Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 141 wyników

autor: Lightstorm
pn wrz 20, 2004 11:14 am
Forum: Pozostałe systemy
Temat: Zew Cthulhu
Odpowiedzi: 157
Odsłony: 9139

Armii Ciemno¶ci raczej nic nie ³±czy z Lovecraftem poza ksi±¿k±-Necronomiconem. :razz: <br />Co s±dzicie (bo jak dla mnie to super pasuj± do ¶wiata Cthulhu) o filmach "Ksi±¿e Ciemno¶ci"- Carpentera i o "Co¶" :?: Stwór z tego pierwszego pasuje do postaci Yog-Sothtotha, a w "Cosiu" mog³aby to byæ jaka...
autor: Lightstorm
pt wrz 10, 2004 11:37 am
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Pomysły na zmiany
Odpowiedzi: 93
Odsłony: 14881

Podoba mi siê spojrzenie Floastera na wyjatkowo¶æ postaci, nawet Jedi :!: , w mojej dru¿ynie przepa¶æ miêdzy Jedi a reszt± jest ogromna :mrgreen: , a co do pilotowania, Darklighter wyt³umacz mi ciut wiêcej na temat umiejêtno¶ci a unikami. Pamiêtam, ¿e kiedy¶ poruszali¶my ten temat i doszlismy do wni...
autor: Lightstorm
pt wrz 10, 2004 11:30 am
Forum: Pozostałe systemy
Temat: Zew Cthulhu
Odpowiedzi: 157
Odsłony: 9139

Witam po d³ugiej przerwie, chacia³bym przywróciæ temat CTHULHU na forum, poniewa¿ uwa¿am to za najlepszy ¶wiat horroru jaki stworzono. Mam wiêc pytanko, czy ogl±dali¶cie film pt. DAGON? Je¿eli tak to co o nim s±dzicie? Ja uwa¿am ten film za jedn± z najlepszych ekranizacji powie¶ci mistrza. A mo¿e zn...
autor: Lightstorm
pn wrz 08, 2003 11:57 am
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Reputacja
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 2112

Powiedz jak to zastosowaæ w grze bo mam wra¿enie ¿e w mojej grupie to MG :lol: stosuje takie zagrywki w wypadku SITHów? Pomimo ¿e jest postaæ ca³kiem niez³ego ¿o³nierza który niejeden raz "pokaza³" siê ze strony swoich umiejêtno¶ci, to ta reputacja nic mu nie da³a :mrgreen:
autor: Lightstorm
pn wrz 08, 2003 11:52 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: KP (AC) i pw (hp) - czym s±? Czy mo¿na to zmieniæ?
Odpowiedzi: 142
Odsłony: 5156

No tak wiêc t³umaczmy ju¿ wszystkie przypadki wy¿szych poziomów fartem lub ³ask± boga. Nawet dziadek który jest wysoko poziomowym biblotekarzem oka¿e siê, ¿e w m³odo¶ci walczy³ z demonami by wyt³umaczyæ czemu go grupa orków nie rozcz³onkowa³a, a on dzielnie odganiaj±c siê ksi±¿k± pokona³ ca³y oddzia...
autor: Lightstorm
pn wrz 08, 2003 11:44 am
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Ofiara w celowniku snajpera helpless czy flat-footed?
Odpowiedzi: 18
Odsłony: 2948

To jakie powinny byæ wg. Ciebie BEAMHIT konsekwencje zadarcia z np. HUTTAMI, pomimo ¿e zak³ada³a tak przygoda? Czy nie powinni nie zadzia³aæ, zauwa¿ ¿e za SOLO odrazu wys³ali ca³a armiê ³owców nagród na czele z FETTEM. Zwracam uwagê aby w±tek nie przybra³ postaci "jakie ¶rodki zastosuje Hutt, jak kt...
autor: Lightstorm
pn wrz 08, 2003 11:34 am
Forum: Pozostałe systemy
Temat: Zew Cthulhu
Odpowiedzi: 157
Odsłony: 9139

Darklighter pamietaj ¿e s± bóstwa które wogóle nie posiadaj± kultu na ziemi, a maj± znacz±ca ilo¶æ inteligencji, to znaczy ¿e nie mog± przewidzieæ ruchów badaczy? Pozatym podrêcznik nie mówi by bóstwo o du¿ym int musia³o rzucaæ jakiekolwiek czary poznania , pamiêtaj ¿e nie wrzyscy takie posiadaj±.
autor: Lightstorm
pt sie 08, 2003 12:49 pm
Forum: Pozostałe systemy
Temat: Zew Cthulhu
Odpowiedzi: 157
Odsłony: 9139

OSK ma racjê, INT odpowiada za logiczne rozumowanie, a co do postaci o int 30 nie mia³em na my¶li cz³owieka tylko jak±¶ obc± rasê-nie bóstwo. <br />Darklighter prawd± jest ¿e wiêkszo¶æ bóstw patrzy na ludzko¶æ jak my patrzymy na mrówki, pytanie przy jakich okoliczno¶ciach zwróc± na nas uwagê. Nie mo...
autor: Lightstorm
pt sie 08, 2003 12:38 pm
Forum: Star Wars
Temat: Jedi i ich trudne ¿ycie
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 4738

W³a¶nie, pytanko a'propo DOOKU.Czy on odchodz±c z zakonu ju¿ by³ pod wp³ywem SITHa, czy dopiero pó¼niej, bo je¿eli pó¼niej to co nim konkretnie kierowa³o by opu¶ciæ szeregi JEDI?
autor: Lightstorm
pt sie 08, 2003 12:34 pm
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Reputacja
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 2112

Ale nie zawsze trzeba zastraszaæ, przecie¿ mo¿na byæ bardzo spokojnym rewolwerowcem którego s³awa "walczy" za niego, taki DOC HOLIDAY, by³ bardzo mi³ym cz³owiekiem, raczej nie u¿ywa³ intimidate.
autor: Lightstorm
pt sie 08, 2003 12:31 pm
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Ofiara w celowniku snajpera helpless czy flat-footed?
Odpowiedzi: 18
Odsłony: 2948

Trzeba przypomnieæ ¿e nie ka¿dego staæ na najlepszych zawodowców, ale pamiêtajmy ¿e ka¿da akcja poci±ga reakcjê,w tym wypadku rozgniwanie jakiej¶ "szychy" poci±gnie za sob± odpowiednie dzia³anie z jej strony.G³upot± jest my¶lenie;zabili¶my potê¿nego wojownika który by³ synem jakiego¶ bogatego szlach...
autor: Lightstorm
pt sie 08, 2003 12:24 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: KP (AC) i pw (hp) - czym s±? Czy mo¿na to zmieniæ?
Odpowiedzi: 142
Odsłony: 5156

Odnosz±c siê do notki ARIOCHA, czy¿by¶ uwa¿a³ ¿e bohater Minstrel z mandolin± (dodajmy ateista) który ma za³ó¿my ze 150 hp i znajdzie siê po¶rodku bitwy bêdzie lepszym wojownikiem od wie¶niaka który co zimê walczy z wilkami by odgoniæ je od wioski. Nagle siê oka¿e ¿e co(?)spodoba³a siê jego gra jaki...
autor: Lightstorm
śr sie 06, 2003 4:56 pm
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Ofiara w celowniku snajpera helpless czy flat-footed?
Odpowiedzi: 18
Odsłony: 2948

Gracze powinni zdawaæ sobie sprawe z konsekwencji swoich poczynañ, wiêc je¿eli podpadaj± komu¶ takiemu jak opisujesz to niech lepiej nie zostawiaj± wrogów za plecami, albo niech tego niech mu nie podpadaj±. Czy¿by¶ by³ zwolennikiem aby ka¿dy czyn graczy uszed³ im p³azem?Moi gracze w CTHULHU raz zada...
autor: Lightstorm
śr sie 06, 2003 4:52 pm
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Reputacja
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 2112

I w³a¶nie o to mi chodzi³o, jest tyle przypadków w filmach, ksi±¿kach, gdzie taka sytuacja "walki bez walki" jest mo¿liwa, i jak na razie jest to mo¿liwe jedynie w CP2020, a poniewa¿ SW czasami nie daleko odbiega od CP, warto jest by rozwa¿yæ i takie ewentualno¶ci.
autor: Lightstorm
śr sie 06, 2003 4:44 pm
Forum: Star Wars
Temat: Jedi i ich trudne ¿ycie
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 4738

Ale wszystkie postacie Jedi te prawid³owe, wydaj± siê bardzo podobne charakterami i postêpowaniem. Granie rycerzem jest ma³o elastyczne ma³o daje szans podejmowania w³asnych decyzji by nie zbli¿yæ siê do ciemnej strony.
autor: Lightstorm
śr sie 06, 2003 4:40 pm
Forum: Star Wars RPG
Temat: D6 vs D20
Odpowiedzi: 203
Odsłony: 28216

Rozumiem DARKLIGHTER ¿e opisujesz sytuacjê typu atakuj± mrówki w liczbie 10 cz³owieka i w koñcu go zabijaj± (nie mówie o mo¿liwo¶ci za¶niêcia ko³o mrowiska) :mrgreen: , a które¶ z ugryzieñ sparali¿uje ca³e cia³o? <br />Rzeczywi¶cie uwa¿am to za ma³o realne ( chocia¿ te s³owo na "R" powinienem przest...
autor: Lightstorm
śr sie 06, 2003 4:24 pm
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Ofiara w celowniku snajpera helpless czy flat-footed?
Odpowiedzi: 18
Odsłony: 2948

Ja uwa¿am ¿e (w kazdym systemie w³±cznie z <!--sizeo:23--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->DnD<!--sizec--></span><!--/sizec-->) je¿eli snajper ma ju¿ kogo¶ na celowniku (np. z km.) i ta osoba jest tego nie¶wiadoma, lub nie wie z której strony nadejdzie atak, a snajper jest ...
autor: Lightstorm
śr sie 06, 2003 4:03 pm
Forum: Pozostałe systemy
Temat: Zew Cthulhu
Odpowiedzi: 157
Odsłony: 9139

Zgadzam siê z Bulkersem ¿e koledzy Reanimatora zrobili parodiê z ZEWA, Znak Styarszych Bogów nie mo¿e s³u¿yæ jako logo na murze osiedlowym "SKINHEAD RULES" i ¿aden Punk tam nie wejdzie. <br />Znak jest czym¶ powa¿niejszym. <br />Pozatym ma³o kto potrafi taki znak narysowaæ i tchn±æ w niego energiê. ...
autor: Lightstorm
śr sie 06, 2003 3:45 pm
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Umiejętność Move Object (Poruszanie Przedmiotu)
Odpowiedzi: 29
Odsłony: 3573

Odepchniêcie stwora moc± na parê sekund pozwoli³oby unikn±æ ran, nie t³umacz nie przemy¶lanej decyzji Anakina wiar± w moc, jakby ten stworek mia³ zatrute pazury, a Jedi by o tym nie wiedzia³ to co(?)-nag³e ol¶nienie i by go odepchn±³?
autor: Lightstorm
śr sie 06, 2003 3:42 pm
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Obrona z użyciem broni
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 2155

A mo¿na siê dowiedzieæ czemu zacz±³ atakowaæ w ten sposób a nie tradycyjnie, pazurami i szczêk±?
autor: Lightstorm
sob lip 12, 2003 9:53 am
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Obrona z użyciem broni
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 2155

Nie ka¿dy stwór ma co¶ takiego, czy¿by Rankory mi³y rzucaæ kamieniami, a mo¿e pluæ? :razz:
autor: Lightstorm
sob lip 12, 2003 9:51 am
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Umiejętność Move Object (Poruszanie Przedmiotu)
Odpowiedzi: 29
Odsłony: 3573

Pamiêtaj ¿e ta decyzja mog³a spokojnie u¶mierciæ Padme, jak dosta³a od stwora po plecach, wystarczy³o by by lepiej trafi³ lub zada³ g³ebsze rany i do widzenia :evil:
autor: Lightstorm
sob lip 12, 2003 9:47 am
Forum: Pozostałe systemy
Temat: Zew Cthulhu
Odpowiedzi: 157
Odsłony: 9139

Nie tylko Azagthoth dostaje od znaku, s± równie¿ i inne "istoty", przy ka¿dej charakterystyce jest napisane i ewentualnie uwzglêdnione czy dana postaæ dostje od niego czy nie. <br />Zreszt± ciekawi mnie jeden problem, jest napisane w podrêczniku, ¿e je¿eli cz³owiek nosi znak na szyji to chroni on je...
autor: Lightstorm
wt cze 17, 2003 11:48 am
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Droga ku Ciemnej Stronie
Odpowiedzi: 71
Odsłony: 5397

Skoro odwo³ujesz siê do Liberatora, pamiêtasz tego ¿o³nierza który mia³ pilnowaæ Seagala w ch³odni , wiadomo ¿e to by³o nie s³uszne bo mieli normalnie areszt na pok³adzie , a pomimo tego dosta³ rozkaz i musia³ zgodziæ siê na pewnego rodzaju znêcanie siê przez prze³o¿onego, co mia³ dostaæ DSP, moim z...
autor: Lightstorm
wt cze 17, 2003 11:42 am
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Droidy
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 3261

Dziwne ¿e wiêkszo¶æ spotykanych przeze mnie droidów wykazuje cechy jakie opisa³e¶ , mo¿e droidy jakie znamy z filmów s± tylko na ekranie :lol:
A mo¿e to mój MG siê uwzi±³ :lol:
Ciekawe czy wiêkszo¶æ jednostek R2 s± takie zarozumia³e i pyskate.
autor: Lightstorm
wt cze 17, 2003 11:35 am
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Umiejętność Move Object (Poruszanie Przedmiotu)
Odpowiedzi: 29
Odsłony: 3573

<!--QuoteBegin-Darklighter+--> <!--QuoteEBegin-->Có¿, Anakin zdecydowa³ jednak inaczej i u¿y³ zdolno¶ci Mocy Empatia(Empathy) by oswoiæ Reeka i wykorzystaæ go przeciw Nexu, który atakowa³ Amidalê. <br />A o wiele ³atwiej i mniej k³opotliwie by³o u¿ycie telekinezy, dziwne ¿e i OBI WAN tego nie wymy¶l...
autor: Lightstorm
wt cze 17, 2003 11:29 am
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Obrona z użyciem broni
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 2155

Je¿eli nie bêdzie ma³o inteligentnym potworem, ciesze siê ¿e preferujesz taki styl walki.
autor: Lightstorm
wt cze 17, 2003 11:25 am
Forum: Pozostałe systemy
Temat: Zew Cthulhu
Odpowiedzi: 157
Odsłony: 9139

W rozpisce AZAGTHOTHA nie ma ¿e nie mo¿na unikaæ, ale we¼my na sens wielka macka, która mo¿e ca³e budynki mo¿e niszczyæ , mia³aby problemy z wtrafieniem w malutkiego cz³owieka , w ksi±¿kach nigdy czego¶ takiego nie spotka³em.
autor: Lightstorm
pn cze 16, 2003 8:22 pm
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Obrona z użyciem broni
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 2155

To ja teraz sensownie walcz±c bêde walczy³ (wrêcz) wibrobroñmi, i bêde siê tylko broni³ :mrgreen: dobra?
autor: Lightstorm
pn cze 16, 2003 8:17 pm
Forum: Pozostałe systemy
Temat: Zew Cthulhu
Odpowiedzi: 157
Odsłony: 9139

Moim zdaniem rozpiski WIELKICH PRZEDWIECZNYCH i BOGÓW ZEWNETRZNYCH powinny tylko s³u¿yæ kiedy dochodzi do konfrontacji pomiêdzy nimi, a nie kiedy maj± walczyæ bezpo¶redni z cz³owiekiem. Próbuje to wyt³umaczyæ swoim graczom ale oni nie za bardzo potrafi± to zrozumieæ. :wink: