Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 39 wyników

  • 1
  • 2
autor: Sarrivin
wt maja 18, 2004 2:16 pm
Forum: Archiwum
Temat: MG potrzebny od zaraz - Warszawa
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 372

A mo¿na wiedzieæ gdzie dok³adniej mieszkacie/gracie, je¶li to jeszcze aktualne? Ja mieszkam w Markach (niedaleko pragi). Mam podobne preferencje i przewa¿nie MG'ujê ni¿ gram - choæ z chêci± pogra³ bym sobie dla odmiany, nawet w inne systemy. Zaj±³em ostatnio 4 miejsce w ogólnopolskim konkursie na na...
autor: Sarrivin
czw paź 30, 2003 9:17 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Proza ¿ycia w RPG...
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 1017

Abaddon: <br /> Je¿eli nie bêd± siêpilnowaæ to MG powinien dawaæ im punkty karne do charyzmy za to, ¿e np. dawno siê nie myli i ¶mierdz± albo utrudniaj±c im walkê twierdz±c, ¿e w³a¶nie bardzo zachcia³o im siê oddaæ ka³. <br /> <br />Có¿, u mnie na sesjach problem potrzeb fizjologicznych rozwi±zali¶m...
autor: Sarrivin
wt paź 28, 2003 7:33 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Rasowe imiona [internetowy generator imion]
Odpowiedzi: 137
Odsłony: 42516

Có¿, szczerze mówi±c rzadko mam problemy z wymy¶laniem przeciêtnych imion (np. karczmarza, jakiego¶ ma³o wa¿nego BN), no ale ¿eby imiê mi siê naprawdê spodoba³o, muszê siê pomêczyæ kilka minut, przewa¿nie w trakcie tworzenia scenariusza. Staram siê, by dane imiê pasowa³o do rasy nazywanego delikwent...
autor: Sarrivin
wt paź 28, 2003 6:53 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Księga wyzwań - co to jest?
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 768

Hmm, nie wiedzia³em, ¿e Ksiêga Wyzwañ ju¿ jest w sprzeda¿y. Czy¿bym przeoczy³ jak±¶ notkê na stronie ISY? Chyba nie :/. Có¿, w³a¶nie zamawiam :). <br />Nowe wyzwania dla graczy s± mi zawsze przydatne, choæ w dalszym ci±gu wiêkszo¶æ pracy nad przygodami pozostawiê sobie. Po prostu w³asna praca daje w...
autor: Sarrivin
wt paź 28, 2003 6:37 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Gdzie graæ?
Odpowiedzi: 19
Odsłony: 924

Ja, jak niektórzy poprzednicy, najbardziej polecam miejsca zamkniête, zaciszne i w miarê mo¿liwo¶ci odizolowane (jak w³asny pokój :wink: ). W ten sposób nikt nie popsuje nam pieczo³owicie tworzonej atmosfery, ³atwiej te¿ zapanowaæ nad kostkami i ksiêgami. Na ¶wie¿ym powietrzu, np. przy ognisku, szcz...
autor: Sarrivin
ndz sie 31, 2003 9:33 pm
Forum: Archiwum
Temat: Strona o D&D - szukam wspó³kreatorów
Odpowiedzi: 55
Odsłony: 2710

Dla mnie :evil: , a raczej dla nas :). <br /> <br />Pozdrawiam i wci±¿ zapraszam twórczych ludzi do pisania na nasz± stronkê, <br />Sarr
autor: Sarrivin
pt sie 29, 2003 7:09 pm
Forum: Archiwum
Temat: Strona o D&D - szukam wspó³kreatorów
Odpowiedzi: 55
Odsłony: 2710

Xanthos --> Je¶li ten kole¶ umie to robiæ i zna D&D nie tylko z gier, to oczywi¶cie by³by pomocny.
autor: Sarrivin
czw sie 28, 2003 6:19 pm
Forum: Archiwum
Temat: Strona o D&D - szukam wspó³kreatorów
Odpowiedzi: 55
Odsłony: 2710

Xanthos Harper --> w takim razie zapraszam na forum: http://www.fluor.host.sk/forum/index.php . Tam rzucaj pomys³ami co by¶ móg³ napisaæ. Mo¿emy co¶ poradziæ, czy pomóc, oczywi¶cie. <br /> <br />Dodam, ¿e pomocnicy powinni znaæ D&D nie tylko z gier komputerowych, ¿eby by³o jasne :). To tak na wszelk...
autor: Sarrivin
wt sie 26, 2003 10:59 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Jaki jest wasz ulubiony setting?
Odpowiedzi: 37
Odsłony: 1963

Ja szczerze mówi±c najbardziej lubiê swój w³asny, wymy¶lony setting, jednak rzadko w nim prowadzê. Nawet nie ma jeszcze oficjalnej nazwy. Nie prowadzê w nim z powodu tego, ¿e jeszcze nie jest wystarczaj±co rozwniêty. Wiêkszo¶æ wiedzy o nim mam w g³owie. Posiadam tak¿e kilka mapek, ale to w moim odcz...
autor: Sarrivin
wt sie 26, 2003 9:54 pm
Forum: Archiwum
Temat: Strona o D&D - szukam wspó³kreatorów
Odpowiedzi: 55
Odsłony: 2710

Randziu --> Strona na forum? No co Ty? <br /> <br />Tam na forum jest link do szkieletu strony, ale on (szkielet) te¿ mo¿e totalnie ulec zmianie - jak siê nam nie bêdzie podoba³. Czekam na opinie o tym szkielecie - http://www.bractwosmoka.prv.pl . Na tamtym forum najlepiej! Nie mamy grafika, jak wid...
autor: Sarrivin
wt sie 26, 2003 6:09 pm
Forum: Archiwum
Temat: Strona o D&D - szukam wspó³kreatorów
Odpowiedzi: 55
Odsłony: 2710

Chyba w tym momencie co¶ jest nie tak, bo mi te¿ nie dzia³a. Cholera, jaka¶ awaria. Ale wczoraj bez problemu dzia³a³o, tak ja pisze Molobo. Przepraszam, nic nie poradzê, cierpliwo¶ci [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]. <br />W razie czego piszcie do mnie na maila, na pewno odpowiem. <br ...
autor: Sarrivin
wt sie 26, 2003 5:43 pm
Forum: Archiwum
Temat: Strona o D&D - szukam wspó³kreatorów
Odpowiedzi: 55
Odsłony: 2710

Czy s± jakie¶ problemy z forum, którego adres poda³em wy¿ej? <br />Czekam a¿ siê tam pojawicie. Gdyby siê nie wgrywa³o, próbujcie pó¼niej, przewa¿nie dzia³a ok.
autor: Sarrivin
pn sie 25, 2003 3:49 pm
Forum: Archiwum
Temat: Strona o D&D - szukam wspó³kreatorów
Odpowiedzi: 55
Odsłony: 2710

Bêd±c szczerym Riklaunimie zastanawia³em siê czy nie nawi±zaæ wspó³pracy z Tob±, gdyby moja strona nie wypali³a. Oczywi¶cie gdyby¶ siê zgodzi³. Tylko szczerze mówi±c masz trochê k³opotliwy dostêp do artyku³ów na stronie, przyda³oby siê co¶ bardziej "na wierzchu". To taka moja rada :). <br />Moja (na...
autor: Sarrivin
sob sie 23, 2003 8:29 pm
Forum: Archiwum
Temat: Strona o D&D - szukam wspó³kreatorów
Odpowiedzi: 55
Odsłony: 2710

Musia³e¶ ¼le zrozumieæ! <br />Tworzymy nie dzia³, ale stronê tylko o D&D, ewentualnie trochê o D20! W³a¶nie o to chodzi, ¿e nie chcê ¿eby to by³ tylko dzia³, co to, to nie. Bêdzie niezale¿nie. <br /> <br />Link ju¿ dzia³a, sorry wielkie. Na tym (co piszê teraz) forum nie mo¿emy stworzyæ paru w±tków ...
autor: Sarrivin
sob sie 23, 2003 7:13 pm
Forum: Archiwum
Temat: Strona o D&D - szukam wspó³kreatorów
Odpowiedzi: 55
Odsłony: 2710

Mamy ju¿ forum! <br />Zapraszam wszystkich chêtnych do pomocy na adres: http://www.fluor.host.sk/forum/index.php <br />Dzia³ o stronie D&D. Tam bêdziemy rozmawiaæ konkretniej. <br /> <br />Cowboy --> I bardzo dobrze, ¿e zbierasz Dragony. Tam mo¿na znale¼æ wiele pomys³ów na artyku³y. <br /> <br />Wci...
autor: Sarrivin
pt sie 22, 2003 3:33 pm
Forum: Archiwum
Temat: Strona o D&D - szukam wspó³kreatorów
Odpowiedzi: 55
Odsłony: 2710

Bulkers --> No wiêc tak - najpierw zajmiemy siê D&D, a potem nad D20 pomy¶limy. My¶lê, ¿e i tak sporo mo¿na napisaæ o D&D i raczej przez pierwszy okres zawê¿yliby¶my siê do niego. <br /> <br />Bregan D'aerthe --> Oczywi¶cie - FR, GH, inne ¶wiaty - to czê¶æ D&D, wiêc jak najbardziej znajdzie siê dla ...
autor: Sarrivin
pt sie 22, 2003 2:57 pm
Forum: Archiwum
Temat: Strona o D&D - szukam wspó³kreatorów
Odpowiedzi: 55
Odsłony: 2710

Pozwól Bulkers, ¿e ja zajmê siê czym¶ nowym. Nie podoba mi siê, ¿e na tej stronie D&D jest tylko dzia³em, ale oczywi¶cie Wasz wybór (ci, którzy siê zg³osili¶cie) pozostawiam Wam. Ja chcê stworzyæ na pocz±tku stronkê tylko o D&D/D20. Oczywi¶cie dalej bêdziemy dyskutowaæ. <br /> <br />A wiêc do tematu...
autor: Sarrivin
wt sie 19, 2003 5:50 pm
Forum: Archiwum
Temat: Strona o D&D - szukam wspó³kreatorów
Odpowiedzi: 55
Odsłony: 2710

Cholerka, super, ale najpierw trzeba znale¼æ kogo¶, kto nam tê stronkê zakoduje. <br />Je¶li macie jakiekolwiek namiary na tak± osobê, która zna siê na robieniu stron i mo¿e po¶wiêciæ nam chwilkê, to piszcie od razu na maila: [email protected].pl <br /> <br />Przepraszam, ¿e nie odpisujê, ale bez kodera dalek...
autor: Sarrivin
pn lip 21, 2003 10:04 pm
Forum: Archiwum
Temat: Strona o D&D - szukam wspó³kreatorów
Odpowiedzi: 55
Odsłony: 2710

Witam! <br />Muszê Was przeprosiæ, dopiero jestem do dyspozycji. Postaram siê do Was poodpisywaæ jak najszybciej. <br />Jest tylko jeden problem - potrzebujemy kogo¶, kto zna siê na kodowaniu. Stoi tylko szkielet. Na naszym koderze niestety nie mo¿emy liczyæ, zerwa³ kontakt z braku czasu. <br />Tak ...
autor: Sarrivin
czw lip 03, 2003 1:02 pm
Forum: Archiwum
Temat: Strona o D&D - szukam wspó³kreatorów
Odpowiedzi: 55
Odsłony: 2710

Tak, jak najbardziej aktualne. <br />Strony jeszcze nie ma na sieci, ci±gle zbieramy materia³y. Nie mam jakich¶ wielkich wymagañ, ale szukam osób które rzeczyw¶cie maj± ochotê popisaæ. <br />Skontaktujê siê z wami mailem.
autor: Sarrivin
ndz maja 25, 2003 7:47 pm
Forum: Archiwum
Temat: Strona o D&D - szukam wspó³kreatorów
Odpowiedzi: 55
Odsłony: 2710

Strona o D&D - szukam wspó³kreatorów

Szukam kreatywnych ludzi potrafi±cych pisaæ po polsku :). <br />Tworzê wraz z niewielkim zespo³em stronê o D&D. Prace s± zaawansowane. Potrzebujê kogo¶, kto chcia³by na przyk³ad: <br />- napisaæ artyku³; <br />- opublikowaæ w sieci swoj± przygodê; <br />- zaj±æ siê newsami; <br />- napisaæ i opublik...
autor: Sarrivin
pn maja 12, 2003 11:10 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Jakie s± podstawowe zasady pisania dobrej przygody?
Odpowiedzi: 170
Odsłony: 17459

Skomplikowani BNi zmuszaj± graczy do my¶lenia, bardziej zapadaj± w pamiêæ. Dlatego oczywistym jest, ¿e wolê takie postacie. Jednak przyznam, ¿e ró¿norodno¶æ jest dla mnie najwa¿niejsza. Przeplatam przygody pod wzglêdem rodzaju bohaterów, najlepiej nieregularnie. Nie zawsze mam ochotê na wielkie zag³...
autor: Sarrivin
pn maja 12, 2003 10:24 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Fanatyczne postacie i gracze
Odpowiedzi: 18
Odsłony: 1364

Po pierwsze, je¶li lubisz graæ fantatyczn± postaci±, jej "ograniczenia" wcale tak na prawdê nimi nie s±. Je¿eli robisz to, co lubisz, nie czujesz siê spêtany. <br />Po drugie - mo¿liwe, ¿e fanatyczna postaæ wydaje siê prostolinijna z zewn±trz. Wydaje siê, ¿e jest, jak pisali¶cie, pozbawiona rozterek...
autor: Sarrivin
ndz maja 11, 2003 9:53 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Inteligencja postaci, a spryt gracza
Odpowiedzi: 94
Odsłony: 3822

Polecam rozmowê z graczem w pierwszej kolejno¶ci. Musi znaæ Twoje stanowisko. Je¶li siê z Tob± niezgodzi, co¿.. Pozostaje ciêcie PD'ków po sesji. Tak, ¿eby zauwa¿y³. Ale oczywi¶cie to nie jest mi³e rozwi±zanie, je¶li chce siê zachowaæ gracza w grupie. Mo¿e siê w najgorszym wypadku obraziæ i zrezygno...
autor: Sarrivin
sob maja 10, 2003 9:00 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Jakie s± podstawowe zasady pisania dobrej przygody?
Odpowiedzi: 170
Odsłony: 17459

Jasne, jednak aby wykraczaæ poza schematy, wypada je znaæ. A ¿e to w±tek z poradami, to my¶lê, ¿e warto by kilka z nich siê tu znalaz³o. <br />Na szczê¶cie to, co ja zaproponowa³em jest antyschematyczne na d³u¿sz± metê (pierwsza zasada - ró¿norodno¶æ). <br /> <br />G³ówny z³y - zgadzam siê. Nawet os...
autor: Sarrivin
sob maja 10, 2003 8:41 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Inteligencja postaci, a spryt gracza
Odpowiedzi: 94
Odsłony: 3822

Zgadza siê, gracz powinien ponie¶æ konsekwencje swojego wyboru co do cech. Je¶li ma dobre pomys³y przez ca³y czas, choæ ma nisk± inteligencjê, to znaczy, ¿e nie odgrywa nale¿ycie postaci. Gdyby nie ingerowaæ w t± sytuacjê, prawdopodobnie nied³ugo jak grzyby po deszczu zaczn± siê pojawiaæ kolejne pos...
autor: Sarrivin
sob maja 10, 2003 8:18 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Jakie s± podstawowe zasady pisania dobrej przygody?
Odpowiedzi: 170
Odsłony: 17459

Arteneus --> My¶lê ¿e ¿adne zmiany nie s± potrzebne, do obecnego systemu dobrze mi siê wymy¶la przygody. Niewiele widzê mankamentów, a ju¿ takich, które przeszkadza³yby w tworzeniu przygód, nie znalaz³em. Choæ z drugiej strony czekam na reedycjê, mo¿liwe, ¿e bêdzie jeszcze lepiej ni¿ jest.
autor: Sarrivin
pt maja 09, 2003 9:26 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Czy dbasz o swoje podręczniki?
Odpowiedzi: 135
Odsłony: 10733

Ja bardzo dbam o podrêczniki, do tego stopnia, ¿e z nieufno¶ci± dajê je graczom do rêki :wink:. No mo¿e przesadzi³em. Ale odk±d znajomy postawi³ czarny odcisk na jednej stronie DMG, jestem czujny i gro¼ny. <br />A jaki¶ czas temu po¿yczy³em kumplowi angielski PH i wróci³ ca³y zawilgotnia³y. Strony z...
autor: Sarrivin
czw maja 08, 2003 11:50 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Zmiana charakteru = wola gracza?
Odpowiedzi: 27
Odsłony: 1565

Podrêcznik gracza: <br /> Wybranie charakteru dla Twojej postaci oznacza stwierdzenie, i¿ zamierzasz odgrywaæ tê postaæ w okre¶lony sposób. Je¶li postêpuje ona w sposób odpowiedniejszy dla innego charakteru, MP mo¿e zdecydowaæ, i¿ charakter twojego bohatera zmieni³ siê, by pasowaæ do jego czynów. <b...
autor: Sarrivin
śr maja 07, 2003 1:21 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Sesje na kilku MG!!!
Odpowiedzi: 50
Odsłony: 2077

Hmm. My¶lê, ¿e MP musieliby wspólnie opracowaæ przygodê, a tak¿e kontaktowaæ siê w jej trakcie co do wzajemnej pozycji dru¿yn i ich dokonañ. A to by zajê³o czas na sesji, przez co gracze mogliby zacz±æ siê nudziæ. Gdyby zastosowaæ krótkofalówki, nie wyobra¿am sobie mo¿liwo¶ci utrzymania a'la ¶rednio...
  • 1
  • 2