Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 189 wyników

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 7
autor: merlin93
ndz sty 04, 2004 12:28 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Maska Drizzta
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 2402

Ok, nie widzê problemu. Poprostu chcia³em zrozumieæ twój punkt widzenia. <br /> <br />Pozdrawiam!
autor: merlin93
sob sty 03, 2004 7:50 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Czy lubisz dungeony?
Odpowiedzi: 47
Odsłony: 3384

To o czym napisa³ Baran666 to esencja i "z³oty ¶rodek" jesli chodzi o dungeony. Zdarzaj± siê chwile, i¿ do¶æ mam latania po mie¶cie i za³atwiania jakich¶ spraw z gilidiami , itp. Wtedy dru¿yna pakuje plecaki, zapamietuje czary i rusza w podziemia. B³êdem jest tez twierdzenie, iz podziemia musz± byæ ...
autor: merlin93
sob sty 03, 2004 7:31 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Maska Drizzta
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 2402

<!--QuoteBegin-Darius+--> <!--QuoteEBegin-->Nie wiem jak wy, ale ja te¿ bym mia³ dylematy bêd±c przedstawicielem ogólnie nienawidzonej, z³ej i okrutnej rasy w obcym ¶rodowisku, a jednocze¶nie posiadaj±c przedmiot pozwalaj±cy mi na oszukiwanie wszystkich dooko³a i w³a¶ciwie równie¿ samego siebie. <br...
autor: merlin93
śr lis 19, 2003 6:58 pm
Forum: Podręczniki i suplementy
Temat: Zbiór map Antonio Piraisa
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 2307

A ¿eby wszystko by³o do koñca jasne, s± to mapy które mo¿na odpi±c pod ka¿dy ¶wiat (setting), czy do jakiego¶ konkretnego, np. FR? <br /> <br />Pozdrawiam!
autor: merlin93
wt lis 11, 2003 2:50 pm
Forum: Inspiracje
Temat: Okiem Wyobraźni
Odpowiedzi: 29
Odsłony: 10300

Wiecznie m³oda królowa spaceruj±c po swym le¶nym królestwie znów trafia do zagajnika w którym stoi pomnik ukazuj±cy jej w³asn± podobiznê. Dziesi±tki, a mo¿e setki lat temu pewien mê¿czyzna zakocha³ siê w niej, a ona odwzajemni³a uczucie. I choæ up³yw lat dla niej tak nieznaczny, dla niego zabójczy r...
autor: merlin93
pt lis 07, 2003 8:43 am
Forum: Inspiracje
Temat: Okiem Wyobraźni
Odpowiedzi: 29
Odsłony: 10300

Elf stoj±cy na drodze ze wzruszeniem spogl±da na swój ukochany dom. Tak bardzo uwielbi³ go w swoim sercu, a teraz byæ mo¿e bêdzie musia³ oddaæ za niego ¿ycie. Wraca w³a¶nie z podró¿y, by³ dowódc± elitarnej jednostki zwiadowczej, tylko on prze¿y³ i tylko on wie jakie zagro¿enie zmierza ku jego ojczy¼...
autor: merlin93
wt wrz 30, 2003 8:17 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Rodzina Bonaduce
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 664

W³a¶nie! A poniewa¿ mamy 1372 to maj± ju¿ po 16 lat! No nic, skoro nie ma jeszcze ¿adnych informacji to szkoda i dziêkujê! My¶lê, ¿e spokojnie mo¿na skasowac ten w±tek. <br /> <br />Pozdrawiam!
autor: merlin93
wt wrz 30, 2003 8:06 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Rodzina Bonaduce
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 664

<!--QuoteBegin-Aragathor Roaringflame+--> <!--QuoteEBegin-->...to jeszcze dzieci maj±ce ok. 6 lat. <br /> <br />No w³a¶nie, tego nie by³em pewien, bo tacy mali s± w³a¶nie w "Drodze do ¶witu" , a orientujecie siê w którym roku dzieje sie akcja tej ksi±zki? <br /> <br />Pozdrawiam!
autor: merlin93
pn wrz 29, 2003 9:27 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Rodzina Bonaduce
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 664

Rodzina Bonaduce

Mam takie ma³e pytanko. Czy rodzina Cadderly'ego, a konkretnie dwójka synów zosta³a jako¶ rozpisana na 3ed. i czy s± ju¿ opisane jakie¶ ich przygody w Krainach ? Jesli tak, to gdyby¶cie mogli umie¶ciæ jaki¶ adresik bêdê wdziêczny. <br /> <br /> <br />Pozdrawiam!
autor: merlin93
ndz wrz 28, 2003 8:10 pm
Forum: Geografia
Temat: Pytania dotyczące mniej znanych terenów Faerunu
Odpowiedzi: 115
Odsłony: 8708

<!--QuoteBegin-Madril+-->
Madril pisze:
<!--QuoteEBegin--> Hehe... od przedwczoraj ¶ci±gam w³a¶nie tê ksi±zkê.  8)
<br />Drogi Madrilu, a poda³ by¶ ¼ród³o sk±d zci±gasz? :) <br /> <br />Pozdrawiam i przepraszam za drobny offtopic !
autor: merlin93
pn wrz 15, 2003 8:34 pm
Forum: Kupię/Sprzedam/Zamienię
Temat: [Sprzedam, ew. zamieniê] karty M:tG !
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 775

Raven ! To jak bêdzie? czekam i czekam na twoj± odpowied¼ ! <br /> <br />Pozdrawiam!
autor: merlin93
sob wrz 13, 2003 11:10 am
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Biblioteki i akademie w Faerunie
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 1878

Przegladaj±c z nudów IV tom piêcioksiêgu Cadderly'ego natkn±³em siê na Biblioteke Naukow± u mieszczon± w Górach ?nie¿nych przy jednym z dop³ywów jeziora Impresk. Moze Ciê to zainteresuje. <br /> <br />Pozdrawiam!
autor: merlin93
wt wrz 09, 2003 5:18 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Sny
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 2509

Co do snów, to stworzy³em kiedy¶ bohatera, maga, który manipulowa³ snami i iluzja, fajna sprawa, by³ s³aby fizycznie, ale potê¿ny sztuka i naprawdê potrafi³ sporo zdzia³aæ. <br /> <br />Pozdrawiam!
autor: merlin93
pn wrz 08, 2003 8:24 pm
Forum: Kupię/Sprzedam/Zamienię
Temat: [Sprzedam, ew. zamieniê] karty M:tG !
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 775

To jak? Dobijamy targu? <br /> <br />Pozdrawiam!
autor: merlin93
pn wrz 08, 2003 8:21 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Biblioteki i akademie w Faerunie
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 1878

Biblioteka i Uniwersytet Silverymoon, bardzo duzo wiedzy i starych zwojów. <br /> <br />Pozdrawiam!
autor: merlin93
śr wrz 03, 2003 8:17 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Rozwa¿ania na temat DnD [realizm odgrywania postaci]
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 824

Ponadto bohaterowie wielokrotnie s± brudni, przynajmniej u mnie, jestem pewien, ¿e sami tak¿e nie raz opisywali¶cie jak to krew chlusnê³a i obryzga³a kogo¶ z druzyny, a to nie zalicza siê chyba do bycia czystym. Ksia¿ki Z FR tak¿e nie pomijaja tego problemu, jako przyk³adem pos³u¿ê sie "Koron± Ognia...
autor: merlin93
śr wrz 03, 2003 8:11 pm
Forum: Kupię/Sprzedam/Zamienię
Temat: [Sprzedam, ew. zamieniê] karty M:tG !
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 775

Ciekawe, ale musisz wybaczyæ mi moj± niewiedzê, tym bardziej je¶li nie wyszed³ po polsku, bo nie kojarzê go, ale je¶li mi go opiszesz i oka¿e siê przydatny to nie widzê ¿adnego problemu ! <br /> <br />Pozdrawiam!
autor: merlin93
wt wrz 02, 2003 9:15 pm
Forum: Kupię/Sprzedam/Zamienię
Temat: [Sprzedam, ew. zamieniê] karty M:tG !
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 775

The Raven : 75z³, my¶lê, ¿e to uczciwa cena zwa¿ywszy na to jakie karty tam s±, jeste¶ podobnego zdania ? :) <br /> <br />Baran666 : Postaram sie szybko umie¶ciæ. <br /> <br />Pozdrawiam!
autor: merlin93
wt wrz 02, 2003 4:43 pm
Forum: Kupię/Sprzedam/Zamienię
Temat: [Sprzedam, ew. zamieniê] karty M:tG !
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 775

8ed. karty te¿ mam, ale ¿adnych szczególnych. Jestem raczej chêtny do odsprzedania tej reszty, a ka¿dy znajdzie w niej co¶ do swojego deck'u, b±d¼ wymieni sie na co¶. Kart jest niestety bardzo duzo wiêc wszystkich na pewno nie opiszê. Je¶li kto¶ po przeczytaniu spisu jest nadal zainteresowany to nie...
autor: merlin93
wt wrz 02, 2003 4:40 pm
Forum: Kupię/Sprzedam/Zamienię
Temat: [Sprzedam, ew. zamieniê] karty M:tG !
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 775

RARE : <br /> <br />Riptide Director, Patron Wizard, Raven Guild Master, Riptide Mangler, Mischievous Quanar <br /> <br />UNCOMMON : <br /> <br />Chamber of Manipulation, Balshan Beguiler, Aphetto Alchemist, Primoc Escapee, Predict x3, Riptide Survivor, Aphetto Runecaster, Brain Freeze x2 <br /> <br...
autor: merlin93
pn wrz 01, 2003 7:23 pm
Forum: Kupię/Sprzedam/Zamienię
Temat: [Sprzedam, ew. zamieniê] karty M:tG !
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 775

[Sprzedam, ew. zamieniê] karty M:tG !

Mam do sprzedania 120 niebieskich kart do Magic'a oraz ko³o 300 z innych kolorów. Narazie zrobi³em spis tylko niebieskich, je¶li kto¶ zainteresowany takowym to na pw. W temacie jest, ¿e zamieniê, w teorii tak, ale na jakie¶ podrêczniki do D&D lub Ad&D, g³ównie opisuj±ce FR. <br /> <br />Pozdrawiam!
autor: merlin93
ndz sie 31, 2003 9:29 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Kap³an, podró¿e a obowi±zki ko¶cielne
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 1016

Ja jako kap³an kossutha modle siê bêd±c w podró¿y, szerzê wiedzê o mojej wierze itp. Pamiêtajcie, ¿e niektórzy kap³ani je¶li wskakuj± na nastêpny level musz± odprawic odpowiedni rytua³. <br /> <br />Pozdrawiam!
autor: merlin93
ndz sie 31, 2003 9:15 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Mapy! [sk±d braæ? jak stosowaæ? wszystko]
Odpowiedzi: 90
Odsłony: 10389

Osobi¶cie uwielbiam robiæ ró¿ne mapki, zawsze wskakuj± mi przy okazji pomys³y na nowe w±tki, graczom pokazujê kawa³ki mapy, albo sami sobie rysuj± co tez potrafi byæ ¶mieszne. <br /> <br />Pozdrawiam!
autor: merlin93
ndz sie 31, 2003 9:05 pm
Forum: Kupię/Sprzedam/Zamienię
Temat: [Kupiê] Figurki i inne...
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 353

Bardzo chêtnie sprzedam figurki od wood elf'ów, napisz na priv je¶li jeste¶ zainteresowany. <br /> <br />Pozdrawiam!
autor: merlin93
wt lip 29, 2003 9:31 pm
Forum: Bóstwa
Temat: Zwierzchnik Ao
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 1613

A jak dla mnie to wrêcz odwrotnie! ?wietny pomys³, idealnie pokazuje ca³± ideologiê RPG, a raczej rolê Mistrza Gry :) <br /> <br />Pozdrawiam!
autor: merlin93
pt lip 04, 2003 11:11 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Elminster - osoba niezwyk³a
Odpowiedzi: 860
Odsłony: 51831

W ksi±¿kach rzadko kiedy statystyki maj± prze³o¿enie na akcjê, tam autorzy (dziêki Bogu!) bior± pod uwagê masê innych czynników, zmêczenie, jakie¶ bzwyk³e b³êdy, ludzkie przeoczenia(Elm nadal jest cz³owiekiem i to do¶æ starym, pamiêtajcie ! :wink: ) <br />a nie tylko kolumienki cyferek. Dlatego w³a¶...
autor: merlin93
pt lip 04, 2003 10:53 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Harfiarze - gnidy czy herosi?
Odpowiedzi: 35
Odsłony: 3577

Jest to jedno z rzwi±zañ, my¶lê, ¿e wcale nie najgorsze. Wszyscy potrzebuj± zmian, nawet H :) Powinni te¿ dzia³aæ bardziej dyskretnie i robiæ ostrzejsz± selekcjê problemów i spraw w które ingeruj±. <br /> <br />Pozdrawiam!
autor: merlin93
pt lip 04, 2003 1:31 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Harfiarze - gnidy czy herosi?
Odpowiedzi: 35
Odsłony: 3577

I w³a¶nie przez pewien wewnêtrzny konflikt ju¿ w tej organizacji nie jest. Pomimo tego wszystkiego my¶lê, ¿e oni i tak s± potrzebni i jest z nimi bezpieczniej, przynajmniej nie dopuszcz± do powstania jakiej¶ bardzo du¿ej z³ej organizacji, albo bêd± j± powstrzymywaæ, je¶li takowa ju¿ jest. <br /> <br...
autor: merlin93
pt lip 04, 2003 11:38 am
Forum: Rasy i potwory
Temat: Przygoda ze Smokiem
Odpowiedzi: 18
Odsłony: 927

Mo¿e to nie to czego dok³adnie szukasz, ale i tak napiszê :) Marzymi siê tradycyjna sesja, naktórej heroicznagrupa ¶mia³kówchce zdobyæskarb smoka, prosty, jasno obrany cel. Fajnie rozbudowane podziemia, na koñcu smok i jego bogactwa. Mo¿esz daækilka mo¿liwo¶ci wyboru, np. ominiêcie go, wywabienie z ...
autor: merlin93
pt lip 04, 2003 11:22 am
Forum: Rasy i potwory
Temat: Dyskryminacja goblinów
Odpowiedzi: 57
Odsłony: 2398

Ja odzyska³em szacnek do tej rasy po tym jak mój MG, po zaciêtej dyskusji na temat owych stworków stwierdz³, ¿e poka¿e mi co to goblin power i na szybkiej improwizowanej sesji, znalaz³em siê na arenie z niepozornym goblinkiem. Okazuj±coczywi¶cie totalny brak strachu i szacunku zosta³em "zmia¿d¿ony" ...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 7