³. No chyba, ¿e chcemy uciec. :P Ten sposób walki jest trochê ma³o realny. Trzeba odró¿niæ pojedynek w filmie, czy pokazow± walkê cz³onków wspó³czesnych bractw rycerskich, od krwawej rzeczywisto¶ci bitwy, której mo¿emy si...
autor: Adi Cherryson
wt gru 06, 2005 12:51 am
Forum: Światy autorskie
Temat: Ann Dalen - zimowy minisetting
Odpowiedzi: 38
Odsłony: 2978

Królowa ¦niegu

Sil , na pocz±tku by³o bardzo dobrze. Poczu³em siê jak w ba¶ni Andersena. Kaj, Gerda, Królowa ¦niegu. Id± ¦wiêta i zima zasypie nas ¶niegiem. Klimat do sesji widaæ bêdzie za oknami. :x-mas: Gdy przeszli¶cie na mechanikê, temat straci³ swój blask. Bynajmniej nie chcê Was zniechêcaæ, ale pierwszy pos...
autor: Adi Cherryson
pn gru 05, 2005 12:29 am
Forum: Inspiracje
Temat: Gladiatoris
Odpowiedzi: 84
Odsłony: 22275

Jak Adinius nie dokona³ zemsty

Przyjacielu, witaj po d³ugiej przerwie. W pierwszym po¶cie tematu umie¶ci³em streszczenie dotychczasowych wydarzeñ. Je¶li zapomnia³e¶ ju¿ co siê sta³o, zajrzyj tam najpierw. 8) Wracamy do poranka w idy listopada 81 pne AKR. Zostawili¶my naszych bohaterów, gdy naradzali siê na nabrze¿u portu Rodos. O...
autor: Adi Cherryson
pt lis 25, 2005 1:31 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Grecki wojownik i co dalej??
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 1524

Hoplita dnd

Oszczepy raczej nie. To na Olimpiadzie nimi rzucano. :) Avatar of Nerul: Je¶li greckiego wojownika wzorujesz na hoplicie - d³uga w³ócznia by³a podstaw± uzbrojenia. W grze bêdzie jednak trudno to oddaæ, bo si³a hoplitów polega³a na walce w zwartym szyku tzw. falandze - ramiê w ramiê. Okr±g³a lub owal...
autor: Adi Cherryson
śr lis 23, 2005 12:37 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Kara ¶mierci. Tak? Nie?
Odpowiedzi: 413
Odsłony: 19784

Moralny wybór

Reinhardt , czy masz ju¿ dostêp do sieci? Mia³e¶ napisaæ, dlaczego temat i dyskusja jest b³aha w istocie? 8) Uwa¿am, ¿e prosty podzia³ na dobro i z³o wcale nie jest ekstremalny. W³a¶nie tak chcê widzieæ ¶wiat i tak uczê swoje dzieci. My¶lê, ¿e Twoje rozmycie, p³ynne granice, ró¿nice i odcienie s± w...
autor: Adi Cherryson
czw lis 17, 2005 12:44 am
Forum: Twórczość użytkowników
Temat: Wierszydła Gawaina - miażdżące komentarze
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 906

Kwestia formy i prawdy

Hehe, Przyjacielu, to ja już wiem, jak doszedłeś do formy w kwestii prawdy. 8) Nie wygłupiłeś się publicznie, co jest ostatnio wyjątkiem na Forum. :) Dla mnie nie ma piękniejszej muzyki niż cisza. Czasem nawet te przedmioty z dębowej półki przemówią, gdy jest bardzo cicho. Można dojść do wprawy w ic...
autor: Adi Cherryson
śr lis 16, 2005 1:11 am
Forum: Inspiracje
Temat: Klub czytelników
Odpowiedzi: 79
Odsłony: 19311

Herkules z mojej za³ogi

Jedn± z najbardziej znanych i najciekawszych przygód dla mechaniki opartej na systemowym heroizmie, jest historia pewnej wyprawy. Bra³ w niej udzia³ najlepszy BG, jakiego do tej pory zdo³ano wymy¶liæ i opisaæ. 8) W³a¶nie wszed³ ksiê¿yc na m³odziku, gdy wpad³ do pa³acu pos³aniec i oznajmi³ królowi Pe...
autor: Adi Cherryson
wt lis 15, 2005 12:49 am
Forum: Inspiracje
Temat: Poszukiwana ksi±¿ka
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 4620

The Killers

Ernest Hemingway napisa³ opowiadanie The Killers. Znajdziesz je w jakim¶ szkolnym zbiorze Jego nowel pod tytu³em Zabójcy lub Mordercy. W latach 60-tych powsta³ nawet film z Ronaldem Reaganem (tym prezydentem USA) i Lee Marvinem. Motyw jest taki, ¿e dwaj p³atni zabójcy po raz pierwszy spotykaj± ofiar...
autor: Adi Cherryson
sob lis 12, 2005 12:21 am
Forum: Inspiracje
Temat: Inspiracje z RPG. Czy s± mo¿liwe w ¿yciu?
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 5137

Re: Inspiracje z RPG. Czy s± mo¿liwe w ¿yciu?

Poda³em tylko kilka mo¿liwych inspiracji, jakie przysz³y mi na my¶l. W sumie to tylko efekt lektury Forum i najczê¶ciej poruszanych problemów/tematów. Subiektywny wybór przyk³adów, które czyta³em. Byæ mo¿e znajdzie siê ich znacznie wiêcej. 8) ---- Haer'dalisie , Przyjacielu. My¶la³em o tych pozycjac...
autor: Adi Cherryson
pt lis 11, 2005 12:24 am
Forum: Inspiracje
Temat: Inspiracje z RPG. Czy s± mo¿liwe w ¿yciu?
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 5137

Inspiracje z RPG. Czy s± mo¿liwe w ¿yciu?

Est rerum omnium magister usus (Nauczycielem wszystkiego jest do¶wiadczenie) – tak stwierdzi³ Cezar. 8) Miêdzy innymi przez lekturê Forum wiemy chyba, ¿e kontakt z RPG mo¿e mieæ wyra¼ny wp³yw na nasze realne ¿ycie np. przez zainteresowanie mitologi±, literatur±, histori±, walk± dawn± broni±. ...
autor: Adi Cherryson
czw lis 10, 2005 10:11 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Mam pomysł na przygode, ale nie wiem czy jest dobry?
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 1530

Re: Mam pomys³ na przygode, ale nie wiem czy jest dobry?

Podsumowuj±c: je¶li nie zrobisz z tego motywu ca³ej kampanii, tylko przerywnik na dwie sesje i popracujesz nad tym, aby spotkanie z Hawarem wygl±da³o bardziej wiarygodnie – rzecz mo¿e siê udaæ.

Nie mia³bym nic przeciwko bêd±c graczem. :D

A
autor: Adi Cherryson
czw lis 10, 2005 12:40 am
Forum: Felietony
Temat: [06/11/2005] Lot Ptaka VIII
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 7263

Stajl

Najciekawszy stajl to chyba brak stajlu. Nie wiem dok³adnie co Demoon rozumie jako stajl. Poza? Maniera? Bo na pewno nie styl. :roll: Mo¿na pisaæ posty w liczbie mnogiej, zamieniaj±c du¿e i ma³e litery w wyrazach, nawet napisaæ od ty³u i jeszcze inaczej kaleczyæ jêzyk. Mo¿emy nawet zorganizowaæ konk...
autor: Adi Cherryson
śr lis 09, 2005 10:36 pm
Forum: Odgrywanie i prowadzenie
Temat: Czy ujawniać graczom i Pż-ty?
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 2130

Re: Czy ujawniaæ graczom i P¿-ty?

To raczej kwestia gustu, przyzwyczajeñ i uzgodnieñ z graczami. Niektórzy wol± wiedzieæ na bie¿±co ile pw im zosta³o, bo lubi± planowaæ swoje akcje w walce. Inni wol± nie wiedzieæ, bo psuje im to klimat i zdaj± siê tylko na opisy MG. Jak zwykle najlepiej pogadaæ na ten temat z graczami. Moi gracze wo...
autor: Adi Cherryson
pn lis 07, 2005 12:28 am
Forum: Inspiracje
Temat: Vader i inne przemiany
Odpowiedzi: 26
Odsłony: 7520

Zimna kalkulacja

Przeczyta³em Twoje wyja¶nienia i z przyjemno¶ci± obejrza³em mapkê. Postarm siê skre¶liæ kilka s³ów na temat moich w±tpliwo¶ci. Nie za bardzo rozumiem obecn± sytuacjê Raesena. Po ¶mierci ojca jawi mi siê jako naturalny sojusznik boga-imperatora Azrai. Jego dwaj przyrodni bracia chc± uniezale¿nienia A...
autor: Adi Cherryson
sob lis 05, 2005 12:30 am
Forum: Inspiracje
Temat: Vader i inne przemiany
Odpowiedzi: 26
Odsłony: 7520

Play it again

Problem w tym, ¿e gracze to jednocze¶nie aktorzy i widzowie na sesji. Je¶li bawi± siê odgrywaniem ról, to trudno im byæ widzami, i na odwrót. Gdy s± aktorami, prowadzisz ich jak re¿yser na planie. Nie maj± czasu na refleksjê i przemy¶lenia, bo musz± graæ. Gdy tempo sesji spada mog± przemy¶leæ, to cz...
autor: Adi Cherryson
śr lis 02, 2005 11:48 pm
Forum: Inspiracje
Temat: Podstêpy sztuki wojennej inspiracj± do rpg.
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 4574

Patent Sertoriusza

Rzymscy genera³owie okresu republiki chêtnie pos³ugiwali siê mistyk± dla realizacji swoich celów. Scypion Afrykañski mówi³, i¿ kieruje siê wskazówkami otrzymanymi od bogów podczas snu, a Mariusz mia³ ju¿ w³asnego wró¿bitê. Wszystkich poprzedników przebi³ oczywi¶cie Gajusz Juliusz. Nie musia³ kombino...
autor: Adi Cherryson
śr lis 02, 2005 12:18 am
Forum: Felietony
Temat: [30/10/2005] Nieregularnik o oficjalności (1)
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 1534

Mercedesy RPG

W sumie dnd to tylko zabawa. Oficjalno¶æ to chyba jaka¶ marka zabawy, jak mercedes? A zrównowa¿enie to idea³ zabawy, jak je¿d¿enie tylko mercedesem? :lol: Nie mam tych rozterek, bo jestem ortodoksyjnym konserwatyst±. U¿ywam trzech podstawowych podrêczników. Inne rzeczy traktujê jako ciekawostki. Lub...
autor: Adi Cherryson
pt paź 28, 2005 12:34 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Druid - zwierzêta i nie tylko - kilka pytañ
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 1559

Czar naturalny

Thomasie , nie znasz jeszcze wszystkich mo¿liwo¶ci druidów. Przy³ó¿ zapalniczkê blisko tylnej czê¶ci cia³a i wypu¶æ wiatr. Bêdziesz zion±³ ogniem. :D Oczywi¶cie atut Czar naturalny nie pozwala druidowi mówiæ, tylko u¿ywaæ niektórych czarów. Zapewne ma to jakie¶ mechaniczne uzasadnienie, na co wskaz...
autor: Adi Cherryson
czw paź 27, 2005 12:37 am
Forum: D&D i d20
Temat: Ciekawe zagadki w przygodach
Odpowiedzi: 710
Odsłony: 78443

Rozwi±zanie i punktacja Legionu

Ognista pu³apka druida Morfera - rozwi±zanie. Zagadka nie by³a zbyt trudna. Poni¿ej logiczny sposób postêpowania zaczerpniêty z odpowiedzi: <!--QuoteBegin-steenan+--> <!--QuoteEBegin-->Nale¿y podej¶æ do komody, na której wisi pergamin z RS. Jako ¿e wszystkie pergaminy s± umieszczone nieprawid³owo, ...
autor: Adi Cherryson
wt paź 25, 2005 12:45 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Rozmowy kinomanów
Odpowiedzi: 387
Odsłony: 26759

Rok w kinie

Krótkie podsumowanie sezonu kinowego 2004/2005. Nieod¿a³owany Zygmunt Ka³u¿yñski nauczy³ mnie, ¿e rok w historii kina zaczyna siê jesieni± i koñczy przed latem, jak rok szkolny czy akademicki. Zapamiêta³em tylko trzy dobre filmy, których obejrzenie mogê poleciæ: „Upadek”. Antyczna traged...
autor: Adi Cherryson
pn paź 24, 2005 1:14 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Kara ¶mierci. Tak? Nie?
Odpowiedzi: 413
Odsłony: 19784

Kiedy móg³ym zabiæ

Pomy³ki s±dowe chyba nie s± dobrym argumentem gdy spieramy siê ideowo. Na pewno trzeba je braæ pod uwagê podczas implementowania procedury kary ¶mierci do systemu prawa, ale nie one powinny decydowaæ - tak lub nie. Zasadniczym problemem dla mnie, w okresie gdy krystalizowa³a mi siê jaka¶ spójna ¿yci...
autor: Adi Cherryson
ndz paź 23, 2005 2:31 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Kara ¶mierci. Tak? Nie?
Odpowiedzi: 413
Odsłony: 19784

Ostateczny Ostracyzm

O pomy³ce s±dowej opowiada w³a¶nie film „¯ycie za ¿ycie”, który sta³ siê pocz±tkiem dyskusji. 8) My¶lê, ¿e jest to jeden z najczê¶ciej podnoszonych argumentów przeciwko tej karze. S³usznie zreszt±, bo u¶wiadamia twardym zwolennikom, i¿ w ten sposób mo¿e doj¶æ do nieodwracalnej tragedii &...
autor: Adi Cherryson
sob paź 22, 2005 2:07 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Kara ¶mierci. Tak? Nie?
Odpowiedzi: 413
Odsłony: 19784

Czy kara ¶mierci siê op³aca?

Christopher , ja kiedy¶ by³em przeciw, ale z wiekiem zmieni³em pogl±d. Jestem za przywróceniem zagro¿enia w postaci kary ¶mierci za szczególnie okrutne zbrodnie. Kodeks karny powinien zawieraæ taki zapis. Nawet je¶li udowodnione zostanie, ¿e kara ta nie wp³ywa na zmniejszenie liczby zbrodni (nie pr...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 17