Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 64 wyniki

autor: ZaReQ
czw mar 13, 2003 2:30 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Pomys³y na przygody "z intrygami"
Odpowiedzi: 54
Odsłony: 9496

<!--QuoteBegin-merlin93+--> <!--QuoteEBegin-->Tak z za³o¿enia to wygl±da, takie ala lochy tylko, ¿e to las. <br />Przypomina mi sie odcinek Dexter`s Laboratory... <br />-Dungeon! <br />-Forest! <br />-Dungeon!!! <br />-Forest!!! <br />-DUNGEON!!!!!!!!!!!! <br />-Dungeon in Forest, whatever....
autor: ZaReQ
wt sty 21, 2003 1:42 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Ciekawe zagadki w przygodach
Odpowiedzi: 710
Odsłony: 81453

Cieniu W Hobbicie Tolkiena, je¶li nikt z twoich graczy nieczyta³, masz pojedynek na zagadki....
autor: ZaReQ
wt sty 21, 2003 1:35 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Klimat sesji a świeczka
Odpowiedzi: 74
Odsłony: 3878

?wieczki tak! A je¶li MG ma problemy z czytaniem..... LAMPKA!!!! <br />Je¶li siê j± odpowiednio wyreguluje, to nie ¶wieci graczom po oczach i rzuca niesamowite cienie ... :>
autor: ZaReQ
ndz sty 19, 2003 7:38 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Ciekawe zagadki w przygodach
Odpowiedzi: 710
Odsłony: 81453

I tak mo¿na w kólko....
autor: ZaReQ
ndz sty 19, 2003 7:31 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Punkty Do¶wiadczenia - rozmowy ogólne
Odpowiedzi: 116
Odsłony: 5527

Wiesz co empi. Zastanow sie jak bardzo gracze powinni sie rozwijac <br />jesli pasuje ci ciagly rozwoj i mnogosc opcji jaki on daje to tak wlasnie przydzielasz PD. aha i jeszcze jedno zawsze lepiej za du¿o ni¿ za ma³o....
autor: ZaReQ
ndz sty 19, 2003 11:28 am
Forum: D&D i d20
Temat: Dynamiczne sceny i ciekawsza walka/Opisy walki
Odpowiedzi: 102
Odsłony: 6095

My prawie zawsze odgrywamy walkê. Gramy ju¿ jaki¶ okres czasu w rozmaite systemy i mamy do siebie zaufanie. Wiecie jak fajnie pokazuje siê wszystkie piruety i zwody??:)
autor: ZaReQ
ndz sty 19, 2003 11:09 am
Forum: D&D i d20
Temat: Punkty Do¶wiadczenia - rozmowy ogólne
Odpowiedzi: 116
Odsłony: 5527

W Bezs³onecznej masz napisane, ¿e podczas przygody gracze powinni awansowaæ i zakoñczyæ przygodê na ok. 3 poz. <br />wiêc zobacz jak trudne s± starcia itp.
autor: ZaReQ
sob sty 18, 2003 11:48 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Ciekawe zagadki w przygodach
Odpowiedzi: 710
Odsłony: 81453

Je¿eli równowaga, to tak jakby waga byla w równowadze czyli....
autor: ZaReQ
pt sty 17, 2003 11:46 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Grim'N'Gritty - Alternatywne zasady pana Hooda
Odpowiedzi: 123
Odsłony: 8846

Wiesz Matieou nic nie jest doskona³e. Jest to doskona³e rozwi±zanie dyskusji Realizm w d20. <br />Jest tu kilka rzeczy, które trzeba dopracowaæ. <br />Heroic fantasy znaczy heroic, dlatego wszystkie zasady nie odpowiadaj± dokoñca ¶wiatu rzeczywistemu. Dla ludzi, którzy z heroic chc± zrobic realistic...
autor: ZaReQ
czw sty 16, 2003 5:12 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Ciekawe zagadki w przygodach
Odpowiedzi: 710
Odsłony: 81453

Nie, nie uwa¿am, ¿e siê pomyli³em. Stwierdzenie 'wystarczy chyba....' bylo bledne ale sprostowalem je nastepnymi wskazowkami.
autor: ZaReQ
śr sty 15, 2003 11:40 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Ciekawe zagadki w przygodach
Odpowiedzi: 710
Odsłony: 81453

Có¿ Adi, przedewszystkim szacunek dla ciebie dla wprowadzanie m³odych graczy do ¶wiata RPG. <br />Druga sprawa: Tolkien <br />Wystarczy chyba odwrociæ dzia³ania jakie poda³e¶. <br />np. <br />zalozmy ze wychodzi 5776 <br />-35 = 5741 <br />jednosci to czynnosc <br />dziesiatki to palec <br />zostaje...
autor: ZaReQ
śr sty 15, 2003 10:57 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Charyzma ... statystyka nielubiana
Odpowiedzi: 174
Odsłony: 8251

Charyzma to zdolno¶æ przekonywania. <br />Zaklinacze przekonuj± naturê by zadzia³a³a inaczej.
autor: ZaReQ
pn sty 13, 2003 6:51 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Wasze pojêcie Do¶wiadczenia (ExpPoints)
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 881

Zbroz³o. To jest ju¿ pokazane w awansowaniu. Za pokonanie potfora dostajesz X exp. Zawsze jest X exp. Tymczasem, ¿eby awansowaæ trzeba zdobywac coraz wiêcej exp. Jaka jest ró¿nica, gdy dasz 2000exp postaci 1 poziomowej , a tyle samo 20 poz.???
autor: ZaReQ
pn sty 13, 2003 4:42 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Zgroza
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 1327

Azuth: Mo¿e nie tyle lepszy co ciekawszy. <br />Osobi¶cie uwa¿am, ¿e takie gry od m³odego wieku rozwijaj± wyobra¼niê (w tym sêk, dzieci s± bardzo podatne i wierz± we wszystko....), ale równie¿ inteligencjê. Koniec z pokoleniem nie umiej±cym siê wys³owiæ! Nadesz³a era piêknych mówców-> coraz wiêcej p...
autor: ZaReQ
pn sty 06, 2003 7:02 pm
Forum: Archiwum
Temat: SzCzEcIn!!!!
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 514

SzCzEcIn!!!!

Gracze i MG ze Szczecina zg³o¶cie siê!!
autor: ZaReQ
pn sty 06, 2003 6:59 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Rozpiska samego siebie na zasady d20?
Odpowiedzi: 133
Odsłony: 10432

Gdzie¶ na stronie wizardów jest test kim by³by¶ w ¶wiecie DND. <br />No có¿.... <br />Elf Bard <br />Str: 10 <br />Dex:14 <br />Con:11 <br />Int:?? <br />Wis:11 <br />Cha:15 <br /> <br />Dodam, ¿e Charyzma to nie wygl±d (nie chcê tu nikomu ujmowaæ), ale zdolno¶æ oddzia³ywania i osobowo¶æ. Droga Loet...
autor: ZaReQ
pn sty 06, 2003 6:48 pm
Forum: Wydawnictwa
Temat: Polskie wydanie D&D 3 edycja
Odpowiedzi: 408
Odsłony: 20490

Ludzie s± ró¿ni, nie dopasujesz ka¿demu. Co do zaklinacza.... <br />Czarodziej u mnie to MAG, a zaklinacz CZARODZIEJ. To chyba Prattchet...Poza tym, je¶li komu¶ siê nie podoba t³umaczenie to niech ja zmieni na w³asnej sesji, a nie siê czepia. B³êdy w t³umaczeniu s± nieliczne, wiêc maj±c w³asn± ksi±¿...
autor: ZaReQ
pn sty 06, 2003 6:36 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Wasze pojêcie Do¶wiadczenia (ExpPoints)
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 881

Zgadzam siê z ShadeEnc . Lepiej daæ za duzo ni¿ za ma³o. Gdy postaæ rozwija siê za wolno, gracz traci ochotê na granie. Poza tym Exp dostaj± za umiejêtne wykorzystanie swojej umiejêtno¶ci. <br />W tym wypadku Wojownik musi odbyæ jaki¶ niesamowity pojedynek. ?otrzyk rozbroiæ jak±¶ pu³apkê, otworzyæ b...
autor: ZaReQ
pn sty 06, 2003 6:22 pm
Forum: Inspiracje
Temat: Jakie otoczenie was inspiruje ?
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 2007

Nie wiem dlaczego, ale najlepsze pomys³y przychodz± mi w ...szkole. <br />Kiedy wszyscy g³o¶no siê zachowuj±, nauczyciel prowadzi lekcjê, a ja piszê i piszê. <br />Ostatnio by³ fajny pomys³ z galeri± sztuki (do wampira). Puste, ciemne korytarze... po³owicznie o¶wietlone rze¼by i obrazy....
autor: ZaReQ
pn sty 06, 2003 2:57 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Znienawidzone zachowania na sesjach & wkurzający gracze
Odpowiedzi: 457
Odsłony: 26339

Dlatego takiego gracza z przyk³adu powy¿ej trzeba usun±æ z sesji. <br />-Eeee, wiesz nie mo¿emy zagraæ jutro bo nie mam czasu, jadê zabiæ jakiego¶ smoka...:wink: <br />Nie ma sensu na si³ê próbowaæ przekonaæ go by siê zmieni³..
autor: ZaReQ
ndz sty 05, 2003 1:33 am
Forum: Inspiracje
Temat: Warte przeczytania książki ze światów D&D
Odpowiedzi: 77
Odsłony: 5967

Z ca³ego arsena³u ksi±¿ek DND podoba³ mi siê Planescape. <br />'Strony Bólu" by³y niesamowite, natomiast 'Udrêka" trochês³absza, ale mimo to ¶wietna. <br />Tutaj przepraszam moderatora. POLECAM wszystkim '?wiat Dysku'. <br />Pratchett po prostu rz±dzi. Stworzy³ ¶wiat wype³niony wszystkim co ciekawe....
autor: ZaReQ
ndz sty 05, 2003 1:20 am
Forum: Inspiracje
Temat: Klub czytelników
Odpowiedzi: 79
Odsłony: 21640

W SZCZECINSKIM empiku PMP nie widaæ. Wiêc musia³em siê udaæ do jakiego¶ specjalistycznego.... ale PG, Greyhawk i przygody s±... <br />Nie wiem te¿ czy mo¿na znale¼æ w empiku, ale polecam wszystkim lubi±cym klimaty Cyberpunk, mangê "Ghost in the Shell" autorstwa Shirow Masamune. Cena du¿a (40PLN), al...
autor: ZaReQ
ndz sty 05, 2003 1:07 am
Forum: D&D i d20
Temat: Sposoby urozmaicania/opisywania podró¿y
Odpowiedzi: 37
Odsłony: 1839

Mi wydaje siê, ¿e powinno siê opisaæ monotoniê, która zalewa, graczy ze wszystkich stron. Snuæ d³ugie wywody nad tym jak to pojazd pokonule kolejne cm drogi. Gdy spotkaj± BN`a bêd± wrêcz wdziêczni za jakie¶ wybawienie. Oczywi¶cie, gdy da mu siê odpowiedni± osobowo¶æ, gracze ani raz nie pomy¶l± o...
autor: ZaReQ
ndz sty 05, 2003 12:58 am
Forum: D&D i d20
Temat: Znienawidzone zachowania na sesjach & wkurzający gracze
Odpowiedzi: 457
Odsłony: 26339

Ja bym mu lekko podpowiedzia³, ¿e myd³o nie gryzie. <br />Wiem, ¿e brud grzeje. Wiem, ¿e nie ma sensu siê myæ bo po 3 tygodniach zaczyna sam odpadaæ. Tylko po prostu ci±g³e wygl±danie na kominiarza nie jest ju¿ w modzie :wink:
autor: ZaReQ
czw sty 02, 2003 8:54 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Znienawidzone zachowania na sesjach & wkurzający gracze
Odpowiedzi: 457
Odsłony: 26339

[Wpiszcie tu co chcecie]: <br />-co do ¶miesznych (nie g³upich!!!!) docinków, gracze na ogó³ widz± kiedy sesja siê rozlu¼nia i mog± sobie pozwoliæ na '¿art'. Widz± te¿ kiedy nastrój jest spiêty i podbudowuj± go rozmowami ze sob± w stylu 'Zimno tu...' <br />-Co do graczy twierdz±cych, ¿e w zasadach j...
autor: ZaReQ
czw sty 02, 2003 4:38 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Konkursy dla postaci
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 1186

Dobre! <br />Napisz na forum jak wysz³o. <br />(RADA: ca³e te s³ownictwa bêdziesz musia³ siê nie¼le nawkuwaæ, by nie by³o sytuacji: <br />-Wiruj±c w pó³piruecie, robiê zastawê i wystawiam repetê.... <br />-CO?)
autor: ZaReQ
pn gru 30, 2002 12:40 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Klasztor mnichów.
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 1696

Równie¿ uwa¿am, ¿e w ¶wiecie, w którym jest takie zró¿nicowanie kultur, zakony i sami mnisi nie musz± wcale odwo³ywaæ siê do orientalnych braci. A je¶li to ciebie nie przekona³o to odpowiedz mi na pytanie : <br />Jaki zakon móg³by powstaæ w SIGIL?
autor: ZaReQ
sob gru 28, 2002 11:13 pm
Forum: D&D i d20
Temat: K³amstwo
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 844

?ledz±c wasze odpowiedzi znalaz³em rozwi±zanie. <br />Mówicie, i¿ czar wykryje k³amstwo, je¶li mówi±cy nie wierzy w to co mówi. Wiêc utalentowany dyplomata jest zdolny 'uwierzyæ' w swoje k³amstwo i czar tego nie wykryje. Taka ma³a sztuczka. <br />Zwyk³y ³otrzyk próbuj±c k³amaæ natnie siê na czym¶ ta...
autor: ZaReQ
sob gru 28, 2002 5:28 pm
Forum: RPG - ogólnie
Temat: Muzyka w RPG
Odpowiedzi: 390
Odsłony: 26158

Szuka³em tej muzy!!! <br />Rz±dzisz Deva!
autor: ZaReQ
pt gru 27, 2002 3:33 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: ::KFiAtKi RpG::
Odpowiedzi: 1587
Odsłony: 210953

CP2020 <br />Gracz: Gram solo! Na maksa bronie a resztê wogóle! <br />MG: Wiesz, nie znaj±c siê na swoich wszczepach.....Ujmê to inaczej, trudno kogo¶ zastraszyæ, gdy ci padnie wspomaganie krêgos³upa......