Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 49 wyników

  • 1
  • 2
autor: Revinor
ndz sie 17, 2008 12:46 pm
Forum: 4. edycja D&D
Temat: Nieoficjalna polska terminologia 4E
Odpowiedzi: 347
Odsłony: 45230

Zreszt±, równie¿ w oryginale trzeba siê domy¶laæ, o co chodzi. No bo niby co znaczy to "per tier"? O ile wiem, to bohaterowie s± tylko w jednym tier, wiêc premia zawsze wynosi plus piêæ. G³upie? Nie. Dos³owne. Troszkê wy¿ej jest obja¶nione (poprzednia strona w DMG). +1 na etapie bohaterów, +2 na et...
autor: Revinor
sob sie 16, 2008 5:38 pm
Forum: 4. edycja D&D
Temat: Nieoficjalna polska terminologia 4E
Odpowiedzi: 347
Odsłony: 45230

W miêdzyczasie wpad³em te¿ na pewien ciekawy pomys³ przet³umaczenia Tier. Mianowicie czas, w znaczeniu Czas Bohatera, Czas Herosa itd. Co o tym my¶licie? Np DMG strona 68 "Attacks that have that keyword gain a +5 bonus per tier to damage." Ataki które posiadaj± to s³owo kluczowe uzyskuj± +5 na czas...
autor: Revinor
czw sie 14, 2008 11:47 pm
Forum: 4. edycja D&D
Temat: 4. ed. D&D - wrażenia i opinie
Odpowiedzi: 309
Odsłony: 30819

Mam nadziejê, ¿e wyjdzie 4-edycyjny dodatek w stylu Draconomiconu http://www.wizards.com/default.asp?x=products/dndacc/217887200 Draconomicon I: Chromatic Dragons describes several varieties of dragons, including red, blue, green, black, and white dragons, as well as three new chromatic dragons. Th...
autor: Revinor
wt sie 12, 2008 7:36 pm
Forum: 4. edycja D&D
Temat: Nieoficjalna polska terminologia 4E
Odpowiedzi: 347
Odsłony: 45230

Mroczny Pakt = Nie pasuje - przecie¿ Star i Fey Pact nie s± Mroczne. Nazwa Mroczny Pakt odpada z powodu, ¿e bêdzie Dark Pact (jako czwarty do wyboru) w którym¶ z dodatków (FR chyba). A co do mroczno¶ci... Star pakt to Cthulhu, dla mnie siê ³apie na 'mroczno¶æ' nawet bardziej ni¿ infernal. Co do Fey...
autor: Revinor
pn sie 11, 2008 6:50 pm
Forum: 4. edycja D&D
Temat: Nieoficjalna polska terminologia 4E
Odpowiedzi: 347
Odsłony: 45230

Ogród nie pasuje z prostego powodu- gdzie¶ w DMG by³a wspominka o miejscach przenikania siê planów (czy jako¶ tak) i o "Fey Garden"... niestety. Strona 111 - ale to jest "fey garden" a nie "Fey Garden" - czyli po prostu ogród uprawiany przez skrzaty a nie 11 cud multiversum "Wisz±ce Ogrody Skrzatei...
autor: Revinor
pn sie 11, 2008 6:40 pm
Forum: 4. edycja D&D
Temat: Nieoficjalna polska terminologia 4E
Odpowiedzi: 347
Odsłony: 45230

Mitrydates pisze:
Hit and Run


"Cios z doskoku" lub "Atak z doskoku" ?
autor: Revinor
ndz sie 10, 2008 6:18 pm
Forum: 4. edycja D&D
Temat: DnD Insider - Bonus Tools
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 853

Mi siê podoba http://www.asmor.com/scripts/4eEncounterGen/index.php Kompletnie radosna twórczo¶c je¿eli chodzi o dobór potworów w jednej ekipie, ale czasem mo¿na klikn±æ co¶ co od razu sugeruje ca³± przygodê ;) Do cech do tej pory najwygodniej mi siê u¿ywa³o karty cech z http://www.dragonavenue.com/...
autor: Revinor
ndz sie 10, 2008 1:11 pm
Forum: 4. edycja D&D
Temat: Nieoficjalna polska terminologia 4E
Odpowiedzi: 347
Odsłony: 45230

Hehe. A¿ tak ciê¿ko zajrzeæ do pierwszego posta. Ech. W ten sposób bêdziemy powtarzaæ w kó³ko te same argumenty i do niczego nie dojdziemy. Aktualne t³umaczenie fey - nieziemski. Uzna³em, ¿e 'nieziemski' ju¿ odpad³, skoro nie proponujesz Nieziemskich Pl±tanin. Zaklête Pl±taniny. Fey to tak¿e nadzie...
autor: Revinor
ndz sie 10, 2008 12:50 am
Forum: 4. edycja D&D
Temat: Nieoficjalna polska terminologia 4E
Odpowiedzi: 347
Odsłony: 45230

Feywild a Pl±taniny Przeznaczenia lub Magiczne Pl±taniny. Która nazwa nadaje Ci wiêkszego klimatu? Klimat jest stanowczo wiêkszy przy Magicznej Pl±taninie - tylko nie wiem czy to o taki klimat chodzi³o... Ja nie twierdzê, ¿e nie nale¿y t³umaczyæ niczego - oponowa³em tylko przeciw argumentowi, ¿e u¿...
autor: Revinor
sob sie 09, 2008 8:34 pm
Forum: 4. edycja D&D
Temat: Nieoficjalna polska terminologia 4E
Odpowiedzi: 347
Odsłony: 45230

M0rt pisze:
po prostu gdy wyobra¿ê sobie postacie rozmawiaj±ce o planach i u¿ywaj±ce do tego angielskich terminów jako¶ mi to zupe³nie nie pasuje


To tak jakby ¶redniowieczni teologowie w Polsce rozmawiali o tajemnicach wiary u¿ywaj±c ³aciñskich terminów... zgroza.
autor: Revinor
sob sie 09, 2008 8:25 pm
Forum: 4. edycja D&D
Temat: Pytania o mechanikę 4. edycji D&D
Odpowiedzi: 461
Odsłony: 51281

Czy w 4e wystêpuj± ataki (lub co¶ innego) co obni¿a warto¶ci cech, lub pogarsza w jaki¶ sposób statystyki (np. atak, obra¿enia)? Ogromna ilo¶æ ataków powoduj±ca róznego typu efekty na jedn± lub wiêcej rund. Efekty daj± ci kary do trafienia, spo³awiaj± zadawane uszkodzenia, nie pozwalaj± wykonywac w...
autor: Revinor
pt sie 08, 2008 10:54 pm
Forum: 4. edycja D&D
Temat: Nieoficjalna polska terminologia 4E
Odpowiedzi: 347
Odsłony: 45230

minion - poplecznik Miniona raczej by³ t³umaczy³ jako 's³ugê'. Ma to niestety dodatkowe znaczenie, które trochê przeszkadza, ale "Koboldzki wódz i 14 s³ug/s³ugusów" w walce brzmi chyba lepiej ni¿ "Koboldzki wódz i 14 popleczników" (to drugie za bardzo politycznie mi pachnie). Zombi s³uga kontra zom...
autor: Revinor
czw sie 07, 2008 11:46 pm
Forum: 4. edycja D&D
Temat: Nieoficjalna polska terminologia 4E
Odpowiedzi: 347
Odsłony: 45230

Jednak dla celów t³umaczenia lepiej jest, by "warrior" (pojêcie niemechaniczne, ale do¶æ czêsto stosowane) oznacza³ ogólnie "wojownika", a "fighter" - "zbrojnego". Troszkê to niebezpieczne. Id±c dalej tym tropem, wizard powinien byæ jako¶ inaczej przet³umaczony, bo 'czarodziej' nale¿a³o by zarezerw...
autor: Revinor
pn sty 13, 2003 11:01 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Ciekawe zagadki w przygodach
Odpowiedzi: 710
Odsłony: 78462

Re: Zagadka Alkuina

<!--QuoteBegin-Adi Cherryson+--> <!--QuoteEBegin--> <br />Drogi Revinorze, to zale¿y, czym jest dla Ciebie RPG. <br />My¶lê, ¿e lektura tego postu wystarczy za komentarz do Twojej notki. <br />To jest w±tek o zagadkach, wiêc albo napisz co¶ merytorycznego, albo moc± Walk on Water po¿egluj do w±tku o...
autor: Revinor
pn sty 13, 2003 3:10 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Ciekawe zagadki w przygodach
Odpowiedzi: 710
Odsłony: 78462

<!--QuoteBegin-Quewen Veladorn+--> <!--QuoteEBegin-->Chyba bierzesz to nazbyt powa¿nie. Chodzi o to, ¿eby gracze trochê wysilili mózgownice. <br />O tym w³a¶nie mówiê. Wstawiasz element 'wysilaæ mózgownice' bez rozs±dnego wyja¶nienia. To jest tak some sensowne jak wstawianie potwora czekaj±cego na g...
autor: Revinor
pn sty 13, 2003 1:59 am
Forum: D&D i d20
Temat: Ciekawe zagadki w przygodach
Odpowiedzi: 710
Odsłony: 78462

Adi, z ca³ym szacunkiem, ale ta zagadka jest idiotyczna w RPG. Na prawdê ciê¿ko sobie wyobraziæ ³ódkê na której siê zmie¶ci owca i druid, ale kapusta ju¿ nie wejdzie. Mo¿na te¿ przywi±zaæ owcê na brzegu poza zasiêgiem, ¿eby nie ze¿ar³a kapusty. Mo¿na na wilka rzuciæ Animal Friendship i wyt³umaczyæ, ...
autor: Revinor
sob sty 04, 2003 3:51 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Ataki okazjonalne (AoO)
Odpowiedzi: 83
Odsłony: 3703

Wed³ug mnie wykona. Id±c dalej za twoim rozumowaniem, ¿eby wykonaæ jakikolwiek atak potrzebna jest inteligencja. Je¿eli co¶ jest w stanie stawiæ czo³a uzbrojonemu przeciwnikowi i trzaskaæ siê z nim, to wed³ug mnie jest w stanie te¿ wykorzystaæ chwilow± ods³onê. W innym przypadku trzeba przy przyj±æ,...
autor: Revinor
pt gru 13, 2002 11:04 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Nowe metody rzucania czarów
Odpowiedzi: 45
Odsłony: 2344

<!--QuoteBegin-Wojtek+--> <!--QuoteEBegin--> <br />Zak³adasz z góry ¿e mag ma MM.Nie musi tak byæ koniecznie. <br /> <br /> <br />Zapewniam ciê ¿e ma. To jest podstawowe combo z Harmem - pomijaj±c fakt, ¿e jest to bardzo wygodny czar bojowy ogólnego zastosowania. <br /> <br /> <br />A ¿e smok po¶wiê...
autor: Revinor
pt gru 13, 2002 5:33 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Nowe metody rzucania czarów
Odpowiedzi: 45
Odsłony: 2344

<!--QuoteBegin-Wojtek+--> <!--QuoteEBegin--> <br />-dru¿ynowy berserker kap³an pêdzi z pian± na ustach przeciw smokowi,ju¿ ma u¿yæ Harma gdy nagle PYK! <br />Pojawia siê 5smoków -mirror image, bodaj¿e 1poziom,³atwo mo¿na siê wtedy pozbyæ Harma na iluzji <br /> <br />Rzeczywi¶cie - jest sposób. Zauwa...
autor: Revinor
śr gru 11, 2002 6:08 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Nowe metody rzucania czarów
Odpowiedzi: 45
Odsłony: 2344

Oczywi¶cie, ¿e wszystko jest wzglêdne. <br /> <br />Ja nie mówiê, ¿e Harm jest czarem-wytrychem na wszystko. Mówiê o jego przydatno¶ci w bardzo konkretnej sytuacji - potê¿ny pojedyñczy przeciwnik, mnóstwo HP, wysokie rzuty ochronne. <br /> <br />Przeciw takiemu wrogowi Harm jest zabójczo skuteczny. ...
autor: Revinor
wt gru 10, 2002 6:58 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Zmiana charakteru
Odpowiedzi: 36
Odsłony: 1257

<!--QuoteBegin-Ryfek+--> <!--QuoteEBegin-->  <br />Daleki jestem od stwierdzenia, ¿e dobra osoba postêpuje wedle biblijnych regu³: ”dosta³e¶ w jeden policzek to nadstaw drugi i nie tobie decydowaæ o losie innych osób”. <br /> <br />Ja tak¿e. Jak przeczytasz uwa¿nie moje posty, to ni...
autor: Revinor
wt gru 10, 2002 5:38 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Zmiana charakteru
Odpowiedzi: 36
Odsłony: 1257

<!--QuoteBegin-Ryfek+--> <!--QuoteEBegin-->Mówisz, ¿e mo¿na byæ marzycielem i idealist± dokupi nie napotka siê w ¿yciu bezpo¶redniego z³a, zagro¿enia ¿ycia czy czego¶ w tym stylu. Nie wiem jakie masz do¶wiadczenia w tej kwestii, jednak z mojej strony powiem, ¿e takie do¶wiadczenia raczej umacniaj± n...
autor: Revinor
wt gru 10, 2002 3:05 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Zmiana charakteru
Odpowiedzi: 36
Odsłony: 1257

<!--QuoteBegin-Ryfek+--> <!--QuoteEBegin--> Ja natomiast twierdzê, ¿e postaæ o takim charakterze jest silna i umotywowana wewnêtrznie do czynienia dobra. Nie ma dylematów i dlatego nie widzê powodów, dla których mo¿e ona staæ siê besti±, morderc± dzieci i gwa³cicielem dziewic. <br /> <br />Ale siê s...
autor: Revinor
wt gru 10, 2002 1:32 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Zmiana charakteru
Odpowiedzi: 36
Odsłony: 1257

<!--QuoteBegin-Ryfek+--> <!--QuoteEBegin-->Revinor Twierdzisz, ¿e mo¿liwa jest gwa³towna przemiana w z³± osobê, a odwrotnie nie??? Dlaczego? Czy ³atwiej jest staæ siê z³± osob±, a trudniej dobr±? Dla mnie jest to stereotyp i jestem zdania, ¿e zarówno przemiana w z³ego jak i w dobrego wymaga wiele tr...
autor: Revinor
wt gru 10, 2002 1:21 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Zmiana charakteru
Odpowiedzi: 36
Odsłony: 1257

<!--QuoteBegin-Dziad vel por Hiacynt+--> <!--QuoteEBegin-->Revinor,  <br />odnosze wrazenie, ze nie mowimy o tym samym. Ja pisze o odgrywaniu charakteru, w efekcie postaci, a Ty (ja tak to rozumiem) nieumiejetnosci, niezrozumieniem czym jest np. charakter L/G przez Twoich graczy... <br /> <br /...
autor: Revinor
wt gru 10, 2002 12:40 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Zmiana charakteru
Odpowiedzi: 36
Odsłony: 1257

<!--QuoteBegin-Dziad vel por Hiacynt+--> <!--QuoteEBegin--> W mojej opini, postac z charaktere, L/G nie bylaby w stanie torturowac innej istoty, czerpiac z tego przyjemnosc. <br /> <br />Ale to zrobi³a. Ja to t³umaczê tak - widocznie nie jest LG i trzeba to jak najszybciej skorygowaæ, bez 'stopniowy...
autor: Revinor
wt gru 10, 2002 11:55 am
Forum: D&D i d20
Temat: Zmiana charakteru
Odpowiedzi: 36
Odsłony: 1257

<!--QuoteBegin-Dziad vel por Hiacynt+--> <!--QuoteEBegin--> <br />Stopniowa przemiana, moze polegac nastepujaco: dobry zabija, ot tak bez powodu innego (nie wnikam czy dobrego, neutralnego, zlego). I co, Twoim zdaniem juz jest CH/E? Wcale nie! Nawet, jesli wezmiemy gwaltownosc calej sytuacji. Zmiany...
autor: Revinor
wt gru 10, 2002 11:46 am
Forum: D&D i d20
Temat: Zmiana charakteru
Odpowiedzi: 36
Odsłony: 1257

<!--QuoteBegin-Simon+--> <!--QuoteEBegin--> <br />Paladyn, Demonolog, Ranger sa dla Ciebie jak przezwisko, czy zawod, ktory mozna zmieniac i 1000 razy w ciagu calego zycia. U Ciebie wszyscy gracze spokojnie moga ratowac biednych chlopow zyskujac dobry charakter, by wykorzystac go na przyklad w kradn...
autor: Revinor
wt gru 10, 2002 10:47 am
Forum: D&D i d20
Temat: Zmiana charakteru
Odpowiedzi: 36
Odsłony: 1257

<!--QuoteBegin-Dziad vel por Hiacynt+--> <!--QuoteEBegin--> <br />Gracz ma mozliwosc wyboru juz na samym poczatku. Wszystko, o poszczegolnych klasach opisane jest w PH. O tym, ze paladyn jest taki, a ranger taki. O tym, ze Druid ma taka dogme itp.  <br />Tak wiec, juz na samym starcie mozemy zo...
autor: Revinor
pn gru 09, 2002 6:00 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Zmiana charakteru
Odpowiedzi: 36
Odsłony: 1257

<!--QuoteBegin-Nurek+--> <!--QuoteEBegin--> <br />Revinor powiedzial: "charakter odzwierciedla zachowania, nie na odwrót" <br />Jak chcesz testowaæ charaktery w trakcie gry to proponuje utworzenie nowej 0 poziomowej grupy postaci bez profesji, którzy przez pierwszych kilka sesji/godzin wybior± sobie...
  • 1
  • 2